31996F0610Uradni list L 273 , 25/10/1996 str. 0001 - 0002


Skupni ukrep

z dne 15. oktobra 1996

o izdelavi in vodenju seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja na področju boja proti terorizmu za lažje proti-teroristično sodelovanje med državami članicami Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji

(96/610/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Združenega kraljestva,

ob sklicevanju, da se na podlagi člena K.1(9) Pogodbe policijsko sodelovanje za preprečevanje terorizma in boja proti njemu šteje za zadevo, ki je v skupnem interesu držav članic;

ker je Evropski svet v svoji izjavi o terorizmu, sprejeti 15. in 16. decembra 1995, izjavil, da je za učinkovito preprečevanje terorizma in boj proti slednjemu potrebno temeljito usklajevanje med državami članicami;

ker je Svet mnenja, da bi bilo treba kljub obsežnemu in učinkovitemu sodelovanju med vsemi agencijami, ki so v državah članicah odgovorne za boj proti terorizmu, vedno poskušati okrepiti navedeno sodelovanje;

ker so nacionalne agencije za boj proti terorizmu kot odgovor na različne teroristične grožnje, s katerimi se srečujejo države članice, razvile področja posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja, ki bi načeloma morala biti na voljo ustreznim agencijam v vseh drugih državah članicah na njihovo zahtevo, kolikor in kadar jih slednje potrebujejo;

ker bi bila s sestavo in vodenjem seznama teh področij posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja ta področja lažje in hitreje na voljo agencijam v vseh državah članicah in ker bi se s tem okrepila sposobnost držav članic na področju boja proti terorizmu;

ker seznam, ki ga predvideva ta skupni ukrep, ni namenjen temu, da bi nadomestil katere koli obstoječe dvostranske ali večstranske dogovore o sodelovanju na področju boja proti terorizmu ali da bi nanje vplival, niti da bi postal sredstvo za izmenjavo operativnih obveščevalnih podatkov niti da bi zahteval sestavo novih struktur v okviru Sveta,

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1. Svet pooblasti Združeno kraljestvo v začetnem obdobju enega leta kot odgovorno za pripravo, vodenje in širitev seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja na področju boja proti terorizmu, v nadaljnjem besedilu "seznam". Potem pa je za to nalogo odgovorna predsedujoča država članica.

2. Imenovana država članica imenuje poseben urad za pripravo, vodenje in širitev seznama, v nadaljnjem besedilu "upravitelj seznama".

Člen 2

1. Države članice pošljejo svoje prispevke upravitelju seznama, ki jih vnese v seznam.

2. Upravitelj seznama pripravi seznam na podlagi prispevkov iz držav članic.

3. Države članice morajo pri svojih prispevkih k seznamu v največji meri upoštevati razvrstitev in varovanje zaupnega gradiva, ki ju določa vsaka država članica.

4. Iz tega sledi, da je upravitelj seznama odgovoren za natančno vključitev vseh sprememb in dopolnitev seznama na podlagi nadaljnjih prispevkov držav članic in za seznanitev držav članic s temi spremembami in dopolnitvami.

5. Upravitelj seznama je odgovoren za vodenje statistik o uporabi seznama in za to, da Svetu dvakrat na leto poroča o učinkovitosti sistema.

Člen 3

1. Vsaka država članica prispeva v seznam navedbo katere koli posebne pristojnosti, spretnosti ali strokovnega znanja na področju boja proti terorizmu, ki jih je razvila in za katere meni, da bi morali biti na voljo vsem državam članicam.

2. Prispevki držav članic, za katere bi bilo morda bolj smotrno, da bi bili pripravljeni na obrazcih, o katerih bi se odločalo v okviru Sveta, vsebujejo vsaj zadosten opis vsake posebne pristojnosti, spretnosti ali strokovnega znanja, na podlagi katerega lahko pristojne agencije v državah članicah utemeljeno razsodijo, ali so slednje primerne za opravljanje njihovih proti-terorističnih nalog. V prispevkih se natančno navede, kako se neposredno in hitro vzpostavi stik, in sicer bodisi s krajem, ki to pristojnost, spretnost ali strokovno znanje ponuja, bodisi s centralnim središčem za stike v državi članici.

3. Države članice so odgovorne za dopolnjevanje teh podatkov o stikih, če je to potrebno.

4. Države članice lahko kadarkoli vnesejo dodatne vpise v seznam ali pa zaprosijo za izbris vpisa iz seznama.

5. Seznam ne vsebuje osebnih podatkov, razen imen in podatkov o stikih, ki so potrebni za delovanje tega sistema.

Člen 4

1. Vsaka država članica ima izvod seznama. Katera koli pristojna agencija v državi članici, ki želi uporabiti posebno pristojnost s seznama, stopi v stik z ustrezno kontaktno točko v državi članici, ki je ta podatek vnesla.

2. Država članica, ki je prispevala pristojnost, spretnost ali strokovno znanje na seznam, lahko v posebnem primeru, če okoliščine to zahtevajo, zavrne dostop do slednjih.

3. Države članice soglašajo, da bodo v primeru, ko bodo stopile v stik prek seznama, obvestile upravitelja seznama o osnovnih podatkih, s katerimi mora soglašati Svet, in tako omogočile učinkovito spremljanje uporabnosti seznama.

Člen 5

Sklepi, ki jih sprejme Svet ali pa so sprejete v okviru Sveta v zvezi z zadevami iz členov 1, 3 in 4, se sprejmejo soglasno.

Člen 6

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu.

Veljati začne z dnem objave.

V Luxembourgu, 15. oktobra 1996

Za Svet

Predsednik

B. Howlin

--------------------------------------------------