31996D0586Official Journal L 257 , 10/10/1996 P. 0041 - 0042


II

(Akty, ktorých zverejnenie nie je povinné)

KOMISIA

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9.apríla 1996

o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich propham ako účinnú látku.

(Text s významom pre EHP)

(96/586/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) 3600/92 z 11.decembra 1992 prijímajúce podrobné pravidlá na realizáciu prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh[1], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) 491/95[2], najmä na jeho článok 6 ods. 5,

keďže nariadenie Komisie (ES) 933/94[3] z 27.apríla 1994, zmenené a doplnené nariadením (ES) 491/95, určilo účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín a určilo spravodajské členské štáty na realizáciu nariadenia Komisie (EHS) 3600/92;

keďže propham bol jednou z 90 účinných látok zaradených do prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 odsek 2 smernice Rady 91/414/EHS[4];

keďže spravodajský členský štát určený na túto účinnú látku informoval Komisiu, že príslušný notifikátor ich formálne informoval, že nepredložia informácie požadované podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) 3600/92 na podporu zaradenia účinnej látky do prílohy I smernice 91/414/EHS;

keďže žiadny členský štát neinformoval Komisiu v súlade s článkom 6 ods. 4 tohto nariadenia o svojom želaní zabezpečiť zaradenie tejto účinnej látky do prílohy I smernice 91/414/EHS;

keďže sa teda musí vziať do úvahy, že v rámci pracovného programu nebudú predložené údaje na účely prehodnotenia tejto účinnej látky a že teda v tomto rámci nie je možné hodnotenie tejto účinnej látky; keďže by malo byť preto prijaté rozhodnutie v tom zmysle, že súčasné registrácie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich túto účinnú látku sú zrušené;

keďže toto rozhodnutie nevylučuje, že v budúcnosti môže byť propham prehodnotený v rámci postupov určených na nové účinné látky podľa článku 6 smernice 91/414/EHS;

keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia:

1. Aby registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom prophamu boli zrušené do 12 mesiacov odo dňa tohto rozhodnutia;

2. Aby odo dňa tohto rozhodnutia neboli na základe výnimky uvedenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS udelené alebo obnovené žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom prophamu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9.apríla 1996

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie

_________

[1] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10

[2] Ú. v. ES L 49, 4.3.1995, s. 50

[3] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8

[4] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1