31996L0025

Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a ktorou sa zrušuje smernica 77/101/EHS

Úradný vestník L 125 , 23/05/1996 S. 0035 - 0058
CS.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
ET.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
HU.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
LT.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
LV.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
MT.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
PL.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
SK.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119
SL.ES Kapitola 3 Zväzok 19 S. 96 - 119


Smernica Rady 96/25/ES

z 29. apríla 1996

o obehu kŕmnych surovín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a ktorou sa zrušuje smernica 77/101/EHS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže v rámci výroby, spracovania a spotreby poľnohospodárskych výrobkov zohrávajú kŕmne suroviny v poľnohospodárstve významnú úlohu;

(2) keďže vo svetle vzrastajúceho záujmu o kvalitu, efektívnosť a životné prostredie bude význam úlohy kŕmnych surovín v poľnohospodárstve stúpať;

(3) keďže za týchto okolností sú pravidlá platné pre obeh kŕmnych surovín mimoriadne užitočné pri zabezpečovaní dostatočnej prehľadnosti v krmivovom reťazci, pričom sa zároveň zvyšuje kvalita poľnohospodárskej výroby, predovšetkým produkcie dobytka;

(4) keďže smernica Rady 77/101/EHS z 23. novembra 1976 o obchodovaní s jednozložkovými krmivami [4] stanovuje pravidlá obchodovania s jednozložkovými krmivami; keďže členské štáty majú ešte stále rozličné tradície týkajúce sa obchodovania so surovinami; keďže z tohto dôvodu smernica 77/101/EHS dovoľuje členským štátom poskytovať v určitých prípadoch výnimky;

(5) keďže dôsledkom týchto výnimiek je to, že v niektorých členských štátoch smernici 77/101/EHS podliehaobchodovanie s jednozložkovými krmivami aj so surovinami a v iných členských štátoch jej podlieha len obchodovanie s jednozložkovými krmivami, čo umožňuje predaj jednozložkových krmív ako surovín nepodliehajúcich pravidlám;

(6) keďže s cieľom dosiahnuť hladké fungovanie vnútorného trhu by sa mali odstrániť nezrovnalosti, ktoré je ešte stále možné pozorovať medzi členskými štátmi; keďže vzhľadom na rozsah príslušného sektoru by sa mala smernica 77/101/EHS nahradiť novými pravidlami;

(7) keďže jednozložkové krmivá a suroviny určené na kŕmne účely sú si natoľko podobné a blízke, že by sa mali na účely zabezpečenia dôslednej integrácie pôsobnosti tejto smernice umiestniť do jednej kategórie, konkrétne do kategórie "kŕmne suroviny";

(8) keďže nová definícia "kŕmnych surovín" obsahuje zamýšľaný účel týchto výrobkov, konkrétne použitie na orálne kŕmenie zvierat, ako to stanovuje existujúca definícia "krmív" a "kŕmnych zmesí"; keďže je teda zaručené, že pojem "krmivá" sa už nemôže požívať ako všeobecný výraz pre všetky kŕmne suroviny a kŕmne zmesi;

(9) keďže táto súhrnná definícia "krmív" je mimoriadne dôležitá pre smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 týkajúcu sa doplnkových látok do krmív [5] a pre smernicu Rady 74/63/EHS zo 17. decembra 1973 o nežiadúcich látkach a výrobkoch vo výžive zvierat [6]; keďže v určitých prípadoch sa budú používať obidva pojmy "krmivá" aj "kŕmne suroviny", a to s cieľom špecifikácie ustanovení, pretože v smernici 74/63/EHS niektoré ustanovenia platia len pre kŕmne suroviny, zatiaľ čo iné ustanovenia platia pre všetky krmivá vrátane kŕmnych surovín;

(10) keďže s cieľom dosiahnutia požadovanej prehľadnosti v celom krmivovom reťazci tejto smernici podlieha aj pojem "obeh" kŕmnych surovín;

(11) keďže uspokojivé výsledky v produkcii hospodárskych zvierat závisia vo veľkej miere od práva na používanie vhodných, vysoko kvalitných kŕmnych surovín; keďže kŕmne suroviny musia byť preto vždy nezávadné, kvalitné a schopné predaja; keďže nesmú predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat či ľudí, ani sa nesmú predávať zavádzajúcim spôsobom;

(12) keďže preto, lebo mnohé výrobky môžu mať buď kŕmny alebo nekŕmny účel, kŕmny účel sa musí uviesť povinným ad hoc označením, ak sú príslušné výrobky uvedené do obehu pre tento účel;

(13) keďže sa obeh kŕmnych surovín v mnohých prípadoch realizuje vo forme voľne ložných dodávok, rozdelených alebo nerozdelených na niekoľko jednotiek; keďže sú k takýmto látkam väčšinou priložené dokumenty ako napríklad faktúry a nákladné listy; keďže tieto doklady môžu slúžiť ako "sprievodné dokumenty" v zmysle článku 5 tejto smernice; keďže je toto povolené len vtedy, ak je identifikácia dodávky (jej jednotiek) a existencia spoločnej referencie a sprievodného dokumentu riadne zaručená vo všetkých etapách obehu, napríklad použitím referenčných čísiel alebo znakov;

(14) keďže preto, lebo sa kŕmne suroviny môžu líšiť v zdravotnej nezávadnosti a výživnej hodnote, musí sa zabezpečiť jednoznačné rozlíšenie medzi rozličnými kŕmnymi surovinami tak, že pri ich uvedení do obehu sa musia podrobiť požiadavke označenia uvádzajúceho ich špecifické názvy;

(15) keďže nákupcom a používateľom kŕmnych surovín sa musia v rámci celého krmivového reťazca poskytovať presné a platné dodatočné informácie, napríklad o množstvách analytických zložiek s priamym vplyvom na kvalitu kŕmnej suroviny; keďže sa musí zabrániť neuvedeniu množstiev analytických zložiek zo strany predávajúcich, aby boli chránení menší nákupcovia márne žiadajúci o tieto informácie a aby sa vyhlo zbytočným nákladom za opakovanie analýz tesne pred koncom krmivového reťazca; keďže niektoré členské štáty majú problémy s vykonávaním kontrol na úrovni fariem; keďže za týchto okolností je potrebné prijať ustanovenia vyžadujúce uvádzanie množstiev analytických zložiek na začiatku krmivového reťazca;

(16) keďže vyznačené informácie o analytickom zložení kŕmnych surovín sa nepožadujú vtedy, keď sa pred transakciou kupujúci domnieva, že takéto informácie nepotrebuje; keďže výnimka z tejto povinnosti označovania môže platiť predovšetkým na výrobky skladované až dovtedy, kým sa nestanú predmetom novej transakcie;

(17) keďže obeh kŕmnych surovín medzi poľnohospodármi vo veľkej väčšine prípadov pozostáva z výrobkov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, v ich prirodzenom stave, čerstvých alebo konzervovaných, podrobených alebo nepodrobených jednoduchému fyzickému spracovaniu, akým je napríklad rezanie alebo mletie, a bez doplnkových látok, s výnimkou konzervačných látok; keďže zo všeobecných dôvodov znalosti charakteristických vlastností týchto výrobkov a z praktických dôvodov sa nebude požadovať k sprievodným dokumentom, akým je napríklad faktúra, žiadne vyhlásenie uvedené v tejto smernici; keďže sa však takéto vyhlásenie musí požadovať, ak sú príslušné výrobky spracované s doplnkovými látkami, pretože takéto spracovanie môže zmeniť chemické zloženie a výživnú hodnotu výrobkov;

(18) keďže kŕmne suroviny živočíšneho alebo rastlinného pôvodu predávajú v malých množstvách mnohí maloobchodníci, často ako krmivo pre domáce zvieratá; keďže zo všeobecných dôvodov znalosti charakteristických vlastností týchto výrobkov a z praktických dôvodov sa nebude požadovať žiadna deklarácia o zložení týchto výrobkov;

(19) keďže v niektorých tretích krajinách nie sú vždy k dispozícii potrebné prostriedky na uskutočnenie analýz, ktoré umožňujú poskytnutie informácií požadovaných touto smernicou o analytickom zložení kŕmnych surovín; keďže sa členským štátom musí preto povoliť, aby za určitých podmienok umožnili uvedenie takýchto kŕmnych surovín do obehu v spoločenstve len s predbežnými údajmi o zložení;

(20) keďže tam, kde nie sú k dispozícii spoľahlivé konečné údaje o analytických zložkách, predovšetkým v prípade kŕmnych surovín z tretích krajín uvedených do obehu v spoločenstve prvý raz, aby sa zabránilo zbytočnému zaťažovaniu prístavov a cestných/železničných spojov, musí existovať možnosť vydania konečného potvrdenia o predbežne vyhlásených údajoch v priebehu 10 pracovných dní;

