31996D1692Úradný vestník L 228 , 09/09/1996 S. 0001 - 0104


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES

z 23. júla 1996

o základných usmerneniach spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na prvý odsek článku 129d,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy [4],

(1) keďže vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí prispieva k dosiahnutiu hlavných cieľov spoločenstva, ako sú hladké fungovanie vnútorného trhu a posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

(2) keďže vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v rámci územia spoločenstva má tiež špecifické ciele zamerané na zabezpečenie udržateľnej mobility osôb a tovaru za najlepších možných sociálnych a environmentálnych a bezpečnostných podmienok a na integrovanie všetkých druhov dopravy, berúc do úvahy ich komparatívne výhody; keďže vytváranie pracovných miest je jedným z možných vedľajších dôsledkov transeurópskej siete;

(3) keďže Biela kniha Komisie o rozvoji spoločnej dopravnej politiky vyzýva na čo najlepšie využitie existujúcich kapacít a na integráciu všetkých sietí vzťahujúcich sa na rôzne druhy dopravy do jedinej transeurópskej siete pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú osobnú a nákladnú dopravu a pre kombinovanú dopravu;

(4) keďže lodná doprava na krátku vzdialenosť môže, okrem iného, pomôcť znížiť zaťaženie na vnútrozemských dopravných cestách;

(5) keďže integrácia siete na európskej úrovni sa môže postupne rozvíjať len prepojením rôznych druhov dopravy z hľadiska lepšieho využitia podstatných výhod každého druhu;

(6) keďže v záujme dosiahnutia týchto cieľov je nevyhnutné, aby spoločenstvo vypracovalo usmernenia v súlade s princípom subsidiarity; keďže je potrebné stanoviť smery a priority v rámci takejto akcie, navrhovanej v oblasti transeurópskych sietí;

(7) keďže je tiež potrebné identifikovať projekty spoločného záujmu, ktoré prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov a ktoré zodpovedajú stanoveným prioritám takejto akcie; keďže by sa mali brať do úvahy len projekty, ktoré sú potenciálne ekonomicky životaschopné;

(8) keďže členské štáty musia brať zreteľ na ochranu životného prostredia pri vykonávaní projektov spoločného záujmu tak, že realizujú štúdie vplyvov na životné prostredie podľa smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov [5] na životné prostredie a uplatňujú smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín [6];

(9) keďže povolenie pre niektoré verejné a súkromné projekty, ktoré pravdepodobne majú značný vplyv na životné prostredie, by malo byť udelené len po predchádzajúcom posúdení tohto potencionálneho dopadu, v súlade s existujúcimi pravidlami spoločenstva;

(10) keďže je potrebné identifikovať projekty spoločného záujmu týkajúce sa nielen rôznych druhov dopravy pomocou multimodálneho prístupu, ale aj riadenia dopravy a informačných systémov užívateľa a zameriavacích a navigačných systémov;

(11) keďže jedným z hlavných cieľov tohto rozhodnutia je identifikovať také projekty spoločného záujmu; keďže tieto projekty sú identifikované v prílohe I, prílohe II a v ustanoveniach tohto rozhodnutia; keďže Európska rada v Essene prisúdila rozhodujúci význam štrnástim takýmto projektom;

(12) keďže Komisia by každé dva roky mala predložiť správu o vykonávaní tohto rozhodnutia a každých päť rokov správu o tom, či si tieto usmernenia vyžadujú revíziu;

(13) keďže by mal byť pri Komisii vytvorený výbor na plnenie úloh, ktoré zahŕňajú pomoc Komisii pri kontrole vykonávania a rozvoja týchto usmernení,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

Článok 1

Účel

1. Účelom tohto rozhodnutia je stanoviť usmernenia obsahujúce ciele, priority a široký rámec opatrení plánovaných v oblasti transeurópskej dopravnej siete; tieto usmernenia identifikujú projekty spoločného záujmu, ktorých vykonávanie by malo prispieť k rozvoju siete v celom spoločenstve.

2. Usmernenia uvedené v odseku 1 tvoria všeobecný referenčný rámec, určený na povzbudenie členských štátov a prípadne spoločenstva, na realizáciu projektov spoločného záujmu, ktorých účelom je zabezpečiť súdržnosť, vzájomné prepojenie a súčinnosť transeurópskej siete, ako aj prístup k tejto sieti. Tieto projekty predstavujú spoločný cieľ, ktorého vykonávanie závisí na ich stupni zrelosti a dostupnosti finančných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté záväzky členského štátu alebo spoločenstva. Tieto usmernenia sú tiež určené k uľahčeniu zapojenia súkromného sektora.

3. Hlavné požiadavky týkajúce sa:

- súčinnosti transeurópskej dopravnej siete,

- dopravnej telematiky a vedľajších služieb,

sa definujú v súlade so Zmluvou a mimo rámec tohto rozhodnutia.

Článok 2

Ciele

1. Transeurópska dopravná sieť sa vytvorí postupne do roku 2010 integráciou pozemných, námorných a leteckých dopravných infraštrukturálnych sietí vrámci celého spoločenstva, v súlade s rámcovými plánmi uvedenými na mapách v prílohe I a/alebo špecifikáciami v prílohe II.

