31996D0393

Odločba Komisije z dne 13. junija 1996 o spremembi Odločbe št. 85/377/EGS o vzpostavitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstvaBesedilo velja za EGP

Uradni list L 163 , 02/07/1996 str. 0045 - 0052
CS.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
ET.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
HU.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
LT.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
LV.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
MT.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
PL.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
SK.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244
SL.ES poglavje 3 zvezek 19 str. 237 - 244


Odločba Komisije

z dne 13. junija 1996

o spremembi Odločbe št. 85/377/EGS o vzpostavitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva

(Besedilo velja za EGP)

(96/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje knjigovodskih podatkov o prihodkih in gospodarskem poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom Sveta Evropske unije [2] št. 95/1/ES, Euratom, ESPJ z dne 1. januarja 1995, in zlasti členov 4(4) in 11,

ker tipologija kmetijskih gospodarstev Skupnosti določena z Odločbo Komisije št. 85/377/EGS [3] in zlasti standardizirano pokritje predstavlja osnovo za klasifikacijo kmetijskih gospodarstev po gospodarski velikosti in tipu kmetovanja tako v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev in v Mreži knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN); ker je tipologija Skupnosti tudi osnova za izračunavanje evropske enote velikosti (EEV) in uporabljenih pragov za razmejitev področja opazovanja in za sestavo vzorčnega načrta za izbiro kmetijskih gospodarstev, ki vodijo knjigovodstvo in ki so ali pa naj bi bila zajeta v Mreži knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN);

ker se rezultati raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev, klasificirani po EEV in tipu kmetovanja uporabijo kot osnova za sprejemanje odločitev glede politike strukture kmetijskihgospodarstev na podlagi skupne kmetijske politike in za opredelitev področja opazovanja FADN, ki se bo uporabilo kot osnova za izbiranje in ponderiranje FADN vzorca kmetijskih gospodarstev; ker mora biti izbor kmetijskih gospodarstev, v območju opazovanja reprezentativen, v smislu ciljev vsake od načrtovanih analiz;

ker Uredba Sveta (EGS) št. 571/88 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije št. 96/170/ES [5] predvideva niz raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev od leta 1988 do 1997 in našteva karakteristike, ki jih je treba popisati;

ker člen 11 Odločbe Komisije št. 85/377/EGS določa, da bo Komisija, ob pomoči držav članic vsaj vsakih deset let ocenila izkušnje, dobljene z uporabo odločbe in vse nove potrebe Skupnosti, ki bi se pojavile na tem področju; ker se po taki ocenitvi lahko na zahtevo spremenijo določila Odločbe;

ker se struktura in vsebina seznama karakteristik raziskovanj za obdobje od 1988 do 1997 spreminja, tako da se karakteristike v novem seznamu razlikujejo od karakteristik, evidentiranih v predhodnih raziskovanjih; ker so bile potrebne nadaljnje spremembe za upoštevanje najnovejših ukrepov skupne kmetijske politike; ker je tipologija kmetijskih gospodarstev Skupnosti odvisna od tega seznama in je zato treba prilagoditi Odločbo št. 85/377/EGS seznamu karakteristik raziskovanja, določenem z Uredbo (EGS) št. 571/88, glede raziskovanj v letih od 1988 do 1997;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za Mrežo knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev in z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi št. 85/377/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. junija 1996

Za Komisijo

Yves-Thibault de Silguy

Član Komisije

[1] UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65.

[2] UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

[3] UL L 220, 17.8.1985, str. 1.

[4] UL L 56, 2.3.1988, str. 1.

