31996D0749Uradni list L 342 , 31/12/1996 str. 0005 - 0005


Sklep Sveta

z dne 16. decembra 1996

o nadziranju izvajanja pravnih aktov, ki jih je sprejel Svet v zvezi z ilegalnimi migracijami, vračanjem oseb, nezakonitim zaposlovanjem državljanov tretjih držav ter o sodelovanju pri izvajanju odredb o izgonu

(96/749/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski Uniji in zlasti člena K.3(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju programa prednostnih nalog, ki ga je sprejel Svet dne 30. novembra 1993 v Bruslju, pri čemer so še posebej opozorili na pripravo letnega poročila o dosežkih na področju pravosodja in notranjih zadev ter na Resolucijo Sveta z dne 14. oktobra 1996 o prednostnih nalogah za sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev za obdobje od 1. julija 1996 do 30. junija 1998 [1],

ker Pogodba v členu K.1(3)(c) določa, da morajo države članice na boj proti ilegalnim migracijam, bivanju in delu državljanov tretjih držav gledati kot na zadevo skupnega pomena;

ker bo nadzorovanje izvajanja pravnih aktov, ki jih je sprejel Svet na tem področju, s strani držav članic pokazalo na praktičen učinek dela Sveta na tem področju in zagotovilo uporabne informacije za nadaljnje delo,

SKLENIL:

Člen 1

Priprava vprašalnika

Vsako leto pošlje predsedstvo državam članicam vprašalnik, s katerim bodo pokazale, kako so izvajale pravne akte, ki jih je sprejel Svet v zvezi z ilegalnimi migracijami, vračanjem oseb in nedovoljenim zaposlovanjem državljanov tretjih držav ter sodelovanjem pri izvajanju odredb o izgonu.

Člen 2

Vsebina vprašalnika

Vprašalnik obravnava naslednje zadeve:

- predpise, ki so jih države članice sprejele v preteklem letu na katerem koli področju, ki ga pokrivajo pravni akti iz člena 1,

- kakršne koli težave, ki so se pojavile pri sprejemanju takšnih predpisov,

- verjetnost, da bodo predpisi iz prve alinee, sprejeti v bližnji prihodnosti,

- praktično uporabo omenjenih pravnih aktov in predpisov.

Člen 3

Ovrednotenje odgovorov

Generalni sekretariat Sveta pripravi poročilo na podlagi odgovorov, ki jih je prejel od držav članic, in ga predloži Svetu.

Člen 4

Prvo izvajanje

Prvi vprašalnik države članice prejmejo najkasneje 30. junija 1997, pokrival pa bo obdobje od začetka veljavnosti Pogodbe o Evropski Uniji.

V Bruslju, 16. decembra 1996

Za Svet

Predsednik

M. D. Higgins

[1] UL C 319, 26.10.1996, str. 1.

--------------------------------------------------