2. Sieť musí:

a) zabezpečiť udržateľnú mobilitu osôb a tovaru v oblasti bez vnútorných hraníc za čo možno najlepších sociálnych a bezpečnostných podmienok a súčasne pomôcť k dosiahnutiu cieľov spoločenstva, najmä vzhľadom na životné prostredie a hospodársku súťaž, a prispieť k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

b) ponúknuť užívateľom vysokokvalitnú infraštruktúru za prijateľných ekonomických podmienok;

c) zahŕňať všetky druhy dopravy, berúc do úvahy ich komparatívne výhody;

d) umožniť optimálne využitie existujúcich kapacít;

e) byť, pokiaľ je to možné, vzájomne súčinná v rámci jednotlivých druhov dopravy a podporovať intermodalitu medzi rôznymi druhmi dopravy;

f) byť, pokiaľ je to možné, ekonomicky životaschopná;

g) pokrývať celé územie členských štátov spoločenstva, uľahčujúc vo všeobecnosti prístup ostrovných, uzavretých a okrajových regiónov k centrálnym regiónom a spojenie hlavných urbanistických centier a regiónov spoločenstva bez úzkych miest;

h) umožniť napojenie na siete členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), štátov strednej a východnej Európy a stredozemných štátov, pričom v rovnakej dobe podporovať súčinnosť a prístup k týmto sieťam, pokiaľ sa preukáže, že je to v záujme spoločenstva.

Článok 3

Rozsah siete

1. Transeurópska dopravná sieť zahŕňa dopravnú infraštruktúru, systémy riadenia dopravy a zameriavacie a navigačné systémy.

2. Dopravná infraštruktúra zahŕňa cestné, železničné, vnútrozemské vodné siete, námorné a riečne prístavy a iné uzlové miesta.

3. Systémy riadenia dopravy a zameriavacie a navigačné systémy zahŕňajú nevyhnutné technické zariadenia a informačné a telekomunikačné systémy, ktoré zabezpečujú harmonickú prevádzku siete a účinné riadenie dopravy.

Článok 4

Rámcové opatrenia

Rámcové opatrenia spoločenstva zahŕňajú:

a) vypracovanie a revíziu rámcových plánov siete;

b) identifikáciu projektov spoločného záujmu;

c) adaptáciu existujúcich sietí;

d) podporu súčinnosti sietí;

e) optimálnu kombináciu druhov dopravy, medzi iným, vytváraním spojovacích centier, ktoré by v prípade nákladnej dopravy a pokiaľ je to možné, mali byť umiestnené mimo urbanistických centier, aby umožnili účinné uplatňovanie intermodality;

f) uplatňovať konzistenciu a komplementaritu finančnej podpory v súlade s pravidlami uplatňovanými pre každý finančný nástroj;

g) vývoj a výskum;

h) spoluprácu a uzatváranie vzájomných dohôd s príslušnými tretími štátmi, ktoré sa týkajú rozvoja siete;

i) stimuly pre členské štáty a medzinárodné organizácie na podporu cieľov sledovaných spoločenstvom;

j) podporu nepretržitej spolupráce medzi zúčastnenými stranami;

k) akékoľvek iné opatrenia, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov uvedených v článku 2.

Článok 5

Priority

Berúc do úvahy ciele uvedené v článku 2, prioritami sú:

a) vytvorenie a rozvoj spojení, kľúčových spojení a prepojení potrebných k odstráneniu úzkych miest, doplnenie chýbajúcich liniek a dokončenie hlavných trás;

b) vytvorenie a rozvoj infraštruktúry potrebnej pre prístup k sieti, umožnenie najmä spojenia ostrovných, okrajových a uzavretých regiónov s centrálnymi regiónmi spoločenstva;

c) optimálna kombinácia a integrácia rôznych druhov dopravy;

d) integrácia environmentálnych záujmov do projektovania a rozvoja siete;

e) postupné dosiahnutie súčinnosti komponentov siete;

f) optimalizácia kapacity a výkonnosti existujúcej infraštruktúry;

g) vytvorenie a zdokonalenie spojovacích miest a intermodálnych prekladísk,

h) zdokonalenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

i) rozvoj a vytvorenie systémov riadenia a kontroly dopravy na sieti a informácií potrebných pre užívateľov siete z hľadiska optimálneho využitia infraštruktúry;

j) štúdie prispievajúce k zdokonalenému projektovaniu a lepšej implementácii transeurópskej dopravenej siete.

Článok 6

Siete tretích štátov

Podpora spoločenstva projektom spoločného záujmu, prepojeniu sietí a ich súčinnosti v záujme zabezpečenia kompatibility sietí tretích štátov s transeurópskou dopravnou sieťou, sa stanoví z prípadu na prípad, v súlade s vhodnými postupmi uvedenými v zmluve.

Článok 7

Projekty spoločného záujmu

1. V súlade s pravidlami Zmluvy, najmä pokiaľ ide o otázky hospodárskej súťaže, sa za projekt spoločného záujmu považuje akýkoľvek projekt, ktorý:

- sleduje ciele uvedené v článku 2,

- sa týka siete opísanej v článku 3,

- zodpovedá jednej alebo viacerým prioritám uvedeným v článku 5 a

- je potenciálne ekonomicky životaschopný na základe analýz sociálno-ekonomických nákladov a výnosov.

2. Projekty sa musia vzťahovať k prvkom siete opísaným v článkoch 9 až 17, najmä:

- sa musia týkať trás identifikovaných na mapách v prílohe I, a/alebo

- musia zodpovedať špecifikáciám alebo kritériám uvedeným v prílohe II.

