31996D0335Dziennik Urzędowy L 132 , 01/06/1996 P. 0001 - 0684


Decyzja Komisji

z dnia 8 maja 1996 r.

ustanawiająca wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych [1], zmienioną dyrektywą Komisji 95/34/WE [2], w szczególności jej art. 5a i art. 7 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Kosmetologii,

a także mając na uwadze, co następuje:

wykaz składników stosowanych w produktach kosmetycznych musi zawierać sekcję dotyczącą surowców zapachowych i aromatycznych oraz sekcję dotyczącą innych substancji;

wykaz ten musi zawierać informacje dotyczących tożsamości każdego składnika, w szczególności nazw związków chemicznych, INCI (eks CFTA), Farmakopei Europejskiej, INN i IUPAC, numerów EINECS/ELINCS, CAS i Colour Indeks, nazwę powszechną określoną w art. 7 ust. 2 dyrektywy 76/768/EWG, a także funkcje składnika oraz, gdzie stosowne, wszelkie ograniczenia i warunki stosowania oraz ostrzeżenia jakie muszą być wydrukowane na etykiecie;

oprócz zapewnienia niezbędnych informacji o składnikach stosowanych w produktach kosmetycznych, wykaz należy rozpatrywać w kontekście obowiązku przewidzianego w art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768/EWG, zgodnie z którym wymagane jest podanie na produkcie i/lub na opakowaniu funkcji produktu i wykazu składników od dnia 1 stycznia 1997 r. w przypadku produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu;

proponowany wykaz musi być wystarczająco kompletny aby umożliwić podanie na etykiecie składników produktów kosmetycznych;

jednakże wykaz jest indykatywny i nie stanowi wykazu substancji dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych;

wykaz musi być okresowo uaktualniany;

powszechne nazewnictwo składników umożliwi identyfikację substancji przez stosowanie jednej nazwy we wszystkich Państwach Członkowskich, w wyniku czego konsumenci będą z łatwością rozpoznawali substancje, z którymi kontakt im odradzano (na przykład z powodu alergii), niezależnie od miejsca zakupu produktów kosmetycznych we Wspólnocie;

nazwy INCI (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych) najlepiej spełniają te wymogi, ponadto są stosunkowo proste i, ponadto, już stosowane na poziomie międzynarodowym;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego dyrektyw w sprawie Usunięcia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz składników stosowanych w produktach kosmetycznych przewidziany w art. 5a dyrektywy 76/768/EWG i powtórzony w załączniku zostaje przyjęty.

Artykuł 2

Nazwy INCI (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych) zawarte w wykazie stanowią powszechne nazewnictwo do celów art. 7 ust. 2 dyrektywy 76/768/EWG.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 1996 r.

W imieniu Komisji

Emma Bonino

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

[2] Dz.U. L 167 z 18.7.1995, str. 19.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW KOSMETYCZNYCH

WPROWADZENIE OGÓLNE

1. Dyrektywa Rady 93/35/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniająca po raz szósty dyrektywę 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących sie do produktów kosmetycznych [1] (zwana dalej "dyrektywą w sprawie produktów kosmetycznych") przewiduje, że Komisja, zgodnie z procedurą obejmującą Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego określony w art. 10 dyrektywy 76/768/EWG, opracowuje wykaz składników stosowanych w produktach kosmetycznych, w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowaną branżę. Wykaz ten jest indykatywny i nie stanowi wykazu substancji dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych.

Wykaz musi być podzielony na dwie sekcje dotyczące:

- surowców zapachowych i aromatycznych,

- innych substancji.

Wykaz musi zawierać informacje dotyczące tożsamości składnika, w szczególności: nazwy INCI (eks CFTA), Farmakopei Europejskiej, INN, IUPAC i nazwy związku chemicznego, numery EINECS/ELINCS, CAS i Colour Indeks, nazwę powszechną określoną w art. 7 ust. 2 zmienionej dyrektywy 76/768/EWG, a także funkcje składnika i wszelkie obowiązkowe ograniczenia, warunki stosowania i ostrzeżenia.

Poza znaczeniem, jakie ma zamieszczenie informacji o składnikach stosowanych w produktach kosmetycznych, których bezpieczeństwo musi być zagwarantowane, wykaz musi być rozpatrywany w kontekście obowiązku przewidzianego w nowym art. 6 ust. 1 (art. 1 ust. 7 dyrektywy 93/35/EWG), który czyni obligatoryjnym podawanie na produkcie i/lub na opakowaniu od dnia 1 stycznia 1997 r. funkcji produktu i wykazu składników w przypadku produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu.

Dyrektywa 93/35/EWG przewiduje też, że Państwa Członkowskie mogą wymagać określenia składników w języku łatwo zrozumiałym dla konsumenta oraz, że w tym celu Komisja musi przyjąć powszechne nazewnictwo składników zgodnie z procedurą CATP (art. 1 ust. 10 dyrektywy 93/35/EWG zmieniającym art. 7 ust. 2 dyrektywy 76/768/EWG).

To powszechne nazewnictwo umożliwi określenie tożsamości substancji przez stosowanie jednej nazwy we wszystkich Państwach Członkowskich, w wyniku czego konsumenci będą w stanie z łatwością rozpoznać substancje, z którymi kontakt im odradzano (na przykład z powodu alergii), niezależnie od miejsca zakupu produktu kosmetycznego w Unii Europejskiej.

W zastosowaniu decyzji Komisji z… wszystkie nazwy INCI stanowią powszechne nazewnictwo.

2. Wykaz zaproponowany przez Komisję obejmuje dwie sekcje przewidziane w dyrektywie 93/35/EWG, to jest:

- wykaz składników kosmetycznych innych niż surowce zapachowe i aromatyczne (sekcja 1),

oraz

- wykaz surowców zapachowych i aromatycznych (sekcja 2).

Zaproponowany wykaz jest najlepszy, jaki można było opracować w bardzo krótkich terminach nałożonych dyrektywą 93/35/EWG. Celem było uzyskanie jego wystarczającej kompletności w celu umożliwienia etykietowania produktów kosmetycznych, a także jego jak największej poprawności i szczegółowości.

Jednakże art. 1 ust. 4 pkt. 3 dyrektywy 93/35/EWG określa, że wykaz musi być okresowo uaktualniany.

SEKCJA I

SKŁADNIKI KOSMETYCZNE INNE NIŻ SUROWCE ZAPACHOWE I AROMATYCZNE

Wstęp

Niniejszy wykaz został przygotowany w szczególności w oparciu o informacje dostarczone przez europejską branżę kosmetyczną reprezentowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej (COLIPA).

Niniejszy wykaz obejmuje wszystkie pozycje przewidziane na mocy art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych dotyczące tożsamości oraz ograniczeń w odniesieniu do składników kosmetycznych. Składniki wymienione są w porządku alfabetycznym według nazw INCI, które łącznie stanowią powszechne nazewnictwo dla etykietowania w całej UE.

Włączono następujące zakresy:

1. Nazwa INCI

Odnosi się do powszechnego nazewnictwa dla oznakowania składników na opakowaniu produktów kosmetycznych. Zastosowane w nazewnictwie konwencje zostały załączone.

Skrót "INCI" oznacza Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych. Odnosi się do nowej terminologii opracowanej przez COLIPA w celu uwzględnienia potrzeby prawdziwie międzynarodowego podejścia. Należy zauważyć, że art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych odnosi się do CTFA, którą zastąpiło INCI jako prawidłowe oznaczenie nazewnictwa. Nazwa INCI może dotyczyć kilku jednostek chemicznych.

Dla barwników kosmetycznych numer Colour Indeks (CI) lub nazwa wymieniona w załączniku IV muszą być użyte dla oznakowania składnika, jak wskazano w art. 6 ust. 1 lit. g) dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych. Z tego względu numer CI staje się nazwą INCI dla tych składników.

2. Nazwa INN

Skrót odnosi się do nazwy International non-proprietery name, zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. Umieszczana jest w wykazie, gdzie stosowne.

3. Nazwa Ph. Eur.

Skrót odnosi się do nazwy w Farmakopei Europejskiej. Umieszczany jest w wykazie, gdzie właściwe.

4. Oznaczenie numeryczne CAS

Skrót odnosi się do numeru kodu opracowanego przez Chemical Abstracts Service. Oznaczenie numeryczne CAS jest kodem stosowanym na całym świecie umożliwiającym identyfikację substancji chemicznych. Umieszczany jest w wykazie, gdy dostępny.

5. Numer EINECS/ELINCS

Odnosi się do kodu numerycznego przewidzianego w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) dla istniejących chemikaliów lub w Europejskim Katalogu Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) dla nowych chemikaliów. Umieszczany jest w wykazie, gdzie stosowne.

6. Nazwa związku chemicznego/IUPAC

Niniejszy zakres obejmuje nazwę związku chemicznego i nazwę IUPAC (Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej). Obejmuje nazwy EINECS, które stosują nazewnictwo IUPAC lub nazwy CAS, które w sposób klarowny pozwalają na właściwą identyfikację składnika. Obydwie pozycje połączono w celu uniknięcia powtarzania.

7. Ograniczenie

Niniejszy zakres dotyczy składników objętych załącznikami do dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych, w formacie skróconym, (na przykład: "III/I, 16" oznacza załącznik III, część I, nr 16).

Wykaz obejmuje wszelkie odniesienia do załączników aż do i włącznie z siedemnastą dyrektywą Komisji 94/32/WEW dostosowującą załączniki do postępu technicznego.

8. Funkcja

Niniejszy zakres dotyczy zwykłej (zwykłych) funkcji składnika stosowanego w produktach kosmetycznych; składnik może mieć kilka funkcji.

Wymienione w wykazie funkcje zostały zdefiniowane w następujący sposób:

ABRASIVES – ŚCIERNIWA

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych albo w celu usuwania materiałów z różnych powierzchni ciała, albo wspomagania mechanicznego czyszczenia zębów lub polepszenia połysku.

ABSORBENTS – ABSORBENTY

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu wchłaniania substancji rozpuszczalnych w wodzie i/lub oleju, które są rozpuszczone lub doskonale zdyspergowane.

ADDITIVES – DODATKI

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych, często we względnie małych ilościach, w celu dodania lub poprawienia pożądanych własności lub tłumienia (względnie zminimalizowania) niepożądanych własności.

ANTICORROSIVES – ŚRODKI ANTYKOROZYJNE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu uniknięcia korozji opakowania.

ANTIDANDRUFF AGENTS – ŚRODKI PRZECIWŁUPIEŻOWE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych do pielęgnacji włosów w celu powstrzymania łupieżu.

ANTIFOAMING AGENTS – ŚRODKI PRZECIWPIENIĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu tłumienia piany podczas produkcji lub dla zmniejszania tendencji wyrobów gotowych do tworzenia piany.

ANTIMICROBIALS – ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu obniżenia aktywności drobnoustrojów na skórze lub ciele.

ANTIOXIDANTS – ŚRODKI PRZECIWUTLENIAJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu powstrzymywania reakcji wywoływanych przez tlen, unikając dzięki temu utlenienia oraz jełczenia.

ANTIPERSPIRANTS AGENTS – ŚRODKI PRZECIWPOTOWE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zmniejszenia pocenia się.

ANTISTATIC AGENTS – ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zmniejszenia elektryczności statycznej poprzez zobojętnienie ładunku elektrycznego na powierzchni.

BINDERS – SUBSTANCJE WIĄŻĄCE

Substancje, które są dodawane do stałych mieszanin kosmetycznych w celu zapewnienia spójności.

BIOLOGICAL ADDITIVES – DODATKI BIOLOGICZNE

Substancje otrzymywane ze źródeł biologicznych, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu osiągnięcia szczególnych właściwości.

BLEACHING AGENTS – ŚRODKI WYBIELAJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu rozjaśnienia odcienia włosów lub skóry.

BOTANICALS – SUBSTANCJE BOTANICZNE

Substancje, które są otrzymywane z roślin, głównie metodami fizycznymi, dodawane do produktów kosmetycznych w celu osiągnięcia szczególnych właściwości.

BUFFERING AGENTS – ŚRODKI BUFORUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu korekty lub stabilizacji ich pH.

CHELATING AGENTS – CZYNNIKI CHELATUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych dla przereagowania i tworzenia kompleksów z jonami metali, które mogłyby mieć negatywny wpływ na stabilność i/lub wygląd kosmetyków.

COSMETIC COLORANTS – BARWNIKI KOSMETYCZNE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zabarwienia produktu kosmetycznego i/lub w celu nadania koloru skórze i/lub jej przydatkom. Wszystkie wymienione barwniki są substancjami umieszczonymi w pozytywnym wykazie barwników (załącznik IV dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych).

DENATURANTS – SUBSTANCJE SKAŻAJĄCE

Substancje najczęściej dodawane do produktów kosmetycznych zawierających alkohol etylowy w celu uczynienia ich niesmacznymi.

DEODORANT AGENTS – ŚRODKI DEZODORYZUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zmniejszenia lub zamaskowania nieprzyjemnych zapachów ciała.

DEPILATORY AGENTS – ŚRODKI DEPILUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu usunięcia niepożądanego owłosienia ciała.

EMOLLIENTS – ŚRODKI ZMIĘKCZAJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zmiękczenia i wygładzenia skóry.

EMULSIFYING AGENTS – ŚRODKI EMULGUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych i które jako środki powierzchniowo czynne wspomagają tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy.

EMULSION STABILIZERS – ŚRODKI STABILIZUJĄCE EMULSJE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych wspomagające proces emulgowania oraz poprawiające stabilność i okres trwałości emulsji.

FILM FORMERS – SUBSTANCJE BŁONOTWÓRCZE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu wytwarzania, po zastosowaniu, ciągłej warstwy na skórze, włosach lub paznokciach.

HAIR DYES – FARBY DO WŁOSÓW

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zabarwienia włosów.

HUMECTANTS – SUBSTANCJE UTRZYMUJĄCE WILGOĆ

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu utrzymania i zachowania wilgoci.

OPACIFIERS – ŚRODKI ZMĘTNIAJĄCE

Substancje, które są dodawane do przezroczystych lub przeświecających produktów kosmetycznych w celu uczynienia ich bardziej nieprzepuszczającymi dla światła widzialnego i pobliskiego promieniowania.

ORAL CARE AGENTS – ŚRODKI DO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu pielęgnacji jamy ustnej.

OXIDIZING AGENTS – ŚRODKI UTLENIAJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu zmiany charakteru chemicznego innej substancji przez dodanie tlenu.

PRESERVATIVES – ŚRODKI KONSERWUJĄCE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w podstawowym celu opóźnienia rozwoju w nich drobnoustrojów.

PROPELLANTS – PROPELENTY

Substancje gazowe dodawane do produktów kosmetycznych pod ciśnieniem znajdujących się pojemnikach ciśnieniowych w celu usunięcia zawartości pojemników, kiedy ciśnienie jest obniżane.

REDUCING AGENTS – ŚRODKI REDUKUJĄCE

Substancje dodawane do produktów kosmetycznych, które zmieniają charakter chemiczny innej substancji poprzez dodanie wodoru lub usunięcie tlenu.

SOLVENTS – ROZPUSZCZALNIKI

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu rozpuszczenia innych składników.

SURFACTANTS – ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu obniżenia napięcia powierzchniowego, a także wspomagania równomiernego rozprowadzania produktu kosmetycznego w trakcie użycia.

UV ABSORBENTS – ŚRODKI POCHŁANIAJĄCE PROMIENIE UV

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych przeznaczonych specjalnie do zatrzymywania niektórych promieni UV w celu ochrony skóry lub produktów przed niektórymi szkodliwymi skutkami tych promieni. W celu ochrony skóry przed tymi skutkami, dozwolone jest użycie wyłącznie substancji wymienionych w załączniku VII do dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych.

VISCOSITY CONTROLLING AGENTS – ŚRODKI REGULUJĄCE LEPKOŚĆ

Substancje, które są dodawane do produktów kosmetycznych w celu podwyższenia lub obniżenia lepkości produktu gotowego.

A

INCI name: | ABIES ALBA |

CAS No: | 90028-76-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-870-2 |

Chem./Iupac name: | Jodła, Abies alba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Abies alba, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ABIES BALSAMEA |

CAS No: | 8007-47-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-362-2 |

Chem./Iupac name: | Balsams, Canada. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z żywic, olejków eterycznych, i zwykle kwasów cynamonowego i benzoesowego. (Abies balsamea, Tsuga canadiensis, Pinaceae). |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ABIETIC ACID |

CAS No: | 514-10-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-178-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas abietynowy. |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | ABIETYL ALCOHOL |

CAS No: | 666-84-2 |

Einecs/Elincs No: | 211-564-4 |

Chem./Iupac name: | [lR-(lα,4aβ,4bα,10aα)]-l,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-7-izopropylo-l,4a-dimetylofenantren-l-metanol. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACACIA |

INN: | acacia |

Ph. Eur. name: | acaciae gummi |

CAS No: | 9000-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-519-5 |

Chem./Iupac name: | Guma arabska. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACACIA CATECHU |

CAS No: | 8001-76-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-291-7 |

Chem./Iupac name: | Katechu (żywica). Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Jest to produkt żywiczny zawierajacy kwasy żywicowe i ich estry, terpeny, i produkty utleniania lub polimeryzacji tych terpenów. (Acacia catechu, Leguminosae). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACACIA DEALBATA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acacia dealbata. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACACIA FARNESIANA |

CAS No: | 89958-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-655-3 |

Chem./Iupac name: | Cassie, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acaciafarnesiana Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACACIA SENEGAL |

CAS No: | 97659-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 307-447-3 |

Chem./Iupac name: | Acacia senegal, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acacia senegal, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACANTHOPANAX SENTICOSUS |

CAS No: | 92346-80-0 |

Einecs/Elincs No: | 296-164-8 |

Chem./Iupac name: | Acanthopanaks senticosus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acanthopanaks senticosus, Araliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACER SACCHARINUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acer saccharinum. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ACETALDEHYDE |

CAS No: | 75-07-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-836-8 |

Chem./Iupac name: | Acetaldehyd. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETAMIDE MEA |

CAS No: | 142-26-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-530-8 |

Chem./Iupac name: | N-2-hydroksyetyloacetamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Butanaminium, N,N,N-trimetylo-4-(2-acetamidoetoksy), chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 123776-56-7 |

Chem./Iupac name: | Chlorek 3-(acetylamino)-N,N,N-trimetylo-l-propanamina |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ACETAMINOPHEN |

CAS No: | 103-90-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-157-5 |

Chem./Iupac name: | Paracetamol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETAMINOSALOL |

INN: | Acetaminosalol |

CAS No: | 118-57-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-261-3 |

Chem./Iupac name: | Acetaminosalol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ACETANILID |

INN: | acetanilid |

CAS No: | 103-84-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-150-7 |

Chem./Iupac name: | Acetanilid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETIC ACID |

INN: | kwas octowy |

Ph. Eur. name: | acidum aceticum |

CAS No: | 64-19-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-580-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas octowy. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ACETONE |

INN: | aceton |

CAS No: | 67-64-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-662-2 |

Chem./Iupac name: | Aceton. |

Function: | substancje skażające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ACETUM |

CAS No: | 90132-02-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-419-7 |

Chem./Iupac name: | Vinegar, ekstrakt. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ACETYLATED CASTOR OIL |

CAS No: | 84929-62-4 |

Einecs/Elincs No: | 284-546-7 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, acetylowany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE |

Chem./Iupac name: | Ester cetylowy 1-acetylo-4-acetoksyproliny. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED GLYCOL STEARATE |

CAS No: | 22613-51-0 |

Einecs/Elincs No: | 245-122-7 |

Chem./Iupac name: | stearynian. 2-acetoksyetylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej bawełniany mono-, uwodornione, octany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 91053-41-7 |

Einecs/Elincs No: | 293-306-0 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, acetylowana. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE |

CAS No: | 93572-31-7 8029-91-2 |

Einecs/Elincs No: | 297-461-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalcu mono-, uwodornione, octany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE |

CAS No: | 68990-58-9 |

Einecs/Elincs No: | 273-612-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łojowe mono-, uwodornione, octany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES |

CAS No: | 91723-32-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-538-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łojowe mono-, di- i tri-, uwodorniony, octany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej roślinny, mono-, uwodorniony, octany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED LANOLIN |

CAS No: | 61788-48-5 |

Einecs/Elincs No: | 262-979-2 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, octan. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL |

CAS No: | 61788-49-6 |

Einecs/Elincs No: | 262-980-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas octowy, estry z lanoliną. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas rycynoleinowy, ester lanoliny, acetylowany. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED LARD GLYCERIDE |

CAS No: | 68990-55-6 8029-92-3 |

Einecs/Elincs No: | 273-609-4 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalcu mono-, octany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-63-7 |

Einecs/Elincs No: | 294-627-9 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej z nasion palmy, acetylowany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE |

Chem./Iupac name: | Distearynian sacharozy, octany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ACETYL CYSTEINE |

CAS No: | 616-91-1 |

Einecs/Elincs No: | 210-498-3 |

Chem./Iupac name: | Acetylocysteina. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ACETYL GLUTAMIC ACID |

CAS No: | 1188-37-0 |

Einecs/Elincs No: | 214-708-4 |

Chem./Iupac name: | N-acetyloglutaminowy kwas. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETYL HEXAMETHYL INDAN |

CAS No: | 15323-35-0 |

Einecs/Elincs No: | 239-360-0 |

Chem./Iupac name: | 1,1,2,3,3,6-heksametyloindan-5-ylometyloketon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN |

CAS No: | 1506-02-1 |

Einecs/Elincs No: | 216-133-4 |

Chem./Iupac name: | 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametyloo-2-naftylo)etan-1-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ACETYL METHIONINE |

CAS No: | 65-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-617-7 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-L-metionina. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ACETYL METHIONINE |

CAS No: | 1115-47-5 |

Einecs/Elincs No: | 214-224-3 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-DL-metionina. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE |

Chem./Iupac name: | Elastyna, zwiazekz metylosilanolem, ester N-acetylometioniny. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ACETYL TRIBUTYL CITRATE |

CAS No: | 77-90-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-067-0 |

Chem./Iupac name: | O-acetylcytrynian tributylu. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACETYL TRIETHYL CITRATE |

CAS No: | 77-89-4 |

Einecs/Elincs No: | 201-066-5 |

Chem./Iupac name: | O-acetylocytrynian trietylu. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACETYL TRIHEXYL CITRATE |

CAS No: | 24817-92-3 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotrikarboksylowy kwas, 2-acetyloksy-,ester triheksylu. |

Function: | środki przeciwutleniające/czynniki chelatujące |

INCI name: | ACETYL TRIOCTYL CITRATE |

CAS No: | 144-15-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-617-0 |

Chem./Iupac name: | 2-(acetyloksy)propano-1,2,3-trikarboksylan tris(2-etyloheksylu). |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACETYL TYROSINE |

CAS No: | 537-55-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-671-3 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-L-tyrozyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ACHILLEA MILLEFOLIUM |

CAS No: | 84082-83-7 |

Einecs/Elincs No: | 282-030-6 |

Chem./Iupac name: | Krwawnik pospolity, Achillea millefolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Achillea millefolium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACID BLACK 1 |

CAS No: | 1064-48-8 |

Einecs/Elincs No: | 213-902-6 |

Chem./Iupac name: | Heksafenylodiwodorek cyny (CI 20470). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLACK 52 |

CAS No: | 3618-58-4 |

Einecs/Elincs No: | 222-807-9 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(2-hydroksynaftylo)azo]-7-nitronaftaleno-1-sulfonian sodu (CI 15711). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLUE 1 |

CAS No: | 129-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-934-1 |

Chem./Iupac name: | wodoro[4-[4-(dietyloamino)-2',4'-disulfonian benzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloamonu, sól sodowa (CI 42045). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLUE 3 |

CAS No: | 3536-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 222-573-8 |

Chem./Iupac name: | Bis(wodoro[4-[4-(dietyloamino)-5'-hydroksy-2',4'-disulfonianobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloammonium], sól wapnia (CI 42051). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLUE 62 |

CAS No: | 4368-56-3 |

Einecs/Elincs No: | 224-460-9 |

Chem./Iupac name: | Sodium 1-amino-4-(cykloheksyloamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian (CI 62045). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLUE 74 |

INN: | sól sodowa indygotynodisulfonianu |

CAS No: | 860-22-0 |

Einecs/Elincs No: | 212-728-8 |

Chem./Iupac name: | 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indazol-2-ylideno)-1,2-ihydro-3H-indol-3-on)disulfonian disodu (CI 73015). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BLUE 9 |

CAS No: | 3844-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 223-339-8 |

Chem./Iupac name: | diwodoro (etylo)[4-[4-[etylo(3-sulfonianobenzylo)]amino]-2'-sulfonianobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-l-ylideno] (3-sulfonianobenzylo)ammonium, sól disodu (CI 42090). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID BROWN 13 |

CAS No: | 6373-79-1 |

Einecs/Elincs No: | 228-922-0 |

Chem./Iupac name: | Disodium 3,3'-[sulfonylobis[(2-nitro-p-fenyleno)imino]]bis[6-anilinobenzenosulfonian] (CI 10410). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID GREEN 1 |

CAS No: | 19381-50-1 |

Einecs/Elincs No: | 243-010-2 |

Chem./Iupac name: | tris[5,6-dihydro-5-(hydroksyimino)-6-oksonaftaleno-2-sulfoniano(2-)-N5,O6]żelazian(3-) trisodu (CI 10020). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID GREEN 25 |

CAS No: | 4403-90-1 |

Einecs/Elincs No: | 224-546-6 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-(9,10-dioksoantraceno-1,4-diylodiimino)bis(5-metylosulfonian) disodu (CI 61570). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID GREEN 50 |

CAS No: | 3087-16-9 |

Einecs/Elincs No: | 221-409-2 |

Chem./Iupac name: | wodoro[4-[4-(dimetyloamino)-Of-(2-hydroksy-3,6-disulfoniano-1-naftylo)benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloammonium, sól monosodu (CI 44090). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID ORANGE 24 |

CAS No: | 1320-07-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-296-9 |

Chem./Iupac name: | 4-[[3-[(dimetylofenylo)azo]-2,4-dihydroksyfenylo]azo]benzenosulfonian sodu (CI 20170). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID ORANGE 3 |

CAS No: | 6373-74-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-921-5 |

Chem./Iupac name: | 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenosulfonian sodu (CI 10385). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID ORANGE 6 |

CAS No: | 547-57-9 |

Einecs/Elincs No: | 208-924-8 |

Chem./Iupac name: | 4-(2,4-dihydroksyfenyloazo)benzenosulfonian sodu (CI 14270). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID ORANGE 7 |

CAS No: | 633-96-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-199-0 |

Chem./Iupac name: | 4-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]benzenosulfonian sodu (CI 15510). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 14 |

CAS No: | 3567-69-9 |

Einecs/EHncs No: | 222-657-4 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksy-3-[(4-sulfonianonaftylo)azo]naftalenosulfonian disodu (CI 14720). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 18 |

CAS No: | 2611-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 220-036-2 |

Chem./Iupac name: | 1-(1-naftyloazo)-2-hydroksynaftaleno-4',6,8-trisulfonian trisodu (CI 16255). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 195 |

CAS No: | 3618-63-1 12220-24-5 |

Einecs/Elincs No: | 222-811-0 |

Chem./Iupac name: | 4-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazol-4-ilp)azo]-3-hydroksynaftaleno-1-sulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | ACID RED 27 |

CAS No: | 915-67-3 |

Einecs/Elincs No: | 213-022-2 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-(4'-sulfonianonaftyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu (CI 16185). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 33 |

CAS No: | 3567-66-6 |

Einecs/Elincs No: | 222-656-9 |

Chem./Iupac name: | 5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu (CI 17200). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 35 |

CAS No: | 6441-93-6 |

Einecs/Elincs No: | 229-231-7 |

Chem./Iupac name: | 5-(acetylamino)-4-hydroksy-3-[(o-tolilo)azo]naftaleno-2,7-disulfonian disodu (CI 18065). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 51 |

INN: | erytrozyna |

CAS No: | 16423-68-0 |

Einecs/Elincs No: | 240-474-8 |

Chem./Iupac name: | 2-(2,4,5,7-tetrajodo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ylo)benzoesan disodu (CI 45430). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 52 |

CAS No: | 3520-42-1 |

Einecs/Elincs No: | 222-529-8 |

Chem./Iupac name: | Wodoro3,6-bis(dietyloamino)-9-(2,4-disulfonianofenylo)ksantylium, sól sodowa (CI 45100). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 73 |

CAS No: | 5413-75-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-502-1 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-(4-fenyloazofenyloazo)naftaleno-2,4-disulfonian sodu (CI 27290). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 87 |

CAS No: | 17372-87-1 |

Einecs/Elincs No: | 241-409-6 |

Chem./Iupac name: | 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45380). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 92 |

CAS No: | 18472-87-2 |

Einecs/Elincs No: | 242-355-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 3,4,5,6-tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroksy-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesowy (CI 45410). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID RED 95 |

CAS No: | 33239-19-9 |

Einecs/Elincs No: | 251-419-2 |

Chem./Iupac name: | 2-(4,5-dijodo-6-oksydo-3-oksoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45380). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID VIOLET 43 |

CAS No: | 4430-18-6 |

Einecs/Elincs No: | 224-618-7 |

Chem./Iupac name: | 4-[(9,10-dihydro-4-hydroksy-9,10-diokso-1-ksanteno)amino]tolueno-3-sulfonian sodu (CI 60730). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID VIOLET 9 |

CAS No: | 6252-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 228-377-9 |

Chem./Iupac name: | 9-(2-karboksylofenylo)-3-(2-metyloanilino)-6-(2-metylo-4-sulfoanilino)wodoroksantylium, sól monosodowa (CI 45410). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID YELLOW 1 |

CAS No: | 846-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 212-690-2 |

Chem./Iupac name: | 5,7-dinitro-8-oksydonaftaleno-2-sulfonian disodu (CI 10316). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID YELLOW 23 |

CAS No: | 1934-21-0 |

Einecs/Elincs No: | 217-699-5 |

Chem./Iupac name: | 4-(4-sulfofenylazo)pirazolo-3-karboksylan 5-hydroksy-1-(4-sulfofenylu) (CI 19140). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID YELLOW 3 |

CAS No: | 8004-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 305-897-5 |

Chem./Iupac name: | 1H-indeno-1,3(2H)-dion, 2-(2-chinolinylo)sulfonian, sole sodowe. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACID YELLOW 73 SODIUM SALT |

INN: | Sól sodowa fluoresceiny |

CAS No: | 518-47-8 |

Einecs/Elincs No: | 208-253-0 |

Chem./Iupac name: | 2-(3-okso-6-oksydoksanteno-9-ilo)benzoesan disodu (CI 45350). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | ACORUS CALAMUS |

CAS No: | 84775-39-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-869-0 |

Chem./Iupac name: | Acorus calamus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Acoruscalamus, Araceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLAMIDES COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | 2-propenamid, polimer z 2-butenamid i/lub alkilopropenamid. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

CAS No: | 25085-02-3 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, sól sodowa, polimer z 2-propenamidem. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | Chlorek propenoamidopropylotrimetyloamonu, polimer z kwasem propenowym, butenowym, i/lub alkilopropeniany. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | Propenamid, polimer z kwasem propenowym, butenowym, i/lub alkilopropeniany. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | Butenian amonu, polimer z kwasem propenowym, butenowym, i/lub alkilopropeniany. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER |

Chem./Iupac name: | C10-C30 propenian alkilu, polimer z kwasem propenowym, butenowym i/lub alkilopropeniany, produkt z eterem propenylocukrozy lub 2,2-dihydroksymetylo-1,3-propanodiolem propenylu. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES COPOLYMER |

CAS No: | 25133-97-5 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, 2-metylo-, polimer z etylo 2-propenianem i 2-metylo-2-propenianem metylu. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACRYLATES/OCTYLACRYLAMIDE COPOLYMER |

CAS No: | 9004-87-9 9036-19-5 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, 2-metylo-, polimer z kwasem 2-propenowym i N-okty-2-propenamidem. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/PVP COPOLYMER |

CAS No: | 26589-26-4 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, 2-metylo-, polimer z 1-etenylo-2-pirolidynonem i 2-metylo-2-propenianem etylu. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | Stearylowy alkohol, produkt z oksiranem, estrem butenianu, polimer z propenowym kwasem, butenowym kwasem, i/lub alkilopropenianami. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACRYLATES/VA COPOLYMER |

CAS No: | 25067-02-1 |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

CAS No: | 61788-40-7 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ACTINIDIA CHINENSIS |

CAS No: | 92456-63-8 |

Einecs/Elincs No: | 296-241-6 |

Chem./Iupac name: | Actinidia chinensis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Actinidiachinensis, Actinidiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ADENOSINE PHOSPHATE |

INN: | fosforan adenozyny |

CAS No: | 61-19-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-500-0 |

Chem./Iupac name: | fosforan adenozyny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ADENOSINE TRIPHOSPHATE |

CAS No: | 56-65-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-283-2 |

Chem./Iupac name: | 5'-trifosforan adenozyny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ADEPS BOVIS |

CAS No: | 61789-97-7 |

Einecs/Elincs No: | 263-099-1 |

Chem./Iupac name: | Łój. Tłuszcz zwierzęcy. Zawiera głównie glicerydy C16-18 kwasów tłuszczowych. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ADEPS SUILLUS |

CAS No: | 61789-99-9 |

Einecs/Elincs No: | 263-100-5 |

Chem./Iupac name: | Smalec. Oczyszczany wewnętrzny tłuszcz wieprzowy. Składa się głównie z stearyny, palmityny i oleiny. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ADIANTUM CAPILLUS VENERIS |

CAS No: | 84649-72-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-457-0 |

Chem./Iupac name: | Adiantum capillus-veneris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Adiantumcapillus-veneris, Polypodtaceae. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | ADIANTUM PEDATUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Adiantumpedatum. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | ADIPIC ACID |

CAS No: | 124-04-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-673-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas adypinowy. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER |

CAS No: | 25085-20-5 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPO-LYMER |

CAS No: | 61840-27-5 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER |

CAS No: | 52932-31-7 25212-19-5 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPO-LYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | AEGOPODIUM PODAGRARIA |

CAS No: | 90320-19-7 |

Einecs/Elincs No: | 291-043-6 |

Chem./Iupac name: | Aegopodiumpodagraria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Aegopodiumpodagraria, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AESCULUS HIPPOCASTANUM |

CAS No: | 8053-39-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-497-7 |

Chem./Iupac name: | Kasztanowiec dziki, Aesculushippocastanum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Aesculushippocastanum, Hippocastanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AGAR |

Ph. Eur. name: | agar |

CAS No: | 9002-18-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-658-1 |

Chem./Iupac name: | Agar. |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AGARICUS BISPORUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Agaricusbisporus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AGAVE RIGIDA |

CAS No: | 97404-23-4 |

Einecs/Elincs No: | 306-786-4 |

Chem./Iupac name: | Agavesisalana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Agavesisalana, Amaryllidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AGRIMONIA EUPATORIA |

CAS No: | 84775-40-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-870-6 |

Chem./Iupac name: | Agrimony, Agrimoniaeupatoria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Agrimoniaeupatoria, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AGROPYRON REPENS |

CAS No: | 84649-79-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-459-1 |

Chem./Iupac name: | Agropyronrepens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Agropyronrepens, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALANINE |

INN: | alanina |

CAS No: | 56-41-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-273-8 |

Chem./Iupac name: | L-alanina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALANINE |

Ph. Eur. name: | alaninum |

CAS No: | 302-72-7 |

Einecs/Elincs No: | 206-126-4 |

Chem./Iupac name: | DL-alanina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALANINE GLUTAMATE |

CAS No: | 13187-90-1 |

Chem./Iupac name: | Glutaminowy kwas, związek z alaniną. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALBUMEN |

CAS No: | 9006-50-2 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, białko jaja. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ALCHEMILLA VULGARIS |

CAS No: | 84695-94-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-614-3 |

Chem./Iupac name: | Alchemillavulgaris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Alchemillavulgaris, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALCLOXA |

INN: | alkloksa |

CAS No: | 1317-25-5 |

Einecs/Elincs No: | 215-262-3 |

Chem./Iupac name: | Alkloksa. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALCOHOL |

INN: | alkohol |

Ph. Eur. name: | alcoholum/ethanolum |

CAS No: | 64-17-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-578-6 |

Chem./Iupac name: | Etanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ALCOHOL DENAT. |

CAS No: | 64-17-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-578-6 |

Chem./Iupac name: | Etanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ALDIOXA |

INN: | aldioksa |

CAS No: | 5579-81-7 |

Einecs/Elincs No: | 226-964-4 |

Chem./Iupac name: | Aldioksa. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALEURITES MOLUCCANA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Aleurites moluccana). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ALEURITIC ACID |

Function: | dodatki |

INCI name: | ALGAE |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALGIN |

INN: | alginian sodu |

Ph. Eur. name: | natrii alginas |

CAS No: | 9005-38-3 |

Chem./Iupac name: | Alginowy kwas, sól sodowa. |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALGINIC ACID |

INN: | kwas alginowy |

Ph. Eur. name: | acidum alginicum |

CAS No: | 9005-32-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-680-1 |

Chem./Iupac name: | Alginowy kwas. |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALKANNA TINCTORIA |

CAS No: | 85251-58-7 |

Einecs/Elincs No: | 286-469-4 |

Chem./Iupac name: | Alkanna tinctoria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Alkannatinctoria, Boraginaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALLANTOIN |

INN: | allantoina |

CAS No: | 97-59-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-592-8 |

Chem./Iupac name: | Allantoina. |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | ALLANTOIN ACETYL METHIONINE |

CAS No: | 4207-40-3 |

Einecs/Elincs No: | 224-126-2 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-DL-metionina, związek z (2,5-diokso-4-imidazolidyno)mocznikiem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALLANTOIN ASCORBATE |

CAS No: | 57448-83-6 |

Einecs/Elincs No: | 260-739-1 |

Chem./Iupac name: | L-askorbinian (2,5-dioksoimidazolidyn-4-ylo)mocznika |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ALLANTOIN BIOTIN |

CAS No: | 4492-73-3 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazoldynylo)-, związek z 2H-tieno[3,4-d]imidazolo-4-pentanowym kwasem, heksahydro-2-okso-,[3as(3aα,4b,6aα)]-. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE |

CAS No: | 4207-41-4 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, zwiazek z kwasem N-(3-hydroksymetylo-3-metylo-2-hydroksybutanoilo)-3-aminopropanowym. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALLANTOIN GALACTURONIC ACID |

CAS No: | 5119-24-4 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem kwasem galakturonowym. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID |

CAS No: | 4572-09-2 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem olean-12-en-29-owym, 3β-hydroksy-11-okso-. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALLANTOIN PABA |

CAS No: | 4207-42-5 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-, związek z kwasem 4-aminobenzoesowym. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID |

CAS No: | 29659-38-9 |

Chem./Iupac name: | kwas poligalakturonowy, związek z (2,5-diokso-4-imidazolidynylo)-mocznikiem. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALLIUM CEPA |

CAS No: | 8054-39-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-498-2 |

Chem./Iupac name: | Cebula, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Allmmcepa, Liltaceae. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | ALLIUM SATIVUM |

CAS No: | 8008-99-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-371-1 |

Chem./Iupac name: | Czosnek, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Alliumsativum, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALLYL CAPROATE |

CAS No: | 123-68-2 |

Einecs/Elincs No: | 204-642-4 |

Chem./Iupac name: | heksanian alilu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER |

Chem./Iupac name: | stearynian propenylu, polimer z octanem etenylu. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ALMONDAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | amidy migdałowe, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Migdałowe chlorki alkiloamidopropylodimetylobenzyloammonium. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Amidy, migdał, N-[3-(dimetyloamino)-propylo]-, N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | Migdałowa amidopropylodimetyloglicyna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chem./Iupac name: | Amidy, migdał, N-[3-(dimetyloamino)-propylo]-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALMOND OIL PEG-6 ESTERS |

CAS No: | 124046-50-0 |

Chem./Iupac name: | Oleje, migdał, etoksylowane. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ALOEBARBADENSIS |

Ph. Eur. name: | aloes ekstractum |

CAS No: | 85507-69-3 |

Einecs/Elincs No: | 287-390-8 |

Chem./Iupac name: | Aloes, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Aloe vera, Liliaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ALPHA DAMASCONE |

CAS No: | 23726-94-5 |

Einecs/Elincs No: | 245-845-8 |

Chem./Iupac name: | (Z)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE |

Chem./Iupac name: | α-d-glukozy homopolimer. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ALTHEA OFFICINALIS |

CAS No: | 73049-65-7 |

Einecs/Elincs No: | 277-254-6 |

Chem./Iupac name: | Prawoślaz lekarski (Althaea officinalis), ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Althaea officinalis, Malvaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ALTHEA ROSEA |

CAS No: | 90045-76-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-940-2 |

Chem./Iupac name: | Prawoślaz wysoki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z AlthaearoseaWilld., Malvaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ALUMINA |

Ph. Eur. name: | aluminii oksydum |

CAS No: | 1344-28-1 1333-84-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-691-6 |

Chem./Iupac name: | Tlenek glinu. |

Function: | ścierniwa/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ACETATE |

INN: | Octan glinu |

CAS No: | 139-12-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-354-1 |

Chem./Iupac name: | di(octan) hydroksyglinu |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALUMINUM BEHENATE |

CAS No: | 18990-72-2 |

Einecs/Elincs No: | 242-726-2 |

Chem./Iupac name: | Tridokozanian glinu. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM BENZOATE |

CAS No: | 555-32-8 |

Einecs/Elincs No: | 209-091-3 |

Chem./Iupac name: | Tribenzoesan glinu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALUMINUM BROMOHYDRATE |

CAS No: | 39431-98-6 |

Einecs/Elincs No: | 254-448-9 |

Chem./Iupac name: | Pentawodzian bromku glinu. |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM CAPRYLATE |

CAS No: | 6028-57-5 |

Einecs/Elincs No: | 227-902-9 |

Chem./Iupac name: | Trioktanian glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Chem./Iupac name: | zhydrolizowany kolagen, produkt z kwasem kaprylowym, sól glinu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALUMINUM CHLORIDE |

INN: | Chlorek glinu |

CAS No: | 7446-70-0 |

Einecs/Elincs No: | 231-208-1 |

Chem./Iupac name: | Chlorek glinu. |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujace |

INCI name: | ALUMINUM CHLOROHYDRATE |

CAS No: | 12042-91-0 |

Einecs/Elincs No: | 234-933-1 |

Chem./Iupac name: | Pentawodzian chlorku glinu |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujace |

INCI name: | ALUMINUM CHLOROHYDREX |

INN: | Chlorohydrek glinu. |

CAS No: | 53026-85-0 68953-68-4 |

Einecs/Elincs No: | 258-309-3 |

Chem./Iupac name: | Glin, związki kompleksowe chlorohydroksy glikolu propylenowego |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG |

CAS No: | 53026-85-0 |

Einecs/Elincs No: | 258-309-3 |

Chem./Iupac name: | Glin, związki kompleksowe chlorohydroksy glikolu propylenowego. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM CHLOROHYDREX PG |

CAS No: | 53026-85-0 |

Einecs/Elincs No: | 258-309-3 |

Chem./Iupac name: | Glin, związki kompleksowe chlorohydroksy glikolu propylenowego. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM CITRATE |

CAS No: | 31142-56-0 813-92-3 |

Einecs/Elincs No: | 250-484-4 |

Chem./Iupac name: | cytrynian glinu. |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM DIACETATE |

INN: | suboctan glinu |

CAS No: | 142-03-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-518-2 |

Chem./Iupac name: | Bis(octan) hydroksyglinu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALUMINUM DICHLOROHYDRATE |

Chem./Iupac name: | chlorowodortlenek glinu (Al:Cl 1:1). |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG |

Chem./Iupac name: | dichlorowodny glinu dichlorowodny związek kompleksowy z polimerem oksiranu. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG |

Chem./Iupac name: | dichlorowodny glinu związek kompleksowy z 1,2-propanodiolem. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM DILINOLEATE |

CAS No: | 53202-37-2 |

Chem./Iupac name: | kwas (Z,Z)-9,12-oktadekadienowy, dimer, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM DIMYRISTATE |

CAS No: | 56639-5M |

Einecs/Elincs No: | 260-305-1 |

Chem./Iupac name: | Hydroksy bis(mirystynian)glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM DISTEARATE |

CAS No: | 300-92-5 |

Einecs/Elincs No: | 206-101-8 |

Chem./Iupac name: | distearynian hydroksyglinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM FLUORIDE |

CAS No: | 7784-18-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-051-1 |

Chem./Iupac name: | fluorek glinu. |

Restriction: | III/1,34 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | ALUMINUM FORMATE |

CAS No: | 7360-53-4 |

Einecs/Elincs No: | 230-898-1 |

Chem./Iupac name: | Mrówczan glinu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ALUMINUM GLYCINATE |

INN: | aminooctan dihydroksyglinu |

CAS No: | 13682-92-3 |

Einecs/Elincs No: | 237-193-8 |

Chem./Iupac name: | glicynian dihydroksyglinu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ALUMINUM HYDROXIDE |

INN: | wodorotlenek glinu |

CAS No: | 21645-51-2 |

Einecs/Elincs No: | 244-492-7 |

Chem./Iupac name: | wodorotlenek glinu. |

Function: | środki zmiękczające/środki utrzymujące wilgoć/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas izostearynowy, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES |

Chem./Iupac name: | Mieszaniana kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES |

Chem./Iupac name: | Mieszaniana kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES |

Chem./Iupac name: | Mieszaniana kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES |

Chem./Iupac name: | Mieszaniana kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES |

Chem./Iupac name: | Mieszaniana kwasów izostearynowego, laurynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM LACTATE |

CAS No: | 18917-91-4 |

Einecs/Elincs No: | 242-670-9 |

Chem./Iupac name: | trimleczan glinu |

Function: | środki buforujace |

INCI name: | ALUMINUM LANOLATE |

CAS No: | 85005-39-6 |

Einecs/Elincs No: | 284-972-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, sole glinu. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek glinowo-magnezowy i kwas stearynowy. |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | ALUMINUM METHIQNATE |

CAS No: | 52667-15-9 |

Einecs/Elincs No: | 258-085-7 |

Chem./Iupac name: | Tris[μ-[metanodisulfonian(2-)]]diglinu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES |

Chem./Iupac name: | Mieszanina kwasów mirystynowego, palmitynowego, sól glinu. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM PCA |

CAS No: | 59792-81-3 |

Einecs/Elincs No: | 261-931-8 |

Chem./Iupac name: | Tris(5-okso-L-prolinato-N1,O2) glinu. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ALUMINUM PHENOLSULFONATE |

CAS No: | 1300-35-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-083-0 |

Chem./Iupac name: | tris(hydroksybenzenosulfonian) glinu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE |

INN: | seskwichlorowodzian glinu |

CAS No: | 11097-68-0 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorotlenek glinu (Al:Cl 2:1,5). |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujace |

INCI name: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG |

Chem./Iupac name: | glinu seskwichlorowodzian, kompleks z polimerem oksiranu. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG |

Chem./Iupac name: | glinu seskwichlorowodzian, kompleks z 1,2-propanodiolem. |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | ALUMINUM SILICATE |

CAS No: | 1327-36-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-475-1 |

Chem./Iupac name: | Krzemian glinu (CI 77004). |

Function: | ścierniwa/absorbenty/środki zmętniające |

INCI name: | ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE |

CAS No: | 9087-61-0 |

Chem./Iupac name: | Skrobia, wodorooktenylobutanodionian, sól glinu. |

Function: | absorbenty/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM STEARATE |

INN: | monostearynian glinu |

CAS No: | 7047-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 230-325-5 |

Chem./Iupac name: | stearynian dihydroksyglinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | ALUMINUM STEARATES |

Chem./Iupac name: | distearynian glinu i tristearynian glinu. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM SULFATE |

INN: | siarczan glinu |

Ph. Eur. name: | aluminii sulfas |

CAS No: | 10043-01-3 |

Einecs/Elincs No: | 233-135-0 |

Chem./Iupac name: | siarczan glinu. |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM TRISTEARATE |

CAS No: | 637-12-7 |

Einecs/Elincs No: | 211-279-5 |

Chem./Iupac name: | tristearynian glinu. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE |

CAS No: | 98106-55-9 |

Einecs/Elincs No: | 308-576-8 |

Chem./Iupac name: | oktaglinocyrkonowy oktachlorek ejkozawodorotlenek. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY |

CAS No: | 90604-80-1 |

Einecs/Elincs No: | 292-375-4 |

Chem./Iupac name: | Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny z hydroksyglinem. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE |

CAS No: | 98106-54-8 |

Einecs/Elincs No: | 308-575-2 |

Chem./Iupac name: | Oktaglino-cyrkonowy pentachlorek triejkozawodorotlenek. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY |

CAS No: | 90604-80-1 |

Einecs/Elincs No: | 292-375-4 |

Chem./Iupac name: | Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE |

CAS No: | 98106-52-6 |

Einecs/Elincs No: | 308-573-1 |

Chem./Iupac name: | Tetraglinowocyrkonowy tetrachlorek dodekawodorotlenek. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY |

CAS No: | 90604-80-1 |

Einecs/Elincs No: | 292-375-4 |

Chem./Iupac name: | Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE |

CAS No: | 98106-53-7 |

Einecs/Elincs No: | 308-574-7 |

Chem./Iupac name: | Tetraglinowocyrkonowy trichlorek tridekawodorotlenek. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY |

CAS No: | 90604-80-1 |

Einecs/Elincs No: | 292-375-4 |

Chem./Iupac name: | Cyrkon, związki kompleksowe chloroglicyny i hydroksyglinu. |

Restriction: | III/1,50 |

Function: | środki przeciwpotowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | AMINO BISPROPYL DIMETHICONE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | 2-AMINOBUTANOL |

CAS No: | 96-20-8 |

Einecs/Elincs No: | 202-488-2 |

Chem./Iupac name: | 2-aminobutan-1-ol. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMINOBUTYRIC ACID |

CAS No: | 56-12-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-258-6 |

Chem./Iupac name: | kwas 4-aminomasłowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL |

CAS No: | 6358-09-4 131657-58-8 |

Einecs/Elincs No: | 228-762-1 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-6-chloro-4-nitrofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL |

CAS No: | 84540-50-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-144-9 |

Chem./Iupac name: | 3-amino-2-chloro-6-metylofenol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/farby do włosów |

INCI name: | 5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE |

CAS No: | 104333-03-1 |

Chem./Iupac name: | 3-pirydynolo, 2,6-dimetoksy-5-amino-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER |

CAS No: | 57450-97-2 63939-36-6 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, 2-aminoetylu ester, polimer z 1,2-propanodiolem, mono-2-propenian, fosforan (sól). |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | AMINOETHYL PROPANEDIOL |

CAS No: | 115-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-101-2 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-2-etylopropanodiol. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMINOETHYL SULFATE |

CAS No: | 926-39-6 |

Einecs/Elincs No: | 213-135-7 |

Chem./Iupac name: | Wodorosiarczan 2-aminoetylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE |

CAS No: | 83763-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 280-733-2 |

Chem./Iupac name: | 2-[(3-amino-4-metoksyfenylo)amino]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE |

CAS No: | 83763-48-8 |

Einecs/Elincs No: | 280-734-8 |

Chem./Iupac name: | Siarczan (3-ammonio-4-metoksyfenylo)(2-hydroksyetylo)amonu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE |

CAS No: | 16867-03-1 |

Einecs/Elincs No: | 240-886-8 |

Chem./Iupac name: | 2-aminopirydyn-3-ol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE |

CAS No: | 2835-95-2 |

Einecs/Elincs No: | 220-618-6 |

Chem./Iupac name: | 5-amino-o-krezol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-AMINO-m-CRESOL |

CAS No: | 2835-99-6 |

Einecs/Elincs No: | 220-621-2 |

Chem./Iupac name: | 4-amino-m-krezol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 6-AMINO-m-CRESOL |

CAS No: | 2835-98-5 |

Einecs/Elincs No: | 220-620-7 |

Chem./Iupac name: | 6-amino-m-krezol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 79352-72-0 |

Chem./Iupac name: | fenol, 2-aminometylo-4-amino-, dichlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | AMINOMETHYL PROPANEDIOL |

CAS No: | 115-69-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-100-7 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-2-metylopropano-1,3-diol. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMINOMETHYL PROPANOL |

CAS No: | 124-68-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-709-8 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-2-metylopropanol. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | 4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID |

Chem./Iupac name: | 1,4-benzenodiamina, 2-nitro-N(1)-(2-karboksyfenylo)-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-AMINO-3-NITROPHENOL |

CAS No: | 603-85-0 |

Einecs/Elincs No: | 210-060-1 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-3-nitrofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-AMINO-3-NITROPHENOL |

CAS No: | 610-81-1 |

Einecs/Elincs No: | 210-236-8 |

Chem./Iupac name: | 4-amino-3-nitrofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 6-AMINO-o-CRESOL |

CAS No: | 17672-22-9 |

Chem./Iupac name: | fenol, 6-amino-2-metylo-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID |

CAS No: | 3687-18-1 |

Einecs/Elincs No: | 222-977-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas 3-aminopropano-1-sulfonowy. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE |

Chem./Iupac name: | Glutamina, N(2)-laurylo-N(2)-(3-aminopropylo)-. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID |

CAS No: | 6419-19-8 |

Einecs/Elincs No: | 229-146-5 |

Chem./Iupac name: | Nitrylotrimetylenotris(kwas fosfonowy). |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | AMMONIA |

INN: | roztwór amoniaku |

CAS No: | 7664-41-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-635-3 |

Chem./Iupac name: | Amoniak, bezwodny. |

Restriction: | III/1,4 |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM ACETATE |

CAS No: | 631-61-8ge |

Einecs/Elincs No: | 211-162-9 |

Chem./Iupac name: | Octan amonu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMMONIUM ALGINATE |

CAS No: | 9005-34-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas alginowy, sól amonowa. |

Function: | substancje wiążące/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMMONIUM ALUM |

INN: | alum, amonowy |

CAS No: | 7784-25-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-055-3 |

Chem./Iupac name: | Bis(siarczan glinoamonowy). |

Function: | środki przeciwpotowe |

INCI name: | AMMONIUM BENZOATE |

CAS No: | 1863-63-4 |

Einecs/Elincs No: | 217-468-9 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan amonu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | AMMONIUM BICARBONATE |

CAS No: | 1066-33-7 |

Einecs/Elincs No: | 213-911-5 |

Chem./Iupac name: | Wodorowęglan amonu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM BISULFITE |

CAS No: | 10192-30-0 |

Einecs/Elincs No: | 233-469-7 |

Chem./Iupac name: | Wodorosiarczek ammonium. |

Restriction: | VI/1,9 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE |

CAS No: | 68815-61-2 |

Einecs/Elincs No: | 272-385-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas siarkowy, mono-C12-15-alkilo estry, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE |

CAS No: | 90583-12-3 |

Einecs/Elincs No: | 292-210-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas siarkowy, mono-C12-16-alkilo estry, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE |

Chem./Iupac name: | Kaprylilowy alkohol, polimer z oksiranem, mono-ester kwasu siarkowego, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM CARBAMATE |

Chem./Iupac name: | Kwas karbamowy, sól amonowa. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM CARBONATE |

Ph. Eur. name: | ammonii carbonas |

CAS No: | 506-87-6 10361-29-2 |

Einecs/Elincs No: | 208-058-0/233-786-0 |

Chem./Iupac name: | Węglan diamonu/węglan amonu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM CASEINATE |

CAS No: | 9005-42-9 |

Chem./Iupac name: | kazeina, sól amonowa. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | AMMONIUM CHLORIDE |

INN: | chlorek amonu |

Ph. Eur. name: | ammonii chloridum chloridium |

CAS No: | 12125-02-9 |

Einecs/Elincs No: | 235-186-4 |

Chem./Iupac name: | Chlorek amonu. |

Function: | środki buforujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE |

CAS No: | 61789-03-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono-, siarkowane, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM COCO-SULFATE |

Chem./Iupac name: | Sulfuric kwas, kokoalkil mono-ester, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, estry sulfoetylu, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE |

Chem./Iupac name: | Glycina, N-metylo-, N-koko acylo-, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE |

Chem./Iupac name: | C9-C10 alkany, perfluoro-, kwas sulfonowy, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM CUMENESULFONATE |

CAS No: | 37475-88-0 |

Einecs/Elincs No: | 253-519-1 |

Chem./Iupac name: | Kumenosulfonian amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE |

CAS No: | 130381-11-2 133779-14-3 |

Chem./Iupac name: | Dimetylosiloksan, polimer z oksiranem i/lub metylo oksiranem, ester kwasu siarkowego, sole amonowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE |

CAS No: | 1331-61-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-559-8 |

Chem./Iupac name: | Dodecylobenzenosulfonian amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM FLUORIDE |

CAS No: | 12125-01-8 |

Einecs/Elincs No: | 235-185-9 |

Chem./Iupac name: | Fluorek amonu. |

Restriction: | III/1,33 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | AMMONIUM FLUOROSILICATE |

CAS No: | 16919-19-0 |

Einecs/Elincs No: | 240-968-3 |

Chem./Iupac name: | Heksafluorokrzemian amonu. |

Restriction: | III/1,42 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | AMMONIUM GLYCYRRHIZATE |

CAS No: | 53956-04-0 |

Einecs/Elincs No: | 258-887-7 |

Chem./Iupac name: | Glicyryzynian amonu. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 68951-88-2 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, sole amonowe. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | AMMONIUM HYDROXIDE |

CAS No: | 1336-21-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-647-6 |

Chem./Iupac name: | Ammonia, roztwór wodny. |

Function: | środki buforujące/substancje skażające |

INCI name: | AMMONIUM IODIDE |

CAS No: | 12027-06-4 |

Einecs/Elincs No: | 234-717-7 |

Chem./Iupac name: | Jodek amonu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | AMMONIUM ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izostearynowy, sól amonowa. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LACTATE |

CAS No: | 52003-58-4 |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2-hydroksy-, sól amonowa. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE |

CAS No: | 41051-94-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(karboksymetylo)-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE |

CAS No: | 41051-94-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1S,2-etanodiylo), α-(karboksymetylo)-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH SULFATE |

CAS No: | 32612-48-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE |

CAS No: | 32612-48-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE |

CAS No: | 32612-48-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE |

CAS No: | 32612-48-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(dodecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE |

CAS No: | 32612-48-9 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE |

CAS No: | 68003-46-3 |

Einecs/Elincs No: | 268-130-2 |

Chem./Iupac name: | N-metylo-N-(1-oksododecylo)glicynian amonu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURYL SULFATE |

CAS No: | 2235-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 218-793-9 |

Chem./Iupac name: | Dodecylosiarczan amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, ester 1-laurylu, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE |

CAS No: | 20859-38-5 |

Chem./Iupac name: | kwas fluorofosforowy, sól monoamonowa. |

Restriction: | III/1,26 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | AMMONIUM MYRETH SULFATE |

CAS No: | 27731-61-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-sulfo-ω-(tetradecyloksy)-, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM MYRISTYL SULFATE |

CAS No: | 52304-21-9 |

Einecs/Elincs No: | 257-834-5 |

Chem./Iupac name: | Tetradecylosiarczan amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE |

CAS No: | 31691-97-1 |

Chem./Iupac name: | Nonylofenol, polimer z oksiranem (1:30), mono-ester kwasu siarkowego, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE |

CAS No: | 63351-73-5 31691-97-1 |

Einecs/Elincs No: | 264-108-1 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-[2-[2-(nonylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]etylo] siarczan amonu. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM OLEATE |

CAS No: | 544-60-5 |

Einecs/Elincs No: | 208-873-1 |

Chem./Iupac name: | Oleinian amonu. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE |

Chem./Iupac name: | Alkohole, olej z nasion palmy, mono-ester z kwasem siarkowym, sól amonowa. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM PERSULFATE |

CAS No: | 7727-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 231-786-5 |

Chem./Iupac name: | Peroksodisiarczan diamonu. |

Function: | środki wybielajace |

INCI name: | AMMONIUM PHENOLSULFONATE |

CAS No: | 61886-53-1 |

Einecs/Elincs No: | 263-293-6 |

Chem./Iupac name: | Hydroksybenzenosulfonian amonu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | AMMONIUM PHOSPHATE |

CAS No: | 7722-76-1 |

Einecs/EKncs No: | 231-764-5 |

Chem./Iupac name: | Diwodoroortofosforan amonu. |

Function: | środki buforujące/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | AMMONIUM POLYACRYLATE |

CAS No: | 9003-03-6 |

Chem./Iupac name: | 2-propenowy kwas, homopolimer, sól amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM PROPIONATE |

CAS No: | 17496-08-1 |

Einecs/Elincs No: | 241-503-7 |

Chem./Iupac name: | Propionian amonu. |

Restriction: | VI/1,2 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | AMMONIUM STEARATE |

CAS No: | 1002-89-7 |

Einecs/Elincs No: | 213-695-2 |

Chem./Iupac name: | Stearynian amonu. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER |

Function: | środki zmętniające |

INCI name: | AMMONIUM SULFATE |

CAS No: | 7783-20-2 |

Einecs/Elincs No: | 231-984-1 |

Chem./Iupac name: | Siarczan amonu. |

Function: | środki redukujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMMONIUM SULFITE |

CAS No: | 10196-04-0 |

Einecs/Elincs No: | 233-484-9 |

Chem./Iupac name: | Siarczek amonu. |

Restriction: | VI/1,9 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | AMMONIUM TALLATE |

CAS No: | 68132-50-3 |

Einecs/Elincs No: | 268-643-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, sole amonowe. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMMONIUM THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 5421-46-5 |

Einecs/Elincs No: | 226-540-9 |

Chem./Iupac name: | Merkaptooctan amonu. |

Restriction: | III/1,2 |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | AMMONIUM THIOLACTATE |

CAS No: | 13419-67-5 |

Einecs/Elincs No: | 236-526-4 |

Chem./Iupac name: | 2-merkaptopropionian amonu. |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | AMMONIUM XYLENESULFONATE |

CAS No: | 26447-10-9 |

Einecs/Elincs No: | 247-710-9 |

Chem./Iupac name: | ksylenosulfonian amonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMNIOTIC FLUID |

CAS No: | 90640-78-1 |

Einecs/Elincs No: | 292-600-6 |

Chem./Iupac name: | Wody płodowe, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne itp., otrzymywane z wód płodowych ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | AMODIMETHICONE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | AMODIMETHICONE/DIMETHICONECOPOLYOL |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | AMP-ACRYLATES COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | AMP - ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN |

Chem./Iupac name: | Kollageny, hydrolizaty, produkty reakcji kalafonii i 2-amino-2-metylo-1,3-propanodiolu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | AMP - ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRI - MONIUM CHLORIDE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białek, gluten pszenicy, izostearoilo-, produkt z 2-amino-2-metylopropanolem. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | AMYL ACETATE |

CAS No: | 628-6.3-7 |

Einecs/Elincs No: | 211-047-3 |

Chem./Iupac name: | Octan pentylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | AMYLASE |

CAS No: | 9000-92-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-567-7 |

Chem./Iupac name: | Amylaza. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | AMYL BENZOATE |

CAS No: | 2049-96-9 |

Einecs/Elincs No: | 218-077-6 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan pentylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | AMYL CINNAMAL |

CAS No: | 122-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-541-5 |

Chem./Iupac name: | 2-benzylidenoheptanal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | AMYLODEXTRIN |

CAS No: | 9005-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-686-4 |

Chem./Iupac name: | Amylodekstryna. |

Function: | absorbenty |

INCI name: | AMYLOPECTIN |

CAS No: | 9037-22-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-911-6 |

Chem./Iupac name: | Amylopektyna. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | AMYL SALICYLATE |

CAS No: | 2050-08-0 |

Einecs/Elincs No: | 218-080-2 |

Chem./Iupac name: | Salicylan pentylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ANACARDIUM OCCIDENTALE |

CAS No: | 89958-30-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-654-8 |

Chem./Iupac name: | Nanercz zachodni, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anacardium ocadentale, Anacardiaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ANACYCLUS PYRETHRUM |

CAS No: | 84787-64-4 |

Einecs/Elincs No: | 284-105-9 |

Chem./Iupac name: | Anacyclus pyrethrum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anacyclus pyrethrum, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANANAS SATIVUS |

CAS No: | 68917-26-0 |

Einecs/Elincs No: | 272-839-2 |

Chem./Iupac name: | Ananas, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ananas comosus, Bromeliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANCHUSA OFFICINALIS |

CAS No: | 90320-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 291-080-8 |

Chem./Iupac name: | Anchusa officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anchusa officinalis, Boraginaceae.Boraginaceae |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANETHOLE |

CAS No: | 104-46-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-205-5 |

Chem./Iupac name: | Anetol. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | ANETHUM GRAVEOLENS |

Ph. Eur. name: | anethum graveolens |

CAS No: | 90028-03-8 |

Einecs/Elincs No: | 289-790-8 |

Chem./Iupac name: | Koper, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anethum graveolens, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANGELICA ACUTILOBA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Angelicaacutiloba. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANGELICA ARCHANGELICA |

CAS No: | 84775-41-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-871-1 |

Chem./Iupac name: | Angelica archangelica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Angelica archangelica, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANGELICA POLYMORPHA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Angelicapolymorphapolymorpha |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANIGOZANTHOS FLAVIDUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anigozanthosflavidus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANIMAL TISSUE EXTRACT |

Chem./Iupac name: | Tkanka zwierzęca, ekstrakt. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ANONA CHERIMOLIA |

CAS No: | 98653-82-8 |

Einecs/Elincs No: | 308-813-5 |

Chem./Iupac name: | Cherimoya, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Annona cherimolia, Annonaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANTHEMIS NOBILIS |

Ph. Eur. name: | chantomillae romanae flos |

CAS No: | 84649-86-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-467-5 |

Chem./Iupac name: | Anthemis nobilis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anthemis nobilis, Compositae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ANTHOCYANINS |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | ANTHRISCUS CEREFOLIUM |