(21) keďže mnohé základné nariadenia spoločenstva uvádzajú zoznam zložiek a jednozložkových krmív;

(22) keďže z praktických dôvodov a na účely zabezpečenia nevyhnutného právneho súladu a účinnosti musí sa vypracovať zoznam hlavných kŕmnych surovín podobný zoznamom, ktoré už boli zostavené v porovnateľných oblastiach;

(23) keďže takýto zoznam nemôže byť úplný z dôvodu veľkej rôznorodosti výrobkov a vedľajších výrobkov, ktoré sa môžu predávať a používať, z dôvodu neustáleho rozvoja potravinárskych technológií a potreby neobmedzovať možnosti voľby výrobcov a poľnohospodárov; keďže je možné umožniť obeh aj iných kŕmnych surovín okrem tých, ktoré sú uvedené v spomínanom zozname za predpokladu, že sú označené špecifickými názvami brániacimi akejkoľvek zámene s kŕmnymi surovinami oprávnenými niesť názov stanovený na úrovni spoločenstva;

(24) keďže kŕmne suroviny obsahujúce nežiadúce látky a výrobky vo vyššom množstve ako je množstvo stanovené pre jednozložkové krmivá v prílohe I k smernici 74/63/EHS, sa môžu dodávať len výrobcom kŕmnych zmesí schváleným v súlade s ustanoveniami smernice Rady 95/69/ES z 22. decembra 1995 ustanovujúcej podmienky a postup schvaľovania a registrácie určitých podnikov a sprostredkovateľov v krmovinárskom sektore [7]; keďže táto informácia musí byť uvedená na povinnom špecifickom označení vyjadrujúcom zamýšľané využitie výrobku; keďže sa tieto nežiadúce látky a výrobky musia nachádzať na zozname uvedenom v časti B prílohy II ku smernici 74/63/EHS, a to s určitými výnimkami týkajúcimi sa aflatoxínu, kadmia, arzénu a kŕmnych surovín obsahujúcich tieto látky, ktoré sú súčasťou zoznamu uvedeného v časti A prílohy II k smernici 74/63/EHS;

(25) keďže zmena alebo doplnenie zoznamu hlavných kŕmnych surovín je vedeckého rázu;

(26) keďže zoznam uvedený v časti B prílohy k tejto smernici sa má používať pre obeh kŕmnych surovín nezávisle od ich zamýšľaného použitia a na označovanie kŕmnych surovín použitých v kŕmnych zmesiach;

(27) keďže smernica Komisie 92/87/EHS z 26. októbra 1992 uvádzajúca neúplný zoznam hlavných zložiek bežne používaných a predávaných na účely prípravy kŕmnych zmesí určených pre iné ako domáce zvieratá [8], ustanovuje na účely označovania zoznam zložiek kŕmnych zmesí; keďže uvedená smernica bude po aplikácii častí A a B tejto smernice zrušená;

(28) keďže sa s cieľom zvýšenia jednoznačnosti a porovnateľnosti systémov na zisťovanie a výmenu údajov o kŕmnych surovinách na medzinárodnej úrovni musí dať Komisii pokyn, aby v prípade potreby prijala realizačné opatrenia na zavedenie praktického medzinárodného systému kódovania kŕmnych surovín na základe slovníka o krmivách podľa rozličných aspektov, akými sú napríklad pôvod, úloha, spôsob spracovania, zrelosť/kvalita;

(29) keďže sa s cieľom uľahčenia prijímania realizačných opatrení musí dodržiavať postup zavádzania spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá;

(30) keďže je dôležité zabezpečiť, aby v súlade s touto smernicou bolo možné úradne overovať presnosť poskytnutých deklarácií, a to jednotným spôsobom v celom spoločenstve vo všetkých etapách obehu kŕmnych surovín;

(31) keďže zavedenie tejto smernice znamená zrušenie pojmov "jednozložkové krmivá", "suroviny (zložky)", "suroviny" a "zložky"; keďže sa tieto pojmy musia v súčasnej právnej úprave spoločenstva, predovšetkým v smerniciach Rady 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS [9] a 93/74/EHS [10], nahradiť pojmami "kŕmne suroviny", a v prípade potreby sa musí definícia "kŕmnych surovín" nahradiť definíciou uvedenou v tejto smernici; keďže toto má vplyv aj na definíciu kŕmnych zmesí; keďže smernice Komisie 80/511/EHS [11], 82/475/EHS [12] a 91/357/EHS [13] a rozhodnutie Komisie 91/516/EHS [14] sa musia z tých istých dôvodov zmeniť a doplniť právnym aktom Komisie;

(32) keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa ustanovenia príloh neustále upravovali tak, aby zohľadňovali najnovší vývoj vo vedeckých a technických znalostiach; keďže sa musia takéto zmeny a doplnky robiť rýchlo prostredníctvom postupu stanoveného touto smernicou s cieľom vybudovania úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá;

(33) keďže z dôvodov účinnej ochrany zdravia zvierat a ľudí a na účely zabezpečenia hladkého fungovania vnútorného trhu sa musia prijať opatrenia na úrovni spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica upravuje obeh kŕmnych surovín v rámci spoločenstva.

2. Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva v oblasti výživy zvierat.

Článok 2

Na účely tejto smernice platia tieto definície:

a) "kŕmne suroviny": rozličné výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané ich priemyselným spracovaním, a organické či anorganické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat, buď priamo ako také alebo po spracovaní, na kŕmne zmesi alebo ako nosiče predzmesí;

b) "uvedenie do obehu" ("obeh"): uchovávanie kŕmnych surovín na účely predaja, vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy transferu tretej osobe za úhradu alebo bezplatne, a predaj a iné formy samotného transferu.

Článok 3

Členské štáty ustanovia, že kŕmne suroviny môžu byť v obehu v rámci spoločenstva len vtedy, ak sú nezávadné, o pravosti AA-1 a obchodovateľnej kvality. Okrem toho ustanovia, že takéto kŕmne suroviny nesmú predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat či ľudí a nesmú sa uvádzať do obehu zavádzajúcim spôsobom.

Článok 4

Členské štáty ustanovia, že na uvádzanie kŕmnych surovín do obehu budú platiť ustanovenia uvedené v časti A prílohy.

Článok 5

1. Členské štáty ustanovia, že sa kŕmne suroviny nesmú uvádzať do obehu, pokiaľ sa na sprievodnom dokumente alebo podľa potreby na obale, na kontajneri alebo na pripojenom štítku nebudú nachádzať nižšie stanovené údaje, ktoré musia byť dobre viditeľné, čitateľné a nezmazateľné a za ktoré bude zodpovedný výrobca, balič, dovozca, predajca alebo distribútor zriadený na území spoločenstva:

a) slová "kŕmna surovina";

b) názov kŕmnej suroviny a v prípade potreby aj iné údaje uvedené v článku 7;

c) údaje uvedené v štvrtom stĺpci časti B prílohy v prípade kŕmnych surovín vymenovaných v časti B prílohy;

d) údaje uvedené v druhom stĺpci tabuľky v časti C prílohy v prípade kŕmnych surovín, ktoré nie sú vymenované v časti B prílohy;

e) v prípade potreby údaje uvedené v časti A prílohy;

f) čisté množstvo vyjadrené v hmotnostných jednotkách v prípade suchých výrobkov a v hmotnostných alebo objemových jednotkách v prípade tekutých výrobkov;

g) meno alebo obchodné meno a adresa alebo miesto registrácie podniku osoby zodpovednej za údaje uvedené v tomto odseku.

2. Ďalšie informácie sa môžu uvádzať na obale, kontajneri, štítkoch alebo v sprievodných dokumentoch, ak sa tieto informácie týkajú účelu alebo merateľných parametrov, sú preukázateľné a nemôžu zavádzať kupujúceho. Tieto informácie musia byť oddelené od informácií uvedených podľa odseku 1.

3. V prípade množstiev kŕmnych surovín menších ako 10 kg alebo rovnajúcich sa 10 kg určených pre konečného spotrebiteľa sa môžu údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytnúť kupujúcemu prostredníctvom vhodného oznámenia v mieste predaja.

4. Ak sa dodávaná šarža počas obehu rozdelí, musia sa údaje uvedené v odseku 1 spolu s odkazom na pôvodnú šaržu zopakovať na obale, kontajneri alebo v sprievodnom dokumente každej časti šarže.

5. Ak sa zloženie kŕmnej suroviny uvedenej do obehu zmení, musia sa podľa toho zmeniť aj údaje uvedené v odseku 1, za čo nesie zodpovednosť osoba poskytujúca nové údaje.