3. Členské štáty prijmú akékoľvek opatrenia, ktoré považujú za nevyhnutné vrámci zásad stanovených v článku 1 ods. 2.

Článok 8

Ochrana životného prostredia

1. Pri príprave a realizácii projektov musia členské štáty, podľa smernice 85/337/EHS a smernice 92/43/EHS a na základe posúdenia vplyvu projektov spoločného záujmu na životné prostredie, ktoré sa majú vykonať, brať do úvahy ochranu životného prostredia.

2. Komisia:

a) vyvinie vhodné metódy analýz pre strategické hodnotenia vplyvu celej siete na životné prostredie;

b) vyvinie vhodné metódy analýz koridorov zahŕňajúcich všetky príslušné druhy dopravy bez toho, aby bola dotknutá definícia samotných koridorov. Pri rozvoji koncepcie koridorov sa berie na zreteľ potreba napojenia všetkých členských štátov a regiónov na transeurópsku dopravnú sieť, a najmä na potrebu spojenia ostrovných, okrajových a uzavretých regiónov s centrálnymi regiónmi Únie;

Výsledok týchto prác, keď to bude vhodné, zohľadní Komisia vo svojej správe o usmerneniach uvedených v článku 21, z hľadiska dosiahnutia cieľov uvedených v článku 2.

ODDIEL 2

CESTNÁ SIEŤ

Článok 9

Charakteristiky

1. Transeurópska cestná sieť zahŕňa diaľnice a cesty vysokej kvality, bez ohľadu na to, či existujú, sú nové alebo sa majú adaptovať, ktoré:

- zohrávajú významnú úlohu pre dopravu na veľké vzdialenosti alebo

- sú obchvatmi hlavných urbanistických centier na trasách identifikovaných sieťou, alebo

- zabezpečujú napojenie na iné druhy dopravy, alebo

- spájajú uzavreté a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi spoločenstva.

2. Sieť zaručuje užívateľom vysokú, jednotnú a nepretržitú úroveň služieb, pohodlia a bezpečnosti.

3. Sieť zahŕňa infraštruktúru pre potreby riadenia dopravy a informácií pre užívateľa založenú na aktívnej spolupráci medzi riadiacimi systémami dopravy na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

ODDIEL 3

ŽELEZNIČNÁ SIEŤ

Článok 10

Charakteristiky

1. Železničná sieť zahŕňa vysokorýchlostnú železničnú sieť a konvenčnú železničnú sieť.

2. Vysokorýchlostná železničná sieť zahŕňa:

- špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate, vybavené pre rýchlosti vo všeobecnosti rovné alebo väčšie než 250 km/h, využívajúce súčasnú alebo novú technológiu,

- špeciálne rekonštruované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosť rádovo 200 km/h,

- špeciálne rekonštruované vysokorýchlostné trate, ktoré majú špeciálne charakteristiky vyplývajúce z topografických, profilových alebo urbanistických prekážok, ktorým sa musí v každom prípade rýchlosť prispôsobiť.

Táto sieť je definovaná traťami uvedenými v prílohe I ako vysokorýchlostné trate alebo trate upravené pre vysokú rýchlosť.

3. Konvenčné železničné siete zahŕňajú trate pre konvenčnú železničnú dopravu, vrátane železničných segmentov kombinovanej dopravy uvedenej v článku 14.

4. Sieť:

- zohráva významnú úlohu pri preprave tovaru na veľké vzdialenosti a v osobnej doprave,

- zohráva významnú úlohu pri prepravách na veľké vzdialenosti realizovaných kombinovanou dopravou,

- umožňuje napojenie na siete iných druhov dopravy a prístup k regionálnym a miestnym železničným sieťam.

5. Sieť ponúka užívateľom vysokú úroveň kvality a bezpečnosti z dôvodu jej plynulosti a postupného vykonávania jej súčinnosti, vyvolanej najmä technickou harmonizáciou a harmonizovaným riadiacim a kontrolným systémom.

ODDIEL 4

VNÚTROZEMSKÁ VODNÁ SIEŤ A VNÚTROZEMSKÉ PRÍSTAVY

Článok 11

Charakteristiky

1. Transeurópska vnútrozemská vodná sieť zahŕňa rieky, kanály a rôzne odbočky a spojenia, ktorými sú prepojené. Má umožniť najmä spojenie medzi priemyselnými a hlavnými urbanistickými centrami, a ich spojenie s prístavmi.

2. Minimálne technické charakteristiky vodných ciest, tvoriacich časť siete, sú stanovené pre triedu IV vodnej cesty, ktorá umožňuje prechod plavidla alebo tlačnej súpravy 80-85 m dlhej a 9,50 m širokej. Kde je vodná cesta tvoriaca časť siete modernizovaná alebo budovaná, technické špecifikácie majú zodpovedať aspoň triede IV, majú umožňovať, aby bola dosiahnutá trieda Va/Vb v neskoršej dobe a zahŕňať dostatočné opatrenia zabezpečujúce prechod plavidiel používaných v kombinovanej doprave. Trieda Va umožňuje prechod plavidla alebo tlačnej súpravy dlhej 110 m a širokej 11,40 m a trieda Vb umožňuje prechod plavidla alebo tlačnej súpravy dlhej 172-185 m a širokej 11,40 m.

