31996D0603Úradný vestník L 267 , 19/10/1996 S. 0023 - 0026


Rozhodnutie Komisie

zo 4.októbra 1996,

ktorým sa ustanovuje zoznam výrobkov patriacich do tried A "Neprispievajú k požiaru" ustanovených v rozhodnutí 94/611/ES, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(96/603/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], doplnenú smernicou 93/68/EHS [2],

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 94/611/ES z 9. 9.1994, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch [3] a najmä jej článok 1 ods. 1,

keďže článok 3 ods. 2 smernice 89/106/EHS hovorí, že s cieľom uvažovania rozdielnych úrovní ochrany pre stavebné práce, ktoré môžu prevládať na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, každá základná požiadavka môže vyvolať vytvorenie tried v interpretačných dokumentoch a technických špecifikáciach;

keďže bod 4.2.1 interpretačného dokumentu č. 2 "Bezpečnosť v prípade požiaru", obsiahnutý v oznámení Komisie s ohľadom na interpretačné dokumenty smernice Rady 89/106/EHS [4] potvrdzuje potrebu rozdielnych úrovní základnej požiadavky ako funkcie typu, použitia a miesta stavebných prác, ich rozmiestnenia a prístupnosti bezpečnostných zariadení;

keďže bod 2.2. interpretačného dokumentu č.2 uvádza množstvo vzájomne súvisiacich opatrení, čím vyhovuje základnej požiadavke "bezpečnosť v prípade požiaru", ktoré spolu prispievajú k definícii stratégie požiarnej bezpečnosti, ktorá môže byť v členských štátoch rozlične rozvinutá;

keďže bod 4.2.3.3. interpretačného dokumentu č.2 identifikuje jedno z opatrení prevládajúce v členských štátoch, ktoré spočíva v obmedzení vzniku a rozšírenia požiaru a dymu v mieste pôvodu požiaru (alebo v danej oblasti) obmedzením šírenia ohňa s prispením stavebných výrobkov;

keďže definícia tried základnej požiadavky záleží čiastočne na úrovni takéhoto obmedzenia;

keďže úroveň obmedzenia môže byť vyjadrená len rozdielnymi úrovňami správania sa výrobkov v podmienkach ich konečného použitia v reakcii na požiar;

keďže bod 4.3.1.1 interpretačného dokumentu č.2 špecifikuje, že aby bolo možné hodnotiť reakciu výrobku na požiar, bude potrebné vyvinúť harmonizované riešenie s využitím skúšok v skutočnom alebo pomernom meradle tak, aby zodpovedali príslušnému priebehu skutočného požiaru;

keďže toto riešenie spočíva v systéme tried, ktoré nie sú zahrnuté v interpretačnom dokumente, ale ktoré sú prijaté v rozhodnutí 94/611/ES;

keďže v systéme tried obsiahnutých v rozhodnutí 94/611/ES, kategória "Neprispievajú k požiaru" bola založená s ohľadom na náterové výrobky, ktorých reakcia na požiar nemusí byť skúmaná, a o ktorých sa hovorí v triedach A v tabuľkách 1 a 2 a dodatočne v tabuľke 1 ako o "zozname nehorľavých výrobkov";

keďže článok 20 ods. 2 smernice 89/106/EHS naznačuje postup, ktorý sa má zachovať pri zavádzaní opatrení potrebných na vytvorenie tried požiadaviek, keďže dosiaľ nie sú zahrnuté do interpretačných dokumentov;

keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Materiály a výrobky z nich vyrobené, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa majú z dôvodu svojej nízkej horľavosti a podmienok vysvetlených tiež v prílohe zatriediť do tried A ("Neprispievajú k požiaru") ako to je uvedené v tabuľke 1 a 2 prílohy k rozhodnutiu 94/611/ES.

Na účely tejto klasifikácie sa nevyžaduje žiadne skúšanie materiálov, ani výrobkov z nich vyrobených, na reakciu na požiar.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. októbra 1996

Za Komisiu

Martin bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 241, 16.9.1994, s.25.