Článok 6

1. Odchylne od článku 5 platí, že údaje uvedené v článku 5 (1) c) a d) a v bodoch 2 a 3 položky V časti A prílohy sa nebudú vyžadovať, ak:

a) pred každou transakciou kupujúci v písomnej forme uvedie, že tieto informácie nepožaduje;

b) bez toho, aby bola dotknutá smernica 90/667/EHS [15], budú do obehu uvedené kŕmne suroviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, čerstvé alebo konzervované, podrobené alebo nepodrobené jednoduchej fyzickej úprave, v množstvách menších ako 10 kg alebo rovnajúcich sa 10 kg, určené pre domáce zvieratá a dodávané priamo konečnému spotrebiteľovi predávajúcim pôsobiacim v tom istom členskom štáte.

2. Ak v prípade kŕmnych surovín z tretej krajiny uvedených do obehu v spoločenstve prvý raz nebolo možné poskytnúť záruky týkajúce sa zloženia požadované v článku 5 (1) c) a d) a v bodoch 2 a 3 položky V časti A prílohy z dôvodu nedostupnosti prostriedkov zabezpečujúcich v príslušnej krajine potrebné analytické merania, členské štáty môžu súhlasiť s tým, že zodpovedná osoba stanovená v článku 5 (1) g) predloží predbežné údaje o zložení, a to za predpokladu, že:

a) kompetentné orgány zodpovedné za kontrolu sú v predstihu informované o dovoze týchto kŕmnych surovín;

b) konečné údaje o zložení budú poskytnuté kupujúcemu a kompetentným orgánom v priebehu 10 pracovných dní od dátumu dovozu týchto kŕmnych surovín na územie spoločenstva;

c) údaje o zložení uvedené v dokumentoch sú doplnené o takýto text napísaný zvýrazneným písmom:

"predbežné údaje potvrdil … (názov a adresa laboratória povereného vykonávaním analýz) v súvislosti s … (odkaz na referenčné číslo analyzovanej vzorky) pred … (dátum)";

d) členské štáty informujú Komisiu o okolnostiach, za ktorých použili výnimku uvedenú v tomto odseku.

3. Odchylne od článku 5 platí, že:

a) údaje uvedené v článku 5 (1) sa nebudú vyžadovať bez toho, aby bola dotknutá smernica 90/667/EHS v prípade výrobkov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvých alebo konzervovaných, podrobených alebo nepodrobených jednoduchej fyzickej úprave a bez doplnkových látok, s výnimkou konzervačných látok, ktoré poskytuje poľnohospodár-výrobca chovateľovi-spotrebiteľovi, ak obidvaja pôsobia v tom istom členskom štáte;

b) údaje uvedené v článku 5 (1) c), d), e) a f) a v časti A prílohy sa nebudú vyžadovať, keď budú do obehu uvedené vedľajšie výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu získané priemyselným spracovaním s obsahom vlhkosti vyšším ako 50 %.

4. Odchylne od článku 5 (1) a) platí, že:

- v Nemecku sa môže označenie "Futtermittel-Ausganserzeugnis" nahradiť označením "Einzelfuttermittel",

- v Taliansku sa môže označenie "materie prime per alimenti degli animali" nahradiť označením "mangime semplice",

- v Grécku sa môže označenie "πρώτη ύλη ζωοτροφών" nahradiť označením "απλή ζωοτροφή".

Článok 7

1. Členské štáty ustanovia, že kŕmne suroviny uvedené v časti B prílohy môžu byť v obehu len pod názvami v nej špecifikovanými a za podmienok, ktoré zodpovedajú popisom v nej daným.

2. Členské štáty umožnia obeh iných kŕmnych surovín ako sú tie, ktoré sa nachádzajú na zozname uvedenom v odseku 1 za predpokladu, že tieto kŕmne suroviny budú v obehu pod názvami a/alebo s náležitosťami inými, ako sú uvedené v prílohe, ktoré nemôžu zavádzať kupujúceho vo veci skutočnej identity poskytovaného výrobku.

Článok 8

Členské štáty ustanovia, že:

a) kŕmne suroviny obsahujúce nežiaduce látky alebo výrobky v množstve presahujúcom hodnoty povolené pre kŕmne suroviny smernicou 74/63/EHS sa môžu uviesť do obehu len vtedy, ak sú určené pre schválené podniky vyrábajúce kŕmne zmesi uvedené v národnom zozname v súlade so smernicou 95/69/ES;

b) odchylne od článku 5 (1) a) platí, že kŕmne suroviny v zmysle bodu a) tohto článku musia byť označené textom "kŕmna surovina určená pre schválené podniky vyrábajúce kŕmne zmesi". Platí článok 6 (4).

Článok 9

Na účely obehu v rámci spoločenstva budú označenia vytlačené v sprievodných dokumentoch, na obale, na kontajneri alebo na pripojenom štítku napísané minimálne v jednom alebo vo viacerých jazykoch, ktoré určí prijímajúca krajina spomedzi národných alebo úradných jazykov spoločenstva.

Článok 10

Členské štáty zabezpečia, aby z dôvodov súvisiacich s ustanoveniami tejto smernice kŕmne suroviny nepodliehali iným obmedzeniam obehu ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

Článok 11

V súlade s postupom uvedeným v článku 14:

a) sa môže prijať číselný systém kódovania pre vymenované kŕmne suroviny založený na slovníku súvisiacom s pôvodom, s časťou použitých výrobkov/vedľajších výrobkov, so spracovaním a so zrelosťou/kvalitou kŕmnych surovín, ktorý bude umožňovať identifikáciu krmiva na medzinárodnej úrovni – predovšetkým podľa názvu a opisu;

b) príloha sa môže meniť a dopĺňať vo svetle pokroku vo vedeckých a technických poznatkoch.

Článok 12

Členské štáty zabezpečia všetky úpravy potrebné na úradne monitorovanie dodržiavania súladu s požiadavkami tejto smernice, minimálne odoberaním vzoriek počas obehu.

Článok 13

1. Komisii pomáha Stály výbor pre krmivá vytvorený na základe rozhodnutia Rady 70/372/EHS [16], ďalej len "výbor".

2. Keď sa postupuje podľa tohto článku, predseda okamžite informuje o tejto skutočnosti Komisiu, buď z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

3. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vypracuje k tomuto návrhu stanovisko v lehote, ktorú môže stanoviť predseda v závislosti od naliehavosti príslušného problému. Stanovisko musí schváliť väčšina podľa článku 148 (2) zmluvy platného pre prípady rozhodnutí, ktorých prijatie sa požaduje od Rady na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa vážia spôsobom uvedeným v článku 148 (2) zmluvy. Predseda hlasovať nebude.

4. a) Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo v prípade absencie akéhokoľvek stanoviska, Komisia musí bezodkladne predložiť Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada bude konať na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu predloženia návrhu Rade Rada nezačne konať, Komisia prijme navrhované opatrenia s výnimkou prípadov, keď Rada rozhodla proti uvedeným opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 14

1. Smernica 70/524/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) vo všetkých prípadoch sa výraz "jednozložkové krmivá" nahrádza výrazom "kŕmne suroviny";

b) článok 2 f) sa nahrádza takto:

"f) "kŕmne suroviny";: rozličné výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané ich priemyselným spracovaním, a organické či anorganické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat, buď priamo ako také alebo po spracovaní na kŕmne zmesi alebo ako nosiče predzmesí;";

c) článok 2 g) sa nahrádza takto:

"g) "kŕmne zmesi".: zmesi kŕmnych surovín, obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo;".

2. Smernica 74/63/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) vo všetkých prípadoch sa výrazy "jednozložkové krmivo (krmivá)" nahrádzajú výrazom "kŕmna surovina (kŕmne suroviny)";

b) článok 2 b) sa nahrádza takto:

"b) "kŕmne suroviny";: rozličné výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané ich priemyselným spracovaním, a organické či anorganické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat, buď priamo ako také alebo po spracovaní, na kŕmne zmesi či ako nosiče predzmesí;";

c) článok 2 h) sa nahrádza takto:

"h) "kŕmne zmesi";: zmesi kŕmnych surovín, obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo;";

d) článok 2 i) sa vypúšťa;

e) vo všetkých prípadoch sa výraz "surovina (suroviny)" nahrádza výrazom "kŕmna surovina (kŕmne suroviny)".

3. Článok 1 (2) smernice 82/471/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) slová "jednozložkových krmív a" v bode d) sa vypúšťajú;

b) doplní sa nasledujúci bod:

"g) obehu kŕmnych surovín.".

4. Smernica 93/74/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) výraz "zložky" v článku 5 (8) sa nahrádza výrazom "kŕmne suroviny";

b) článok 2 b) sa nahrádza takto:

"b) "kŕmne zmesi".: zmesi kŕmnych surovín, obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na orálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo;".

Článok 15

Smernica 77/101/EHS sa zrušuje dňom 1. júla 1998.

Článok 16

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia do 1. júla 2001 predloží Rade správu o skúsenostiach získaných uplatňovaním článku 6 (1) a), (2) a (3) a), v prípade potreby doplnenú o primerané návrhy.