3. Vnútrozemské prístavy tvoria časť siete, najmä ako miesta spojenia medzi vodnými cestami uvedenými v odseku 2 a inými druhmi dopravy.

4. Sieť zahŕňa aj infraštruktúru riadenia dopravy.

ODDIEL 5

NÁMORNÉ PRÍSTAVY

Článok 12

Charakteristiky

Námorné prístavy umožňujú rozvoj námornej dopravy, tvoria lodné trasy pre spojenie s ostrovmi a miesta spojenia medzi námornou dopravou a inými druhmi dopravy. Poskytujú zariadenie a služby prevádzkovateľom dopravy. Ich infraštruktúra zabezpečí široký rozsah služieb pre osobnú a nákladnú dopravu, vrátane prievozných služieb a prepravných služieb na krátke a dlhé vzdialenosti, vrátane pobrežnej lodnej dopravy v rámci spoločenstva a medzi spoločenstvom a tretími štátmi.

ODDIEL 6

LETISKÁ

Článok 13

Charakteristiky

1. Transeurópska sieť letísk zahŕňa letiská situované v rámci územia spoločenstva, ktoré sú otvorené komerčnej leteckej preprave a ktoré spĺňajú kritériá uvedené v prílohe II. Tieto letiská sú klasifikované rôzne, podľa kapacity a typu prepravy, ktorú zabezpečujú a podľa ich funkcie v sieti. Umožňujú rozvoj leteckých liniek a spojenie leteckej dopravy s inými druhmi dopravy.

2. Medzinárodné spojovacie miesta a spojovacie miesta spoločenstva tvoria jadro transeurópskej siete letísk. Spojenie medzi spoločenstvom a zvyškom sveta sa realizuje hlavne prostredníctvom medzinárodných spojovacích miest. Spojovacie miesta spoločenstva zabezpečia spojenia najmä v rámci spoločenstva, pričom prepravy mimo spoločenstva predstavujú len malý podiel ich činnosti. Regionálne spojovacie miesta a miesta zabezpečujúce prístup, uľahčujú prístup k jadru siete a pomáhajú k otvoreniu okrajových a izolovaných regiónov.

ODDIEL 7

SIEŤ KOMBINOVANEJ DOPRAVY

Článok 14

Charakteristiky

1. Transeurópska sieť kombinovanej dopravy obsahuje:

- železničné a vnútrozemské vodné cesty, ktoré sú vhodné pre kombinovanú dopravu a námorné trasy, ktoré v kombinácii, tam kde je to vhodné, s počiatočnou a/alebo konečnou cestnou dopravou, umožňujú prepravu tovaru na veľké vzdialenosti,

- zariadenia umožňujúce prekládku medzi železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a cestnou dopravou,

- dočasne primeraný dopravný park tam, kde to vyžadujú ešte neprispôsobené charakteristiky infraštruktúry.

ODDIEL 8

RIADIACA A INFORMAČNÁ SIEŤ LODNEJ DOPRAVY

Článok 15

Charakteristiky

Transeurópska sieť riadenia lodnej dopravy a informácií sa týka:

- pobrežných a prístavných systémov riadenia,

- systémov zameriavania lodí,

- hlásnych systémov pre plavidlá prepravujúce nebezpečný tovar,

- komunikačných systémov pre prípady núdze a pre bezpečnosť na mori,

tak, aby bola zaručená vysoká úroveň bezpečnosti a výkonnosti lodnej dopravy a environmentálna ochrana v plavebných zónach patriacich členským štátom spoločenstva.

ODDIEL 9

SIEŤ RIADENIA LETECKEJ DOPRAVY

Článok 16

Charakteristiky

Transeurópska sieť riadenia leteckej dopravy zahŕňa vzdušný priestor, vyhradený pre všeobecné letectvo, letecké trasy a leteckú navigačnú pomoc, systémy plánovania prevádzky a riadenia a systém riadenia letovej prevádzky (riadiace centrá, vyhľadávacie a komunikačné zariadenia), ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú a výkonnú leteckú dopravu v európskom vzdušnom priestore.

ODDIEL 10

ZAMERIAVACIA A NAVIGAČNÁ SIEŤ

Článok 17

Charakteristiky

Transeurópska sieť zameriavacích a navigačných systémov zahŕňa satelitné zameriavacie a navigačné systémy a systémy, ktoré budú definované v Európskom rádionavigačnom pláne. Tieto systémy zabezpečujú spoľahlivé a účinné zameriavacie a navigačné služby, ktoré môžu využiť všetky druhy dopravy.

ODDIEL 11

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Výbor pre výmenu informácií a prípravu správy

1. Členské štáty pravidelne oznamujú Komisii národné plány a programy, ktoré vypracovali v záujme rozvoja transeurópskej dopravnej siete, najmä vzhľadom k projektom spoločného záujmu identifikovaným týmto rozhodnutím.

2. Týmto sa pri Komisii zriaďuje Výbor pre transeurópsku dopravnú sieť, ďalej nazývaný "výbor"; ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a jeho predsedom je zástupca Komisie. Výbor zabezpečí výmenu informácií o plánoch a programoch oznámených členskými štátmi a môže posúdiť každú otázku týkajúcu sa rozvoja transeurópskej dopravnej siete.

3. Komisia predloží každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o vykonávaní usmernení stanovených v tomto rozhodnutí.

