31996E0407Uradni list L 168 , 06/07/1996 str. 0002 - 0002


Skupno stališče

z dne 25. junija 1996

Sveta na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji o Vzhodnem Timorju

(96/407/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena J.2 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Evropska unija ima ob sklicevanju na predhodne izjave o položaju na Vzhodnem Timorju namen uresničevati naslednje cilje:

1. pomagati z dialogom doseči pošteno, celovito in mednarodno sprejemljivo rešitev vprašanja Vzhodnega Timorja, ki bo polno upoštevala interese in legitimna stremljenja timorskega naroda v skladu z mednarodnim pravom;

2. izboljšati položaj na Vzhodnem Timorju v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic na tem ozemlju.

Člen 2

Za doseganje ciljev, navedenih v členu 1, Evropska unija:

1. podpira pobude, začete v okviru Združenih narodov, ki bi lahko prispevale k rešitvi omenjenega vprašanja;

2. podpira zlasti trenutno potekajoče razgovore pod okriljem Generalnega sekretarja Združenih narodov z namenom doseči rešitev za točko 1 iz člena 1, kjer se na poti učinkovitega napredka v tej smeri pojavljajo mnoge resne ovire;

3. vzpodbuja nadaljevanje notranjih sestankov na Timorju, v smislu dialoga pod okriljem Združenih narodov;

4. poziva indonezijsko vlado naj sprejme učinkovite ukrepe, ki vodijo k občutnemu izboljšanju položaja človekovih pravic na Vzhodnem Timorju, zlasti s polnim uresničevanjem odločitev, ki jih je v tej zvezi sprejela Komisija Združenih narodov za človekove pravice;

5. podpira vse primerne ukrepe, katerih namen je splošna okrepitev spoštovanja človekovih pravic na Vzhodnem Timorju in občutno izboljšanje položaja tamkajšnjega prebivalstva s pomočjo sredstev, ki so na voljo Evropski uniji in s pomočjo dejavnostim NVO.

Člen 3

Svet je odgovoren za spremljanje položaja v zvezi s tem skupnim stališčem.

Člen 4

To skupno stališče začne veljati z dnem njegovega sprejetja.

Člen 5

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 25. junija 1996

Za Svet

Predsednik

M. Pinto

--------------------------------------------------