CAS No: | 85085-20-7 |

Einecs/Elincs No: | 285-352-5 |

Chem./Iupac name: | Anthriscus cerefolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anthriscus cerefolium, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ANTHRISCUS SYLVESTRIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anthriscussylvestns. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AORTA EXTRACT |

CAS No: | 90989-47-2 |

Einecs/Elincs No: | 292-704-1 |

Chem./Iupac name: | Arteria, aorta, ekstrakt., odbiałkowany. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | APIUM GRAVEOLENS |

CAS No: | 89997-35-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-668-4 |

Chem./Iupac name: | Seler zwyczajny, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Apiumgraveolens, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | APPLE PEEL WAX |

Chem./Iupac name: | Woski, skórka jabłka. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | APRICOTAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | Moreli amidy, N,N-bis(2-hydroksyetylo). |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-3-[(1-oksomorelo)amino]-,wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, 3-[(1-oksomorelo)amino]-N-etylo-N,N-dirnetylo-, etylosiarczan. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AQUA |

INN: | woda |

Ph. Eur. name: | aqua |

CAS No: | 7732-18-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-791-2 |

Chem./Iupac name: | Woda. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ARACHIDETH-20 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ARACHIDIC ACID |

CAS No: | 506-30-9 |

Einecs/Elincs No: | 208-031-3 |

Chem./Iupac name: | Ejkozanowy kwas. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ARACHIDONIC ACID |

CAS No: | 506-32-1 |

Einecs/Elincs No: | 208-033-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas ejkoza-5,8,11,14-tetraenowy. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARACHIDYL ALCOHOL |

CAS No: | 629-96-9 |

Einecs/Elincs No: | 211-119-4 |

Chem./Iupac name: | ejkozan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARACHIDYL BEHENATE |

CAS No: | 42233-14-7 |

Einecs/Elincs No: | 255-728-3 |

Chem./Iupac name: | Dokozanian ejkozylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARACHIDYL GLYCOL |

CAS No: | 39825-93-9 |

Einecs/Elincs No: | 254-647-0 |

Chem./Iupac name: | ejkozano-1,2-diol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | 1,2-ejkozanodiol, 1-izostearoilo-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARACHIDYL PROPIONATE |

CAS No: | 65591-14-2 |

Einecs/Elincs No: | 265-839-9 |

Chem./Iupac name: | Propionian ejkozanylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARACHIS HYPOGAEA |

INN: | olej arachidowy |

Ph. Eur. name: | arachidis oleum |

CAS No: | 8002-03-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-296-4 |

Chem./Iupac name: | Olej arachidowy. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych arachidowego, behenowego, lignocerynowego, linolowego, oleinowego, palmitynowego i stearynowego. (Arachis hypogaea, Leguminosae). |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ARACHIS HYPOGAEA |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Arachid, mąka. |

Function: | ścierniwa/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ARALIA NUDICAULIS |

CAS No: | 97404-52-9 |

Einecs/Elincs No: | 306-819-2 |

Chem./Iupac name: | Smilaks anstolochiaefolia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Smilaks anstolochiaefolia, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARBUTUS UNEDO |

CAS No: | 84012-12-4 |

Einecs/Elincs No: | 281-657-2 |

Chem./Iupac name: | Arbutus unedo, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arbutus unedo, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARCTIUM LAPPA |

CAS No: | 84012-13-5 |

Einecs/Elincs No: | 281-658-8 |

Chem./Iupac name: | Arctium lappa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arctium lappa, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARCTIUM LAPPA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Arctium lappa). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ARCTIUM MAJUS |

CAS No: | 84649-87-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-468-0 |

Chem./Iupac name: | Arctium majus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arctium majus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARCTIUM MINUS |

CAS No: | 84649-88-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-469-6 |

Chem./Iupac name: | Arctium minus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arctium minus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI |

CAS No: | 84776-10-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-934-3 |

Chem./Iupac name: | Arctostaphylos uva-ursi, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARGININE |

INN: | arginina |

CAS No: | 74-79-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-811-1 |

Chem./Iupac name: | Arginina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ARGININE |

CAS No: | 7002-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 230-571-3 |

Chem./Iupac name: | DL-arginina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ARGININE ASPARTATE |

CAS No: | 7675-83-4 |

Einecs/Elincs No: | 231-656-8 |

Chem./Iupac name: | kwas L-asparaginowy, związek z L-argininą (1:1). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ARGININE GLUTAMATE |

INN: | Glutaminian argininy |

CAS No: | 4320-30-3 |

Einecs/Elincs No: | 224-350-0 |

Chem./Iupac name: | L-glutaminian L-argininy. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ARGININE PCA |

CAS No: | 56265-06-6 |

Einecs/Elincs No: | 260-081-5 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-L-prolina, związek z L-argininą (1:1). |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | ARISTOLOCHIA CLEMATITIS |

CAS No: | 84775-44-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-873-2 |

Chem./Iupac name: | Aristolochia dermatitis, clematitis ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Aristolochia clematitis, Aristolochiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARNICA MONTANA |

CAS No: | 68990-11-4 |

Einecs/Elincs No: | 273-579-2 |

Chem./Iupac name: | Arnica montana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Arnica montana, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARTEMISIA ABROTANUM |

CAS No: | 89957-58-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-576-4 |

Chem./Iupac name: | Artemisia abrotanum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Artemisia abrotanum, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARTEMISIA ABSINTHIUM |

CAS No: | 84929-19-1 |

Einecs/Elincs No: | 284-503-2 |

Chem./Iupac name: | Absinthium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Artemisia absinthium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ARTEMISIA VULGARIS |

CAS No: | 84775-45-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-874-8 |

Chem./Iupac name: | Artemisia vulgaris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Artemisia vulgaris, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ASCORBIC ACID |

INN: | Kwas askorbinowy |

Ph. Eur. name: | acidum ascorbicum |

CAS No: | 50-81-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-066-2 |

Chem./Iupac name: | kwas askorbinowy. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki buforujące |

INCI name: | ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE |

Function: | dodatki |

INCI name: | ASCORBYL DIPALMITATE |

CAS No: | 28474-90-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 1-askorbinowy, diheksadekanian. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE |

Function: | środki przeciwutleniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ASCORBYL PALMITATE |

INN: | palmitynian askorbylu |

CAS No: | 137-66-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-305-4 |

Chem./Iupac name: | kwas 6-O-palmitoiloaskorbinowy. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ASCORBYL STEARATE |

CAS No: | 25395-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 246-944-9 |

Chem./Iupac name: | kwas (stearoilooksy)-L-askorbinowy. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ASIATIC ACID |

CAS No: | 16830-15-2 |

Einecs/Elincs No: | 240-851-7 |

Chem./Iupac name: | (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroksyurs-12-en-28-onian O-6-deoksy-α-L-mannopiranozylo-(14)-O-β-D-glukopiranozylo-(16)-β-D-glukopiranozylu |

Function: | dodatki |

INCI name: | ASIMINA TRILOBA |

CAS No: | 89957-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-594-2 |

Chem./Iupac name: | Asimina triloba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Asimina triloba, Annonaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ASPARAGINE |

CAS No: | 70-47-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-735-9 |

Chem./Iupac name: | Asparagina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ASPARAGINE |

CAS No: | 2058-58-4 |

Einecs/Elincs No: | 218-163-3 |

Chem./Iupac name: | monowodzian D(-)-asparaginy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ASPARAGUS OFFICINALIS |

CAS No: | 84649-90-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-471-7 |

Chem./Iupac name: | Asparagus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Asparagusofficinalis, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ASPARTIC ACID |

INN: | kwas asparaginowy |

CAS No: | 56-84-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-291-6 |

Chem./Iupac name: | kwas asparaginowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ASPARTIC ACID |

CAS No: | 617-45-8 |

Einecs/Elincs No: | 210-513-3 |

Chem./Iupac name: | kwas D,L-asparaginowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ASPERULA ODORATA |

CAS No: | 90028-83-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-877-0 |

Chem./Iupac name: | Galiumodoratum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Galiumodoratumodoratum, Rubiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ASTRAGALUS GUMMIFER |

Ph. Eur. name: | tragakanta |

CAS No: | 9000-65-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-552-5 |

Chem./Iupac name: | Żywica tragakanta. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ASTRAGALUS GUMMIFER |

CAS No: | 85085-21-8 |

Einecs/Elincs No: | 285-353-0 |

Chem./Iupac name: | Astragalusgummifer, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Astragalusgummifer, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ASTRAGALUS SINICUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Astragalus sinicus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ATELOCOLLAGEN |

Einecs/Elincs No: | 232-697-4 |

Chem./Iupac name: | Kolageny. Włókniste białko tworzące jedną trzecią całkowitego białka organizmów ssaków. Jest to polipeptyd zawierający trzy łańcuchy peptydowe, bogaty w prolinę i hydroksyprolinę. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ATTAPULGITE |

CAS No: | 94095-36-8 1337-76-4 |

Einecs/Elincs No: | 302-243-0 |

Chem./Iupac name: | Palygorskit, kalcynowany. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | AVENA SATIVA |

CAS No: | 9005-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-679-6 |

Chem./Iupac name: | Skrobia. Wysokopolimeryczny materiał węglowodanowy pochodzący zwykle z ziaren zbóż takich jak pszenica, zboże kukurydza oraz z korzeni i bulw, takich jak ziemniaki i tapioka, Obejmuje skrobię wstępnie zżelatynowaną przez ogrzewanie w obecności wody. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | AVENA SATIVA |

CAS No: | 84012-26-0 |

Einecs/Elincs No: | 281-672-4 |

Chem./Iupac name: | Owies, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Avenasaliva, Gramineae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | AVENA SATIVA |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, avena sativa(owies zwyczajny), owies, mąka. |

Function: | ścierniwa/absorbenty/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AVENA SATIVA |

Chem./Iupac name: | Białka, owies. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | AVOCAD AMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | amidy Awokado, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-fenylometylo-3-[(1-oksoawokado)amino]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-3-[(l-oksoawokado)amino]-, wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, Ν,Ν-dimetylo-, N'-awokado, pochodne acylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | AVOCADO OILPEG-11 ESTERS |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | AZULENE |

CAS No: | 275-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 205-993-6 |

Chem./Iupac name: | Azulen. |

Function: | dodatki |

Β

INCI name: | BABASSUAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | amidy Babassu, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 124046-05-5 |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-fenylometylo-3-[(l-oksobabassu)amino]-,chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | propan, 1-dimetyloamino-3-[(l-oksobabassu)amino]-, N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-3-[(l-oksobabassu)amino]-, wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chem./Iupac name: | propan, 1-dimetyloamino-3-[(1-oksobabassu)arnino]-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BAMBUSOIDEA |

CAS No: | 91771-33-4 |

Einecs/Elincs No: | 294-923-8 |

Chem./Iupac name: | Bambusavulgaris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Bambusavulgaris, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BAPTISIA TINCTORIA |

CAS No: | 84775-46-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-875-3 |

Chem./Iupac name: | Baptisiatinctoria, tinctoria ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z BaptisiatinctoriaLeguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BARIUM SULFATE |

CAS No: | 7727-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-784-4 |

Chem./Iupac name: | Siarczan baru (CI 77120). |

Function: | środki zmętniające |

INCI name: | BARIUM SULFIDE |

CAS No: | 21109-95-5 |

Einecs/Elincs No: | 244-214-4 |

Chem./Iupac name: | Siarczek baru. |

Restriction: | III/1,23 |

Function: | środki depilujące |

INCI name: | BARM EXTRACT |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BASIC BLUE 26 |

CAS No: | 2580-56-5 |

Einecs/Elincs No: | 219-943-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorek [4-[[4-anilino-1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-l-ylideno]dimetyloamonowy (CI 44045). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BLUE 41 |

CAS No: | 12270-13-2 |

Einecs/Elincs No: | 235-546-0 |

Chem./Iupac name: | Metylosiarczan 2-[[4-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-6-metoksy-3-metylobenzotiazolium (CI 11154). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BLUE 6 |

CAS No: | 966-62-1 |

Einecs/Elincs No: | 213-524-1 |

Chem./Iupac name: | Chlorek 9-(dimetyloamino)benzo[a]fenoksazyn-7-ium (CI 51175). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BLUE 7 |

CAS No: | 2390-60-5 |

Einecs/Elincs No: | 219-232-0 |

Chem./Iupac name: | Chlorek [4-[4-(dietyloamino)-α-[4-(etyloamino)-1-naftylo]benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]-dietylo-am-monium (CI 42595). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BLUE 9 |

CAS No: | 61-73-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-515-2 |

Chem./Iupac name: | Chlorek metylotioninium (CI 52015). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BLUE 99 |

CAS No: | 68123-13-7 |

Einecs/Elincs No: | 268-544-3 |

Chem./Iupac name: | Chlorek 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroksy-8-imino-5-okso-2-naftylo)amino]-N,N,N-trimetyloanilinium (CI 56059). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BROWN 16 |

CAS No: | 26381-41-9 |

Einecs/Elincs No: | 247-640-9 |

Chem./Iupac name: | chlorek [8-[(p-aminofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo]trimetyloammonium (CI 12250). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BROWN 17 |

CAS No: | 71134-97-9 |

Einecs/Elincs No: | 275-216-3 |

Chem./Iupac name: | chlorek [8-[(4-amino-2-nitrofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo]trimetyloammonium (CI 12251). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC BROWN 4 |

CAS No: | 5421-66-9 |

Einecs/Elincs No: | 226-541-4 |

Chem./Iupac name: | 2,4-bis(2,4-diamino-5-metylo-1-benzenoazo)toluen (CI 21010). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC GREEN 1 |

CAS No: | 633-03-4 |

Einecs/Elincs No: | 211-190-1 |

Chem./Iupac name: | Wodorosiarczan [4-[4-(dietyloamino)benzohydryleno)cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloammonium (CI 42040). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC RED 2 |

CAS No: | 477-73-6 |

Einecs/Elincs No: | 207-518-8 |

Chem./Iupac name: | chlorek 3,7-diamino-2,8-dimetylo-5-fenylofenazinium (CI 50240). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC RED 22 |

CAS No: | 12221-52-2 |

Chem./Iupac name: | chlorek 5-(4'-dimetyloaminofenyloazo)-1,4-dimetylo-triazolium. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC RED 76 |

CAS No: | 68391-30-0 |

Einecs/Elincs No: | 269-941-4 |

Chem./Iupac name: | chlorek [7-hydroksy-8-[(2-metoksyfenylo)azo]-2-naftylo]trimetyloammonium (CI 12245). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC VIOLET 14 |

CAS No: | 632-99-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-189-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek (4-(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dienylideno)metylo)-2-metyloanilina (CI 42510). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC YELLOW 11 |

CAS No: | 4208-80-4 |

Einecs/Elincs No: | 224-132-5 |

Chem./Iupac name: | chlorek 2-(2-((2,4-dimetoksyfenylo)amino)winylo)-1,3,3-trimetylo-3H-indolium (CI 48055). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASIC YELLOW 57 |

CAS No: | 68391-31-1 |

Einecs/Elincs No: | 269-943-5 |

Chem./Iupac name: | chlorek 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazol-4-ilo)azo]-N,N,N-trimetyloanilinium (CI 12719). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BASSIA LATIFOLIA |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BATYL ALCOHOL |

INN: | batilol |

CAS No: | 544-62-7 |

Einecs/Elincs No: | 208-874-7 |

Chem./Iupac name: | Batilol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BATYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Izostearynowy kwas, 3-oktadecyloksy-2-hydroksypropylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BATYL STEARATE |

CAS No: | 13232-26-3 |

Chem./Iupac name: | kwas stearynowy, 2-(oktadecyloksy)-3-hydroksypropylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BAYBERRY WAX |

CAS No: | 8038-77-5 |

Einecs/Elincs No: | 284-518-4 |

Chem./Iupac name: | Myricacerifera, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Myricacerifera, Myricaceae. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | BEER |

CAS No: | 8029-31-0 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, ciecz pofermentacyjna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | BEESWAX ACID |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, woski pszczele. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BEHENALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 16841-14-8 |

Einecs/Elincs No: | 240-865-3 |

Chem./Iupac name: | chlorek benzylodokozylodimetyloammonium chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENAMIDE |

CAS No: | 3061-75-4 |

Einecs/Elincs No: | 221-304-1 |

Chem./Iupac name: | Dokozanamid. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | BEHENAMIDE DEA |

CAS No: | 70496-39-8 |

Chem./Iupac name: | Dokozanamid, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENAMIDE MEA |

CAS No: | 94109-05-4 |

Einecs/Elincs No: | 302-442-2 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksyetylo)dokozanamid. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-,wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 60270-33-9 |

Einecs/EHncs No: | 262-134-8 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylodokozanamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE |

CAS No: | 125804-04-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]dokozamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | Kwas mlekowy, związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]dokozanamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-etylo-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-, etylosiarczan. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | chlorek 1-propanaminium, N,N-dirnetylo-N-(2,3-dihydroksypropylo)-3-[(1-oksodokozanylo)amino]-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENAMINE OXIDE |

CAS No: | 26483-35-2 |

Einecs/Elincs No: | 247-730-8 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dimetylodokozyloaminy N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENETH-20 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENETH-25 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENETH-30 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENETH-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENIC ACID |

CAS No: | 112-85-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-010-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BEHENOXY DIMETHICONE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 69537-38-8 |

Einecs/Elincs No: | 274-033-6 |

Chem./Iupac name: | chlorek 2-hydroksy-3-[(1-oksodokozylo)oksy]propylotrimetyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 17301-53-0 |

Einecs/Elincs No: | 241-327-0 |

Chem./Iupac name: | chlorek dokozylotrimetyloamonowy. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 81646-13-1 |

Einecs/Elincs No: | 279-791-1 |

Chem./Iupac name: | Metylosiarczan dokozylotrimetyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENYL ALCOHOL |

CAS No: | 661-19-8 |

Einecs/Elincs No: | 211-546-6 |

Chem./Iupac name: | Dokozan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BEHENYL BEESWAX |

CAS No: | 8006-40-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, ester dokozylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | BEHENYL BEHENATE |

CAS No: | 17671-27-1 |

Einecs/Elincs No: | 241-646-5 |

Chem./Iupac name: | Dokozanian dokozylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BEHENYL BETAINE |

CAS No: | 26920-62-7 |

Einecs/Elincs No: | 248-108-9 |

Chem./Iupac name: | (karboksylanometylo)dokozylodimetyloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BEHENYL ERUCATE |

CAS No: | 18312-32-8 |

Einecs/Elincs No: | 242-201-8 |

Chem./Iupac name: | (Z)-dokoz-13-enian dokozylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 39957-00-1 |

Einecs/Elincs No: | 254-719-1 |

Chem./Iupac name: | 2-hemikozylo-4,5-dihydro-1H-imidazolo-l-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BEHENYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izostearynowy, ester dokozylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, estry z dokozanolem i 16-metyloheptadekanolem. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | BELLIS PERENNIS |

CAS No: | 84776-11-4 |

Einecs/Elincs No: | 283-935-9 |

Chem./Iupac name: | Bellisperennis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Bellisperennis, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BENTONITE |

INN: | bentonit |

Ph. Eur. name: | bentonitum |

CAS No: | 1302-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-108-5 |

Chem./Iupac name: | Bentonit. Glina koloidalna. Składa się głównie z montmorylonitu. (CI 77004). |

Function: | absorbenty/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | BENZALDEHYDE |

INN: | benzaldehyd |

CAS No: | 100-52-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-860-4 |

Chem./Iupac name: | Benzaldehyd. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BENZALKONIUM BROMIDE |

CAS No: | 91080-29-4 |

Einecs/Elincs No: | 293-522-5 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzedowe związki amonowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylo, bromki. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BENZALKONIUM CHLORIDE |

Ph. Eur. name: | Chlorek benzalkonium |

CAS No: | 63449-41-2 8001-54-5 |

Einecs/Elincs No: | 264-151-6 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzedowe związki amonowe, benzylo-C8-18-alkilodimetylo, chlorki. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BENZALKONIUM SACCHARINATE |

CAS No: | 68989-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 273-545-7 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzedowe związki amonowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, sole z 1,2-benzoizotiazol-3(2H)- ono 1,1-ditlenkiem (1:1). |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BENZALPHTHALIDE |

CAS No: | 575-61-1 |

Einecs/Elincs No: | 209-388-8 |

Chem./Iupac name: | 3-benzylidenoftalid. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | 1,2,4-BENZENETRlACETATE |

CAS No: | 613-03-6 |

Einecs/Elincs No: | 210-327-2 |

Chem./Iupac name: | trioctan benzeno-1,2,4-triylu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BENZETHONIUM CHLORIDE |

INN: | Chlorek benzetonium |

CAS No: | 121-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-479-9 |

Chem./Iupac name: | Chlorek benzetonium. |

Restriction: | VI/2,15 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BENZISOTHIAZOLINONE |

CAS No:, | 2634-33-5 |

Einecs/Elincs No: | 220-120-9 |

Chem./Iupac name: | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | BENZOIC ACID |

INN: | kwas benzoesowy |

Ph. Eur. name: | acidum benzoesowyum |

CAS No: | 65-85-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-618-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PAL-MITIC ACID COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BENZOPHENONE |

CAS No: | 119-61-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-337-6 |

Chem./Iupac name: | Benzofenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-1 |

CAS No: | 131-56-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-029-4 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dihydroksybenzofenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-10 |

INN: | meksenon |

CAS No: | 1641-17-4 |

Einecs/Elincs No: | 216-688-2 |

Chem./Iupac name: | Meksenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-11 |

CAS No: | 1341-54-4 |

Chem./Iupac name: | Bis(2,4-dihydroksyfenylo)metanon i bis(2-hydroksy-4-metoksyfenylo)metanon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-12 |

INN: | oktabenzon |

CAS No: | 1843-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 217-421-2 |

Chem./Iupac name: | Oktabenzon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-2 |

CAS No: | 131-55-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-028-9 |

Chem./Iupac name: | 2,2',4,4'-tetrahydroksybenzofenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-3 |

INN: | oksybenzon |

CAS No: | 131-57-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-031-5 |

Chem./Iupac name: | Oksybenzon. |

Restriction: | VII/1,4 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-4 |

INN: | sulizobenzon |

CAS No: | 4065-45-6 |

Einecs/Elincs No: | 223-772-2 |

Chem./Iupac name: | Sulizobenzon. |

Restriction: | VII/2,17 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-5 |

CAS No: | 6628-37-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzenosulfonowy, 5-benzoilo-4-hydroksy-2-metoksy-, monosól sodowa. |

Restriction: | VII/2,17 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-6 |

CAS No: | 131-54-4 |

Einecs/Elincs No: | 205-027-3 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-dihydroksy-4,4'-dimetoksybenzofenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-7 |

CAS No: | 85-19-8 |

Einecs/Elincs No: | 201-592-5 |

Chem./Iupac name: | 5-chloro-2-hydroksybenzofenon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-8 |

INN: | dioksybenzon |

CAS No: | 131-53-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-026-8 |

Chem./Iupac name: | Dioksybenzon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOPHENONE-9 |

CAS No: | 76656-36-5 3121-60-6 |

Einecs/Elincs No: | 278-520-4 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-karbonylobis[4-hydroksy-6-metoksybenzenosulfonian] disodu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZOTRIAZOLE |

CAS No: | 95-14-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-394-1 |

Chem./Iupac name: | Benzotriazol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | BENZOXIQUINE |

INN: | benzoksychina |

CAS No: | 86-75-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-697-6 |

Chem./Iupac name: | Benzoksychina. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | BENZYL ACETATE |

CAS No: | 140-11-4 |

Einecs/Elincs No: | 205-399-7 |

Chem./Iupac name: | Octan benzylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BENZYL ALCOHOL |

INN: | Alkohol benzylowy |

Ph. Eur. name: | alcohol benzylicus |

CAS No: | 100-51-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-859-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohol benzylowy. |

Restriction: | III/1,45-VI/1,34 |

Function: | środki konserwujące/rozpuszczalniki |

INCI name: | BENZYL BENZOATE |

INN: | Benzoesan benzylu |

Ph. Eur. name: | benzylis benzoas |

CAS No: | 120-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 204-402-9 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan benzylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BENZYL CINNAMATE |

CAS No: | 103-41-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-109-3 |

Chem./Iupac name: | Cynamonian benzylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BENZYLHEMIFORMAL |

CAS No: | 14548-60-8 35445-70-6 |

Einecs/Elincs No: | 238-588-8/252-570-7 |

Chem./Iupac name: | (benzyloksy)metanol/[(fenylometoksy)metoksy]metanol. |

Restriction: | VI/2,21 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 3-BENZYLIDENE CAMPHOR |

CAS No: | 15087-24-8 |

Einecs/Elincs No: | 239-139-9 |

Chem./Iupac name: | 1,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on. |

Restriction: | VII/2,26 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE |

Function: | dodatki |

INCI name: | BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID |

CAS No: | 56039-58-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas α-(2-oksoborn-3-ylideno)tolueno-4 sulfonowy. |

Restriction: | VII/1,9 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZYL LAURATE |

CAS No: | 140-25-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-405-8 |

Chem./Iupac name: | Laurynian benzylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BENZYL NICOTINATE |

CAS No: | 94-44-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-332-3 |

Chem./Iupac name: | Nikotynian benzylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BENZYLPARABEN |

CAS No: | 94-18-8 |

Einecs/Elincs No: | 202-311-9 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan benzylu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | BENZYL SALICYLATE |

CAS No: | 118-58-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-262-9 |

Chem./Iupac name: | Salicylan benzylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 56-37-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-270-1 |

Chem./Iupac name: | Chlorek benzylotrietyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BERBERINE CHLORIDE |

CAS No: | 633-65-8 |

Einecs/Elincs No: | 211-195-9 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek berberyny. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | BERBERIS VULGARIS |

CAS No: | 84649-92-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-473-8 |

Chem./Iupac name: | Berberys, Berberisvulgaris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Berberisvulgaris, Berberidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BERTHOLLETIA EXCELSA |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BETA-ALANINE DIACETIC ACID |

CAS No: | 6245-75-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-360-6 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(karboksymetylo)-β-alanina. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | BETA-CAROTENE |

INN: | betakaroten |

CAS No: | 7235-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 230-636-6 |

Chem./Iupac name: | β,β-karoten. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BETA-CAROTENE/POLYSORBATE 80 ETHER |

Function: | dodatki |

INCI name: | BETAGLUCAN |

Chem./Iupac name: | homopolimer β-d-glukozy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BETAINE |

INN: | betaina |

CAS No: | 107-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-490-6 |

Chem./Iupac name: | Betaina. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | BETA-SITOSTEROL |

CAS No: | 83-46-5 |

Einecs/Elincs No: | 201-480-6 |

Chem./Iupac name: | Stigmast-5-en-3-β-ol. |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | BETA-SITOSTERYL ACETATE |

CAS No: | 915-05-9 |

Einecs/Elincs No: | 213-019-6 |

Chem./Iupac name: | octan stigmast-5-en-3-β-ylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BETA VULGARIS |

CAS No: | 7659-95-2 |

Einecs/Elincs No: | 231-628-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-karboksy-5-(β-D-glukopiranozyloksy)-2,3-dihydro-6-hydroksy-1H-indol-1-ilo]winylo]-2,3-dihydropirydyno-2,6-dikarboksylowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | BETA VULGARIS |

CAS No: | 89957-89-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-610-8 |

Chem./Iupac name: | Burak, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z BetavulgarisL., Chenopodiaceae. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | BETULA ALBA |

CAS No: | 84012-15-7 |

Einecs/Elincs No: | 281-660-9 |

Chem./Iupac name: | Brzoza, Betulaalba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Betulaalba, Betulaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BHA |

INN: | hydroksyanizol butylowany |

CAS No: | 25013-16-5 |

Einecs/Elincs No: | 246-563-8 |

Chem./Iupac name: | Tert-butylo-4-metoksyfenol. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | BHT |

INN: | hydroksytoluen butylowany |

Ph. Eur. name: | butylhydroksytoluenum |

CAS No: | 128-37-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-881-4 |

Chem./Iupac name: | 2,6-di-tert-butylo-p-krezol. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | BIOFLAVONOIDS |

CAS No: | 61788-55-4 |

Einecs/Elincs No: | 284-515-8 |

Chem./Iupac name: | Lemon, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citruslimonum, Rutaceae. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BIOSACCHARIDE GUM-1 |

Function: | dodatki |

INCI name: | BIOTIN |

INN: | biotyna |

CAS No: | 58-85-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-399-3 |

Chem./Iupac name: | Biotyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | BISABOLOL |

CAS No: | 515-69-5 |

Einecs/Elincs No: | 208-205-9 |

Chem./Iupac name: | (R*,R*)-α,4-dimetylo-α,(4-metylo-3-pentenylo)cykloheks-3-eno-l-metanol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE |

CAS No: | 81892-72-0 |

Einecs/Elincs No: | 279-845-4 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-[1,3-propanodiylobis(oksy)]bisbenzeno-1,3-diamina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BIS - DIGLYCERYLCAPRYLATE/CAPRATE/ISOSTEARATE/HYDROXYSTEARATE ADIPATE |

Chem./Iupac name: | Kwas adypinowy, diester oksybispropanodiolu, estry z mieszaniny kwasów kaprylowego, kapronowego, izostearynowego i hydroksystearynowego. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BIS - DIGLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE/ISOSTEARATE/STEARATE/HYDROX YSTEARATE ADIPATE |

Einecs/Elincs No: | 406-144-4 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | 4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-m-PHENYLENEDIAMINE HCl |

CAS No: | 94082-85-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek 4,6-bis(2-hydroksyetoksy)- 1,3-benzenodiaminy. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-3,5-PYRIDINEDIAMINE HCl |

CAS No: | 117907-42-3 |

Chem./Iupac name: | Pirydyna, 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroksyetoksy)-, dichlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BISHYDROXYETHYL BISHEXYLDECYL MALONAMIDE |

Function: | dodatki |

INCI name: | BISHYDROXYETHYL DIHYDROXYPROPYL STEARAMINIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-oktadekanaminium, bis(2-hydroksyetylo)-(2,3-dihydroksypropylo)-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | BISMUTH CITRATE |

INN: | Cytrynian bizmutu |

CAS No: | 813-93-4 |

Einecs/Elincs No: | 212-390-1 |

Chem./Iupac name: | Cytrynian bizmutu. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | BISMUTH OXYCHLORIDE |

CAS No: | 7787-59-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-122-7 |

Chem./Iupac name: | Tlenochlorek bizmutu (CI 77163). |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | BISMUTH SUBNITRATE |

INN: | podazotan bizmutu |

CAS No: | 1304-85-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-136-8 |

Chem./Iupac name: | azotan bizmutu,zasadowy. |

Function: | absorbenty/środki zmętniające |

INCI name: | BISPHENYLHEXAMETHICONE |

CAS No: | 18758-91-3 |

Chem./Iupac name: | Tetrasiloksan, 1,1,1,7,7,7-heksametylo-3,5-difenylo-3,5-bis[(trimetyloksylilo)oksy]-. |

Function: | środki przeciwpieniące/środki zmiękczające |

INCI name: | BIXA ORELLANA |

CAS No: | 89957-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 289-561-2 |

Chem./Iupac name: | Drzewo annatto, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Biksaorellana, Biksaceae.Biksa orellana |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BOMBYX |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | BORAGO OFFICINALIS |

CAS No: | 84012-16-8 |

Einecs/Elincs No: | 281-661-4 |

Chem./Iupac name: | Borago officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Boragoofficinalis.Braginaceae |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BORAGO OFFICINALIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Borago officinalis). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BORIC ACID |

INN: | kwas borowy |

Ph. Eur. name: | acidum boricum |

CAS No: | 10043-35-3 |

Einecs/Elincs No: | 233-139-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas borowy. |

Restriction: | III/1,1 |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | BORNELONE |

INN: | bornelon |

CAS No: | 2226-11-1 |

Einecs/Elincs No: | 218-757-2 |

Chem./Iupac name: | Bornelon. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BORON NITRIDE |

CAS No: | 10043-11-5 |

Einecs/Elincs No: | 233-136-6 |

Chem./Iupac name: | Azotek boru. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BOSWELIA CARTERII |

CAS No: | 89957-98-2 |

Einecs/Elincs No: | 289-620-2 |

Chem./Iupac name: | Boswelliacarterii, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Boswelliacarterii, Burseraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BOSWELIA SERRATA |

CAS No: | 97952-72-2 |

Einecs/Elincs No: | 308-366-6 |

Chem./Iupac name: | Salai, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Boswelliaserrata, Burseraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BOUGAINVILLEA GLABRA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Bougainvilleaglabra. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BRASSICA ALBA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Brassicaalba. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BRASSICA BOTRYTIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Brassica botrytis. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BRASSICA CAPITATA |

CAS No: | 89958-13-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-635-4 |

Chem./Iupac name: | Kapusta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z BrassicaoleraceaL., Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BRASSICA JUNCEA |

CAS No: | 93062-78-3 |

Einecs/Elincs No: | 296-833-4 |

Chem./Iupac name: | Gorczyca, indyjska, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Sinapis juncea, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BRASSICA NIGRA |

CAS No: | 90064-15-6 |

Einecs/Elincs No: | 290-076-3 |

Chem./Iupac name: | Gorczyca, czarna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Brassica nigra, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BRASSICA OLEIFERA |

CAS No: | 8002-13-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-299-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rzepakowy. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych erukowego, linolowego i oleinowego. (Brassica napus, Cruciferae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BRASSICA OLEIFERA |

Chem./Iupac name: | Oleje, nasienie rzepaku, frakcja niezmydlająca się. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BRASSICA RAPA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Brassica rapa. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BREVOORTIA |

CAS No: | 8002-50-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-311-4 |

Chem./Iupac name: | Oleje, menhaden. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne takie jak białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp. otrzymywane z Brevoortia tyrannis. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | BRILLIANT BLACK 1 |

CAS No: | 2519-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 219-746-5 |

Chem./Iupac name: | 1-acetamido-2-hydroksy-3-(4-((4-sulfonianofenyloazo)-7-sulfoniano-1-naftyloazo)) naftaleno-4,6-disulfonian tetrasodu(CI 28440). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | BROMOCHLOROPHENE |

CAS No: | 15435-29-7 |

Einecs/Elincs No: | 239-446-8 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-metylenobis(6-bromo-4-chlorofenol). |

Restriction: | VI/1,37 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BROMOCINNAMAL |

CAS No: | 5443-49-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-637-6 |

Chem./Iupac name: | Aldehyd 2-bromocynamonowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BROMOCRESOL GREEN |

CAS No: | 76-60-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-972-8 |

Chem./Iupac name: | Zieleń bromokrezolowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE |

CAS No: | 30007-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 250-001-7 |

Chem./Iupac name: | 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan. |

Restriction: | VI/1,20 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL |

INN: | bronopol |

CAS No: | 52-51-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-143-0 |

Chem./Iupac name: | Bronopol. |

Restriction: | VI/1,21 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BROMOTHYMOL BLUE |

CAS No: | 76-59-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-971-2 |

Chem./Iupac name: | Błękit bromotymolowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | BUBULUM |

CAS No: | 8002-64-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-314-0 |

Chem./Iupac name: | Oleje, nogi bydlęce. Olej z kopyt bydląt. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | BUMETRIZOLE |

INN: | bumetrizol |

CAS No: | 3896-11-5 |

Einecs/Elincs No: | 223-445-4 |

Chem./Iupac name: | Bumetrizol. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BUTADIENE/ACRYLONITRILE COPOLYMER |

CAS No: | 9003-18-3 |

Chem./Iupac name: | 2-propenonitryl, polimer z 1,3-butadienem. |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | BUTANE |

INN: | butan |

CAS No: | 106-97-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-448-7 |

Chem./Iupac name: | Butan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | BUTETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BUTOXY CHITOSAN |

Chem./Iupac name: | Chitosan, butoksylowany. |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | BUTOXYDIGLYCOL |

CAS No: | 112-34-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-961-6 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-butoksyetoksy)etanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BUTOXYETHANOL |

CAS No: | 111-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-905-0 |

Chem./Iupac name: | 2-butoksyetanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BUTOXYETHYL NICOTINATE |

INN: | nikoboksyl |

CAS No: | 13912-80-6 |

Einecs/Elincs No: | 237-684-7 |

Chem./Iupac name: | Nikoboksyl. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BUTOXYNOL-19 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 104909-82-2 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BUTOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 104909-82-2 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | BUTOXYPROPANOL |

CAS No: | 5131-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 225-878-4 |

Chem./Iupac name: | 1-butoksypropan-2-ol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | BUTYL ACETATE |

CAS No: | 123-86-4 |

Einecs/Elincs No: | 204-658-1 |

Chem./Iupac name: | Octan N-butylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BUTYL ACETYL RICINOLEATE |

CAS No: | 140-04-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-393-4 |

Chem./Iupac name: | O-acetylorycynoleinian butylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYLATED POLYOXYMETHYLENE UREA |

CAS No: | 93686-54-5 68002-19-7 |

Einecs/Elincs No: | 297-708-7 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, produkty reakcji z butanem i formaldehydem. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYLATED PVP |

CAS No: | 26160-96-3 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYL BENZOATE |

CAS No: | 136-60-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-252-7 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan butylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BUTYL BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMETHYLOLETHANE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYL BENZYL PHTHALATE |

CAS No: | 85-68-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-622-7 |

Chem./Iupac name: | Benzylobutyloftalan. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYLENE GLYCOL |

CAS No: | 107-88-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-529-7 |

Chem./Iupac name: | Butano-1,3-diol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | BUTYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE |

Chem./Iupac name: | 1,2-butanodiol, diestery z kwasami oktanowym i dekanowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYLENE GLYCOL MONTANATE |

CAS No: | 93763-20-3 |

Einecs/Elincs No: | 297-837-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk Montana, estry z 1,3-butanodiolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYL ESTER OF ETHYLENE/MA COPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

CAS No: | 25119-68-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-butenodiowy (Z)-, polimer z metoksyetenem, ester monobutylu. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 94109-07-6 |

Einecs/Elincs No: | 302-444-3 |

Chem./Iupac name: | 16-metyloheptadekanian butylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYL METHACRYLATE |

CAS No: | 97-88-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-615-1 |

Chem./Iupac name: | Metakrylan butylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE |

INN: | awobenzon |

CAS No: | 70356-09-1 |

Einecs/Elincs No: | 274-581-6 |

Chem./Iupac name: | 1-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]-3-(4-metoksyfenylo)propano-1,3-dion. |

Restriction: | VII/1,8 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | BUTYL MYRISTATE |

CAS No: | 110-36-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-759-8 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian butylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYLOCTANOL |

CAS No: | 3913-02-8 |

Einecs/Elincs No: | 223-470-0 |

Chem./Iupac name: | 2-butyloktan-1-ol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | BUTYLOCTYL BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, estry z butylooktanolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYLOCTYL CANDELILLATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk candelilla, butylu ester. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | BUTYLOCTYL OLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oleinowy, ester butylooktylem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYL OLEATE |

CAS No: | 142-77-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-559-6 |

Chem./Iupac name: | Oleinian butylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYLPARABEN |

INN: | butyloparaben |

CAS No: | 94-26-8 |

Einecs/Elincs No: | 202-318-7 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan butylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | BUTYL PHTHALYL BUTYL GLYCOLATE |

CAS No: | 85-70-1 |

Einecs/Elincs No: | 201-624-8 |

Chem./Iupac name: | Butoksykarbonylometylobutyloftalan. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | BUTYL POLYGLUCOSE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | BUTYL STEARATE |

CAS No: | 123-95-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-666-5 |

Chem./Iupac name: | stearynian butylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYL THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 10047-28-6 |

Einecs/Elincs No: | 233-156-5 |

Chem./Iupac name: | Merkaptooctan butylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | BUTYRIS LAC |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, suszona maślanka. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | BUTYROLACTONE |

CAS No: | 96-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-509-5 |

Chem./Iupac name: | γ-butyrolakton. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | BUTYROSPERMUM PARKII |

CAS No: | 91080-23-8 |

Einecs/Elincs No: | 293-515-7 |

Chem./Iupac name: | Drzewo masłowe, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Butyrospernum parkii, Sapotaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name:. | BUTYROSPERMUM PARKII |

Chem./Iupac name: | Oleje, masło masłosza(drzewa masłowego) frakcja niezmydlająca się. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYROYL TRIHEXYL CITRATE |

Chem./Iupac name: | Kwas cytrynowy, butanoilo-, ester triheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUTYRUM |

CAS No: | 8029-34-3 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, masło. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUXUS CHINENSIS |

CAS No: | 90045-98-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-964-3 |

Chem./Iupac name: | Jojoba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Simmondsia chinensis N., Buxacea |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | BUXUS CHINENSIS |

CAS No: | 61789-91-1 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Buxus chinensis). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | BUXUS SEMPERVIRENS |

CAS No: | 84012-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 281-663-5 |

Chem./Iupac name: | Buxus sempervirens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Buxus sempervirens, Buxaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

C

INCI name: | C18-36 ACID |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C18-C36. |

Function: | dodatki |

INCI name: | C29-70 ACID |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C29-C70. |

Function: | dodatki |

INCI name: | C40-60 ACID |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C40-C60. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C18-36 ACID GLYCOL ESTER |

CAS No: | 94944-95-3 |

Einecs/Elincs No: | 305-673-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C18-36, estry z glikolem etylenowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-20 ACID PEG-8 ESTER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-18 ACID TRIGLYCERIDE |

CAS No: | 67701-26-2 |

Einecs/Elincs No: | 266-944-2 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C12-18. Niniejsza substancja jest identyfikowana przez SDA nazwę substancji: C12-C18 trialkilu gliceryd i numerem SDA 16-001-00 |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | C18-36 ACID TRIGLYCERIDE |

CAS No: | 91052-08-3 |

Einecs/Elincs No: | 293-165-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C18-36. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CAFFEINE |

INN: | kofeina |

Ph. Eur. name: | coffeinum |

CAS No: | 58-08-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-362-1 |

Chem./Iupac name: | Kofeina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CAFFEINE BENZOATE |

CAS No: | 5743-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 227-257-3 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan kofeiny. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CAKILE MARITIMA |

CAS No: | 84929-60-2 |

Einecs/Elincs No: | 284-544-6 |

Chem./Iupac name: | Cakile maritima, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cakile maritima, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CALAMINE |

INN: | kalamina |

CAS No: | 8011-96-9 |

Chem./Iupac name: | Kalamina, tlenek cynku i tlenek żelaza. |

Function: | absorbenty |

INCI name: | CALCIUM ACETATE |

INN: | Octan wapnia |

CAS No: | 62-54-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-540-9 |

Chem./Iupac name: | di(octan) wapnia. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM ALGINATE |

CAS No: | 9005-35-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas alginowy, sól wapnia. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM BEHENATE |

CAS No: | 3578-72-1 |

Einecs/Elincs No: | 222-700-7 |

Chem./Iupac name: | Didokozanian wapnia. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM BENZOATE |

CAS No: | 2090-05-3 |

Einecs/Elincs No: | 218-235-4 |

Chem./Iupac name: | Dibenzoesan wapnia. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CALCIUM CARBONATE |

INN: | Węglan wapnia |

Ph. Eur. name: | calcarea carbonica/calcit carbonas |

CAS No: | 471-34-1 |

Einecs/Elincs No: | 207-439-9 |

Chem./Iupac name: | Węglan wapnia. |

Function: | ścierniwa/środki buforujące/środki zmętniające/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CALCIUM CARRAGEENAN |

CAS No: | 9049-05-2 |

Chem./Iupac name: | Karagenan, sól wapnia. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM CASEINATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM CHLORIDE |

INN: | chlorek wapnia |

Ph. Eur. name: | calcii chloridum |

CAS No: | 10043-52-4 |

Einecs/Elincs No: | 233-140-8 |

Chem./Iupac name: | Chlorek wapnia. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM DISODIUM EDTA |

INN: | wersenian sodowowapniowy |

Ph. Eur. name: | natrii calcii edetas |

CAS No: | 62-33-9 |

Einecs/Elincs No: | 200-529-9 |

Chem./Iupac name: | Wersenian sodowowapniowy. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | CALCIUM FLUORIDE |

CAS No: | 7789-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-188-7 |

Chem./Iupac name: | Fluorek wapnia. |

Restriction: | III/1,30 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CALCIUM GLUCONATE |

INN: | glukonian wapnia |

Ph. Eur. name: | calcii gluconas |

CAS No: | 299-28-5 |

Einecs/Elincs No: | 206-075-8 |

Chem./Iupac name: | Glukonian wapnia. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE |

CAS No: | 27214-00-2 |

Einecs/Elincs No: | 248-328-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerofosforan wapnia. |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CALCIUM HYDROXIDE |

INN: | wodorotlenek wapnia |

CAS No: | 1305-62-0 |

Einecs/Elincs No: | 215-137-3 |

Chem./Iupac name: | Diwodorotlenek wapnia. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | CALCIUM LACTATE |

CAS No: | 814-80-2 |

Einecs/Elincs No: | 212-406-7 |

Chem./Iupac name: | Dimleczan wapnia. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM LAURATE |

CAS No: | 4696-56-4 |

Einecs/Elincs No: | 225-166-3 |

Chem./Iupac name: | Dilaurynian wapnia. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CALCIUM LIGNOSULFONATE |

CAS No: | 8061-52-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas lignosulfonowy, sól wapnia. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CALCIUM MONOFLUOROPHOSPHATE |

CAS No: | 7789-74-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-187-1 |

Chem./Iupac name: | Fluorofosforan wapnia. |

Restriction: | III/1,29 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CALCIUM MONTANATE |

CAS No: | 68308-22-5 |

Einecs/Elincs No: | 269-637-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk Montana, sole wapnia |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM MYRISTATE |

CAS No: | 15284-51-2 |

Einecs/Elincs No: | 239-328-6 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian wapnia. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CALCIUM OXIDE |

INN: | wapno |

CAS No: | 1305-78-8 |

Einecs/Elincs No: | 215-138-9 |

Chem./Iupac name: | Tlenek wapnia. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM PANTOTHENATE |

INN: | pantotenian wapnia |

CAS No: | 137-08-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-278-9 |

Chem./Iupac name: | Pantotenian wapnia, postać d. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CALCIUM PANTOTHENATE |

INN: | pantotenian wapnia, racemiczny |

CAS No: | 6381-63-1 |

Einecs/Elincs No: | 228-972-3 |

Chem./Iupac name: | (±)-N-(2,4-dihydroksy-3,3-dimetylo-1-oksobutylo)-β-alaninian wapnia. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CALCIUM PARABEN |

CAS No: | 69959-44-0 |

Einecs/Elincs No: | 274-235-4 |

Chem./Iupac name: | Bis(4-hydroksybenzoesan) wapnia. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CALCIUM PHOSPHATE |

Ph. Eur. name: | calcarea fosforica |

CAS No: | 7758-23-8 |

Einecs/Elincs No: | 231-837-1 |

Chem./Iupac name: | Bis(diwodoroortofosforan) wapnia. |

Function: | ścierniwa/środki buforujące/środki do pielęgnacji jamy ustnej/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM PROPIONATE |

CAS No: | 4075-81-4 |

Einecs/Elincs No: | 223-795-8 |

Chem./Iupac name: | Dipropionian wapnia. |

Restriction: | VI/1,2 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CALCIUM PYROPHOSPHATE |

CAS No: | 7790-76-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-221-5 |

Chem./Iupac name: | Pirofosforan diwapnia. |

Function: | ścierniwa |

INCI name: | CALCIUM SACCHARIN |

INN: | cukrzan wapnia |

CAS No: | 6485-34-3 |

Einecs/Elincs No: | 229-349-9 |

Chem./Iupac name: | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 1,1-ditlenek, sól wapnia. |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CALCIUM SALICYLATE |

CAS No: | 824-35-1 |

Einecs/Elincs No: | 212-525-4 |

Chem./Iupac name: | Disalicylan wapnia. |

Restriction: | VI/1,3 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CALCIUM SILICATE |

CAS No: | 1344-95-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-710-8 |

Chem./Iupac name: | Krzemowy kwas, sól wapnia. |

Function: | absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER |

CAS No: | 62386-95-5 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CALCIUM SORBATE |

CAS No: | 7492-55-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-321-6 |

Chem./Iupac name: | Diheksa-2,4-dienian wapnia. |

Restriction: | VI/1,4 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CALCIUM STEARATE |

INN: | stearynian wapnia |

CAS No: | 1592-23-0 |

Einecs/Elincs No: | 216-472-8 |

Chem./Iupac name: | Distearynian wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CALCIUM STEAROYL LACTYLATE |

CAS No: | 5793-94-2 |

Einecs/Elincs No: | 227-335-7 |

Chem./Iupac name: | Bis(2-(1-karboksylatoetoksy)-1-metylo-2-oksoetylo) distearynian wapnia. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CALCIUM SULFATE |

INN: | siarczan wapnia |

CAS No: | 7778-18-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-900-3 |

Chem./Iupac name: | Siarczan wapnia (CI 77231). |

Function: | ścierniwa/środki zmętniające |

INCI name: | CALCIUM SULFIDE |

CAS No: | 20548-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 243-873-5 |

Chem./Iupac name: | Siarczek wapnia. |

Restriction: | III/1,23 |

Function: | środki depilujące |

INCI name: | CALCIUM TARTARATE |

CAS No: | 3164-34-9 |

Einecs/Elincs No: | 221-621-5 |

Chem./Iupac name: | Winian wapnia. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 814-71-1 |

Einecs/Elincs No: | 212-402-5 |

Chem./Iupac name: | Bis(merkaptooctan) wapnia. |

Restriction: | III/1,2 |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | CALCIUM TITANATE |

CAS No: | 12049-50-2 |

Einecs/Elincs No: | 234-988-1 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek wapniowo - tytanowy |

Function: | dodatki |

INCI name: | CALCIUM UNDECYLENATE |

CAS No: | 1322-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-331-8 |

Chem./Iupac name: | Diundec-10-ylenian wapnia. |

Restriction: | VI/1,18 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | C12-13 ALCOHOLS |

CAS No: | 75782-86-4 |

Einecs/Elincs No: | 278-306-0 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | C12-15 ALCOHOLS |

CAS No: | 63393-82-8 |

Einecs/EHncs No: | 264-118-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | C12-16 ALCOHOLS |

CAS No: | 68855-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 272-490-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-16. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | C14-15 ALCOHOLS |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C14-15. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C20-40 ALCOHOLS |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C20-40. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C30-50 ALCOHOLS |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C30-50. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C40-60 ALCOHOLS |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C40-60. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C9-11 ALCOHOLS |

CAS No: | 66455-17-2 68551-08-6 |

Einecs/Elincs No: | 266-367-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C9-11. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CALENDULA OFFICINALIS |

CAS No: | 84776-23-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-949-5 |

Chem./Iupac name: | Calendula officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Calendula officinalis, Compositae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C10-13 ALKANE |

CAS No: | 64771-72-8 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C10-13. |

Function: | dodatki |

INCI name: | C14-17 ALKANE |

CAS No: | 64771-72-8 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C14-17. |

Function: | dodatki |

INCI name: | C18-28 ALKYL ACETATE |

Chem./Iupac name: | Kwas octowy, C18-C28-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C18-38 ALKYL BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, C18-C38-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C20-40 ALKYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy, C20-C40-ester alkilu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID |

CAS No: | 85117-49-3 |

Einecs/Elincs No: | 285-599-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-14-alkilo pochodne |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 ALKYL BENZOATE |

CAS No: | 68411-27-8 |

Einecs/Elincs No: | 270-112-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, C12-15-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C18-38 ALKYL C24-54 ACID ESTER |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C24-C54, C18-C38-estry alkilowe. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | C12-13 ALKYL LACTATE |

CAS No: | 93925-36-1 |

Einecs/Elincs No: | 300-338-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas propanowy, 2-hydroksy-, C12-15-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-15 ALKYL LACTATE |

CAS No: | 93925-36-1 |

Einecs/Elincs No: | 300-338-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas propanowy, 2-hydroksy-, C12-15-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C24-28 ALKYL METHICONE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C30-45 ALKYL METHICONE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-13 ALKYL OCTANOATE |

CAS No: | 90411-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 291-443-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy, 2-etyl-, C12-15-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-15 ALKYL OCTANOATE |

CAS No: | 90411-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 291-443-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy, 2-etyl-, C12-15-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-15 ALKYL SALICYLATE |

Chem./Iupac name: | kwas salicylowy, C12-15 ester alkilu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CALLITRIS QUADRIVALVIS |

CAS No: | 9000-57-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-547-8 |

Chem./Iupac name: | Sandaraka. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Jest to produkt, który zawiera kwasy żywiczne i ich estry, terpeny, i produkty utleniania lub polimeryzacji tych terpenów. (Callttris quadrivalvis, Cupressaceae). |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | CALLUNA VULGARIS |

CAS No: | 84603-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-255-2 |

Chem./Iupac name: | Calluna vulgaris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Calluna vulgaris, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAMELIA OLEIFERA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Camelia oleifera. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAMELIA SINENSIS |

CAS No: | 84650-60-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-519-7 |

Chem./Iupac name: | Herbata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Theachinensis, Theaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAMELINA SATIVA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Camelina sativa. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CAMPHOR |

INN: | kamfora |

Ph. Eur. name: | kamfora |

CAS No: | 76-22-2 464-49-3 21368-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-945-0/207-355-2/244-350-4 |

Chem./Iupac name: | Bornan-2-on/(+)-bornan-2-on/dl-bornan-2-on. |

Function: | substancje skażające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 52793-97-2 |

Einecs/Elincs No: | 258-190-8 |

Chem./Iupac name: | N,N,N-trimetylo-4-[(4,7,7-trimetylo-3-oksobicyklo[2.2.1]hept-2-ylideno)metylo]anilinosiarczan metylu. |

Restriction: | VII/1,2 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | CAMPHYLCYCLOHEXANOL |

Function: | dodatki |

INCI name: | CANANGA ODORATA |

CAS No: | 83863-30-3 |

Einecs/Elincs No: | 281-092-1 |

Chem./Iupac name: | Ylang-ylang, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cananga odorata, Annonaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CANDELILLA CERA |

CAS No: | 8006-44-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-347-0 |

Chem./Iupac name: | Wosk Candelilla. Woski z Euforbia antisifylitica or Pedilantus pavonis, Euforbiaceae. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | CANOLA |

Chem./Iupac name: | Oleje, brassica napus, niska zawartość kwasu erukowego. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CANOLAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksokanola)-amino]-, wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CANOLAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-etyl-N,N-dimetyl-3-[(1-oksocanola-alkil)amino]-, etyl siarczan (salt). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CANOLA OIL GLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, brassica napus, niska zawartość erukowego kwas. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPPARIS SPINOSA |

CAS No: | 89958-23-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-646-4 |

Chem./Iupac name: | Caper, Capparis spinosa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Capparis spinosa, Cappandaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAPRAE LAC |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, kozie mleko. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CAPRAMIDE DEA |

CAS No: | 136-26-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-234-9 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetylo)dekan-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CAPRIC ACID |

CAS No: | 334-48-5 |

Einecs/Elincs No: | 206-376-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas dekanowy. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPROIC ACID |

INN: | kwas kapronowy |

CAS No: | 142-62-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-550-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLETH-9 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYL GLYCOL |

CAS No: | 1117-86-8 |

Einecs/Elincs No: | 214-254-7 |

Chem./Iupac name: | Oktano-1,2-diol. |

Function: | środki zmiękczające/środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | CAPRYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 37478-68-5 |

Einecs/Elincs No: | 253-521-2 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-nonylo-2-imidazolin-1-ylo)etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLIC ACID |

INN: | kwas oktanowy |

CAS No: | 124-07-2 |

Einecs/Elincs No: | 204-677-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas oktanowy. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLIC ALCOHOL |

CAS No: | 111-87-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-917-6 |

Chem./Iupac name: | Oktan-1-ol. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC/DIGLYCERYL SUCCINATE |

Chem./Iupac name: | Kwas butanodiowy, 3-(2,3-dihydroksypropoksy)-2-hydroksypropyl ester, mieszania estrów z kwasem oktanowym i kwasem dekanowym |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

CAS No: | 73398-61-5 |

Einecs/Elincs No: | 277-452-2 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, mieszanina dekanoilu i oktanoilu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC/LAURIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Kwas dodekanowy, mieszanina triesterów z kwasami oktanowym, dekanowym i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Kwas 9,12-oktadekadienowy, mieszanina triesterów z kwasami oktanowym, dekanowym i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC/MYRISTIC/STEARICTRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, mieszanina triesterów z kwasami oktanowym, dekanowym, tetradekanowym i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC/STEARIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, mieszanina triesterów z kwasam oktanowym, dekanowym i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE |

CAS No: | 73398-61-5 65381-09-1 |

Einecs/Elincs No: | 277-452-2 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, mieszanina dekanoilu i oktanoilu |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CAPRYLOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLOYL GLYCINE |

CAS No: | 14246-53-8 |

Einecs/Elincs No: | 238-122-3 |

Chem./Iupac name: | N-(1-oksooktylo)glicyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 126098-37-1 |

Chem./Iupac name: | Lipacyd C 8co. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLOYL HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLOYL KERATIN AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLOYL SALICYLIC ACID |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, 2-oktanoiloksy-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE |

Chem./Iupac name: | d-glukozyd, mieszanina oktylu i decylu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CAPRYLYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 36060-61-4 |

Einecs/EJincs No: | 252-853-5 |

Chem./Iupac name: | 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazolo-1-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CAPRYLYL PYRROLIDONE |

CAS No: | 2687-94-7 |

Chem./Iupac name: | Pirolidon, N-oktylo-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CAPSANTHIN/CAPSORUBIN |

CAS No: | 465-42-9 |

Einecs/Elincs No: | 207-364-1 |

Chem./Iupac name: | (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroksy-β,.χ.-karoten-6'-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CAPSELLA BURSA PASTORIS |

CAS No: | 84604-19-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-297-1 |

Chem./Iupac name: | Tasznik pospolity ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Capsella bursa-pastoris, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAPSICUM FRUTESCENS |

CAS No: | 8023-77-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-424-9 |

Chem./Iupac name: | Żywice, oleo-, kapsicum. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAPSICUM FRUTESCENS |

CAS No: | 84603-55-4 |

Einecs/Elincs No: | 283-256-8 |

Chem./Iupac name: | Capsicum annuum annuum, longum group, cayenne, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Capsicum annuum annuum, longumqd group, cayenne, Solanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CARAMEL |

INN: | karmel |

CAS No: | 8028-89-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-435-9 |

Chem./Iupac name: | Karmel (barwnik). Substancja otrzymywana przez kontrolowaną obróbkę cieplną węglowodanów czystości spozywczej. Stosuje sie przy karmelizacji kwasy, zasady, i sole czystości spożywczej. Środki antypieniące czystości spożywczej stosuje się w ilości nie większej, niż wymagana do uzyskania zamierzonego efektu. Składa się głównie z koloidalnych agregatów, zdyspergowanych w wodzie, lecz tylko częściowo zdyspergowanych w roztworach alkoholowo - wodnych. W zależności od zastosowanych poszczególnych środków karmelizacji, posiada on dodatni lub ujemny ładunek elektryczny na cząstkach koloidu w roztworze. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CARBENIA BENEDICTA |

CAS No: | 84603-57-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-258-9 |

Chem./Iupac name: | Cnicus benedictus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cnicus benedictus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CARBOCYSTEINE |

CAS No: | 638-23-3 |

Einecs/Elincs No: | 211-327-5 |

Chem./Iupac name: | Karbocysteina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CARBOMER |

CAS No: | 9007-20-9 9003-01-4 |

Chem./Iupac name: | Karbomer. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CARBON DIOXIDE |

INN: | Ditlenek węgla |

Ph. Eur. name: | carbonei dioksidum |

CAS No: | 124-38-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-696-9 |

Chem./Iupac name: | Ditlenek węgla. |

Function: | propelenty |

INCI name: | CARBOXYETHYL AMINOBUTYRIC ACID |

CAS No: | 4386-03-2 |

Einecs/Elincs No: | 224-497-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 4-[(2-karboksyetyIo)amino]masłowy |

Function: | dodatki |

INCI name: | CARBOXYMETHYL CHITIN |

CAS No: | 52108-64-2 |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CARBOXYMETHYL CHITOSAN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CARBOXYMETHYL CHITOSAN SUCCINAMIDE |

Function: | substancje błonotwórcze/środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | CARBOXYMETHYL DEXTRAN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CARBOXYMETHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

CAS No: | 9088-04-4 9004-30-2 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, eter karboksymetylowy 2-hydroksyetylu, sól sodowa. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CARBOXYMETHYL HYDROXYPROPYL GUAR |

CAS No: | 68130-15-4 |

Chem./Iupac name: | żywica Guar, eter karboksymetylowy 2-hydroksypropylu, sól sodowa. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CARBOXYMETHYL ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chem./Iupac name: | Morfolina N-(3-(1-oksoizostearylo)aminopropylo)-N-karboksymetylo-, wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CARICA PAPAYA |

CAS No: | 84012-30-6 |

Einecs/Elincs No: | 281-675-0 |

Chem./Iupac name: | Papaya, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Caricapapaya, Caricaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CARNAUBA |

Ph. Eur. name: | cera carnauba |

CAS No: | 8015-86-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-399-4 |

Chem./Iupac name: | Wosk Karnauba. Woski otrzymywane z Copernicia cerifera, Palmae. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | CARNITINE |

INN: | karnityna |

CAS No: | 541-15-1 461-06-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-768-0 |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek I-(3-karboksy-2-hydroksypropylo)trimetyloamonowy. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CARPRONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CARRAGEENAN |

INN: | karagenan |

CAS No: | 9000-07-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-524-2 |

Chem./Iupac name: | Karagenan. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CARTHAMUS TINCTORIUS |

CAS No: | 8001-23-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-276-5 |

Chem./Iupac name: | Krokosz barwierski, olej. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasu linolowego. (Cartamus tinctorius, Compositae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CARTHAMUS TINCTORIUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cartamustinctorius. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CARUM CARVI |

CAS No: | 85940-31-4 |

Einecs/Elincs No: | 288-921-6 |

Chem./Iupac name: | Kminek, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Carum carvi, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CARUM PETROSELINUM |

CAS No: | 84012-33-9 |

Einecs/Elincs No: | 281-677-1 |

Chem./Iupac name: | Pietruszka, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Petroselinum crispum, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CARVONE |

CAS No: | 2244-16-8 99-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 218-827-2 |

Chem./Iupac name: | (S)-2-metylo-5-(1-metylowinylo)cykloheks-2-en-1-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CARVONE |

CAS No: | 6485-40-1 99-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-352-5 |

Chem./Iupac name: | l-p-menta-1(6),8-dien-2-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CARYA ILLINOENSIS |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, carya illinoensis. |

Function: | ścierniwa |

INCI name: | CASEIN |

CAS No: | 9000-71-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-555-1 |

Chem./Iupac name: | Kazeiny. Złożone połączenie wytwarzane w tkankach ssaków z aminokwasów dostarczanych przez krew. Zawierają niektóre białka, fosfor i wapń. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CASSIA AURICULATA |

CAS No: | 97593-53-8 |

Einecs/Elincs No: | 307-359-5 |

Chem./Iupac name: | Senna, Cassia auriculata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cassia auriculata, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CASSIA ITALICA |

Ph. Eur. Name: | sennae folium/sennae fructus |

CAS No: | 85085-71-8 |

Einecs/Elincs No: | 285-393-9 |

Chem./Iupac name: | Senna, Cassia obovata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cassia obovata, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CASTANEA SATIVA |

CAS No: | 84695-99-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-619-0 |

Chem./Iupac name: | Kasztan, C. sativa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Castanea sativa, Fagaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CAULOPHYLLUM THALICTROIDES |

CAS No: | 84929-23-7 |

Einecs/Elincs No: | 284-507-4 |

Chem./Iupac name: | Caulofyllum talictroides, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Caulofyllum talictroides, Berberidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS |

Chem./Iupac name: | Alkanowe kwasy, C10-30, produkt z cholesterolem i lanosta-8,24-dien-3-ol, (3-β)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CEANOTHUS AMERICANUS |

CAS No: | 91771-46-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-937-4 |

Chem./Iupac name: | Ceanotus americanus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ceanotus americanus, Rhamnaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CELLULOSE |

INN: | celuloza |

Ph. Eur. Name: | cellulosum |

CAS No: | 9004-34-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-674-9 |

Chem./Iupac name: | Celuloza |

Function: | absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CELLULOSE ACETATE |

INN: | octan celulozy |

CAS No: | 9004-35-7 |

Chem./Iupac name: | Octan celulozy. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |

INN: | kabufokona |

CAS No: | 9004-36-8 |

Chem./Iupac name: | Maślan octanu celulozy. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE |

CAS No: | 9004-39-1 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE CARBOXYLATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CELLULOSE GUM |

INN: | Karmeloza |

CAS No: | 9004-32-4 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, eter karboksymetylu, sól sodowa. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CENTAUREA CYANUS |

CAS No: | 84012-18-0 |

Einecs/Elincs No: | 281-664-0 |

Chem./Iupac name: | Centaurea cyanus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Centaurea cyanus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CENTAURIUM ERYTHRAEA |

CAS No: | 84837-00-3 |

Einecs/Elincs No: | 284-285-9 |

Chem./Iupac name: | Erytraea centaurtum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Erytraea centaurium, Gentianaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CENTELLA ASIATICA |

CAS No: | 84696-21-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-640-5 |

Chem./Iupac name: | Hydrocotyle asiatica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Hydrocotyle asiatica, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CERA ALBA |

INN: | woski, żółte |

Ph. Eur. Name: | cera alba/cera flava |

CAS No: | 8012-89-3 8006-40-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-383-7 |

Chem./Iupac name: | Woski. Woski otrzymywane z pszczelich plastrów miodu. Składają się głównie z palmitynianu mirycylu, kwasu cerotowego oraz estrów, oraz niektórych wysokowęglowych alkanów |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | CERA MICROCRISTALLINA |