Pri príprave tejto správy Komisii pomáha výbor uvedený v odseku 2.

Článok 19

Špecifické projekty

Príloha III indikatívne obsahuje projekty, identifikované v prílohách I a II a v iných ustanoveniach tohto rozhodnutia, ktorým Európska rada v Essene prisúdila mimoriadny význam.

Článok 20

Multimodálna doprava a riadenie dopravy

Z ostatných projektov spoločného záujmu uvedených v prílohách I a II sa má, z hľadiska dokončenia siete, venovať zvláštna pozornosť projektom týkajúcim sa multimodálnej dopravy a nových techník riadenia dopravy.

Článok 21

Revízia usmernení

1. Každých päť rokov potom, čo toto rozhodnutie nadobudne platnosť a prvýkrát do 1. júla 1999, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či je potrebné usmernenia adaptovať vzhľadom k hospodárskemu a technologickému rozvoju v oblasti dopravy, najmä železničnej.

Pri príprave tejto správy Komisii pomáha výbor uvedený v článku 18.

2. Ak to bude potrebné, k správe uvedenej v odseku 1 predloží Komisia vhodné návrhy.

Článok 22

Zrušenie

Rozhodnutie Rady 78/174/EHS z 20. februára 1978, ustanovujúce poradný postup a zriaďujúce Výbor pre oblasť dopravnej infraštruktúry [7] sa týmto zrušuje.

Článok 23

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 24

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 23. júla 1996

Za Európsky parlament

predseda

K. Hänsch

Za Radu

predseda

M. Lowry

[1] Ú. v. ES C 220, 8.8.1994, s. 1 a Ú. v. ES C 97, 20.4.1995, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 397, 31.12.1994, s. 23.

[3] Ú. v. ES C 210, 14.8.1995, s. 34.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. mája 1995 (Ú. v. ES C 151, 19.6.1995, s. 234). Spoločná pozícia Rady z 28. septembra 1995 (Ú. v. ES C 331, 8.12.1995, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. decembra 1995 (Ú. v. ES C 17, 22.1.1996, s. 58). Rozhodnutie Rady z 15. júla 1996 a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. júla 1996 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.

[6] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

[7] Ú. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 16.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

SCHÉMY SIETE ZNÁZORNENÉ MAPAMI [1]

Oddiel 2: Cestná sieť

2.0. Európa

2.1. Belgicko/Luxembursko

2.2. Dánsko

2.3. Nemecko

2.4. Grécko

2.5. Španielsko

2.6. Francúzsko

2.7. Írsko

2.8. Taliansko

2.9. Holandsko

2.10. Rakúsko

2.11. Portugalsko

2.12. Fínsko

2.13. Švédsko

2.14. Spojené kráľovstvo

Oddiel 3: Železničná sieť

3.0. Európa

3.1. Belgicko

3.2. Dánsko

3.3. Nemecko

3.4. Grécko

3.5. Španielsko

3.6. Francúzsko

3.7. Írsko

3.8. Taliansko

3.9. Luxembursko

3.10. Holandsko

3.11. Rakúsko

3.12. Portugalsko

3.13. Fínsko

3.14. Švédsko

3.15. Spojené kráľovstvo

Oddiel 4: Sieť vnútrozemských vodných ciest

4. Európa

Oddiel 5: Námorné prístavy

Projekty spoločného záujmu zahŕňajúce námorné prístavy sú identifikované v tomto rozhodnutí na základe kritérií uvedených v prílohe II a môžu byť realizované v ktoromkoľvek prístave členského štátu spoločenstva. Pretože je nemožné znázorniť všetky prístavy na jednej mape, v prílohe I sa nenachádza žiadna mapa námorných prístavov.

Oddiel 6: Letiská

6.0. Európa

6.1. Belgicko/Dánsko/Nemecko/Luxembursko/Holandsko/Rakúsko

6.2. Grécko

6.3. Španielsko/Portugalsko

6.4. Francúzsko

6.5. Írsko/Spojené kráľovstvo

6.6. Taliansko

6.7. Fínsko/Švédsko

Oddiel 7: Sieť kombinovanej dopravy

7.1. A. Železnica

B. Železnica, vo veľkom merítku

7.2. Vnútrozemské vodné cesty

NB:

Pojem "plánovaná" vo vysvetlivkách k mapám zahŕňa všetky etapy infraštrukturálnych projektov spoločného záujmu, od predbežných štúdií až do výstavby.

ODDIEL 2

CESTNÁ SIEŤ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2.02.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.14

ODDIEL 3

ŽELEZNIČNÁ SIEŤ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3.03.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.133.143.15

ODDIEL 4

SIEŤ VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CIEST

+++++ TIFF +++++

4

ODDIEL 6

LETISKÁ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

6.06.16.26.36.46.56.66.7

ODDIEL 7

SIEŤ KOMBINOVANEJ DOPRAVY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

7.1-A7.I-B7.2

[1] Mapy sa vzťahujú k zodpovedajúcim častiam uvedeným podľa stanovených podmienok a/alebo v prílohe II.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ A ŠPECIFIKÁCIE PRE PROJEKTY SPOLOČNÉHO ZÁUJMU [1]