[5] UL L 47, 24.2.1996, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Priloga II k Odločbi št. 85/377/EGS se spremeni:

1. V delu A ("klasifikacijski seznam") se splošni tip kmetovanja "1. Specializirani pridelovalec poljščin", glavni tip kmetovanja 11 ("Specializirani pridelovalec žit") in 12 ("Pridelava na njivah") nadomestita z glavnima tipoma kmetovanja 13 in 14:

Splošni tip kmetovanja | Glavni tip kmetovanja | Posebni tip kmetovanja | Podtipi posebnih tipov kmetovanja |

1. | Specializirani pridelovalec poljščin | 13. | Specializirani pridelovalec žit, oljnic in rastlin, ki vsebujejo proteine | 131. | Specializirani pridelovalec žit (razen riža), oljnic in rastlin, ki vsebujejo proteine | | |

132. | Specializirani pridelovalec riža | | |

133. | Mešana pridelava žit, oljnic, rastlin, ki vsebujejo proteine in riža | | |

| | 14. | Splošno poljedelstvo | 141. | Specializirani pridelovalec korenovk | | |

| | 142. | Mešana pridelava žit in korenovk | | |

| | 143. | Specializirani pridelovalec zelenjadnic na njivah | | |

| | 144. | Pridelava različnih poljščin | 1441. | Specializirani pridelovalec tobaka |

| | 1442. | Specializirani pridelovalec bombaža |

| | 1443. | Mešana pridelava različnih poljščin |

2. V delu B ("Opredelitev tipov")

- odstavek (a) (

"Narava zadevnih podjetij"

) in opomba pod črto v zvezi z (a) se nadomestita z:

"(a) Narava zadevnih podjetij

Ta podjetja se nanašajo na seznam karakteristik, ki so bile popisane v raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev v letih 1995 in 1997: prikazani so z uporabo oznake v Prilogi I uredbe (EGS) št. 571/88, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije št. 96/170/ES ali pa s ponovno razvrstitvijo šifer karakteristik, ki so določene v delu C Priloge II 1"

.

"(1) Karakteristike D12 (Krmne korenovke in kapusnice), D 18 (Krmne rastline), D21 (Praha, brez kakršnih koli subvencij), E (Vrtovi), F01 (pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov), F02 (Ekstenzivni pašniki) in J11 (pujski, ki tehtajo manj kot 20 kg žive teže) se uporabljajo samo pod nekaterimi pogoji (glej točko 5 Priloge I)."

- splošni tip kmetovanja

"1. Specializirani pridelovalec poljščin"

, glavni tip kmetovanja 11 (

"Specializirani pridelovalec žit"

) in 12 (

"Splošno poljedelstvo"

) se nadomestita z glavnima tipoma kmetovanja 13 in 14:

Oznaka | Splošni | Oznaka | Glavni | Oznaka | Posebni | Oznaka | Podtipi posebnih tipov kmetovanja | Opredelitev | Oznake karakteristik in pragov |

1. | Specializirani pridelovalec poljščin | | | | | | | Pridelava na njivah tj. žita, stročnice, krompir, sladkorna pesa, krmne korenovke in kapusnice, industrijske rastline, sveže zelenjadnice, melone, jagode – na njivah, krmne rastline, seme in sadike poljščin, druge poljščine, nekrmni naknadni posevki in ekonomska praha > 2/3 | P1 > 2/3 |

| | 13. | Specializirani pridelovalec žit, oljnic in rastlin, ki vsebujejo proteine | | | | | Žita, oljnice, stročnice in ekonomska praha > 2/3 | P11 + D/09 + D/13/di+ D/22 > 2/3 |

| | | | 131. | Specializirani pridelovalec žit (razen riža), oljnic in rastlin, ki vsebujejo proteine | | | Žita, razen riža, oljnice, stročnice in ekonomska praha > 2/3 | P111 + D/09 + D/13/di+ D/22 > 2/3 |

| | | | 132. | Specializirani pridelovalec riža | | | Riž > 2/3 | D07 > 2/3 |

| | | | 133. | Mešana pridelava žit, oljnic, rastlin, ki vsebujejo proteine in riža | | | Kmetijska gospodarstva v 13. razredu, razen tistih v 131. in 132. razredu | |