Článok 17

Členské štáty uvedú najneskôr do 30. júna 1998 do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Tieto opatrenia prijaté členskými štátmi budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich úradného zverejnenia. Spôsob zabezpečenia takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

Článok 18

Prijaté opatrenia vstúpia do platnosti 1. júla 1998. Členské štáty však ustanovia, že kŕmne suroviny uvedené do obehu pred 1. júlom 1998, ktoré nezodpovedajú tejto smernici, môžu zostať v obehu až do 30. júna 1999.

Článok 19

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 29. apríla 1996

Za Radu

predseda

W. Luchetti

[1] Ú. v. ES C 236, 24.8.1994, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 305, 31.10.1994, s. 147.

[3] Ú. v. ES C 102, 24.4.1995, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 32, 3.2.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48).

[5] Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 95/55/ES (Ú. v. ES L 263, 4.11.1995, s. 18).

[6] Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/74/EHS (Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23).

[7] Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15.

[8] Ú. v. ES L 319, 4.11.1992, s. 19.

[9] Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

[10] Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23.

[11] Ú. v. ES L 126, 21.5.1980, s. 14.

[12] Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 27.

[13] Ú. v. ES L 193, 17.7.1982, s. 34.

[14] Ú. v. ES L 281, 9.10.1991, s. 23.

[15] Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51.

[16] Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ČASŤ A

Všeobecne

I. VYSVETLIVKY

1. Kŕmne suroviny sú uvedené a pomenované v časti B v súlade s týmito kritériami:

- pôvod výrobku/vedľajšieho výrobku, napríklad rastlinný, živočíšny, minerálny,

- používaná časť výrobku/vedľajšieho výrobku, napríklad celý, semená, hľuzy, kosti,

- spracovanie, ktorému bol výrobok/vedľajší výrobok podrobený, napríklad odkôrňovanie, extrakcia, zohrievanie, a/alebo výsledný výrobok/vedľajší výrobok, napríklad vločky, otruby, dužina, tuk,

- zrelosť výrobku/vedľajšieho výrobku a/alebo kvalita výrobku/vedľajšieho výrobku, napríklad "s nízkym obsahom glukozinolátu", "bohatý na tuk", "s nízkym obsahom cukru".

2. Zoznam uvedený v časti B je rozdelený do 12 skupín.

1. Zrná obilnín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

2. Semená olejnín, olejnaté ovocie, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

3. Semená strukovín, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

4. Hľuzy, korene, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

5. Ostatné semená a ovocie, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

6. Úsušky a objemové krmivá

7. Ostatné rastliny, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

8. Výrobky z mlieka

9. Výrobky živočíšneho pôvodu

10. Ryby, iné morské živočíchy, výrobky a vedľajšie výrobky z nich

11. Minerály

12. Rôzne

II. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA BOTANICKEJ ČISTOTY

1. Botanická čistota výrobkov a vedľajších výrobkov uvedených v časti B a v časti C nesmie byť nižšia ako 95 %, ak v časti B alebo v časti C nie je ustanovená iná hodnota.

2. Za botanické nečistoty sa považujú:

a) prirodzené ale neškodné nečistoty (napríklad slama a slamený odpad, semená iných kultivovaných odrôd alebo burín);

b) neškodné zvyšky iných olejnatých semien alebo olejnatého ovocia získané predchádzajúcim výrobným procesom, ktorých obsah nesmie presiahnuť 0,5 %.

3. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na hmotnosť výrobku a vedľajšieho výrobku ako takého.

III. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA POMENOVANIA

Ak názov kŕmnej suroviny obsahuje slovo alebo slová v zátvorkách, môže sa toto slovo (slová) ľubovoľne buď uviesť alebo vynechať, napríklad sójový (bôbový) olej sa môže napísať ako sójový bôbový olej alebo ako sójový olej.

IV. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SLOVNÍKA

Nižšie uvedený slovník sa týka hlavných spracovateľských procesov používaných na prípravu kŕmnych surovín spomínaných v časti B a v časti C tejto prílohy. Ak názov týchto kŕmnych surovín obsahuje spoločný názov alebo termín z tohto slovníka, použitý proces musí byť v súlade s uvedenou definíciou.

Proces | Definícia | Spoločný názov/termín |

Koncentrácia | Zvyšovanie obsahu určitej látky odstraňovaním vody alebo iných zložiek | Koncentrát |

Odkôrňovanie [1] | Odstraňovanie vonkajších vrstiev zo zŕn, semien, plodov, jadier a iných výrobkov | Odkôrňovaný |

Sušenie | Dehydratácia umelými alebo prirodzenými postupmi za účelom konzervácie výrobku | Sušený (prirodzene alebo teplovzdušne) |

Extrakcia | Odstraňovanie tuku alebo oleja z určitých látok pomocou organického rozpúšťadla alebo odstraňovanie cukrov, či iných vo vode rozpustných zložiek pomocou vody. V prípade použitia organického rozpúšťadla nesmie sa toto rozpúšťadlo technicky vyskytovať vo výslednom výrobku. | Extrahovaný (v prípade látok obsahujúcich tuky) Melasa, dužina (v prípade výrobkov obsahujúcich cukor alebo iné vodorozpustné zložky) |

Extrudovanie | Lisovanie, stláčanie alebo pretláčanie látky cez otvor pod tlakom. Pozri aj predželatinizáciu. | Extrudovaný |

Vločkovanie | Valcovanie vlhkej tepelne upravenej látky | Vločky |

Mletie | Fyzické spracovanie obilia s cieľom zmenšenia veľkosti častíc a uľahčenia rozdeľovania do jednotlivých frakcií (v zásade múka, otruby a mlynské zvyšky) | Múka, otruby, mlynské zvyšky |

Tepelná úprava/ohrev | Všeobecný pojem pokrývajúci rôzne formy tepelnej úpravy vykonávané za špecifických podmienok s cieľom ovplyvnenia výživnej hodnoty alebo štruktúry látky | Pražený, varený, nabobtnalý, tepelne upravený |

Stužovanie (hydrogenácia) | Spracovanie olejov a tukov s cieľom získania vyššieho bodu topenia | Stužený |

Hydrolýza | Rozklad na jednoduchšie chemické zložky vhodnou úpravou pomocou vody a prípadne aj enzýmov alebo kyselín/zásad | Hydrolyzovaný |

Lisovanie | Pomocou mechanickej extrakcie (závitovým lisom alebo lisom iného typu) a prípadne aj pomocou tepla, odstraňovanie tuku/oleja z látok bohatých na olej alebo šťavy z ovocia či iných rastlinných výrobkov | Výlisky [2](v prípade látok obsahujúcich olej) Dužina, ovocné výlisky (v prípade ovocia, atď.) |

Granulovanie | Stláčanie prechodom cez otvory matrice | Granule, pelety |

Predželatinizácia | Modifikovanie škrobu s cieľom výrazného zlepšenia jeho napučiavacej schopnosti v studenej vode | Predželatinizovaný, napučiavaný, expandovaný |

Rafinácia | Odstraňovanie nečistôt z cukrov, olejov a z iných prírodných látok chemickou/fyzikálnou úpravou | Rafinovaný |

Vlhké mletie | Mechanické oddeľovanie zložiek jadier/zŕn po ich namáčaní do vody, prípadne pomocou oxidu siričitého, s cieľom extrakcie škrobu | Klíčky, glutén, škrob |

V. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA HODNÔT, KTORÉ SÚ PREDPÍSANÉ, ALEBO KTORÉ SA UVÁDZAJÚ PODĽA ŠPECIFIKÁCIÍ V ČASTI B A C

1. Hodnoty, ktoré sú predpísané, alebo ktoré sa majú uvádzať, sa vzťahujú na hmotnosť kŕmnej suroviny, ak nie je ustanovené inak.

2. Podľa článku 3 a článku 6 (3) b) tejto smernice a za predpokladu, že v časti B tejto prílohy nie je ustanovená žiadna iná hodnota, obsah vlhkosti kŕmnej suroviny sa musí uviesť vtedy, ak je vyšší ako 14,5 % hmotnosti kŕmnej suroviny. V prípade kŕmnej suroviny s obsahom vlhkosti nepresahujúcom vyššie stanovený limit, sa obsah vlhkosti uvádza len na základe požiadavky kupujúceho.

3. Podľa článku 3 smernice a za predpokladu, že v časti B tejto prílohy nie je ustanovená žiadna iná hodnota, obsah popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej v kŕmnej surovine sa musí uviesť vtedy, ak presahuje 2,2 % v sušine.

VI. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA DENATURAČNÝCH A VIAŽÚCICH LÁTOK

Ak sa výrobky uvedené v stĺpci 2 časti B alebo v stĺpci 1 časti C tejto prílohy používajú na denaturáciu alebo na viazanie kŕmnych surovín, musia sa uviesť tieto informácie:

- denaturačné látky: charakter a množstvo použitých výrobkov,

- viažúce látky: charakter použitých výrobkov.