Oddiel 2 : Cestná sieť

Oddiel 3 : Železničná sieť

Oddiel 4 : Sieť vnútrozemských vodných ciest a vnútrozemských prístavov

Oddiel 5 : Námorné prístavy

Oddiel 6 : Letiská

Oddiel 7 : Sieť kombinovanej dopravy

Oddiel 8 : Námorné spravodajstvo a riadiaca sieť

Oddiel 9 : Sieť riadenia leteckej dopravy

Oddiel 10 : Zameriavacia a navigačná sieť

Oddiel 2

Cestná sieť

Okrem projektov vzťahujúcich sa k trasám, uvedeným v prílohe I, sa za projekty spoločného záujmu budú považovať akékoľvek infraštrukturálne projekty týkajúce sa takých spojení, ktoré súvisia:

A. S rozvojom siete, najmä:

- s rozšírením diaľnic alebo rekonštrukciou ciest,

- s výstavbou alebo zdokonalením obchvatov alebo kruhových objazdov,

- so zvýšením súčinnosti (interoperability) vnútroštátnych sietí.

B. S rozvojom riadenia dopravy a užívateľských informačných systémov, najmä:

- s vytvorením telematických infraštruktúr pre zber údajov o doprave,

- s rozvojom informačných dopravných centier a riadiacich dopravných centier, ako aj s výmenou dát medzi informačnými dopravnými centrami v rôznych štátoch,

- s vytvorením cestných informačných služieb, najmä so systémom RDS-TMC [2],

- s technickou súčinnosťou telematických infraštruktúr.

Oddiel 3

Železničná sieť

Okrem projektov, vzťahujúcich sa k trasám uvedeným v prílohe I, sa za projekty spoločného záujmu budú považovať akékoľvek infraštrukturálne projekty týkajúce sa takých spojení, ktoré súvisia:

- so súčinnosťou medzi transeurópskymi železničnými systémami,

- prepojením so sieťami ostatných druhov dopravy.

Oddiel 4

Sieť vnútrozemských vodných ciest a vnútrozemských prístavov

Vnútrozemské prístavy

Okrem projektov, týkajúcich sa spojení uvedených v prílohe I, sa za projekty spoločného záujmu budú považovať akékoľvek infraštrukturálne projekty:

A. Vzťahujúce sa k vnútrozemským prístavom v zmysle článku 11 ods. 3, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

1. sú umiestnené na sieti vnútrozemských vodných ciest, ako je znázornené na mape v prílohe I;

2. sú prepojené s inými transeurópskymi trasami;

3. majú prekládkové zariadenia, najmä:

- prekládkové centrá,

- kontajnerové terminály,

- zariadenia roll-on/roll-off.

B. a zodpovedajúce jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií:

1. vstup do prístavu z vnútrozemskej vodnej cesty;

2. prístavná infraštruktúra vo vnútri prístavnej oblasti;

3. iné dopravné infraštruktúry vo vnútri prístavnej oblasti;

4. iné dopravné infraštruktúry spájajúce prístav s inými prvkami transeurópskej dopravnej siete.

Riadenie dopravy

Do projektov spoločného záujmu sa zahrnú najmä:

- signalizačné a usmerňujúce systémy pre lode, a to najmä tie, ktoré prepravujú nebezpečný alebo znečisťujúci tovar,

- komunikačné systémy pre núdzové prípady a bezpečnosť vnútrozemskej vodnej dopravy.

Oddiel 5

Námorné prístavy

1. Kategórie prístavných alebo k prístavu sa vzťahujúcich projektov spoločného záujmu

Medzi prístavné alebo k prístavu sa vzťahujúce projekty patria tie, ktoré možno zaradiť do nasledovných kategórií:

A. vstup do prístavu z mora alebo z vnútrozemskej vodnej cesty, vrátane investičných nákladov súvisiacich s lámaním ľadu počas zimy;

B. prístavná infraštruktúra vo vnútri prístavnej oblasti;

C. vnútrozemská dopravná infraštruktúra vo vnútri prístavnej oblasti;

D. vnútrozemská dopravná infraštruktúra spájajúca prístav s inými prvkami transeurópskej dopravnej siete.

2. Špecifické ciele projektov

Prístavné a k prístavu sa vzťahujúce projekty spoločného záujmu, by mali mať jeden alebo viac nasledovných špecifických cieľov:

- uľahčenie rastu vnútorného a vonkajšieho obchodu spoločenstva,

- rešpektovanie princípu udržateľnej mobility, pomocou uvoľnenia prehustených pozemných koridorov a zníženia externých nákladov európskej dopravy tým, že sa napr. zvýši podiel námornej dopravy na celkovej preprave a tým, že sa podporí najmä pobrežná plavba,

- zlepšenie prístupnosti a posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskom spoločenstve, prostredníctvom podpory rozvoja námorných spojení vo vnútri spoločenstva, pričom sa zvláštna pozornosť venuje ostrovným a periférnym regiónom spoločenstva,

- umožnenie permanentného prístupu do prístavov Baltského mora, ktoré sa nachádzajú približne na 60. a vyššom stupni severnej šírky a sú bežne počas zimy zamrznuté.

3. Špecifické podmienky, ktoré majú byť splnené

Projekt musí prispieť:

- k integrácii dopravy do transeurópskej dopravnej siete alebo do multimodálneho dopravného reťazca alebo

- k väčšiemu využitiu dopravy priateľskej k životnému prostrediu.