| | 14. | Splošno poljedelstvo | | | | | Različne poljščine > 2/3; žita, oljnice, stročnice in ekonomska praha ≤ 2/3 | P1 > 2/3; P11 + D/09 + D/13/di + D/22 ≤ 2/3 |

| | | | 141. | Specializirani pridelovalec korenovk | | | Krompir, sladkorna pesa in krmne korenovke ter kapusnice > 2/3 | P121 > 2/3 |

| | | | 142. | Mešana pridelava žit in korenovk | | | Žita, oljnice, stročnice in ekonomska praha > 1/3; korenovke > 1/3 | P11 + D/09 + D/13/di + D/22 ≤ 1/3 P121 > 1/3 |

| | | | 143. | Specializirani pridelovalec zelenjadnic na njivah | | | Sveže zelenjadnice, melone, jagode na prostem > 2/3 | D14a > 2/3 |

| | | | 144. | Pridelava različnih poljščin | | | Kmetijska gospodarstva v 14. razredu razen tistih, ki so v 141., 142. in 143. razredu | |

| | | | | | 1441. | Specializirani pridelovalec tobaka | Tobak > 2/3 | D/13a > 2/3 |

| | | | | | 1442. | Specializirani pridelovalec bombaža | Bombaž > 2/3 | D/13c > 2/3 |

| | | | | | 1443. | Mešana pridelava različnih poljščin | Kmetijska gospodarstva v 144. razredu, razen kmetijskih gospodarstev v podtipih 1441 in 1442 | |

3. V oddelku I naslova dela C "Oznake za ponovno razvrstitev v skupine različnih karakteristik, ki so bile zajete v raziskovanjih o strukturi leta 1985 in 1987", se omejitev "1985 in 1987" nadomesti z "leta 1995 in 1997"

4. V oddelku I dela C se "oznaka P1" spremeni:

- Parametri "I/06a (praha, z možnostmi kolobarjenja), I/06b (trajni pašniki in travniki, ki se uporabijo za pašo za ekstenzivne živinorejce), I/06c (leča, čičerka in grašica)" se črtajo.

- Doda se parameter "D/22 – ekonomska praha".

5. V oddelku II dela C se tabela skladnosti nadomesti z:

"II. Skladnost med poglavji raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev in podatkov iz Mreže knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN)

Ustrezni naslovi za uporabo SGM |

Raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev leta 1995 in 1997 (Odločba Komisije št. 96/170/ES) | FADN podatki (Uredbi Komisije (EGS) št. 2237/77 in 2940/93) |

I.Kmetijske rastline

D01 | Navadna pšenica in pira | 120. | Navadna pšenica in pira |

D02 | Trda pšenica | 121. | Trda pšenica |

D03 | Rž | 122. | Rž (vključno s soržico) |

D04 | Ječmen | 123. | Ječmen |

D05 | Oves | 124. | Oves |

+ | + |

125. | Jare mešanice žit |

D06 | Koruza za zrnje | 126. | Koruza za zrnje (vključno z vlažnim koruznim zrnjem) |

D07 | Riž | 127. | Riž |

D08 | Druga žita | 128. | Druga žita |

D09 | Stročnice za zrnje | 129. | Suhe stročnice |

D09a | od tega kot čisti posevki za krmo: grah, bob in fižol, grašica, volčji bob | 329. | Suhe stročnice namenjene za krmo kot edini posevek: grah, fižol, grašica, volčji bob |

D09b | Drugo (kot čisti ali mešani posevek) | 330. | Druge rastline, ki vsebujejo proteine |

D10 | Krompir | 130. | Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim krompirjem) |