V prípade viažúcich látok nesmie množstvo výrobku presiahnuť 3 % z celkovej hmotnosti.

VII. USTANOVENIA O MINIMÁLNYCH UVEDENÝCH ODCHÝLKACH ALEBO MINIMÁLNYCH ODCHÝLKACH, KTORÉ SA MAJÚ UVÁDZAť PODľA ŠPECIFIKÁCIÍ V ČASTI B A C

Ak sa pri úradnej kontrole podľa článku 12 smernice zistí, že zloženie kŕmnej suroviny sa líši od uvedeného zloženia nižšími hodnotami, povolené sú tieto najmenšie odchýlky:

a) pre surovú bielkovinu:

- 2 jednotky z obsahu uvedeného vo výške 20 % alebo viac,

- 10 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 10 % do 20 %,

- 1 jednotka z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 10 %;

b) pre celkové cukry, redukujúce cukry, sacharózu, laktózu a glukózu (dextrózu):

- 2 jednotky z obsahu uvedeného vo výške 20 % alebo viac,

- 10 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 5 % do 20 %,

- 0,5 jednotky z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 5 %;

c) pre škrob a inulín:

- 3 jednotky z obsahu uvedeného vo výške 30 % alebo viac,

- 10 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 10 % do 30 %,

- 1 jednotka z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 10 %;

d) pre oleje a tuky:

- 1,8 jednotky z obsahu uvedeného vo výške 15 % alebo viac,

- 12 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 5 % do 15 %,

- 0,6 jednotky z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 5 %;

e) pre vlákninu:

- 2,1 jednotky pre uvedené obsahy vo výške 14 % alebo viac,

- 15 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 6 % do 14 %,

- 0,9 jednotky pre uvedené obsahy vo výške menšej ako 6 %;

f) pre vlhkosť a popol:

- 1 jednotka z obsahu uvedeného vo výške 10 % alebo viac,

- 10 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške od 5 % do 10 %,

- 0,5 jednotky z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 5 %;

g) pre celkový fosfor, sodík, uhličitan vápenatý, vápnik, horčík, index kyselín a látky nerozpustné v petroléteri:

- 1,5 jednotky z obsahu (hodnoty) uvedeného vo výške 15 % (15) alebo viac, podľa toho, čo je vhodnejšie,

- 10 % z uvedeného obsahu (z uvedenej hodnoty) pre uvedené obsahy (hodnoty) vo výške od 2 % (2) do 15 % (15), podľa toho, čo je vhodnejšie,

- 0,2 jednotky z obsahu (hodnoty) uvedeného vo výške menšej ako 2 % (2), podľa toho, čo je vhodnejšie;

h) popol nerozpustný v kyseline chlorovodíkovej a chloridy vyjadrené ako NaCl:

- 10 % z uvedeného obsahu pre uvedené obsahy vo výške 3 % alebo viac,

- 0,3 jednotky z obsahu uvedeného vo výške menšej ako 3 %;

i) pre karotén, vitamín A a xantofyl:

- 30 % z uvedeného obsahu;

j) pre metionín, lyzín a prchavé dusíkaté látky:

- 20 % z uvedeného obsahu.

ČASŤ B

Neúplný zoznam hlavných kŕmnych surovín

1. OBILIE, VÝROBKY Z NEHO A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

1.01 | Ovos | Zrná Avena sativa L. a iných kultivarov ovsa | |

1.02 | Ovsené vločky | Výrobok získaný naparovaním a valcovaním olúpaného ovsa. Môže obsahovať malé množstvo ovsených pliev | Škrob |

1.03 | Ovsené mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na ovsený šrot a múku. Pozostáva predovšetkým z ovsených otrúb a endospermu | Vláknina |

1.04 | Ovsené šupky a otruby | Vedľajší výrobok získaný počas spracovania preosiateho ovsa na ovsený šrot. Pozostáva predovšetkým z ovsených šupiek a otrúb | Vláknina |

1.05 | Jačmeň | Zrná Hordeum vulgare L. | |

1.06 | Jačmenné mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného jačmeňa na krúpy, krupicu a múku | Vláknina |

1.07 | Ryža, zlomková | Vedľajší výrobok prípravy hladkej alebo leštenej ryže Oryza sativa L. Pozostáva predovšetkým z poddimenzovaných a/alebo poškodených zŕn | Škrob |

1.08 | Ryžové otruby (hnedé) | Vedľajší výrobok prvého leštenia olúpanej ryže. Pozostáva predovšetkým zo striebristých šupiek, častíc vrstvy aleurónu, endospermu a klíčkov | Vláknina |

1.09 | Ryžové otruby (biele) | Vedľajší výrobok druhého leštenia olúpanej ryže. Pozostáva predovšetkým z častíc vrstvy aleurónu, endospermu a klíčkov | Vláknina |

1.10 | Ryžové otruby s uhličitanom vápenatým | Vedľajší výrobok leštenia olúpanej ryže. Pozostáva predovšetkým zo striebristých šupiek, častíc vrstvy aleurónu, endospermu, klíčkov a malého množstva uhličitanu vápenatého, ktorý pochádza z výrobného procesu. (Najvyšší obsah CaCO3 3 %) | Vláknina |

1.11 | Kŕmna múka z predvarenej ryže | Vedľajší výrobok leštenia olúpanej predvarenej ryže. Pozostáva predovšetkým zo striebristých šupiek, častíc vrstvy aleurónu, endospermu, klíčkov a malého množstva uhličitanu vápenatého, ktorý pochádza z výrobného procesu. (Najvyšší obsah CaCO3 3 %) | Vláknina |

1.12 | Ryžové klíčky lisované | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja, získaný lisovaním ryžových klíčkov, na ktorých boli prichytené časti endospermu a klíčkov | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

1.13 | Ryžové klíčky, extrahované | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja, získaný extrakciou ryžových klíčkov, ku ktorému môžu byť ešte stále prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien | Surová bielkovina |

1.14 | Ryžový škrob | Technicky čistý ryžový škrob | Škrob |

1.15 | Proso | Zrná Panicum miliaceum L. | |

1.16 | Raž | Zrná Secale cereale L. | |

1.17 | Ražné mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok pri výrobe múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva predovšetkým z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom odpadových zŕn | Vláknina |

1.18 | Ražné krmivo | Vedľajší výrobok pri výrobe múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva predovšetkým z častíc vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstránených menej endospermu ako z ražných otrúb | Vláknina |

1.19 | Ražné otruby | Vedľajší výrobok pri výrobe múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva predovšetkým z častíc vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu | Vláknina |

1.20 | Cirok | Zrná Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. | |

1.21 | Pšenica | Zrná Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iných kultivarov pšenice | |

1.22 | Pšeničné mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok pri výrobe pšenice získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej pšenice špaldovej. Pozostáva predovšetkým z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom odpadových zŕn | Vláknina |

1.23 | Pšeničné krmivo | Vedľajší výrobok pri výrobe pšenice získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej pšenice. Pozostáva predovšetkým z častíc vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstránených menej endospermu ako z pšeničných otrúb | Vláknina |

1.24 | Pšeničné otruby [3] | Vedľajší výrobok pri výrobe pšenice získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej pšenice špaldovej. Pozostáva predovšetkým z častíc vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu | Vláknina |

1.25 | Pšeničné klíčky | Vedľajší výrobok mletia múky pozostávajúci predovšetkým z pšeničných klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom upravených, ku ktorým môžu byť ešte stále prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov | Surová bielkovina Tuk |

1.26 | Pšeničný glutén | Sušený vedľajší výrobok pri výrobe pšeničného škrobu. Pozostáva predovšetkým z gluténu získaného počas separácie škrobu | Surová bielkovina |

1.27 | Pšeničné gluténové krmivo | Vedľajší výrobok pri výrobe pšeničného škrobu. Pozostáva s otrúb a gluténu, ku ktorým môžu byť pridané zložky namáčacej tekutiny a malé množstvo klíčkov, z ktorých bol odstránený olej | Surová bielkovina Škrob |

1.28 | Pšeničný škrob | Technicky čistý pšeničný škrob | Škrob |

1.29 | Pšenica špaldová | Zrná pšenice Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum | |

1.30 | Tritikal | Zrná hybridu Triticum X Secale | |

1.31 | Kukurica | Zrná Zea mays L. | |

1.32 | Kukuričné mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok pri výrobe múky alebo krupice z kukurice. Pozostáva predovšetkým z úlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstránených menej endospermu ako z kukuričných otrúb | Vláknina |