Oddiel 6

Letiská

I. Kvalifikačné kritériá pre letiská spoločného záujmu

Letiská spoločného záujmu musia spĺňať jedno z nasledovných kritérií:

1. Medzinárodné spojovacie miesta budú zahŕňať:

- všetky letiská alebo systémy letísk [3] s celkovým ročným objemom prepravy minimálne:

- 5000000 letov cestujúcich mínus 10 % alebo

- 100000letov komerčných lietadiel, alebo

- 150000 ton nákladu, alebo

- 1000000 letov cestujúcich mimo spoločenstva;

alebo

- akékoľvek nové letisko budované ako náhrada existujúceho medzinárodného spojovacieho bodu, ktoré sa nemôže ďalej rozvíjať na svojom terajšom mieste.

2. Spojovacie body spoločenstva budú zahŕňať:

- všetky letiská alebo systémy letísk s ročným objemom prepravy:

- od 1000000 mínus 10 % do 4499999 letov cestujúcich alebo

- od 50000 do 149999 ton nákladu, alebo

- od 500000 do 899999 letov cestujúcich, z ktorých aspoň 30 % nie sú vnútroštátne, alebo

- od 300000 do 899999 letov cestujúcich lokalizovaných mimo európskej pevniny na vzdialenosť nad 500 km od najbližšieho medzinárodného spojovacieho bodu;

alebo

- akékoľvek nové letisko budované ako náhrada existujúceho medzinárodného spojovacieho bodu, ktoré sa nemôže ďalej rozvíjať na svojom terajšom mieste.

3. Regionálne spojovacie miesta a prístupové miesta budú zahŕňať všetky letiská

- s ročným objemom prepravy od 500000 do 899999 letov cestujúcich, z ktorých aspoň 30 % nie sú vnútroštátne alebo

- s ročným objemom prepravy od 250000 mínus 10 % do 499999 letov cestujúcich, alebo

- s ročným objemom prepravy od 10000 do 49999 ton nákladu, alebo

- umiestnené na ostrove členského štátu, alebo

- umiestnené v uzavretej oblasti spoločenstva s komerčnými službami zabezpečovanými lietadlom s maximálnou vzletovou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

Letisko je lokalizované v uzavretej oblasti, ak je situované mimo oblasti s polomerom 100 km od najbližšieho spojovacieho medzinárodného miesta alebo spojovacieho miesta spoločenstva. Táto vzdialenosť môže byť výnimočne znížená na 75 km, aby sa zohľadnil obtiažny prístup vzhľadom k zemepisnej polohe alebo nízka kvalita vnútrozemskej dopravnej infraštruktúry.

II. Špecifikácie pre projekty spoločného záujmu týkajúce sa letiskovej siete

Všetky projekty budú kvalifikované ako projekty spoločného záujmu, ak spĺňajú nasledovné špecifikácie:

Špecifikácie projektu | Typ spojovacieho miesta je najmä na úrovni |

I.Optimalizácia existujúcej kapacity letiska

Opatrenie 1Optimalizácia existujúcej kapacity v podmienkach letov lietadiel cestujúcich alebo prepravy nákladu, vrátane letiskového zariadenia pre vzdušnú navigáciu | Medzinárodnej Spoločenstva Regionálneho spojovacieho miesta a prístupového bodu |

Opatrenie 2Zvýšenie letiskovej ochrany a bezpečnosti | Medzinárodnej Spoločenstva Regionálneho spojovacieho miesta a prístupového bodu |

Opatrenie 3Nevyhnutné prispôsobenie existujúcich infraštruktúr, vzhľadom k vytvoreniu vnútorného trhu a najmä vzhľadom k opatreniam regulujúcim voľný pohyb osôb v rámci Únie | Medzinárodnej Spoločenstva Regionálneho spojovacieho miesta a prístupového bodu |

II.Rozvoj nových letiskových kapacít

Opatrenie 4Rozvoj infraštruktúry a zariadenia, ktoré vymedzuje kapacitu letiska v podmienkach lietadiel, prepravy cestujúcich alebo nákladu, vrátane letiskového zariadenia pre vzdušnú navigáciu letov | Medzinárodnej Spoločenstva |

Opatrenie 5Výstavba nového letiska ako náhrady za existujúce letisko alebo systém letiska, ktoré sa nemôžu ďalej rozvíjať na svojom mieste | Medzinárodnej Spoločenstva |

III.Zvýšenie ochrany proti škodlivým vplyvom vyvolaným prevádzkou letiska

Opatrenie 6Zlepšenie environmentálnej kompatibility z hľadiska hluku a odstránenia letiskového odpadu | Medzinárodnej Spoločenstva |

IV.Zlepšenie alebo rozvoj prístupu k letisku

Opatrenie 7Zlepšenie alebo rozvoj styčných miest medzi letiskom a prístupovou infraštruktúrou | Medzinárodnej Spoločenstva |

Opatrenie 8Zlepšenie a rozvoj prepojenia s ostatnými dopravnými sieťami, najmä so železničnou sieťou | Medzinárodnej Spoločenstva |

[1] Tieto kritériá a špecifikácie sa vzťahujú k zodpovedajúcim častiam uvedeným podľa stanovených podmienok a/alebo v prílohe I.

[2] Rádiový digitálny systém odovzdávania správ o cestnej premávke, v ktorom hlavný prúd správ môže byť vyladený podľa jednotlivých potrieb užívateľa cesty.

