31996D0540Uradni list L 230 , 11/09/1996 str. 0028 - 0031


Odločba Komisije

z dne 4. septembra 1996

o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz jajčnih celic in zarodkov kopitarjev v Skupnost

(Besedilo velja za EGP)

(96/540/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 95/176/ES [2], in zlasti členov 17 in 18 Direktive,

ker je Komisija z Odločbo 94/63/ES [3] sestavila začasni seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc, koz in kopitarjev, jajčnih celic in zarodkov prašičev;

ker je Svet v Prilogi D k Direktivi 92/65/EGS določil sanitarne pogoje za odvzem, pripravo, shranjevanje in prevoz jajčnih celic in zarodkov ter pogoje zdravstvenega stanja, ki se uporabljajo za kobile dajalke; ker je treba za uvoz jajčnih celic in zarodkov kopitarjev v Skupnost zahtevati dodatna jamstva, zlasti glede uradnega veterinarskega nadzora skupin za zbiranje;

ker je treba pri zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri uvozu jajčnih celic in zarodkov kopitarjev upoštevati različne razmere, v katerih so bili jajčne celice in zarodki odvzeti, pripravljeni in shranjeni ali v katerih so bili pridobljeni zarodki;

ker se nekatere kužne bolezni kopitarjev prenašajo z jajčnimi celicami in zarodki; ker so zato za ugotavljanje takih bolezni potrebne posebne preiskave zdravstvenega stanja, ki jih je treba opraviti pred odvzemom jajčnih celic in zarodkov;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz jajčnih celic ali zarodkov kopitarjev, ki ustreza zahtevam, določenim v vzorcu veterinarskega spričevala v Prilogi, in ki ima priloženo ustrezno izpolnjeno takšno spričevalo.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. oktobra 1996.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. septembra 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

[2] UL L 117, 24.5.1995, str. 23.

[3] UL L 28, 2.2.1994, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------