1.33 | Kukuričné otruby | Vedľajší výrobok pri výrobe múky alebo krupice z kukurice. Pozostáva predovšetkým z vonkajších obalov a z malého množstva úlomkov kukuričných klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu | Vláknina |

1.34 | Kukuričné klíčky lisované | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním suchých alebo vlhkých upravených kukuričných klíčkov, ku ktorému môžu byť ešte stále prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien | Surová bielkovina Olej |

1.35 | Kukuričné klíčky, extrahované | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja, získaný extrakciou suchých alebo vlhkých upravených kukuričných klíčkov, ku ktorému môžu byť ešte stále prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien | Surová bielkovina |

1.36 | Kukuričné gluténové krmivo [4] | Vedľajší výrobok pri výrobe kukuričného škrobu. Pozostáva s otrúb a gluténu, ku ktorým môžu byť pridané zložky namáčacej tekutiny a malé množstvo klíčkov, z ktorých bol odstránený olej | Surová bielkovina Škrob |

1.37 | Kukuričný glutén | Sušený vedľajší výrobok pri výrobe kukuričného škrobu. Pozostáva predovšetkým z gluténu získaného počas separácie škrobu | Surová bielkovina |

1.38 | Kukuričný škrob | Technicky čistý kukuričný škrob | |

1.39 | Predželatinizovaný kukuričný škrob [5] | Tepelne upravený kukuričný škrob s vlastnosťou výrazného nabobtnávania pri styku so studenou vodou | Škrob |

1.40 | Sladový kvet | Vedľajší výrobok pri výrobe sladu pozostávajúci predovšetkým z vysušených korienkov naklíčených obilnín | Surová bielkovina |

1.41 | Pivovarské mláto sušené | Vedľajší výrobok pri výrobe piva získaný sušením zvyškov sladových a nesladových obilnín a iných škrobových výrobkov | Surová bielkovina |

1.42 | Liehovarské mláto sušené | Vedľajší výrobok destilácie alkoholu získaný sušením pevných zvyškov fermentovaných zŕn | Surová bielkovina |

1.43 | Liehovarské mláto sušené tmavé [6] | Vedľajší výrobok destilácie alkoholu získaný sušením pevných zvyškov fermentovaných zŕn, ku ktorému bol pridaný sirup alebo dehydrované výpalky | Surová bielkovina |

2. SEMENÁ OLEJNÍN, OLEJNATÉ OVOCIE, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

2.01 | Podzemnicové výlisky, z čiastočne lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním čiastočne olúpanej podzemnice olejnej Arachis hypogaea L. a iných druhov Arachis. (Najvyšší obsah vlákniny v sušine 16 %.) | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.02 | Podzemnicový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou čiastočne olúpanej podzemnice olejnej. (Najvyšší obsah vlákniny v sušine 16 %.) | Surová bielkovina Vláknina |

2.03 | Podzemnicové výlisky z lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním olúpanej podzemnice olejnej | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.04 | Podzemnicový extrahovaný šrot z lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou olúpanej podzemnice olejnej | Surová bielkovina Vláknina |

2.05 | Repkové semená [7] | Semená repky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Brassica napus L. odr. Glauca(Roxb.) O. E. Schulz a Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Botanická čistota najmenej 94 %) | |

2.06 | Repkové výlisky [7] | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním semien repky (Botanická čistota najmenej 94 %) | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.07 | Repkový extrahovaný šrot [7] | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou semien repky (Botanická čistota najmenej 94 %) | Surová bielkovina |

2.08 | Repkové šupky | Vedľajší výrobok získaný lúpaním repkových semien | Vláknina |

2.09 | Požltový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou čiastočne olúpaných semien požlta farbiarskeho Carthamus tinctorius L. | Surová bielkovina Vláknina |

2.10 | Kokosové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L. | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.11 | Kokosový extrahovaný šrot | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrahovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy | Surová bielkovina |

2.12 | Palmojadrové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním palmových jadier (Elaeis guineensis Jacq.), Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z ktorých bola v čo najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.13 | Palmojadrový extrahovaný šrot | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním palmových jadier, z ktorých bola v čo najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka | Surová bielkovina Vláknina |

2.14 | Plnotučná sója toastovaná | Sójové bôby Glycine max. L. Merr. Podrobené vhodnému tepelnému spracovaniu | |

2.15 | Sójový extrahovaný šrot, toastovaný | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Najvyšší obsah vlákniny v sušine 8 %) | Surová bielkovina |

2.16 | Sójový extrahovaný šrot z lúpaných semien, toastovaný | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný z olúpaných sójových bôbov po extrakcii a po vhodnom tepelnom spracovaní | Surová bielkovina Vláknina |

2.17 | Sójový bielkovinový koncentrát | Výrobok získaný z olúpaných sójových bôbov, z ktorých bol vyextrahovaný tuk | Surová bielkovina |

2.18 | Sójový olej | Olej získaný zo sójových bôbov | |

2.19 | Sójové šupky | Vedľajší výrobok získaný počas lúpania sójových bôbov | Surová bielkovina |

2.20 | Bavlníkové semená | Semená bavlníka Gossypium ssp., z ktorých bola odstránená vláknina | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.21 | Bavlníkový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina a časť šupiek. (Najvyšší obsah vlákniny v sušine 22,5 %) | Surová bielkovina Vláknina |

2.22 | Bavlníkové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina | Surová bielkovina Vláknina Tuk |

2.23 | Nigerové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním čiernych semien Guizotia abyssinica (L.F.) Cass. (Popol nerozpustný v HCl: max 3,4 %) | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.24 | Slnečnicové semená | Semená slnečnice Helianthus annuus L. | |

2.25 | Slnečnicový extrahovaný šrot | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou semien slnečnice | Surová bielkovina |

2.26 | Slnečnicový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou semien slnečnice, z ktorých bola odstránená časť šupiek. (Najvyšší obsah vlákniny v sušine 27,5 %) | Surová bielkovina Vláknina |

2.27 | Ľanové semená | Semená ľanu Linum usitatissimum L. (Botanická čistota najmenej 93 %) | |

2.28 | Ľanové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Botanická čistota najmenej 93 %) | Surová bielkovina Tuk Vláknina |

2.29 | Ľanový extrahovaný šrot | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou ľanových semien. (Botanická čistota najmenej 93 %) | Surová bielkovina |

2.30 | Olivový extrahoaný šrot | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou olív Olea europea L., podľa možnosti bez častí jadier | Surová bielkovina Vláknina |

2.31 | Sezamové výlisky | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný lisovaním semien sezamu Sesamum indicum L. (Popol nerozpustný v HCl: max 5 %) | Surová bielkovina Vláknina Tuk |

2.32 | Kakaový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných bôbov | Vedľajší výrobok pri výrobe oleja získaný extrakciou suchých a pražených kakaových bôbov Theobroma cacao L., z ktorých bola odstránená časť šupiek | Surová bielkovina |

3. SEMENÁ STRUKOVÍN, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

3.01 | Cícer baraní | Semená Cicer arietinum L. | |

3.02 | Guarový extrahovaný šrot | Vedľajší výrobok získaný extrakciou rastlinného slizu zo semien Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. | Surová bielkovina |

3.03 | Vika šošovicová | Semená Ervum ervilia L. | |

3.04 | Hrachor siaty [8] | Semená Lathyrus sativus L. podrobené vhodnému tepelnému spracovaniu | |

3.05 | Šošovica | Semená Lens culinaris a.o. Medik | |

3.06 | Lupina sladká | Semená Lupinus spp. s nízkym obsahom horkých semien | |

3.07 | Fazuľa, toastovaná | Semená Phaseolus alebo Vigna spp. podrobené vhodnému tepelnému spracovaniu s cieľom zničenia toxických lektínov | |

3.08 | Hrach | Semená Pisum spp. | |

3.09 | Hrachové mlynské zvyšky | Vedľajší výrobok získaný počas výroby hrachovej múčky. Pozostáva predovšetkým z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek | Surová bielkovina Vláknina |

3.10 | Hrachové otruby | Vedľajší výrobok získaný počas výroby hrachovej múčky. Pozostáva predovšetkým zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia hrachu | Vláknina |

3.11 | Bôb konský | Semená Vicia faba L. ssp. faba odr. equina Pers. a odr. minuta (Alef.) Mansf. | |

3.12 | Vika monantha | Semená Vicia monanthos Desf. | |

3.13 | Vika | Semená Vicia sativa L. odr. sativa a iné odrody | |

4. HĽUZY, KORENE, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

4.01 | Cukrovarské rezky sušené vysladené | Vedľajší výrobok pri výrobe cukru pozostávajúci z extrahovaných a vysušených kusov cukrovej repy Beta vulgaris L. ssp vulgaris odr. altissima Doell. (Najvyšší obsah popolu nerozpustného v HCl: 3,5 % v sušine) | Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