CAS No: | 63231-60-7 |

Einecs/Elincs No: | 264-038-1 |

Chem./Iupac name: | Woski parafinowe i węglowodanowe, mikrokrystaliczne. Złożone połączenie długich rozgałęzionych łańcuchów węglowodorów otrzymywanych z olejów resztkowych przez krystalizację rozpuszczalnika. Zawieraja głównie nasycone proste i rozgałęzione łańcuchy węglowodorów, zwykle wiekszych od C35. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CERAMIDE 3 |

Function: | dodatki |

INCI name: | CERATONIA SILIQUA |

CAS No: | 9000-40-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-541-5 |

Chem./Iupac name: | Żywica Caroba. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CERATONIA SILIQUA |

CAS No: | 84961-45-5 |

Einecs/Elincs No: | 284-634-5 |

Chem./Iupac name: | Ceratonia siliqua, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ceratonia siliqua, Leguminosae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CERESIN |

CAS No: | 8001-75-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-290-1 |

Chem./Iupac name: | Cerezyna. Złożone połączenie węglowodorów powstające przy oczyszczaniu ozokerytu kwasem siarkowym i filtrację przez czerń kostną w celu sformowania bryłek wosku. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CEREUS GRANDIFLORUS |

CAS No: | 8007-78-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-364-3 |

Chem./Iupac name: | Selenicereus grandiflorus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Selenicereus grandiflorus, Cactaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CEROTIC ACID |

CAS No: | 506-46-7 |

Einecs/Elincs No: | 208-040-2 |

Chem./Iupac name: | kwas heksakozanowy. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CETALKONIUM CHLORIDE |

INN: | Chlorek cetalkonium |

CAS No: | 122-18-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-526-3 |

Chem./Iupac name: | Chlorek cetalkonium |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CETEARALKONIUM BROMIDE |

Chem./Iupac name: | Benzenometanamina, N,N-dimetylo-N-(C16-C18-alkilo)-, bromek. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CETEARETH-10 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-100 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-11 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-12 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-13 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-15 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-16 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-17 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-18 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-2 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-20 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-22 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-23 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-25 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-27 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-28 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-29 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-3 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-30 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-33 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-34 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-4 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-40 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-5 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-50 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-55 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-6 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-60 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-7 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-8 |

CAS No: | 68439-49-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-80 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-9 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-25 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARETH-2 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-4 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARETH-5 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARYL ALCOHOL |

Ph. Eur. Name: | alcohol cetylicus et stearylicus |

CAS No: | 67762-27-0 8005-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 267-008-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C16-18. Niniejsza substancja jest identyfikowana przez SDA nazwę substancji: C16-C18 alkohol alkilowy i SDA numer: 19060-00. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CETEARYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | kwas dokozanowy, C16-C18 estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETEARYL CANDELILLATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, kandelilla, C16-C18 estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETEARYL GLUCOSIDE |

Chem./Iupac name: | d-glukozyd, C16-C18 alkilowe. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETEARYL ISONONANOATE |

CAS No: | 84878-33-1 |

Einecs/Elincs No: | 284-424-3 |

Chem./Iupac name: | izononanian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETEARYL OCTANOATE |

CAS No: | 90411-68-059130-70-0 |

Einecs/Elincs No: | 291-445-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy, 2-etyl-, C16-18-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETEARYL PALMITATE |

CAS No: | 93820-81-6 85341-79-3 |

Einecs/Elincs No: | 298-663-6 |

Chem./Iupac name: | kwas heksadekanowy, C16-18-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETEARYL POLYGLUCOSE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETEARYL STEARATE |

CAS No: | 93820-97-4 |

Einecs/Elincs No: | 298-680-9 |

Chem./Iupac name: | kwas oktadekanowy, C16-18-estry alkilowe. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-1 |

CAS No: | 2136-71-2 9004-95-9 |

Einecs/Elincs No: | 218-373-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(heksadecyloksy)etanol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-10 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-12 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-14 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-15 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-16 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-2 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-20 |

INN: | cetomacrogol 1000 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-24 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-25 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-3 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-30 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-4 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-12-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-45 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETH-5 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-6 |

CAS No: | 9004-95-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-heksadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETH-8 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETETHYLDIMONIUM BROMIDE |

CAS No: | 124-03-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-672-8 |

Chem./Iupac name: | bromek heksadecyloetylodimetyloamonu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETETHYL MORPHOLINIUM ETHOSULFATE |

CAS No: | 78-21-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-094-8 |

Chem./Iupac name: | Etylosiarczan 4-etylo-4-heksadecylomorfoliny. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETOLETH-11 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETOLETH-15 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETOLETH-22 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETOLETH-24 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETOLETH-25 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETOLETH-6 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETRARIA ISLANDICA |

CAS No: | 93165-52-7 |

Einecs/Elincs No: | 296-939-0 |

Chem./Iupac name: | Lichen islandicus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cetraria islandica, Parmeliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CETRIMONIUM BROMIDE |

INN: | bromek cetrimonium |

Ph. Eur. Name: | cetrimidum |

CAS No: | 57-09-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-311-3 |

Chem./Iupac name: | bromek cetrimonium. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CETRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 112-02-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-928-6 |

Chem./Iupac name: | chlorek cetrimonium. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CETRIMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 65060-02-8 |

Einecs/Elincs No: | 265-352-1 |

Chem./Iupac name: | Metylosiarczan heksadecylotrimetyloamonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CETRIMONIUM SACCHARINATE |

CAS No: | 2478-29-7 |

Einecs/Elincs No: | 219-608-4 |

Chem./Iupac name: | Heksadecylotrimetylammonium, sól z 1,2-benzizotiazol-3(2H)onem 1,1-ditlenkiem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CETRIMONIUM TOSYLATE |

CAS No: | 138-32-9 |

Einecs/Elincs No: | 205-324-8 |

Chem./Iupac name: | Tolueno-p-sulfonian heksadecyltrimetylammonium |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETYL ACETATE |

CAS No: | 629-70-9 |

Einecs/Elincs No: | 211-103-7 |

Chem./Iupac name: | Octan heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL ACETYL RICINOLEATE |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenowy kwas, 12-acetyloksy-, ester heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL ALCOHOL |

INN: | Alkohol cetylowy |

Ph. Eur. Name: | alcohol cetylicus |

CAS No: | 36653-82-4 |

Einecs/Elincs No: | 253-149-0 |

Chem./Iupac name: | Heksadekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CETYLAMINE HYDROFLUORIDE |

INN: | hetaflur |

CAS No: | 3151-59-5 |

Einecs/Elincs No: | 221-588-7 |

Chem./Iupac name: | Hetaflur. |

Restriction: | III/1,36 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CETYLARACHIDOL |

CAS No: | 17658-63-8 |

Einecs/Elincs No: | 241-637-6 |

Chem./Iupac name: | 2-heksadecyloejkozanol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL BETAINE |

CAS No: | 693-33-4 |

Einecs/Elincs No: | 211-748-4 |

Chem./Iupac name: | (karboksylatometyl)heksadecylodimetyloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETYL CAPRYLATE |

CAS No: | 29710-31-4 |

Einecs/Elincs No: | 249-794-2 |

Chem./Iupac name: | oktanian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL DIMETHICONE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL DIMETHICONE COPOLYOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETYL ESTERS |

CAS No: | 8002-23-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-302-5 |

Chem./Iupac name: | Spermaceti. Substancja woskowa otrzymywana z kaszalota. Składają się głównie z palmitynianu cetylu, alkoholu cetylowego i estrów kwasów laurylowego, mirystynowego i stearynowego. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL GLYCOL |

CAS No: | 6920-24-7 |

Einecs/Elincs No: | 230-030-1 |

Chem./Iupac name: | Heksadekano-1,16-diol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izostearynowy, ester 2-hydroksyheksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CETYL ISONONANOATE |

CAS No: | 84878-33-1 |

Einecs/Elincs No: | 284-424-3 |

Chem./Iupac name: | Izononanian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL LACTATE |

CAS No: | 35274-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 252-478-7 |

Chem./Iupac name: | Mleczan heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL LAURATE |

CAS No: | 20834-06-4 |

Einecs/Elincs No: | 244-071-8 |

Chem./Iupac name: | Laurynian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CETYL MYRISTATE |

CAS No: | 2599-01-1 |

Einecs/Elincs No: | 220-001-1 |

Chem./Iupac name: | mirystynian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL OCTANOATE |

CAS No: | 59130-69-7 |

Einecs/Elincs No: | 261-619-1 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL OLEATE |

CAS No: | 22393-86-8 |

Einecs/Elincs No: | 244-950-6 |

Chem./Iupac name: | oleinian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL PALMITATE |

CAS No: | 540-10-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-736-6 |

Chem./Iupac name: | palmitynian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE |

Chem./Iupac name: | Dekanamid, N-(2-hydroksyetylo)-N-(3-heksadecyloksy-2-hydroksypropylo)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CETYL-PG HYDROXYETHYL PALMITAMIDE |

Chem./Iupac name: | Heksadekanamid, N-(2-hydroksyetylo)-N-(3-heksadecyloksy-2-hydroksypropylo)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CETYL PHOSPHATE |

CAS No: | 3539-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 222-581-1 |

Chem./Iupac name: | diwodorofosforan heksadecylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CETYL PPG-2 ISODECETH-7 CARBOXYLATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE |

INN: | chlorek cetylopirydynium |

Ph. Eur. Name: | cetylpyndinii chloridum |

CAS No: | 123-03-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-593-9 |

Chem./Iupac name: | chlorek cetylopirydynium. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki dezodoryzujące/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CETYL PYRROLIDONYLMETHYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Metanamina, N-(2-oksopiroloidynylo)metylo-N-metylo-N-heksadecylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CETYL RICINOLEATE |

CAS No: | 10401-55-5 |

Einecs/Elincs No: | 233-864-4 |

Chem./Iupac name: | I-12-hydroksyoleinian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CETYL STEARATE |

CAS No: | 1190-63-2 |

Einecs/Elincs No: | 214-724-1 |

Chem./Iupac name: | stearynian heksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C15-18 GLYCOL |

CAS No: | 70750-40-2 |

Einecs/Elincs No: | 274-844-5 |

Chem./Iupac name: | Glikole, 1,2-, C15-18. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | C18-20 GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas izostearynowy, 2-hydroksy-C18-C20 ester alkilu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C20-30 GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas izostearynowy, 2-hydroksy-C20-C30-ester alkilu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C14-16 GLYCOL PALMITATE |

Chem./Iupac name: | kwas heksadekanowy, 2-hydroksy-C14-16-ester alkilu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CHAENOMELES JAPONICA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chaenomeles japonica. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CHALK |

CAS No: | 13397-25-6 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, kreda. |

Function: | ścierniwa/absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CHAMOMILLA RECUTITA |

Ph. Eur. Name: | matricariae flos |

CAS No: | 84082-60-0 |

Einecs/Elincs No: | 282-006-5 |

Chem./Iupac name: | Matricaria recutita, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Matricaria recutita, Compositae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CHELIDONIUM MAJUS |

CAS No: | 84603-56-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-257-3 |

Chem./Iupac name: | Chelidonium majus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chelidonium majus, Papaveraceae. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | CHENOPODIUM AMBROSIOIDES |

CAS No: | 89997-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 289-682-0 |

Chem./Iupac name: | Chenopodium ambrosioides, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chenopodium ambrosioides, Chenopodiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CHENOPODIUM QUINOA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chenopodium quinoa. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CHIMYL ALCOHOL |

CAS No: | 506-03-6 |

Einecs/Elincs No: | 208-026-6 |

Chem./Iupac name: | (S)-3-(heksadecyloksy)propano-1,2-diol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CHIMYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas izostearynowy, ester 3-heksadecyloksy-2-hydroksypropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CHIMYL STEARATE |

CAS No: | 131932-18-8 |

Chem./Iupac name: | Oktadekanowy kwas, ester 3-heksadecyloksy-2-hydroksypropylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CHITIN |

CAS No: | 1398-61-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-744-3 |

Chem./Iupac name: | Chityna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CHITOSAN |

CAS No: | 9012-76-4 |

Chem./Iupac name: | Chityna, deacylowana. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CHITOSAN LACTATE |

CAS No: | 66267-50-6 146227-11-4 |

Chem./Iupac name: | Chitosan, sól kwasu mlekowego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CHITOSAN PCA |

CAS No: | 117522-93-7 |

Chem./Iupac name: | Chitosan, sól kwasu pirolidonokarboksylowego. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | CHITOSAN SUCCINAMIDE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CHLORAMINE-T |

INN: | sól sodowa tosylochloramidu |

CAS No: | 127-65-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-854-7 |

Chem./Iupac name: | Sól sodowa tosylochloramidu |

Restriction: | III/1,5 |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | CHLORELLA FERMENTATION EXTRACT |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CHLORHEXIDINE |

INN: | chloroheksydyna |

CAS No: | 55-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-238-7 |

Chem./Iupac name: | chloroheksydyna. |

Restriction: | VI/1,42 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLORHEXIDINE DIACETATE |

Ph. Eur. Name: | chlorheksidini acetas |

CAS No: | 56-95-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-302-4 |

Chem./Iupac name: | Dioctan chloroheksydyny. |

Restriction: | VI/1,42 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE |

INN: | glukonian chloroheksydyny |

Ph. Eur. Name: | chlorheksidini gluconati solutio |

CAS No: | 18472-51-0 |

Einecs/Elincs No: | 242-354-0 |

Chem./Iupac name: | kwas d-glukonowy, związek z N,N’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidiną (2:1). |

Restriction: | VI/1,42 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE |

INN: | chlorowodorek chloroheksydyny |

Ph. Eur. Name: | chlorheksidini hydrochloridum |

CAS No: | 3697-42-5 |

Einecs/Elincs No: | 223-026-6 |

Chem./Iupac name: | Dichlorowodorek chloroheksydyny. |

Restriction: | VI/1,42 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLOROACETAMIDE |

CAS No: | 79-07-2 |

Einecs/Elincs No: | 201-174-2 |

Chem./Iupac name: | 2-chloroacetamid. |

Restriction: | VI/1,41 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLOROBUTANOL |

INN: | chlorobutanol |

CAS No: | 57-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-317-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorobutanol. |

Restriction: | VI/1,11 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL |

CAS No: | 131657-78-8 |

Chem./Iupac name: | Fenol, 2-chloro-6-(etyloamino)-4-nitro-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CHLOROGENIC ACIDS |

CAS No: | 327-97-9 534-61-2 |

Einecs/Elincs No: | 206-325-6/208-603-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas 5-O-(3,4-dihydroksycynamoilo)-l-chinowy/kwas [1S-(1α,3β,4β,5α)]3-[[3-(3,4-dihydroksyfenylo)-1-oksoallilo] oksy]-1,4,5-trihydroksycykloheksanokarboksylowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 2-CHLORO-5-NITRO-N-HYDROXYETHYL p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 50610-28-1 |

Einecs/Elincs No: | 256-652-3 |

Chem./Iupac name: | 2-[(4-amino-2-chloro-5-nitrofenylo)amino]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CHLOROPHENE |

INN: | klorofen |

CAS No: | 120-32-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-385-8 |

Chem./Iupac name: | Klorofen. |

Restriction: | VI/1,40 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 615-66-7 |

Einecs/Elincs No: | 210-441-2 |

Chem./Iupac name: | 2-chloro-p-fenylenodiamina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 6219-71-2 |

Einecs/Elincs No: | 228-291-1 |

Chem./Iupac name: | Siarczan 2-chlorobenzeno-1,4-diamonu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-CHLORORESORCINOL |

CAS No: | 95-88-5 |

Einecs/Elincs No: | 202-462-0 |

Chem./Iupac name: | 4-chlororezorcynol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CHLOROTHYMOL |

INN: | chlorotymol |

CAS No: | 89-68-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-930-1 |

Chem./Iupac name: | 6-chlorotymol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/substancje skażające/środki dezodoryzujące/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | CHLOROXYLENOL |

INN: | chloroksylenol |

CAS No: | 88-04-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-793-8 |

Chem./Iupac name: | Chloroksylenol. |

Restriction: | VI/1,26 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHLORPHENESIN |

INN: | chlorofenezyna |

CAS No: | 104-29-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-192-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorofenezyna. |

Restriction: | VI/2,2 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CHOLECALCIFEROL POLYPEPTIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CHOLESTEROL |

INN: | cholesterol |

CAS No: | 57-88-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-353-2 |

Chem./Iupac name: | Cholesterol. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | CHOLESTERYL/BEHENYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE |

Chem./Iupac name: | Glutaminowy kwas, N-(1-oksododecylo)-, mieszanina estrów z cholest-5-en-3-ol (3-β), dokozanolem i oktylodekanolem |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CHOLESTERYL CHLORIDE |

CAS No: | 910-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 213-004-4 |

Chem./Iupac name: | 3-β-chlorocholest-5-en. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CHOLESTERYL DICHLOROBENZOATE |

CAS No: | 32832-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 251-248-3 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dichlorobenzoesan cholest-5-en-3β-ylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CHOLESTERYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 40445-72-5 |

Chem./Iupac name: | 12-hydroksyoktadekanian cholest-5-en-3-olu (3β) -, |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CHOLESTERYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | cholest-5-en-3-ol (3-β)-, izostearynian. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CHOLESTERYL MACADAMIATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, macadamia ternifolia, estry cholesterylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CHOLESTERYL NONANOATE |

CAS No: | 1182-66-7 |

Einecs/Elincs No: | 214-658-3 |

Chem./Iupac name: | Nonanian cholest-5-ene-3-β-ylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CHOLESTERYL OLEYL CARBONATE |

CAS No: | 17110-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 241-179-7 |

Chem./Iupac name: | Węglan cholest-5-en-3β-ylo (Z)-oktadec-9-en-1-ylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CHOLESTERYL STEARATE |

CAS No: | 35602-69-8 |

Einecs/Elincs No: | 252-637-0 |

Chem./Iupac name: | Stearynian.cholest-5-en-3-β-ylu |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | CHOLETH-10 |

CAS No: | 27321-96-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[(3β)-cholest-5-en-3-ylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CHOLETH-20 |

CAS No: | 27321-96-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[(3β)-cholest-5-en-3-ylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CHOLETH-24 |

CAS No: | 27321-96-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[(3β)-cholest-5-en-3-ylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CHONDRUS CRISPUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chondruscrispus. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CHROMIUM HYDROXIDE GREEN |

CAS No: | 12001-99-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-160-9 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek dichromu (CI 77289). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CHROMIUM OXIDE GREENS |

CAS No: | 1308-38-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-160-9 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek dichromu (CI 77288). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM |

CAS No: | 89997-65-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-701-2 |

Chem./Iupac name: | Chrysantemum partenium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Chrysantemum partenium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CI 10006 |

CAS No: | 16143-80-9 |

Einecs/Elincs No: | 240-299-7 |

Chem./Iupac name: | Tris(1,2-naftochinono 1-oksymato-O,O')żelazian(1-) sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 10020 |

CAS No: | 19381-50-1 |

Einecs/Elincs No: | 243-010-2 |

Chem./Iupac name: | Tris[5,6-dihydro-5-(hydroksyimino)-6-oksonaftaleno-2-sulfoniano(2)-N5,O6]żelazian(3-) trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 10316 |

CAS No: | 846-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 212-690-2 |

Chem./Iupac name: | 5,7-dinitro-8-oksydonaftaleno-2-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 10316 |

CAS No: | 84473-89-2 |

Einecs/Elincs No: | 282-945-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas 8-hydroksy-5,7-dinitronaftaleno-2-sulfonowy, sól glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 11680 |

CAS No: | 2512-29-0 |

Einecs/Elincs No: | 219-730-8 |

Chem./Iupac name: | 2-[(4-metylo-2-nitrofenylo)azo]-3-okso-N-fenylobutyramid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 11710 |

CAS No: | 6486-23-3 |

Einecs/Elincs No: | 229-355-1 |

Chem./Iupac name: | 2-[(4-chloro-2-nitrofenylo)azo]-N-(2-chlorofenylo)-3-oksobutyramid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 11725 |

CAS No: | 6371-96-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-901-6 |

Chem./Iupac name: | 2-[(4-metoksy-2-nitrofenylo)azo]-3-okso-N-(o-tolilo)butyramid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 11920 |

CAS No: | 2051-85-6 |

Einecs/Elincs No: | 218-131-9 |

Chem./Iupac name: | 4-(fenylazo)rezorcynol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12010 |

CAS No: | 6535-42-8 |

Einecs/Elincs No: | 229-439-8 |

Chem./Iupac name: | 4-[(4-etoksyfenylo)azo]naftol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12085 |

CAS No: | 2814-77-9 |

Einecs/Elincs No: | 220-562-2 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2-chloro-4-nitrofenylo)azo]-2-naftol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12120 |

CAS No: | 2425-85-6 |

Einecs/Elincs No: | 219-372-2 |

Chem./Iupac name: | 1-(4-metylo-2-nitrofenylazo)-2-naftol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12150 |

CAS No: | 1229-55-6 |

Einecs/Elincs No: | 214-968-9 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2-metoksyfenylo)azo]-2-naftol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12370 |

CAS No: | 6535-46-2 |

Einecs/Elincs No: | 229-440-3 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-N-(o-tolilo)-4-[(2,4,5-trichlorofenylo)azo]naftaleno-2-karboksamid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12420 |

CAS No: | 6471-51-8 |

Einecs/Elincs No: | 229-315-3 |

Chem./Iupac name: | N-(4-chloro-2-metylofenylo)-4-[(4-chloro-2-metylofenylo)azo]-3-hydroksynaftaleno-2-karboksamid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12480 |

CAS No: | 6410-40-8 |

Einecs/Elincs No: | 229-106-7 |

Chem./Iupac name: | 4-[(2,5-dichlorofenylo)azo]-N-(2,5-dimetoksyfenylo)-3-hydroksynaftaleno-2-karboksamid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12490 |

CAS No: | 6410-41-9 |

Einecs/Elincs No: | 229-107-2 |

Chem./Iupac name: | N-(5-chloro-2,4-dimetoksyfenylo)-4-[[5-[(dietyloamino)sulfonylo]-2-metoksyfenylo]azo]-3-hydroksynaftaleno-2-karboksamid. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 12700 |

CAS No: | 4314-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 224-330-1 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dihydro-5-metylo-2-fenylo-4-(fenylazo)-3H-pirazol-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 13015 |

CAS No: | 2706-28-7 |

Einecs/Elincs No: | 220-293-0 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-5-[(4-sulfonatofenylo)azo]benzenosulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 14270 |

CAS No: | 547-57-9 |

Einecs/Elincs No: | 208-924-8 |

Chem./Iupac name: | 4-(2,4-dihydroksyfenylazo) benzenosulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 14700 |

CAS No: | 4548-53-2 |

Einecs/Elincs No: | 224-909-9 |

Chem./Iupac name: | 3-[(2,4-dimetylo-5-sulfonatofenylo)azo]-4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 14700 |

CAS No: | 53026-62-3 |

Chem./Iupac name: | 3-[(2,4-dimetylo-5-sulfofenylo)azo]-4-hydroksy-1-naftalenosulfonian glinu, kompleks sodu |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 14720 |

CAS No: | 3567-69-9 |

Einecs/Elincs No: | 222-657-4 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksy-3-[(4-sulfonatonaftylo)azo]naftalenosulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 14815 |

CAS No: | 3257-28-1 |

Einecs/Elincs No: | 221-856-3 |

Chem./Iupac name: | 6-[(2,4-dimetylo-6-sulfonatofenylo)azo]-5-hydroksynaftaleno-1-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15510 |

CAS No: | 633-96-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-199-0 |

Chem./Iupac name: | 4-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]benzenosulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15510 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzenosulfonowy, 4-[(2-hydroksy-1-naftalenyl)azo]-, Al-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15525 |

CAS No: | 5850-80-6 |

Einecs/Elincs No: | 227-456-5 |

Chem./Iupac name: | Bis[2-chloro-5-[(2-hydroksy-1-naftyl)azo]-4-sulfonatobenzoesan] wapniowodisodowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15580 |

CAS No: | 5850-87-3 |

Einecs/Elincs No: | 227-459-1 |

Chem./Iupac name: | Bis[4-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]-2-metylobenzenosulfonian] baru. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15620 |

CAS No: | 1658-56-6 |

Einecs/Elincs No: | 216-760-3 |

Chem./Iupac name: | 4(-2-hydroksy-1-naftyloazo)naftalenosulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15630 |

CAS No: | 1248-18-6 |

Einecs/Elincs No: | 214-998-2 |

Chem./Iupac name: | 2-[(2-hydroksynaftylo)azo]naftalenosulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15800 |

CAS No: | 6371-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 228-899-7 |

Chem./Iupac name: | Bis[3-hydroksy-4-(fenylazo)-2-naftolan] wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 5281-04-9 |

Einecs/Elincs No: | 226-109-5 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 5858-81-1 |

Einecs/Elincs No: | 227-497-9 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 17852-98-1 |

Einecs/Elincs No: | 241-806-4 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan baru. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 55491-44-6 |

Einecs/Elincs No: | 259-673-6 |

Chem./Iupac name: | Bis[3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan] wapniowo-strontowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 73612-29-0 |

Einecs/Elincs No: | 277-552-6 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan strontu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

CAS No: | 93923-95-6 |

Einecs/Elincs No: | 300-186-6 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftolan wodoropotasowy |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-naftalenokarboksylowy, 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfofenylo)azo]-, Al-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-naftalenokarboksylowy, 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfofenylo)azo]-, Ba/Sr-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-naftalenokarboksylowy, 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfofenylo)azo]-, K-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-naftalenokarboksylowy, 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfofenylo)azo]-, Sr-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15850 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-naftalenokarboksylowy, 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfofenylo)azo]-, Zr-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15865 |

CAS No: | 3564-21-4 |

Einecs/Elincs No: | 222-642-2 |

Chem./Iupac name: | 4-[(5-chloro-4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftolan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15865 |

CAS No: | 5280-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 226-102-7 |

Chem./Iupac name: | Manganowy kompleks, kwasu 4-(5-chloro-4-metylo-2-sulfofenylo)azo-3-hydroksy-2-naftalenokarboksylowego. Niniejsza substancja jest identyfikowana przez numer wykazu barwników, CI 15865:4 |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15880 |

CAS No: | 6417-83-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-142-3 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(1-sulfonato-2-naftylo)azo]-2-naftolan wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15980 |

CAS No: | 2347-72-0 |

Einecs/Elincs No: | 219-073-7 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-[(3-sulfonatofenylo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15985 |

CAS No: | 2783-94-0 |

Einecs/Elincs No: | 220-491-7 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-[(4-sulfonatofenylo)azo]naftaleno-2- sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 15985 |

CAS No: | 15790-07-5 |

Einecs/Elincs No: | 239-888-1 |

Chem./Iupac name: | Glinowy związek kompleksowy, kwasu 6-hydroksy-5-(4-sulfofenylo)azo-2-naftalenesulfonowego., Niniejsza substancja jest identyfikowana przez numer wykazu barwników CI 15985:1. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16035 |

CAS No: | 25956-17-6 |

Einecs/Elincs No: | 247-368-0 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfonato-m-tolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16185 |

INN: | amarant |

CAS No: | 915-67-3 |

Einecs/Elincs No: | 213-022-2 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-(4'-sulfonatonaftyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16185 |

INN: | amarant |

CAS No: | 12227-62-2 |

Einecs/Elincs No: | 235-437-8 |

Chem./Iupac name: | Glinowy związek kompleksowy, kwasu 3-hydroksy-4-(4-sulfo-1-naftalenylo)azo-2,7-naftalenodisulfonowego. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 16185:1. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16230 |

CAS No: | 1936-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 217-705-6 |

Chem./Iupac name: | 7-hydroksy-8-fenyloazonaftaleno-1,3-disulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16255 |

CAS No: | 2611-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 220-036-2 |

Chem./Iupac name: | 1-(1-naftylazo)-2-hydroksynaftaleno-4',6,8-trisulfonian trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 16290 |

CAS No: | 5850-44-2 |

Einecs/Elincs No: | 227-454-4 |

Chem./Iupac name: | 7-hydroksy-8-[(4-sulfonato-1-naftylo)azo]naftaleno-1,3,6-trisulfonian tetrasodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 17200 |

CAS No: | 3567-66-6 |

Einecs/Elincs No: | 222-656-9 |

Chem./Iupac name: | 5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 17200 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2,7-naftalenodisulfonowy, 5-amino-4-hydroksy-3-(3-fenyloazo), Al-lak |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18050 |

CAS No: | 3734-67-6 |

Einecs/Elincs No: | 223-098-9 |

Chem./Iupac name: | 5-acetylamino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18130 |

CAS No: | 10236-37-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2,7-naftalenodisulfonowy, 3-((4-cykloheksylo-2-metylofenylo)azo)-4-hydroksy-5-(((4-metylofenylo)-sulfonylo)amino)-, disól sodowa |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18690 |

CAS No: | 5601-29-6 |

Einecs/Elincs No: | 227-022-5 |

Chem./Iupac name: | Bis[2-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-ylo)azo]benzoato(2-)]chromian(1-) sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18736 |

CAS No: | 6408-26-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-051-9 |

Chem./Iupac name: | Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-ylo)azo]-2-hydroksybenzenosulfonato(3-)]chromian(3-) disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18820 |

CAS No: | 6359-82-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-808-0 |

Chem./Iupac name: | 4-(3-hydroksy-5-metylo-4-fenyloazopirazolo-2-ylo)benzenosulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 18965 |

CAS No: | 6359-98-4 |

Einecs/Elincs No: | 228-819-0 |

Chem./Iupac name: | 2,5-dichloro-4-(5-hydroksy-3-metylo-4-(sulfofenyloazo)pirazolo-1-ylo)benzenosulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 19140 |

CAS No: | 1934-21-0 |

Einecs/Elincs No: | 217-699-5 |

Chem./Iupac name: | 5-hydroksy-1-(4-sulfofenylo)-4-(4-sulfofenyloazo)pirazolo-3-karboksylan trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 19140 |

CAS No: | 12225-21-7 |

Einecs/Elincs No: | 235-428-9 |

Chem./Iupac name: | Glinowy związek kompleksowy kwasu 4,5-dihydro-5-okso-l-(4-sulfofenylo)-4-(4-sulfofenylo)azo-lH-pirazolo-3-karboksylowego. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 19140:1. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 19140 |

CAS No: | 97375-39-8 |

Einecs/Elincs No: | 306-696-5 |

Chem./Iupac name: | Cyrkonowy związek kompleksowy, 4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfofenylo)-4-[(4-sulfofenylo)azo]-1H-pirazolo-3-karboksylanu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 20040 |

CAS No: | 5979-28-2 |

Einecs/Elincs No: | 227-783-3 |

Chem./Iupac name: | N,N'-(3,3'-dimetylo[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis[2-[(2,4-dichlorofenylo)azo]-3-oksobutyramid]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 20170 |

CAS No: | 1320-07-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-296-9 |

Chem./Iupac name: | 4-[[3-[(dimetylofenylo)azo]-2,4-dihydroksyfenylo]azo]benzensulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 20470 |

CAS No: | 1064-48-8 |

Einecs/Elincs No: | 213-903-1 |

Chem./Iupac name: | 4-amino-5-hydroksy-3-(4-nitrofenyloazo)-6-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 21100 |

CAS No: | 5102-83-0 |

Einecs/Elincs No: | 225-822-9 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)-3-oksobutyramid]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI21108 |

CAS No: | 5567-15-7 |

Einecs/Elincs No: | 226-939-8 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-3-oksobutyramid]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 21230 |

CAS No: | 6706-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 229-754-0 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[cykloheksylidenobis[(2-metylo-4,1-fenyleno)azo]]bis[4-cykloheksylofenol]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 24790 |

CAS No: | 13421-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 236-531-1 |

Chem./Iupac name: | 4,6-dihydroksy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroksy-7-[(fenylosulfonylo)oksy]-3-sulfonato-2-naftylo]-azo]fenylo]cykloheksylo]fenylo]azo]naftaleno-2-sulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 26100 |

CAS No: | 85-86-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-638-4 |

Chem./Iupac name: | 1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 27290 |

CAS No: | 5413-75-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-502-1 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-(4-fenyloazofenylazo)naftaleno-2,4-disulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 27755 |

CAS No: | 2118-39-0 |

Einecs/Elincs No: | 218-326-9 |

Chem./Iupac name: | 6-amino-4-hydroksy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenylo)azo]-1-naftylo]azo]naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 28440 |

CAS No: | 2519-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 219-746-5 |

Chem./Iupac name: | 1-acetamido-2-hydroksy-3-(4-((4-sulfonatofenyloazo)-7-sulfonato-1-naftyloazo)) naftaleno-4,6-disulfonian tetrasodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 40215 |

CAS No: | 1325-54-8 |

Einecs/Elincs No: | 215-397-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzenosulfonowy, 2,2'-(1,2-etenodiylo)bis 5-nitro-, disól sodowa, produkty reakcji z kwasem 4-(4- aminoprienylo)azo benzenesulfonowym, sole sodowe. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 40215. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 40800 |

INN: | betakaroten |

CAS No: | 7235-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 230-636-6 |

Chem./Iupac name: | β,β-karoten. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 40820 |

CAS No: | 1962-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 214-171-6 |

Chem./Iupac name: | 8'-apo-β-karoten-8'-al. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 40825 |

CAS No: | 1109-11-1 |

Einecs/Elincs No: | 214-173-7 |

Chem./Iupac name: | 8'-apo-β-karoten-8'-nian etylu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 40850 |

CAS No: | 514-78-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-187-2 |

Chem./Iupac name: | Kantaksantyna. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42045 |

CAS No: | 129-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-934-1 |

Chem./Iupac name: | Wodoro [4-[4-(dietylamino)-2',4'-disulfonatobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-l-ylideno']di- etyloammonium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42051 |

CAS No: | 3536-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 222-573-8 |

Chem./Iupac name: | Bis[wodoro [4-[4-(dietyloamino)-5'-hydroksy-2',4'-disulfonatobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dietyloammonium], sól wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42053 |

CAS No: | 2353-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 219-091-5 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro(etylo) [4-[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino](4-hydroksy-2-sulfonatobenzohydrylideno]-cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](3-sulfonatobenzylo)ammonium, disól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42080 |

CAS No: | 3486-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 222-476-0 |

Chem./Iupac name: | Wodoro(benzylo)[4-[[4-[benzyloetylamino]fenylo](2,4-disulfonatofenylo)metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](etylo)ammonium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42090 |

CAS No: | 2650-18-2 |

Einecs/Elincs No: | 220-168-0 |

Chem./Iupac name: | Diammonio(etylo)[4-[[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino]fenylo](2-sulfonatofenylo)metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](3-sulfonatobenzylo) ammonium. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42090 |

CAS No: | 3844-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 223-339-8 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro(etylo)[4- [4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)]amino]-2'-sulfonatobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-l-ylideno](3-sulfonatobenzylo) ammonium, disól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42090 |

CAS No: | 68921-42-6 |

Einecs/Elincs No: | 272-939-6 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro( etylo)[4-[[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino]fenylo](2’-sulfonatofenylo)rnetyIeno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](3-sulfonatobenzylo)ammonium, sól glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42100 |

CAS No: | 4857-81-2 |

Einecs/Elincs No: | 225-458-0 |

Chem./Iupac name: | Wodoro [4-[(2-chlorofenyIo)[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino]fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno] (etylo) (3-sulfonatobenzylo)ammonium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42170 |

CAS No: | 5863-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 227-513-4 |

Chem./Iupac name: | Wodoro [4-[(2-chlorofenylo)[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino]o-tolilo]metyleno]-3-metylocykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](etylo) (3-sulfonatobenzylo) ammonium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42510 |

INN: | fuksyna |

CAS No: | 632-99-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-189-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek (4-(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dienylideno)metylo)-2-metyloaniliny. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42520 |

CAS No: | 3248-91-7 |

Einecs/Elincs No: | 221-831-7 |

Chem./Iupac name: | Monochlorowodorek 4-[(4-amino-m-tolilo)(4-imino-3-metylocykloheksa-2,5-dien-1-ylideno)metylo]-o-toluidyny. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 42735 |

CAS No: | 6505-30-2 |

Einecs/Elincs No: | 229-390-2 |

Chem./Iupac name: | Wodoro[4-[[4-(dietyloamino)fenylo][4-[etylo[(3-sulfonatobenzylo)amino]-o-tolilo]metyleno]-3- metylocykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](etylo) (3-sulfonatobenzylo)ammonium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 44045 |

CAS No: | 2580-56-5 |

Einecs/Elincs No: | 219-943-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorek [4-[[4-anilino-1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloamonowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 44090 |

CAS No: | 3087-16-9 |

Einecs/Elincs No: | 221-409-2 |

Chem./Iupac name: | Wodoro [4-[4-(dimetyloamino)-α-(2-hydroksy-3,6-disulfonato-1-naftylo)benzylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloammonium, monosól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45100 |

CAS No: | 3520-42-1 |

Einecs/Elincs No: | 222-529-8 |

Chem./Iupac name: | Wodoro 3,6-bis(dietyloamino)-9-(2,4-disulfonatofenylo)ksantylium, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45190 |

CAS No: | 6252-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 228-377-9 |

Chem./Iupac name: | Wodoro9-(2-karboksylatofenylo)-3-(2-metyloanilino)-6-(2-metylo-4-sulfoanilino)ksantylium, monosól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45220 |

CAS No: | 5873-16-5 |

Einecs/Elincs No: | 227-528-6 |

Chem./Iupac name: | Wodoro 9-(2,4-disulfonatofenylo)-3,6-bis(etyloamino)-2,7- dimetyloksantylium, monosól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45350 |

INN: | Fluoresceina, sól sodu |

CAS No: | 518-47-8 |

Einecs/Elincs No: | 208-253-0 |

Chem./Iupac name: | 2-(3-okso-6-oksidoksanten-9-ylo)benzoesan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45350 |

INN: | fluoresceina |

CAS No: | 2321-07-5 |

Einecs/Elincs No: | 219-031-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(6-liydroksy-3-okso-(3H)-ksanten-9-ylo)benzoesowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45370 |

CAS No: | 596-03-2 |

Einecs/Elincs No: | 209-876-0 |

Chem./Iupac name: | 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroksyspiro[izobenzofuran-l(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45370 |

CAS No: | 4372-02-5 |

Einecs/Elincs No: | 224-468-2 |

Chem./Iupac name: | 2-(4,5-dibromo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45370 |

CAS No: | 15876-57-0 |

Einecs/Elincs No: | 240-010-4 |

Chem./Iupac name: | Tris[2-(4,5-dibromo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)]benzoesan diglinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45370 |

CAS No: | 93980-88-2 |

Einecs/Elincs No: | 301-068-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroksyksanten-9-ylo)benzoesowy, sól cyrkonu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45380 |

CAS No: | 15086-94-9 |

Einecs/Elincs No: | 239-138-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(3,6-dihydroksy-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-ylo)-benzoesowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45380 |

CAS No: | 15876-39-8 |

Einecs/Elincs No: | 240-005-7 |

Chem./Iupac name: | Tris[2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan] diglinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45380 |

CAS No: | 17372-87-1 |

Einecs/Elincs No: | 241-409-6 |

Chem./Iupac name: | 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45380 |

CAS No: | 94021-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 301-481-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroksyksanten-9-ylo)benzoesowy, sól cyrkonu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45396 |

CAS No: | 24545-86-6 |

Einecs/Elincs No: | 246-308-0 |

Chem./Iupac name: | 3',6'-dihydroksy-4',5'-dinitrospiro[izobenzofurano-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45405 |

CAS No: | 6441-77-6 |

Einecs/Elincs No: | 229-225-4 |

Chem./Iupac name: | 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksydo-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan dipotasu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

CAS No: | 13473-26-2 |

Einecs/Elincs No: | 236-747-6 |

Chem./Iupac name: | 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroksyspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

CAS No: | 18472-87-2 |

Einecs/Elincs No: | 242-355-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 3,4,5,6-tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroksy-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

CAS No: | 84473-86-9 |

Einecs/Elincs No: | 282-941-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas 3,4,5,6-tetrachloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroksyksanten-9-ylo)benzoesowy, sól glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

CAS No: | 94021-88-2 |

Einecs/Elincs No: | 301-480-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroksyksanten-9-ylo)-3,4,5,6-tetrachlorobenzoesowy, sól cyrkonu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

Chem./Iupac name: | Spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroksy-, Ba-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

Chem./Iupac name: | Spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroksy-, Ca-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45410 |

Chem./Iupac name: | Spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6 dihydroksy-, Zr-lak. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45425 |

CAS No: | 33239-19-9 |

Einecs/Elincs No: | 251-419-2 |

Chem./Iupac name: | 2-(4,5-dijodo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45425 |

CAS No: | 38577-97-8 |

Einecs/Elincs No: | 254-010-7 |

Chem./Iupac name: | 3',6'-dihydroksy-4',5'-dijodospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45425 |

CAS No: | 85068-75-3 |

Einecs/Elincs No: | 285-334-7 |

Chem./Iupac name: | Tris[2-(4,5-diiodo-6-oksido-3-okso-ksanten-9-ylo)benzoesan diglinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45430 |

INN: | erytrosine |

CAS No: | 12227-78-0 |

Einecs/Elincs No: | 235-440-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-(3,6-dihydroksy-2,4,5,7-tetrajodoksanten-9-ylo)benzoesowy, sól glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 45430 |

INN: | erytrozyna |

CAS No: | 16423-68-0 |

Einecs/Elincs No: | 240-474-8 |

Chem./Iupac name: | 2-(2,4,5,7-tetrajodo-6-oksido-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 47000 |

CAS No: | 8003-22-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-318-2 |

Chem./Iupac name: | 1,3-izobenzofurandion, produkty reakcji z metylochinoliną i chinoliną. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 47000. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 47005 |

CAS No: | 94891-32-4 |

Einecs/Elincs No: | 305-632-3 |

Chem./Iupac name: | Związek kompleksowy, 2-(1,3-dihydro-1,3-diokso-2H-inden-2-ylideno)-1,2-dihydro-6,7-chinolinodisulfonianu glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 47005 |

CAS No: | 8004-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 305-897-5 |

Chem./Iupac name: | 1H-Indeno-1,3(2H)-dion, 2-(2-chinolinylo)-, sulfonowany, sole sodowe. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 50325 |

CAS No: | 6837-46-3 |

Einecs/Elincs No: | 229-951-1 |

Chem./Iupac name: | Wodoro9-[(3-metoksyfenylo)amino]-7-fenylo-5-(fenyloamino)-4,10-disulfonatobenzo[a]fenazyna, sól sodowa. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 50420 |

CAS No: | 8005-03-6 |

Chem./Iupac name: | Ci czerń kwasowa 2, sulfonowana nigrozyna rozpuszczalna w spirytusie. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 51319 |

CAS No: | 6358-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 228-767-9 |

Chem./Iupac name: | 8,18-dichloro-5,15-dietylo-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioksazyna. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 58000 |

CAS No: | 72-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-782-5 |

Chem./Iupac name: | 1,2-dihydroksyantrachinon. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 59040 |

CAS No: | 6358-69-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-783-6 |

Chem./Iupac name: | 8-hydroksypireno-1,3,6-trisulfonian trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 60724 |

CAS No: | 19286-75-0 |

Einecs/Elincs No: | 242-939-0 |

Chem./Iupac name: | 1-anilino-4-hydroksyantrachinon. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 60725 |

CAS No: | 81-48-1 |

Einecs/Elincs No: | 201-353-5 |

Chem./Iupac name: | 1-hydroksy-4-(p-toluidyno)antrachinon. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 60730 |

CAS No: | 4430-18-6 |

Einecs/Elincs No: | 224-618-7 |

Chem./Iupac name: | 4-[(9,10-dihydro-4-hydroksy-9,10-diokso-1-antrylo)amino]tolueno-3-sulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 61565 |

CAS No: | 128-80-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-909-5 |

Chem./Iupac name: | 1,4-bis(p-toliloamino)antrachinon. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 61570 |

CAS No: | 4403-90-1 |

Einecs/Elincs No: | 224-546-6 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-(9,10-dioksoantraceno-1,4-diylodiimino)bis(5-metylosulfonian) disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 61585 |

CAS No: | 4474-24-2 |

Einecs/Elincs No: | 224-748-4 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-(9,10-dioksoantraceno-1,4-diylodiimino)bis(2,4,6-trimetylobenzenosulfonian) sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 62045 |

CAS No: | 4368-56-3 |

Einecs/Elincs No: | 224-460-9 |

Chem./Iupac name: | 1-amino-4-(cykloheksyloamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian sodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 69800 |

CAS No: | 81-77-6 |

Einecs/Elincs No: | 201-375-5 |

Chem./Iupac name: | 6,15-dihydroantrazyno-5,9,14,18-tetron. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 69825 |

CAS No: | 130-20-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-980-2 |

Chem./Iupac name: | 7,16-dichloro-6,15-dihydroantrazyno-5,9,14,18-tetron. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI71105 |

CAS No: | 4424-06-0 |

Einecs/Elincs No: | 224-597-4 |

Chem./Iupac name: | Bis benzoimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8]fenantrolino-8,17-dion. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73000 |

CAS No: | 482-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 207-586-9 |

Chem./Iupac name: | 2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indazol-2-ylideno)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73015 |

INN: | Indygotynosulfonian sodu |

CAS No: | 860-22-0 |

Einecs/Elincs No: | 212-728-8 |

Chem./Iupac name: | 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indazol-2-ylideno)-1,2-dihydro-3H-indol-3-ono)disulfonian disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73015 |

INN: | Indygotynodisulfonian sodu |

CAS No: | 16521-38-3 |

Einecs/Elincs No: | 240-589-3 |

Chem./Iupac name: | Zwiazek kompleksowy glinu i kwasu, 2-(1,3-dihydro-3-okso-5-sulfo-2H-indol-2-ylideno)-2,3-dihydro-3-okso-1H-indolo-5-sulfonowego. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 73015 sól glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73360 |

CAS No: | 2379-74-0 |

Einecs/Elincs No: | 219-163-6 |

Chem./Iupac name: | 6-chloro-2-(6-chloro-4-metylo-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ylideno)-4-metylobenzo(b]tiofenen3(2H)-on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73385 |

CAS No: | 5462-29-3 |

Einecs/Elincs No: | 226-750-0 |

Chem./Iupac name: | 5-chloro-2-(5-chloro-7-metylo-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ylideno)-7-metylobenzo[b]tiofen-3(2H)- on. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73900 |

CAS No: | 1047-16-1 |

Einecs/Elincs No: | 213-879-2 |

Chem./Iupac name: | 5,12-dihydrochino[2,3-b]akrydyno-7,14-dion. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 73915 |

CAS No: | 980-26-7 |

Einecs/Elincs No: | 213-561-3 |

Chem./Iupac name: | 5,12-dihydro-2,9-dimetylochino[2,3-b]akrydyno-7,14-dion. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 74100 |

CAS No: | 574-93-6 |

Einecs/Elincs No: | 209-378-3 |

Chem./Iupac name: | 29H,31H-ftalocyjanina. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 74160 |

CAS No: | 147-14-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-685-1 |

Chem./Iupac name: | Tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfirynoftalocyjanina. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 74180 |

CAS No: | 1330-38-7 |

Einecs/Elincs No: | 215-537-8 |

Chem./Iupac name: | (29H,31H-ftalocyjaninodisulfonato(4-)-N29,N30,N3l,N32]miedzian(2-) disodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 74260 |

CAS No: | 1328-53-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-524-7 |

Chem./Iupac name: | Ftalocyjanina polichloromiedzi. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 74260. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75100 |

CAS No: | 27876-94-4 |

Einecs/Elincs No: | 248-708-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas 8,8'-diapo-karotenodiowy. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75120 |

CAS No: | 1393-63-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-735-4 |

Chem./Iupac name: | Annatto. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75125 |

CAS No: | 502-65-8 |

Einecs/Elincs No: | 207-949-1 |

Chem./Iupac name: | ψ,ψ-karoten. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75130 |

INN: | betakaroten |

CAS No: | 7235-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 230-636-6 |

Chem./Iupac name: | β,β-karoten. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75135 |

CAS No: | 79-75-4 |

Chem./Iupac name: | β,T-karoten-3-ol. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75170 |

CAS No: | 73-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-799-8 |

Chem./Iupac name: | Guanina. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75300 |

CAS No: | 458-37-7 |

Einecs/Elincs No: | 207-280-5 |

Chem./Iupac name: | 1,7-bis(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)hepta-1,6-dieno-3,5-dion. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75470 |

CAS No: | 1390-65-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-724-4 |

Chem./Iupac name: | Karmin. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75810 |

Ph. Eur. name: | chlorofyllinum cupreum |

CAS No: | 519-62-0 |

Einecs/Elincs No: | 208-272-4 |

Chem./Iupac name: | Magnez, [3,7,11,15-tetrametylo-2-heksadecenylo-9-etenylo-14-etylo-13-formylo -21 -(metoksykarbonylo)-4,8,18-trimetylo-20-okso-3-forbinopropanoato(2-)-N23,N24,N25,N26]-, [SP-4-2-[3S-[3α(2E,7S*,11S)]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75810 |

Ph. Eur. name: | chlorofyllinum cupreum |

CAS No: | 11006-34-1 |

Einecs/Elincs No: | 234-242-5 |

Chem./Iupac name: | (2S-trans)-[18-karboksy-20-(karboksymetylo)-13-etylo-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetrametylo-8 winylo-21H,23H-porfino-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]miedzian(3-) trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75810 |

Ph. Eur. name: | chlorofyllinum cupreum |

CAS No: | 15203-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 239-258-6 |

Chem./Iupac name: | (2S-trans)-[18-karboksy-20-(karboksymetylo)-13-etylo-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetrametylo -8- winylo-21H,23H-porfino-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]magnezat(3-) trisodu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 75810 |

Ph. Eur. name: | chlorofyllinum cupreum |

CAS No: | 24111-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 246-020-5 |

Chem./Iupac name: | Miedź, [3,7,11,15-tetrametylo-2-heksadecenylo-9-etenylo -1 4-etylo-13-formylo -21 -(metoksykarbonylo)-4,8,18-trimetylo-20-okso-3-forbinopropanoato(2-)-N23,N24,N25,N26]-, [SP-4-2-[3S-[3α(2E,7S*,11S*-)]. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77000 |

CAS No: | 7429-90-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-072-3 |

Chem./Iupac name: | Glin. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77002 |

CAS No: | 1332-73-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-573-4 |

Chem./Iupac name: | Siarczan wodorotlenku glinu |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77004 |

CAS No: | 1302-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-108-5 |

Chem./Iupac name: | Bentonit. Koloidalna glina. Składa się głównie z montmorylonitu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77004 |

CAS No: | 1327-36-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-475-1 |

Chem./Iupac name: | Krzemian glinu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77004 |

CAS No: | 1332-58-7 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, kaolin. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77007 |

CAS No: | 1302-83-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-111-1 |

Chem./Iupac name: | Lazuryt. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77015 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, głownie krzemian glinu zabarwiony tlenkiem żelaza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77120 |

INN: | Siarczan baru |

Ph. Eur. name: | barii sulfas |

CAS No: | 7727-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-784-4 |

Chem./Iupac name: | Siarczan baru. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77163 |

CAS No: | 7787-59-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-122-7 |

Chem./Iupac name: | Tlenochlorek bizmutu |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77220 |

INN: | Węglan wapnia |

Ph. Eur. name: | calcarea carbonica/calcii carbonas |

CAS No: | 471-34-1 |

Einecs/Elincs No: | 207-439-9 |

Chem./Iupac name: | Węglan wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77231 |

INN: | Siarczan wapnia |

CAS No: | 7778-18-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-900-3 |

Chem./Iupac name: | Siarczan wapnia. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77266 |

CAS No: | 1333-86-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-609-9 |

Chem./Iupac name: | Sadza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77267 |

CAS No: | 8021-99-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-421-2 |

Chem./Iupac name: | Węgiel, kostny. Drobny czarny proszek otrzymywany przez wypalanie kości zwierzęcych w zamknietych pojemnikach. Składa się głównie z fosforanu wapnia i węgla. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77268:1 |

Ph. Eur. name: | carbo vegetabilis |

CAS No: | 1339-82-8 |

Einecs/Elincs No: | 215-669-6 |

Chem./Iupac name: | Koks roślinny. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 77268. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77288 |

INN: | Tritlenek dichromu |

CAS No: | 1308-38-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-160-9 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek dichromu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77289 |

CAS No: | 12001-99-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-160-9 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek dichromu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77346 |

CAS No: | 1345-16-0 |

Chem./Iupac name: | Ci błękit pigmentowy 28 |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77400 |

CAS No: | 7440-50-8 |

Einecs/Elincs No: | 231-159-6 |

Chem./Iupac name: | Miedź. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77480 |

CAS No: | 7440-57-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-165-9 |

Chem./Iupac name: | Złoto. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77489 |

CAS No: | 1345-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-721-8 |

Chem./Iupac name: | Tlenek żelaza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77491 |

CAS No: | 1309-37-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-168-2 |

Chem./Iupac name: | Tritlenek diżelaza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77492 |

CAS No: | 1332-37-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-570-8 |

Chem./Iupac name: | Tlenek żelaza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77499 |

CAS No: | 1317-61-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-277-5 |

Chem./Iupac name: | Tetratlenek triżelaza. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77510 |

CAS No: | 14038-43-8 |

Einecs/Elincs No: | 237-875-5 |

Chem./Iupac name: | Błękit pruski. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77713 |

INN: | Węglan magnezu |

CAS No: | 546-93-0 |

Einecs/Elincs No: | 208-915-9 |

Chem./Iupac name: | Węglan magnezu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77742 |

CAS No: | 10101-66-3 |

Einecs/Elincs No: | 233-257-4 |

Chem./Iupac name: | Amonowy difosforan manganu (+3). |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77745 |

CAS No: | 10236-39-2 |

Einecs/Elincs No: | 237-997-9 |

Chem./Iupac name: | Bis(ortofosforan) trimanganu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77820 |

CAS No: | 7440-22-4 |

Einecs/Elincs No: | 231-131-3 |

Chem./Iupac name: | Srebro. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77891 |

INN: | Ditlenek tytanu |

Ph. Eur. name: | titanii dioksidum |

CAS No: | 13463-67-7 |

Einecs/Elincs No: | 236-675-5 |

Chem./Iupac name: | Ditlenek tytanu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CI 77947 |

INN: | Tlenek cynku |

Ph. Eur. name: | zinci oksidum |

CAS No: | 1314-13-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-222-5 |

Chem./Iupac name: | Tlenek cynku. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | CICHORIUM INTYBUS |

CAS No: | 68650-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 272-045-6 |

Chem./Iupac name: | Cykoria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cichorium intybus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CIMICIFUGA RACEMOSA |

CAS No: | 84776-26-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-951-6 |

Chem./Iupac name: | Cimicifuga racemosa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cimicifuga racemosa, Ranunculaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CINCHONA |

CAS No: | 84776-28-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-953-7 |

Chem./Iupac name: | Cinchona succirubra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cinchona succirubra, Rubiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CINNAMAL |

INN: | Aldehyd cynamonowy |

CAS No: | 104-55-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-213-9 |

Chem./Iupac name: | Aldehyd cynamonowy. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | CINNAMOMUM CASSIA |

CAS No: | 84961-46-6 |

Einecs/Elincs No: | 284-635-0 |

Chem./Iupac name: | Cinnamomum cassia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cinnamomum cassia, Lauraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CINNAMOMUM LOUREIRII |

CAS No: | 97659-68-2 |

Einecs/Elincs No: | 307-474-0 |

Chem./Iupac name: | Cinnamomum loureirii, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cinnamomum loureirii, Lauraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CINNAMOMUM ZEYLANICUM |

CAS No: | 84649-98-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-479-0 |

Chem./Iupac name: | Cinnamomum zeylanicum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CINNAMYL ACETATE |

CAS No: | 103-54-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-121-9 |

Chem./Iupac name: | Octan cynamonowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CINNAMYL ALCOHOL |

CAS No: | 104-54-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-212-3 |

Chem./Iupac name: | Alkohol cynamonowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CINOXATE |

INN: | Cynoksat |

CAS No: | 104-28-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-191-0 |

Chem./Iupac name: | Cynoksat. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | C14-20 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-etylo-N,N-dimetylo-3-[(1-okso-C18-22-alkil)amino]-, etylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | C18-22 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-etyl-N,N-dimetyl-3-[(1-okso-C18-C22-alkil)amino]-, etylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | C10-11 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C10-11. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C10-13 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 68551-17-7 |

Einecs/Elincs No: | 271-366-9 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C10-13-izo-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C11-12 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C11-12. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C11-13 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C11-13. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C12-14 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 68551-19-9 |

Einecs/Elincs No: | 271-369-5 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C12-14-izo-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C13-14 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C13-14. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | C13-16 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 68551-20-2 |

Einecs/Elincs No: | 271-370-0 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C13-16-izo-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C18-70 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 70913-86-9 |

Einecs/Elincs No: | 275-017-1 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C18-70. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C20-40 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C20-40. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | C7-8 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 70024-92-9 |

Einecs/Elincs No: | 274-273-1 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C7-8-izo-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C8-9 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C8-9. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C9-11 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 68551-16-6 |

Einecs/Elincs No: | 271-365-3 |

Chem./Iupac name: | Alkany, C9-11-izo-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C9-13 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C9-13. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | C9-14 ISOPARAFFIN |

CAS No: | 64365-06-6 |

Chem./Iupac name: | Alkany, izo-, C9-14. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | CISTUS LADANIFERUS |

CAS No: | 89997-74-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-711-7 |

Chem./Iupac name: | Cistus ladaniferus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cistus ladaniferus, Cistaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CITRAL |

CAS No: | 5392-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 226-394-6 |

Chem./Iupac name: | Cytral. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CITRIC ACID |

INN: | kwas cytrynowy |

Ph. Eur. name: | acidum citricum |

CAS No: | 77-92-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-069-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas cytrynowy. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | CITRONELLAL |

CAS No: | 106-23-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-376-6 |

Chem./Iupac name: | Cytronellal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CITRONELLOL |

CAS No: | 106-22-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-375-0 |

Chem./Iupac name: | Cytronellol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CITRONELLYL ACETATE |

CAS No: | 150-84-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-775-0 |

Chem./Iupac name: | Octan cytronellylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CITRULLINE |

CAS No: | 372-75-8 |

Einecs/Elincs No: | 206-759-6 |

Chem./Iupac name: | Cytrulina |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CITRULLUS COLOCYNTHIS |

CAS No: | 84696-04-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-624-8 |

Chem./Iupac name: | Kolocynt, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrullus colocyntis, Cucurbitaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRULLUS VULGARIS |

CAS No: | 90244-99-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-802-9 |

Chem./Iupac name: | Kawon, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cucumis citrullus, Cucurbitaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS AMARA |

CAS No: | 72968-50-4 |

Einecs/Elincs No: | 277-143-2 |

Chem./Iupac name: | Pomarańcz, kwaśny, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus aurantium, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS AURANTIFOLIA |

CAS No: | 89997-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 289-713-8 |

Chem./Iupac name: | Citrus limetta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus limetta, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS BERGAMIA |

CAS No: | 89957-91-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-612-9 |

Chem./Iupac name: | Bergamot, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus bergamia risso, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS DULCIS |

CAS No: | 8028-48-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-433-8 |

Chem./Iupac name: | Pomarańcz, słodki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus sinensis, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS GRANDIS |

CAS No: | 90045-43-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-904-6 |

Chem./Iupac name: | Grejfrut, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus paradisi M., Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS LIMONUM |

CAS No: | 84929-31-7 |

Einecs/Elincs No: | 284-515-8 |

Chem./Iupac name: | Lemon, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus limonum, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CITRUS NOBILIS |

CAS No: | 84929-38-4 |

Einecs/Elincs No: | 284-521-0 |

Chem./Iupac name: | Mandarynka, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Citrus nobilis, Rutaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CLEMATIS VITALBA |

CAS No: | 84929-63-5 |

Einecs/Elincs No: | 284-547-2 |

Chem./Iupac name: | Clematis vitalba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Clematis vitalba, Ranunculaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CLIMBAZOLE |

INN: | Klimbazol |

CAS No: | 38083-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 253-775-4 |

Chem./Iupac name: | Klimbazol. |

Restriction: | VI/1,32. |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | CLINTONIA BOREALIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Clintoniaborealis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CLOFLUCARBAN |

CAS No: | 369-77-7 |

Einecs/Elincs No: | 206-724-5 |

Chem./Iupac name: | Halokarban. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | COBALT ACETYLMETHIONATE |

CAS No: | 105883-52-1 |

Chem./Iupac name: | Kobalt, bis(N-acetylo-1-metioninato-o,oΩ)-. |

Function: | Środki przeciwpotowe |

INCI name: | COBALT CHLORIDE |

CAS No: | 7646-79-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-589-4 |

Chem./Iupac name: | Dichlorek kobaltu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | COBALT TITANIUM OXIDE |

CAS No: | 12017-38-8 |

Einecs/Elincs No: | 234-618-9 |

Chem./Iupac name: | Tetratlenek tytano - dikobaltu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | COCAMIDE |

CAS No: | 61789-19-3 |

Einecs/Elincs No: | 263-039-4 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko. |

Function: | Środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | COCAMIDE DEA |

CAS No: | 68603-42-9 61791-31-9 |

Einecs/Elincs No: | 271-657-0 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N,N-bis(hydroksyetylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo – czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | COCAMIDE MEA |

CAS No: | 68140-00-1 |

Einecs/Elincs No: | 268-770-2 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-(hydroksyetylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | COCAMIDE MIPA |

CAS No: | 68333-82-4 |

Einecs/Elincs No: | 269-793-0 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko,, N-(2-hydroksypropylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | COCAMIDOETHYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-etanaminium, N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-2-[(1-oksokokoalkilo)amino]-, wodorotlenki, sól wewnętrzna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 68155-09-9 |

Einecs/Elincs No: | 268-938-5 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-[3-(dimetyloamino)propylo], N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 61789-40-0 |

Einecs/Elincs No: | 263-058-8 |

Chem./Iupac name: | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-koko-acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 68140-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 268-771-8 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko,, N-[3-(dimetyloamino)propylo]. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIHYDROXYMETHYLPROPIONATE |

CAS No: | 68920-76-3 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-(3-(dimetyloamino)propylo), 3-hydroksy-2-(hydroksymetylo)-2-metylopropanamina |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

CAS No: | 68425-42-3 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-[3-(dimetyloamino)propylo], mleczany. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

CAS No: | 68425-43-4 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-(3-(dimetyloamino)propylo), propioniany. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMMONIUM C8-16 ISOALKYLSUCCINYL LACTOGLOBUL-IN SULFONATE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-etylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksokoko- alkilo)amino]-, etylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

CAS No: | 68139-30-0 |

Einecs/Elincs No: | 268-761-3 |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(3-aminopropylo)-2-hydroksy-N,N-dimetylo-3-sulfo-, N-koko acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL LAURYL ETHER |

CAS No: | 85631-20-5 |

Einecs/Elincs No: | 287-967-4 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, 3-(dodecyloksy)propylo. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chem./Iupac name: | Morfolina, N-(3-koko-acyloaminopropylo)-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | Morfolina, N-(3-koko-acyloaminopropylo)-, mleczany. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(2,3-dihydroksypropylo)-N,N-dimetylo-3-[(1-oksokoko-alkilo)amino]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE |

Chem./Iupac name: | kwas ortofosforowy, triester z chlorkiem N-(2,3-dihydroksypropylo)-N,N-dimetylo-3-[(1-oksokoko-alkilo)amino-1-propanaminium |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N,N-trimetylo-3-[(1-oksokoko-alkilo)amino]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCAMINE |

CAS No: | 61788-46-3 |

Einecs/Elincs No: | 262-977-1 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko, alkilo. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCAMINE OXIDE |

CAS No: | 61788-90-7 |

Einecs/Elincs No: | 263-016-9 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko, alkilodimetylo, N-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMINOBUTYRIC ACID |

CAS No: | 68649-05-8 |

Einecs/Elincs No: | 272-021-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas butanowy, 3-amino-, N-koko alkilopochodne. |

Function: | środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCAMINOPROPIONIC ACID |

CAS No: | 84812-94-2 |

Einecs/Elincs No: | 284-219-9 |

Chem./Iupac name: | β-alanina, N- koko alkilopochodne. |

Function: | środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCETH-10 |

CAS No: | 61791-13-7 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCETH-3 |

CAS No: | 61791-13-7 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCETH-5 |

CAS No: | 61791-13-7 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCETH-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCETH-8 |

CAS No: | 61791-13-7 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | COCETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCETH-4 POLYGLUCOSE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCHLEARIA ARMORACIA |

CAS No: | 84775-62-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-891-0 |

Chem./Iupac name: | Chrzan, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cochlearia armoracia, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COCHLEARIA OFFICINALIS |

CAS No: | 84961-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 284-636-6 |

Chem./Iupac name: | Cochlearia officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cochlearia officinalis, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COCKSCOMB EXTRACT |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COCOALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-71-7 |

Einecs/Elincs No: | 263-080-8 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzedowe związki amonowe, benzylokoko alkilodimetylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCOAMPHODIPROPIONIC ACID |

CAS No: | 68919-40-4 |

Einecs/Elincs No: | 272-897-9 |

Chem./Iupac name: | Związki imidazolu, 1-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]-1(lub 3)-(2-karboksyetylo)-4,5-dihydro-2-norkoko alkilu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCIname: | COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONATE |

CAS No: | 100085-64-1 |

Einecs/Elincs No: | 309-206-8 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzedowe związki amonowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksyetylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]koko alkilodimetylo, wodorotlenki, sól wewnętrznas. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO-BETAINE |

CAS No: | 68424-94-2 |

Einecs/Elincs No: | 270-329-4 |

Chem./Iupac name: | Betainy, koko, alkilodimetylo. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko,estry zmieszane z kwasem oktanowym i dekanowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED CASEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED HAIR KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED RICE PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL SILK AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO-ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

