31996L0030Uradni list L 122 , 22/05/1996 str. 0014 - 0014


Direktiva Sveta 96/30/ES

z dne 13. maja 1996

o spremembi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 8b(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Priloga k Direktivi Sveta 94/80/ES z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva [3], našteva temeljne enote lokalne samouprave v vsaki državi članici;

ker je treba na podlagi pristopa Avstrije, Finske in Švedske Prilogo k Direktivi 94/80/ES spremeniti tako, da bo vključevala temeljne enote lokalne samouprave teh treh držav;

ker se na podlagi akta o pristopu teh držav Direktiva 94/80/ES uporablja za otoke Åland, kjer velja za finske državljane, ki ne uživajo regionalnega državljanstva teh otokov, in za državljane drugih držav članic Unije isti pogoj, povezan z obdobjem bivanja, da lahko uresničujejo pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

"v Avstriji:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

na Finskem:

kunta, kommun, kommun på Åland

na Švedskem:

kommuner, landsting."

Člen 2

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 1996

Za Svet

Predsednica

S. Agnelli

[1] UL C 65, 4.3.1996, str. 201.

[2] Mnenje, podano 29. februarja 1996 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 368, 30.12.1994, str. 38.

--------------------------------------------------