D11 | Sladkorna pesa | 131. | Sladkorna pesa (brez semenske) |

D12 | Krmne korenovke in kapusnice | 144. | Krmne korenovke in kapusnice |

D13 | Industrijske rastline (vključno s semeni zeliščnih oljnic; brez semen predivnic, hmelja, tobaka in drugih industrijskih rastlin | | – |

od teh: | | | |

a)Tobak | 134. | Tobak |

b)Hmelj | 133. | Hmelj |

c)Bombaž | 347. | Bombaž |

d)Druge oljnice ali predivnice in druge industrijske rastline | | | |

i)Oljnice (skupaj) | 132. | Zeliščne oljnice |

od teh: | | | |

—oljna repica in ogrščica | 331. | Oljna repica |

—sončnice | 332. | Sončnice |

—soja | 333. | Soja |

… | 334. | Drugo |

ii)Dišavnice, zdravilne rastline in začimbe | 345. | Zdravilne rastline, začimbe in dišavnice, vključno s čajem, kavo in cikorijo |

iii)Druge industrijske rastline, od teh: | 346. | Sladkorni trs |

+ | + |

348. | Druge industrijske rastline |

—sladkorni trs | 346. | Sladkorni trs |

… | 348. | Druge industrijske rastline |

D14 | Sveže zelenjadnice, melone, jagode, na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi), od teh: | | – |

D14a | Sveže zelenjadnice, melone, jagode; na njivah | 136. | Zelenjadnice na njivah, melone in jagode, na prostem |

D14b | Sveže zelenjadnice, melone, jagode: na vrtovih | 137. | Sveža zelenjava, melone, jagode: na vrtovih, na prostem |

D15 | Sveže zelenjadnice, melone, jagode: v steklenjakih ali v drugih zaščitenih prostorih (v katerih je mogoče hoditi) | 138. | Sveža zelenjava, melone, jagode v zaščitenem prostoru |

D16 | Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic): na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi) | 140. | Cvetje in okrasne rastline, na prostem (razen drevesnic) |

D17 | Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic) v steklenjakih ali v drugih zaščitenih prostorih (v katerih je mogoče hoditi) | 141. | Cvetje in okrasne rastline, v zaščitenem prostoru |

D18 | Krmne rastline | | | |

a)Travinje | 147. | Travinje |

b)Drugo | 145. | Druge krmne rastline |

D19 | Seme in sadike poljščin | 142. | Seme trav |

+ | + |

143. | Drugo seme |

D20 | Druge poljščine | 148. | Druge poljščine, ki niso zajete v naslovih od 120 do 147 |

+ | + |

149. | Zemljišče, ki je pripravljeno na setev, dano v najem drugim, vključno z zemljiščem, ki je dano na razpolago uslužbencem, kot plačilo v naravi |

… | 146. | Praha |

D21 | Praha brez kakršnih koli subvencij | | —Oznaka 3: | Praha (brez ‚ekonomske prahe') |

D22 | Ekonomska praha | 146. | —Oznaka 5: | Praha, z možnostjo kolobarjenja (v skladu z Uredbo Sveta št. 797/85/EGS) |

| + |

| —Oznaka 8: | področje obvezne ekonomske prahe in ki ni obdelana (v skladu z Uredbo Sveta št. 1765/92/EGS) |

F01 | Trajni pašniki in travniki, razen ekstenzivnih pašnikov | 150. | Travniki in trajni pašniki |

F02 | Ekstenzivni pašniki | 151. | Ekstenzivni pašniki |

G01 | Sadovnjaki in nasadi jagodičja | 152. | Sadovnjaki in nasadi jagodičja |

a)Sveže sadje in sorte jagodičja iz zmernih podnebnih pasov | 349. | Pečkasto sadje |

+ | + |

350. | Koščičasto sadje |

+ | + |

352. | Drobnoplodno sadje in jagodičje |

b)Sadje in sorte jagodičja iz subtropskih podnebnih pasov | 353. | Tropsko in subtropsko sadje |

c)Orehi | 351. | Orehi |

G02 | Nasadi citrusov | 153. | Nasadi citrusov |

G03 | Oljčni nasadi | 154. | Oljčni nasadi |

a)kjer običajno pridelajo namizne oljke | 281. | Namizne oljke |

b)kjer običajno pridelajo oljke za proizvodnjo olja | 282. | Oljke za proizvodnjo olja |