CAS No: | 68308-64-5 |

Einecs/Elincs No: | 269-662-8 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, koko, alkiloetylodimetylo, etylosiarczany. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO-GLUCOSIDE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOGLYCERIDES |

CAS No: | 92045-31-3 85536-06-7 |

Einecs/Elincs No: | 295-412-2 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | COCO - HYDROXYSULTAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminum, N,N-dimetylo-2-hydroksy-3-sulfo-, N-koko acylowane pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO - MORPHOLINE OXIDE |

CAS No: | 68784-65-6 |

Einecs/Elincs No: | 272-264-7 |

Chem./Iupac name: | Morfolina, 4-koko alkilowe pochodne., 4-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCONUT ACID |

CAS No: | 61788-47-4 |

Einecs/Elincs No: | 262-978-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko,. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCONUT ALCOHOL |

CAS No: | 68425-37-6 |

Einecs/Elincs No: | 270-351-4 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko,. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | COCO/OLEAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 86438-79-1 |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-amino-, N-(mieszanina koko, acylowe i 9-oktadecenoilu) pochodnych., wodorotlenki, sole wewnętrzne. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCO - POLYGLUCOSE |

Function: | środki powierzchniowo czynne. |

INCI name: | COCO - RAPESEEDATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej z nasion rzepaku, koko,-estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | COCOS NUCIFERA |

CAS No: | 8001-31-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-282-8 |

Chem./Iupac name: | Olej kokosowy. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych kaprynowego, laurylowego, mirystynowego, oleinowego, i palmitynowego. (Cocos nucifera, Palmae). |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | COCOS NUCIFERA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cocosnucifera. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COCO - SULTAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N,N-dimetylo-3-sulfo-, N-kokoacylowe pochodne, wodorotlenki i sole wewnętrzne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-18-2 |

Einecs/Elincs No: | 263-038-9 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, koko, alkilotrimetylo, chlorki. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOYL BENZYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61791-52-4 |

Einecs/Elincs No: | 263-185-9 |

Chem./Iupac name: | Związki imidazolu, 1-benzylo-4,5-dihydro-1-(hydroksyetylo)-2-norkoko alkilowe, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOYL GLUTAMIC ACID |

Chem./Iupac name: | kwas glutaminowy, N-kokoacylowe pochodne. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 68952-15-8 |

Chem./Iupac name: | Chlorki kwasowe, koko, produkty reakcji z hydrolizatami białka. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOYL HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCOYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 61791-38-6 |

Einecs/Elincs No: | 263-170-7 |

Chem./Iupac name: | 1H-imidazolo-1-etanol, 4,5-dihydro-, 2-norkoko pochodne alkilowe. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOYL POLYGLYCERYL-4 HYDROXYPROPYL DIHYDROXYETHYLAMINE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | COCOYL SARCOSINAMIDE DEA |

CAS No: | 68938-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 273-112-2 |

Chem./Iupac name: | Amidy, koko, N-[2-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-2-oksoetylo]-N-metylo. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COCOYL SARCOSINE |

CAS No: | 68411-97-2 |

Einecs/Elincs No: | 270-156-4 |

Chem./Iupac name: | Glicyna, N-metylo-, N-koko acylopochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | COENZYME A |

CAS No: | 85-61-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-619-0 |

Chem./Iupac name: | Koenzym A. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | COFFEA ARABICA |

CAS No: | 84650-00-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-481-1 |

Chem./Iupac name: | Kawa, Coffea arabica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Coffea arabica, Rubiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COIX LACHRYMA JOBI |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Coiks lachrymajobi. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COLA ACUMINATA |

CAS No: | 89997-82-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-720-6 |

Chem./Iupac name: | Cola acuminata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cola acuminata, Sterculiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COLA NITIDA |

CAS No: | 84696-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-621-1 |

Chem./Iupac name: | Cola nitida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cola nitida, Sterculiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COLLAGEN |

CAS No: | 9007-34-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-697-4 |

Chem./Iupac name: | Kolagen. Włókniste białko zajmujące jedną trzecią całkowitego białka w organizmach ssaków. Jest to polipeptyd zawierający trzy łańcuchy peptydowe,oraz bogaty w prolinę i hydroksyprolinę. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COLLAGEN AMINO ACIDS |

CAS No: | 9015-54-7 |

Einecs/Elincs No: | 295-635-5 |

Chem./Iupac name: | Kolagenu, hydrolizaty. Substancje uzyskiwane przez kwasową, alkaliczną, lub enzymatyczną hydrolizę kopyt i rogów, złożonych głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów zmniejszających się ze spadkiem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COLLINSONIA CANADENSIS |

CAS No: | 89997-84-2 |

Einecs/Elincs No: | 289-722-7 |

Chem./Iupac name: | Collinsonia canadensis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Collinsonia canadensis, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COLLODION |

Function: | substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | COLLOIDAL OATMEAL |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, owies, mąka owsiana |

Function: | dodatki |

INCI name: | COLLOIDAL SULFUR |

Chem./Iupac name: | Siarka i guma arabska. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | COLOCASIA ANTIQUORUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Colocasiaantiquorum. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COLOPHONIUM |

INN: | kalafonia |

CAS No: | 8050-09-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-475-7 |

Chem./Iupac name: | Kalafonia. Złożone połączenie pochodzące z drzew, szczególnie z sosen. Złożona głównie z kwasów żywicznych i zmodyfikowanych kwasów żywicznych, takich jak dimeryczne i dekarboksylowane kwasy żywiczne. Włącza się w to pojęcie kalafonię stabilizowaną przez katalityczną dysproporcjonację. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | COLOSTRUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COLOSTRUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COLOSTRUM CREAM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COMMIPHORA GILEADENSIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Commiforagileadensis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COMMIPHORA MYRRHA |

CAS No: | 84929-26-0 |

Einecs/Elincs No: | 284-510-0 |

Chem./Iupac name: | Commifora myrrha, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Commifora myrrha, Burseraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CONNECTIVE TISSUE EXTRACT |

CAS No: | 90990-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 292-761-2 |

Chem./Iupac name: | Tkanka łączna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp. Otrzymywane z tkanki łącznej ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | COPAIFERA OFFICINALIS |

CAS No: | 8001-61-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-288-0 |

Chem./Iupac name: | Balsamy, copaiba. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z żywic, olejków eterycznych, i zwykle kwasów cynamonowego i benzoesowego (Copaifera, Leguminosae). |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | COPAL |

CAS No: | 9000-14-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-527-9 |

Chem./Iupac name: | Kopale. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Jest to produkt, który zawiera kwasy żywiczne I ich estry, terpeny oraz produkty utleniania lub polimeryzacji tych terpenów. (Trachylobium lub Hymenaea courbaril, Leguminosae). |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | COPPER ACETYLMETHIONATE |

CAS No: | 105883-51-0 |

Chem./Iupac name: | Miedź, bis(N-acetylo-1-metioninato-o,oΩ)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | COPPER ACETYL TYROSINATE METHYLSILANOL |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | COPPER ASPARTATE |

Chem./Iupac name: | Kwas asparaginowy, sól miedzi (2:1). |

Function: | dodatki |

INCI name: | COPPER GLUCONATE |

INN: | Glukonian miedzi |

CAS No: | 527-09-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-408-2 |

Chem./Iupac name: | Di-D-glukonian miedzi. |

Function: | dodatki |

INCI name: | COPPER PCA |

Chem./Iupac name: | L-prolina, 5-okso-, sól miedzi (2:1). |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | COPPER PCA METHYLSILANOL |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | COPPER SULFATE |

CAS No: | 7758-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-847-6 |

Chem./Iupac name: | Siarczan miedzi. |

Function: | dodatki |

INCI name: | COPPER USNATE |

Chem./Iupac name: | 1,3-(2H,9bH)-dibenzofuranodion, 2,6-diacetylo-7,9-dihydroksy-8,9b-dimetylo-, sól miedzi. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | CORIANDRUM SATIVUM |

CAS No: | 84775-50-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-880-0 |

Chem./Iupac name: | Kolendra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Coriandrum sativum, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CORN ACID |

CAS No: | 68308-50-9 |

Einecs/Elincs No: | 269-654-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej kukurydziany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CORN GLUTEN AMINO ACIDS |

CAS No: | 65072-01-7 |

Chem./Iupac name: | Gluteny, zboża, zhydrolizowane. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CORN GLYCERIDES |

CAS No: | 85536-08-9 |

Einecs/Elincs No: | 287-489-6 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, oleju kukurydzianego mono- i di-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CORN OIL PEG-6 ESTERS |

CAS No: | 61789-25-1 |

Chem./Iupac name: | Olej kukurydziany, etoksylowane. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | CORN OIL PEG-8 ESTERS |

CAS No: | 61789-25-1 |

Chem./Iupac name: | Olej kukurydziany, etoksylowany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CORN STARCH/ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | CORYLUS AMERICANA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Corylusamericana. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CORYLUS AMERICANA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Corylus americana). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CORYLUS AVELLANA |

CAS No: | 84012-21-5 |

Einecs/Elincs No: | 281-667-7 |

Chem./Iupac name: | Leszczyna, Corylus avellana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Corylus avellana, Betulaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CORYLUS AVELLANA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Corylus avellana). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CORYLUS ROSTRATA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Corylus rostrata. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | COTTONSEED ACID |

CAS No: | 68308-51-0 |

Einecs/Elincs No: | 269-656-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej bawełniany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | COTTONSEED GLYCERIDE |

CAS No: | 8029-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-438-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej bawełniany mono-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | COUMARIN |

INN: | kumaryna |

CAS No: | 91-64-5 |

Einecs/Elincs No: | 202-086-7 |

Chem./Iupac name: | Kumaryna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | C11-15 PARETH-12 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-15 PARETH-15 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-20 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-15 PARETH-3 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-30 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-15 PARETH-40 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-15 PARETH-5 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-7 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-9 |

CAS No: | 68131-40-8 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C11-15-drugorzędowe, etoksylowane. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-21-PARETH-10 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-21-PARETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-15 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-23 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-3 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-4 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-13 PARETH-7 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-13 PARETH-9 |

CAS No: | 66455-14-9 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-13, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-14 PARETH-12 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-14 PARETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-14 PARETH-7 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-11 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-12 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-2 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-3 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-4 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-5 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-7 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-9 |

CAS No: | 68131-39-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C12-15, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C14-15 PARETH-11 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C14-15 PARETH-13 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C14-15 PARETH-7 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C20-40 PARETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C20-40 PARETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C20-40 PARETH-40 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C22-24 PARETH-33 |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C30-50 PARETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C30-50 PARETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C30-50 PARETH-40 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C40-60 PARETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C40-60 PARETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C9-11 PARETH-3 |

CAS No: | 68439-46-3 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C9-11, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C9-11 PARETH-6 |

CAS No: | 68439-46-3 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C9-11, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C9-11 PARETH-8 |

CAS No: | 68439-46-3 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, C9-11, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 68954-90-5. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-13 PARETH-5 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 70750-17-3. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-13 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-7 CARBOXYLIC AClD |

CAS No: | 88497-58-9. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-8 CARBOXYLIC Acb |

Chem./Iupac name: | homopolimer oksiranu, alfa-C12-C15-alkilo-omega-karboksymetylo-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C14-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-9 HYDROGENATED TALLOWATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C11-15 PARETH-3 OLEATE |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-12 OLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C12-13 PARETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C12-16 PARETH-6 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | C11-15 PARETH-12 STEARATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C11-15 PARETH-3 STEARATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | C6-14 POLYOLEFIN |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | CRATAEGUS MONOGINA |

CAS No: | 90045-52-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-914-0 |

Chem./Iupac name: | Głóg, Crataegus monogyna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Crataegus monogyna, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CREAM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, śmietanka. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CREATININE |

CAS No: | 60-27-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-466-7 |

Chem./Iupac name: | 2-imino-1-metyloimidazolidyn-4-on. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CROCUS SATIVUS |

Ph. Eur. name: | crocus sativus |

CAS No: | 84604-17-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-295-0 |

Chem./Iupac name: | Szafran uprawny, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Crocus satwus, Iridaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CROSCARMELLOSE. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | CROTONIC ACID |

CAS No: | 503-64-0 |

Einecs/Elincs No: | 207-973-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas izokrotonowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CRYPTOCARYA MASSOY |

CAS No: | 85085-26-3 |

Einecs/Elincs No: | 285-357-2 |

Chem./Iupac name: | Cryptocarya massoy, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cryptocarya massoy, Lauraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CRYSTALLINS |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | C10-18 TRIGLYCERIDES |

CAS No: | 85665-33-4 |

Einecs/Elincs No: | 288-123-8 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C10-18. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | CUCUMIS MELO |

CAS No: | 90063-94-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-054-3 |

Chem./Iupac name: | Melon (roślina), ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cucumis melo, Cucurbitaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CUCUMIS SATIVUS |

CAS No: | 89998-01-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-738-4 |

Chem./Iupac name: | Ogórek, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cucumis sativus, Cucurbitaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CUCURBITACEAE |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cucurbitaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CUCURBITA PEPO |

CAS No: | 89998-03-8 |

Einecs/Elincs No: | 289-741-0 |

Chem./Iupac name: | Cucurbita pepo, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cucurbita pepo, Cucurbitaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CUMINUM CYMINUM |

CAS No: | 84775-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-881-6 |

Chem./Iupac name: | Kmin rzymski, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cuminum cyminum, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CUPRESSUS SEMPER VIRENS |

CAS No: | 84696-07-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-626-9 |

Chem./Iupac name: | Cypress, Cupressus sempervirens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cupressus sempervirens, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CUPRIC ACETATE |

CAS No: | 142-71-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-553-3 |

Chem./Iupac name: | di(octan) miedzi. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CUPRIC SULFATE |

INN: | Siarczan miedziowy |

CAS No: | 7758-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-847-6 |

Chem./Iupac name: | Siarczan miedzi. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CURCUMA LONGA |

CAS No: | 84775-52-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-882-1 |

Chem./Iupac name: | Curcuma longa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Curcuma longa, Zingiberaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CURCUMA ZEDOARIA |

CAS No: | 84961-49-9 |

Einecs/Elincs No: | 284-637-1 |

Chem./Iupac name: | Curcuma zedoaria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Curcuma zedoaria, Zingiberaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CURRY RED |

CAS No: | 25956-17-6 |

Einecs/Elincs No: | 247-368-0 |

Chem./Iupac name: | 6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfonatotolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu(CI 16035). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | CUTANEOUS LYSATE |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, skóra. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CYANOCOBALAMIN |

INN: | cyjanokobalamina |

Ph. Eur. name: | cyanocobalaminum |

CAS No: | 68-19-9 |

Einecs/Elincs No: | 200-680-0 |

Chem./Iupac name: | Cyjanokobalamina. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | CYANOPSIS TETRAGONALBA |

CAS No: | 9000-30-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-536-8 |

Chem./Iupac name: | Żywica Guar. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CYANOPSIS TETRAGONALBA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cyanopsistetragonalba. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYANOTIS ARACHNOIDEA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cyanotisarachnoidea. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYATHEACEAE |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Cyatheaceae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | CYCLAMEN ALDEHYDE |

CAS No: | 103-95-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-161-7 |

Chem./Iupac name: | 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CYCLOCARBOXYPROPYLOLEIC ACID |

CAS No: | 53980-88-4 |

Einecs/Elincs No: | 258-897-1 |

Chem./Iupac name: | kwas 5(lub 6)-karboksy-4-heksylocykloheks-2-eno-1-oktanowy. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | CYCLODEXTRIN |

CAS No: | 7585-39-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-493-2 |

Chem./Iupac name: | Cykloheptapentyloza. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CYCLOETHOXYMETHICONE. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CYCLOHEXANE |

CAS No: | 110-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-806-2 |

Chem./Iupac name: | Cykloheksan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | CYCLOHEXANEDIAMINE TETRAACETIC ACID |

CAS No: | 482-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 207-582-7 |

Chem./Iupac name: | kwas cykloheks-1,2-ylenodiaminotetraoctowy. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | CYCLOMETHICONE |

INN: | cyklometikon |

CAS No: | 69430-24-6 |

Einecs/Elincs No: | 209-136-7/208-764-9 |

Chem./Iupac name: | Oktametylocyklotetrasiloksan/dekametylocyklopentasiloksan. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki/środki regulujące lepkość |

INCI name: | CYCLOPENTANE CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 3400-45-1 |

Einecs/Elincs No: | 222-269-5 |

Chem./Iupac name: | kwas cyklopentanokarboksylowy. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | CYMBOPOGON MARTINI |

CAS No: | 84649-81-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-461-2 |

Chem./Iupac name: | Cymbopogon martini, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cymbopogon martini, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYMBOPOGON NARDUS |

CAS No: | 8000-29-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-753-6 |

Chem./Iupac name: | Cymbopogon nardus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cymbopogon nardus, Gramineae. |

Function: | dodatki |

INCI name: | CYMBOPOGON SCHOENANTHUS |

CAS No: | 89998-16-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-754-1 |

Chem./Iupac name: | Cymbopogon schoenanthus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cymbopogon schoenanthus, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYNARA SCOLYMUS |

CAS No: | 84012-14-6 |

Einecs/Elincs No: | 281-659-3 |

Chem./Iupac name: | Karczoch, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cynara scolymus, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYPRIPEDIUM PUBESCENS |

CAS No: | 84775-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-884-2 |

Chem./Iupac name: | Cyprtpedium calceolus pubescens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Cypripedium calceolus pubescens, Orchidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYSTEAMINE HCl |

INN: | chlorowodorek cysteaminy |

CAS No: | 156-57-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-858-1 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorek merkaptaminy. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | CYSTEINE |

INN: | cysteina |

CAS No: | 52-90-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-158-2 |

Chem./Iupac name: | L-cysteina. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki antystatyczne/środki redukujące |

INCI name: | CYSTEINE HCl |

INN: | chlorowodorek cysteiny |

CAS No: | 52-89-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-157-7 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorek cysteiny. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | CYSTEINE HCl |

CAS No: | 10318-18-0 52-89-1 |

Einecs/Elincs No: | 233-698-2 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorek DL-cysteiny uwodniony. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | CYSTEINE HCl |

CAS No: | 32443-99-5 |

Einecs/Elincs No: | 251-043-9 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorek D-cysteiny. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | CYSTINE |

INN: | cystyna |

CAS No: | 56-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-296-3 |

Chem./Iupac name: | Cystyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CYSTINE |

CAS No: | 923-32-0 |

Einecs/Elincs No: | 213-094-5 |

Chem./Iupac name: | DL-cystyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | CYTISUS SCOPARIUS |

Ph. Eur. name: | cytisus scoparius |

CAS No: | 84696-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-653-6 |

Chem./Iupac name: | Żarnowiec szkocki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Sarotkamnus scoparius, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | CYTOCHROME C |

CAS No: | 9007-43-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-700-9 |

Chem./Iupac name: | Cytochrom c. |

Function: | dodatki biologiczne |

D

INCI name: | DALEA SPINOSA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Dalea spinosa). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DAMAR |

CAS No: | 9000-16-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-528-4 |

Chem./Iupac name: | Damara. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Jest to produkt zawierający kwasy żywiczne i ich estry, terpeny oraz produkty uleniania lub polimeryzacji tych terpenów. (Shorea, Dipterocarpaceae). |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DAUCUS CAROTA |

CAS No: | 84929-61-3 |

Einecs/Elincs No: | 284-545-1 |

Chem./Iupac name: | Marchew, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Daucuscarota, Umbelliferae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DEA-C12-15 ALKYL SULFATE |

Chem./Iupac name: | kwas siarkowy, C12-C15-alkilo ester, sól 2,2'-iminobisetanolu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-CETEARETH-2 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEA-CETYL PHOSPHATE |

CAS No: | 69331-39-1 |

Einecs/Elincs No: | 273-968-7 |

Chem./Iupac name: | 1-Heksadekanol, fosforan, związek z 2,2'-iminobis[etanol] (1:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-CETYL SULFATE |

CAS No: | 51541-51-6 |

Einecs/Elincs No: | 257-260-5 |

Chem./Iupac name: | Siarczan bis(2-hydroksyetylo)amonowy heksadecylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-COCOAMPHODIPROPIONATE |

Chem./Iupac name: | Beta-alanina, N-(2-aminoetylo)-N-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]-, N-koko acylu pochodne, sole 2,2'-iminobisetanolu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE |

CAS No: | 84195-78-8 |

Einecs/Elincs No: | 282-385-7 |

Chem./Iupac name: | kwas 5(lub 6)-karboksy-4-heksylocykloheks-2-eno-1-oktanowy, zwiazek z 2,2'-iminodietanolem. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-DODECYLBENZENESULFONATE |

CAS No: | 26545-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 247-784-2 |

Chem./Iupac name: | kwas dodecylobenzenosulfonowy, zwiazek z 2,2'-iminodietanolem (1:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-HYDROLYZED LECITHIN |

CAS No: | 91053-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 293-317-0 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, produkty reakcji z dietanolaminą. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEA-ISOSTEARATE |

CAS No: | 93920-28-6 |

Einecs/Elincs No: | 300-113-8 |

Chem./Iupac name: | kwas izooktadekanowy, związek z 2,2'-iminodietanolem (1:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-LAURAMINOPROPIONATE |

CAS No: | 65104-36-1 |

Einecs/Elincs No: | 265-417-4 |

Chem./Iupac name: | N-dodecylo-β-alanina, zwiazek z 2,2'-iminodietanolem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DEA-LAURETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-LAURYL SULFATE |

CAS No: | 143-00-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-577-4 |

Chem./Iupac name: | Siarczan bis(2-hydroksyetylo)amonowy decylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-LINOLEATE |

CAS No: | 59231-42-4 |

Einecs/Elincs No: | 261-676-2 |

Chem./Iupac name: | kwas (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienowy, zwiazek z 2,2'-iminodietanolem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DEA-METHOXYCINNAMATE |

CAS No: | 56265-46-4 |

Einecs/Elincs No: | 260-082-0 |

Chem./Iupac name: | kwas P-metoksycynamonowy, zwiazek z 2,2'-iminodietanolem (1:1). |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | DEA-METHYL MYRISTATE SULFONATE |

Chem./Iupac name: | kwas tetradekanowy, 2-sulfo-, 1-metylu ester, sól 2,2'-iminobisetanolu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-MYRETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-MYRISTATE |

CAS No: | 53404-39-0 |

Einecs/Elincs No: | 258-531-0 |

Chem./Iupac name: | mirystynian bis(2-hydroksyetylo)amonowy. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-MYRISTYL SULFATE |

CAS No: | 65104-61-2 |

Einecs/Elincs No: | 265-433-1 |

Chem./Iupac name: | Siarczan bis(2-hydroksyetylo)amonowy tetradecylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-OLETH-10 PHOSPHATE |

CAS No: | 58855-63-3 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, zwiazek z (Z)-, α-9-oktadecenyl-, omega-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylu), fosforan. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-OLETH-20 PHOSPHATE |

CAS No: | 58855-63-3 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, związek z (Z)-, α-9-oktadecenyl-, ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylu), fosforan. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-OLETH-3 PHOSPHATE |

CAS No: | 58855-63-3 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, związek z (Z)-, α-9-oktadecenyl-, ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylu), fosforan. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-OLETH-5 PHOSPHATE |

CAS No: | 58855-63-3 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, związek z (Z)-, α-9-oktadecenyl-, ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylu), fosforan. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DEA-STYRENE/ACRYLATES/DVB COPOLYMER |

Function: | środki zmętniające |

INCI name: | DECANAL |

CAS No: | 112-31-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-957-4 |

Chem./Iupac name: | Dekanal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DECARBOXY CARNOSINE HCl |

Function: | dodatki |

INCI name: | DECETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-4 |

CAS No: | 26183-52-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-6 |

CAS No: | 26183-52-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECETH-4 PHOSPHATE |

CAS No: | 9004-80-2 52019-36-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylu), α-fosfono-ω-(decyloksy)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECETH-6 PHOSPHATE |

CAS No: | 9004-80-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylu), α-fosfono-ω(decyloksy)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DECYL ALCOHOL |

CAS No: | 112-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-956-9 |

Chem./Iupac name: | Dekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DECYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 2605-79-0 |

Einecs/Elincs No: | 220-020-5 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dimetylodecylaminy N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECYL BETAINE |

CAS No: | 2644-45-3 |

Einecs/Elincs No: | 220-152-3 |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek (karboksymetylo)decylodimetyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECYL GLUCOSIDE |

CAS No: | 54549-25-6 |

Einecs/Elincs No: | 259-218-1 |

Chem./Iupac name: | D-glukozyd decylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 84605-08-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-388-6 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanian decylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DECYL MERCAPTOMETHYLIMIDAZOLE |

Chem./Iupac name: | Imidazol, 2-decylo-1-rnerkaptometylo-. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DECYL MYRISTATE |

CAS No: | 41927-71-3 |

Einecs/Elincs No: | 255-589-9 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian decylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DECYL OLEATE |

CAS No: | 3687-46-5 |

Einecs/Elincs No: | 222-981-6 |

Chem./Iupac name: | Oleinian decylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DECYL POLYGLUCOSE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DECYL SUCCINATE |

CAS No: | 2530-33-8 |

Einecs/Elincs No: | 219-783-7 |

Chem./Iupac name: | Wodorobursztynian decylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DECYLTETRADECANOL |

CAS No: | 58670-89-6 |

Einecs/Elincs No: | 261-385-0 |

Chem./Iupac name: | 2-decylotetradekanol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DECYLTETRADECETH-30 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEDM HYDANTOIN |

CAS No: | 26850-24-8 |

Einecs/Elincs No: | 248-052-5 |

Chem./Iupac name: | 1,3-bis(2-hydroksyetylo)-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DEDM HYDANTOIN DILAURATE |

Chem./Iupac name: | 2,4-imidazolidynodion, 1,3-bis(2-dekanoilooksyetylo)-5,5-dimetylo-. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DEHYDROACETIC ACID |

INN: | dehydrooctowy kwas |

CAS No: | 520-45-6 |

Einecs/Elincs No: | 208-293-9 |

Chem./Iupac name: | 3-acetylo-6-metylo-2H-pirano-2,4(3H)-dion. |

Restriction: | Vl/1,13 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 7-DEHYDROCHOLESTEROL |

CAS No: | 434-16-2 |

Einecs/Elincs No: | 207-100-5 |

Chem./Iupac name: | 7,8-didehydrocholesterol. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DELTA-DECALACTONE |

CAS No: | 705-86-2 |

Einecs/Elincs No: | 211-889-1 |

Chem./Iupac name: | Dekan-5-olid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DENATONIUM BENZOATE |

INN: | benzoesan denatonium |

CAS No: | 3734-33-6 |

Einecs/Elincs No: | 223-095-2 |

Chem./Iupac name: | benzoesan denatonium |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | DENATONIUM SACCHARIDE |

Chem./Iupac name: | Benzenometanaminium, N-[2-[(2,6-dimetylofenylo)amino]-2-oksoetylo]-N,N-dietylo-, sól z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | DEODORIZED KEROSENE |

CAS No: | 8008-20-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-366-4 |

Chem./Iupac name: | Kerozyna (petroleum). Złożone połączenie węglowodorów powstające przy destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów posiadających liczbę atomów węgla głównie w zakresie C9 do C16 i wrzących w zakresie od około 150 do 290 °C (320- 554 °F). |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DEPROTEINIZED SERUM |

CAS No: | 90989-73-4 |

Einecs/Elincs No: | 292-730-3 |

Chem./Iupac name: | Krew, ekstrakt, odbiałkowana. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | DEQUALINIUM ACETATE |

CAS No: | 4028-98-2 |

Einecs/Elincs No: | 223-712-5 |

Chem./Iupac name: | dioctan 1,1'-(dekano-1,10-diylo)bis[4-amino-2-metylochinoliny]. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | DEQUALINIUM CHLORIDE |

INN: | chlorek dekwalinium |

CAS No: | 522-51-0 |

Einecs/Elincs No: | 208-330-9 |

Chem./Iupac name: | chlorek dekwalinium. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | DESAMIDO COLLAGEN |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DEXTRAN |

INN: | dekstran |

CAS No: | 9004-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-677-5 |

Chem./Iupac name: | Dekstran. |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DEXTRAN SULFATE |

CAS No: | 9042-14-2 |

Chem./Iupac name: | kwas siarkowy, ester dekstranu. |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | DEXTRIN |

INN: | dekstryna |

CAS No: | 9004-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-675-4 |

Chem./Iupac name: | Dekstryna. |

Function: | absorbenty/substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DEXTRIN BEHENATE |

CAS No: | 112444-74-3 |

Chem./Iupac name: | kwas dokozanowy, ester dekstryny. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEXTRIN LAURATE |

CAS No: | 79748-56-4 |

Chem./Iupac name: | kwas dodekanowy, ester dekstryny. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEXTRIN MYRISTATE |

CAS No: | 93792-77-9 |

Chem./Iupac name: | kwas tetradekanowy, ester dekstryny. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEXTRIN PALMITATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DEXTRIN STEARATE |

CAS No: | 37307-33-8 |

Chem./Iupac name: | kwas oktadekanowy, ester dekstryny. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIACETIN |

CAS No: | 25395-31-7 |

Einecs/Elincs No: | 246-941-2 |

Chem./Iupac name: | 1,3-di(octan) gliceryny. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIACETONE ALCOHOL |

CAS No: | 123-42-2 |

Einecs/Elincs No: | 204-626-7 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 3,4-DIAMINOBENZOIC ACID |

CAS No: | 619-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 210-577-2 |

Chem./Iupac name: | kwas 3,4-diaminobenzoesowy. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,4-DIAMINODIPHENYLAMINE |

CAS No: | 136-17-4 |

Chem./Iupac name: | 1,2,4-benzenotriamina, N-fenylo-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4,4'-DIAMINODIPHENYLAMINE |

CAS No: | 537-65-5 |

Einecs/Elincs No: | 208-673-4 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-iminodianilina (CI 76120). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2.4-DIAMINO-5-METHYLPHENETOL HCl |

CAS No: | 113715-25-6 |

Chem./Iupac name: | 1,3-benzenodiamina, 4-etoksy-6-metylo-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENOXYETHANOLHCl |

CAS No: | 113715-27-8 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2-(2,4-diamino-5-metylofenoksy)-, dichlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4,5-DIAMINO-1-METHYLPYRAZOLE HCl |

CAS No: | 20055-01-0 |

Chem./Iupac name: | 1H-pirazol, 4,5-diamino-1-metylo-dichlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,4-DIAMINOPHENOL |

CAS No: | 95-86-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-459-4 |

Chem./Iupac name: | 2,4-diaminofenol. |

Restriction: | III/1,10 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,4-DIAMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 137-09-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-279-4 |

Chem./Iupac name: | dichlorek 4-hydroksy-m-fenylenodiamonu. |

Restriction: | III/1,10 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl |

CAS No: | 66422-95-5 |

Einecs/Elincs No: | 266-357-1 |

Chem./Iupac name: | dichlorowodorek 2-(2,4-diaminofenoksy)etanolu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,6-DIAMINOPYRIDINE |

CAS No: | 141-86-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-507-2 |

Chem./Iupac name: | Pirydyno-2,6-diylodiamina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIAMMONIUM CITRATE |

CAS No: | 3012-65-5 3012-65-6 |

Einecs/Elincs No: | 221-146-3 |

Chem./Iupac name: | Wodoro 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylan diamonu. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | DIAMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIAMMONIUM DITHIODIGLYCOLATE |

CAS No: | 68223-93-8 |

Einecs/Elincs No: | 269-323-4 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-ditiodioctan diamonu. |

Function: | środki redukujące |

INCI name: | DIAMMONIUM EDTA |

CAS No: | 20824-56-0 |

Einecs/Elincs No: | 244-063-4 |

Chem./Iupac name: | Diwodoroetylenodiaminotetraoctan diamonu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DIAMMONIUM LAURAMIDO-MEA SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, 1-[2-[(1-oksododecylo)amino]etylo] ester, sól diamonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIAMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 37451-77-7 |

Einecs/Elincs No: | 253-510-2 |

Chem./Iupac name: | C-dodecylosulfonatobursztynian diamonu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIAMMONIUM OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIAMMONIUM PHOSPHATE |

INN: | Fosforan amonu |

CAS No: | 7783-28-0 |

Einecs/Elincs No: | 231-987-8 |

Chem./Iupac name: | Wodoroortofosforan diamonu. |

Function: | środki buforujące/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | DIAMYLHYDROQUINONE |

CAS No: | 79-74-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-222-2 |

Chem./Iupac name: | 2,5-di-tert-pentylohydrochinon. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DIAMYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 922-80-5 |

Einecs/Elincs No: | 213-085-6 |

Chem./Iupac name: | 1,2-bis(pentylooksykarbonylo)etanosulfonian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIAZOLIDINYL UREA |

CAS No: | 78491-02-8 |

Einecs/Elincs No: | 278-928-2 |

Chem./Iupac name: | 1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-ylo]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik. |

Restriction: | VI/1,46 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | DIBEHENYL/DIARACHIDYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Metanaminium, N-metylo-N,N-bis(zmieszane dokozyl i eikozyl)-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | DIBEHENYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 26597-36-4 |

Chem./Iupac name: | 1-dokozanaminium, N-dokozylo-N,N-dimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIBEHENYLDIMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-dokozanaminium, N-dokozylo-N,N-dimetylo-, metyloosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIBEHENYL METHYLAMINE |

CAS No: | 61372-91-6 |

Einecs/Elincs No: | 262-740-2 |

Chem./Iupac name: | N-metyloodidokozyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIBENZOTHIOPHENE |

INN: | dibenzotiofen |

CAS No: | 132-65-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-072-9 |

Chem./Iupac name: | Dibenzotiofen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIBENZYLIDENE SORBITOL |

CAS No: | 32647-67-9 |

Einecs/Elincs No: | 251-136-4 |

Chem./Iupac name: | Bis-O-(benzylideno)-D-glucytol. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIBROMOHEXAMIDINE ISETHIONATE |

CAS No: | 93856-83-8 |

Einecs/Elincs No: | 299-116-4 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-hydroksyetanosulfonowy, zwiazek z 4,4'-[heksano-1,6-diyIobis(oksy)]bis[3-bromobenzenokarboksyamidyną] (2:1). |

Restriction: | VI/1,15 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | DIBROMOPROPAMIDINE DIISETHIONATE |

CAS No: | 614-87-9 |

Einecs/Elincs No: | 210-399-5 |

Chem./Iupac name: | Izetionian dibromopropamidyny. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DIBUTYL ADIPATE |

CAS No: | 105-99-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-350-4 |

Chem./Iupac name: | Adypinian dibutylu. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIBUTYLENE TETRAFURFURAL |

CAS No: | 126-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-773-7 |

Chem./Iupac name: | 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-oktahydrodibenzofurano-4a-karbaldehyd. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE |

CAS No: | 63663-21-8 |

Einecs/Elincs No: | 264-391-1 |

Chem./Iupac name: | (S)-N,N'-dibutylo-2-[(1-oksododecylo)amino]glutaramid. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIBUTYL OXALATE |

CAS No: | 2050-60-4 |

Einecs/Elincs No: | 218-092-8 |

Chem./Iupac name: | Szczawian dibutylu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIBUTYL PHTHALATE |

Ph. Eur. name: | dibutylis fthalas |

CAS No: | 84-74-2 |

Einecs/Elincs No: | 201-557-4 |

Chem./Iupac name: | Ftalan dibutylu. |

Function: | substancje błonotwórcze/rozpuszczalniki |

INCI name: | DIBUTYL SEBACATE |

CAS No: | 109-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-672-5 |

Chem./Iupac name: | Sebacynian dibutylu. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DICALCIUM PHOSPHATE |

INN: | Fosforan wapnia, dizasadowy |

CAS No: | 7757-93-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-826-1 |

Chem./Iupac name: | Wodoroortofosforan wapnia. |

Function: | ścierniwa/środki zmętniające/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE |

INN: | fosforan wapnia, dizasadowy |

CAS No: | 7789-77-7 |

Einecs/Elincs No: | 231-826-1 |

Chem./Iupac name: | Wodoroortofosforan wapnia. |

Function: | ścierniwa/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | DI-C12-15 ALKYL ADIPATE |

Chem./Iupac name: | kwas heksanodiowy, bis(C12-C15-alkilo) estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DI-C12-15 ALKYL FUMARATE |

Chem./Iupac name: | kwas butenodiowy (e), bis(C12-C15-alkilo) estry. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DI-C12-13 ALKYL MALATE |

Chem./Iupac name: | Butandiowy kwas, hydroksy-, bis-(C12-C13-alkilo) estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DI-C12-13 ALKYL TARTRATE |

CAS No: | 94095-06-4 |

Einecs/Elincs No: | 302-210-0 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, 2,3-dihydroksy- [R-(R*,R*)]-, C12-14-rozgałęzione i liniowe estry alkilowe. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DICAPRYL ADIPATE |

CAS No: | 105-97-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-349-9 |

Chem./Iupac name: | Adypinian didecylu. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DICAPRYL/DICAPRYLYL DIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 68424-95-3 |

Einecs/Elincs No: | 270-331-5 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, di-C8-10-alkilodimetyloo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | DICAPRYLOYL CYSTINE |

CAS No: | 41760-23-0 |

Einecs/Elincs No: | 255-535-4 |

Chem./Iupac name: | 3-metyloosalicylan fenylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DICAPRYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 23524-64-3 1639-66-3 |

Einecs/Elincs No: | 245-714-5 |

Chem./Iupac name: | 1,4-didecylosulfonatobursztynian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DICAPRYLYL ETHER |

CAS No: | 629-82-3 |

Einecs/Elincs No: | 211-112-6 |

Chem./Iupac name: | Eter dioktylowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DICAPRYLYL MALEATE |

CAS No: | 2915-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 220-835-6 |

Chem./Iupac name: | Maleinian dioktylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DICETEARETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DICETYL ADIPATE |

CAS No: | 26720-21-8 |

Einecs/Elincs No: | 247-941-5 |

Chem./Iupac name: | Adypinian diheksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DICETYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 1812-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 217-325-0 |

Chem./Iupac name: | chlorek diheksadecylodimetylooamonu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DICETYL ETHER |

CAS No: | 4113-12-6 |

Einecs/Elincs No: | 223-900-7 |

Chem./Iupac name: | Eter diheksadecylowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DICETYL PHOSPHATE |

CAS No: | 2197-63-9 |

Einecs/Elincs No: | 218-594-7 |

Chem./Iupac name: | Wodorofosforan diheksadecylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DICETYL THIODIPROPIONATE |

CAS No: | 3287-12-5 |

Einecs/Elincs No: | 221-941-5 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-tiobispropionian diheksadecylu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DICHLOROBENZYL ALCOHOL |

CAS No: | 1777-82-8 |

Einecs/Elincs No: | 217-210-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy. |

Restriction: | VI/1,22 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | DICHLOROMETHANE |

CAS No: | 75-09-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-838-9 |

Chem./Iupac name: | Dichlorometan. |

Restriction: | III/1,7 |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DICHLORO-m-XYLENOL |

INN: | dichloroksylenol |

CAS No: | 133-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 205-109-9 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dichloro-3,5-ksylenol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | DICHLOROPHENE |

INN: | dichlorofen |

CAS No: | 97-23-4 |

Einecs/Elincs No: | 202-567-1 |

Chem./Iupac name: | Dichlorofen. |

Restriction: | III/1,11 |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki dezodoryzujące |

INCI name: | DICHLOROPHENYL IMIDAZOLDIOXOLAN |

CAS No: | 85058-43-1 |

Chem./Iupac name: | 1,3-dioksolan, 2-[(1(2H)-imidazolilo)metyloo]-2-(2,4-dichlorofenylo)-4-[4-(4-etoksykarbonyloheksahydropirazynylo)'fenylo]oksymetylo-. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DICOCAMINE |

CAS No: | 61789-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 263-086-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, dikoko alkilo. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | DICOCODIMETHYLAMINE DILINOLEATE |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, Ν,Ν-dimetylo, sole z dimerem kwasu linolowego. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | DICOCODIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 263-087-6 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, dikoko alkilodimetylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DICOCOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DICOCOYL PENTAERYTHRITYL DISTEARYL CITRATE |

Chem./Iupac name: | kwas cytrynowy, 1,2-dodecylu ester, estry z bis(koko acylo)pentaerytrytolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DI-C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DI-C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DI-C12-15 PARETH-4 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DI-C12-15 PARETH-6 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DI-C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DICYCLOHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 23386-52-9 |

Einecs/Elincs No: | 245-629-3 |

Chem./Iupac name: | 1,4-dicykloheksylosulfonatobursztynian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIDECENE |

Chem./Iupac name: | 1-decenu dimer |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 7173-51-5 |

Einecs/Elincs No: | 230-525-2 |

Chem./Iupac name: | kwas didecylodimetyloamonu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHANOLAMINE BISULFATE |

CAS No: | 59219-56-6 |

Einecs/Elincs No: | 261-663-1 |

Chem./Iupac name: | Wodorosiarczan bis(2-hydroksyetylo)amonu |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | DIETHANOLAMINOOLEAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenamid, [bis(2-hydroksyetylo)amino]-, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHOXYETHYL SUCCINATE |

CAS No: | 26962-29-8 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, bis(2-etoksyetylo) ester. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIETHYL ACETYL ASPARTATE |

Chem./Iupac name: | kwas asparaginowy, N-acetylo-, dietylu ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIETHYLAMINE |

CAS No: | 109-89-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-716-3 |

Chem./Iupac name: | Dietyloamina. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | DIETHYLAMINE LAURETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHYLAMINOETHYL COCOATE |

CAS No: | 85631-35-2 |

Einecs/Elincs No: | 287-983-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, 2-(dietylamino)etylu estry. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHYLAMINOETHYL PEG-5 COCOATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHYLAMINOETHYL PEG-5 LAURATE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | DIETHYLAMINOETHYL STEARATE |

CAS No: | 3179-81-5 |

Einecs/Elincs No: | 221-662-9 |

Chem./Iupac name: | stearynian 2-(dietyloamino)etylu. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIETHYLAMINOMETHYLCOUMARIN |

CAS No: | 91-44-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-068-9 |

Chem./Iupac name: | 7-(dietyloamino)-4-metylo-2-benzopiron. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIETHYL ASPARTATE |

CAS No: | 43101-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 256-095-6 |

Chem./Iupac name: | DL-asparaginian dietylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOL |

CAS No: | 111-46-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-872-2 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-oksydietanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOLAMINE/EPICHLOROHYDRIN/PIPERAZINE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE |

CAS No: | 120-55-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-407-6 |

Chem./Iupac name: | dibenzoesan oksydietylenu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOL DILSONONANOATE |

CAS No: | 106-01-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-353-0 |

Chem./Iupac name: | dinonanian oksydietylenu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOL DIOCTANOATE |

CAS No: | 72269-52-4 |

Einecs/Elincs No: | 276-553-9 |

Chem./Iupac name: | bis(2-etyloheksanian) oksydietylenu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYLENE GLYCOL DIOCTANOATE/DIISONONANOATE |

Chem./Iupac name: | Oksybis(2-hydroksyetylo), diestry z kwasem 3,5,5-trimetyloheksanowym 2-etyloheksanowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYLENE TRICASEINAMIDE |

Chem./Iupac name: | Kazeina, produkt reakcji z bis(2-aminoetylo)aminą. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIETHYL GLUTAMATE |

CAS No: | 55895-85-7 |

Chem./Iupac name: | kwas Dl-glutaminowy, dietylu ester. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIETHYL OXALATE |

CAS No: | 95-92-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-464-1 |

Chem./Iupac name: | szczawian dietylu |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIETHYL PALMITOYL ASPARTATE |

Chem./Iupac name: | kwas asparaginowy, N-heksadekanoilo-, dietylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYL PHTHALATE |

INN: | ftalan dietylu |

CAS No: | 84-66-2 |

Einecs/Elincs No: | 201-550-6 |

Chem./Iupac name: | ftalan dietylu. |

Function: | substancje skażające/substancje błonotwórcze/rozpuszczalniki |

INCI name: | DIETHYL SEBACATE |

CAS No: | 110-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-764-5 |

Chem./Iupac name: | sebacynian dietylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYL SUCCINATE |

CAS No: | 123-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-612-0 |

Chem./Iupac name: | bursztynian dietylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIETHYL TOLUAMIDE |

INN: | dietylotoluamid |

CAS No: | 134-62-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-149-7 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dietylo-m-toluamid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIGALLOYL TRIOLEATE |

INN: | trioleinian digalloilu |

CAS No: | 17048-39-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, 3,4-dihydroksy-5-[[3,4,5-tris[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]benzoilo]oksy]-, (Ζ,Ζ,Ζ)-. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DIGLYCERIN |

CAS No: | 59113-36-9 |

Einecs/Elincs No: | 261-605-5 |

Chem./Iupac name: | Oksybispropanodiol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIGLYCERYL STEARATE MALATE |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriolu homopolimer, estery z kwasami oktadekanowym i 2-hydroksy-1,4-butanodiowym. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIGLYCOL/CHDM/ISOPHTHALATES/SIPCOPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIHEPTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 4680-44-8 |

Einecs/Elincs No: | 225-131-2 |

Chem./Iupac name: | 1,4-diheptylosulfonatobursztynian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHEXYL ADIPATE |

CAS No: | 110-33-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-757-7 |

Chem./Iupac name: | adypinian diheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 3006-15-3 |

Einecs/Elincs No: | 221-109-1 |

Chem./Iupac name: | 1,4-diheksylosulfonatobursztynian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROABIETYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | 1-fenantrenometanol, dokozanian dodekahydro-1,4α-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-,. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROABIETYL METHACRYLATE |

Chem./Iupac name: | 1-fenantrenometanol, 2-metylo-2-propenian dodekahydro-1,4α-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-,. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIHYDROCHOLESTEROL |

CAS No: | 80-97-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-315-8 |

Chem./Iupac name: | 5-α-cholestan-3-β-ol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROCHOLESTERYL OCTYLDECANOATE |

Chem./Iupac name: | 2-oktylodekanian cholestan-3-olu,. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROCHOLETH-15 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIHYDROCHOLETH-20 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIHYDROCHOLETH-30 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIHYDROCOUMARIN |

CAS No: | 119-84-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-354-9 |

Chem./Iupac name: | 3,4-dihydrokumaryna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIHYDROGENATED C16-18 AMIDO BENZOIC ACID |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, 2-[bis(uwodorniony-C16-C18-alkilo)]aminokarbonylo-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOWAMIDOETHYL HYDROXYETHYLMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 91673-13-1 |

Einecs/Elincs No: | 294-127-0 |

Chem./Iupac name: | Etanaminium, 2-amino-N-(2-aminoetylo)-N-(2-hydroksyetylo)-N-metylo-, N,N'-bis(uwodorniony łój acylo) pochodne, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOWAMIDOETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 68953-59-3 |

Einecs/Elincs No: | 273-221-5 |

Chem./Iupac name: | Etanaminium, 2-amino-N-(2-aminoetylo)-N-(2-hydroksyetylo)-N-metylo-, N,N'-bis uwodorniony łój acylo) pochodne, Me siarczany (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW BENZYLMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-73-9 |

Einecs/Elincs No: | 263-082-9 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, benzylobis(uwodorniony łój alkilo)metylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW BENZYLMONIUM HECTORITE |

CAS No: | 61789-73-9 |

Einecs/Elincs No: | 263-082-9 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, benzylobis(uwodorniony łój alkilo)metylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOWDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-80-8 |

Einecs/Elincs No: | 263-090-2 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, bis(uwodorniony łój alkilo)dimetylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOWETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Etanaminium, 2-hydroksy-N,N-bis[2-(uwodorniony łój alkilo)etylo]-N-metyl0-, metylosiarczany (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 91995-81-2 |

Einecs/Elincs No: | 295-344-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C10-20 i C16-18-nienas., produkty reakcji z trietanoloaminą, di-Me siarczan-kwaternizowane. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW METHYLAMINE |

CAS No: | 61788-63-4 |

Einecs/Elincs No: | 262-991-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, bis(uwodorniony łój alkilo)metylo. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOWOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Etanaminium, 2-hydroksy-N,N-bis[2-(1-oksouwodorniony łój alkilo)etylo]-N-metylo-, Me siarczany (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW PHTHALATE |

CAS No: | 99035-59-3 |

Einecs/Elincs No: | 308-925-4 |

Chem./Iupac name: | kwas1,2-Benzenodikarboksylowy, diłojowe alkilo estry. |

Function: | środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROGENATED TALLOW PHTHALIC ACID AMIDE |

Chem./Iupac name: | kwas benzoesowy, 2-[bis(uwodorniony łój alkilo)]aminokarbonylo-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIHYDROJASMONATE |

CAS No: | 37172-53-5 |

Einecs/Elincs No: | 253-379-1 |

Chem./Iupac name: | 2-heksylo-3-oksocyklopentanoestry metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIHYDROLANOSTEROL |

Chem./Iupac name: | Lanost-8-en-3-ol, (3-beta)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIHYDROPHYTOSTERYL OCTYLDECANOATE |

Chem./Iupac name: | 2-oktylodekanian sigmastan-3-olu (3-beta)-,. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROXYACETONE |

CAS No: | 96-26-4 |

Einecs/Elincs No: | 202-494-5 |

Chem./Iupac name: | 1,3-dihydroksyaceton. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIHYDROXYETHYLAMINO HYDROXYPROPYL OLEATE |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy, 3-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-2-hydroksypropylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL C12-15 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 71486-82-3 |

Einecs/Elincs No: | 275-530-0 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(C12-15-alkyloksy)propylo] pochodne, N-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL C8-10 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(C8-C10-alkyloksy)propylo] pochodne, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL C9-11 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(C9-C11-alkyloksy)propylo] pochodne, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL COCAMINE OXIDE |

CAS No: | 61791-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 263-180-1 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, N-koko alkilo pochodne, N-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL LAURAMINE OXIDE |

CAS No: | 2530-44-1 |

Chem./Iupac name: | Dodecylamina, N,N-bis(2-hydroksetyl)-, N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL OLEYL GLYCINATE |

Chem./Iupac name: | 9-oktadeceno-1-aminium, N-(karboksymetylo)-N,N-bis(-2-hydroksyetylo)-, wodorotlenek, wewnętrzna sól. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL SOYA GLYCINATE |

Chem./Iupac name: | Soja alkiloaminium, N-karboksymetylo-N',N-bis(2-hydroksyetylo)-, wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL SOYAMINE DIOLEATE |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy, diester z N-(soja acylo)-iminobisetanolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL STEARAMINE OXIDE |

CAS No: | 14048-77-2 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-(oktadecyloimino)bis-, N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL STEARYL GLYCINATE |

CAS No: | 24170-14-7 |

Einecs/Elincs No: | 246-056-1 |

Chem./Iupac name: | wodorotlenek (karboksymetylo)bis(2-hydroksyetylo)oktadecyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE HCl |

CAS No: | 68132-78-5 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane, chlorowodorki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE OLEATE |

CAS No: | 68439-43-0 |

Einecs/Elincs No: | 270-404-1 |

Chem./Iupac name: | kwas (Z)-9-oktadecenowy, związek z N-łójoalkilo-2,2'-iminobis[etanolem]. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE OXIDE |

CAS No: | 61791-46-6 |

Einecs/Elincs No: | 263-179-6 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2,2'-iminobis-, N-łój alkilo pochodne, N-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYETHYL TALLOW GLYCINATE |

CAS No: | 61791-25-1 |

Chem./Iupac name: | Łój alkiloaminium, N-karboksymetylo-N,N-bis(2-hydroksyetylo)-, wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIHYDROXYINDOLE |

CAS No: | 3131-52-0 |

Chem./Iupac name: | 1H-indolo-5,6-diol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIIODOMETHYLTOLYLSULFONE |

CAS No: | 20018-09-1 |

Einecs/Elincs No: | 243-468-3 |

Chem./Iupac name: | p-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DIISOBUTYL ADIPATE |

CAS No: | 141-04-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-450-3 |

Chem./Iupac name: | adypinian diizobutylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOBUTYL OXALATE |

CAS No: | 13784-89-9 |

Einecs/Elincs No: | 237-442-0 |

Chem./Iupac name: | szczawian di-sec-butylu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIISOBUTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 127-39-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-839-5 |

Chem./Iupac name: | 1,2-diizobutoksykarbonyloetanosulfonian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIISOCETYL ADIPATE |

CAS No: | 57533-90-1 |

Einecs/Elincs No: | 260-799-9 |

Chem./Iupac name: | adypinian bis(2-heksylodecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISODECYL ADIPATE |

CAS No: | 27178-16-1 |

Einecs/Elincs No: | 248-299-9 |

Chem./Iupac name: | adypinian diizodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISONONYL ADIPATE |

CAS No: | 33703-08-1 |

Einecs/Elincs No: | 251-646-7 |

Chem./Iupac name: | adypinian diizononylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOPROPYL ADIPATE |

CAS No: | 6938-94-9 |

Einecs/Elincs No: | 230-072-0 |

Chem./Iupac name: | adypinian diizopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOPROPYL DIMER DILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOPROPYL METHYL CINNAMATE |

CAS No: | 32580-71-5 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-propenowy, 3-[2,4-bis(1-metyloetylo)fenylo]-, ester metylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | DIISOPROPYL OXALATE |

CAS No: | 615-81-6 |

Einecs/Elincs No: | 210-448-0 |

Chem./Iupac name: | szczawian diizopropylu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIISOPROPYL SEBACATE |

CAS No: | 7491-02-3 |

Einecs/Elincs No: | 231-306-4 |

Chem./Iupac name: | sebacynian diizopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOSTEAROYL TRIMETHYLOLPROPANE SILOXY SILICATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIISOSTEARYL ADIPATE |

CAS No: | 62479-36-1 |

Chem./Iupac name: | kwas heksanodiowy, ester bis(16-metyloheptadecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOSTEARYL DIMER DILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOSTEARYL FUMARATE |

CAS No: | 112385-09-8 |

Chem./Iupac name: | kwas (e) 2-butenodiowy, ester bis(16-metyloheptadecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOSTEARYL GLUTARATE |

Chem./Iupac name: | kwas pentanodiowy, ester bis(16-metyloheptadecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIISOSTEARYL MALATE |

CAS No: | 67763-18-2 |

Einecs/Elincs No: | 267-041-6 |

Chem./Iupac name: | jabłczan bis(16-metyloheptadecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DILAURETH-7 CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DILAURETH-4 DIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DILAURETH-10 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DILAURETH-4 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DILAUROYL TRIMETHYLOLPROPANE SILOXY SILICATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | DILAURYL ACETYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Dodekanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-, dodecylu ester, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DILAURYL CITRATE |

CAS No: | 25637-88-1 |

Einecs/Elincs No: | 247-146-3 |

Chem./Iupac name: | Wodorocytrynian didodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DILAURYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 3401-74-9 |

Einecs/Elincs No: | 222-274-2 |

Chem./Iupac name: | chlorek didodecylodimetyloamonowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DILAURYL THIODIPROPIONATE |

CAS No: | 123-28-4 |

Einecs/Elincs No: | 204-614-1 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-tiodipropionian didodecylu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DILINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DILINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

CAS No: | 138698-34-7 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DILINOLEIC ACID |

CAS No: | 6144-28-1 |

Chem./Iupac name: | kwas (Z,Z)-9,12-oktadekadienowy, dimer. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DILINOLEIC ACID/ETHYLENEDIAMINE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DILITHIUM OXALATE |

CAS No: | 553-91-3 |

Einecs/Elincs No: | 209-054-1 |

Chem./Iupac name: | Szczawian dilitu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIMETHICONE |

INN: | dimetikon |

Ph. Eur. name: | dimeticonum |

CAS No: | 9006-65-9 63148-62-9 |

Chem./Iupac name: | Dimetikon. |

Function: | środki przeciwpieniące/środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL |

CAS No: | 64365-23-7 |

Chem./Iupac name: | Siloksany i silikony, di-me, hydroksy-zakończone, etoksylowane propoksylowane. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL ACETATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL ADIPATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL ALMONDATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOLAMINE |

CAS No: | 133779-14-3 |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL AVOCADOATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL BEESWAX |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL BEHENATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL BUTYL ETHER |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL COCOA BUTTERATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL HYDROXYSTEARATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL ISOSTEARATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL LAURATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL METHYL ETHER |

CAS No: | 68951-97-3 |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL OLIVATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL PHTHALATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL SHEA BUTTERATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE COPOLYOL STEARATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE/MERCAPTOPROPYL METHICONE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIMETHICONE PROPYLETHYLENEDIAMINE BEHENATE |

CAS No: | 132207-30-8 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIMETHICONE SILYLATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHICONE/SODIUM PG-PROPYLDIMETHICONE THIOSULFATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIMETHICONOL |

CAS No: | 31692-79-2 |

Chem./Iupac name: | poli[oksy(dimetylosililan)], α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | środki przeciwpieniące/środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONOL FLUOROALCOHOL DILINOLEIC ACID |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHICONOL HYDROXYSTEARATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONOL ISOSTEARATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHICONOL STEARATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHOXYDIGLYCOL |

CAS No: | 111-96-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-924-4 |

Chem./Iupac name: | eter bis(2-metoksyetylu). |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 2,6-DIMETHOXY-3,5-PYRIDINEDIAMINEHCl |

CAS No: | 56216-28-5 |

Einecs/Elincs No: | 260-062-1 |

Chem./Iupac name: | dichlorowodorek 3,5-diamino-2,6-dimetoksypirydyny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIMETHOXYSILYL ETHYLENEDIAMINOPROPYL DIMETHICONE |

CAS No: | 71750-80-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIMETHYL ADIPATE |

CAS No: | 627-93-0 |

Einecs/Elincs No: | 211-020-6 |

Chem./Iupac name: | adypinian dimetylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE |

CAS No: | 2867-47-2 |

Einecs/Elincs No: | 220-688-8 |

Chem./Iupac name: | metakrylan 2-dimetyloaminoetylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIMETHYLAMINOSTYRYL HEPTYL METHYL THIAZOLIUM IODIDE |

Chem./Iupac name: | Tiazolium, 3-heptylo-4-metylo-2-[2-(4-dimetyloaminofenylo)etenylo]- jodek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DIMETHYL ASPARTIC ACID |

CAS No: | 1115-22-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 1-asparaginowy, Ν,Ν-dimetylo-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL BEHENAMINE |

CAS No: | 21542-96-1 |

Einecs/Elincs No: | 244-433-5 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dimetylodokosyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL BRASSYLATE |

CAS No: | 1472-87-3 |

Einecs/Elincs No: | 216-012-6 |

Chem./Iupac name: | tridekanodioan dimetylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL COCAMINE |

CAS No: | 61788-93-0 |

Einecs/Elincs No: | 263-020-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilodimetylo. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE |

CAS No: | 68039-49-6 |

Einecs/Elincs No: | 268-264-1 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL CYSTINATE |

CAS No: | 1069-29-0 |

Chem./Iupac name: | 1-cystyna, ester dimetylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL ETHER |

CAS No: | 115-10-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-065-8 |

Chem./Iupac name: | eter dimetylu. |

Function: | propelenty/rozpuszczalniki |

INCI name: | DIMETHYL GLUTAMIC ACID |

CAS No: | 6312-54-5 |

Chem./Iupac name: | kwas 1-glutaminowy, Ν,Ν-dimetylo-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL GLUTARATE |

CAS No: | 1119-40-0 |

Einecs/Elincs No: | 214-277-2 |

Chem./Iupac name: | glutaran dimetylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL HEXAHYDRONAPHTHYL DIHYDROXYMETHYL ACETAL |

CAS No: | 73979-86-9 73979-84-7 73970-38-4 73970-40-8 |

Chem./Iupac name: | Spiro[1,3-dioksano-5,2'(2H)-naftaleno], heksahydro-2,5'5'-trimetylo-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL HYDROGENATED TALLOWAMINE |

CAS No: | 61788-95-2 |

Einecs/Elincs No: | 263-022-1 |

Chem./Iupac name: | Aminy, (uwodorniony łój alkilo)dimetylo. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIMETHYLHYDROXY FURANONE |

CAS No: | 3658-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 222-908-8 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksy-2,5-dimetylofuran-2(3H)-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL HYDROXYMETHYL PYRAZOLE |

CAS No: | 85264-33-1 |

Einecs/Elincs No: | 286-553-0 |

Chem./Iupac name: | 3,5-dimetylo-1H-pirazolo-1-metanol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DIMETHYL IMIDAZOLIDINONE |

CAS No: | 80-73-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-304-8 |

Chem./Iupac name: | 1,3-dimetyloimidazolidyn-2-on. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHYL ISOSORBIDE |

CAS No: | 5306-85-4 |

Einecs/Elincs No: | 226-159-8 |

Chem./Iupac name: | 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-metylo-D-glucytol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIMETHYL LAURAMINE |

CAS No: | 112-18-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-943-8 |

Chem./Iupac name: | Dodecylodimetyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL LAURAMINE DIMER DILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHYL LAURAMINE ISOSTEARATE |

CAS No: | 70729-87-2 |

Einecs/Elincs No: | 274-834-0 |

Chem./Iupac name: | kwas izooktadekanowy, związek z N,N-dimetylododecyloaminą (1:1). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHYL LAURAMINE OLEATE |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy, związek z Ν,Ν-dimetylo-1-dodekanaminą. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIMETHYL MALEATE |

CAS No: | 624-48-6 |

Einecs/Elincs No: | 210-848-5 |

Chem./Iupac name: | maleinian dimetylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHYL MYRISTAMINE |

CAS No: | 112-75-4 |

Einecs/Elincs No: | 204-002-4 |

Chem./Iupac name: | (tetradecylo)amina dimetylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYLOCTAHYDRO-2-NAPHTHALDEHYDE |

CAS No: | 68738-94-3 |

Einecs/Elincs No: | 272-119-8 |

Chem./Iupac name: | Oktahydro-8,8-dimetylonaftaleno-2-karbaldehyd. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL |

CAS No: | 18479-58-8 |

Einecs/Elincs No: | 242-362-4 |

Chem./Iupac name: | 2,6-dimetylokt-7-en-2-ol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL OCTYNEDIOL |

CAS No: | 78-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-131-8 |

Chem./Iupac name: | 3,6-dimetylokt-4-yno-3,6-diol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA |

CAS No: | 15534-95-9 |

Einecs/Elincs No: | 239-579-1 |

Chem./Iupac name: | 1,3-bis(hydroksymetylo)imidazolidyno-2-tion. |

Restriction: | III/1,44 |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL OXALATE |

CAS No: | 553-90-2 |

Einecs/Elincs No: | 209-053-6 |

Chem./Iupac name: | szczawian.dimetylu |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIMETHYL OXAZOLIDINE |

CAS No: | 51200-87-4 |

Einecs/Elincs No: | 257-048-2 |

Chem./Iupac name: | 4,4-dimetyloksazolidyna. |

Restriction: | VI/1,45 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | DIMETHYL OXOBENZO DIOXASILANE |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIMETHYL PABA ETHYL CETEARYLDIMONIUM TOSYLATE |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, N-C16-C18-alkilo-N-[2-(4-dimetyloaminobenzoiloksy) etylo}-N,N-dimetylo-, sól kwasu 4-metylobenzenosulfonowego. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | DIMETHYL PALMITAMINE |

CAS No: | 112-69-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-997-2 |

Chem./Iupac name: | Heksadecylodimetyloamina. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | DIMETHYL PHTHALATE |

INN: | ftalan dimetylu |

CAS No: | 131-11-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-011-6 |

Chem./Iupac name: | ftalan dimetylu. |

Function: | substancje błonotwórcze/rozpuszczalniki |

INCI name: | DIMETHYLSILANOL HYALURONATE |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIMETHYL SOYAMINE |

CAS No: | 61788-91-8 |

Einecs/Elincs No: | 263-017-4 |

Chem./Iupac name: | Aminy, dimetylosoja alkilo. |

Function: | a'ntistatic agents/środki emulgujące |

INCI name: | DIMETHYL STEARAMINE |

INN: | dimantyna |

CAS No: | 124-28-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-694-8 |

Chem./Iupac name: | Dimantyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIMETHYL SUCCINATE |

CAS No: | 106-65-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-419-9 |

Chem./Iupac name: | bursztynian dimetylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMETHYL SULFONE |

CAS No: | 67-71-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-665-9 |

Chem./Iupac name: | sulfon dimetylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIMETHYL TALLOWAMINE |

CAS No: | 68814-69-7 |

Einecs/Elincs No: | 272-339-4 |

Chem./Iupac name: | Aminy, dimetylołój alkilo. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIMYRISTYL PHOSPHATE |

CAS No: | 6640-03-5 |

Einecs/Elincs No: | 229-651-0 |

Chem./Iupac name: | Wodorofosforan ditetradecylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIMYRISTYL THIODIPROPIONATE |

CAS No: | 16545-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 240-613-2 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-tiobispropionian ditetradecylu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DINONOXYNOL-9 CITRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DINONOXYNOL-4 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DINONYL PHENOL |

CAS No: | 1323-65-5 |

Einecs/Elincs No: | 215-356-4 |

Chem./Iupac name: | Dinonylofenol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIOCTYL ADIPATE |

CAS No: | 103-23-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-090-1 |

Chem./Iupac name: | adypinian bis(2-etyloheksylu). |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIOCTYLAMINE |

CAS No: | 106-20-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-372-4 |

Chem./Iupac name: | Bis(2-etyloheksylo)amina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIOCTYLCYCLOHEXANE |

CAS No: | 84753-08-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-854-9 |

Chem./Iupac name: | 1,3-bis(2-etyloheksylo)cykloheksan. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIOCTYL DIMER DILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIOCTYLDODECETH-2 LAUROYL GLUTAMATE |

CAS No: | 94291-93-7 |

Einecs/Elincs No: | 304-921-1 |

Chem./Iupac name: | N-(1-oksododecylo)-L-glutaminian.bis[2-((2-oktylododecylo)oksy]etylu] |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIOCTYLDODECYL DIMER DILINOLEATE |

Chem./Iupac name: | Dimer- (Z,Z) kwasu 9,12-oktadekadienowego, diester oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIOCTYLDODECYL DODECANEDIOATE |