4.02 | Melasa z cukrovej repy | Vedľajší výrobok pozostávajúci zo sirupových zvyškov získaných počas výroby alebo rafinácie repného cukru. (Najvyšší obsah vlhkosti: 25 %) | Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

4.03 | Cukrovarske rezky sušené, melasované | Vedľajší výrobok pri výrobe cukru obsahujúci vysušenú dužinu cukrovej repy, ku ktorej bola pridaná melasa | Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

4.04 | Vinas z cukrovej repy | Vedľajší výrobok získaný fermentáciou repnej melasy pri výrobe alkoholu, kvasníc, kyseliny citrónovej a iných organických látok | Surová bielkovina NPN |

4.05 | (Repný) Cukor [9] | Cukor extrahovaný z cukrovej repy | Sacharóza |

4.06 | Sladký zemiak | Hľuzy Ipomoea batatas (L.) Poir, nezávisle od spôsobu ich úpravy | Škrob |

4.07 | Manioka | Korene Manhiot esculenta Crantz, nezávisle od spôsobu ich úpravy | Škrob |

4.08 | Maniokový škrob, nabobtnalý | Škrob získaný z koreňov manioku, značne nabobtnalý vhodným tepelným spracovaním | Škrob |

4.09 | Zemiaková dužina | Vedľajší výrobok extrakcie zemiakového škrobu Solanum tuberosum L. | |

4.10 | Zemiakový škrob | Technicky čistý zemiakový škrob | Škrob |

4.11 | Zemiaková bielkovina | Sušený vedľajší výrobok pri výrobe škrobu pozostávajúci hlavne z bielkovinových látok získaných po oddelení škrobu | Surová bielkovina |

5. OSTATNÉ SEMENÁ A OVOCIE, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

5.01 | Svätojánsky chlieb | Výrobok získaný roztĺkaním suchých plodov (strukov) svätojánskeho chleba Ceratonia seliqua L., z ktorých boli odstránené bôby | Vláknina |

5.02 | Citrusová dužina | Vedľajší výrobok získaný lisovaním citrusových plodov Citrus spp. počas výroby citrusovej šťavy | Vláknina |

5.03 | Jablkové výlisky | Vedľajší výrobok získaný lisovaním jabĺk Malus spp. počas výroby jablkovej šťavy | Vláknina |

5.04 | Paradajková dužina | Vedľajší výrobok získaný lisovaním paradajok Solanum lycopersicum Karst. počas výroby paradajkovej šťavy | Vláknina |

5.05 | Hroznové výlisky | Vedľajší výrobok spracovania hrozna Vitis vinifera L. po vylisovaní šťavy | Vláknina |

5.06 | Hroznové jadierka, extrahované | Vedľajší výrobok spracovania hrozna pozostávajúci z extrahovaných jadierok, prakticky bez akýchkoľvek iných zložiek | Vláknina |

6. ÚSUŠKY A OBJEMOVÉ KRMIVÁ

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

6.01 | Lucernová múčka [10] | Výrobok získaný sušením a mletím mladej lucerny Medicago sativa L. a Medicago odr. Martyn (Botanická čistota najmenej 80 %) (Popol nerozpustný v HCl: max. 3,4 %) | Surová bielkovina Vláknina |

6.02 | Lucernové výlisky | Sušený vedľajší výrobok získaný lisovaním šťavy z lucerny | Surová bielkovina |

6.03 | Lucernový bielkovinový koncentrát | Výrobok získaný umelým sušením časti vylisovanej šťavy z lucerny, z ktorej boli získané bielkoviny odstreďovaním a tepelnou koaguláciou | Karotén Surová bielkovina |

6.04 | Ďatelinová múčka [10] | Výrobok získaný sušením a mletím mladej ďateliny Trifolium spp. (Botanická čistota najmenej 80 %) (Popol nerozpustný v HCl: max. 3,4 %) | Surová bielkovina Vláknina |

6.05 | Trávna múčka [10] | Výrobok získaný sušením a mletím mladých travín (Popol nerozpustný v HCl: max. 3,4 %) | Surová bielkovina Vláknina |

6.06 | Pšeničná slama | Slama z pšenice | |

6.07 | Obilná slama, upravená [11] | Výrobok získaný vhodným spracovaním slamy z obilia | Surová bielkovina NPN, pri úprave čpavkom Sodík, pri úprave lúhom NaOH |

7. OSTATNÉ RASTLINY, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

7.01 | Trstinová melasa | Vedľajší výrobok pozostávajúci zo sirupových zvyškov získaných počas výroby alebo rafinácie cukru z cukrovej trstiny Sacharum officinarum L. (Najvyšší obsah vlhkosti: 25 %) | Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

7.02 | Vinas z cukrovej trstiny | Vedľajší výrobok získaný fermentáciou trstinovej melasy pri výrobe alkoholu, kvasníc, kyseliny citrónovej a iných organických látok | Surová bielkovina NPN |

7.03 | (Trstinový) Cukor [12] | Cukor extrahovaný z cukrovej trstiny | Sacharóza |

7.04 | Múčka z morských rias | Výrobok získaný sušením a mletím morských rias, konkrétne hnedých rias. Tento výrobok môže byť premývaný vodou s cieľom zníženia obsahu jódu | Popol |

8. VÝROBKY Z MLIEKA

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

8.01 | Sušené odtučnené mlieko | Výrobok získaný sušením mlieka, z ktorého bola odstredená väčšina tuku | Surová bielkovina |

8.02 | Sušený cmar | Výrobok získaný sušením tekutiny, ktorá zostáva po výrobe masla | Surová bielkovina Tuk Laktóza |

8.03 | Sušená srvátka | Výrobok získaný sušením tekutiny, ktorá zostáva po výrobe syru a kazeínu alebo po obdobných procesoch | Surová bielkovina Laktóza |

8.04 | Sušená srvátka, s nízkym obsahom cukru | Výrobok získaný sušením srvátky, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza | Surová bielkovina Laktóza |

8.05 | Sušená srvátková bielkovina [13] | Výrobok získaný sušením bielkovinových zložiek extrahovaných zo srvátky alebo z mlieka chemickým alebo fyzikálnym spracovaním | Surová bielkovina |

8.06 | Sušený mliečny kazeín | Výrobok získaný z odstredeného mlieka alebo z cmaru sušením kazeínu vyzrážaného pomocou kyselín alebo syridla | Surová bielkovina |

8.07 | Laktóza | Cukor oddelený z mlieka alebo z cmaru čistením a sušením | Laktóza |

9. VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

9.01 | Mäsová múčka [14] | Výrobok získaný ohrevom, sušením a mletím celých teplokrvných suchozemských živočíchov alebo ich častí, z ktorého môže byť čiastočne extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk. Tento výrobok musí byť v podstate zbavený rohoviny, kopýt, štetín, srsti a peria, ako aj obsahu tráviaceho traktu (Obsah surovej bielkoviny v sušine najmenej 50 %) (Popol nerozpustný v HCl: max. 2,2 %) | Surová bielkovina Tuk Popol |

9.02 | Mäsokostná múčka [14] | Výrobok získaný ohrevom, sušením a mletím celých teplokrvných suchozemských živočíchov alebo ich častí, z ktorého môže byť čiastočne extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk. Tento výrobok musí byť v podstate zbavený rohoviny, štetín, srsti a peria, ako aj obsahu tráviaceho traktu | Surová bielkovina Tuk Popol |

9.03 | Kostná múčka | Výrobok získaný ohrevom, sušením a konečne mletím kostí teplokrvných suchozemských živočíchov, z ktorého bol z veľkej miery extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk. Tento výrobok musí byť v podstate zbavený rohoviny, štetín, srsti a peria, ako aj obsahu tráviaceho traktu | Surová bielkovina Popol |

9.04 | Oškvarky | Zvyškový výrobok pri výrobe loju a iných extrahovaných alebo fyzicky odstránených tukov živočíšneho pôvodu | Surová bielkovina Popol |

9.05 | Hydinová múčka [14] | Výrobok získaný sušením a mletím odpadu zabitej hydiny. Tento výrobok musí byť v podstate zbavený peria (Popol nerozpustný v HCl: max. 3,3 %) | Surová bielkovina Tuk Popol |

9.06 | Perová múčka, hydrolyzovaná | Výrobok získaný hydrolýzou, sušením a mletím peria z hydiny (Popol nerozpustný v HCl: max. 3,4 %) | Surová bielkovina |

9.07 | Krvná múčka | Výrobok získaný sušením krvi zabitých teplokrvných živočíchov. Tento výrobok musí byť v podstate zbavený cudzích látok | Surová bielkovina |

9.08 | Živočíšny tuk | Výrobok pozostávajúci z tuku teplokrvných suchozemských živočíchov | |