+ | + |

283. | Oljčno olje |

G04 | Vinogradi, | 155. | Trte |

kjer običajno pridelujejo: | | | |

a)Kvalitetno vino | 286. | Grozdje za kvalitetno vino |

+ | + |

289. | Kvalitetno vino |

b)Druga vina | 287. | Grozdje za namizno vino in vino, ki ni kvalitetno |

+ | + |

288. | Mešani pridelki trte: grozdni mošt, sok, vinjak, kis in drugi pridelki na kmetijskem gospodarstvu |

+ | + |

290. | Namizno vino in vino, ki ni kvalitetno |

c)Namizno grozdje | 285. | Namizno grozdje |

d)Rozine | 291. | Rozine |

G05 | Drevesnice | 157. | Drevesnice |

G06 | Drugi trajni nasadi | 158. | Drugi trajni nasadi |

G07 | Trajni nasadi v steklenjakih | 156. | Trajni nasadi v zaščitenem prostoru |

I01 | Naknadni posevki (brez zelenjadnic za prodajo in posevkov v steklenjakih), | | | |

od teh: | | | |

a)Nekrmna žita | | | |

b)Nekrmne suhe zelenjadnice | | oznaka kulture ‚3' ali ‚7' |

c)Nekrmne oljnice | | | |

d)Drugi naknadni posevki | | | |

I02 | Gobe | 139. | Gobe |

E | Vrtovi | | – |

II.Živina

J01 | Kopitarji | 22. | Kopitarji (vseh starosti) |

J02 | Govedo, mlajše od enega leta | 23. | Teleta za pitanje |

+ | + |

24. | Drugo govedo, mlajše od enega leta |

a)samci | | – |

b)samice | | – |

J03 | Samci, stari eno leto ali več, toda manj kot dve leti | 25. | Samci, od enega do manj kot dveh let starosti |

J04 | Samice, stare eno leto ali več, toda manj kot dve leti | 26. | Samice, nad enim letom in pod dvema letoma starosti |

J05 | Samci, stari dve leti ali več | 27. | Samci, stari dve leti ali več |

J06 | Telice stare dve leti ali več | 28. | Plemenske telice |

+ | + |

29. | Telice za pitanje |

J07 | Krave molznice stare dve leti ali več | 30. | Krave molznice |

+ | + |

31. | Izločene krave molznice |

J08 | Druge krave, stare dve leti ali več | 32. | Druge krave 1.Mlade krave, ki so že telile (vključno s tistim, starimi manj kot dve leti), ki jih redijo izključno za prirejo + teleta2.Krave za delo3.Izločene krave |

J09 | Ovce (vseh starosti) | | – |

a)Plemenske samice | 40. | Plemenske ovce (1 leto starosti ali več) |

b)Druge ovce | 41. | Druge ovce |

J10 | Koze (vseh starosti) | | – |

a)Plemenske samice | 38. | Plemenske samice |

b)Druge koze | 39. | Druge koze |

J11 | Pujski z manj kot 20 kg žive teže | 43. | Pujski z manj kot 20 kg žive teže |

J12 | Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg ali več | 44. | Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg ali več |

J13 | Drugi prašiči | 45. | Prašiči za pitanje z 20 kg žive teže ali več |

+ | + |

46. | Drugi prašiči, ki tehtajo 20 kg žive teže ali več |

J14 | Pitovni piščanci | 47. | Pitovni piščanci |

J15 | Kokoši nesnice | 48. | Kokoši nesnice |

J16 | Druga perutnina | 49. | Druga perutnina |

J17 | Kunci, plemenske samice | 34. | Kunci, plemenske samice |

J18 | Čebele | 33. | Panji" |

--------------------------------------------------