CAS No: | 129423-55-8 |

Chem./Iupac name: | kwas dodekanodiowy, ester bis(oktylododecylu). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIOCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE |

CAS No: | 82204-94-2 |

Einecs/Elincs No: | 279-917-5 |

Chem./Iupac name: | N-(1-oksododecylo)-L-glutaminian bis(2-oktylododecylu). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIOCTYLDODECYL STEAROYL GLUTAMATE |

Chem./Iupac name: | kwas1-glutaminowy, N-oktadekanoilo-, ester bis(2-oktylododecylu). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIOCTYL MALATE |

CAS No: | 56235-92-8 |

Einecs/Elincs No: | 260-070-5 |

Chem./Iupac name: | jabłczan bis(2-etyloheksylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIOCTYL PHTHALATE |

CAS No: | 117-81-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-211-0 |

Chem./Iupac name: | ftalan bis(2-etyloheksylu). |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIOCTYL SEBACATE |

CAS No: | 122-62-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-558-8 |

Chem./Iupac name: | sebacynian bis(2-etyloheksylu). |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

INN: | Dioktylosulfobursztynian sodu |

CAS No: | 577-11-7 |

Einecs/Elincs No: | 209-406-4 |

ChemVIupac name: | Dokuzan sodu |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIOCTYL SUCCINATE |

CAS No: | 2915-57-3 |

Einecs/Elincs No: | 220-836-1 |

Chem./Iupac name: | bursztynian bis(2-etyloheksylu). |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DIOLEOYL EDTHP-MONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, 2-(9-oktadecenoiloksy)-N-(2-hydroksypropylo)-N-metylo-N-[N-(2-hydroksypropylo)-N-(9-oktadecenoiloksypropylo)amino]etylu-, metylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIOLETH-8 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DIOLEYL EDTHP-MONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 37838-38-3 |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIOLEYL TOCOPHERYL METHYLSILANOL |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DIOSCOREA VILLOSA |

CAS No: | 90147-49-2 |

Einecs/Elincs No: | 290-441-7 |

Chem./Iupac name: | Ignam, Dioscorea villosa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Dioscorea villosa, Dioscoreaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | DIOSPYROS KAKI |

CAS No: | 91721-74-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-374-4 |

Chem./Iupac name: | Śliwa daktylowa, Diospyros kaki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Diospyros kaki, Ebenaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | DIPA-HYDROGENATED COCOATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, uwodornione, sole z bis(2-hydroksypropylo)aminą. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPA-LANOLATE |

CAS No: | 85536-46-5 |

Einecs/Elincs No: | 287-529-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, związki z izopropanoloaminą. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPALMITAMINE |

CAS No: | 16724-63-3 |

Einecs/Elincs No: | 240-779-6 |

Chem./Iupac name: | Diheksadecyloamina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIPALMITOYL CYSTINE |

CAS No: | 17627-10-0 |

Einecs/Elincs No: | 241-607-2 |

Chem./Iupac name: | N,N'-dipalmitoilo-L-cystyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | kwas heksadekanowy, diester z metylosiarczanem N,N,N-tris(2-hydroksyetylo)metanaminium. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIPALMITOYL GLUTATHIONE |

Chem./Iupac name: | Glicyna, N-[N-(N-(1-oksoheksadecylo)-1-gamma-glutamylo)-S-(1-oksoheksadecylo)-1-cysteinylo]-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE |

CAS No: | 41672-81-5 |

Einecs/Elincs No: | 255-490-0 |

Chem./Iupac name: | Trans-1-(1-oksoheksadecylo)-4-[(1-oksoheksadecylo)oksy]-L-prolina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej palmowy, diester z metylosiarczanem N,N,N-tris(hydroksyetylu)metanaminy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE |

CAS No: | 68130-24-5 |

Einecs/Elincs No: | 268-581-5 |

Chem./Iupac name: | kwas dekanowy, ester z oktanianopentanianem 2,2'-[oksybis(metyleno)]bis[2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolu]. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHEPTANOATE/HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiol, 2,2'-[oksybismetyleno]bis(2-(hydroksymetylo)-, zmieszane estry z kwasami heptanowym, oktanowym i dekanowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas oktanowy, 12-hydroksy, heksaester z 2,2'-[oksybismetyleno]bis[2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem]. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE/ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiol, 2,2'-[bisoksymetyleno]bis[2-(hydroksymetylo)-, zmieszane heksaestry z kwasami 12-hydroksyoktadekanowym i 16-metyloheptadekanowym. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE/STEARATE/ROSINATE |

Chem./Iupac name: | kwasy żywiczne, zmieszane heksaestry z dipentaerytrytolem, z kwasami 12-hydroksyoktadekanowym i oktadekanowym |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPENTAERYTHRITYL PENTAOCTANOATE/BEHENATE |

Chem./Iupac name: | Dipentaerytrytol, zmieszane pentaestry z kwasami oktanowym i dokozanowym. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPENTENE |

CAS No: | 138-86-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-341-0 |

Chem./Iupac name: | Dipenten. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIPHENOLIC ACID |

CAS No: | 126-00-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-763-2 |

Chem./Iupac name: | kwas 4,4-bis(4-hydroksyfenylo)walerianowy. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIPHENYL DIMETHICONE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DIPHENYL METHANE |

CAS No: | 101-81-5 |

Einecs/Elincs No: | 202-978-6 |

Chem./Iupac name: | Difenylometan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIPHENYLMETHYL PIPERAZINYLBENZIMIDAZOLE |

CAS No: | 65215-54-5 |

Chem./Iupac name: | 2H-benzimidazol, 1-[3-[4-(difenylometylo)-1-piperazynylo]propylo]-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIPOTASSIUM ASPARTATE |

CAS No: | 14007-45-5 |

Einecs/Elincs No: | 237-814-2 |

Chem./Iupac name: | kwas L-asparaginowy, potasu sól. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DIPOTASSIUM AZELATE |

CAS No: | 52457-54-2 19619-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 257-931-2 |

Chem./Iupac name: | azelainian dipotasu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIPOTASSIUM EDTA |

INN: | Wersenian dipotasu |

CAS No: | 2001-94-7 |

Einecs/Elincs No: | 217-895-0 |

Chem./Iupac name: | diwodoroetylenodiaminotetraoctan dipotasu |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE |

CAS No: | 68797-35-3 |

Einecs/Elincs No: | 272-296-1 |

Chem./Iupac name: | kwas α-d-glukopiranozydouronowy, (3β20)-20-karboksy-11-okso-30-norolean-12-en-3-ylu 2-O-β-d-glukopiranouronozyl, sól dipotasu. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | DIPOTASSIUM OXALATE |

CAS No: | 583-52-8 |

Einecs/Elincs No: | 209-506-8 |

Chem./Iupac name: | szczawian dipotasu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIPOTASSIUM PHOSPHATE |

INN: | fosforan potasu dizasadowy |

CAS No: | 7758-11-4 |

Einecs/Elincs No: | 231-834-5 |

Chem./Iupac name: | wodoroortofosforan dipotasu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | DIPROPYL ADIPATE |

CAS No: | 106-19-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-371-9 |

Chem./Iupac name: | adypinian dipropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIPROPYLENE GLYCOL |

CAS No: | 110-98-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-821-4 |

Chem./Iupac name: | 1,1'-oksydipropan-2-ol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE |

CAS No: | 27138-31-4 |

Einecs/Elincs No: | 248-258-5 |

Chem./Iupac name: | dibenzoesan oksydipropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DIPROPYLENE GLYCOL SALICYLATE |

CAS No: | 68683-31-8 7491-14-7 |

Einecs/Elincs No: | 272-070-2 |

Chem./Iupac name: | salicylan 2-(2-hydroksypropylo)-1-metyloetylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DIPROPYLENETRIAMINE |

CAS No: | 56-18-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-261-2 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-iminodi(propyloamina). |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | DIPROPYL OXALATE |

CAS No: | 615-98-5 |

Einecs/Elincs No: | 210-456-4 |

Chem./Iupac name: | szczawian dipropylu. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DIRECT BLACK 51 |

CAS No: | 3442-21-5 |

Einecs/Elincs No: | 222-351-0 |

Chem./Iupac name: | 5-[[4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfonato-2-naftylo)azo]-1-naftylo]azo]salicylan disodu (CI 27720). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT BLUE 86 |

CAS No: | 1330-38-7 |

Einecs/Elincs No: | 215-537-8 |

Chem./Iupac name: | [29H,31H-ftalocyjaninodisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]miedzian(2-) disodu (CI 74180). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT RED 23 |

CAS No: | 3441-14-3 |

Einecs/Elincs No: | 222-348-4 |

Chem./Iupac name: | 3-[(4-acetamidofenylo)azo]-4-hydroksy-7-[[[[5-hydroksy-6-(fenylazo)-7-sulfonato-2-naftylo]amino]karbonylo)amino]naftaleno-2-sulfonian disodu (CI 29160). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT RED 80 |

CAS No: | 2610-10-8 |

Einecs/Elincs No: | 220-027-3 |

Chem./Iupac name: | 7,7'-(karbonylodiimino)bis[4-hydroksy-3-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenylo)azo]fenylo]azo]naftaleno-2-sulfonian] heksasodu (CI 35780). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT RED 81 |

CAS No: | 2610-11-9 |

Einecs/Elincs No: | 220-028-9 |

Chem./Iupac name: | 7-benzamido-4-hydroksy-3-[[4-[(4-sulfonatofenylo)azo]fenylo]azo]naftaleno-2-sulfonian disodu(CI 28160). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT VIOLET 48 |

CAS No: | 37279-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 253-441-8 |

Chem./Iupac name: | [μ-[[7,7'-iminobis[4-hydroksy-3-[[2-hydroksy-5-(N-metylosuIfamoilo)fenylo]azo]naftaleno-2-sulfonato]](6-)]]dimiedzian(2-) disodu (CI 29125). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DIRECT YELLOW 12 |

CAS No: | 2870-32-8 |

Einecs/Elincs No: | 220-698-2 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-bis[(4-etoksyfenylo)azo]stilbeno-2,2'-disulfonian disodu (CI 24895). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISODIUM ADENOSINE TRIPHOSPHATE |

CAS No: | 987-65-5 |

Einecs/Elincs No: | 213-579-1 |

Chem./Iupac name: | 5'-(tetrawodorotrifosforan) adenozyny, disodu sól. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | DISODIUM ASCORBYL SULFATE |

Chem./Iupac name: | kwas 1-askorbinowy, siarczan monoestru, disodu sól. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DISODIUM AZACYCLOHEPTANE DIPHOSPHONATE |

CAS No: | 57601-56-6 |

Einecs/Elincs No: | 260-083-6 |

Chem./Iupac name: | kwas (heksahydro-2H-azepin-2-ylideno)bis(fosfonowy). |

Function: | dodatki |

INCI name: | DISODIUM AZELATE |

Chem./Iupac name: | kwas heptanodiowy, sól disodu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DISODIUM BISETHYLPHENYL TRIAMINOTRIAZINE STILBENEDISULFONATE |

CAS No: | 24565-13-7 |

Einecs/Elincs No: | 246-320-6 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-bis[[6-anilino-4-(etyloamino)-1,3,5-triazyn-2-ylo]amino]stilbeno-2,2'-disulfonian disodu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM CAPROAMPHODIACETATE |

CAS No: | 68298-22-6 54849-16-0 |

Einecs/Elincs No: | 269-548-8 |

Chem./Iupac name: | N-[2-(karboksylatometoksy)etylo]-N-[2-[(1-oksodecylo)amino]etylo]glicynian disodu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM CAPROAMPHODIPROPIONATE |

Chem./Iupac name: | Dekanamid, N-[2-[N-(2-karboksyetylo)]-N-[2-(2-karboksyetoksy)aminoetylo]-, sól disodu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM CAPRYLOAMPHODIACETATE |

CAS No: | 68298-18-0 7702-01-4 |

Einecs/Elincs No: | 269-544-6 |

Chem./Iupac name: | N-[2-(karboksylatometoksy)etylo]-N-[2-[(1-oksooktylo)amino]etylo]glicynian disodu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM CAPRYLOAMPHODIPROPIONATE |

Chem./Iupac name: | Oktanamid, N-[2-[N-(2-karboksyetylo)]-N-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]aminoetylo]-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM CETEARYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 91697-07-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-268-8 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, C-C16-18-alkilo estry, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68784-08-7 61791-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 272-219-1 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, C-(2-koko amidoetylo) estry, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68515-65-1 |

Einecs/Elincs No: | 271-102-2 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, C-(2-koko amido-1-metyloetylo) estry, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCAMIDO PEG-3 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCAMINOPROPYL IMINODIACETATE |

Chem./Iupac name: | 1,3-popanodiamina, N,N-bis(karboksymetylo)-, N'-koko alkilo pochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOAMPHOCARBOXYETHYLHYDROXYPROPYLSULFONATE |

Chem./Iupac name: | kwas 1-propanosulfonowy, 3-[(2-aminoetylo)(2-(2-karboksyetoksy)etylo)amino]-2-hydroksy-, N-koko acylo pochodne, sole disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOAMPHODIACETATE |

CAS No: | 68650-39-5 |

Einecs/Elincs No: | 272-043-5 |

Chem./Iupac name: | Imidazolina związki, 1-[2-(karboksymetoksy)etylo]-1-(karboksymetylo)-4,5-dihydro-2-norkoko alkilo wodorotlenki, sole sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOAMPHODIPROPIONATE |

CAS No: | 68604-71-7 86438-35-9 |

Einecs/Elincs No: | 271-704-5 |

Chem./Iupac name: | Imidazolina związki, 1-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]-1(lub3)-(2-karboksyetylo)-4,5-dihydro-2-norkoko alkilo, wodorotlenki, sone disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOPOLYGLUCOSE CITRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOPOLYGLUCOSE SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOYL BUTYL GLUCETH-10 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM COCOYL GLUTAMATE |

CAS No: | 68187-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 269-085-1 |

Chem./Iupac name: | kwas 1-glutaminowy, N-koko acylo pochodne, sole disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM C12-15 PARETH SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DECETH-5 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68630-97-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-oksosulfopropylo)-ω-(decyloksy)-, sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DECETH-6 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68630-97-7 68311-03-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-oksosulfopropylo)-ω-(decyloksy)-, sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DICARBOXYETHYL COCOPROPYLENEDIAMINE |

CAS No: | 97659-50-2 |

Einecs/Elincs No: | 307-455-7 |

Chem./Iupac name: | Aminy, N-C8-22-alkilotrimetylenodi-, akrylowane, sole sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DIHYDROXYETHYL SULFOSUCCINYLUNDECYLENATE |

CAS No: | 109840-16-6 |

Chem./Iupac name: | kwas 9-tetradecenowy, 13,14-bis(2-hydroksyetoksykarbonylo)-13-sulfo-, sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE |

CAS No: | 27344-41-8 |

Einecs/Elincs No: | 248-421-0 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-([1,1-bifenylo]-4,4'-diylodiwinyleno)bis(benzenosulfonian). |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DISODIUM EDTA |

INN: | wersenian disodu |

Ph. Eur. name: | natrii edetas |

CAS No: | 139-33-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-358-3 |

Chem./Iupac name: | Diwodoroetylenodiaminotetraoctan disodu. |

Function: | czynniki chelatujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DISODIUM EDTA-COPPER |

CAS No: | 14025-15-1 |

Einecs/Elincs No: | 237-864-5 |

Chem./Iupac name: | Disodu [[N,N'-etylenobis[N-(karboksymetylo)glicynato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON’]miedzian(2-). |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | DISODIUM GLYCERYL PHOSPHATE |

CAS No: | 1555-56-2 |

Einecs/Elincs No: | 216-304-3 |

Chem./Iupac name: | α-glicerofosforan disodu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DISODIUM HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej bawełniany mono, uwodorniony, ester z sulfobutanodiowym kwasem, disodu sól. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE |

Chem./Iupac name: | Kwas glutaminowy, N-łój-acylo pochodne, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM HYDROXYDECYL SORBITOL CITRATE |

Chem./Iupac name: | kwas cytrynowy, 6-(2-hydroksydecyloksy)-2,3,4,5,6-pentahydroksyheksylu ester. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISODECYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 37294-49-8 |

Einecs/Elincs No: | 253-452-8 |

Chem./Iupac name: | C-izodecylosulfonatobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISOSTEARAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, 1-ester z N-(2-hydroksyetylo)izooktadekanamidem, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISOSTEARAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, 1-ester z N-(2-hydroksypropyl)izooktadekanamidem, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISOSTEAROAMPHODIACETATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[2-(N-(2-karboksymetylo)-N-(2-(2-karboksymetoksy)etylo)amino]etylo-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISOSTEAROAMPHODIPROPIONATE |

CAS No: | 95046-33-6 |

Einecs/Elincs No: | 305-821-0 |

Chem./Iupac name: | Disodowy wodorotlenek 1-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]-1-(2-karboksyetylo)-4,5-dihydro-2-(15-metyloheksadecyl)-1-H-imidazolu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM ISOSTEARYL SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, 1-izooktadecylu ester, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LANETH-5 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68890-92-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo),α-(3-karboksy-1-oksosulfopropylo)-ω-hydroksy-,etery z lanoliną, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 25882-44-4 |

Einecs/Elincs No: | 247-310-4 |

Chem./Iupac name: | 1-[2-[(1-oksododecylo)amino]etylo] 2-sulfonatobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 56388-44-4 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, c-[2-[2-[(1-oksododecylo)amino]etoksy]etylo] ester, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURAMIDO PEG-5 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH-5 CARBOXYAMPHODIACETATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH-7 CITRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 39354-45-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-okso-3-sulfopropylo)-ω-(dodecyloksy)-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH-12 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 39354-45-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-okso-3-sulfopropylo)-ω-(dodecyloksy)-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH-6 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 39354-45-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-okso-3-sulfopropylo)-ω-(dodecyloksy)-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURETH-9 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 39354-45-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-okso-3-sulfopropylo)-ω-(dodecyloksy)-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURIMINODIPROPIONATE |

CAS No: | 3655-00-3 |

Einecs/Elincs No: | 222-899-0 |

Chem./Iupac name: | N-(2-karboksyetylo)-N-dodecylo-β-alaninian disodu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAUROAMPHODIACETATE |

CAS No: | 14350-97-1 |

Einecs/Elincs No: | 238-306-3 |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek disodowy 1-[2-(karboksymetoksy)etylo]-1-(karboksymetylo)-4,5-dihydro-2-undecylo-1H-imidazolu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DISODIUM LAUROAMPHODIPROPIONATE |

CAS No: | 68929-04-4 |

Einecs/Elincs No: | 273-035-4 |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek disodowy 1-[2-(2-karboksyetoksy)etylo]-1-(2-karboksyetylo)-4,5-dihydro-2-undecylo-1H-imidazolu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM LAURYL PHOSPHATE |

CAS No: | 50957-96-5 |

Einecs/Elincs No: | 256-865-1 |

Chem./Iupac name: | kwas fosforowy, dodecylu ester, sodu sól. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 13192-12-6 |

Einecs/Elincs No: | 236-149-5 |

Chem./Iupac name: | 2-sulfonatobursztynian 4-dodecylu, sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM MALYL TYROSINATE |

Chem./Iupac name: | I-tyrozyna, N-(1-okso-2-hydroksy-3-karboksypropylo)-, disodu sól. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DISODIUM MYRISTAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 37767-42-3 |

Chem./Iupac name: | kwas butanodiowy, sulfo-, 2-[(1-oksotetradecylo)amino]etylo ester, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM NONOXYNOL-10 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 67999-57-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(3-karboksy-1-okso-2(lub 3)-sulfopropylo)-ω-(nonylofenylo)-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68479-64-1 |

Einecs/Elincs No: | 270-864-3 |

Chem./Iupac name: | 2-sulfonatobursztynian (Z)-[2-[(1-oksooktadec-9-enylo)amino]etylo] sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLEAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 67815-88-7 43154-85-4 |

Einecs/Elincs No: | 267-199-6 |

Chem./Iupac name: | 2-sulfonatobursztynian 4-[1-metylo-2-[(1-oksooktadec-9-enylo)amino]etylu], sól disodu |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 68227-80-5 56388-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 269-392-0 |

Chem./Iupac name: | 2-sulfonatobursztynian (Z)-4-[2-[2-[(1-oksooktadec-9-enylo)amino]etoksy]etylu], sól disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLEOAMPHODIPROPIONATE |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenoamid, N-[2-(N-(2-karboksyetylo)-N-(2-(2-karboksyetoksy)etylo)amino]etylo-, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLETH-3 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM OLEYL PHOSPHATE |

Chem./Iupac name: | kwas fosforowy, 9-oktadecenylu ester, disodu sól. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DISODIUM OLEYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 94213-67-9 |

Einecs/Elincs No: | 303-773-5 |

Chem./Iupac name: | 2-sulfonatobursztynian (Z)-1-(oktadec-9-enylo), sól disodu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PALMITAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PALMITOLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PEG-4 COCAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PEG-8 GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PEG-1Ο LAURYLCITRATE SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PEG-8 RICINOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PHOSPHATE |

INN: | sodu fosforan, dizasadowy |

Ph. Eur. name: | dinatrii fosfas |

CAS No: | 7558-79-4 |

Einecs/Elincs No: | 231-448-7 |

Chem./Iupac name: | Wodoroortofosforan disodu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | DISODIUM PPG-2-ISODECETH-7 CARBOXYAMPHODIACETATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM PYROPHOSPHATE |

CAS No: | 7758-16-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-835-0 |

Chem./Iupac name: | Diwodoropirofosforan disodu. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | DISODIUM RICINOLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 65277-54-5 67893-42-9 |

Einecs/Elincs No: | 265-672-1 |

Chem./Iupac name: | 1-[2-[(12-hydroksy-1-oksooktadec-9-enylo)amino]etylo] 2-sulfobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM SITOSTERETH-14 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM STEARAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 85081-55-6 |

Einecs/Elincs No: | 285-345-7 |

Chem./Iupac name: | C-[2-[(1-oksooktadecylo)amino]etylo] sulfonatobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM STEARIMINODIPROPIONATE |

CAS No: | 20716-30-7 |

Einecs/Elincs No: | 243-983-3 |

Chem./Iupac name: | N-(2-karboksyetylo)-N-oktadecylo-β-alaninian disodu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM STEAROAMPHODIACETATE |

CAS No: | 69868-14-0 |

Einecs/Elincs No: | 274-173-8 |

Chem./Iupac name: | Wodorotlenek disodowy 1-[2-(karboksymetoksy)etylo]-1-(karboksymetylo)-2-heptadecyl-4,5-dihydro-1H-imidazolu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM STEARYL SULFOSUCCINAMATE |

CAS No: | 14481-60-8 |

Einecs/Elincs No: | 238-479-5 |

Chem./Iupac name: | 4-(oktadecyloamino)-4-okso-2-sulfonatomaślan disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM STEARYL SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 65277-59-0 |

Einecs/Elincs No: | 265-673-7 |

Chem./Iupac name: | 1-oktadecylo 2-sulfonatobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM SUCCINATE |

CAS No: | 150-90-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-778-7 |

Chem./Iupac name: | Bursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM SUCCINOYL GLYCYRRHETINATE |

CAS No: | 7421-40-1 |

Einecs/Elincs No: | 231-044-0 |

Chem./Iupac name: | Karbenoksolon disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TALLAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | Kwas butanodiowy, sulfo-, 2-[(1-okso olej łojowy alkilo)amino]etylo ester, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TALLOWAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 90268-41-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-842-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas butanodiowy, sulfo-, C-(2-łój amidoetylo) estry, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TALLOWAMPHODIACETATE |

CAS No: | 93804-76-3 |

Einecs/Elincs No: | 298-453-4 |

Chem./Iupac name: | N-(karboksymetylo)-N-[2-[(2-hydroksyetylo)(1-oksooktadecylo)amino]etylo]glicynian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TALLOWIMINODIPROPIONATE |

CAS No: | 61791-56-8 |

Einecs/Elincs No: | 263-190-6 |

Chem./Iupac name: | β-Alanina, N-(2-karboksyetylo)-, N-łójo alkilo pochodne, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TALLOW SULFOSUCCINAMATE |

CAS No: | 90268-48-7 |

Einecs/Elincs No: | 290-850-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas butanowy, 4-amino-4-okso-2-sulfo-, N-łójo alkilo pochodne, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TETRAPROPENYL SUCCINATE |

CAS No: | 94086-60-9 |

Einecs/Elincs No: | 301-848-7 |

Chem./Iupac name: | (tetrapropenylo) bursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM TRIDECYLSULFOSUCCINATE |

CAS No: | 83147-64-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas butanodiowy, sulfo-, 1-tridecylu ester, disodu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 26650-05-5 |

Einecs/Elincs No: | 247-873-6 |

Chem./Iupac name: | 4-[2-[(1-oksoundec-10-enylo)amino]etylo] 2-sulfonatobursztynian disodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM UNDECYLENAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM WHEAT GERMAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z kiełków pszenicznych, N-(2-hydroksyetylo)-, estry z sulfobutanodiowym kwasem, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM WHEAT GERMAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISODIUM WHEATGERMAMPHODIACETATE |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z kiełków pszenicznych, N-[2-(N-(2-karboksyrnetylo)-N-(2-karboksymetoksyetylo)amino)etylo]-, disodu sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISOYADIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61788-92-9 |

Einecs/Elincs No: | 263-019-5 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, dimetylodisoja alkilo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISOYAMINE |

CAS No: | 68783-23-3 |

Einecs/Elincs No: | 272-190-5 |

Chem./Iupac name: | Aminy, disoja alkilo. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | DISPERSE BLACK 9 |

CAS No: | 20721-50-0 12222-69-4 |

Einecs/Elincs No: | 243-987-5 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[[4-[(4-aminofenylo)azo]fenylo]imino]bisetanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE BLUE 1 |

CAS No: | 2475-45-8 |

Einecs/Elincs No: | 219-603-7 |

Chem./Iupac name: | 1,4,5, 8-tetraaminoantrachinon (CI 64500). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE BLUE 3 |

CAS No: | 2475-46-9 |

Einecs/Elincs No: | 219-604-2 |

Chem./Iupac name: | 9,10-Antracenodion, 1,4-diamino-, Ν,Ν'-zmieszane 2-hydroksyetylo i Me pochodne Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 61505. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE BLUE 7 |

CAS No: | 3179-90-6 |

Einecs/Elincs No: | 221-666-0 |

Chem./Iupac name: | 1,4-dihydroksy-5,8-bis[(2-hydroksyetylo)amino]antrachinon. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE BROWN 1 |

CAS No: | 23355-64-8 |

Einecs/Elincs No: | 245-604-7 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[[3-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenylo)azo]fenylo]imino]bisetanol (CI 11152). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE ORANGE 3 |

CAS No: | 730-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-984-8 |

Chem./Iupac name: | 4-[(4-nitrofenylo)azo]anilina (CI 11005). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE RED 11 |

CAS No: | 2872-48-2 |

Einecs/Elincs No: | 220-703-8 |

Chem./Iupac name: | 1,4-diamino-2-metoksyantrachinon (CI 62015). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE RED 15 |

CAS No: | 116-85-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-163-0 |

Chem./Iupac name: | 1-amino-4-hydroksyantrachinon (CI 60710). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE RED 17 |

CAS No: | 3179-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 221-665-5 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[[3-metylo-4-[(4-nitrofenylo)azo]fenylo]imino]bisetanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE VIOLET 1 |

CAS No: | 128-95-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-922-6 |

Chem./Iupac name: | 1,4-diaminoantrachinon (CI 61100). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISPERSE VIOLET 4 |

CAS No: | 1220-94-6 |

Einecs/Elincs No: | 214-944-8 |

Chem./Iupac name: | 1-amino-4-(metyloamino)antrachinon (CI 61105). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | DISTARCH GLYCERYL ETHER |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | DISTARCH PHOSPHATE |

CAS No: | 55963-33-2 |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | DISTEARETH-6 DIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISTEARETH-2 LAUROYL GLUTAMATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISTEARETH-5 LAUROYL GLUTAMATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DISTEAROYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DISTEARYLDIMETHYLAMINEDILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 107-64-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-508-2 |

Chem./Iupac name: | chlorek dimetylodioktadecyloamonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DISTEARYL THIODIPROPIONATE |

CAS No: | 693-36-7 |

Einecs/Elincs No: | 211-750-5 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-tiodipropionian dioktadecylu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DITALLOWAMIDOETHYL HYDROXYPROPYLAMINE |

CAS No: | 68920-86-5 |

Einecs/Elincs No: | 272-927-0 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, N,N'-[[(2-hydroksypropylo)imino]di-2,1-etanodiylo]bis-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DITALLOWAMIDOETHYL HYDROXYPROPYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Propanaminium, 2-hydroksy-N-metylo-N,N-bis(2-aminoetylo)-, N',N"-bis łój acylo pochodne, metylosiarczan. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DITALLOWDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 68783-78-8 |

Einecs/Elincs No: | 272-207-6 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, dimetylodiłój alkilo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DITALLOWETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 93334-15-7 |

Einecs/Elincs No: | 297-088-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, produkty reakcji z trietanolaminą, di-Me siarczan - kwaternizowane. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DITALLOWOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, metylo(2-hydroksyetylo)bis(łój acyloksyetylo), metylo siarczan (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DI-t-BUTYLHYDROQUINONE |

CAS No: | 88-58-4 |

Einecs/Elincs No: | 201-841-8 |

Chem./Iupac name: | 2,5-di-tert-butylohydrochinon. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DI-t-BUTYL HYDROXYBENZYLIDENE CAMPHOR |

Chem./Iupac name: | Bicyklo[2.2.1]heptan-2-on, 1,7,7-trimetylo-3-[(4-hydroksy-3,5-bis(1,1-dimetyloetylo)fenylo)metyleno]-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | DI-TEA-OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 85480-94-0 |

Einecs/Elincs No: | 287-374-0 |

Chem./Iupac name: | Wodoro 2-sulfobursztynian4-[2-[(2-hydroksyetylo)(1-oksooleyl)amino]etylu], zwiazek z 2,2', 2"-nitrylotri[etanol] (1:2). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DI-TEA-PALMITOYL ASPARTATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 1-asparaginowy, N-(1-oksoheksadecylo)-, sól z 2,2',2"-nitrylotrisetanolem (1:2). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DITHIODIGLYCOLIC ACID |

CAS No: | 505-73-7 |

Einecs/Elincs No: | 208-019-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2,2'-ditiodi(octowy). |

Function: | środki redukujące |

INCI name: | DITRIDECYL ADIPATE |

CAS No: | 16958-92-2 |

Einecs/Elincs No: | 241-029-0 |

Chem./Iupac name: | adypinian bis(tridecylu). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DITRIDECYL DIMER DILINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DITRIDECYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Tridekanaminium, N-tridecylo-N,N-dimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DITRIDECYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

CAS No: | 2673-22-5 |

Einecs/Elincs No: | 220-219-7 |

Chem./Iupac name: | 1,2-bis(tridecyloksykarbonylo)etanosulfonian sodu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DITRIDECYL THIODIPROPIONATE |

CAS No: | 10595-72-9 |

Einecs/Elincs No: | 234-206-9 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-tiodipropionian di(tridecylu). |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DMAPA ACRYLATES/ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | DMDM HYDANTOIN |

CAS No: | 6440-58-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-222-8 |

Chem./Iupac name: | 1,3-bis(hydroksymetylo) -5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion. |

Restriction: | VI/1,33 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | DMHF |

CAS No: | 9065-13-8 |

Chem./Iupac name: | Formaldehyd polimer z 5,5-dimetyo-2,4-imidazolidynodionem |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/substancje błonotwórcze |

INCI name: | DM HYDANTOIN |

CAS No: | 77-71-4 |

Einecs/Elincs No: | 201-051-3 |

Chem./Iupac name: | 5,5-dimetylohydantoina. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | DNA |

CAS No: | 9007-49-2 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, kwasy deoksyrybonukleinowe. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | DOCOSAHEXAENOIC ACID |

CAS No: | 25167-62-8 |

Chem./Iupac name: | kwas 4,7,10,13,16,19-dokozaheksanowy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | DODECANEDIOIC ACID/CETEARYL ALCOHOL/GLYCOL COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | DODECYLBENZENE SULFONIC ACID |

CAS No: | 27176-87-0 |

Einecs/Elincs No: | 248-289-4 |

Chem./Iupac name: | kwas dodecylobenzenosulfonowy. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODECYLBENZYLTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 19014-05-2 1330-85-4 |

Einecs/Elincs No: | 242-754-5 |

Chem./Iupac name: | chlorek 4-dodecylobenzylotrimetyloamonu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODECYL GALLATE |

Ph. Eur. name: | dodecylis gallas |

CAS No: | 1166-52-5 |

Einecs/Elincs No: | 214-620-6 |

Chem./Iupac name: | 3,4,5-trihydroksybenzoesan dodecylu |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | DODECYLTETRADECANOL |

CAS No: | 59012-60-1 |

Chem./Iupac name: | Tetradekanol, 2-dodecylo-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DODECYLXYLYLDITRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Benzen, dodecyl-1,3-bis(trimetyloammoniometylo)-, dichlorek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODOXYNOL-12 |

CAS No: | 9014-92-0 |

Chem./Iupac name: | Pol(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dodecylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODOXYNOL-5 |

CAS No: | 9014-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dodecylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODOXYNOL-6 |

CAS No: | 9014-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dodecylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODOXYNOL-7 |

CAS No: | 9014-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dodecylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DODOXYNOL-9 |

CAS No: | 9014-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dodecylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | DOMIPHEN BROMIDE |

INN: | bromek domifenu |

CAS No: | 538-71-6 |

Einecs/Elincs No: | 208-702-0 |

Chem./Iupac name: | Domifenu bromek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | DROMETRIZOLE |

INN: | drometrizol |

CAS No: | 2440-22-4 |

Einecs/Elincs No: | 219-470-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-p-krezol. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | DROMICEIUS |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | DROSERA ROTUNDIFOLIA |

CAS No: | 84696-10-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-630-0 |

Chem./Iupac name: | Drosera rotundifolia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Drosera rotundifolia, Droseraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | DRYOPTERIS FILIX-MAS |

CAS No: | 84650-05-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-485-3 |

Chem./Iupac name: | Dryoptens filiks-mas, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Dryoptens filiks-mas, Polypodiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

Ε

INCI name: | ECHINACEA ANGUSTIFOLIA |

CAS No: | 84696-11-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-631-6 |

Chem./Iupac name: | Echinacea ngustifolia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Echinacea angustifolia, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ECHINACEA PALLIDA |

CAS No: | 97281-15-7 |

Einecs/Elincs No: | 306-513-9 |

Chem./Iupac name: | Echinacea pallida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Echinacea pallida, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ECHINACEA PURPUREA |

CAS No: | 90028-20-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-808-4 |

Chem./Iupac name: | Echinacea purpurea, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Echinacea purpurea, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ECHINACIN |

Function: | dodatki |

INCI name: | EDTA |

INN: | kwas wersenowy |

CAS No: | 60-00-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-449-4 |

Chem./Iupac name: | kwas wersenowy |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | EICOSAPENTAENOIC ACID |

INN: | Kwas ejkozapentanowy |

CAS No: | 10417-94-4 |

Chem./Iupac name: | 5,8,11,14,17-eikozapentanowy kwas. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ELAEIS GUINEENSIS |

CAS No: | 8002-75-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-316-1 |

Chem./Iupac name: | Oleje, palma. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych laurynowego, oleinowego i palmitynowego (Elaeis guineensis, Palmae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ELAEIS GUINEENSIS |

CAS No: | 8023-79-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-425-4 |

Chem./Iupac name: | Oleje, nasiona palmy. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linolowego i oleinowego. (Elaeis guineensis, Palmae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ELASTIN |

CAS No: | 9007-58-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-701-4 |

Chem./Iupac name: | Elastyny. Nierozpuszczalne białko ekstrahowane z organizmów ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ELASTIN AMINO ACIDS |

CAS No: | 91080-18-1 |

Einecs/Elincs No: | 293-509-4 |

Chem./Iupac name: | Elastyny, hydrolizaty. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | ELEOCHARIS DULCIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eleocharis dulcis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ELETTARIA CARDAMOMUM |

CAS No: | 85940-32-5 |

Einecs/Elincs No: | 288-922-1 |

Chem./Iupac name: | Kardamom, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Elettaria cardamomum, Zingiberaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EMBRYO EXTRACT |

CAS No: | 91081-61-7 |

Einecs/Elincs No: | 293-667-4 |

Chem./Iupac name: | Skóra, embrion, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp. otrzymywane ze skóry embrionów ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | EPHEDRA DISTACHYA |

CAS No: | 90028-29-8 |

Einecs/Elincs No: | 289-818-9 |

Chem./Iupac name: | Efedra distachya, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Efedra distachya, Efedraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EPHEDRA SINICA |

CAS No: | 85940-38-1 |

Einecs/Elincs No: | 288-925-8 |

Chem./Iupac name: | Efedra sinica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Efedra sinica, Efedraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EPIGAEA REPENS |

CAS No: | 90028-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-819-4 |

Chem./Iupac name: | Epigaea repens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Epigaea repens, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EPOXIDIZED SOYBEAN OIL |

CAS No: | 8013-07-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-391-0 |

Chem./Iupac name: | Olej sojowy, epoksydowany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | EQUISETUM ARVENSE |

CAS No: | 71011-23-9 |

Einecs/Elincs No: | 275-123-8 |

Chem./Iupac name: | Equisetum arvense, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Equisetum arvense, Equisetaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EQUISETUM HIEMALE |

CAS No: | 90028-32-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-822-0 |

Chem./Iupac name: | Equisetum hyemale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Equisetum hyemale, Equisetaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ERICA CINEREA |

CAS No: | 90028-38-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-828-3 |

Chem./Iupac name: | Erica cinerea, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Erica cinerea, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ERIOBOTRYA JAPONICA |

CAS No: | 91770-19-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-804-0 |

Chem./Iupac name: | Loquat, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Enobotrya japonica, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ERIODICTYON CRASSIFOLIUM |

CAS No: | 90028-41-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-832-5 |

Chem./Iupac name: | Enodictyon crassifoliutn, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Enodictyon crassifolium, Hydrofyllaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ERUCALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 90730-68-0 |

Chem./Iupac name: | Benzenometanaminium, N-13-dokozenylo-N,N-dimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ERUCAMIDE |

CAS No: | 112-84-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-009-2 |

Chem./Iupac name: | (Z)-dokoz-13-enamid. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ERUCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 2-hydroksy-N,N-dimetylo-N-(3-[(1-okso-13-dokozenylo)amino]propylo]-3-sulfo-, wodorotlenek, wewnętrzna sól. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ERUCA SATIVA |

CAS No: | 90028-42-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-833-0 |

Chem./Iupac name: | Eruca saliva, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eruca satwa, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ERUCYL ARACHIDATE |

Chem./Iupac name: | Kwas eikozanowy, 13-dokozenylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ERUCYL ERUCATE |

CAS No: | 27640-89-7 |

Einecs/Elincs No: | 248-587-4 |

Chem./Iupac name: | (Z)-dokoz-13-enian (Z)-dokoz-13-enylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ERUCYL OLEATE |

CAS No: | 85617-81-8 |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy, 13 -dokozenylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ERYTHORBIC ACID |

CAS No: | 89-65-6 |

Einecs/Elincs No: | 201-928-0 |

Chem./Iupac name: | 2,3-didehydro-D-erytro-hekseno-1,4-lakton. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | ERYTHRITOL |

CAS No: | 7541-59-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-418-3 |

Chem./Iupac name: | Butano-1,2,3,4-tetrol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć |

INCI name: | ESCIN |

CAS No: | 6805-41-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-880-6 |

Chem./Iupac name: | Escyna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ESCULIN |

CAS No: | 531-75-9 |

Einecs/Elincs No: | 208-517-5 |

Chem./Iupac name: | Eskulina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHANE |

CAS No: | 74-84-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-814-8 |

Chem./Iupac name: | Etan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | ETHANOLAMINE |

INN: | monoetanoloamina |

CAS No: | 141-43-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-483-3 |

Chem./Iupac name: | 2-aminoetanol. |

Restriction: | III/1,61 |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ETHANOLAMINE DITHIODIGLYCOLATE |

Chem./Iupac name: | kwas octowy, 2,2'-ditiobis-, 2-hydroksyetyloaminy sól (1:2). |

Function: | środki redukujące |

INCI name: | ETHANOLAMINE HCl |

CAS No: | 2002-24-6 |

Einecs/Elincs No: | 217-900-6 |

Chem./Iupac name: | chlorek 2-hydroksyetyloamonu. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ETHANOLAMINE THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 126-97-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-815-4 |

Chem./Iupac name: | merkaptooctan (2-hydroksyetylo) amonu. |

Restriction: | III/1,2a |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | ETHIODIZED OIL |

INN: | etiodyzowany olej |

CAS No: | 8008-53-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, ziarno maku, jodowane, etylo estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHOXYDIGLYCOL |

CAS No: | 111-90-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-919-7 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-etoksyetoksy)etanol. |

Function: | środki utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHOXYDIGLYCOL ACETATE |

CAS No: | 112-15-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-940-1 |

Chem./Iupac name: | octan 2-(2-etoksyetoksy)etylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHOXYETHANOL |

CAS No: | 110-80-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-804-1 |

Chem./Iupac name: | 2-etoksyetanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHOXYETHANOL ACETATE |

CAS No: | 111-15-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-839-2 |

Chem./Iupac name: | octan 2-etoksyetylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHYL ACETATE |

INN: | octan etylu |

CAS No: | 141-78-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-500-4 |

Chem./Iupac name: | octan etylu |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 3-ETHYLAMINO-p-CRESOL SULFATE |

CAS No: | 68239-79-2 |

Einecs/Elincs No: | 269-473-0 |

Chem./Iupac name: | siarczan bis[etylo(4-hydroksy-o-tolilo) amonu]. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL ARACHIDONATE |

CAS No: | 1808-26-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 5,8,11,14-eikozatetraenowy, etylu ester (wszystkie-z). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL ASPARTATE |

CAS No: | 4070-43-3 |

Einecs/Elincs No: | 223-779-0 |

Chem./Iupac name: | Wodoro L-asparaginian 4-etylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL AVOCADATE |

CAS No: | 91078-91-0 |

Einecs/Elincs No: | 293-375-7 |

Chem./Iupac name: | Oleje, awokado, Et estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL BENZOATE |

CAS No: | 93-89-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-284-3 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan etylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 7-ETHYLBICYCLOOXAZOLIDINE |

CAS No: | 7747-35-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-810-4 |

Chem./Iupac name: | 7a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol. |

Restriction: | VI/1,49 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ETHYL BUTYLACETYLAMINOPROPIONATE |

CAS No: | 52304-36-6 |

Einecs/Elincs No: | 257-835-0 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-N-butylo-β-alaninian etylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ETHYL BUTYL VALEROLACTONE |

CAS No: | 67770-79-0 |

Einecs/Elincs No: | 267-048-4 |

Chem./Iupac name: | 5-butylo-5-etylotetrahydro-2H-piran-2-on. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYLCELLULOSE |

INN: | etyloceluloza |

CAS No: | 9004-57-3 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, etylu eter. |

Function: | substancje wiążące/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYL CINNAMATE |

CAS No: | 103-36-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-104-6 |

Chem./Iupac name: | cynamonian etylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ETHYL CYANOACRYLATE |

CAS No: | 7085-85-0 |

Einecs/Elincs No: | 230-391-5 |

Chem./Iupac name: | 2-cyjanoakrylan etylu. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYL DIHYDROXYPROPYL PABA |

INN: | roksadymat |

CAS No: | 58882-17-0 |

Einecs/Elincs No: | 261-482-8 |

Chem./Iupac name: | 4-[bis(2-hydroksypropylo)amino]benzoesan etylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ETHYL DIISOPROPYLCINNAMATE |

CAS No: | 32580-72-6 |

Einecs/Elincs No: | 251-109-7 |

Chem./Iupac name: | 3-[2,4-bis(1-metyloetylo)fenylo]akrylan etylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ETHYLENE/ACRYLIC ACID COPOLYMER |

CAS No: | 9010-77-9 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-propenowy, polimer z etenem. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/ACRYLIC ACID/VA COPOLYMER |

CAS No: | 26713-18-8 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE BRASSYLATE |

CAS No: | 105-95-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-347-8 |

Chem./Iupac name: | 1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYLENE/CALCIUM ACRYLATE COPOLYMER |

CAS No: | 26445-96-5 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE CARBONATE |

CAS No: | 96-49-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-510-0 |

Chem./Iupac name: | Węglan etylenu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHYLENE DIHYDROGENATED TALLOWAMIDE |

CAS No: | 68647-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 271-973-9 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, uwodorniony, N,N'-etylenobis-. |

Function: | środki emulgujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYLENE DILINOLEAMIDE |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYLENE DIOLEAMIDE |

CAS No: | 110-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-756-1 |

Chem./Iupac name: | N,N'-etano-1,2-diylobisoleamid. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYLENE DISTEARAMIDE |

CAS No: | 110-30-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-755-6 |

Chem./Iupac name: | N,N'-etylenodi(stearamid). |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYLENE/MA COPOLYMER |

CAS No: | 9006-26-2 |

Chem./Iupac name: | 2,5-furandion, polimer z etenem. |

Function: | substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/MAGNESIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/PROPYLENE COPOLYMER |

CAS No: | 9010-79-1 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

CAS No: | 25750-82-7 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/VA COPOLYMER |

CAS No: | 24937-78-8 |

Chem./Iupac name: | Ester etenylu kwasu octowego, polimer z etenem. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYLENE/ZINC ACRYLATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN |

CAS No: | 68951-89-3 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, et estry, chlorowodorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED SILK |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

CAS No: | 25087-06-3 |

Chem./Iupac name: | kwas (Z)-2-butanodiowy, monoetylu ester, polimer z metoksyetenem. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYL GLUTAMATE |

CAS No: | 1119-33-1 |

Einecs/Elincs No: | 214-274-6 |

Chem./Iupac name: | wodoro L-glutaminian etylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL GUIAZULENE SULFONATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ETHYL HEXANEDIOL |

INN: | etoheksadiol |

CAS No: | 94-96-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-377-9 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksano-1,3-diol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ETHYL HYDROXYMETHYL OLEYL OXAZOLINE |

CAS No: | 68140-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 268-820-3 |

Chem./Iupac name: | 4-etylo-2-(8-heptadecenylo)-2-oksazolino-4-metanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | kwas izooktadekanowy, etylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL LAURATE |

CAS No: | 106-33-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-386-0 |

Chem./Iupac name: | laurynian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL LINOLEATE |

CAS No: | 544-35-4 |

Einecs/Elincs No: | 208-868-4 |

Chem./Iupac name: | linoleinian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL LINOLENATE |

CAS No: | 1191-41-9 |

Einecs/Elincs No: | 214-734-6 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-oktadekatrienoan etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL MENTHANE CARBOXAMIDE |

CAS No: | 39711-79-0 |

Einecs/Elincs No: | 254-599-0 |

Chem./Iupac name: | N-etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksamid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL METHACRYLATE |

CAS No: | 97-63-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-597-5 |

Chem./Iupac name: | Metakrylan etylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ETHYL METHOXYCINNAMATE |

CAS No: | 99880-64-5 |

Einecs/Elincs No: | 217-679-6 |

Chem./Iupac name: | p-metoksycynamonian etylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE |

CAS No: | 77-83-8 |

Einecs/Elincs No: | 201-061-8 |

Chem./Iupac name: | 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL MINKATE |

CAS No: | 91079-08-2 |

Einecs/Elincs No: | 293-394-0 |

Chem./Iupac name: | Oleje, norka, Et estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL MORRHUATE |

CAS No: | 73049-58-8 |

Einecs/Elincs No: | 277-253-0 |

Chem./Iupac name: | Tran dorszowy, Et estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL MYRISTATE |

CAS No: | 124-06-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-675-4 |

Chem./Iupac name: | mirystynian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL OLEATE |

INN: | oleinian etylu. |

CAS No: | 111-62-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-889-5 |

Chem./Iupac name: | oleinian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL OLIVATE |

CAS No: | 92044-99-0 |

Einecs/Elincs No: | 295-379-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej z oliwek, Et estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL PALMITATE |

CAS No: | 628-97-7 |

Einecs/Elincs No: | 211-064-6 |

Chem./Iupac name: | palmitynian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYLPARABEN |

INN: | etyloparaben |

CAS No: | 120-47-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-399-4 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan etylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ETHYL PEG-15 COCAMINE SULFATE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ETHYL PELARGONATE |

CAS No: | 123-29-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-615-7 |

Chem./Iupac name: | nonanonian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL PERSATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, (ziarna brzoskwinii lub moreli), etylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL PHENETHYL ACETAL |

CAS No: | 2556-10-7 |

Einecs/Elincs No: | 219-868-9 |

Chem./Iupac name: | [2-(1-etoksyetoksy)etylo]benzen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL PHENYLACETATE |

CAS No: | 101-97-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-993-8 |

Chem./Iupac name: | fenylooctan etylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL SERINATE |

CAS No: | 4117-31-1 |

Chem./Iupac name: | 1-seryna, ester etylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ETHYL STEARATE |

CAS No: | 111-61-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-887-4 |

Chem./Iupac name: | stearynian etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ETHYL THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 623-51-8 |

Einecs/Elincs No: | 210-800-3 |

Chem./Iupac name: | merkaptooctan etylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETHYL TOSYLAMIDE |

CAS No: | 1077-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 214-073-3 |

Chem./Iupac name: | N-etylotolueno-2-sulfonamid. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ETHYL UROCANATE |

CAS No: | 27538-35-8 |

Einecs/Elincs No: | 248-515-1 |

Chem./Iupac name: | 3-(1H-imidazol-4-ilo)akrylan etylu. |

Restriction: | VII/2,33 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ETHYL VANILLIN |

INN: | etylowanilina |

CAS No: | 121-32-4 |

Einecs/Elincs No: | 204-464-7 |

Chem./Iupac name: | 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ETIDRONIC ACID |

INN: | Kwas etidronowy |

CAS No: | 2809-21-4 |

Einecs/Elincs No: | 220-552-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas etidronowy |

Restriction: | 111/1,53 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | ETOCRYLENE |

INN: | etokrylen |

CAS No: | 5232-99-5 |

Einecs/Elincs No: | 226-029-0 |

Chem./Iupac name: | Etokrylen. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | EUCALYPTOL |

INN: | eukaliptol |

CAS No: | 470-82-6 |

Einecs/Elincs No: | 207-431-5 |

Chem./Iupac name: | Cyneol. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | EUCALYPTUS GLOBULUS |

CAS No: | 84625-32-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-406-2 |

Chem./Iupac name: | Eucalyptus globulus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eucalyptus globulus, Myrtaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUGENIA CARYOPHYLLUS |

Ph. Eur. name: | caryofylli flos |

CAS No: | 84961-50-2 |

Einecs/Elincs No: | 284-638-7 |

Chem./Iupac name: | Goździk, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eugenia caryofyllata, Myrtaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUGENIA CUMINI |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eugenia cumini. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUGENOL |

INN: | eugenol |

CAS No: | 97-53-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-589-1 |

Chem./Iupac name: | Eugenol. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | EUGLENA GRACILIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Euglena gracilis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUPATORIUM PURPUREUM |

CAS No: | 90028-55-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-847-7 |

Chem./Iupac name: | Eupatonum purpureum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eupatorium purpureum, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUPHORBIA HIRTA |

CAS No: | 84625-37-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-412-5 |

Chem./Iupac name: | Euforbia hirta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Euforbia hirta, Euforbiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EUPHRASIA OFFICINALIS |

CAS No: | 84625-36-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-410-4 |

Chem./Iupac name: | Eufrasia offictnalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Eufrasia officinalis, Scrofulanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | EVERNIA PRUNASTRI |

CAS No: | 90028-68-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-861-3 |

Chem./Iupac name: | Everniaprunastri, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Evernia prunastri, Usneaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

F

INCI name: | FABIANA IMBRICATA |

CAS No: | 90028-69-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-862-9 |

Chem./Iupac name: | Fabiana imbricata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Fabtana imbricata, Solanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FAEX |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, drożdże. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FAEX |

CAS No: | 68876-77-7 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje wystepujące naturalnie, drożdże. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FAEX |

CAS No: | 8013-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-387-9 |

Chem./Iupac name: | Drożdże, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Saccharomyces. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FAGUS SYLVATICA |

CAS No: | 85251-65-6 |

Einecs/Elincs No: | 286-477-8 |

Chem./Iupac name: | Buk, Fagus sylvatica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Fagus sylvatica, Fagaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FARNESOL |

CAS No: | 4602-84-0 |

Einecs/Elincs No: | 225-004-1 |

Chem./Iupac name: | Farnezol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | FARNESYL ACETATE |

CAS No: | 29548-30-9 |

Einecs/Elincs No: | 249-689-1 |

Chem./Iupac name: | Octan 3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trienylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | FAST GREEN FCF |

CAS No: | 2353-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 219-091-5 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro (etylo)[4-[4-[etylo(3-sulfonatobenzylo)amino](4-hydroksy-2-sulfonatoobenzohydrylideno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](3-sulfonatobenzylo)amonu, dizodu sól (CI 42053). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | FERMENTED VEGETABLE EXTRACT |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FERRIC CHLORIDE |

CAS No: | 7705-08-0 |

Einecs/Elincs No: | 231-729-4 |

Chem./Iupac name: | Trichlorek żelaza. |

Function: | dodatki |

INCI name: | FERULA ASSA FOETIDA |

CAS No: | 90028-70-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-863-4 |

Chem./Iupac name: | Ferula assa-foetida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ferula assa-foetida, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FERULA FOETIDA |

CAS No: | 93455-94-8 |

Einecs/Elincs No: | 297-382-6 |

Chem./Iupac name: | Ferula foetida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ferula foetida, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FERULA GALBANIFLUA |

CAS No: | 93165-40-3 |

Einecs/Elincs No: | 296-925-4 |

Chem./Iupac name: | Ferula galbaniflua, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ferula galbaniflua, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FERULIC ACID |

CAS No: | 1135-24-6 |

Einecs/Elincs No: | 214-490-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas 4-hydroksy-3-metoksycynamonowy. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | FIBRONECTIN |

CAS No: | 86088-83-7 |

Einecs/Elincs No: | 289-149-2 |

Chem./Iupac name: | Fibronektyny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FISH GLYCERIDES |

CAS No: | 100085-40-3 |

Einecs/Elincs No: | 309-181-3 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, tran rybi. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | FLEXIBLE COLLODION |

CAS No: | 8050-70-2 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | FLUORINE YEAST DERIVATIVE |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FLUORO C2-8 ALKYLDIMETHICONE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | FLUOROSALAN |

INN: | fluorosalan |

CAS No: | 4776-06-1 |

Einecs/Elincs No: | 225-322-0 |

Chem./Iupac name: | Flusalan. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | FOENICULUM VULGARE |

CAS No: | 84625-39-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-414-6 |

Chem./Iupac name: | Koper włoski, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Foeniculum vulgare, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FOLIC ACID |

INN: | kwas foliowy |

Ph. Eur. name: | Acidum folicum |

CAS No: | 59-30-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-419-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas foliowy. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | FORMALDEHYDE |

INN: | formaldehydu roztwór |

CAS No: | 50-00-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-001-8 |

Chem./Iupac name: | Formaldehyd. |

Restriction: | III/1,13 — VI/1,5 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | FORMIC ACID |

Ph. Eur. name: | Acidum formicum |

CAS No: | 64-18-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-579-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas mrówkowy. |

Restriction: | VI/1,14 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | FRAGARIA CHILOENSIS |

CAS No: | 95193-64-9 |

Einecs/Elincs No: | 305-877-6 |

Chem./Iupac name: | Truskawka, Fragaria chiloensis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Fragaria chiloensis, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FRAGARIA VESCA |

CAS No: | 84929-78-2 |

Einecs/Elincs No: | 284-556-1 |

Chem./Iupac name: | Truskawka, Fragaria vesca, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Fragaria vesca, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FRANGULA ALNUS |

Ph. Eur. name: | Frangulae cortex |

CAS No: | 84625-48-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-418-8 |

Chem./Iupac name: | Rhamnus frangula, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Rhamnus frangula, Rhamnaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FRAXINUS EXCELSIOR |

CAS No: | 84625-28-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-402-0 |

Chem./Iupac name: | Jesion (Fraxmus), F. excelsior, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Fraxinus excelsior, Oleaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FRUCTOSE |

INN: | fructoza |

Ph. Eur. name: | Fructosum/laevulosum |

CAS No: | 57-48-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-333-3 |

Chem./Iupac name: | Fruktoza. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | FUCUS VESICULOSUS |

Ph. Eur. name: | Fucus |

CAS No: | 84696-13-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-633-7 |

Chem./Iupac name: | Fucus vesiculosus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Fucus vesiculosus, Fucaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FUMARIA OFFICINALIS |

CAS No: | 84625-41-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-416-7 |

Chem./Iupac name: | Fumaria officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Fumaria officinalis, Fumariaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | FUMARIC ACID |

INN: | kwas fumarowy |

CAS No: | 110-17-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-743-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas fumarowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | FURFURAL |

CAS No: | 98-01-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-627-7 |

Chem./Iupac name: | 2-furaldehyd. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | FURFURYL ADENINE |

CAS No: | 525-29-1 |

Function: | dodatki |

G

INCI name: | GADI IECUR |

CAS No: | 8001-69-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-289-6 |

Chem./Iupac name: | Tran dorsza. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów C14-C18 C16-C22 nienas. Kwasy tłuszczowe. (Gadus callarias, Gadidae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GALEGA OFFICINALIS |

CAS No: | 84650-07-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-487-4 |

Chem./Iupac name: | Galega officinalts, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Galega officinalis, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GALIUM APARINE |

CAS No: | 84625-42-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-417-2 |

Chem./Iupac name: | Galium aparine, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Galium aparine, Rubiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GALLIC ACID |

INN: | kwas galusowy |

CAS No: | 149-91-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-749-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GAMMA-NONALACTONE |

CAS No: | 104-61-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-219-1 |

Chem./Iupac name: | Nonan-4-olid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GAMMA-UNDECALACTONE |

CAS No: | 104-67-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-225-4 |

Chem./Iupac name: | Undekan-4-olid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GARDENIA FLORIDA |

CAS No: | 92457-01-7 |

Einecs/Elincs No: | 296-280-9 |

Chem./Iupac name: | Gardenia jasmmoides, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Gardenia jasminoides, Rubiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GARDENIA TAHITENSIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Gardenia tahitensis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GAULTHERIA PROCUMBENS |

CAS No: | 90045-28-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-888-0 |

Chem./Iupac name: | Gaultheria procumbens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Gaultheria procumbens, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GELATIN |

INN: | żelatyna |

Ph. Eur. name: | gelatina |

CAS No: | 9000-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-554-6 |

Chem./Iupac name: | Żelatyny. Złożone połączenie białek otrzymywanych przy hydrolizie kolagenu przy gotowaniu skór, ścięgien, wiązadeł, kości itp. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | GELATIN/LYSINE/POLYACRYLAMIDE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | GELLAN GUM |

CAS No: | 71010-52-1 |

Einecs/Elincs No: | 275-117-5 |

Chem./Iupac name: | Żywica Gellana. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | GENTIANA LUTEA |

CAS No: | 72968-42-4 |

Einecs/Elincs No: | 277-139-0 |

Chem./Iupac name: | Gencjana, Gentiana lutea, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Gentiana lutea, Gentianaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GERANIOL |

CAS No: | 106-24-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-377-1 |

Chem./Iupac name: | Geraniol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GERANIUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Geranium. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GERANIUM MACULATUM |

CAS No: | 84650-10-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-491-6 |

Chem./Iupac name: | Geranium maculatum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Geranium maculatum, Geraniaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GERANIUM ROBERTIANUM |

CAS No: | 84650-11-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-492-1 |

Chem./Iupac name: | Geranium robertianum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Geranium robertianum, Geraniaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GERANYL ACETATE |

CAS No: | 105-87-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-341-5 |

Chem./Iupac name: | Octan geranylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GEUM RIVALE |

CAS No: | 89957-81-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-601-9 |

Chem./Iupac name: | Aweny, Geum rivale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Geum rivale, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GEUM URBANUM |

CAS No: | 84649-91-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-472-2 |

Chem./Iupac name: | Aweny, Geum urbanum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Geum urbanum, Rosaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GINKGO BILOBA |

CAS No: | 90045-36-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-896-4 |

Chem./Iupac name: | Ginkgo biloba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ginkgo biloba, Ginkgoaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GINSENG HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 2-hydroksy-N,N,N-trimetylo-, 3-ginsengu pochodne, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | GLECHOMA HEDERACEA |

CAS No: | 84650-18-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-500-3 |

Chem./Iupac name: | Nepeta hederacea, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nepeta hederacea, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GLUCAMINE |

CAS No: | 488-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 207-677-3 |

Chem./Iupac name: | 1-amino-1-deoksy-D-glucytol. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUCONIC ACID |

CAS No: | 526-95-4 |

Einecs/Elincs No: | 208-401-4 |

Chem./Iupac name: | kwas D-glukonowy. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUCONOLACTONE |

CAS No: | 90-80-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-016-5 |

Chem./Iupac name: | D-glukono-1,5-lakton. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLUCOSAMINE |

INN: | glukozoamina |

CAS No: | 3416-24-8 |

Einecs/Elincs No: | 222-311-2 |

Chem./Iupac name: | Glukozoamina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLUCOSAMINE HCl |

CAS No: | 66-84-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-638-1 |

Chem./Iupac name: | chlorowodorek glukozoaminy. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | GLUCOSE |

INN: | dekstroza |

Ph. Eur. name: | dextrosum/glucosum |

CAS No: | 50-99-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-075-1 |

Chem./Iupac name: | Glukoza. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUCOSE GLUTAMATE |

CAS No: | 59279-63-9 |

Chem./Iupac name: | kwas 1-glutaminowy, ester 5-α-d-glukopiranozylu. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUCOSE OXIDASE |

CAS No: | 9001-37-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-601-0 |

Chem./Iupac name: | Oksydaza, glukoza. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLUCURONIC ACID |

CAS No: | 576-37-4 |

Einecs/Elincs No: | 209-401-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas glukuronowy. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUTAMIC ACID |

INN: | kwas glutaminowy |

CAS No: | 56-86-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-293-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas glutaminowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUTAMIC ACID |

CAS No: | 617-65-2 |

Einecs/Elincs No: | 210-522-2 |

Chem./Iupac name: | Monowodzian kwasu DL-glutaminowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLUTAMINE |

INN: | lewoglutamid |

CAS No: | 56-85-9 |

Einecs/Elincs No: | 200-292-1 |

Chem./Iupac name: | Lewoglutamid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | GLUTARAL |

INN: | glutaral |

CAS No: | 111-30-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-856-5 |

Chem./Iupac name: | Glutaral. |

Restriction: | VI/1,48 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | GLUTATHIONE |

CAS No: | 70-18-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-725-4 |

Chem./Iupac name: | Glutation. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | GLYCERETH-12 |

CAS No: | 31694-55-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α"-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCERETH-20 |

CAS No: | 31694-55-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLYCERETH-26 |

CAS No: | 31694-55-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo)], α,α',α"-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCERETH-7 |

CAS No: | 31694-55-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α"-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCERETH-7 BENZOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-7 DIISONONANOATE |

CAS No: | 125804-15-1 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-8 HYDROXYSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-5 LACTATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-25 PCA ISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-26 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-20 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERETH-7 TRIACETATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERIN |

INN: | gliceryna |

Ph. Eur. name: | glicerynaum |

CAS No: | 56-81-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-289-5 |

Chem./Iupac name: | Gliceryna. |

Function: | substancje skażajace/środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCERIN/OXYBUTYLENE COPOLYMER STEARYL ETHER |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL ABIETATE |

CAS No: | 1337-89-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas 1-fenantrenokarboksylowy, 1,2,3,4,4a, 4b,5,6,10,10a-dekahydro-1,4a-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-, ester z 1,2,3-propanotriolem, [1r(1α,4αβ,4ba,10aα)]-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL ADIPATE |

CAS No: | 26699-71-8 |

Einecs/Elincs No: | 247-911-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas adypinowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL ALGINATE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | GLYCERYL ARACHIDATE |

CAS No: | 30208-87-8 50906-68-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas ejkozanowy, 2,3-dihydroksypropyl ester. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL ARACHIDONATE |

CAS No: | 35474-99-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas 5,8,1 1,14-ejkozatetraenowy, 2,3-dihydroksypropylu ester. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL BEHENATE |

CAS No: | 30233-64-8 6916-74-1 |

Einecs/Elincs No: | 250-097-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL CAPRATE |

CAS No: | 26402-22-2 |

Einecs/Elincs No: | 247-667-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas dekanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL CAPRYLATE |

CAS No: | 26402-26-6 |

Einecs/Elincs No: | 247-668-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas oktanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Chem./Iupac name: | Kwas dekanowy, zmieszane monoestry z gliceryna i kwas oktanowym. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy, zmieszane estry z gliceryną, 9,12-oktadekadienowym kwasem, 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowym kwasem, i 2-hydroksypropanowym kwasem. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 61789-05-7 |

Einecs/Elincs No: | 263-027-9 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono-. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL COLLAGENATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLYCERYL DIARACHIDATE |

CAS No: | 89648-24-8 127039-55-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas ejkozanowy, diester z 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIBEHENATE |

CAS No: | 94201-62-4 |

Einecs/Elincs No: | 303-650-6 |

Chem./Iupac name: | Didokozanian 2-hydroksypropano-1,3-diylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIERUCATE |

CAS No: | 28880-79-7 |

Einecs/Elincs No: | 249-285-5 |

Chem./Iupac name: | Bis[(Z)-dokoz-13-enowy] kwas, diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIHYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 78616-19-0 |

Einecs/Elincs No: | 278-954-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas bis(12-hydroksyoktadekanowy), diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIISOPALMITATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izoheksadekanowy, diester z 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIISOSTEARATE |

CAS No: | 68958-48-5 |

Einecs/Elincs No: | 273-368-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas di(izooktadekanowy), diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające |

