31996D0366Uradni list L 145 , 19/06/1996 str. 0016 - 0016


Sklep Sveta

z dne 11. junija 1996

o izvajanju člena 8 Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro

(96/366/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 8(1)(a) Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro [1], podpisanega v Luxembourgu dne 28. junija 1990, določa, da v obdobju petih let in dalj, če se ne da doseči nobenega sporazuma v skladu z 1(b), Kneževina Andora pooblašča Skupnost, da, v imenu in za račun Kneževine Andore, vnaša blago, poslano iz tretjih držav, v Andoro v prosti promet;

ker člen 8(1)(b) določa, da lahko ob koncu tega obdobja in v skladu s členom 20 tega sporazuma, Kneževina Andora, po sporazumu pogodbenic, uveljavlja pravico vnosa v prosti promet;

ker je Kneževina Andora zaprosila za izvajanje pravice vnosa v prosti promet;

ker se je v izjavi z dne 30. oktobra 1995 Svet načelno strinjal s prošnjo Kneževine Andore za izvrševanje te pravice;

ker mora Svet določiti uradno stališče Skupnosti kot pogodbenice;

ker je treba omogočiti obdobje za priprave na izvajanje navedene pravice,

SKLENIL:

Edini člen

Od 1. julija 1996 Evropska skupnost, v imenu in za račun Kneževine Andore, preneha zagotavljati vnos v prosti promet blaga, poslanega iz tretjih držav, v Kneževino Andoro.

V Luxembourgu, 11. junija 1996

Za Svet

Predsednik

W. Veltroni

[1] UL L 374, 31.12.1990, str. 16.

--------------------------------------------------