10. RYBY, INÉ MORSKÉ ŽIVOÍCHY, VÝROBKY Z NICH A VEDĽAJŠIE VÝROBKY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

10.01 | Rybia múčka [15] | Výrobok získaný spracovaním celých rýb alebo ich častí, z ktorého bola odstránená časť tuku alebo ku ktorému boli opätovne pridané rybie šťavy (Popol nerozpustný v HCl: max. 2,2 %) | Surová bielkovina Tuk Popol |

10.02 | Rybia šťava kondenzovaná | Stabilizovaný výrobok pozostávajúci z lisovanej šťavy získanej počas výroby rybej múčky, z ktorého bola odstránená väčšina rybieho tuku a malé množstvo vody | Surová bielkovina |

10.03 | Rybí olej | Tuk získaný z rýb | |

10.04 | Rybí olej, rafinovaný, stužený | Tuk získaný z rýb, ktorý bol podrobený rafinácii a hydrogenácii | Jódové číslo |

11. MINERÁLY

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

11.01 | Uhličitan vápenatý [16] | Výrobok získaný mletím zdrojov uhličitanu vápenatého, ako je napríklad vápenec, ulity ustríc či lastúrnikov, alebo vyzrážaním z kyselinového roztoku (Popol nerozpustný v HCl: max. 5 %) | Vápnik Popol nerozpustný v HCl |

11.02 | Uhličitan vápenato –horečnatý | Prirodzená zmes uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého | Vápnik Horčík |

11.03 | Zvápenatené morské riasy (Maerl) | Výrobok prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených rias, mletý a granulovaný (Popol nerozpustný v HCl: max. 5 %) | Vápnik Popol nerozpustný v HCl |

11.04 | Oxid horečnatý | Technicky čistý oxid horečnatý (MgO) | Horčík |

11.05 | Síran horečnatý | Prírodný síran horečnatý (MgSO4 · H2O) · | Horčík |

11.06 | Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát (dikalciumfosfát) [17] | Monohydrogenfosforečnan vápenatý vyzrážaný z kostí alebo anorganických zdrojov (CaHPO4 · xH2O) · | Vápnik Celkový fosfor |

11.07 | Mono-dikalciumfosfát | Výrobok získaný chemicky alebo zložený z rovnakých častí hydrogenfosforečnanu vápenatého dihydrátu a fosforečnanu vápenatého monohydrátu | Celkový fosfor Vápnik |

11.08 | Prírodný fosfát | Výrobok získaný mletím purifikovaných a primerane odfluorovaných prírodných fosforečnanov | Celkový fosfor Vápnik |

11.09 | Kostná múčka odglejená | Odglejené, sterilizované a pomleté kosti, z ktorých bol odstránený tuk | Celkový fosfor Vápnik |

11.10 | Hydrogénfosforečnan vápenatý monohydrát (monokalciumfosfát) | Technicky čistý dihydrogénfosforečnan vápenatý monohydrát [Ca(H2PO4)2 · xH2O] · | Celkový fosfor Vápnik |

11.11 | Fosforečnan vápenatohorečnatý | Technicky čistý fosforečnan vápenatohorečnatý | Horčík Celkový fosfor |

11.12 | Fosforečnan monoamónny | Technicky čistý fosforečnan monoamónny (NH4H2PO4) · | Celkový dusík Celkový fosfor |

11.13 | Chlorid sodný [16] | Technicky čistý chlorid sodný alebo výrobok získaný mletím prírodných zdrojov chloridu sodného, napríklad (kamennej) a (morskej) soli | Sodík |

11.14 | Propionát horečnatý | Technicky čistý propionát horečnatý | Horčík |

12. RÔZNE

Číslo | Názov | Opis | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 | 3 | 4 |

12.01 | Pekárenský a cestovinový odpad | Vedľajší výrobok získaný z výroby sušienok, koláčov, chleba a cestovín | Škrob Celkové cukry vyjadrené ako sacharóza |

12.02 | Cukrárensky odpad | Vedľajší výrobok získaný z výroby čokolády, cukríkov a iných cukroviniek | Škrob Celkové cukry vyjadrené ako sacharóza |

12.03 | Mastné kyseliny | Vedľajší výrobok získaný počas procesu odkyselenia pomocou lúhu alebo destiláciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného alebo živočíšneho pôvodu | Tuk |

12.04 | Soli mastných kyselín [16] | Výrobok získaný zmydelňovaním mastných kyselín pomocou hydroxidu vápenatého, sodného alebo draselného | Tuk Ca (alebo Na alebo K, podľa vhodnosti) |

ČASŤ C

Ustanovenia týkajúce sa uvádzania určitých ukazovateľov kŕmnych surovín neuvedených v zozname

Kŕmne suroviny uvedené do obehu, ktoré nie sú v zozname v časti B tejto prílohy, budú povinne uvádzané znakmi podľa stĺpca 2 nasledujúcej tabuľky, a to v súlade s článkom 5 (1) d) tejto smernice.

Kŕmne suroviny patriace k | Povinne uvádzané znaky |

1 | 2 |

Obilným zrnám | |

Výrobkom a vedľajším výrobkom z obilnín | Škrob, ak > 20 % Surová bielkovina, ak > 10 % Tuk, ak > 5 % Vláknina |

Olejnatým semenám, olejnatým plodom | |

Výrobkom a vedľajším výrobkom z olejnatých semien a z olejnatého ovocia | Surová bielkovina Tuk, ak > 5 % Vláknina |

Semenám strukovín | |

Výrobkom a vedľajším výrobkom zo strukovín | Surová bielkovina Vláknina |

Hľuzám, koreňom | |

Výrobkom a vedľajším výrobkom z hľúz, koreňov | Škrob Vláknina |

Výrobkom a vedľajším výrobkom priemyslu spracovania cukrovej repy | Vláknina Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

Ostatným semenám a plodom, ich výrobkom a vedľajším výrobkom | Surová bielkovina Vláknina |

Úsuškom a objemovým krmivám | Surová bielkovina Vláknina |

Ostatným rastlinám, ich výrobkom a vedľajším výrobkom | Surová bielkovina Vláknina |

Výrobkom a vedľajším výrobkom priemyslu spracovania cukrovej trstiny | Surová bielkovina Vláknina Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza |

Výrobkom z mlieka | Surová bielkovina |

Výrobkom z mlieka bohatým na laktózu | Surová bielkovina Laktóza |

Výrobkom zo suchozemských živočíchov | Surová bielkovina, ak > 10 % Tuk, ak > 5 % |

Rybám, iným morským živočíchom, ich výrobkom a vedľajším výrobkom | Surová bielkovina, ak > 10 % Tuk, ak > 5 % |

Minerálom | Obsah zodpovedajúcich minerálnych látok |

Rôznemu | Surová bielkovina, ak > 10 % Vláknina Tuk, ak > 10 % Škrob, ak > 30 % Celkové cukry vyjadrené ako sacharóza, ak > 10 % |

[1] "Odkôrňovanie" sa môže prípadne nahradiť pojmom "lúpanie" alebo "šúpanie". Potom musí byť spoločný názov/termín "lúpaný" alebo "šúpaný".

[2] V prípade potreby sa môže slovo "výlisky" nahradiť slovom "koláč".

[3] Pokiaľ sa táto kŕmna surovina pomlela jemnejšie, k názvu sa môže pridať slovo "jemné" alebo sa názov môže nahradiť zodpovedajúcim pomenovaním.

[4] Tento názov sa môže nahradiť označením "kukuričné gluténové krmivo".

[5] Tento názov sa môže nahradiť označením "extrudovaný kukuričný škrob".

[6] Tento názov sa môže nahradiť označením "liehovarské mláto s výpalkami, sušené".

[7] Keď je to vhodné, k názvu možno pripojiť slová "s nízkym obsahom glukozinolátov". Význam výrazu "s nízkym obsahom glukozinolátov" zodpovedá definícii v práve spoločenstva.

[8] V názve musí byť naznačený charakter tepelnej úpravy.

[9] Tento názov sa môže nahradiť výrazom "sacharóza".

[10] Výraz "múčka" sa môže nahradiť výrazom "granuly". Spôsob sušenia možno doplniť do názvu.

[11] Názov musí byť doplnený o spôsob vykonanej chemickej úpravy.

[12] Tento názov sa môže nahradiť výrazom "sacharóza".

[13] Tento názov sa môže nahradiť výrazom "sušený mliečny albumín".

[14] Výrobky obsahujúce viac ako 13 % tuku v sušine musia mať v názve uvedené "bohaté na tuk".

[15] Výrobky obsahujúce viac ako 75 % surovej bielkoviny v sušine môžu mať v názve uvedené "bohaté na bielkoviny".

[16] Názov možno doplniť alebo nahradiť názvom zdroja kŕmnej suroviny.

[17] Do názvu možno zahrnúť výrobný proces.

[18] Názov sa môže doplniť o názov získanej soli.

--------------------------------------------------