INCI name: | GLYCERYL DILAURATE |

CAS No: | 27638-00-2 |

Einecs/Elincs No: | 248-586-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas Laurie, diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL DILINOLEATE |

CAS No: | 30606-27-0 |

Einecs/Elincs No: | 250-259-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas (9Z, 12Z)-oktadeka-9,12-dienowy, diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIMYRISTATE |

CAS No: | 53563-63-6 |

Einecs/Elincs No: | 258-629-3 |

Chem./Iupac name: | Dimirystynian gliceryny. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIOLEATE |

CAS No: | 25637-84-7 |

Einecs/Elincs No: | 247-144-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas dioleinowy, diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIPALMITATE |

CAS No: | 26657-95-4 |

Einecs/Elincs No: | 247-886-7 |

Chem./Iupac name: | Dipalmitynian gliceryny. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL DIPALMITOLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 7-heksadecenowy, diester z 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DIRICINOLEATE |

CAS No: | 27902-24-5 |

Einecs/Elincs No: | 248-720-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas bis[(R)-12-hydroksyoleinowy], diester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL DISTEARATE |

CAS No: | 1323-83-7 |

Einecs/Elincs No: | 215-359-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas distearynowy, diester z gliceryną. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL ERUCATE |

CAS No: | 28063-42-5 |

Einecs/Elincs No: | 248-812-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas (Z)-dokoz-13-enowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL GLYCYRRHETINATE |

Chem./Iupac name: | Kwas olean-12-en-29-owy, 3-hydroksy-11-okso-, 2,3-dihydroksypropylu ester, (3-beta)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL HYDROGENATED ROSINATE |

CAS No: | 65997-13-9 |

Einecs/Elincs No: | 266-042-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne, uwodornione, estry z gliceryną. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | GLYCERYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 1323-42-8 |

Einecs/Elincs No: | 215-355-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas hydroksyoktadekanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL ISOPALMITATE |

CAS No: | 94248-66-5 |

Einecs/Elincs No: | 304-339-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas izoheksadekanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 66085-00-5 32057-14-0 |

Einecs/Elincs No: | 266-124-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL ISOTRIDECANOATE/STEARATE/ADIPATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, zmieszane estry z 1,2,3-propanotriolem, izotridekanowym kwasem i heksanodiowym kwasem. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL LANOLATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, monoestry z 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 27215-38-4 142-18-7 |

Einecs/Elincs No: | 248-337-4/205-526-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas Laurie, monoester z gliceryną, 2,3-dihydroksypropylu laurynian. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL LAURATE/OLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy, zmieszane monoestry z 1,2,3-propanotriolem i dodekanowym kwasem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL LAURATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL LINOLEATE |

CAS No: | 26545-74-4 2277-28-3 |

Einecs/Elincs No: | 247-788-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas (9Z, 12Z)-oktadeka-9,12-dienowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL LINOLENATE |

CAS No: | 18465-99-1 |

Einecs/Elincs No: | 242-347-2 |

Chem./Iupac name: | (9Z, 12Z, 15Z)-9,12,15-oktadekatrienoan 2,3-dihydroksypropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL MONTANATE |

CAS No: | 68476-38-0 |

Einecs/Elincs No: | 270-679-8 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, wosk Montana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL MYRISTATE |

CAS No: | 27214-38-6 589-68-4 |

Einecs/Elincs No: | 248-329-0 |

Chem./Iupac name: | Monomirystynian gliceryny. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL OCTANOATE DIMETHOXYCINNAMATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-propenowy, 3-(4-metoksyfenylo)-, diester z 1,3-dihydroksy-2-(2-etylo-1-oksoheksylo)oksypropanem. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | GLYCERYL OCTANOATE/STEARATE/ADIPATE |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanodiowy, zmieszane estry z oktanowym kwasem, oktadekanowym kwasem i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 25496-72-4 111-03-5 |

Einecs/Elincs No: | 247-038-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas oleinowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL OLEATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL PABA |

INN: | lizadymat |

CAS No: | 136-44-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-244-3 |

Chem./Iupac name: | 1-(4-aminobenzoesan) gliceryny. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | GLYCERYL PALMITATE |

CAS No: | 26657-96-5 |

Einecs/Elincs No: | 247-887-2 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian gliceryny. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL PALMITATE LACTATE |

Chem./Iupac name: | Kwas heksadekanowy, ester z 2-hydroksypropanianem 1,2,3-propanotriolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL PALMITATE/STEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, zmieszane monoestry z heksadekanowym kwasem i 1,2,3-propanotriolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL PALMITOLEATE |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy, 2,3-dihydroksypropylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL POLYACRYLATE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | GLYCERYL POLYMETHACRYLATE |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCERYL RICINOLEATE |

CAS No: | 1323-38-2 141-08-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-353-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas (R)-12-hydroksyoleinowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCERYL ROSINATE |

CAS No: | 8050-31-5 65997-13-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-482-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne, estry z gliceryną. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | GLYCERYL SESQUIOLEATE |

CAS No: | 90605-02-0 |

Einecs/Elincs No: | 292-399-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas (Z)-9-oktadecenowy, ester z 1,2,3-propanotriolem (3:2). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL/SORBITOLOLEATE/HYDROXYSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-hydroksy-, zmieszane estry z 9-oktadecenowym kwasem, 1,2,3-propanotriolem i d-glucytolem. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL STARCH |

Function: | absorbenty/substancje wiążące |

INCI name: | GLYCERYL STEARATE |

INN: | glicerolu monostearynian |

Ph. Eur. name: | gliceroli monostearas |

CAS No: | 31566-31-1 |

Einecs/Elincs No: | 250-705-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas stearynowy, monoester z gliceryną. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL STEARATE CITRATE |

CAS No: | 55840-13-6 86418-55-5 |

Einecs/Elincs No: | 259-855-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas 1,2,3-propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy-, ester z 1,2,3- monooktadekanianem propanotriolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL STEARATE DIACETATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, ester z dioctanem 1,2,3-propanotriolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL STEARATE LACTATE |

CAS No: | 12338-10-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-659-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, ester z 2-hydroksypropanianem 1,2,3-propanotriolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL STEARATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCERYL THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 30618-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 250-264-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas merkaptooctowy, monoester z propano-1,2,3-triolem. |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | GLYCERYL THIOPROPIONATE |

CAS No: | 67874-65-1 |

Einecs/Elincs No: | 267-492-9 |

Chem./Iupac name: | 3-merkaptopropionian 2,3-dihydroksypropylu. |

Function: | środki redukujące |

INCI name: | GLYCERYL TRIACETYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 27233-00-7 |

Einecs/Elincs No: | 248-351-0 |

Chem./Iupac name: | Tris[acetoksyoktadekanian]1,2,3-propanotriylu. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCERYL TRIACETYL RICINOLEATE |

CAS No: | 101-34-8 |

Einecs/Elincs No: | 202-935-1 |

Chem./Iupac name: | Tris[(R)-12-(acetoksy)oleinian 1,2,3-propanotriolu. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCINE |

INN: | glicyna |

Ph. Eur. name: | glycinum |

CAS No: | 56-40-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-272-2 |

Chem./Iupac name: | Glicyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki buforujące |

INCI name: | GLYCINE SOJA |

CAS No: | 8001-22-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-274-4 |

Chem./Iupac name: | Olej sojowy. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linoleinowego, oleinowego, palmitynowego i stearynowy. (Soja hispida, Leguminosae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCINE SOJA |

CAS No: | 9010-10-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-720-8 |

Chem./Iupac name: | Białka, soja. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GLYCINE SOJA |

CAS No: | 91770-67-1 |

Einecs/Elincs No: | 294-853-8 |

Chem./Iupac name: | Olej sojowy, frakcja niezmydlająca. Niezmydlająca się frakcja oleju sojowego. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCINE SOJA |

CAS No: | 68513-95-1 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje występujące naturalnie, glicyna sojowa, ziarno, mąka. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GLYCINE SOJA |

CAS No: | 84776-91-0 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Glycine soja. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GLYCOFUROL |

CAS No: | 9004-76-6 31692-85-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(tetrahydro-2-furanylo)metylo-ω-hydroksy-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCOGEN |

CAS No: | 9005-79-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-683-8 |

Chem./Iupac name: | Glikogen. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLYCOL |

CAS No: | 107-21-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-473-3 |

Chem./Iupac name: | Etano-1,2-diol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | GLYCOLAMIDE STEARATE |

CAS No: | 16509-77-6 |

Einecs/Elincs No: | 240-576-2 |

Chem./Iupac name: | Stearynian 2-amino-2-oksoetylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLYCOL/BUTYLENE GLYCOL MONTANATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk montana, zmieszane diestry z 1,2-propanodiolem i 1,3-butanodiolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCOL CETEARATE |

Chem./Iupac name: | 1,2-etanodiol, zmieszane estry z stearynowym kwasem i palmitynowym kwasem. |

Function: | środki stabilizujaceemulsje/środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCOL DIBEHENATE |

CAS No: | 79416-55-0 344-64-8 |

Einecs/Elincs No: | 279-153-2 |

Chem./Iupac name: | Didokozanian etylenu. |

Function: | środki zmiękczające/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL DILAURATE |

CAS No: | 624-04-4 |

Einecs/Elincs No: | 210-827-0 |

Chem./Iupac name: | Dilaurynian etylenu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL DIOCTANOATE |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy, 2-etylo-, 1,2-etanodiylo diester. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL DIOLEATE |

CAS No: | 928-24-5 |

Einecs/Elincs No: | 213-170-8 |

Chem./Iupac name: | Dioleinian 1,2-etanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL DISTEARATE |

CAS No: | 627-83-8 |

Einecs/Elincs No: | 211-014-3 |

Chem./Iupac name: | Distearynian etylenu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL DITALLOWATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, 1,2-etanodiylu diester. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GLYCOL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 33907-46-9 |

Einecs/Elincs No: | 251-732-4 |

Chem./Iupac name: | Hydroksyoktadekanian 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające |

INCI name: | GLYCOLIC ACID |

CAS No: | 79-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 201-180-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas glikolowy. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | GLYCOL MONTANATE |

CAS No: | 73138-45-1 |

Einecs/Elincs No: | 277-291-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk montana, etylenu estry. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOL OCTANOATE |

Chem./Iupac name: | Kwas heksanowy, 2-etylo-, 2-hydroksyetylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOL OLEATE |

CAS No: | 4500-01-0 |

Einecs/Elincs No: | 224-806-9 |

Chem./Iupac name: | Oleinian 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOL PALMITATE |

CAS No: | 4219-49-2 |

Einecs/Elincs No: | 224-160-8 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOL RICINOLEATE |

CAS No: | 106-17-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-369-8 |

Chem./Iupac name: | Rycynoleinian 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOL SALICYLATE |

CAS No: | 87-28-5 |

Einecs/Elincs No: | 201-737-2 |

Chem./Iupac name: | Salicylan 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | GLYCOL STEARATE |

CAS No: | 111-60-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-886-9 |

Chem./Iupac name: | Stearynian 2-hydroksyetylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | GLYCOL STEARATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | GLYCOPROTEINS |

CAS No: | 84082-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 281-998-7 |

Chem./Iupac name: | Glikoproteiny, serwatka bydlęca. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | GLYCOSAMINOGLYCANS |

CAS No: | 94945-04-7 |

Einecs/Elincs No: | 305-682-6 |

Chem./Iupac name: | Mukopolisacharydy, glikozomonoglikany, siarczan chondroityny skóry. |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | GLYCOSPHINGOLIPIDS |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GLYCYRRHETINIC ACID |

INN: | enoksolon |

CAS No: | 471-53-4 |

Einecs/Elincs No: | 207-444-6 |

Chem./Iupac name: | Enoksolon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GLYCYRRHETINYL STEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas olean-12-en-29-owy, 3-(1-oksooktadecyloksy)-11-okso-, (3-beta)-. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLYCYRRHIZA GLABRA |

CAS No: | 84775-66-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-895-2 |

Chem./Iupac name: | Lukrecja, Glycyrrhiza glabra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Glycyrrhiza glabra, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GLYCYRRHIZIC ACID |

CAS No: | 1405-86-3 |

Einecs/Elincs No: | 215-785-7 |

Chem./Iupac name: | Glicyryzynowy kwas. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | GLYOXAL |

CAS No: | 107-22-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-474-9 |

Chem./Iupac name: | Glioksal. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | GLYOXYLIC ACID |

CAS No: | 298-12-4 |

Einecs/Elincs No: | 206-058-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas glioksylowy. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | GNAPHALIUM POLYCEPHALUM |

CAS No: | 91723-39-6 |

Einecs/Elincs No: | 294-545-3 |

Chem./Iupac name: | Gnaphalium obtusifolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Gnaphalium obtusifolium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GOSSYPIUM |

INN: | olej bawełniany |

CAS No: | 8001-29-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-280-7 |

Chem./Iupac name: | Olej bawełniany. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linoleinowego, oleinowego i palmitynowego. (Gossypium, Malvaceae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | GRINDELIA CAMPORUM |

CAS No: | 90045-45-7 |

Einecs/Elincs No: | 289-906-7 |

Chem./Iupac name: | Grindelia camporum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Grindelia camporum, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GRINDELIA HUMILIS |

CAS No: | 94349-80-1 |

Einecs/Elincs No: | 305-199-0 |

Chem./Iupac name: | Grindelia humilis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Grindelia humilis, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GRINDELIA ROBUSTA |

CAS No: | 84696-17-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-635-8 |

Chem./Iupac name: | Grindelia robusta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Grindelia robusta, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GUAIAZULENE |

CAS No: | 489-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 207-701-2 |

Chem./Iupac name: | 7-izopropylo-1,4-dimetyloazulen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | GUAJACUM OFFICINALE |

CAS No: | 84650-13-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-494-2 |

Chem./Iupac name: | Guaiacum officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Guaiacum officinale, Zygophyllaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | GUANIDINE CARBONATE |

CAS No: | 593-85-1 |

Einecs/Elincs No: | 209-813-7 |

Chem./Iupac name: | Węglan diguanidyny. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | GUANIDINE PHOSPHATE |

CAS No: | 5423-22-3 |

Einecs/Elincs No: | 226-551-9 |

Chem./Iupac name: | Fosforan guanidyny (1:1). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | GUANINE |

CAS No: | 73-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-799-8 |

Chem./Iupac name: | Guanina(CI 75170). |

Function: | środki zmętniające |

INCI name: | GUANOSINE |

CAS No: | 118-00-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-227-8 |

Chem./Iupac name: | Guanozyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 65497-29-2 |

Chem./Iupac name: | Żywica Guar, 2-hydroksy-3-(trimetyloammonio)propylu eter, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | GUTTA PERCHA |

CAS No: | 9000-32-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-537-3 |

Chem./Iupac name: | Gutaperka. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Jest to produkt zawierającykwasy żywiczne i ich estry, terpeny i produkty utleniania lub polimeryzacji tych terpenów. (Payena i Palquem, Sapotaceae). |

Function: | substancje błonotwórcze |

Η

INCI name: | HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM |

CAS No: | 8005-33-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-337-6 |

Chem./Iupac name: | Drzewo kampeszowe, ekstrakt. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, CI 75290. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HAIR KERATIN AMINO ACIDS |

CAS No: | 69430-36-0 |

Einecs/Elincs No: | 274-001-1 |

Chem./Iupac name: | Keratyny, hydrolizaty. Materiał biologiczny składający się głównie z częściowo zhydrolizowanej keratyny. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HAMAMELIS VIRGINIANA |

CAS No: | 84696-19-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-637-9 |

Chem./Iupac name: | Hamamelis virginiana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hamamelis virginiana, Hamamelidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS |

CAS No: | 84988-65-8 |

Einecs/Elincs No: | 284-853-6 |

Chem./Iupac name: | Harpagophytum procumbens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Harpagophytum procumbens, Pedaliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HC BLUE NO. 10 |

CAS No: | 102767-27-1 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2',3'-dihydroksypropylo)amino]-2-nitro-4-[metylo-(2'-hydroksyetylo)amino]benzen i sole. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 11 |

CAS No: | 23920-15-2 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2'-metoksyetylo)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroksyetylo)amino] benzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 12 |

CAS No: | 104516-93-0 |

Chem./Iupac name: | 1-(β-hydroksyetylo)amino-2-nitro-4,n-etylo-N-(β hydroksyetylo)aminobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 2 |

CAS No: | 33229-34-4 |

Einecs/Elincs No: | 251-410-3 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[[4-[(2-hydroksyetylo)amino]-3-nitrofenylo]imino]bisetanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 4 |

Chem./Iupac name: | 9,10-antracenodion, N-metylo-1,4-diamino-, produkty z chlorometylooksiranem i 2-aminoetanolem. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 5 |

CAS No: | 68478-64-8 |

Chem./Iupac name: | 1,4-benzenodiamina, 2-nitro-, produkty z chlorometylooksiranem i 2,2'-iminobisetanolem. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 6 |

CAS No: | 77291-23-4 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek 1-metyloamino-2-nitro-4-(metylo-2,3-dihydroksypropylo)aminobenzenu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 7 |

CAS No: | 83732-72-3 90817-34-8 |

Einecs/Elincs No: | 280-622-9 |

Chem./Iupac name: | Dichlorowodorek 6-metoksy-N2-metylopirydyno-2,3-diaminy. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 8 |

CAS No: | 22366-99-0 |

Einecs/Elincs No: | 244-938-0 |

Chem./Iupac name: | 1-[(3-aminopropylo)amino]-4-(metyloamino)antrachinon. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BLUE NO. 9 |

CAS No: | 114087-41-1 114087-42-2 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2',3'-dihydroksypropylo) amino]-2-nitro-4-[etylo-(2'-hydroksyetylo)amino]benzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BROWN NO. 1 |

CAS No: | 83803-98-9 |

Einecs/Elincs No: | 280-919-3 |

Chem./Iupac name: | Chlorek 3-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-1-naftylo]azo]-N,N,N-trimetyloaniliny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC BROWN NO. 2 |

CAS No: | 83803-99-0 |

Einecs/Elincs No: | 280-920-9 |

Chem./Iupac name: | Chlorek 3-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-m-tolilo]azo]-N,N,N-trimetyloaniliny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC GREEN NO. 1 |

CAS No: | 52136-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 257-687-7 |

Chem./Iupac name: | 2-[[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]amino]-5-[(2-hydroksyetylo)amino]cykloheksa-2,5-dieno-1,4-dion. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC ORANGE NO. 1 |

CAS No: | 54381-08-7 |

Einecs/Elincs No: | 259-132-4 |

Chem./Iupac name: | p-[(o-nitrofenylo)amino]fenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC ORANGE NO. 2 |

CAS No: | 85765-48-6 |

Chem./Iupac name: | 1-(2-aminoetylo)amino-4-(2-hydroksyetylo)oksy-2-nitrobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC ORANGE NO. 3 |

CAS No: | 81612-54-6 |

Chem./Iupac name: | 1-(2,3-dihydroksypropylo)oksy-3-nitro-4-(2-hydroksyetylo)aminobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 1 |

CAS No: | 2784-89-6 |

Einecs/Elincs No: | 220-494-3 |

Chem./Iupac name: | 2-nitro-N-fenylobenzeno-1,4-diamina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 10 |

CAS No: | 95576-89-9 |

Chem./Iupac name: | 1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroksypropylo)amino-5-chlorobenzen i 1,4-bis-(2',3'-dihydroksypropylo) amino-2-nitro-5-chlorobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 11 |

CAS No: | 95576-92-4 |

Chem./Iupac name: | 1,4-bis-(2',3'-dihydroksypropylo)amino-2-nitro-5-chlorobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 13 |

CAS No: | 94158-13-1 |

Einecs/Elincs No: | 303-083-4 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek 2,2'-[(4-amino-3-nitrofenylo)imino]bisetanolu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 3 |

CAS No: | 2871-01-4 |

Einecs/Elincs No: | 220-701-7 |

Chem./Iupac name: | 2-(4-amino-2-nitroanilino)etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 7 |

CAS No: | 24905-87-1 |

Einecs/Elincs No: | 246-521-9 |

Chem./Iupac name: | 2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 8 |

CAS No: | 97404-14-3 13556-29-1 |

Einecs/Elincs No: | 306-778-0 |

Chem./Iupac name: | Monochlorowodorek 1-[(3-aminopropylo)amino]antrachinonu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC RED NO. 9 |

CAS No: | 56330-88-2 |

Einecs/Elincs No: | 260-116-4 |

Chem./Iupac name: | [6-[[3-chloro-4-(metyloamino)fenylo]imino]-4-metylo-3-oksocykloheksa-1,4-dien-1-ylo]mocznik. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC VIOLET NO. 1 |

CAS No: | 82576-75-8 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2-[(4-amino-2-metylo-5-nitrofenylo)amino]. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC VIOLET NO. 2 |

CAS No: | 104226-19-9 |

Chem./Iupac name: | 1-(3-hydroksypropylamino)-2-nitro-4-bis(2-hydroksyetyloamino) benzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 10 |

CAS No: | 109023-83-8 |

Chem./Iupac name: | 1,5-bis(β-hydroksyetylo)amino-2-nitro-4-chlorobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 11 |

CAS No: | 73388-54-2 |

Chem./Iupac name: | 1-(β-hydroksyetylo)amino-2-hydroksy-4-nitrobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 12 |

CAS No: | 59320-13-7 |

Chem./Iupac name: | 1-chloro-3-nitro-4-(β-hydroksyetylo)aminobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 13 |

CAS No: | 10442-83-8 |

Chem./Iupac name: | 4-(2'-hydroksyetylo)-amino-3-nitro-trifluorometylobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 2 |

CAS No: | 4926-55-0 |

Einecs/Elincs No: | 225-555-8 |

Chem./Iupac name: | 2-[(2-nitrofenylo)amino]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 4 |

CAS No: | 52551-67-4 59820-43-8 |

Einecs/Elincs No: | 258-002-4 |

Chem./Iupac name: | 2-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-5-nitrofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 5 |

CAS No: | 56932-44-6 |

Einecs/Elincs No: | 260-450-0 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 6 |

CAS No: | 104333-00-8 |

Chem./Iupac name: | 4-(2',3'-dihydroksypropylo)amino-3-nitro-trifluorometylobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 7 |

CAS No: | 104226-21-3 |

Chem./Iupac name: | 1-(4-aminofenylazo)-2-metylo-4-bis(β-hydroksyetylo)aminobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 8 |

CAS No: | 66612-11-1 |

Einecs/Elincs No: | 266-424-5 |

Chem./Iupac name: | N-[6-[(2-chloro-4-hydroksyfenylo)imino]-4-metoksy-3-okso-1,4-cykloheksadien-1-ylo]acetamid. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HC YELLOW NO. 9 |

CAS No: | 86419-69-4 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek 1-metoksy-3-(β-aminoetylo)amino-4-nitrobenzenu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER |

Function: | dodatki |

INCI name: | HEART EXTRACT |

CAS No: | 84540-00-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-089-0 |

Chem./Iupac name: | Serce, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne takie jak proteiny, lipidy, węglowodoany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne otrzymywane z ssaczych serc. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HEART HYDROLYSATE |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HECTORITE |

CAS No: | 12173-47-6 |

Einecs/Elincs No: | 235-340-0 |

Chem./Iupac name: | Hektoryt (glina mineralna). |

Function: | absorbenty/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HEDERA HELIX |

CAS No: | 84082-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 282-000-2 |

Chem./Iupac name: | Bluszcz pospolity, Hedera helix, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hedera helix, Araliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HEDTA |

CAS No: | 150-39-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-759-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas N-(2-hydroksyetylo)etylenodiaminotrioctowy. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | HEDYCHIUM CORONARIUM |

CAS No: | 94334-08-4 |

Einecs/Elincs No: | 305-088-7 |

Chem./Iupac name: | Hedychium flavum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hedychium flavum, Zingiberaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HEILMOOR CLAY |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HELIANTHUS ANNUUS |

CAS No: | 8001-21-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-273-9 |

Chem./Iupac name: | Olej słonecznikowy. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linoleinowy i oleinowy. (Helianthus annuus, Compositae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HELIANTHUS ANNUUS |

CAS No: | 84776-03-4 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Helianthus annuus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HELIANTHUS ANNUUS |

Chem./Iupac name: | Oleje, słonecznik, frakcja nie ulegająca zmydleniu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HELIOTROPINE |

CAS No: | 120-57-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-409-7 |

Chem./Iupac name: | Piperonal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HELYCHRYSUM ARENARIUM |

CAS No: | 85665-35-6 |

Einecs/Elincs No: | 288-125-9 |

Chem./Iupac name: | Helichrysum arenarium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Helichrysum arenarium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HELYCHRYSUM ITALICUM |

CAS No: | 90045-56-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-918-2 |

Chem./Iupac name: | Helichrysum angustifolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Helichrysum angustifolium, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HEMATIN |

CAS No: | 15489-90-4 |

Einecs/Elincs No: | 239-518-9 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro hydroksy[3,8,13,17-tetrametylo-7,12-diwinylo-21H,23H-porfino-2,18-dipropionato(4-)-N21, N22,N23,N24]żelazian(2-). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HEMOLYMPH EXTRACT |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HENNA |

CAS No: | 83-72-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-496-3 |

Chem./Iupac name: | 2-hydroksy-1,4-naftochinon. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HEPARIN |

INN: | heparyna |

Ph. Eur. name: | heparinum |

CAS No: | 9005-49-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-681-7 |

Chem./Iupac name: | Heparyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HEPTANE |

CAS No: | 142-82-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-563-8 |

Chem./Iupac name: | Heptan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 2-HEPTYLCYCLOPENTANONE |

CAS No: | 137-03-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-273-1 |

Chem./Iupac name: | 2-heptylocyklopentanon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HEPTYLUNDECANOL |

CAS No: | 5333-44-8 |

Einecs/Elincs No: | 226-243-4 |

Chem./Iupac name: | 2-heptyloundekanol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HERNIARIAGLABRA |

CAS No: | 84775-60-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-888-4 |

Chem./Iupac name: | Herniarea glabra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Herniarea glabra, Caryophyllaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HESPERIDIN |

CAS No: | 520-26-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-288-1 |

Chem./Iupac name: | Hesperydyna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HEXACOSYL GLYCOL |

CAS No: | 97338-12-0 |

Einecs/Elincs No: | 306-604-3 |

Chem./Iupac name: | Heksakozan-1,2-diol. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HEXACOSYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy, ester z 1,2-heksakozandiolem. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HEXADECYL METHICONE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HEXADIMETHRINE CHLORIDE |

CAS No: | 68393-49-7 |

Chem./Iupac name: | Poli [(dimetyloimino)-1,3-propanodiylo(dimetyloimino)-1,6-heksanodiylu dichlorek]. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN |

CAS No: | 1222-05-5 |

Einecs/Elincs No: | 214-946-9 |

Chem./Iupac name: | 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HEXAMETHYLDISILOXANE |

CAS No: | 107-46-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-492-7 |

Chem./Iupac name: | Heksametylodisiloksan. |

Function: | środki przeciwpieniące/środki zmiękczające |

INCI name: | HEXAMIDINE |

CAS No: | 3811-75-4 |

Chem./Iupac name: | Benzenokarboksoimidoamid, 4,4'-[1,6-heksanodiylobis(oksy)]bis-. |

Restriction: | VI/1,47 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | HEXAMIDINE DIISETHIONATE |

CAS No: | 659-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-533-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-hydroksyetanosulfonowy, związek z 4,4'-[heksano-1,6-diylbis(oksy)]bis[benzenokarboksamidyną] (2:1). |

Restriction: | VI/1,47 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | HEXAMIDINE PARABEN |

CAS No: | 93841-83-9 |

Einecs/Elincs No: | 299-055-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas p-hydroksybenzoesowy, związek z p,p'-[heksano-1,6-diylobis(oksy)]bis(benzamidyną) (2:1). |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | HEXANE |

CAS No: | 110-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-777-6 |

Chem./Iupac name: | Heksan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | HEXANEDIOL BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, ester z 1,6-heksanediolem. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HEXANEDIOL DISTEARATE |

CAS No: | 26730-92-7 |

Einecs/Elincs No: | 247-947-8 |

Chem./Iupac name: | Distearynian heksametylenu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | 1,2,6-HEXANETRIOL |

CAS No: | 106-69-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-424-6 |

Chem./Iupac name: | Heksano-1,2,6-triol. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HEXANETRIOL BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, wosk pszczeli, ester z 1,2,6-heksanetriolem. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | 3-HEXENOL |

CAS No: | 928-96-1 |

Einecs/Elincs No: | 213-192-8 |

Chem./Iupac name: | Cis-heks-3-en-1-ol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | HEXETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HEXETIDINE |

INN: | heksetydyna |

CAS No: | 141-94-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-513-5 |

Chem./Iupac name: | Heksetydyna. |

Restriction: | VI/1,19 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | HEXYL ALCOHOL |

CAS No: | 111-27-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-852-3 |

Chem./Iupac name: | Heksan-1-ol. |

Function: | środki przeciwpieniące/rozpuszczalniki |

INCI name: | HEXYLDECANOL |

CAS No: | 2425-77-6 |

Einecs/Elincs No: | 219-370-1 |

Chem./Iupac name: | 2-heksylodekan-1-ol. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | HEXYLDECETH-2 |

Chem./Iupac name: | Heksyldekanol, polmer z oksiranem (1:2). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HEXYLDECETH-20 |

Chem./Iupac name: | Heksydekanol, polimer z oksiranem (1:20). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HEXYLDECYL OLEATE |

CAS No: | 94278-07-6 |

Einecs/Elincs No: | 304-693-3 |

Chem./Iupac name: | Oleinian 2-heksylodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HEXYLENE GLYCOL |

INN: | glikol heksylenowy |

CAS No: | 107-41-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-489-0 |

Chem./Iupac name: | 2-metylopentano-2,4-diol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | HEXYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 94247-25-3 |

Einecs/Elincs No: | 304-202-2 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanian heksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HEXYL LAURATE |

CAS No: | 34316-64-8 |

Einecs/Elincs No: | 251-932-1 |

Chem./Iupac name: | Laurynian heksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HEXYL NICOTINATE |

CAS No: | 23597-82-2 |

Einecs/Elincs No: | 245-767-4 |

Chem./Iupac name: | Nikotynian heksylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HIBISCUS ROSA-SINENSIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hibiscus rosa-sinensis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HIBISCUS SABDARIFFA |

CAS No: | 84775-96-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-920-7 |

Chem./Iupac name: | Ketmia szczawiowa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hibiscus sabdariffa, Malvaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HIERACIUM PILOSELLA |

CAS No: | 84012-22-6 |

Einecs/Elincs No: | 281-668-2 |

Chem./Iupac name: | Hieracium pilosella, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hieracium pilosella, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HIEROCHLOE ODORATA |

CAS No: | 91770-13-7 |

Einecs/Elincs No: | 294-796-9 |

Chem./Iupac name: | Hierochloe odorata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hierochloe odorata, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HINOKITIOL |

CAS No: | 499-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 207-880-7 |

Chem./Iupac name: | 2-hydroksy-4-izopropylo-2,4,6-cyklohepta-2,4,6-trien-1-on. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HIPPOPHAE RHAMNOIDES |

CAS No: | 90106-68-6 |

Einecs/Elincs No: | 290-292-8 |

Chem./Iupac name: | Rokitnik zwyczajny, Hippophae rhamnoides, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hippophae rhamnoides, Elaeagnaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HIPPURIC ACID |

CAS No: | 495-69-2 |

Einecs/Elincs No: | 207-806-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas hipurowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HIRUDINEA EXTRACT |

CAS No: | 90045-73-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-937-6 |

Chem./Iupac name: | Hirudo medicinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne takie jak proteiny, lipidy, węglowodoany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne otrzymywane z Hirudo medicinalis, Hirudinidae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HISTIDINE |

INN: | histydyna |

CAS No: | 71-00-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-745-3 |

Chem./Iupac name: | Histydyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HISTIDINE |

CAS No: | 4998-57-6 |

Einecs/Elincs No: | 225-660-9 |

Chem./Iupac name: | DL-histydyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HISTIDINE HYDROCHLORIDE |

CAS No: | 645-35-2 |

Einecs/Elincs No: | 211-438-9 |

Chem./Iupac name: | Monochlorowodorek L-histydyny. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | HOMOSALATE |

INN: | Homosalat |

CAS No: | 118-56-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-260-8 |

Chem./Iupac name: | Homosalat. |

Restriction: | VII/1,3 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | HOPLOSTETHUS |

Chem./Iupac name: | Oleje, pomarańczowy surowy. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HORDEUM VULGARE |

CAS No: | 85251-64-5 |

Einecs/Elincs No: | 286-476-2 |

Chem./Iupac name: | Jęczmień, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hordeum vulgare, Graminae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HORDEUM VULGARE |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Jęczmień, mąka. |

Function: | absorbenty |

INCI name: | HORDEUM VULGARE |

Chem./Iupac name: | Woski, wysłodziny. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HORSE TISSUE EXTRACT |

CAS No: | 98999-13-4 |

Einecs/Elincs No: | 308-902-9 |

Chem./Iupac name: | Koń, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne takie jak proteiny, lipidy, węglowodoany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne otrzymywane z Equus caballus. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HUMULUS LUPULUS |

CAS No: | 8060-28-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-504-3 |

Chem./Iupac name: | Chmiel, Humulus lupulus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Humulus lupulus, Cannabidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYACINTHUS ORIENTALIS |

CAS No: | 94333-75-2 |

Einecs/Elincs No: | 305-055-7 |

Chem./Iupac name: | Hiacynt (roślina), ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hyacinthus orientalis, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYALURONIC ACID |

INN: | kwas hialuronowy |

CAS No: | 9004-61-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-678-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas hialuronowy. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDRANGEA MACROPHYLLA |

CAS No: | 97722-03-7 |

Einecs/Elincs No: | 307-752-1 |

Chem./Iupac name: | Hydrangea macrophylla macrophylla, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hydrangea macrophylla macrophylla, Saxifragaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYDRASTIS CANADENSIS |

CAS No: | 84603-60-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-261-5 |

Chem./Iupac name: | Gorzknik kanadyjski, Hydrastis canadensis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hydrastis canadensis, Ranunculaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYDRATED SILICA |

CAS No: | 10279-57-9 1343-98-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-683-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas krzemowy. |

Function: | ścierniwa/absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROABIETYL ALCOHOL |

CAS No: | 26266-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 247-574-0 |

Chem./Iupac name: | [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-dodekahydro-7-izopropylo-1,4-a-dimetylofenantreno-1-metanol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROCHLORIC ACID |

INN: | kwas chlorowodorowy |

Ph. Eur. name: | acidum hydrochloricum |

CAS No: | 7647-01-0 |

Einecs/Elincs No: | 231-595-7 |

Chem./Iupac name: | Chlorek wodoru. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 |

CAS No: | 75-45-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-871-9 |

Chem./Iupac name: | Chlorodifluorometan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | HYDROCHLOROFLUOROCARBON 142B |

CAS No: | 75-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-891-8 |

Chem./Iupac name: | 1-chloro-1,1-difluoroetan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | HYDROFLUOROCARBON 152A |

CAS No: | 75-37-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-866-1 |

Chem./Iupac name: | 1,1-difluoroetan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | HYDROGENATED BUTYLENE/ETHYLENE/STYRENE COPOLYMER |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 8001-78-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-292-2 |

Chem./Iupac name: | Rycynowy olej, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL HYDROXYSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-hydroksy-, estry z uwodornione rycynowego oleju. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy, estry z uwodornionym olejem rycynowym. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL LAURATE |

CAS No: | 85711-76-8 |

Einecs/Elincs No: | 288-338-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas dodekanowy, uwodorniony rycynowy olej, alkilo estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL PEG-8 ESTERS |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED CASTOR OIL STEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, estry z uwodornionym rycynowym olejem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-42-2 538-24-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-604-3 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko, mono-, di- i tri-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED COCONUT ACID |

CAS No: | 68938-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 273-118-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED COCONUT OIL |

CAS No: | 84836-98-6 |

Einecs/Elincs No: | 284-283-8 |

Chem./Iupac name: | Olej kokosowy, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED C6-14 OLEFIN POLYMERS |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE |

CAS No: | 61789-07-9 |

Einecs/Elincs No: | 263-028-4 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej bawełniany, mono-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED COTTONSEED OIL |

CAS No: | 68334-00-9 |

Einecs/Elincs No: | 269-804-9 |

Chem./Iupac name: | Olej bawełniany, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED C12-18 TRIGLYCERIDES |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C12-C18 tri-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | HYDROGENATED DITALLOWAMINE |

CAS No: | 61789-79-5 |

Einecs/Elincs No: | 263-089-7 |

Chem./Iupac name: | Aminy, bis(uwodornione łoju alkilo). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED ETHYLENE/PROPYLENE/STYRENE COPOLYMER |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED FISH OIL |

CAS No: | 91078-95-4 |

Einecs/Elincs No: | 293-379-9 |

Chem./Iupac name: | Oleje, rybne, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED HONEY |

Chem./Iupac name: | Miód, uwodorniony. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROGENATED JOJOBA OIL |

CAS No: | 92457-12-0 61789-91-1 |

Einecs/Elincs No: | 296-292-4 |

Chem./Iupac name: | Jojoba, ekstrakt, uwodorniony. |

Function: | ścierniwa/środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED JOJOBA WAX |

CAS No: | 92457-12-0 |

Einecs/Elincs No: | 296-292-4 |

Chem./Iupac name: | Jojoba, ekstrakt, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED LANETH-20 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED LANETH-25 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED LANETH-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 8031-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-452-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED LANOLIN ALCOHOL |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, uwodornione. |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | HYDROGENATED LARD |

CAS No: | 73138-67-7 |

Einecs/Elincs No: | 277-297-0 |

Chem./Iupac name: | Smalec, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED LARD GLYCERIDE |

CAS No: | 91744-55-7 8040-05-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-619-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalec mono-, uwodornione. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED LARD GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-48-8 |

Einecs/Elincs No: | 294-611-1 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalec mono-, di- i tri-, uwodornione. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED LECITHIN |

CAS No: | 92128-87-5 |

Einecs/Elincs No: | 295-786-7 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, uwodornione. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED MENHADEN ACID |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, menhadenowy olej, uwodorniony. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED MENHADEN OIL |

CAS No: | 93572-53-3 |

Einecs/Elincs No: | 297-485-6 |

Chem./Iupac name: | Oleje, menhaden, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | HYDROGENATED METHYL ROSINATE |

CAS No: | 8050-15-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-476-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne, uwodornione, Me estry. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED MICROCRYSTALLINE WAX |

CAS No: | 92045-76-6 |

Einecs/Elincs No: | 295-458-3 |

Chem./Iupac name: | Woski parafinowe i węglowodorowe, mikrokrystaliczne traktowane wodą. Złożone połączenie węglowodorów otrzymywane z olejów resztkowych przez krystalizację z rozpuszczalnika i traktowanie wodorem w obecności katalizatora. Zawierają głównie nasycone, proste i rozgałęźione łańcuchy węglowodorów o ilości węgla większej od C25. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED MILK LIPIDS |

Chem./Iupac name: | Lipidy, mleko, uwodornione. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROGENATED MINK OIL |

Chem./Iupac name: | Oleje, norka, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES |

Chem./Iupac name: | Olej z oliwek, frakcja niezmydlająca się, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED ORANGE ROUGHY OIL |

Chem./Iupac name: | Oleje, pomarańczowy surowy, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED PALM GLYCERIDE |

CAS No: | 91744-73-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-638-9 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej palmowy- mono-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED PALM GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 294-631-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej palmowy mono-, di- i tri-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES |

CAS No: | 93334-20-4 |

Einecs/Elincs No: | 297-094-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej z nasion palmy mono- i di-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED PALM KERNEL OIL |

CAS No: | 84540-04-5 68990-82-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-093-2 |

Chem./Iupac name: | Oleje, nasiona palmy, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED PALM OIL |

CAS No: | 68514-74-9 8033-29-2 |

Einecs/Elincs No: | 271-056-3 |

Chem./Iupac name: | Oleje, palma, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED PALM/PALM KERNEL OIL PEG-6 ESTERS |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED PEANUT OIL |

CAS No: | 68425-36-5 |

Einecs/Elincs No: | 270-350-9 |

Chem./Iupac name: | Olej arachidowy, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED POLYISOBUTENE |

CAS No: | 40921-86-6 61693-08-1 |

Chem./Iupac name: | Propan, 2-metylo-, homopolimer. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED RAPESEED OIL |

CAS No: | 84681-71-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-532-8 |

Chem./Iupac name: | Rzepakowy olej, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED RICE BRAN WAX |

Chem./Iupac name: | Woski i substancje woskowe, ryżu otręby, uwodornione. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED SHARK LIVER OIL |

Chem./Iupac name: | Oleje, wątroba rekina, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED SOYBEAN GLYCERIDES |

CAS No: | 91745-04-9 68201-48-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-672-4 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, soya mono-, di- i tri-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED SOYBEAN OIL |

CAS No: | 8016-70-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-410-2 |

Chem./Iupac name: | Sojowy olej, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED SOY GLYCERIDE |

CAS No: | 61789-08-0 |

Einecs/Elincs No: | 263-030-5 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, soja mono-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROGENATED STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER |

CAS No: | 66070-58-4 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | HYDROGENATED STYRENE/METHYL STYRENE/INDENE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW |

CAS No: | 8030-12-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-442-7 |

Chem./Iupac name: | Łój, uwodorniony. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW ACID |

CAS No: | 61790-38-3 |

Einecs/Elincs No: | 263-130-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW ALCOHOL |

Chem./Iupac name: | Alkohole, łój, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61789-72-8 |

Einecs/Elincs No: | 263-081-3 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, benzyl (uwodornione łój alkilo)dimetylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW AMIDE |

CAS No: | 61790-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 263-123-0 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, uwodornione. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWAMIDE DEA |

CAS No: | 68440-32-4 |

Einecs/Elincs No: | 270-450-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, produkty reakcji z dietanolaminą. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWAMINE |

CAS No: | 61788-45-2 |

Einecs/Elincs No: | 262-976-6 |

Chem./Iupac name: | Aminy, uwodornione, łój alkilo. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW AMINE OXIDE |

CAS No: | 61788-94-1 |

Einecs/Elincs No: | 263-021-6 |

Chem./Iupac name: | Aminy, (uwodornione łój alkilo)dimetylo, N-tlenki. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW BETAINE |

Chem./Iupac name: | Metanamina, N-metylo-N-karboksymetylo-N-(uwodornione łój alkilo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWETH-12 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWETH-25 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWETH-60 MYRISTYL GLYCOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE |

CAS No: | 61789-09-1 |

Einecs/Elincs No: | 263-031-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE CITRATE |

CAS No: | 68990-59-0 |

Einecs/Elincs No: | 273-613-6 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono-, uwodornione, cytryniany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE LACTATE |

CAS No: | 68990-06-7 |

Einecs/Elincs No: | 273-576-6 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono-, uwodornione, mleczany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES |

CAS No: | 92128-50-2 68308-54-3 |

Einecs/Elincs No: | 295-745-3 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES CITRATE |

CAS No: | 91723-33-0 |

Einecs/Elincs No: | 294-539-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono-, di- i tri-, uwodornione, cytryniany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWOYL GLUTAMIC ACID |

Chem./Iupac name: | Kwas glutaminowy, N-(uwodornione łój acylo) pochodne. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROGENATED TALLOWTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 61788-78-1 |

Einecs/Elincs No: | 263-005-9 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amonowe, (uwodornione łój alkilo)trimetylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki konserwujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, roślinne olej mono-, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES |

CAS No: | 100684-29-5 |

Einecs/Elincs No: | 309-701-9 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, roślinne - olej, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE |

CAS No: | 97593-31-2 |

Einecs/Elincs No: | 307-334-9 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C8-21 i C8-21-nienas. mono- i di-, cytryniany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES PHOSPHATE |

CAS No: | 85411-01-4 25212-19-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas fosforowy, estry z uwodornionymi roślinnymi glicerydami. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROGENATED VEGETABLE OIL |

CAS No: | 68334-28-1 |

Einecs/Elincs No: | 269-820-6 |

Chem./Iupac name: | Oleje, roślinne, uwodornione. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROGEN PEROXIDE |

INN: | nadtlenek wodoru |

Ph. Eur. name: | hydrogenii peroxidum |

CAS No: | 7722-84-1 |

Einecs/Elincs No: | 231-765-0 |

Chem./Iupac name: | Nadtlenek wodoru. |

Restriction: | III/1,12 |

Function: | środki utleniające |

INCI name: | HYDROLYZED ACTIN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED ALBUMEN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, białko kurze. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Wosk pszczeli, zhydrolizowany. |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki emulgujące |

INCI name: | HYDROLYZED CASEIN |

CAS No: | 65072-00-6 |

Einecs/Elincs No: | 265-363-1 |

Chem./Iupac name: | Kazeiny, hydrolizaty. Składowe aminokwasy wytworzone w trakcie hydrolizy kazeiny. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 92113-31-0 9015-54-7 |

Einecs/Elincs No: | 295-635-5 |

Chem./Iupac name: | Kollageny, hydrolizaty. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę kopyt i rogów, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/substancje błonotwórcze/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED CONCHIORIN PROTEIN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, konchioryna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED CORN PROTEIN |

CAS No: | 100209-41-4 |

Einecs/Elincs No: | 309-349-6 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, zboże. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę Zea mays złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED CORN STARCH |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROLYZED DNA |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED ELASTIN |

CAS No: | 91080-18-1 9007-58-3 |

Einecs/Elincs No: | 293-509-4 |

Chem./Iupac name: | Elastyny, hydrolizaty. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED FIBRONECTIN |

CAS No: | 100085-35-6 |

Einecs/Elincs No: | 309-176-6 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, fibronectin. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę fibronektyny, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED GADIDAE PROTEIN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED GELATIN |

CAS No: | 68410-45-7 |

Einecs/Elincs No: | 270-082-2 |

Chem./Iupac name: | Żelatyny, hydrolizaty. Enzymatyczny wywar wytworzony w hydrolizie żelatyny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED GLYCOSAM1NOGLYCANS |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED HAIR KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED HEMOGLOBIN |

CAS No: | 91052-91-4 |

Einecs/Elincs No: | 293-254-9 |

Chem./Iupac name: | Hemoglobiny, bydlęce. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED HUMAN PLACENTAL PROTEIN |

CAS No: | 91080-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 293-492-3 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, łożysko. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę łożysk, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED KERATIN |

CAS No: | 69430-36-0 |

Einecs/Elincs No: | 274-001-1 |

Chem./Iupac name: | Keratyny, hydrolizaty. Materiał biologiczny składający się głównie z częściowo zhydrolizowanej keratyny. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED LUPINE PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED MILK PROTEIN |

CAS No: | 92797-39-2 8049-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 296-575-2 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, mleko. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę mleka, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED OAT FLOUR |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty, mąka owsiana. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROLYZED OAT PROTEIN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, owies. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED OATS |

Chem./Iupac name: | Owies, zhydrolizowany. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED PEA PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED PLACENTAL PROTEIN |

CAS No: | 91080-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 293-492-3 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, łożysko. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę łożysk, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED POTATO PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED RED BLOOD CELLS |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED RETICULIN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED RICE BRAN PROTEIN |

CAS No: | 94350-05-7 |

Einecs/Elincs No: | 305-224-5 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, otręby ryżu. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę otręb ryżu, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED RICE PROTEIN |

CAS No: | 94350-05-7 |

Einecs/Elincs No: | 305-224-5 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, otręby ryżu. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę otręb ryżu, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED RNA |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED ROE |

Chem./Iupac name: | Ikra, ryby, zhydrolizowane. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED SERUM PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED SILK |

CAS No: | 96690-41-4 |

Einecs/Elincs No: | 306-235-8 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, jedwab. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED SOY PROTEIN |

CAS No: | 68607-88-5 |

Einecs/Elincs No: | 271-770-5 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, soja. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę soi, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED SPINAL PROTEIN |

CAS No: | 91080-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 293-497-0 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, pępowina. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę pępowiny, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED SWEET ALMOND PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN |

CAS No: | 100209-45-8 |

Einecs/Elincs No: | 309-353-8 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, roślinne. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę roślin, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED WHEAT GLUTEN |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

CAS No: | 94350-06-8 70084-87-6 |

Einecs/Elincs No: | 305-225-0 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka,kiełki pszeniczne. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizękiełków pszenicznych, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE COPOLYMER |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROLYZED WHEAT STARCH |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROLYZED YEAST |

CAS No: | 100684-36-4 |

Einecs/Elincs No: | 309-709-2 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty, drożdże. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę saccharomyces cerevisiae, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROLYZED YEAST PROTEIN |

CAS No: | 100684-36-4 |

Einecs/Elincs No: | 309-709-2 |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, drożdże. Substancje otrzymywane przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę saccharomyces cerevisiae, złożone głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawierają zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROLYZED ZEIN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, zeiny |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROQUINONE |

INN: | hydrochinon |

CAS No: | 123-31-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-617-8 |

Chem./Iupac name: | Hydrochinon. |

Restriction: | III/1,14 |

Function: | farby do włosów/środki wybielajace |

INCI name: | HYDROQUINONEPCA |

Chem./Iupac name: | 1-prolina, 5-okso-, 4-hydroksyfenylu ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYANTHRAQUINONEAMINOPROPYL METHYL MORPHOLINIUM METHOSUL FATE |

CAS No: | 38866-20-5 |

Einecs/Elincs No: | 254-161-9 |

Chem./Iupac name: | metylosiarczan 4-[3-[(9,10-dihydro-4-hydroksy-9,10-dioksoantrylo)amino]propylo]-4-metylomorfoliny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYAPATITE |

INN: | durapatyt |

CAS No: | 1306-06-5 |

Einecs/Elincs No: | 215-145-7 |

Chem./Iupac name: | Hydroksyloapatyt (Ca5(OH)(PO4)3). |

Function: | ścierniwa/środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | 4-HYDROXYBENZOIC ACID |

CAS No: | 99-96-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-804-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas 4-hydroksybenzoesowy. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | HYDROXYBENZOMORPHOLINE |

CAS No: | 26021-57-8 |

Einecs/Elincs No: | 247-415-5 |

Chem./Iupac name: | 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoksazyn-6-ol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYBUTYL METHYLCELLULOSE |

CAS No: | 9041-56-9 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, hydroksybutylowo-metylowy eter. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYCETETH-60 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYCETYL HYDROXYETHYL DIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 84643-53-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-450-2 |

Chem./Iupac name: | Chlorek (2-hydroksyetylo)(2-hydroksyheksadecyl)dimetyloamonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYCETYL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy, 2-hydroksyheksadecylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROXYCETYL PHOSPHATE |

CAS No: | 84753-03-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-849-1 |

Chem./Iupac name: | 2-hydroksyheksadecylu diwodorofosforan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROXYCITRONELLAL |

CAS No: | 107-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-518-7 |

Chem./Iupac name: | 7-hydroksycytronellal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYETHYLAMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 110952-46-0 |

Chem./Iupac name: | Fenol, 4-amino-2-[(2-hydroksyetyloamino)metylo]-, chlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-HYDROXYETHYLAMINO-5-NITROANISOLE |

CAS No: | 66095-81-6 |

Einecs/Elincs No: | 266-138-0 |

Chem./Iupac name: | 2-[(2-metoksy-4-nitrofenylo)amino]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYLBUTYLAMINE LAURETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYETHYL CARBOXYMETHYL COCAMIDOPROPYLAMINE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, N-koko-acyl pochodne, N,N'N'-(zmieszane (2-hydroksyetylo) i karboksymetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYETHYLCELLULOSE |

INN: | hydroksyetyloceluloza |

CAS No: | 9004-62-0 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, 2-hydroksyetylo eter. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYETHYL CETYLDIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 24625-03-4 |

Einecs/Elincs No: | 246-369-3 |

Chem./Iupac name: | Heksadecylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamonu chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYETHYL CETYLDIMONIUM PHOSPHATE |

CAS No: | 85563-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 287-619-1 |

Chem./Iupac name: | Heksadecylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamonu diwodorofosforan. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYETHYL-2,6-DINITRO-p-ANISIDINE |

CAS No: | 122252-11-3 |

Chem./Iupac name: | 1-(2-hydroksyetylo)amino-4-metoksy-2,6-dinitrobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYL DIPHENYL IMIDAZOLINE |

Chem./Iupac name: | 2-imidazolina, 1-(2-hydroksyetylo)-4,5-difenylo. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYETHYL ETHYLCELLULOSE |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYETHYL HYDROXYPROPYL C12-15 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propylamina, 3-(C12-C15-alcyloksy)-N-(2-hydroksyetylo)-N-(3-hydroksypropylo)-, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | HYDROXYETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYANILINE HCl |

CAS No: | 81329-90-0 |

Einecs/Elincs No: | 303-085-5 |

Chem./Iupac name: | Chlorowodorek 2-(1,3-benzodioksol-5-ylamino)etanolu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYL-2-NlTRO-p-TOLUIDINE |

CAS No: | 100418-33-5 |

Chem./Iupac name: | 1-metylo-3-nitro-4-(β-hydroksyetylo)aminobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYL PEI-1000 |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | HYDROXYETHYL PEI-1500 |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 2-HYDROXYETHYL PICRAMIC ACID |

CAS No: | 99610-72-7 |

Chem./Iupac name: | 1-hydroksy-2-β-hydroksyetyloamino-4,6-dinitrobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 93841-24-8 |

Einecs/Elincs No: | 298-995-1 |

Chem./Iupac name: | Siarczan 3-(2-hydroksyetylo)-p-fenylenodiamonu. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYETHYL SORBITOL |

CAS No: | 110204-68-7 110204-69-8 110204-70-1 |

Chem./Iupac name: | D-glucytol, 2-hydroksyetylo eter. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | HYDROXYETHYL STEARAMIDE-MIPA |

CAS No: | 93842-81-0 |

Einecs/Elincs No: | 299-061-6 |

Chem./Iupac name: | N-[2-(2-hydroksyetoksy)propylo]stearamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | 4-HYDROXYINDOLE |

CAS No: | 2380-94-1 |

Einecs/Elincs No: | 219-177-2 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksyindol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 6-HYDROXYINDOLE |

Chem./Iupac name: | 1H-indol-6-ol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYLAMINE HCI |

CAS No: | 5470-11-1 |

Einecs/Elincs No: | 226-798-2 |

Chem./Iupac name: | Chlorek hydroksylamonu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | HYDROXYLAMINE SULFATE |

CAS No: | 10039-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 233-118-8 |

Chem./Iupac name: | Siarczan bis(hydroksylamonu). |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | HYDROXYLATED LANOLIN |

CAS No: | 68424-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 270-315-8 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, hydroksylowana. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | HYDROXYLATED LECITHIN |

CAS No: | 8029-76-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-440-6 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, hydroksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROXYLATED MILK GLYCERIDES |

CAS No: | 144635-07-4 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, mleko, hydroksylowane. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROXYMETHOXYBENZYL PELARGONAMIDE |

INN: | noniwamid |

CAS No: | 2444-46-4 |

Einecs/Elincs No: | 219-484-1 |

Chem./Iupac name: | Noniwamid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYMETHYLDIOXOAZABICYCLOOCTANE |

CAS No: | 6542-37-6 |

Einecs/Elincs No: | 229-457-6 |

Chem./Iupac name: | 1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazolo-7a(7H)-metanol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | HYDROXYOCTACOSANYLHYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 93840-71-2 |

Einecs/Elincs No: | 298-937-5 |

Chem./Iupac name: | 12-hydroksyoktadekanian 2-hydroksyoktakozylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYDROXYPHENYL GLYCINAMIDE |

CAS No: | 7228-00-4 |

Einecs/Elincs No: | 230-628-2 |

Chem./Iupac name: | 2-[(3-hydroksyfenylo)amino]acetamid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYPROLINE |

CAS No: | 51-35-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-091-9 |

Chem./Iupac name: | L-4-hydroksyprolina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | 4-HYDROXYPROPYLAMINO-3-NITROPHENOL |

CAS No: | 92952-81-3 |

Chem./Iupac name: | 1-hydroksy-3-nitro-4-(3-hydroksypropylamino)-benzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BISCETEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, 2-hydroksy-N,N'-bis(C16-C18-alkilo)-N,N,N'N'-tetrametylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BISISOSTEARAMIDOPROPYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, 2-hydroksy-N,N'-bis[(1-oksoizooktadecylo)amino]propyl-N,N,N',N'-tetrametylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BIS(N-HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE) HCI |

Chem./Iupac name: | 1,4-benzenodiamina, N(4)-(2-hydroksyetylo)-N(1),N'(l)-[2-hydroksypropanodiylo]-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BISOLEYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, 2-hydroksy-N,N'-bis(9-oktadecenylo)-N,N,N',N'-tetrametylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BISSTEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, 2-hydroksy-N,N'-bis(oktadecylo)-N,N,N',N'-tetrametylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL BISTRIMONIUM DIIODIDE |

INN: | prolonium jodek |

CAS No: | 123-47-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-630-9 |

Chem./Iupac name: | Prolonium jodek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | HYDROXYPROPYLCELLULOSE |

INN: | hydroksypropyloceluloza |

Ph. Eur. name: | hydroksypropylcellulosum |

CAS No: | 9004-64-2 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, 2-hydroksypropylu eter. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYPROPYL CHITOSAN |

CAS No: | 84069-44-3 |

Chem./Iupac name: | Chitozan, produkt z metylooksiranem. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL CORN STARCH |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYPROPYL GUAR |

CAS No: | 68442-94-4 39421-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 270-497-9 |

Chem./Iupac name: | Żywica Guar, 2-hydroksypropylu eter, depolimeryzowana |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE |

INN: | hydroksypropylometyloceluloza |

Ph. Eur. name: | methylhydroksypropylcellulosum |

CAS No: | 9004-65-3 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, 2-hydroksypropylo-metylo eter. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM AMYLOPECTIN/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM GELATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED CASEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED RICE BRAN PROTEIN |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 2-hydroksy-N,N,N-trimetylo-, 3-(otręby ryżu hydrolizaty białek) pochodne, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED SILK |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYPYRIDINONE |

CAS No: | 822-89-9 |

Einecs/Elincs No: | 212-506-0 |

Chem./Iupac name: | Hydroksylo-2-pirydon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | HYDROXYSTEARAMIDE MEA |

CAS No: | 106-15-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-367-7 |

Chem./Iupac name: | 12-hydroksy-N-(2-hydroksyetylo)oktadekano-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | HYDROXYSTEARAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 3-[(1-okso-12-hydroksyoktadecylo)amino]-N,N,N-trimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYSTEARAMIDOPROPYL TRIMONIUM METHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 3-[(1-okso-12-hydroksyoktadecylo)amino]-N,N,N-trimetylo-, metylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYDROXYSTEARIC ACID |

CAS No: | 106-14-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-366-1 |

Chem./Iupac name: | kwas 12-hydroksystearynowy. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | HYDROXYSTEARYL METHYLGLUCAMINE |

Chem./Iupac name: | D-glucytol, 1-deoksy-1-[metylo(2-hydroksyoktadecylo)]amino-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | HYPERICUM PERFORATUM |

CAS No: | 84082-80-4 |

Einecs/Elincs No: | 282-026-4 |

Chem./Iupac name: | Dziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hypericum perforatum, Hypericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | HYPTIS SUAVEOLENS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Hyptis suaveolens). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | HYSSOPUS OFFICINALIS |

CAS No: | 84603-66-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-266-2 |

Chem./Iupac name: | Hizop lekarski, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Hyssopus officinalis, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

I

INCI name: | ICHTHAMMOL |

INN: | ichtammol |

CAS No: | 8029-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-439-0 |

Chem./Iupac name: | Ichtamol. Złożony produkt otrzymywany przez sulfonację i amoniowanie produktu destylacji łupków bitumicznych. Zawiera nasycone i nienasycone węglowodory, zasady azotowe i pochodne tiofenu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ILEX AQUIFOLIUM |

CAS No: | 90045-83-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-948-6 |

Chem./Iupac name: | Ilex aquifolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ilex aquifolium, Aquifoliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ILEX PARAGUARIENSIS |

CAS No: | 73296-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 277-364-4 |

Chem./Iupac name: | Ostrokrzew paragwajski, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ilex paraguayensis, Aquifoliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ILLICIUM VERUM |

CAS No: | 84650-59-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-518-1 |

Chem./Iupac name: | Anyż gwiazdkowaty, Illicium verum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Illicium verum, Illiciaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IMIDAZOLIDINYL UREA |

INN: | imidomocznik |

CAS No: | 39236-46-9 |

Einecs/Elincs No: | 254-372-6 |

Chem./Iupac name: | N,N"-metylenobis[N'-[3-(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-ylo]mocznik]. |

Restriction: | VI/1,27 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | IMPATIENS BALSAMINA |

CAS No: | 90045-84-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-949-1 |

Chem./Iupac name: | Impatiens noli-tangere, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Impatiens noli-tangere, Balsaminaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | INDIGOFERA ARGENTEA |

CAS No: | 90045-86-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-951-2 |

Chem./Iupac name: | Indigofera argentea, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Indigofera argentea, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | INDIGOFERA TINCTORIA |

CAS No: | 84775-63-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-892-6 |

Chem./Iupac name: | Indigofera tinctoria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Indigofera tinctoria, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | INOSITOL |

CAS No: | 87-89-8 |

Einecs/Elincs No: | 201-781-2 |

Chem./Iupac name: | Mio-inozytol. |

Function: | środki antystatyczne/środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | INOSITOL HEXANICOTINATE |

INN: | nikotynian inozytolu |

CAS No: | 6556-11-2 |

Einecs/Elincs No: | 229-485-9 |

Chem./Iupac name: | Nikotynian inozytolu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | INOSITOL HEXA-PCA |

Chem./Iupac name: | 1-prolina, 5-okso-, heksaester z mio-inozytolem. |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | INULA HELENIUM |

CAS No: | 84012-20-4 |

Einecs/Elincs No: | 281-666-1 |

Chem./Iupac name: | Oman wielki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Inula helemum, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IODIZED CORN PROTEIN |

Chem./Iupac name: | Białka, zboża, jodowane. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IODIZED GARLIC |

Chem./Iupac name: | Allium sativum, czosnek, jodowany. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IODIZED GARLIC EXTRACT |

Chem./Iupac name: | Allium sativum, czosnek, ekstrakt, jodowany. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IODIZED HYDROLYZED ZEIN |

Chem./Iupac name: | Hydrolizaty białka, zeiny, jodowane. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE |

CAS No: | 55406-53-6 |

Einecs/Elincs No: | 259-627-5 |

Chem./Iupac name: | Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. |

Restriction: | VI/2,29 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | IPOMOEA PURGA |

CAS No: | 9000-35-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-538-9 |

Chem./Iupac name: | Żywica jalap. Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Jest to produkt zawierajacy kwasy żywiczne i ich estry, terpeny, oraz produkty utleniania lub polimeryzacji tych terpenów. Erogonum, Convolvulaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IPOMOEA PURGA |

CAS No: | 84696-22-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-641-0 |

Chem./Iupac name: | Ipomoea purga, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Ipomoea purga, Convolvulaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IRIS FLORENTINA |

CAS No: | 90045-89-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-954-9 |

Chem./Iupac name: | Iris germanica florentina, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Iris germanicaflorentina, Iridaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IRIS PALLIDA |

CAS No: | 90045-90-2 |

Einecs/Elincs No: | 289-955-4 |

Chem./Iupac name: | Iris pallida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Iris pallida, Iridaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | IRIS VERSICOLOR |

CAS No: | 90045-93-5 |

Einecs/Elincs No: | 289-959-6 |

Chem./Iupac name: | Iris verstcolor, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Iris versicolor, Iridaceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | IRON HYDROXIDE |

CAS No: | 20344-49-4 |

Einecs/Elincs No: | 243-746-4 |

Chem./Iupac name: | Żelaza tlenowodorotlenek. |

Function: | dodatki |

INCI name: | IRON OXIDE |

CAS No: | 1309-37-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-168-2 |

Chem./Iupac name: | Duronu tritlenek (CI 77489, 77491, 77492, 77499). |

Function: | dodatki |

INCI name: | IRON OXIDE |

CAS No: | 1345-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-171-9 |

Chem./Iupac name: | Magnezu tlenek (CI 77489, 77491, 77492, 77499). |

Function: | dodatki |

INCI name: | IRON OXIDE |

CAS No: | 1317-61-9 |

Einecs/Elincs No: | 215-277-5 |

Chem./Iupac name: | Triżelaza tetratlenek (CI 77489, 77491, 77492, 77499). |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISATIS TINCTORIA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Isatis tinctoria). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOAMYL ACETATE |

CAS No: | 123-92-2 |

Einecs/Elincs No: | 204-662-3 |

Chem./Iupac name: | Octan izopentylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOAMYL LAURATE |

CAS No: | 6309-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 228-626-1 |

Chem./Iupac name: | Laurynian izopentylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOAMYL p-METHOXYCINNAMATE |

CAS No: | 71617-10-2 |

Einecs/Elincs No: | 275-702-5 |

Chem./Iupac name: | p-metoksycynamonian izopentylu. |

Restriction: | VII/2,12 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ISOBUTANE |

CAS No: | 75-28-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-857-2 |

Chem./Iupac name: | Izobutan. |

Function: | propelenty |

INCI name: | ISOBUTOXYPROPANOL |

CAS No: | 23436-19-3 |

Einecs/Elincs No: | 245-663-9 |

Chem./Iupac name: | 1-izobutoksypropan-2-ol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOBUTYL ACETATE |

CAS No: | 110-19-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-745-1 |

Chem./Iupac name: | Octan izobutylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOBUTYLATED LANOLIN OIL |

CAS No: | 85005-47-6 |

Einecs/Elincs No: | 284-980-7 |

Chem./Iupac name: | Oleje, lanolina, 2-metylopropanian. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYL BENZOATE |

