31996D0509Uradni list L 210 , 20/08/1996 str. 0047 - 0052


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1996

o genealoških in zootehniških pogojih za uvoz semena nekaterih živali

(Besedilo velja za EGP)

(96/509/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/28/ES z dne 23. junija 1994 o določitvi načel v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji, ki se uporabljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav [1] ter zlasti druge in tretje alinee člena 5 Direktive,

ker po Direktivi Sveta 87/328/EGS [2] z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme in Odločbe Komisije 90/257/EGS [3] z dne 10. maja 1990 o merilih za sprejetje čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme ter o uporabi njihovega semena, jajčnih celic ali zarodkov in Direktive Sveta 90/118/EGS [4] z dne 5. marca 1990 o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme država članica ne sme prepovedati, omejiti ali zavirati sprejetja semena netestiranih moških živali v uradno testiranje v okviru količin, potrebnih za izvajanje takšnih uradnih testov;

ker so načela takšnih uradnih testov določena v Odločbi Komisije 86/130/EGS [5] z dne 11. marca 1986 o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti in metodah za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 94/515/ES [6], v Odločbi Komisije 90/256/EGS [7] o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti in metodah za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih ovc in koz ter v Odločbi Komisije 89/507/EGS [8] o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih lastnosti in metodah za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev;

ker je treba določiti pogoje za uvoz semena netestiranih moških živali, ker je zato treba določiti zootehniška spričevala za tako seme;

ker mora seme živali, ki je opravila preizkuse proizvodnih lastnosti in ima napovedano genetsko vrednost, spremljati zootehniško spričevalo, kakor je določeno z Odločbo Komisije 96/510/ES [9];

ker morajo pristojni organi v državah članicah zagotoviti, da bo seme netestiranih moških živali za osemenjevanje sprejeto v omejenih količinah, potrebnih odobrenim organizacijam ali združenjem za izvedbo uradnih testov;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seme živali iz člena 1 Direktive 94/28/ES, ki ni opravila preizkusov proizvodnih lastnosti in nima napovedane genetske vrednosti na podlagi načel, ki jih določajo predpisi Skupnosti, sme biti uvoženo samo v omejenih količinah, potrebnih priznanim organizacijam ali združenjem za izvedbo uradnega testa.

Člen 2

Seme iz člena 1 mora spremljati:

- – zootehniško spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge I, ki so ga izdali pristojni organi tretje države,

- – zootehniško spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge II, ki so ga izdali pristojni organi namembne države članice.

Ob uvozu morata biti priloženi obe spričevali, navedeni v prvi in drugi alinei.

Člen 3

Ta odločba začne veljati 1. avgusta 1997.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 178, 12.7.1994, str. 66.

[2] UL L 167, 26.6.1987, str. 54.

[3] UL L 145, 8.6.1990, str. 38.

[4] UL L 71, 17.3.1990, str. 34.

[5] UL L 101, 17.4.1986, str. 37.

[6] UL L 207, 10.8.1994, str. 30.

[7] UL L 145, 8.6.1990, str. 35.

[8] UL L 247, 23.8.1989, str. 43.

[9] UL L 210, 20.8.1996, str. 53.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------