[4] Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Materiály, ktoré podľa reakcie na požiar sú v triedach A, uvedené v rozhodnutí 94/611/ES bez potreby skúšky

Všeobecné poznámky

Výrobky sa majú vyrábať len z jedného alebo viacerých ďalej uvedených materiálov, pokiaľ majú byť uvažované v triede A bez skúšky. Výrobky vyrábané lepením jedného alebo viacerých ďalej uvedených materiálov, budú uvažované v triedach A bez skúšky za predpokladu, že lepidlo nepresiahne 0,1 % hmotnosti alebo objemu (čokoľvek z nich je nižšie).

Tabuľové výrobky (t. j. izolačné materiály) s jednou alebo viacerými organickými vrstvami, alebo výrobky obsahujúce organický materiál, ktorý nie je homogénne rozložený (s výnimkou lepidla) sú zo zoznamu vylúčené.

Výrobky, vyrobené natieraním jedného z nasledovných materiálov anorganickou vrstvou (t. j. natierané kovové výrobky) môžu byť tiež považované za triedy A bez skúšky.

Žiaden z materiálov v tabuľke nesmie obsahovať viac ako 1,0 % hmotnosti alebo objemu (čokoľvek z nich je nižšie) homogénne rozloženého organického materiálu.

Materiál | Poznámky |

expandovaný íl | |

expandovaný perlit | |

expandovaný vermikulit | |

minerálna vlna | |

penové sklo | |

betón | Zahŕňa hotový miešaný betón a prefabrikované železobetónové a predpäté dielce |

betóny s prísadami (hutné a ľahké minerálne prísady, s vylúčením integrálnej tepelnej izolácie) | môže obsahovať prímesy a prísady (napr. PFA), pigmenty a ostatné materiály. Zahŕňa prefabrikované prvky. |

autoklávové prevzdušnené betónové dielce | Prvky vyrobené z hydraulických pojív ako je cement a/alebo vápno, kombinované s jemnými materiálmi (silikátové materiály, PFA, vysokopecná truska), a materiály vytvárajúce póry. Zahŕňa prefabrikované prvky. |

cement s vláknami | |

cement | |

vápno | |

vysokopecná troska/prachový popolček (PFA) | |

minerálne prísady | |

železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľ | nie v jemne delenej forme |

meď a zliatiny medi | nie v jemne delenej forme |

zinok a zliatiny zinku | nie v jemne delenej forme |

hliník a zliatiny hliníka | nie v jemne delenej forme |

olovo | nie v jemne delenej forme |

sádrovec a omietky na báze sádry | Môže obsahovať prímesy (spomaľovače, výplne, vlákna, pigmenty, hasené vápno, vzduch a vodu obsahujúce činitele a plastifikátory), hutné prísady (t. j. prírodný a mletý piesok) alebo ľahké prísady (t. j. perlit alebo vermikulit). |

malta s anorganickými pojivami | Omietkové/sádrové malty a malty pre podlahové potery založené na jednom alebo viacerých pojivách, t. j. cement, vápno, cement na murivo a sádra |

ílové prvky | Prvky z ílu alebo iných hlinitých materiálov, s alebo bez piesku, paliva alebo ostatných prísad. Zahŕňa tehly, dlaždice, dlažobné a šamotové jednotky (napr. komínové vložky) |

vápenato-silikátové prvky | Prvky vyrábané zo zmesi vápna a prírodných silikátových materiálov (piesok, silikátový štrk alebo kamienky alebo ich zmes). Môžu obsahovať farbiace pigmenty. |

prírodný kameň a bridlicové výrobky | Opracované alebo neopracované prvky vyrábané z prírodného kameňa (vyvreliny, sedimenty alebo premenených skál) alebo z bridlice |

sadrové prvky | Zahŕňa bloky a ostatné prvky síranu vápenatého a vody, ktoré môžu obsahovať vlákna, výplne, prísady a ostatné prímesy a môžu byť tiež zafarbené pigmentami. |

teraco | Zahŕňa prefabrikované betónové teracové dlaždice a vonkajšie dlažby |

sklo | Zahŕňa teplom spevnené, chemicky vytvrdené, laminátové sklo a sklo s drôtenou vložkou. |

sklená keramika | Sklená keramika skladajúca sa z kryštalickej a reziduálnej sklenej fázy. |

keramika | Zahŕňa práškovo-lisované a pretláčané výrobky s glazúrou alebo bez glazúry |

--------------------------------------------------