CAS No: | 120-50-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-401-3 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan izobutylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ISOBUTYLENE/ISOPRENE COPOLYMER |

CAS No: | 9010-85-9 |

Chem./Iupac name: | 1,3-butadien-, polimer z 2-metylo-1-propenem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOBUTYLENE/MA COPOLYMER |

CAS No: | 26426-80-2 |

Chem./Iupac name: | 2,5-furandion, polimer z 2-metylo-1-propenem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOBUTYLENE/SODIUM MALEATE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | ISOBUTYL MYRISTATE |

CAS No: | 25263-97-2 |

Einecs/Elincs No: | 246-765-6 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian izobutylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYL PALMITATE |

CAS No: | 110-34-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-758-2 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian izobutylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYLPARABEN |

CAS No: | 4247-02-3 |

Einecs/Elincs No: | 224-208-8 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan izobutylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ISOBUTYL PELARGONATE |

CAS No: | 30982-03-7 |

Einecs/Elincs No: | 250-411-6 |

Chem./Iupac name: | Nonan-1-onian izobutylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYL STEARATE |

CAS No: | 646-13-9 |

Einecs/Elincs No: | 211-466-1 |

Chem./Iupac name: | Stearynian izobutylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYL TALLOWATE |

CAS No: | 68526-50-1 |

Einecs/Elincs No: | 271-207-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, izo-Bu estry, |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOBUTYRIC ACID |

CAS No: | 79-31-2 |

Einecs/Elincs No: | 201-195-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas izomasłowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOCETEARETH-8 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOCETETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOCETETH-20 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOCETETH-30 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOCETETH-10 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOCETYL ALCOHOL |

CAS No: | 36311-34-9 |

Einecs/Elincs No: | 252-964-9 |

Chem./Iupac name: | Izoheksadekanol. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOCETYL BEHENATE |

CAS No: | 94247-28-6 |

Einecs/Elincs No: | 304-205-9 |

Chem./Iupac name: | Dokozanian izoheksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL ISODECANOATE |

CAS No: | 129588-05-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas izodekanowy, izoheksadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL LINOLEOYL STEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-(1-okso-9,12-oktadekadienyloksy)-, izoheksadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL MYRISTATE |

CAS No: | 83708-66-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas tetradekanowy, izoheksadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL PALMITATE |

CAS No: | 127770-27-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksadekanowy, izoheksadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL SALICYLATE |

Chem./Iupac name: | kwas benzoesowy, 2-hydroksy-, izoheksadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOCETYL STEARATE |

CAS No: | 25339-09-7 |

Einecs/Elincs No: | 246-868-6 |

Chem./Iupac name: | Stearynian izoheksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOCETYL STEAROYL STEARATE |

CAS No: | 97338-28-8 |

Einecs/Elincs No: | 306-621-6 |

Chem./Iupac name: | 12-[(1-oksooktadecylo)oksy]oktadekanian izoheksadecylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISODECETH-4 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISODECETH-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISODECETH-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISODECETH-2 COCO ATE |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ISODECYL CITRATE |

CAS No: | 90605-17-7 |

Einecs/Elincs No: | 292-416-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 1,2,3-propanetrikarboksylowy, 2-hydroksy-, izodecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL COCO ATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, izodecylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 29383-27-5 |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, hydroksy-, 3,7-dimetylooctylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL ISONONANOATE |

CAS No: | 59231-35-5 41395-89-5 |

Einecs/Elincs No: | 261-674-1 |

Chem./Iupac name: | 3,5,5-trimetyloheksanian izodecylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL LAURATE |

CAS No: | 94247-10-6 14779-93-2 |

Einecs/Elincs No: | 304-186-7 |

Chem./Iupac name: | Laurynian izodecylu |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL MYRISTATE |

CAS No: | 51473-24-6 17670-91-6 |

Einecs/Elincs No: | 257-227-5 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL NEOPENTANOATE |

CAS No: | 60209-82-7 |

Einecs/Elincs No: | 262-108-6 |

Chem./Iupac name: | Piwalan izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL OCTANOATE |

CAS No: | 34962-91-9 |

Einecs/Elincs No: | 252-302-9 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL OLEATE |

CAS No: | 59231-34-4 |

Einecs/Elincs No: | 261-673-6 |

Chem./Iupac name: | Oleinian izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYL PALMITATE |

CAS No: | 59231-33-3 14779-95-4 |

Einecs/Elincs No: | 261-672-0 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODECYLPARABEN |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, 4-hydroksy-, izodecylu ester. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ISODECYL SALICYLATE |

CAS No: | 85252-25-1 |

Einecs/Elincs No: | 286-542-0 |

Chem./Iupac name: | Salicylan izodecylu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISODECYL STEARATE |

CAS No: | 31565-38-5 |

Einecs/Elincs No: | 250-704-9 |

Chem./Iupac name: | Stearynian izodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODODECANE |

CAS No: | 31807-55-3 |

Einecs/Elincs No: | 250-816-8 |

Chem./Iupac name: | Izododekan. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODODECENE |

CAS No: | 141-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-495-9 |

Chem./Iupac name: | 2-(2,2-dimetylopropylo)-4,4-dimetylopent-1-en. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISODONIS JAPONICUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Isodonis japonicus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ISODONIS TORICHOCARPUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Isodonis torichocarpus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ISOEICOSANE |

CAS No: | 52845-07-5 |

Chem./Iupac name: | Izoejkozan. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOEUGENOL |

CAS No: | 97-54-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-590-7 |

Chem./Iupac name: | Izoeugenol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOHEXADECANE |

CAS No: | 4390-04-9 60908-77-2 |

Einecs/Elincs No: | 224-506-8 |

Chem./Iupac name: | 2,2,4,4,6, 8, 8-heptametylononan. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOHEXYLLAURATE |

CAS No: | 55194-05-3 |

Einecs/Elincs No: | 259-520-3 |

Chem./Iupac name: | Laurynian sec-heksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOHEXYL NEOPENTANOATE |

CAS No: | 131141-70-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas propanowy, 2,2-dimetylo, 2-etylobutylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOHEXYL PALMITATE |

CAS No: | 55194-91-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas heksadekanowy, 1-metylopentylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOLAURETH-10 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOLAURETH-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOLAURETH-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOLAURYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy, izododecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOLEUCINE |

INN: | izoleucyna |

CAS No: | 73-32-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-798-2 |

Chem./Iupac name: | L-izoleucyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOLEUCINE |

CAS No: | 443-79-8 |

Einecs/Elincs No: | 207-139-8 |

Chem./Iupac name: | DL-allo-izoleucyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOLONGIFOLENE EPOXIDE |

CAS No: | 67999-56-8 |

Einecs/Elincs No: | 268-066-5 |

Chem./Iupac name: | Oktahydro-4,4,8,8-tetrametylo-4a,7-metano-4aH-nafto[1,8a-b]oksiren. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOLONGIFOLENE KETONE EXO |

CAS No: | 29461-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 249-649-3 |

Chem./Iupac name: | (2a,4aα,8a)-heksahydro-1,1,5,5-tetrametylo-2H-2,4a-metanonaftaleno-8(5H)-one. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOMERIZED JOJOBA OIL |

Chem./Iupac name: | Oleje, jojoba, izomeryzowane. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISONONAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

CAS No: | 61886-48-4 |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N-etylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksoizononylo)amino]-, etylosiarczan. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISONONYL ISONONANOATE |

CAS No: | 59219-71-5 42131-25-9 |

Einecs/Elincs No: | 261-665-2 |

Chem./Iupac name: | 3,5,5-trimetyloheksanian 3,5,5-trimetyloheksylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | ISOOCTYL THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 25103-09-7 |

Einecs/Elincs No: | 246-613-9 |

Chem./Iupac name: | Merkaptooctan izooktylu. |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | ISOPENTANE |

CAS No: | 78-78-4 |

Einecs/Elincs No: | 201-142-8 |

Chem./Iupac name: | 2-metylobutan. |

Function: | propelenty/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPENTYLCYCLOHEXANONE |

Chem./Iupac name: | Cycloheksanon, izopentylo-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOPENTYLDIOL |

CAS No: | 50468-22-9 2568-33-4 |

Einecs/Elincs No: | 256-597-5 |

Chem./Iupac name: | 3-metylobutano-1,2-diol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOPROPANOLAMINE |

CAS No: | 78-96-6 |

Einecs/Elincs No: | 201-162-7 |

Chem./Iupac name: | 1-aminopropan-2-ol. |

Restriction: | III/1,61 |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ISOPROPANOLAMINE LANOLATE |

CAS No: | 85536-46-5 |

Einecs/Elincs No: | 287-529-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina związki z izopropanolaminą. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOPROPANOLAMINE NITRITE |

CAS No: | 7373-11-7 |

Einecs/Elincs No: | 230-930-4 |

Chem./Iupac name: | Azotyn (2-hydroksypropylo)amonu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOPROPYL ACETATE |

CAS No: | 108-21-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-561-1 |

Chem./Iupac name: | Octan izopropylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPROPYL ALCOHOL |

INN: | Izopropylowy alkohol |

CAS No: | 67-63-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-661-7 |

Chem./Iupac name: | Propan-2-ol. |

Function: | środki przeciwpieniące/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPROPYLAMINE |

CAS No: | 75-31-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-860-9 |

Chem./Iupac name: | Izopropyloamina. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENESULFONATE |

CAS No: | 26264-05-1 |

Einecs/Elincs No: | 247-556-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas dodecylobenzenosulfonowy, związek z izopropyloaminą (1:1) |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOPROPYL ARACHIDATE |

CAS No: | 26718-90-1 |

Einecs/Elincs No: | 247-919-5 |

Chem./Iupac name: | Ejkozan izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL AVOCADATE |

CAS No: | 90990-05-9 |

Einecs/Elincs No: | 292-765-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, awokado-olej, izo-Pr estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL BEHENATE |

CAS No: | 26718-95-6 |

Einecs/Elincs No: | 247-922-1 |

Chem./Iupac name: | Dokozanian izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL BENZOATE |

CAS No: | 939-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 213-361-6 |

Chem./Iupac name: | Benzoesan izopropylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ISOPROPYLBENZYL SALICYLATE |

CAS No: | 94134-93-7 |

Einecs/Elincs No: | 302-864-7 |

Chem./Iupac name: | metylosalicylan [4-(1-metyloetylo)fenylu]. |

Restriction: | VII/2,29 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ISOPROPYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL CRESOLS |

CAS No: | 3228-02-2 |

Einecs/Elincs No: | 221-761-7 |

Chem./Iupac name: | 4-izopropylo-m-krezol. |

Restriction: | VI/1,38 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ISOPROPYL DIBENZOYLMETHANE |

CAS No: | 63250-25-9 |

Einecs/Elincs No: | 264-043-9 |

Chem./Iupac name: | 1-[4-(1-metyloetylo)fenylo]-3-fenylopropano-1,3-dion. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ISOPROPYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

CAS No: | 31307-95-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas (Z)-2-butenodiowy, polimer z metoksyetenem, 1-metyloetylo ester. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze |

INCI name: | ISOPROPYL HYDROXYBUTYRAMIDE DIMETHICONE COPOLYOL |

Function: | środki utrzymujace wilgoć |

INCI name: | ISOPROPYL HYDROXYCETYL ETHER |

Chem./Iupac name: | Heksadekan, 2-hydroksy-1-(1-metyloetoksy)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOPROPYL HYDROXYSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-hydroksy-, 1-metyloetylo ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL |

CAS No: | 80-05-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-245-8 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-izopropylidenodifenol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki przeciwutleniające |

INCI name: | ISOPROPYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68171-33-5 31478-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 269-023-3 |

Chem./Iupac name: | Izokaprylan izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL LANOLATE |

CAS No: | 63393-93-1 |

Einecs/Elincs No: | 264-119-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, izo-Pr estry. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ISOPROPYL LAURATE |

CAS No: | 10233-13-3 |

Einecs/Elincs No: | 233-560-1 |

Chem./Iupac name: | Laurynian izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL LINOLEATE |

CAS No: | 22882-95-7 |

Einecs/Elincs No: | 245-289-6 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoan izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL METHOXYCINNAMATE |

CAS No: | 5466-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-774-1 |

Chem./Iupac name: | p-metoksycynamonian izopropylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | ISOPROPYL MYRISTATE |

INN: | izopropyl myristate |

Ph. Eur. name: | izopropylis myristas |

CAS No: | 110-27-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-751-4 |

Chem./Iupac name: | Mirystynian izopropylu. |

Function: | substancje wiążące/środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPROPYL OLEATE |

CAS No: | 112-11-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-935-4 |

Chem./Iupac name: | Oleinian izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL PALMITATE |

INN: | palmitynian izopropylu |

CAS No: | 142-91-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-571-1 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian izopropylu. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPROPYLPARABEN |

CAS No: | 4191-73-5 |

Einecs/Elincs No: | 224-069-3 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan izopropylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | ISOPROPYLPHENYLBUTANAL |

CAS No: | 125109-85-5 |

Chem./Iupac name: | Butanal, 3-[3-(1-metyloetylo)fenylo]-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOPROPYL PPG-2-ISODECETH-7 CARBOXYLATE |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | ISOPROPYL RICINOLEATE |

CAS No: | 71685-99-9 |

Einecs/Elincs No: | 275-841-1 |

Chem./Iupac name: | I-12-hydroksyoleinian izopropylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL SORBATE |

CAS No: | 44987-75-9 |

Einecs/Elincs No: | 256-175-0 |

Chem./Iupac name: | Heksa-2,4-dienoan izopropylu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | ISOPROPYL STEARATE |

CAS No: | 112-10-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-934-9 |

Chem./Iupac name: | Stearynian izopropylu. |

Function: | substancje wiążące/środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL TALLOWATE |

CAS No: | 92456-96-7 |

Einecs/Elincs No: | 296-275-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, izo-Pr estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOPROPYL THIOGLYCOLATE |

Chem./Iupac name: | Kwas octowy, merkapto-, 1-metyloetylo ester, |

Function: | dodatki |

INCI name: | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE |

CAS No: | 61417-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 262-774-8 |

Chem./Iupac name: | Tris(izooktadekanoato-O)(propan-2-olato) tytanu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | ISOSORBIDE LAURATE |

CAS No: | 28454-97-9 |

Einecs/Elincs No: | 249-032-9 |

Chem./Iupac name: | Monolaurynian 1,4:3,6-dianhydro-D-glucytolu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARAMIDE DEA |

CAS No: | 52794-79-3 |

Einecs/Elincs No: | 258-193-4 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetylo)izooktadekano-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOSTEARAMIDE MEA |

CAS No: | 54536-43-5 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOSTEARAMIDE MIPA |

CAS No: | 55738-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 259-782-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy, związek z 1-aminopropan-2-olem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOMORPHOLINE STEARATE |

Chem./Iupac name: | Morfolina, 4-(1-oksoizooktadecylo)-, sól z kwasem oktadekanowym. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[3-(dimetyloamino)propylo]-, N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 63566-37-0 |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-(1-oksoizooktadecyloamino)-, wodorotlenek, sól wewnętrzna. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 67799-04-6 |

Einecs/Elincs No: | 267-101-1 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylo]izooktadekano-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLUCONATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[3-(dimetyloamino)propylo]-, glukonian (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLYCOLATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[3-(dimetyloamino)propylo]-, hydroksyoctan (sól) (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

CAS No: | 55852-15-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas propanowy, 2-hydroksy-, związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]-16-metyloheptadekanamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL EPOXYPROPYL DIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 94349-35-6 |

Einecs/Elincs No: | 305-152-4 |

Chem./Iupac name: | chlorek (2,3-epoksypropylo)dimetylo(3-[(16-metyloheptadekanoilo)amino]propylo]amonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL ETHYLDIMON1UM ETHOSULFATE |

CAS No: | 67633-63-0 |

Einecs/Elincs No: | 266-778-0 |

Chem./Iupac name: | Etylosiarczan etylodimetylo[3-[(1-oksoizooktadecylo)amino]propylo]amonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL ETHYLMORPHOLINIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | Morfolina, 4-etylo-4-[3-(1-oksoizooktadecylo)amino]propylo-, etylo siarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL LAURYLACETODIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-[(1-oksoizooktadecyl)amino]-, dodecylu ester, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[3-(4-morfolinylo)propylo]-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE |

CAS No: | 72300-24-4 80145-09-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas propanowy, 2-hydroksy-, związek. z N-[3-(4-morfolinylo)propylo]izooktadekanamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanamid, N-[3-(4-morfolinylo)propylo]-N-tlenek. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N-(2,3-dihydroksypropylo)-N,N-dimetylo-3-[(1-oksoizooktadecylo)amino]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARAMINOPROPALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 67633-59-4 |

Einecs/Elincs No: | 266-777-5 |

Chem./Iupac name: | Chlorek benzylodimetylo[3-[(1-oksoizooktadecylo)amino]propylo]amonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARETH-10 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-12 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-, |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-2 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-20 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-22 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-3 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARETH-50 |

CAS No: | 52292-17-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-izooktadecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARETH-11 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARETH-10 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEARIC ACID |

CAS No: | 30399-84-9 2724-58-5 |

Einecs/Elincs No: | 250-178-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas izooktadekanowy. |

Function: | substancje wiążące/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEARIC/MYRISTIC GLYCERIDES |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, izooktadekanowy i tetradekanowy zmieszane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 111174-63-1 |

Chem./Iupac name: | Białka, hydrolizaty, skóra, produkty reakcji z chlorkiem izostearoilu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | ISOSTEAROYL ISOSTEARYL STEARATE |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-(1-oksoizooktadecyloksy)-, izooktadecyl ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | ISOSTEAROYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 94689-36-8 |

Einecs/Elincs No: | 305-560-2 |

Chem./Iupac name: | Chlorek [2-hydroksy-3-[(1-oksoizooktadecylo)oksy]propylo]trimetyloamonu. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL ALCOHOL |

CAS No: | 27458-93-1 |

Einecs/Elincs No: | 248-470-8 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ISOSTEARYL AVOCADATE |

CAS No: | 90990-06-0 |

Einecs/Elincs No: | 292-767-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, awokado - olej, izooktadecylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | Kwas dokozanowy, izooktadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL BENZOATE |

Chem./Iupac name: | Kwas benzoesowy, izooktadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL BENZYLIMIDONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 84625-60-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-429-8 |

Chem./Iupac name: | chlorek 1-benzylo-4,5-dihydro-1-(2-hydroksyetylo)-2-(15-metyloheksadecylo)-1H-imidazoliny. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL DIGLYCERYL SUCCINATE |

Chem./Iupac name: | Kwas butanodiowy, estry z izooktadekanolem i dimerem gliceryny. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL ERUCATE |

CAS No: | 97259-85-3 |

Einecs/Elincs No: | 306-449-1 |

Chem./Iupac name: | (Z)-dokoz-13-enian 16-metyloheptadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL ETHYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-izooktadekanamina, N-etylo-N,N-dimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL ETHYLIMIDONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-izooktadekanamina, N-etylo-N,N-dimetylo-, etylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL GLYCERYL PENTAERYTHRITYL ETHER |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 68966-38-1 |

Einecs/Elincs No: | 273-429-6 |

Chem./Iupac name: | 4,5-dihydro-2-izoheptadecylo-1H-imidazolo-1-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ISOSTEARYL ISONONANOATE |

Chem./Iupac name: | kwas heksanowy, 3,5,5-trimetylo-, izooktadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 41669-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 255-485-3 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanian izooktadecylu. |

Function: | substancje wiążące/środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL LACTATE |

CAS No: | 42131-28-2 |

Einecs/Elincs No: | 255-674-0 |

Chem./Iupac name: | Mleczan izooktadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL MYRISTATE |

CAS No: | 72576-81-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas tetradekanowy, izooktadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL NEOPENTANOATE |

CAS No: | 58958-60-4 |

Einecs/Elincs No: | 261-521-9 |

Chem./Iupac name: | Piwalan izooktadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL OCTANOATE |

CAS No: | 69247-83-2 |

Einecs/Elincs No: | 273-935-7 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian izooktadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL PALMITATE |

CAS No: | 72576-80-8 |

Einecs/Elincs No: | 276-719-0 |

Chem./Iupac name: | Palmitynian izooktadecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOSTEARYL STEAROYL STEARATE |

CAS No: | 93385-12-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas oktadekanowy, 12-[(1-oksooktadecylo)oksy]-, izooktadecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOTRIDECYL ISONONANOATE |

CAS No: | 59231-37-7 |

Einecs/Elincs No: | 261-675-7 |

Chem./Iupac name: | 3,5,5-trimetyloheksanian izotridecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ISOTRIDECYL MYRISTATE |

CAS No: | 88332-30-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas tetradekanowy, izotridecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

J

INCI name: | JASMINUM OFFICINALE |

CAS No: | 90045-94-6 |

Einecs/Elincs No: | 289-960-1 |

Chem./Iupac name: | Jaśmin, Jasminum officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Jasminum officinale, Oleaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | JOJOBA ALCOHOL |

Chem./Iupac name: | Alkohole, jojoba. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | JOJOBA ESTERS |

Chem./Iupac name: | Oleje, jojoba, produkt z uwodornionym woskiem jojoba. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | JOJOBA WAX |

CAS No: | 66625-78-3 |

Chem./Iupac name: | Esteraza, wosk jojoba. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | JUGLANSNIGRA |

CAS No: | 96690-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 306-252-0 |

Chem./Iupac name: | Orzech czarny, Juglans nigra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Juglans nigra, Juglandaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | JUGLANS REGIA |

CAS No: | 84012-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 281-688-1 |

Chem./Iupac name: | Orzech włoski, Juglans regia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Juglans regia, Juglandaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | JUGLANS REGIA |

CAS No: | 8024-09-7 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Juglans regia). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | JUNIPER TAR |

INN: | Smoła jałowca |

CAS No: | 8013-10-3 |

Chem./Iupac name: | Oleje, jałowiec. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | JUNIPERUS COMMUNIS |

CAS No: | 84603-69-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-268-3 |

Chem./Iupac name: | Jałowiec pospolity, Juniperus communis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Juniperus communis, Cupressaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | JUNIPERUS OXYCEDRUS |

CAS No: | 84603-69-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-268-3 |

Chem./Iupac name: | Juniper, Juniperus communis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Juniperus communis, Cupressaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

Κ

INCI name: | KALANCHOE PINNATA |

CAS No: | 90046-05-2 |

Einecs/Elincs No: | 289-972-7 |

Chem./Iupac name: | Kalanchoe pinnata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Kalanchoe pinnata, Crassulaceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | KAOLIN |

INN: | kaolin |

Ph. Eur. name: | kaolinum |

CAS No: | 1332-58-7 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, kaolin (CI 77004). |

Function: | absorbenty |

INCI name: | KERATIN |

CAS No: | 68238-35-7 |

Einecs/Elincs No: | 269-409-1 |

Chem./Iupac name: | Keratyny. Naturalne włókniste białka występujące u kręgowców. Zawierają wszystkie zwykłe aminokwasy, i charakteryzują się wysoką zawartością cystyny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | KERATIN AMINO ACIDS |

Chem./Iupac name: | Keratyny, hydrolizaty. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | KOJIC ACID |

CAS No: | 501-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 207-922-4 |

Chem./Iupac name: | 5-hydroksy-2-hydroksymetylo-4-piron. |

Function: | dodatki |

INCI name: | KRAMERIA TRIANDRA |

CAS No: | 84775-95-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-919-1 |

Chem./Iupac name: | Ratan, Krameria triandra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Krameria triandra, Krameriaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

L

INCI name: | LAC |

CAS No: | 8049-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, mleko krowie. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LAC |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, mleko krowie, suszone. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACCAIC ACID |

Chem./Iupac name: | kwas 1,2-antracenodikarboksylowy, 3,5,6,8-tetrahydroksy-9,10-diokso-7-[2-hydroksy-5-(2-acetamidoetylo)-fenylo-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | LACTAMIDE MEA |

CAS No: | 5422-34-4 |

Einecs/Elincs No: | 226-546-1 |

Chem./Iupac name: | N-2-hydroksyetylolaktamid. |

Function: | środki antystatyczne/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LACTAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 93507-51-8 |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N,N-trimetylo-3-[2-hydroksy-l-oksopropylo]amino-, chlorek, |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LACTIC ACID |

INN: | kwas mlekowy |

Ph. Eur. name: | acidum lacticum |

CAS No: | 50-21-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-018-0 |

Chem./Iupac name: | kwas mlekowy. |

Function: | środki buforujące/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LACTIS LIPIDA |

Chem./Iupac name: | Lipidy, mleko. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LACTIS PROTEINUM |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACTIS PROTEINUM |

CAS No: | 91082-88-1 |

Einecs/Elincs No: | 293-803-2 |

Chem./Iupac name: | Serwatka, białka. Produkt otrzymywany jako produkt towarzyszący zatężaniu białek serwatki przez fizyczne rozdzielenie serwatki bezbiałkowej. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACTITOL |

CAS No: | 585-86-4 |

Einecs/Elincs No: | 209-566-5 |

Chem./Iupac name: | 4-O-β-D-galaktopiranozylo-D-glucytol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LACTOCOCCUS FERMENT EXTRACT |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACTOCOCCUS LYSATE |

Chem./Iupac name: | Lactococcus, lizat. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACTOFERRIN |

Chem./Iupac name: | Glikoproteiny, wiążące żelazo, mleko, laktoferyna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | LACTOFLAVIN |

CAS No: | 83-88-5 |

Einecs/Elincs No: | 201-507-1 |

Chem./Iupac name: | Laktoflawina |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | LACTOGLOBULIN |

CAS No: | 9045-23-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-928-9 |

Chem./Iupac name: | Laktoglobuliny, β-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LACTOPEROXIDASE |

CAS No: | 9003-99-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-668-6 |

Chem./Iupac name: | Peroksydaza. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LACTOSE |

INN: | laktoza |

Ph. Eur. name: | lactosum |

CAS No: | 63-42-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-559-2 |

Chem./Iupac name: | Laktoza. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LACTOYL METHYLSILANOL ELASTINATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LACTUCA SATIVA |

CAS No: | 84776-66-9 |

Einecs/Elincs No: | 283-995-6 |

Chem./Iupac name: | Sałata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lactuca saliva, Compositae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LAMIUM ALBUM |

CAS No: | 84012-23-7 |

Einecs/Elincs No: | 281-669-8 |

Chem./Iupac name: | Lamium album, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lamium album, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LANETH-10 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane |

Function: | środki emulgujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LANETH-15 |

CAS No: | 61791-20-6 84650-19-1 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane |

Function: | środki emulgujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LANETH-16 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LANETH-20 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LANETH-25 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LANETH-40 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LANETH-5 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LANETH-50 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LANETH-60 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LANETH-75 |

CAS No: | 61791-20-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LANETH-10 ACETATE |

CAS No: | 65071-98-9 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana, octan. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LANETH-9 ACETATE |

CAS No: | 65071-98-9 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana, octan. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LANETH-4 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LANOLIN |

Ph. Eur. name: | adeps lanae |

CAS No: | 8006-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-348-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina. Tłuszczopodobna substancja pochodząca z wełny owczej. Zawiera złożone połączenia estrów poliestrów, składające się głównie z estrów cholesterylu i izocholesterylu wyższych kwasów tłuszczowych. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LANOLIN |

CAS No: | 70321-63-0 8038-43-5 |

Einecs/Elincs No: | 274-559-6 |

Chem./Iupac name: | Oleje, lanolina. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | LANOLIN ACID |

CAS No: | 68424-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 270-302-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LANOLIN ALCOHOL |

Ph. Eur. name: | alcoholes adtpis lanae |

CAS No: | 8027-33-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-430-1 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, lanolina. Złożone połączenie alkoholi organicznych otrzymywanych przez hydrolizę lanoliny. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LANOLINAMIDE DEA |

CAS No: | 85408-88-4 |

Einecs/Elincs No: | 287-051-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, związki z dietanoloaminą. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo – czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LANOLIN CERA |

Ph. Eur. name: | adeps soltdus |

CAS No: | 68201-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 269-220-4 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, wosk. Wosk otrzymywany przez frakcjonowanie bezwodnej lanoliny. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | LANOLIN LINOLEATE |

CAS No: | 85049-81-6 |

Einecs/Elincs No: | 285-254-2 |

Chem./Iupac name: | 9,12-oktadekadienowy kwas (Z,Z)-, lanoliny alkilo estry. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LANOLIN RICINOLEATE |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenowy kwas, 12-hydroksy-, alkohol lanolinowego ester. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LANOSTEROL |

CAS No: | 79-63-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-214-9 |

Chem./Iupac name: | Lanosterol. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LANTHANUM CHLORIDE |

CAS No: | 10099-58-8 |

Einecs/Elincs No: | 233-237-5 |

Chem./Iupac name: | Lantanu chlorek, bezwodny. |

Function: | dodatki |

INCI name: | LAPYRIUM CHLORIDE |

INN: | lapirium chlorek |

CAS No: | 6272-74-8 |

Einecs/Elincs No: | 228-464-1 |

Chem./Iupac name: | Lapirium chlorek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne |

INCI name: | LARD GLYCERIDE |

CAS No: | 61789-10-4 |

Einecs/Elincs No: | 263-032-6 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalcu mono-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LARD GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-46-6 |

Einecs/Elincs No: | 294-609-0 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, smalcu mono-, di- and tri-. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LARREA DIVARICATA |

CAS No: | 91722-67-7 |

Einecs/Elincs No: | 294-468-5 |

Chem./Iupac name: | Larrea divaricata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Larrea divaricata, Zygophyllaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LARREA MEXICANA |

CAS No: | 84603-72-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-270-4 |

Chem./Iupac name: | Larrea mexicana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Larrea mexicana, Zygophyllaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LAURALKONIUM BROMIDE |

CAS No: | 7281-04-1 |

Einecs/Elincs No: | 230-698-4 |

Chem./Iupac name: | Benzylododecylodimetyloammonium bromek. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | LAURALKONIUM CHLORIDE |

INN: | benzododecinium chlorek |

CAS No: | 139-07-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-351-5 |

Chem./Iupac name: | Benzododecinium chlorek. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | LAURAMIDE |

CAS No: | 1120-16-7 |

Einecs/Elincs No: | 214-298-7 |

Chem./Iupac name: | Lauramid. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURAMIDE DEA |

CAS No: | 120-40-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-393-1 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetylo)dodekanoamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURAMIDE MEA |

CAS No: | 142-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 205-560-1 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksyetylo)dodekanoamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURAMIDE MIPA |

CAS No: | 142-54-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-541-8 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksypropylo)dodekanoamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURAMIDE/MYRISTAMIDE DEA |

CAS No: | 97926-10-8 |

Einecs/Elincs No: | 308-224-3 |

Chem./Iupac name: | Amidy, C12-14, N,N-bis(hydroksyetylo). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYL ACETAMIDODIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 68259-01-8 |

Einecs/Elincs No: | 269-504-8 |

Chem./Iupac name: | (2-amino-2-oksoetylo)dimetylo-3-[(l-oksododecylo)amino]propyloammonium chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 61792-31-2 |

Einecs/Elincs No: | 263-218-7 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylo]dodekanoamid N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 4292-10-8 |

Einecs/Elincs No: | 224-292-6 |

Chem./Iupac name: | (karboksymetylo)dimetylo-3-[(1-oksododecylo)amino]propyloamonowy wodorotlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 3179-80-4 |

Einecs/Elincs No: | 221-661-3 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylo]dodekanoamid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

CAS No: | 67801-62-1 |

Einecs/Elincs No: | 267-182-3 |

Chem./Iupac name: | Propionowy kwas, związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]dodekanoamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-(2,3-dihydroksypropylo)-N,N-dimetylo-3-(1-oksododecyloamino)-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURAMINE |

CAS No: | 124-22-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-690-6 |

Chem./Iupac name: | Dodecyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURAMINE OXIDE |

CAS No: | 1643-20-5 |

Einecs/Elincs No: | 216-700-6 |

Chem./Iupac name: | Dodecylodimetyloaminy tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo – czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURAMINOPROPIONIC ACID |

CAS No: | 1462-54-0 |

Einecs/Elincs No: | 215-968-1 |

Chem./Iupac name: | 3-dodecyloaminopropionowy kwas. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Chem./Iupac name: | Dodekanamina, N,N-dimetylo(3-(hydrolizat białka pszenicy)propylo, chlorek OK-JM |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURETH-1 |

CAS No: | 4536-30-5 |

Einecs/Elincs No: | 224-886-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(dodecyloksy)etanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-10 |

CAS No: | 9002-92-0 6540-99-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-11 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-12 |

CAS No: | 3056-00-6 9002-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 221-286-5 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodekaoksaoktatetrakontan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-13 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecy-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-14 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-15 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-16 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-2 |

CAS No: | 3055-93-4 9002-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 221-279-7 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-(dodecyloksy)etoksy]etanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-20 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-23 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-25 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-3 |

CAS No: | 3055-94-5 |

Einecs/Elincs No: | 221-280-2 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-[2-(dodecyloksy)etoksy]etoksy]etanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-30 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-4 |

CAS No: | 5274-68-0 |

Einecs/Elincs No: | 226-097-1 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12-tetraoksatetrakozan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-40 |

CAS No: | 9002-92-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-5 |

CAS No: | 3055-95-6 |

Einecs/Elincs No: | 221-281-8 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15-pentaoksaheptakozan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-6 |

CAS No: | 3055-96-7 |

Einecs/Elincs No: | 221-282-3 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18-heksaoksatriakontan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-7 |

CAS No: | 3055-97-8 |

Einecs/Elincs No: | 221-283-9 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoksatritriakontanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-8 |

CAS No: | 9002-92-0 3055-98-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-9 |

INN: | polidocanol |

CAS No: | 3055-99-0 9002-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 221-284-4 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonatriakontan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-2 ACETATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURETH-2 BENZOATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURETH-10 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-11 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-13 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-14 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-17 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-5 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-6 CITRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-7 CITRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-2 OCTANOATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURETH-3 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-66-9 25852-45-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-4 PHOSPHATE |

CAS No: | 20297-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 243-716-0 |

Chem./Iupac name: | Wodorofosforan bis[3,6,9,12-tetraoksatetrakozylu] |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-7 PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURETH-8 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-66-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-dodecylo-ω-hydroksy-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURETH-7 TARTRATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURIC ACID |

CAS No: | 143-07-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-582-1 |

Chem./Iupac name: | Kwas Laurie. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURIC/PALMITIC/OLEIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, C14-C16 i C18-nienasycone, tri-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAUROAMPHODIPROPIONIC ACID |

CAS No: | 64265-41-4 |

Chem./Iupac name: | Dodekanamid, N-[2-(N-(2-karboksyetylo)-N-(2-(2-karboksyetoksy)etylo)aminoetylo]-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

CAS No: | 68920-59-2 |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAUROYL LYSINE |

CAS No: | 52315-75-0 |

Einecs/Elincs No: | 257-843-4 |

Chem./Iupac name: | N6-(1-oksododecylo)-L-lizyna. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAUROYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 53171-04-3 |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, 2-hydroksy-N,N,N-trimetylo-3-[(1-oksododecylo)oksy]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAUROYL SARCOSINE |

CAS No: | 97-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 202-608-3 |

Chem./Iupac name: | N-lauroilosarkozyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURTRIMONIUM BROMIDE |

CAS No: | 1119-94-4 |

Einecs/Elincs No: | 214-290-3 |

Chem./Iupac name: | Dodecylotrimetyloamonowy bromek. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki antystatyczne/środki konserwujące |

INCI name: | LAURTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 112-00-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-927-0 |

Chem./Iupac name: | Dodecylotrimetyloamonowy chlorek. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | LAURTRIMONIUM TRICHLOROPHENOXIDE |

Chem./Iupac name: | Dodekanamina, Ν,Ν,Ν-trimetylo, sól z 2,4,5-trichlorofenolem. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne |

INCI name: | LAURUS NOBILIS |

CAS No: | 84603-73-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-272-5 |

Chem./Iupac name: | Laurus nobtlis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Laurus nobilis, Lauraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LAURYL ACRYLATE/VA COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | LAURYL ALCOHOL |

CAS No: | 112-53-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-982-0 |

Chem./Iupac name: | Dodekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE |

CAS No: | 2372-82-9 |

Einecs/Elincs No: | 219-145-8 |

Chem./Iupac name: | N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | LAURYL AMINOPROPYLGLYCINE |

CAS No: | 34395-72-7 |

Einecs/Elincs No: | 251-993-4 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dodecyloamino)propylo]glicyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL BEHENATE |

CAS No: | 42233-07-8 |

Chem./Iupac name: | Dokozanowy kwas, dodecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL BETAINE |

CAS No: | 683-10-3 |

Einecs/Elincs No: | 211-669-5 |

Chem./Iupac name: | (karboksylatometylo)dodecylodimetyloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL COCOATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, dodecylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL DIETHYLENEDIAMINOGLYCINE |

INN: | dodycyna |

CAS No: | 6843-97-6 |

Einecs/Elincs No: | 229-930-7 |

Chem./Iupac name: | Dodycyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL DIMETHYLAMINE CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE |

Chem./Iupac name: | 2-cyklohekseno-l-oktanowy kwas, 5-karboksy-4-heksylo-, sól z N,N-dimetylododekanaminą (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED CASEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 118441-80-8 |

Chem./Iupac name: | Lamanokwat L. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL GLYCOL |

CAS No: | 1119-87-5 |

Einecs/Elincs No: | 214-289-8 |

Chem./Iupac name: | Dodekano-l,2-diol. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 136-99-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-271-0 |

Chem./Iupac name: | 4,5-dihydro-2-undecylo-1H-imidazolo-1-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL HYDROXYSULTAINE |

CAS No: | 13197-76-7 |

Einecs/Elincs No: | 236-164-7 |

Chem./Iupac name: | Dodecylo(2-hydroksy-3-sulfonatopropylo)dimetyloammonium. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL ISOQUINOLINIUM BROMIDE |

INN: | laurylooizochinolinium bromek |

CAS No: | 93-23-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-230-9 |

Chem./Iupac name: | 2-dodecyloizochinolinium bromek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL ISOQUINOLINIUM SACCHARINATE |

Chem./Iupac name: | Izochinolina, 2-dodecylo-, sól z l,2-benzoizotiazol-3(2H)-on-1,1-ditlenkiem. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 93803-85-1 |

Einecs/Elincs No: | 298-359-3 |

Chem./Iupac name: | izooktadekanian dodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL LACTATE |

CAS No: | 6283-92-7 |

Einecs/Elincs No: | 228-504-8 |

Chem./Iupac name: | mleczan dodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL METHACRYLATE |

CAS No: | 142-90-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-570-6 |

Chem./Iupac name: | metakrylan dodecylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | LAURYLMETHICONE COPOLYOL |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LAURYL METHYL GLUCETH-10 HYDROXYPROPYLDIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LAURYL MYRISTATE |

CAS No: | 2040-64-4 |

Einecs/Elincs No: | 218-039-9 |

Chem./Iupac name: | mirystynian dodecylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL OLEATE |

CAS No: | 36078-10-1 |

Einecs/Elincs No: | 252-862-4 |

Chem./Iupac name: | oleinian dodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL PALMITATE |

CAS No: | 42232-29-1 |

Einecs/Elincs No: | 255-725-7 |

Chem./Iupac name: | palmitynian dodecylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL PCA |

CAS No: | 10054-21-4 |

Einecs/Elincs No: | 233-182-7 |

Chem./Iupac name: | 1-dodecylo-5-oksopirolidyno-3-karboksylowy kwas. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LAURYL PHOSPHATE |

CAS No: | 12751-23-4 |

Einecs/Elincs No: | 235-799-7 |

Chem./Iupac name: | Fosforowy kwas, dodecylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LAURYL POLYGLUCOSE |

CAS No: | 110615-47-9 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL POLYGLYCERYL-6 CETEARYL GLYCOL ETHER |

Function: | dodatki |

INCI name: | LAURYLPYRIDINIUM CHLORIDE |

CAS No: | 104-74-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-232-2 |

Chem./Iupac name: | 1-dodecylopirydyny chlorek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL PYRROLIDONE |

CAS No: | 2687-96-9 |

Chem./Iupac name: | 2-pirolidynono, 1-dodecylo-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAURYL STEARATE |

CAS No: | 5303-25-3 |

Einecs/Elincs No: | 226-150-9 |

Chem./Iupac name: | stearynian dodecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAURYL SULTAINE |

CAS No: | 14933-08-5 |

Einecs/Elincs No: | 239-002-3 |

Chem./Iupac name: | Dodecylodimetylo(3-sulfonatopropylo) ammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA |

CAS No: | 90063-37-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-995-2 |

Chem./Iupac name: | Lawenda, Lavandula angustifolia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lavandula angustifolia, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LAVANDULA HYBRIDA |

CAS No: | 91722-69-9 |

Einecs/Elincs No: | 294-470-6 |

Chem./Iupac name: | Lawenda, Lavandula hybrida, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lavandula hybrida, Labiatae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LAWSONE |

CAS No: | 83-72-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-496-3 |

Chem./Iupac name: | 2-hydroksy-l,4-naftochinon (CI 75480). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | LAWSONIA INERMIS |

CAS No: | 84988-66-9 |

Einecs/Elincs No: | 284-854-1 |

Chem./Iupac name: | Lawsonia inermis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lawsonia inermis, Lythraceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LEAD ACETATE |

CAS No: | 301-04-2 |

Einecs/Elincs No: | 206-104-4 |

Chem./Iupac name: | di(octan) ołowiu |

Restriction: | III/1,55 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | LECITHIN |

CAS No: | 8002-43-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-307-2 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny. Złożone połączenie diglicerydów kwasów tłuszczowych przyłączone do estru choliny kwasu fosforowego. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LECITHINAMIDE DEA |

CAS No: | 91053-51-9 |

Einecs/Elincs No: | 293-317-0 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, produkty reakcji z dietanoloaminą. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LEDUM GROENLANDICUM |

CAS No: | 90063-39-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-997-3 |

Chem./Iupac name: | Ledum palustre, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ledum palustre, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LEDUM PALUSTRE |

CAS No: | 90063-39-1 |

Einecs/Elincs No: | 289-997-3 |

Chem./Iupac name: | Ledum palustre, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ledum palustre, Ericaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LENS ESCULENTA |

CAS No: | 90063-40-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-998-9 |

Chem./Iupac name: | Soczewica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ervum lens, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LESQUERELLA FENDLERI |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składa się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Lesquerella fendleri). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LEUCINE |

INN: | leucyna |

CAS No: | 61-90-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-522-0 |

Chem./Iupac name: | L-leucyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LEUCINE |

CAS No: | 328-38-1 |

Einecs/Elincs No: | 206-327-7 |

Chem./Iupac name: | D-leucyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LEUCINE |

Ph. Eur. name: | leucinum |

CAS No: | 328-39-2 |

Einecs/Elincs No: | 206-328-2 |

Chem./Iupac name: | DL-leucyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LEVISTICUM OFFICINALE |

CAS No: | 84837-06-9 |

Einecs/Elincs No: | 284-292-7 |

Chem./Iupac name: | Levisticum officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Levisticum officinale, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LEVULINIC ACID |

INN: | lewulinowy kwas |

CAS No: | 123-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 204-649-2 |

Chem./Iupac name: | 4-oksowalerianowy kwas, |

Function: | dodatki |

INCI name: | LILIUM CANDIDUM |

CAS No: | 84776-67-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-996-1 |

Chem./Iupac name: | Lilia, Lilium candidum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lilium candidum, Ltliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LIMNANTHES ALBA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składa się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Limnanthes alba). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LINALOOL |

CAS No: | 78-70-6 |

Einecs/Elincs No: | 201-134-4 |

Chem./Iupac name: | Linalol. |

Function: | środki dezodoryzujące/dodatki |

INCI name: | LINALYL ACETATE |

CAS No: | 115-95-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-116-4 |

Chem./Iupac name: | octan linalilu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | LINOLEAMIDE |

CAS No: | 3999-01-7 |

Einecs/Elincs No: | 223-644-6 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dieno-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LINOLEAMIDE DEA |

CAS No: | 56863-02-6 |

Einecs/Elincs No: | 260-410-2 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-N,N-bis(2-hydroksyetylo)oktadeka-9,12-dieno-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LINOLEAMIDE MEA |

CAS No: | 68171-52-8 |

Einecs/Elincs No: | 269-029-6 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-N-(2-hydroksyetylo)oktadeka-9,12-dieno-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LINOLEAMIDE MIPA |

CAS No: | 71685-98-8 |

Einecs/Elincs No: | 275-840-6 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoan 2-aminopropylu. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Benzenometanamina, N,N-dimetylo-N-[3-(1-okso-9,12-oktadekadienylo)amino]propylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 81613-56-1 |

Chem./Iupac name: | 9,12-oktadekadienoamide, N-(3-dimetyloaminopropylo)-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMER DILINOLEATE |

CAS No: | 125804-10-6 |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | 9,12-oktadekadienoamid, N-(3-dimetyloaminopropylo)-, 2-hydroksypropanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

CAS No: | 99542-23-1 |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-etylo-N,N-dimetylo-3-[1-okso-9,12-oktadekadienyloamino]-, etylosiarczan (sól). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, 2,3-dihydroksy-N,N-dimetylo-N-[3-(1-okso-9,12-oktadekadienyloamino)propylo]-, 3-fosforanotriester, trichlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LINOLEIC ACID |

CAS No: | 60-33-3 (CIS) |

Einecs/Elincs No: | 200-470-9 (CIS) |

Chem./Iupac name: | Linolowy kwas. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LINOLENIC ACID |

CAS No: | 463-40-1 (CIS) |

Einecs/Elincs No: | 207-334-8 (CIS) |

Chem./Iupac name: | Linolenowy kwas. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | LINOLEYL LACTATE |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2-hydroksy-, 9,12-oktadekadienylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LINSEED ACID |

CAS No: | 68424-45-3 |

Einecs/Elincs No: | 270-304-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej lniany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | LINUM USITATISSIMUM |

Ph. Eur. name: | lini semen |

CAS No: | 8001-26-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-278-6 |

Chem./Iupac name: | Olej lniany. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składa się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linolowego, linoleinowego i oleinowego. (Linum usitatissimum, Linaceae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | LINUM USITATISSIMUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Linumusitatissimum. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LIPPIA CITRIODORA |

CAS No: | 85116-63-8 |

Einecs/Elincs No: | 285-515-0 |

Chem./Iupac name: | Aloysia triphylla, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Aloysia triphylla, Verbenaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LITHIUM HYDROXIDE |

INN: | litu wodorotlenek |

CAS No: | 1310-65-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-183-4 |

Chem./Iupac name: | Litu wodorotlenek. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | LITHIUM MAGNESIUM SILICATE |

CAS No: | 37220-90-9 |

Einecs/Elincs No: | 253-408-8 |

Chem./Iupac name: | Krzemowy kwas, sól magnezolitowa. |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE |

CAS No: | 53320-86-8 |

Einecs/Elincs No: | 258-476-2 |

Chem./Iupac name: | Krzemowy kwas, sól sodowa magnezolitowa. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | LITHIUM OXIDIZED POLYETHYLENE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | LITHIUM STEARATE |

CAS No: | 4485-12-5 |

Einecs/Elincs No: | 224-772-5 |

Chem./Iupac name: | stearynian litu. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | LITHIUM SULFIDE |

CAS No: | 12136-58-2 |

Einecs/Elincs No: | 235-228-1 |

Chem./Iupac name: | siarczek litu, bezwodny. |

Restriction: | III/1,23 |

Function: | środki depilujące |

INCI name: | LITHOSPERMUM OFFICINALE |

CAS No: | 90063-58-4 |

Einecs/Elincs No: | 290-017-1 |

Chem./Iupac name: | Lithospermum officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lithospermum officinale, Boragtnaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LIVER HYDROLYSATE |

CAS No: | 91079-94-6 |

Einecs/Elincs No: | 293-485-5 |

Chem./Iupac name: | Białkowe hydrolizaty, watroba. Substancja otrzymywana przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę wątroby, złożona głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawiera zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz zeamniejszaniem się ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LONICERA CAPRIFOLIUM |

CAS No: | 84603-62-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-263-6 |

Chem./Iupac name: | Wiciokrzew przewiercień, Lonicera caprifolium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LOTUS CORNICULATUS |

CAS No: | 84696-24-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-643-1 |

Chem./Iupac name: | Lotus corniculatus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lotus corniculatus, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LUFFA CYLINDRICA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Luffa cylindnca. |

Function: | ścierniwa |

INCI name: | LUPINUS ALBUS |

CAS No: | 84082-55-3 |

Einecs/Elincs No: | 282-001-8 |

Chem./Iupac name: | Łubin, L. albus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lupinus albus, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LUPINUS LUTEUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lupinus luteus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LYCOPSIS ARVENSIS |

CAS No: | 90320-53-9 |

Einecs/Elincs No: | 291-080-8 |

Chem./Iupac name: | Anchusa offtcinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Anchusa officinalis, Boraginaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | LYSINE |

INN: | lizyna |

CAS No: | 56-87-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-294-2 |

Chem./Iupac name: | L-lizyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LYSINE |

CAS No: | 70-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-740-6 |

Chem./Iupac name: | DL-lizyna. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | LYSINE ASPARTATE |

CAS No: | 21087-03-6 |

Einecs/Elincs No: | 244-208-1 |

Chem./Iupac name: | DL-asparaginowy kwas, związek z L-lizyną (1:1). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LYSINE ASPARTATE |

CAS No: | 27348-32-9 |

Einecs/Elincs No: | 248-423-1 |

Chem./Iupac name: | L-asparaginowy kwas, związek z L-lizyna (1:1). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LYSINE CARBOXYMETHYL CYSTEINATE |

CAS No: | 79458-68-7 |

Einecs/Elincs No: | 279-164-2 |

Chem./Iupac name: | DL-lizyna, związek z S-(karboksymetylo)-L-cysteina (1:1). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LYSINE HYDROCHLORIDE |

INN: | lizyny chlorowodorek |

CAS No: | 657-27-2 |

Einecs/Elincs No: | 211-519-9 |

Chem./Iupac name: | Lizyny chlorowodorek. |

Function: | środki przeciwutleniające/środki redukujące |

INCI name: | LYSINE LAUROYL METHIONATE |

Chem./Iupac name: | Metionina, N-(1-oksododecylo)-, sól z lizyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | LYSINE PCA |

CAS No: | 85153-23-7 |

Einecs/Elincs No: | 285-802-0 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-DL-prolina, związek z L-lizyna (1:1). |

Function: | środki antystatyczne/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LYSINE PCA |

CAS No: | 97635-56-8 |

Einecs/Elincs No: | 307-418-5 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-DL-prolina, związek z DL-lizyna (1:1). |

Function: | środki antystatyczne/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LYSINE PCA |

CAS No: | 97635-57-9 |

Einecs/Elincs No: | 307-419-0 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-L-prolina, związek z DL-lizyna (1:1). |

Function: | środki antystatyczne/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | LYSINE THIAZOLIDINE CARBOXYLATE |

Chem./Iupac name: | Lyzyna, mono-4-tiazolidynokarboksylan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | LYSOLECITHIN |

CAS No: | 85711-58-6 |

Einecs/Elincs No: | 288-318-8 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, zhydrolizowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | LYTHRUM SALICARIA |

CAS No: | 84603-74-7 |

Einecs/Elincs No: | 283-273-0 |

Chem./Iupac name: | Lythrum salicaria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Lythrum salicaria, Lythraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

Μ

INCI name: | MACADAMIA TERNIFOLIA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Zawierają głównie glicerydy kwasów tłuszczowych (Macadamia ternifolia). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MACADAMIA TERNIFOLIA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Macadamia ternifolia. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MACROCYSTIS PYRIFERA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Macrocystis pyrifera. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM ACETYLMETHIONATE |

CAS No: | 105883-49-6 |

Einecs/Elincs No: | 275-482-0 |

Chem./Iupac name: | N-acetylo-DL-metionian magnezu (1:2). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MAGNESIUM/ALUMINUM/HYDROXIDE/CARBONATE |

CAS No: | 11097-59-9 |

Einecs/Elincs No: | 234-319-3 |

Chem./Iupac name: | [węglan(2-)]heksadekahydroksybis(glinu)heksamagnezu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE |

CAS No: | 1327-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-478-8 |

Chem./Iupac name: | Krzemowy kwas, sól glinowomagnezowa. |

Function: | absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM ASCORBATE |

CAS No: | 15431-40-0 |

Einecs/Elincs No: | 239-442-6 |

Chem./Iupac name: | di-L-askorbinian magnezu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE |

CAS No: | 18962-61-3 |

Chem./Iupac name: | Askorbinowy kwas, monoester z fosforowym kwasem, magnezu sól (2:3). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MAGNESIUM ASPARTATE |

CAS No: | 2068-80-6 18962-61-3 |

Einecs/Elincs No: | 218-191-6 |

Chem./Iupac name: | diwodoro di-L-asparaginian magnezu. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MAGNESIUM BENZOATE |

CAS No: | 553-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 209-045-2 |

Chem./Iupac name: | dibenzoesan magnezu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MAGNESIUM BROMIDE |

CAS No: | 7789-48-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-170-9 |

Chem./Iupac name: | bromek magnezu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MAGNESIUM CARBONATE |

INN: | węglan magnezu |

CAS No: | 546-93-0 |

Einecs/Elincs No: | 208-915-9 |

Chem./Iupac name: | Węglan magnezu (CI 77713). |

Function: | absorbenty/środki zmętniające |

INCI name: | MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE |

CAS No: | 12125-28-9 |

Einecs/Elincs No: | 235-192-7 |

Chem./Iupac name: | węglan wodorotlenku magnezu |

Function: | środki buforujące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM CHLORIDE |

INN: | chlorek magnezu |

Ph. Eur. name: | magnesii chloridum |

CAS No: | 7786-30-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-094-6 |

Chem./Iupac name: | chlorek magnezu |

Function: | dodatki |

INCI name: | MAGNESIUM COCOATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, magnezu sól, |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM COCO - SULFATE |

Chem./Iupac name: | Alkohole, koko, siarczanowany, magnezu sól (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM FLUORIDE |

CAS No: | 7783-40-6 |

Einecs/Elincs No: | 231-995-1 |

Chem./Iupac name: | fluorek magnezu. |

Restriction: | III/1,56 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | MAGNESIUM FLUOROSILICATE |

CAS No: | 16949-65-8 |

Einecs/Elincs No: | 241-022-2 |

Chem./Iupac name: | heksafluorokrzemian magnezu. |

Restriction: | III/1,43 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | MAGNESIUM GLUCONATE |

INN: | glukonian magnezu |

CAS No: | 3632-91-5 |

Einecs/Elincs No: | 222-848-2 |

Chem./Iupac name: | diglukonian magnezu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MAGNESIUM HYDROXIDE |

INN: | magnesia |

Ph. Eur. name: | magnesii hydroxidum |

CAS No: | 1309-42-8 |

Einecs/Elincs No: | 215-170-3 |

Chem./Iupac name: | wodorotlenek magnezu. |

Function: | absorbenty/środki buforujące |

INCI name: | MAGNESIUM LANOLATE |

CAS No: | 85005-40-9 |

Einecs/Elincs No: | 284-973-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, magnezu sóls. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURETH-11 CARBOXYLATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURETH-16 SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURETH-5 SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURETH-8 SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURYL HYDROXYPROPYL SULFONATE |

Chem./Iupac name: | Propanosulfonowy kwas, 2-hydroksy-3-dodecyloksy-, magnezu sól (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM LAURYL SULFATE |

CAS No: | 3097-08-3 |

Einecs/Elincs No: | 221-450-6 |

Chem./Iupac name: | dodecylosiarczan magnezu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM MYRETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM MYRISTATE |

CAS No: | 4086-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 223-817-6 |

Chem./Iupac name: | mirystynian magnezu. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM NITRATE |

CAS No: | 10377-60-3 |

Einecs/Elincs No: | 233-826-7 |

Chem./Iupac name: | azotan magnezu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MAGNESIUM OLETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM OXIDE |

CAS No: | 1309-48-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-171-9 |

Chem./Iupac name: | tlenek magnezu (CI 77711). |

Function: | absorbenty/środki buforujące/środki zmętniające |

INCI name: | MAGNESIUM PALMITATE |

CAS No: | 2601-98-1 |

Einecs/Elincs No: | 220-010-0 |

Chem./Iupac name: | dipalmitynian magnezu. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM PCA |

CAS No: | 5819-47-6 |

Einecs/Elincs No: | 227-392-8 |

Chem./Iupac name: | 2-oksopirolidyno-5-karboksylan magnezu. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MAGNESIUM PEG-3 COCAMIDE SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM PEROXIDE |

CAS No: | 14452-57-4 1335-26-8 |

Einecs/Elincs No: | 238-438-1/215-627-7 |

Chem./Iupac name: | Magnezu ditlenek/magnezu nadtlenek. |

Function: | Środki utleniające |

INCI name: | MAGNESIUM POTASSIUM FLUOROSILICATE |

Chem./Iupac name: | Krzemian(2-), heksafluoro-, magnezopotasowa sól. |

Function: | ścierniwa |

INCI name: | MAGNESIUM PROPIONATE |

CAS No: | 557-27-7 |

Einecs/Elincs No: | 209-166-0 |

Chem./Iupac name: | dipropionian magnezu. |

Restriction: | VI/1,2 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MAGNESIUM SALICYLATE |

CAS No: | 18917-89-0 |

Einecs/Elincs No: | 242-669-3 |

Chem./Iupac name: | disalicylan magnezu. |

Restriction: | VI/1,3 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MAGNESIUM SILICATE |

CAS No: | 1343-88-0 |

Einecs/Elincs No: | 215-681-1 |

Chem./Iupac name: | Krzemowy kwas, magnezu sól. |

Function: | absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM SODIUM FLUOROSILICATE |

Chem./Iupac name: | Krzemian(2-), heksafluoro-, magnezosodowa sól. |

Function: | ścierniwa |

INCI name: | MAGNESIUM STEARATE |

INN: | stearynian magnezu |

Ph. Eur. name: | magnesn stearas |

CAS No: | 557-04-0 |

Einecs/Elincs No: | 209-150-3 |

Chem./Iupac name: | distearynian magnezu. |

Restriction: | IV/1 |

Function: | barwniki kosmetyczne |

INCI name: | MAGNESIUM SULFATE |

INN: | siarczan magnezu |

Ph. Eur. name: | magnesn sulfas |

CAS No: | 7487-88-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-298-2 |

Chem./Iupac name: | siarczan magnezu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNESIUM SULFIDE |

CAS No: | 12032-36-9 |

Einecs/Elincs No: | 234-771-1 |

Chem./Iupac name: | siarczek magnezu. |

Restriction: | III/1,23 |

Function: | środki depilujące |

INCI name: | MAGNESIUM TALLOWATE |

CAS No: | 68953-41-3 |

Einecs/Elincs No: | 273-205-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, magnezu sole. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MAGNESIUM THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 63592-16-5 |

Einecs/Elincs No: | 264-358-1 |

Chem./Iupac name: | Bis(merkaptooktano-O,S) magnez. |

Function: | środki redukujące/środki depilujące |

INCI name: | MAGNESIUM TRISILICATE |

Ph. Eur. name: | magnesii trisilicas |

CAS No: | 14987-04-3 |

Einecs/Elincs No: | 239-076-7 |

Chem./Iupac name: | Trikrzemooktatlenek dimagnezu |

Function: | ścierniwa/absorbenty/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MAGNOLIA ACUMINATA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Magnolia acuminata. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MAGNOLIA BIONDII |

CAS No: | 85085-47-8 |

Einecs/Elincs No: | 285-376-6 |

Chem./Iupac name: | Magnolia grandiflora, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Magnolia grandiflora, Magnoliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MALEATED SOYBEAN OIL |

CAS No: | 68648-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 272-000-0 |

Chem./Iupac name: | Olej sojowy, maleinowany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MALEIC ACID |

Ph. Eur. name: | acidum maleicum |

CAS No: | 110-16-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-742-5 |

Chem./Iupac name: | Maleinowy kwas. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | MALIC ACID |

CAS No: | 97-67-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-601-5 |

Chem./Iupac name: | L-jabłkowy kwas. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | MALPIGHIA PUNICIFOLIA |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, malpighia punicifolia, acerola. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MALT EXTRACT |

CAS No: | 8002-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-310-9 |

Chem./Iupac name: | Słód, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Hordeum, Gramineae. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MALTITOL |

CAS No: | 585-88-6 |

Einecs/Elincs No: | 209-567-0 |

Chem./Iupac name: | 4-O-α-D-glukopiranozylo-D-glucytol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MALTODEXTRIN |

CAS No: | 9050-36-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-940-4 |

Chem./Iupac name: | Maltodekstryna. |

Function: | absorbenty/substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze |

INCI name: | MALTOSE |

CAS No: | 69-79-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-716-5 |

Chem./Iupac name: | Maltoza. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MALVA SYLVESTRIS |

CAS No: | 84082-57-5 |

Einecs/Elincs No: | 282-003-9 |

Chem./Iupac name: | Ślaz, Malva sylvestris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Malva sylvestris, Malvaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | m-AMINOPHENOL |

CAS No: | 591-27-5 |

Einecs/Elincs No: | 209-711-2 |

Chem./Iupac name: | 3-aminofenol (CI 76545). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | m-AMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 51-81-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-125-2 |

Chem./Iupac name: | chlorek 3-hydroksyanilinium (CI 76545). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | m-AMINOPHENOL SULFATE |

CAS No: | 68239-81-6 |

Einecs/Elincs No: | 269-475-1 |

Chem./Iupac name: | Bis[(3-hydroksyfenylo)ammonium] siarczan (CI 76545). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | MAMMARIAN HYDROLYSATE |

CAS No: | 84082-71-3 |

Einecs/Elincs No: | 282-017-5 |

Chem./Iupac name: | Białka hydrolizaty, gruczoły ssaków. Substancja otrzymywana przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę gruczołów ssaków, złożona głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawiera zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz zeamniejszaniem się ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MAMMARY EXTRACT |

CAS No: | 85883-82-5 |

Einecs/Elincs No: | 288-732-9 |

Chem./Iupac name: | Gruczoły ssaków, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, weglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne itp. otrzymywane z gruczołów sutkowych ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MANDELIC ACID |

INN: | migdałowy kwas |

CAS No: | 90-64-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-007-6 |

Chem./Iupac name: | Migdałowy kwas. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MANDRAGORA OFFICINARUM |

CAS No: | 90063-85-7 |

Einecs/Elincs No: | 290-044-9 |

Chem./Iupac name: | Mandrgora lekarska, Mandragora officinarum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mandragora officinarum, Solanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MANGANESE ACETYLMETHIONATE |

CAS No: | 105883-50-9 |

Chem./Iupac name: | Mangan, bis(N-acetylo-1-metioninato-o,oΩ)-. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MANGANESE ASPARTATE |

CAS No: | 16351-10-3 |

Chem./Iupac name: | 1-asparaginowy kwas, manganu sól. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MANGANESE CHLORIDE |

CAS No: | 7773-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-869-6 |

Chem./Iupac name: | dichlorek manganu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MANGANESE GLUCONATE |

CAS No: | 6485-39-8 |

Einecs/Elincs No: | 229-350-4 |

Chem./Iupac name: | Bis (D-glukonato-O1O2) mangan. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MANGANESE PCA |

Chem./Iupac name: | 1-prolina, 5-okso-, manganu sól. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MANGIFERA INDICA |

CAS No: | 90063-86-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-045-4 |

Chem./Iupac name: | Mango, ekstrakt. Mangifera indica, Anacardiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MANGIFERA INDICA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składajasię głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Mangifera indica). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MANGO SEED OIL PEG-70 ESTERS |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MANNITAN LAURATE |

CAS No: | 1341-12-4 |

Einecs/Elincs No: | 215-674-3 |

Chem./Iupac name: | monolaurynian mannitanu |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MANNITAN OLEATE |

Chem./Iupac name: | Mannitan, z-9-oktadecenian. |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki emulgujące |

INCI name: | MANNITOL |

INN: | mannitol |

Ph. Eur. name: | mannitolum |

CAS No: | 69-65-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-711-8 |

Chem./Iupac name: | D-mannitol. |

Function: | substancje wiążące/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MARANTA ARUNDINACEA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Maranta arundinacea. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MARIS LIMUS |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MARIS SAL |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, sól morska. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MARROW EXTRACT |

Chem./Iupac name: | Ekstrakt szpiku. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MARRUBIUM VULGARE |

CAS No: | 84696-20-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-638-4 |

Chem./Iupac name: | Szanta zwyczajna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Marrubium vulgare, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MARSDENIA CONDURANGO |

CAS No: | 84787-66-6 |

Einecs/Elincs No: | 284-108-5 |

Chem./Iupac name: | Condurango, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Marsdenia condurango, Asclepiadaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | m-CRESOL |

CAS No: | 108-39-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-577-9 |

Chem./Iupac name: | m-krezol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MDM HYDANTOIN |

CAS No: | 116-25-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-132-1 |

Chem./Iupac name: | 1-hydroksymetylo-5,5-dimetylohydantoina. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MEA-BENZOATE |

CAS No: | 4337-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 224-387-2 |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, związek z 2-aminoetanolem (1:1). |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MEA-BORATE |

CAS No: | 10377-81-8 |

Einecs/Elincs No: | 233-829-3 |

Chem./Iupac name: | 2-aminoetanol, monoester z kwasem borowym. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MEA-DICETEARYL PHOSPHATE |

Chem./Iupac name: | Fosforowy kwas, bis(C16-C18-alkilo) estry, 2-aminoetanolu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEA-HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MEA-HYDROLYZED SILK |

Chem./Iupac name: | Białka hydrolizaty, jedwab, produkt z 2-aminoetanolem. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MEA-IODINE |

CAS No: | 94349-34-5 |

Einecs/Elincs No: | 305-151-9 |

Chem./Iupac name: | 2-aminoetanol, związek z jodem. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MEA-LAURETH-6 CARBOXYLATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEA-LAURETH SULFATE |