[3] Systémy letísk: Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM ŠTRNÁSTICH PROJEKTOV PRIJATÝCH EURÓPSKOU RADOU V ESSENE 9. A 10. DECEMBRA 1994

1. Vysokorýchlostná železnica/kombinovaná doprava sever-juh:

Nuremberg-Erfurt-Halle/Leipzig-Berlín,

Brennerská os: Verona-Munich

2. Vysokorýchlostná železnica (Paris-Brusel-Cologne-Amsterdam-London):

Belgicko: hranica Francúzsko-Belgicko-Brussels-Liége-hranica Belgicko-Nemecko;

Brussels-hranica Belgicko-Holandsko

Spojené kráľovstvo: London-prístup k tunelu pod prieplavom La Manche

Holandsko: hranica Belgicko-Holandsko-Rotterdam-Amsterdam

Nemecko: (Aachen) G27 Kolín-Rhine/Main

3. Vysokorýchlostná železnica juh:

Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpelier

Madrid-Vitoria-Dax

4. Vysokorýchlostná železnica východ:

Paris-Metz-Strasbourg-Appenweier-(Karlsruhe) s prestupom na Metz-Saarbrücken-Mannheim a Metz-Luxembourg

5. Konvenčná železnica/kombinovaná doprava: trať

Rotterdam-hranica Holandsko-Nemecko-(Rhine/Ruhr)

6. Vysokorýchlostná železnica/kombinovaná doprava: Francúzsko-Taliansko

Lyons-Turin

Turin-Milan-Venice-Trieste

7. Grécke diaľnice: Cesty: Rio Antirio, Patras-Athens-Thessaloniki-Promahon (hranica Grécko-Bulharsko) a Via Egnatia: Igoumenitsa-Thessaloniki-Alexandroupolis-Ormenio (hranica Grécko-Bulharsko)-Kipi (hranica Grécko/Turecko)

8. Diaľnica Lisbon Valladolid

9. Konvenčná železnica: Cork-Dublin-Belfast-Larne-Stranraer

10. Letisko Malpensa (Milan)

11. Stále spojenie železnica/cesta medzi Dánskom a Švédskom (stále spojenie Řresund) vrátane prístupových trás pre cestnú, železničnú, leteckú dopravu

12. Severský trojuholník (železnica/cesta)

13. Cestné spojenie Írsko-Spojené kráľovstvo Benelux

14. Západné pobrežie hlavná trať (železnica)

--------------------------------------------------

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú význam, s akým pristupujú k rozvoju koherentnej transeurópskej dopravnej siete. Vítajú prijatie tohto rozhodnutia, ktoré zakladá sieť a identifikuje najmä projekty spoločného záujmu a umožňuje vytvorenie legislatívneho rámca pre transeurópske dopravné siete.

Poznamenávajú, že tieto projekty prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 2 a môžu najmä znamenať významný príspevok k súťaživosti, tvorbe pracovných miest a súdržnosti vrámci únie a spĺňajú tiež potreby spojenia s ostrovnými, uzavretými a periférnymi regiónmi, s centrálnymi regiónmi spoločenstva. V tejto súvislosti zdôrazňujú, že tým, že tieto projekty sú identifikované v prílohe I, prílohe II a v príslušných ustanoveniach tohto rozhodnutia, môžu byť financované zo zdrojov spoločenstva, ktoré môžu uľahčiť a zrýchliť ich účinné vykonávanie príslušnými členskými štátmi.

Európsky parlament, Rada a Komisia vyzývajú členské štáty, aby pristupovali s plnou vážnosťou k vykonávaniu týchto projektov, ktorým venovali zvláštnu pozornosť. Komisia sa zaviazala, že bude pravidelne informovať o ich vykonávaní, medzi iným, pomocou správ uvedených v článkoch 18 a 21.

Európsky parlament, Rada a Komisia berú na vedomie projekty, týkajúce sa rozvoja transeurópskej dopravnej siete, prijaté Európskym parlamentom pri druhom čítaní.

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE KOMISIE

— K oddielu 5 prílohy I: Námorné prístavy:

Po porade so zainteresovanými stranami a príslušnými členskými štátmi predloží v roku 1997 Komisia správu a prípadný návrh projektov prístavov, dodržiavajúc podobný prístup, ako je uvedený v oddiele 6 pre letiská.

— K environmentálnym normám a k sieti produktovod:

Komisia:

a) bude pokračovať pri overovaní environmentálnych noriem pre každý druh dopravy;

b) bude študovať možnosť vytvorenia siete produktovodov, ktoré nie sú obsiahnuté v usmerneniach pre transeurópske energetické siete a možnosť ich začlenenia do transeurópskych sietí;

a prípadne predloží vhodné návrhy.

— K prílohe I:

Komisia preverí projekty odhlasované parlamentom pri druhom čítaní, či môžu byť zaradené do prílohy I. Toto overenie podnikne ako časť revízneho postupu, uvedeného v článku 21.

— K článkom 19 a 20, a k prílohe III:

Komisia potvrdzuje, že nič v tomto rozhodnutí nie je na ujmu finančných záväzkov členských štátov alebo spoločenstva.

— K článku 20:

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2236/95, ktorý stanovuje všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí, Komisia vyhlasuje, že pri posudzovaní projektov z hľadiska podpory z rozpočtu pre transeurópske siete bude venovať pozornosť projektom multimodálneho charakteru, osobitne tým, ktorých súčasťou sú diaľkové trate vedúce k periférnym regiónom.

--------------------------------------------------