CAS No: | 68184-04-3 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2-amino-, związek z α-sulfo-ω-(dodecyloksy)poly(oksy-l,2-etanodiylo) (1:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEA-LAURYL SULFATE |

CAS No: | 4722-98-9 |

Einecs/Elincs No: | 225-214-3 |

Chem./Iupac name: | dodecylosiarczan (2-hydroksyetylo) ammonium. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEA o-PHENYLPHENATE |

CAS No: | 84145-04-0 |

Einecs/Elincs No: | 282-227-7 |

Chem./Iupac name: | [1,1'-bifenylo]-2-ol, związek z 2-aminoetanolem (1:1). |

Restriction: | VI/1,7 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MEA-PPG-6-LAURETH-7-CARBOXYLATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEA-PPG-8-STEARETH-7 CARBOXYLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MEA-SALICYLATE |

CAS No: | 59866-70-5 |

Einecs/Elincs No: | 261-963-2 |

Chem./Iupac name: | kwas salicylowy, związek z 2-aminoetanolem (1:1). |

Restriction: | VI/1,3 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MEA-UNDECYLENATE |

CAS No: | 56532-40-2 |

Einecs/Elincs No: | 260-247-7 |

Chem./Iupac name: | kwas undec-10-enowy, związek z 2-aminoetanolem (1:1). |

Restriction: | VI/1,18 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MEDICAGO SATIVA |

CAS No: | 84082-36-0 |

Einecs/Elincs No: | 281-984-0 |

Chem./Iupac name: | Lucerna siewna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Medicago sativa, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MEK |

CAS No: | 78-93-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-159-0 |

Chem./Iupac name: | Butanon. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | MEL |

CAS No: | 8028-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, miód. |

Function: | środki zmiękczające/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MEL |

CAS No: | 91052-92-5 8026-66-8 |

Einecs/Elincs No: | 293-255-4 |

Chem./Iupac name: | Miód, ekstrakt. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MELALEUCA ALTERNIFOLIA |

CAS No: | 85085-48-9 |

Einecs/Elincs No: | 285-377-1 |

Chem./Iupac name: | Melaleuca alternifolia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Melaleuca alternifolia, Myrtaceae. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MELAMINE/FORMALDEHYDE RESIN |

CAS No: | 9003-08-1 |

Chem./Iupac name: | l,3,5-triazyno-2,4,6-triamino, polimer z formaldehydem |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | MELANIN |

CAS No: | 8049-97-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-473-6 |

Chem./Iupac name: | Melaniny. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MELIA AZADIRACHTA |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MELILOTUS OFFICINALIS |

CAS No: | 84082-81-5 |

Einecs/Elincs No: | 282-028-5 |

Chem./Iupac name: | Nostrzyk lekarski, Melilotus officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Melilotus officinalis, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MELISSA OFFICINALIS |

CAS No: | 84082-61-1 |

Einecs/Elincs No: | 282-007-0 |

Chem./Iupac name: | Melissa officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Melissa officinalis, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MELLISIC ACID |

Chem./Iupac name: | Kwas hentrikontanowy |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MENADIONE |

INN: | menadion |

CAS No: | 58-27-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-372-6 |

Chem./Iupac name: | Menadion. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MENTHA ARVENSIS |

CAS No: | 90063-97-1 |

Einecs/Elincs No: | 290-058-5 |

Chem./Iupac name: | Mentha arvensis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mentha arvensis, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MENTHA PIPERITA |

CAS No: | 84082-70-2 |

Einecs/Elincs No: | 282-015-4 |

Chem./Iupac name: | Mięta pieprzowa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mentha piperita, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MENTHA PULEGIUM |

CAS No: | 90064-00-9 |

Einecs/Elincs No: | 290-061-1 |

Chem./Iupac name: | Mentha pulegium, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mentha pulegium, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MENTHA VIRIDIS |

CAS No: | 84696-51-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-656-2 |

Chem./Iupac name: | Mięta zielona, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mentha spicata, Labiatae |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MENTHOL |

Ph. Eur. name: | mentholum |

CAS No: | 89-78-1 1490-04-6 2116-51-5 |

Einecs/Elincs No: | 201-939-0/216-074-4/218-690-9 |

Chem./Iupac name: | Mentol/DL-mentol/L-mentol. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | MENTHOXYPROPANEDIOL |

CAS No: | 87061-04-9 |

Einecs/Elincs No: | 289-296-2 |

Chem./Iupac name: | 3-[[5-metylo-2-(1-metyloetylo)cykloheksylo]oksy]propano-l,2-diol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MENTHYL ACETATE |

CAS No: | 89-48-5 |

Einecs/Elincs No: | 201-911-8 |

Chem./Iupac name: | octan mentylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MENTHYL ANTHRANILATE |

CAS No: | 134-09-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-129-8 |

Chem./Iupac name: | antranilan mentylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | MENTHYL LACTATE |

CAS No: | 59259-38-0 |

Einecs/Elincs No: | 261-678-3 |

Chem./Iupac name: | mleczan [1R-[1α(R*),2β5α]]-5-metylo-2-(l-metyloetylo)cykloheksylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MENTHYL PCA |

CAS No: | 64519-44-4 68127-22-0 |

Einecs/Elincs No: | 264-935-8/268-568-4 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-D-prolinian [1R-(1α,2β,5α)]-2-izopropylo-5-metylocykloheksylu/5-okso-L-prolinian/[1R-(1α,2β,5α)]-2-izopropylo-5-metylocykloheksylu |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | MENTHYL SALICYLATE |

CAS No: | 89-46-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-909-7 |

Chem./Iupac name: | salicylan mentylu. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | MENYANTHES TRIFOLIATA |

CAS No: | 84082-63-3 |

Einecs/Elincs No: | 282-009-1 |

Chem./Iupac name: | Menyanthes trifoliata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MERCAPTOPROPIONIC ACID |

CAS No: | 107-96-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-537-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 3-merkaptopropionowy. |

Function: | środki depilujące/środki redukujące |

INCI name: | MERCURIALIS ANNUA |

CAS No: | 90064-02-1 |

Einecs/Elincs No: | 290-062-7 |

Chem./Iupac name: | Mercurialis annua, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mercurialis annua, Euphorbiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MERCURIALIS PERENNIS |

CAS No: | 90064-03-2 |

Einecs/Elincs No: | 290-063-2 |

Chem./Iupac name: | Mercurialis perennis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mercurialis perennis, Euphorbiaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MEROXAPOL 105 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (7;22). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 108 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (7;91). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 171 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (12;4). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 172 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (12;9). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 174 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (12;23). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 178 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (12;136). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 251 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (18;6). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 252 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (18;14). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 254 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (18;34). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 255 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (18;51). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 258 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (18;163). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 311 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (21;7). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 312 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (21;15). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MEROXAPOL 314 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (21;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | METAPHOSPHORIC ACID |

CAS No: | 37267-86-0 |

Einecs/Elincs No: | 253-433-4 |

Chem./Iupac name: | kwas metafosforowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHACRYLOYL ETHYL BETAINE/ACRYLATES COPOLYMER |

CAS No: | 87435-35-6 |

Chem./Iupac name: | Amersette |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | METHENAMINE |

INN: | metenamina |

CAS No: | 100-97-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-905-8 |

Chem./Iupac name: | Metenamina. |

Restriction: | VI/1,30 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | METHENAMMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-metylochlorek 3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.1(3,7)-]dekanu,. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHICONE |

CAS No: | 9004-73-3 |

Chem./Iupac name: | Poli[oksy(metylosililen)]. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | METHIONINE |

INN: | racemetionina |

Ph. Eur. name: | methioninum |

CAS No: | 59-51-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-432-1 |

Chem./Iupac name: | DL-metionina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHOXYDIGLYCOL |

CAS No: | 111-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-906-6 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-metoksyetoksy)etanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHOXYETHANOL |

CAS No: | 109-86-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-713-7 |

Chem./Iupac name: | 2-metoksyetanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHOXYINDANE |

CAS No: | 1006-27-5 |

Einecs/Elincs No: | 213-743-2 |

Chem./Iupac name: | Indan-1-ylometyloeter. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHOXYISOPROPANOL |

CAS No: | 107-98-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-539-1 |

Chem./Iupac name: | 1-metoksypropan-2-ol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHOXYMETHYLBUTANOL |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | 2-METHOXYMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 29785-47-5 |

Chem./Iupac name: | Fenol, 4-amino-2-metoksymetylo-, chlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHOXY PEG-10 |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHOXY PEG-100 |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHOXY PEG-16 |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHOXY PEG-40 |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHOXY PEG-17/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | METHOXY PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

CAS No: | 89678-44-4 |

Chem./Iupac name: | Elfacose 200. |

Function: | środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHOXY-PEG-7 RUTINYL SUCCINATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | 6-METHOXY-2,3-PYRIDINEDIAMINE HCl |

CAS No: | 94166-62-8 |

Einecs/Elincs No: | 303-358-9 |

Chem./Iupac name: | dichlorowodorek 6-metoksypirydyno-2,3-diaminy. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-METHOXYTOLUENE-2,5-DIAMINE HCI |

CAS No: | 56496-88-9 |

Chem./Iupac name: | 1,4-benzenodiamina, 2-metoksy-5-metylo-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHYL ACETAMIDE |

CAS No: | 79-16-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-182-6 |

Chem./Iupac name: | N-metyloacetamid. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYL ACETATE |

CAS No: | 79-20-9 |

Einecs/Elincs No: | 201-185-2 |

Chem./Iupac name: | octan metylu. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHYL ACETYL RICINOLEATE |

CAS No: | 140-03-4 |

Einecs/Elincs No: | 205-392-9 |

Chem./Iupac name: | O-acetylorycynoleinian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYLAL |

CAS No: | 109-87-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-714-2 |

Chem./Iupac name: | Dimetoksymetan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHYL ALCOHOL |

INN: | alkohol metylowy |

CAS No: | 67-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 200-659-6 |

Chem./Iupac name: | Metanol. |

Restriction: | III/1,52 |

Function: | substancje skażające/rozpuszczalniki |

INCI name: | 3-METHYLAMINO-4-NITROPHENOXYETHANOL |

CAS No: | 59820-63-2 |

Einecs/Elincs No: | 261-940-7 |

Chem./Iupac name: | 2-[3-(metyloamino)-4-nitrofenoksy]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHYL ANTHRANILATE |

CAS No: | 134-20-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-132-4 |

Chem./Iupac name: | antranilan metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL ASPARTIC ACID |

CAS No: | 6384-92-5 |

Chem./Iupac name: | Asparaginowy kwas, N-metylo-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE |

INN: | metylobenzetonium chlorek |

CAS No: | 25155-18-4 |

Einecs/Elincs No: | 246-675-7 |

Chem./Iupac name: | Metylobenzetonium chlorek. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/środki antystatyczne/środki dezodoryzujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | METHYL BENZOATE |

CAS No: | 93-58-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-259-7 |

Chem./Iupac name: | benzoesan metylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR |

CAS No: | 36861-47-9 38102-62-4 |

Einecs/Elincs No: | 253-242-6 |

Chem./Iupac name: | (±)-l,7,7-trimetylo-3-[(4-metylofenylo)metyleno]bicyklo[2.2.1]heptan-2-on. |

Restriction: | VII/2,25 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | METHYL CAPROATE |

CAS No: | 106-70-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-425-1 |

Chem./Iupac name: | heksanian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL CAPRYLATE |

CAS No: | 111-11-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-835-0 |

Chem./Iupac name: | oktanian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Chem./Iupac name: | Zmieszane kwasy dekanowy i oktanowy, estry metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYLCELLULOSE |

INN: | metyloceluloza |

Ph. Eur. name: | methylcellulosum |

CAS No: | 9004-67-5 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, metyloeter. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE |

CAS No: | 26172-55-4 |

Einecs/Elincs No: | 247-500-7 |

Chem./Iupac name: | 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on. |

Restriction: | VI/1,39 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | METHYL COCOATE |

CAS No: | 61788-59-8 |

Einecs/Elincs No: | 262-988-1 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, Me estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | 6-METHYL COUMARIN |

CAS No: | 92-48-8 |

Einecs/Elincs No: | 202-158-8 |

Chem./Iupac name: | 6-metylokumaryna. |

Restriction: | III/1,46 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | METHYL CYCLODEXTRIN |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | METHYL DEHYDROABIETATE |

CAS No: | 1235-74-1 |

Chem./Iupac name: | 1-fenantrenokarboksylowy kwas, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-l,4a-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-, metylu ester (1r-(1a,4aβ,10aα))-. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE |

CAS No: | 35691-65-7 |

Einecs/Elincs No: | 252-681-0 |

Chem./Iupac name: | 2-bromo-2-(bromometylo)pentanodinitryl. |

Restriction: | VI/1,36 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | METHYL DIHYDROABIETATE |

CAS No: | 67893-02-1 |

Einecs/Elincs No: | 267-605-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodekahydro-7-izopropylo-l,4a-dimetylofenantreno-1-karboksylan metylu. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYLD1HYDROJASMONATE |

CAS No: | 2630-39-9 |

Einecs/Elincs No: | 220-112-5 |

Chem./Iupac name: | (1R-trans)-3-okso-2-pentylocyklopentanooktan metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL DIISOPROPYL PROPIONAMIDE |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLENEBIS TALLOW ACETAMIDODIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Etanamina, N-(łój alkilo)-N,N-dimetylo-2-okso-2-amino-, Ν,Ν'-metylenobis-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | 3,4-METHYLENEDIOXYANILINE |

CAS No: | 14268-66-7 |

Einecs/Elincs No: | 238-161-6 |

Chem./Iupac name: | 3,4-(metylenodioksy)anilina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 3,4-METHYLENEDIOXYPHENOL |

CAS No: | 533-31-3 |

Einecs/Elincs No: | 208-561-5 |

Chem./Iupac name: | 3,4-(metylenodioksy)fenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHYLETHANOLAMINE |

CAS No: | 109-83-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-710-0 |

Chem./Iupac name: | 2-metyloaminoetanol. |

Restriction: | III/1,61 |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | METHYL EUGENOL |

CAS No: | 93-15-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-223-0 |

Chem./Iupac name: | 4-alliloweratrol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLGLUCAMINE |

CAS No: | 6284-40-8 |

Einecs/Elincs No: | 228-506-9 |

Chem./Iupac name: | Meglumina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL GLUCETH-10 |

CAS No: | 68239-42-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z metylo β-d-glukopiranozydem (4:1). |

Function: | środki emulgujące/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHYL GLUCETH-20 |

CAS No: | 68239-42-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-l,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z metylo β-d-glukopiranozydem (4:1). |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHYL GLUCETH-20 BENZOATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL GLUCOSE DIOLEATE |

CAS No: | 82933-91-3 |

Einecs/Elincs No: | 280-069-3 |

Chem./Iupac name: | D-glukopiranozyd, 2,6-dioleinian metylu. |

Function: | środki zmiękczające/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHYL GLUCOSE ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, izooktadekanian metylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE LAURATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, dodecylan metylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUICAPRYLATE/SESQUICAPRATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, metylo, mono- i di-estry z mieszaniną oktanowego i dekanowego kwasu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUICOCOATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, metylo, estry z koko kwasami tłuszczowymi (2:3). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUIISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, izododecylan metylu (2:3). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUILAURATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, dodecylan metylu (2:3). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUIOLEATE |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, 9-oktadecenian metylu (2:3). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE |

CAS No: | 68936-95-8 |

Einecs/Elincs No: | 273-049-0 |

Chem./Iupac name: | d-glukopiranozyd, oktadekanian metylu (2:3). |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | METHYL GLUTAMIC ACID |

Chem./Iupac name: | Glutaminowy kwas, N-metylo-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYL GLYCYRRHIZATE |

Chem./Iupac name: | Alfa-d-gukopiranozyduronowy kwas, (3beta,20heta)-20-karboksy-11-okso-30-noroleari-12-en-3-yl 2-o-beta-d-glukopiranozyduronylo-, metylu ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL HEXYL ETHER |

CAS No: | 4747-07-3 |

Einecs/Elincs No: | 225-263-0 |

Chem./Iupac name: | 1-metoksyheksan. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHYL HYDROGENATED ROSINATE |

CAS No: | 8050-15-5 8050-13-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-476-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne i kalafoniowe, uwodornione, Me estry. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | METHYL HYDROXYCETYL GLUCAMINIUM LACTATE |

Chem./Iupac name: | d-glucytol, l-deoksy-l-(N-metylo-N-(2-hydroksyheksadecylo)amino)-, 2-hydroksypropanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL |

CAS No: | 55302-96-0 |

Einecs/Elincs No: | 259-583-7 |

Chem./Iupac name: | 5-[(2-hydroksyetylo)amino]-o-krezol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Ph. Eur. name: | metylohydroxyethylcellulosum |

CAS No: | 9032-42-2 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, 2-hydroksyetylo-metylowy eter. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYL HYDROXYMETHYL OLEYL OXAZOLINE |

CAS No: | 14408-42-5 |

Einecs/Elincs No: | 238-387-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(8-heptadecenylo)-4-metylo-2-oksazolino-4-metanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | 2-METHYL-4-HYDROXYPYRROLIDINE |

Chem./Iupac name: | 4-pirolidynol, 2-metylo-. |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | METHYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 141-23-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-471-8 |

Chem./Iupac name: | 12-hydroksyoktadekanian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68517-10-2 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanowy kwas, metylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | METHYLISOTHIAZOLINONE |

CAS No: | 2682-20-4 |

Einecs/Elincs No: | 220-239-6 |

Chem./Iupac name: | 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. |

Restriction: | VI/1,39 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | METHYL LAURATE |

CAS No: | 111-82-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-911-3 |

Chem./Iupac name: | laurynian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL LINOLEATE |

CAS No: | 112-63-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-993-0 |

Chem./Iupac name: | linoleinian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | METHYL 3-METHYLRESORCYLATE |

CAS No: | 33662-58-7 |

Einecs/Elincs No: | 251-618-4 |

Chem./Iupac name: | 2,4-dihydroksy-m-toluenian metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL MORPHOLINE OXIDE |

CAS No: | 7529-22-8 |

Einecs/Elincs No: | 231-391-8 |

Chem./Iupac name: | 4-tlenek,monowodzian 4-metylomorfoliny. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | METHYL MYRISTATE |

CAS No: | 124-10-7 |

Einecs/Elincs No: | 204-680-1 |

Chem./Iupac name: | mirystynian metylu |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL NICOTINATE |

CAS No: | 93-60-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-261-8 |

Chem./Iupac name: | nikotynian metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYL OLEATE |

CAS No: | 112-62-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-992-5 |

Chem./Iupac name: | oleinian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL PALMITATE |

CAS No: | 112-39-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-966-3 |

Chem./Iupac name: | palmitynian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYLPARABEN |

INN: | metyloparaben |

Ph. Eur. name: | methylis parahydroxybenzoas |

CAS No: | 99-76-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-785-7 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan metylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | METHYL PELARGONATE |

CAS No: | 1731-84-6 |

Einecs/Elincs No: | 217-052-7 |

Chem./Iupac name: | pelargonian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYLPROPANEDIOL |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | METHYL PYRROLIDONE |

CAS No: | 120-94-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-438-5 |

Chem./Iupac name: | 1-metylopirolidyna. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | 2-METHYLRESORCINOL |

CAS No: | 608-25-3 |

Einecs/Elincs No: | 210-155-8 |

Chem./Iupac name: | 2-metylorezorcynol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | METHYL RICINOLEATE |

CAS No: | 141-24-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-472-3 |

Chem./Iupac name: | rycynoleinian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYL ROSINATE |

CAS No: | 68186-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 269-035-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne i kalafoniowe, Me estry. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | METHYL SALICYLATE |

INN: | salicylan metylu |

Ph. Eur. name: | methylis salicylas |

CAS No: | 119-36-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-317-7 |

Chem./Iupac name: | salicylan metylu. |

Function: | substancje skażające |

INCI name: | METHYLSILANOL ACETYLMETHIONATE |

CAS No: | 105883-43-0 |

Chem./Iupac name: | 1-metionina, N-acetylo-, dihydroksymetylosililo ester, |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL ACETYLTYROSINE |

CAS No: | 105883-45-2 |

Chem./Iupac name: | 1-tyrozyna, N-acetylo-o-(dihydroksymetylosililo)-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL ASCORBATE |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE |

CAS No: | 105883-42-9 |

Chem./Iupac name: | 7H-puryno-7-octowy kwas, l,2,3,6-tetrahydro-l,3-dimetylo-2,6-diokso-, dihydroksymetylosililo ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE ALGINATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLSILANOL ELASTINATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL GLYCYRRHIZINATE |

Chem./Iupac name: | Alfa-d-glukopiranozyduronowy, (3beta,20beta)-20-karboksy-11-okso-30-norolean-12-en-3-ylo 2-o-beta-d-glukopiranozylo-, dihydroksymetylosililo ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE |

CAS No: | 105883-44-1 |

Chem./Iupac name: | 1-prolina, 5-hydroksy-, dihydroksymetylosililo ester, |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE ASPARTATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL MANNURONATE |

CAS No: | 102397-69-3 |

Einecs/Elincs No: | 310-104-0 |

Chem./Iupac name: | 1-O-(dihydroksymetylosilylo)-β-D-mannopiranuronowy kwas, |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | METHYLSILANOL PCA |

CAS No: | 105883-41-8 |

Chem./Iupac name: | 1-prolina, 5-okso-, dihydroksymetylosililo ester. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | METHYLSILANOL PEG-7 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 106040-46-4 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, 3-estry z polietylenu glikolem, dihydroksymetylosilolo-2,3-dihydroksypropylo eter. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | METHYLSILANOL SPIRULINATE |

Function: | dodatki |

INCI name: | METHYLSILANOL TRI-PEG-8 GLYCERYL COCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | METHYL STEARATE |

CAS No: | 112-61-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-990-4 |

Chem./Iupac name: | stearynian metylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | METHYLSTYRENE/VINYLTOLUENE COPOLYMER |

CAS No: | 9017-27-0 |

Chem./Iupac name: | Benzen, etenylometylo-, polimer z (1-metyloetenylo)benzenem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | METHYL THIOGLYCOLATE |

CAS No: | 2365-48-2 |

Einecs/Elincs No: | 219-121-7 |

Chem./Iupac name: | merkaptooctan metylu. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MIBK |

INN: | metyloizobutyloketon |

CAS No: | 108-10-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-550-1 |

Chem./Iupac name: | 4-metylopentan-2-on. |

Function: | substancje skażające/rozpuszczalniki |

INCI name: | MICA |

CAS No: | 12001-26-2 |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Minerały grupy mika (CI 77019). |

Function: | środki zmętniające |

INCI name: | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE |

Function: | absorbenty/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MILK AMINO ACIDS |

CAS No: | 92797-39-2 |

Einecs/Elincs No: | 296-575-2 |

Chem./Iupac name: | Białka hydrolizaty, mleko. Substancja otrzymywana przez kwasową, alkaliczną lub enzymatyczną hydrolizę mleka, złożona głównie z aminokwasów, peptydów i białek. Zawiera zanieczyszczenia składające się głównie z węglowodanów i lipidów wraz ze zmniejszaniem się ilości różnych substancji organicznych pochodzenia biologicznego. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MIMOSA TENUIFLORA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Mimosa tenuiflora. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MINERAL SPIRITS |

CAS No: | 8032-32-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-453-7 |

Chem./Iupac name: | Ligroina. Złożone połączenie węglowodorów otrzymywanych przez frakcyjną destylację ropy naftowej. Niniejsza frakcja wrze w temperaturze około 20- 135 °C (58- 275 °F). |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | MINKAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z norek, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MINKAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Benzenometanamina, N,N-dimetylo-N-[3-aminopropylo]-, N-olej z norek pochodne acylu, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MINKAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, Ν,Ν-dimetylo-, N'-olej z norek, pochodne acylu, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MINKAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanamina, N,N-dimetylo-N-karboksymetylo-3-amino-, N-olej z norek, pochodne acylu, wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MINKAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 68953-11-7 |

Einecs/Elincs No: | 273-187-1 |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z norek, N-[3-(dimetyloamino)propylo]. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MINKAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N-dimetylo-N-etylo-3-amino-, N-olej z norek pochodne acylu, etylosiarczan (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MINK OIL PEG-13 ESTERS |

CAS No: | 103819-45-0 |

Chem./Iupac name: | Oleje, norka, etoksylowane. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MIPA-BORATE |

CAS No: | 68003-13-4 |

Einecs/Elincs No: | 268-109-8 |

Chem./Iupac name: | diwodoroortoboran (2-hydroksypropylo)ammonium. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MIPA C12-15 PARETH SULFATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIPA-DODECYLBENZENESULFONATE |

CAS No: | 54590-52-2 42504-46-1 |

Einecs/Elincs No: | 259-249-0 |

Chem./Iupac name: | p-dodecylobenzenosulfonowy kwas, związek z 1-aminopropan-2-ol (1:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIPA-LAURETH SULFATE |

CAS No: | 83016-76-6 9062-04-8 |

Chem./Iupac name: | Laurylowy alkohol, polimer z oksiranem, ester kwasu siarkowego, 2-hydroksy-1-aminopropanu sól. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIPA-LAURYL SULFATE |

CAS No: | 21142-28-9 |

Einecs/Elincs No: | 244-238-5 |

Chem./Iupac name: | decylosiarczan (2-hydroksypropylo)ammonium. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIXED CRESOLS |

INN: | krezol |

CAS No: | 1319-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 215-293-2 |

Chem./Iupac name: | Krezol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | MIXED IONONES |

CAS No: | 14901-07-6 6901-97-9 8013-90-9 |

Einecs/Elincs No: | 238-969-9/230-010-2/232-396-8 |

Chem./Iupac name: | 4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2- on/ionon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MIXED ISOPROPANOLAMINES |

CAS No: | 122-20-3 78-96-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-528-4/201-162-7 |

Chem./Iupac name: | 1,1',1"-nitrylotripropan-2-ol/1-aminopropan-2-ol. |

Restriction: | III/1,61 |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | MIXED ISOPROPANOLAMINES LANOLATE |

CAS No: | 85536-46-5 85536-47-6 |

Einecs/Elincs No: | 287-529-2/287-530-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, związki z izopropanolaminą/Kwasy tłuszczowe, lanolina, związki z triisopropanolaminą. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIXED ISOPROPANOLAMINES LAURYL SULFATE |

CAS No: | 68877-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 244-238-5/266-195-1 |

Chem./Iupac name: | (2-hydroksypropylo)ammonium decylosiarczan/decylowodoro siarczan, związek z 1,1',1''-nitrylotripropan-2-olem. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIXED ISOPROPANOLAMINES MYRISTATE |

CAS No: | 64012-06-2 83292-27-7 |

Einecs/Elincs No: | 264-601-1/280-371-5 |

Chem./Iupac name: | mirystynian (2-hydroksypropylo) ammonium/mirystynian tris(2-hydroksypropylo) ammonium. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MIXED TERPENES |

Chem./Iupac name: | Terpeny i terpenoidy. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | MONARDADIDYMA |

CAS No: | 91722-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-492-6 |

Chem./Iupac name: | Monarda didyma, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Monarda didyma, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MONOSACCHARIDE LACTATE CONDENSATE |

Chem./Iupac name: | 2-hydroksypropanowy kwas, produkt reakcji z glukozą, fruktozą, glukozoaminą, rybozą i deoksyrybozą |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MONTAN ACID WAX |

CAS No: | 68476-03-9 |

Einecs/Elincs No: | 270-664-6 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, montana-wosk. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MONTAN CERA |

CAS No: | 8002-53-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-313-5 |

Chem./Iupac name: | Montana wosk. Wosk otrzymywany przez ekstrakcję lignitu |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MONTMORILLONITE |

CAS No: | 1318-93-0 |

Einecs/Elincs No: | 215-288-5 |

Chem./Iupac name: | Montmorylonit. |

Function: | absorbenty/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MORINGA PTERYGOSPERMA |

CAS No: | 93165-54-9 |

Einecs/Elincs No: | 296-941-1 |

Chem./Iupac name: | Monnga oleifera, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Moringa oleifera, Moringaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MORTIERELLA ISABELLINA |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MORUS BOMBYCIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Morns bombycis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MORUS NIGRA |

CAS No: | 90064-11-2 |

Einecs/Elincs No: | 290-072-1 |

Chem./Iupac name: | Morwa, Morus nigra, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Morns nigra, Moraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | m-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 108-45-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-584-7 |

Chem./Iupac name: | m-fenylenodiamina (CI 76025). |

Restriction: | III/1,8 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | m-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 541-70-8 |

Einecs/Elincs No: | 208-791-6 |

Chem./Iupac name: | Benzeno-1,3-diammonium siarczan (CI 76025). |

Restriction: | III/1,8 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | MUSA SAPIENTUM |

CAS No: | 89957-82-4 |

Einecs/Elincs No: | 289-602-4 |

Chem./Iupac name: | Banan, Musa paradisiaca, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Musa paradisiaca, Musaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MUSCLE EXTRACT |

CAS No: | 91053-75-7 |

Einecs/Elincs No: | 293-340-6 |

Chem./Iupac name: | Męśnia, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp otrzymywane z ssaczych mięśni. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MUSK KETONE |

Function: | dodatki |

INCI name: | MUSSEL EXTRACT |

CAS No: | 94465-78-8 |

Einecs/Elincs No: | 305-363-1 |

Chem./Iupac name: | Mytilus edulis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp otrzymywane z Mytilus edulis. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | MUSTELA |

CAS No: | 8023-74-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-423-3 |

Chem./Iupac name: | Oleje, norka. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, lipidy, węglowodany, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp otrzymywane z Mustela, Mustelidae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MUSTELA |

Chem./Iupac name: | Woski, norka |

Function: | środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | MYRETH-10 |

CAS No: | 27306-79-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-tetradecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRETH-2 |

CAS No: | 27306-79-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-tetradecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRETH-3 |

CAS No: | 27306-79-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-tetradecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRETH-4 |

CAS No: | 27306-79-2 39034-24-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-tetradecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRETH-5 |

CAS No: | 27306-79-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-tetradecylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRETH-3 CAPRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRETH-5 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRETH-3 LAURATE |

CAS No: | 84605-13-0 |

Einecs/Elincs No: | 283-390-7 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-[2-(tetradecyloksy)etoksy]etoksy]etylu laurynian. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRETH-2 MYRISTATE |

CAS No: | 59686-68-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksotetradecylo)-ω-(tetradecyloksy)-. |

Function: | środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRETH-3 MYRISTATE |

CAS No: | 59686-68-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksotetradecylo)-ω-(tetradecyloksy)-. |

Function: | środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRETH-3 OCTANOATE |

CAS No: | 125804-11-7 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRETH-3 PALMITATE |

CAS No: | 84605-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 283-391-2 |

Chem./Iupac name: | palmitynian 2-[2-[2-(tetradecyloksy)etoksy]etoksy]etylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRICA CERIFERA |

CAS No: | 84929-34-0 |

Einecs/Elincs No: | 284-518-4 |

Chem./Iupac name: | Myrtca cerifera, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Myrica cerifera, Myricaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MYRICYL ALCOHOL |

CAS No: | 593-50-0 |

Einecs/Elincs No: | 209-794-5 |

Chem./Iupac name: | Triakontan-1-ol. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | MYRISTALKONIUM CHLORIDE |

INN: | mirystalkonium chlorek |

CAS No: | 139-08-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-352-0 |

Chem./Iupac name: | Mirystalkonium chlorek. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MYRISTALKONIUM SACCHARINATE |

CAS No: | 23661-75-8 68989-01-5 |

Einecs/Elincs No: | 245-813-3 |

Chem./Iupac name: | Benzylodimetylo(tetradecyl)ammonium, sól z 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono 1,1-ditlenkiem (1:1). |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MYRISTAMIDE DEA |

CAS No: | 7545-23-5 |

Einecs/Elincs No: | 231-426-7 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetyloilo)mirystamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MYRISTAMIDE MEA |

CAS No: | 142-58-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-546-5 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksyetylo)mirystamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MYRISTAMIDE MIPA |

CAS No: | 10525-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 234-077-9 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksypropylo)mirystamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MYRISTAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 67806-10-4 |

Einecs/Elincs No: | 267-191-2 |

Chem./Iupac name: | N-tlenek N-[3-(dimetyloamino)propylo]mirystamidu. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 59272-84-3 |

Einecs/Elincs No: | 261-684-6 |

Chem./Iupac name: | wodorotlenek (karboksymetylo)dimetylo-3-[(1-oksotetradecyl)amino]propyloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 45267-19-4 |

Einecs/Elincs No: | 256-214-1 |

Chem./Iupac name: | N-l3-(dimetyloamino)propylo]mirystamid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

CAS No: | 137145-36-9 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PHOSPHATE |

Chem./Iupac name: | Function: |

Fosforowy kwas, sole z N-[3-(dimetyloamino)propylo]tetradekanamidem. | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTAMINE OXIDE |

CAS No: | 3332-27-2 |

Einecs/Elincs No: | 222-059-3 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dimetylotetradecyloaminy N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTAMINOPROPIONIC ACID |

CAS No: | 14960-08-8 |

Einecs/Elincs No: | 239-033-2 |

Chem./Iupac name: | N-tetradecylo-β-alanina. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTIC ACID |

CAS No: | 544-63-8 |

Einecs/Elincs No: | 208-875-2 |

Chem./Iupac name: | Mirystynowy kwas. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | MYRISTICA FRAGRANS |

CAS No: | 84082-68-8 |

Einecs/Elincs No: | 282-013-3 |

Chem./Iupac name: | Myristica fragrans, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Myrtstica fragrans, Myristicaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 72319-06-3 |

Chem./Iupac name: | Żelatyny, hydrolizaty, pochodne mirystoilu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTOYL METHYLALANINE |

CAS No: | 21539-71-9 |

Chem./Iupac name: | Beta-alanina, N-metylo-N-(1-oksotetradecylo)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MYRISTOYL SARCOSINE |

CAS No: | 52558-73-3 |

Einecs/Elincs No: | 258-007-1 |

Chem./Iupac name: | N-(1-oksotetradecylo)sarkozyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTYL ALCOHOL |

CAS No: | 112-72-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-000-3 |

Chem./Iupac name: | Tetradekanol. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | MYRISTYL BETAINE |

CAS No: | 2601-33-4 |

Einecs/Elincs No: | 220-006-9 |

Chem./Iupac name: | (karboksylatometylo)dimetylotetradecylammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTYL/CETYL AMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Aminy, N-(C14-C16-alkilo)-N,N-dimetylo-, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | MYRISTYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 6942-02-5 |

Einecs/Elincs No: | 230-097-7 |

Chem./Iupac name: | 4,5-dihydro-2-tridecylo-1H-imidazolo-1-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | MYRISTYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 94247-26-4 |

Einecs/Elincs No: | 304-203-8 |

Chem./Iupac name: | izooktadekanian tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL LACTATE |

CAS No: | 1323-03-1 |

Einecs/Elincs No: | 215-350-1 |

Chem./Iupac name: | mleczan tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL LIGNOCERATE |

CAS No: | 42233-51-2 |

Chem./Iupac name: | Tetrakozanowy kwas, tetradecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL MYRISTATE |

CAS No: | 3234-85-3 |

Einecs/Elincs No: | 221-787-9 |

Chem./Iupac name: | mirystynian tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki zmętniające |

INCI name: | MYRISTYL NEOPENTANOATE |

Chem./Iupac name: | 2,2-dimetylopropanowy kwas, tetradecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL OCTANOATE |

CAS No: | 72201-45-7 |

Einecs/Elincs No: | 276-456-1 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE |

Chem./Iupac name: | Dekanamid, N-(2-hydroksyetylo)-N-(2-hydroksy-3-tetradecyloksypropylo)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MYRISTYL PROPIONATE |

CAS No: | 6221-95-0 |

Einecs/Elincs No: | 228-300-9 |

Chem./Iupac name: | propionian tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYRISTYL SALICYLATE |

CAS No: | 19666-17-2 |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, 2-hydroksy-, tetradecylu ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | MYRISTYL STEARATE |

CAS No: | 17661-50-6 |

Einecs/Elincs No: | 241-640-2 |

Chem./Iupac name: | stearynian tetradecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | MYROXYLON PEREIRAE |

INN: | Balsam peruwiański |

Ph. Eur. name: | balsamum peruvianum |

CAS No: | 8007-00-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-352-8 |

Chem./Iupac name: | Balsamy, Peru. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Myroxylon balsamum pereirae, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MYROXYLON TOLUIFERUM |

CAS No: | 9000-64-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-550-4 |

Chem./Iupac name: | Balsamy, tolu. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składaja się głównie z żywic, olejków eterycznych i zwykle kwasów cynamonowego i benzoesowego. (Myroxylon balsamum, Leguminosae). |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | MYRTRIMONIUM BROMIDE |

INN: | tetradonium bromek |

CAS No: | 1119-97-7 |

Einecs/Elincs No: | 214-291-9 |

Chem./Iupac name: | Tetradonium bromek. |

Restriction: | VI/1,44 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | MYRTUS COMMUNIS |

CAS No: | 84082-67-7 |

Einecs/Elincs No: | 282-012-8 |

Chem./Iupac name: | Myrtus communis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Myrtus communis, Myrtaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

Ν

INCI name: | 1,5-NAPHTHALENEDIOL |

CAS No: | 83-56-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-487-4 |

Chem./Iupac name: | Naftaleno-l,5-diol (CI 76625). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,3-NAPHTHALENEDIOL |

CAS No: | 92-44-4 |

Einecs/Elincs No: | 202-156-7 |

Chem./Iupac name: | Naftaleno-2,3-diol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2,7-NAPHTHALENEDIOL |

CAS No: | 582-17-2 |

Einecs/Elincs No: | 209-478-7 |

Chem./Iupac name: | Naftaleno-2,7-diol (CI 76645). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 1-NAPHTHOL |

CAS No: | 90-15-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-969-4 |

Chem./Iupac name: | 1-naftol (CI 76605). |

Restriction: | III/1,16 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NARCISSUS JONQUILLA |

CAS No: | 90064-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-086-8 |

Chem./Iupac name: | Narcissus jonquilla, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Narcissus jonquilla, Amaryllidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS |

CAS No: | 90064-27-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-088-9 |

Chem./Iupac name: | Narcissus pseudo-narcissus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Narcissus pseudo-narcissus, Amaryllidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NASTURTIUM OFFICINALE |

CAS No: | 84775-70-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-899-4 |

Chem./Iupac name: | Nasturtium officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nasturtium officinale, Cruciferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NATTO GUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | n-BUTYL ALCOHOL |

CAS No: | 71-36-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-751-6 |

Chem./Iupac name: | Butan-1-ol. |

Function: | substancje skażające/rozpuszczalniki |

INCI name: | N-CYCLOPENTYL-m-AMINOPHENOL |

Chem./Iupac name: | Fenol, 3-cyklopentylamino-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | NELUMBO NUCIFERA |

CAS No: | 85085-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 285-379-2 |

Chem./Iupac name: | Nelumbo nucifera, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nelumbo nucifera, Nymphaeaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRATE |

CAS No: | 27841-06-1 |

Einecs/Elincs No: | 248-688-3 |

Chem./Iupac name: | dikaprynian 2,2-dimetylo-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE |

CAS No: | 70693-32-2 |

Einecs/Elincs No: | 274-764-0 |

Chem./Iupac name: | Dekanowy kwas, mieszanina estrów z glikolem neopentylowym i kwasem oktanowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DIPELARGONATE/DICAPRATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, C8-C10, diestry z 2,2-dimetylo-1,3-propanodiol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DIISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanowy kwas, 2,2-dimetylo-1,3-propanodiylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DILAURATE |

CAS No: | 10525-39-0 |

Einecs/Elincs No: | 234-081-0 |

Chem./Iupac name: | dilaurynian 2,2-dimetylopropano-1,3-diylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NEOPENTYL GLYCOL DIOCTANOATE |

CAS No: | 31335-74-7 28510-23-8 |

Einecs/Elincs No: | 250-575-9 |

Chem./Iupac name: | dioktanian 2,2-dimetylo-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | NEPETA CATARIA |

CAS No: | 84929-35-1 |

Einecs/Elincs No: | 284-520-5 |

Chem./Iupac name: | Nepeta cataria, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nepeta cataria, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NERIUM OLEANDER |

CAS No: | 84929-39-5 |

Einecs/Elincs No: | 284-522-6 |

Chem./Iupac name: | Oleander, Nerium oleander, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nerium oleander, Apocynaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | N-ETHYL-3-NITRO PABA |

CAS No: | 2788-74-1 |

Chem./Iupac name: | 4-etyloamino-3-nitrobenzoesowy kwas. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N-ETHYL-3-NITRO PABA |

CAS No: | 2788-74-1 |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, 4-etyloamino-3-nitro-. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | NEURAL EXTRACT |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | NIACIN |

INN: | nikotynowy kwas |

Ph. Eur. name: | acidum nicotinicum |

CAS No: | 59-67-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-441-0 |

Chem./Iupac name: | Nikotynowy kwas. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | NIACINAMIDE |

INN: | nikotynamid |

Ph. Eur. name: | nicotinamidum |

CAS No: | 98-92-0 |

Einecs/Elincs No: | 202-713-4 |

Chem./Iupac name: | Nikotinamid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | NICOMETHANOL HYDROFLUORIDE |

CAS No: | 62756-44-9 |

Chem./Iupac name: | 3-pirydynometanol, fluorowodorek. |

Restriction: | III/1,47 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | NICOTIANA TABACUM |

CAS No: | 84961-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 284-656-5 |

Chem./Iupac name: | Tytoń, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nicotiana tabacum, Solanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NICOTINYL TARTRATE |

CAS No: | 6164-87-0 |

Einecs/Elincs No: | 228-199-1 |

Chem./Iupac name: | wodoro[R-(R*,R*)]-winian 3-hydroksypirydynium. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 3-NITRO-4-AMINOPHENOXYETHANOL |

CAS No: | 50982-74-6 |

Chem./Iupac name: | Benzenoamina, 2-nitro-4-(2-hydroksyetoksy)-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NITROCELLULOSE |

INN: | piroksylina |

CAS No: | 9004-70-0 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, azotan. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | NITROGEN |

INN: | nitrogen |

CAS No: | 7727-37-9 |

Einecs/Elincs No: | 231-783-9 |

Chem./Iupac name: | Nitrogen. |

Function: | propelenty |

INCI name: | 2-NITRO-5-GLYCERYLMETHYLANILINE |

CAS No: | 80062-31-3 |

Einecs/Elincs No: | 279-383-3 |

Chem./Iupac name: | 3-[3-(metyloamino)-4-nitrofenoksy]propano-1,2-diol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-NITROGUAIACOL |

CAS No: | 3251-56-7 |

Einecs/Elincs No: | 221-839-0 |

Chem./Iupac name: | 2-metoksy-4-nitrofenol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | NITROMETHANE |

CAS No: | 75-52-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-876-6 |

Chem./Iupac name: | Nitrometan. |

Restriction: | III/1,18 |

Function: | środki antykorozyjne |

INCI name: | 4-NITRO-m-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 5131-58-8 |

Einecs/Elincs No: | 225-876-3 |

Chem./Iupac name: | 4-nitro-m-fenylenodiamina (CI 76030). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-NITRO-N-HYDROXYETHYL-p-ANISIDINE |

CAS No: | 57524-53-5 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2-[(4-metoksy-2-nitrofenylo)amino]-. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 99-56-9 |

Einecs/Elincs No: | 202-766-3 |

Chem./Iupac name: | 4-nitro-o-fenylenodiamina (CI 76020). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE HCl |

CAS No: | 6219-77-8 |

Einecs/Elincs No: | 228-293-2 |

Chem./Iupac name: | dichlorowodorek 4-nitrobenzeno-1,2-diaminy (CI 76020). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 6-NITRO-o-TOLUIDINE |

CAS No: | 570-24-1 |

Einecs/Elincs No: | 209-329-6 |

Chem./Iupac name: | 6-nitro-o-toluidyna. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 3-NITRO-p-CRESOL |

CAS No: | 2042-14-0 |

Einecs/Elincs No: | 218-044-6 |

Chem./Iupac name: | 3-nitro-p-krezol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NITROPHENOL |

Chem./Iupac name: | Fenol, mononitro-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | 4-NITROPHENYL AMINOETHYLUREA |

CAS No: | 27080-42-8 |

Chem./Iupac name: | l-(β-ureidoetylo)amino-4-nitrobenzen. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 3-NlTRO-p-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL |

CAS No: | 65235-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 265-648-0 |

Chem./Iupac name: | 4-[(2-hydroksyetylo)amino]-3-nitrofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 5307-14-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-164-5 |

Chem./Iupac name: | 2-nitro-p-fenylenodiamina (CI 76070). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | 6-NITRO-2,5-PYRIDINEDIAMINE |

CAS No: | 69825-83-8 |

Chem./Iupac name: | 2,5-diamino-6-nitropirydyna. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NITROUS OXIDE |

INN: | azotowy tlenek |

Ph. Eur. name: | nitrogemi oxiduni |

CAS No: | 10024-97-2 |

Einecs/Elincs No: | 233-032-0 |

Chem./Iupac name: | Diazotu tlenek. |

Function: | propelenty |

INCI name: | N-METHOXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCl |

CAS No: | 72584-59-9 66566-48-1 |

Einecs/Elincs No: | 276-723-2 |

Chem./Iupac name: | dichlorowodorek N-(2-metoksyetylo) benzeno-1,4-diaminy. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N-METHYL-3-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 2973-21-9 |

Einecs/Elincs No: | 221-014-5 |

Chem./Iupac name: | N-metylo-2-nitrobenzeno-1,4-diamina. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N'-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 84041-77-0 |

Einecs/Elincs No: | 281-856-4 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[(2-nitro-1,4-fenyleno)diimino]bisetanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 54381-16-7 58262-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 259-134-5 |

Chem./Iupac name: | siarczan (p-ammoniofenylo)bis(2-hydroksyetylo) ammonium. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N-DIETHYL-m-AMINOPHENOL |

CAS No: | 91-68-9 |

Einecs/Elincs No: | 202-090-9 |

Chem./Iupac name: | 3-dietyloaminofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | Ν,Ν-DIETHYL-m-AMlNOPHENOLSULFATE |

CAS No: | 68239-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 269-478-8 |

Chem./Iupac name: | siarczan bis[(dietylohydroksyfenylo)ammonium]. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N'-DIMETHYL-N-HYDROXYETHYL-3-NITRO-p-PHENYLENDIAMINE |

CAS No: | 10228-03-2 |

Einecs/Elincs No: | 233-549-1 |

Chem./Iupac name: | 2-[N-metylo-4-(metyloamino)-3-nitroanilino]etanol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 99-98-9 |

Einecs/Elincs No: | 202-807-5 |

Chem./Iupac name: | 4-amino-N,N-dimetyloanilina (CI 76075). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 6219-73-4 |

Einecs/Elincs No: | 228-292-7 |

Chem./Iupac name: | siarczan 4-amino-N,N-dimetyloaniliny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N,N-D1METHYL 2,6-PYRIDINEDIAMINE HCl |

Chem./Iupac name: | 2,6-pirydynodiamina, Ν,Ν-dimetylo-, mono- (lub di-) chlorowodorek. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NONETH-8 |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-1 |

CAS No: | 27986-36-3 |

Einecs/Elincs No: | 248-762-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(nonylofenoksy)etanol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONOXYNOL-10 |

CAS No: | 27177-08-8 9016-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 248-294-1 |

Chem./Iupac name: | 29-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonakozanol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONOXYNOL-100 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-11 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-12 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-120 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONOXYNOL-13 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-14 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-15 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-18 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-2 |

CAS No: | 27176-93-8 |

Einecs/Elincs No: | 248-291-5 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-(nonylfenoksy)etoksy]etanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-20 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-23 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-3 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONOXYNOL-30 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-35 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONOXYNOL-4 |

CAS No: | 7311-27-5 9016-95-9 |

Einecs/Elincs No: | 230-770-5 |

Chem./Iupac name: | 2-[2-[2-[2-(4-nonylofenoksy)etoksy]etoksy]etoksy]etanol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-40 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-44 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-5 |

CAS No: | 26264-02-8 9016-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 247-555-7 |

Chem./Iupac name: | 14-(nonylprienoksy)-3,6,9,12-tetraoksatetradekan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-50 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-6 |

CAS No: | 9016-45-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-7 |

CAS No: | 27177-03-3 9016-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 248-292-0 |

Chem./Iupac name: | 20-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-8 |

CAS No: | 27177-05-5 9016-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 248-293-6 |

Chem./Iupac name: | 23-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoksatrikosan-1-ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-9 |

CAS No: | 26571-11-9 9016-45-9 |

Einecs/Elincs No: | 247-816-5 |

Chem./Iupac name: | 26-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1 -ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-10 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 28212-44-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α- (karboksy metylo)-ω-(4-nonylofenoksy)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 28212-44-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(karboksymetylo)-ω-(nonylofenoksy)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-8 CARBOXYLIC ACID |

CAS No: | 28212-44-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(karboksymetylo)-ω-(nonylofenoksy)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-12 IODINE |

CAS No: | 11096-42-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(nonylofenylo)-ω-ohydroksy-, zwiazek z jodem. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | NONOXYNOL-9 IODINE |

CAS No: | 94349-40-3 11096-42-7 |

Einecs/Elincs No: | 305-157-1 |

Chem./Iupac name: | 26-(p-nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1 -ol, zwiazek z jodem.. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | NONOXYNOL-10 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-6 PHOSPHATE |

CAS No: | 29994-44-3 |

Einecs/Elincs No: | 249-992-9 |

Chem./Iupac name: | diwodorofosforan 17-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-ylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNOL-9 PHOSPHATE |

CAS No: | 66197-78-2 |

Einecs/Elincs No: | 266-231-6 |

Chem./Iupac name: | diwodorofosforan 26-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1 -ylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONOXYNYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

CAS No: | 143447-73-8 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | NONYL ACETATE |

CAS No: | 143-13-5 |

Einecs/Elincs No: | 205-585-8 |

Chem./Iupac name: | octan nonylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-10 |

CAS No: | 9014-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dinonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-100 |

CAS No: | 9014-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dinonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-150 |

CAS No: | 9014-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dinonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-49 |

CAS No: | 9014-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dinonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-5 |

CAS No: | 9014-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(dinonylofenylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-10 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-15 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-24 PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-7 PHOSPHATE |

CAS No: | 66172-78-9 |

Einecs/Elincs No: | 266-215-9 |

Chem./Iupac name: | diwodorofosforan.20-(dinonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozylu |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NONYL NONOXYNOL-9 PHOSPHATE |

CAS No: | 66172-82-5 |

Einecs/Elincs No: | 266-218-5 |

Chem./Iupac name: | wodorofosforan 26-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1 -ylu. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | NOPYL ACETATE |

CAS No: | 128-51-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-891-9 |

Chem./Iupac name: | octan.nopylu |

Function: | dodatki |

INCI name: | NORDIHYDROGUAIARETIC ACID |

CAS No: | 500-38-9 |

Einecs/Elincs No: | 207-903-0 |

Chem./Iupac name: | 4,4'-(2,3-dimetylotetrametyleno)dipirokatechol. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | NORVALINE |

CAS No: | 760-78-1 |

Einecs/Elincs No: | 212-082-7 |

Chem./Iupac name: | DL-norwalina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | NORVALINE |

CAS No: | 2013-12-9 |

Einecs/Elincs No: | 217-936-2 |

Chem./Iupac name: | D-(-)-norwalina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | NORVALINE |

CAS No: | 6600-40-4 |

Einecs/Elincs No: | 229-543-3 |

Chem./Iupac name: | Norwalina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE |

CAS No: | 101-54-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-951-9 |

Chem./Iupac name: | N-(4-aminofenylo)anilina (CI 76085). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCl |

CAS No: | 2198-59-6 |

Einecs/Elincs No: | 218-599-4 |

Chem./Iupac name: | monochlorowodorek N-fenylobenzeno-p-diaminy (CI 76085). |

Restriction: | III/1,8 |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

CAS No: | 4698-29-7 |

Einecs/Elincs No: | 225-173-1 |

Chem./Iupac name: | siarczan bis(N-fenylobenzeno-p-diaminy) (CI 76085). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | NYLON-11 |

CAS No: | 25035-04-5 |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | NYLON-12 |

CAS No: | 25038-74-8 |

Chem./Iupac name: | Azacyklotridekan-2-on, homopolimer. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | NYLON-6 |

INN: | polikapram. |

CAS No: | 25038-54-4 |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | NYLON-66 |

CAS No: | 32131-17-2 |

Chem./Iupac name: | Poli[imino(1,6-diokso-1,6-heksanodiylo)imino-1,6-heksanodiyl]. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | NYMPHAEA ALBA |

CAS No: | 84696-27-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-645-2 |

Chem./Iupac name: | Nymphaea alba, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nymphaea alba, Nymphaeaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | NYMPHAEA ODORATA |

CAS No: | 90064-35-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-097-8 |

Chem./Iupac name: | Nymphaea odorata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Nymphaea odorata, Nymphaeaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

Ο

INCI name: | o-AMINOPHENOL |

CAS No: | 95-55-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-431-1 |

Chem./Iupac name: | 2-aminofenol (CI 76520). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | OAT BETA GLUCAN |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OCIMUM BASILICUM |

CAS No: | 84775-71-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-900-8 |

Chem./Iupac name: | Ocimum basilicum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ocimum basilicum, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | o-CRESOL |

INN: | ortokrezol |

CAS No: | 95-48-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-423-8 |

Chem./Iupac name: | o-krezol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | OCTACOSANYL GLYCOL |

CAS No: | 97338-11-9 |

Einecs/Elincs No: | 306-603-8 |

Chem./Iupac name: | Oktakozano-1,2-diol. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTACOSANYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanowy kwas, 2-hydroksyoktakozylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTADECENE/MA COPOLYMER |

CAS No: | 25266-02-8 |

Chem./Iupac name: | 2,5-furandion, polimer z 1-oktadecenem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | OCTADECENYL-AMMONIUM FLUORIDE |

CAS No: | 2782-81-2 |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenoamina, fluorowodorek. |

Restriction: | III/1,39 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | OCTAMETHYLTRISILOXANE |

CAS No: | 107-51-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-497-4 |

Chem./Iupac name: | Oktametylotrisiloksan. |

Function: | dodatki |

INCI name: | OCTETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOCRYLENE |

INN: | oktokrylen |

CAS No: | 6197-30-4 |

Einecs/Elincs No: | 228-250-8 |

Chem./Iupac name: | Oktokrylen. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | OCTOXYGLYCERIN |

CAS No: | 70445-33-9 |

Chem./Iupac name: | 1,2-propanodiol, 3-(2-etyloheksyloksy). |

Function: | dodatki |

INCI name: | OCTOXYGLYCERYL BEHENATE |

CAS No: | 66486-85-9 |

Einecs/Elincs No: | 266-379-1 |

Chem./Iupac name: | 3-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-hydroksypropylu dokozanian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYGLYCERYL PALMITATE |

CAS No: | 53890-13-4 |

Einecs/Elincs No: | 258-841-6 |

Chem./Iupac name: | 3-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-hydroksypropylu palmitynian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYNOL-1 |

CAS No: | 2315-67-5 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Etanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenoksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-10 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(l,l,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-12 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-12 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYNOL-13 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-16 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-20 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYNOL-25 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYNOL-3 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-30 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-33 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTOXYNOL-40 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-5 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-7 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-70 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-8 |

CAS No: | 9002-93-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-9 |

CAS No: | 42173-90-0 9002-93-1 |

Einecs/Elincs No: | 255-695-5 |

Chem./Iupac name: | 26-(nonylofenoksy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozan-1 -ol. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-20 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTOXYNOL-9 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OCTRIZOLE |

INN: | oktrizol |

CAS No: | 3147-75-9 |

Einecs/Elincs No: | 221-573-5 |

Chem./Iupac name: | 2-(2H-benzotriazol-2-ylo)-4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol. |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | OCTYL ACETOXYSTEARATE |

CAS No: | 61800-40-6 |

Einecs/Elincs No: | 263-233-9 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksylo 12-(acetoksy)oktadekanian. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLACRYLAMIDE/ACRYLATES/BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER |

CAS No: | 70801-07-9 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | OCTYL COCOATE |

CAS No: | 92044-87-6 |

Einecs/Elincs No: | 295-366-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, 2-etyloheksylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDECANOL |

Chem./Iupac name: | 1-dekanol, 2-oktylo-. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDECYL OLEATE |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenowy kwas, 2-oktylodecylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDECYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | Dekanaminium, 2-oktylo-N,N,N-trimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OCTYL DIMETHYL PABA |

CAS No: | 21245-02-3 |

Einecs/Elincs No: | 244-289-3 |

Chem./Iupac name: | 4-(dimetyloamino)benzoesan 2-etyloheksylu. |

Restriction: | VII/2,5 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | OCTYLDODECANOL |

CAS No: | 5333-42-6 |

Einecs/Elincs No: | 226-242-9 |

Chem./Iupac name: | 2-oktylododekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | OCTYLDODECETH-16 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDODECETH-2 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDODECETH-20 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDODECETH-25 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDODECETH-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYLDODECYL BEHENATE |

Chem./Iupac name: | Dokozanowy kwas, 2-oktylododecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL BENZOATE |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, 2-oktylododecylo ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL ERUCATE |

CAS No: | 88103-59-7 |

Chem./Iupac name: | 13-dokozenowy kwas, 2-oktylododecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL LACTATE |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2-hydroksy-, 2-oktylodocyl ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL MYRISTATE |

CAS No: | 22766-83-2 |

Einecs/Elincs No: | 245-205-8 |

Chem./Iupac name: | mirystynian 2-oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL NEODECANOATE |

Chem./Iupac name: | Oktanowy kwas, 2,2-dimetylo-, 2-oktylododecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2,2-dimetylo-, 2-oktylododecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL OCTANOATE |

CAS No: | 69275-04-3 |

Einecs/Elincs No: | 273-943-0 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian 2-oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL OLEATE |

CAS No: | 22801-45-2 |

Einecs/Elincs No: | 245-228-3 |

Chem./Iupac name: | oleinian 2-oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL RICINOLEATE |

CAS No: | 79490-62-3 125093-27-8 |

Chem./Iupac name: | 9-oktadecenowy kwas, 12-hydroksy-, 2-oktylodecylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL STEARATE |

CAS No: | 22766-82-1 |

Einecs/Elincs No: | 245-204-2 |

Chem./Iupac name: | stearynian 2-oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE |

CAS No: | 90052-75-8 |

Einecs/Elincs No: | 289-991-0 |

Chem./Iupac name: | 12-[(1-oksooktadecylo)oksy]oktadekanian 2-oktylododecylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OCTYLDODECYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-dodekanaminium, 2-oktylo-N,N,N-trimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OCTYL GALLATE |

Ph. Eur. name: | octylis gallas |

CAS No: | 34531-26-5 |

Einecs/Elincs No: | 252-073-5 |

Chem./Iupac name: | galusan 2-etyloheksylu. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | OCTYL HYDROXYSTEARATE |

CAS No: | 29710-25-6 29383-26-4 |

Einecs/Elincs No: | 249-793-7 |

Chem./Iupac name: | 12-hydroksyoktadekanian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL ISONONANOATE |

CAS No: | 71566-49-9 |

Einecs/Elincs No: | 275-637-2 |

Chem./Iupac name: | izopelargonian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL ISOPALMITATE |

CAS No: | 93843-32-4 |

Einecs/Elincs No: | 299-112-2 |

Chem./Iupac name: | izoheksakaprynian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL 1SOSTEARATE |

CAS No: | 81897-25-8 |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanowy kwas, 2-etyloheksylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL LAURATE |

CAS No: | 20292-08-4 |

Einecs/Elincs No: | 243-697-9 |

Chem./Iupac name: | laurynian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL LINOLEOYL STEARATE |

Chem./Iupac name: | Oktadekanowy kwas, 12-(1-okso-9,12-oktadekadienyloksy)-, 2-etyloheksylu ester. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OCTYL METHOXYCINNAMATE |

CAS No: | 5466-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 226-775-7 |

Chem./Iupac name: | 4-metoksycynamonian 2-etyloheksylu. |

Restriction: | VII/2,13 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | OCTYL MYRISTATE |

CAS No: | 29806-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 249-863-7 |

Chem./Iupac name: | mirystynian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL NEOPENTANOATE |

CAS No: | 16387-18-1 |

Einecs/Elincs No: | 240-437-6 |

Chem./Iupac name: | piwalan 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL OCTANOATE |

CAS No: | 7425-14-1 |

Einecs/Elincs No: | 231-057-1 |

Chem./Iupac name: | 2-etyloheksanian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL OLEATE |

CAS No: | 26399-02-0 |

Einecs/Elincs No: | 247-655-0 |

Chem./Iupac name: | oleinian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL PALMITATE |

CAS No: | 29806-73-3 |

Einecs/Elincs No: | 249-862-1 |

Chem./Iupac name: | palmitynian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL PCA |

CAS No: | 4261-80-7 |

Einecs/Elincs No: | 224-241-8 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-L-prolinian 2-etyloheksylu. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | OCTYL PELARGONATE |

CAS No: | 59587-44-9 |

Einecs/Elincs No: | 261-819-9 |

Chem./Iupac name: | pelargonian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL SALICYLATE |

CAS No: | 118-60-5 |

Einecs/Elincs No: | 204-263-4 |

Chem./Iupac name: | salicylan 2-etyloheksylu. |

Restriction: | VII/2,6 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | OCTYL STEARATE |

CAS No: | 22047-49-0 |

Einecs/Elincs No: | 244-754-0 |

Chem./Iupac name: | stearynian 2-etyloheksylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OCTYL TRIAZONE |

CAS No: | 88122-99-0 |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, 4,4',4"-(l,3,5-triazyno-2,4,6-triylotriimino)tris-,tris(2-etyloheksylo) ester. |

Restriction: | VII/2,32 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | o-CYMEN-5-OL |

CAS No: | 3228-02-2 |

Einecs/Elincs No: | 221-761-7 |

Chem./Iupac name: | 4-izopropylo-m-krezol. |

Restriction: | VI/1,38 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | OENOTHERA BIENNIS |

CAS No: | 90028-66-3 |

Einecs/Elincs No: | 289-859-2 |

Chem./Iupac name: | Wiesiołek dwuletni, Oenothera biennis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Oenothera biennis, Onagraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | OENOTHERA BIENNIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne Składają sie głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Oenothera biennis). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEA EUROPAEA |

Ph. Eur. name: | olivae oleum |

CAS No: | 8001-25-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-277-0 |

Chem./Iupac name: | Olej z oliwek. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają sie głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linolowego, linoleinowego i palmitynowego. (Olea europaea, Oleaceae). |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | OLEA EUROPAEA |

Chem./Iupac name: | Oleje, oliwka, frakcja niezmydlająca się |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEA EUROPAEA |

CAS No: | 84012-27-1 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Olea europaea. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | OLEALKONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 37139-99-4 |

Einecs/Elincs No: | 253-363-4 |

Chem./Iupac name: | Benzylodimetylooleiloammonium chlorek. |

Restriction: | VI/2,16 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | OLEAMIDE |

CAS No: | 301-02-0 |

Einecs/Elincs No: | 206-103-9 |

Chem./Iupac name: | Oleamid. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OLEAMIDE DEA |

CAS No: | 93-83-4 |

Einecs/Elincs No: | 202-281-7 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetylo)oleamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OLEAMIDE MEA |

CAS No:. | 111-58-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-884-8 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksyetylo)oleamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OLEAMIDE MIPA |

CAS No: | 111-05-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-828-2 |

Chem./Iupac name: | N-(2-hydroksypropylo)oleamid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL |

Chem./Iupac name: | 1,3-oktadekanodiol, 2-oleamido-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 25159-40-4 |

Einecs/Elincs No: | 246-684-6 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylo]-9-oktadecenamidu N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL BETAINE |

CAS No: | 25054-76-6 |

Einecs/Elincs No: | 246-584-2 |

Chem./Iupac name: | (Z)-(karboksymetylo)dimetylo-3-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]propyloammonium wodorotlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 109-28-4 |

Einecs/Elincs No: | 203-661-5 |

Chem./Iupac name: | N-(3-(dimetyloamino)propylo]oleamid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLYCOLATE |

Chem./Iupac name: | Octowy kwas, hydroksy-, związek z N-[3-(dimetyloamino)propyIo]-9-oktadecenamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2-hydroksy-, związek z N-[3-(dimetyloamino)propylo]-9-oktadecenamidem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

CAS No: | 67801-61-0 |

Einecs/Elincs No: | 267-181-8 |

Chem./Iupac name: | Propionian dimetylo[3-(oleoiloamino)propylo]ammonium |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, etylosiarczan 3-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]-N-etylo-N,N-dimetylu (1:1) (sól). OK-JM |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

CAS No: | 93941-94-7 |

Einecs/Elincs No: | 300-543-6 |

Chem./Iupac name: | (Z)-2-hydroksy-3-sulfonatopropylodimetylo[3-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]propylo]ammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, 3-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]-N-(2,3-dihydroksypropylo)-N,N-dimetylo-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMINE |

CAS No: | 112-90-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-015-5 |

Chem./Iupac name: | (Z)-oktadec-9-enyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMINE BISHYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 94133-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 302-711-4 |

Chem./Iupac name: | 3,3'-(9-oktadecenyloimino)bis[2-hydroksypropylotrimetyloammonium] dichlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEAMINE OXIDE |

CAS No: | 14351-50-9 |

Einecs/Elincs No: | 238-311-0 |

Chem./Iupac name: | Ν,Ν-dimetylooleilo N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEIC ACID |

INN:. | oleinowy kwas |

CAS No: | 112-80-1 (CIS) |

Einecs/Elincs No: | 204-007-1 (CIS) |

Chem./Iupac name: | Oleinowy kwas. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | OLEIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, mieszanina triestrów z 9-oktadecenowym i 9,12-oktadekadienowym kwasem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEIC/PALMITIC/LAURIC/MYRISTIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, mieszanina triestrów z 9-oktadecenowy kwasem, heksadekanowym kwasem, dodekanowy kwasem, tetradekanowym kwasem i 9,12-oktadekadienowym kwasem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEOSTEARINE |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 68458-51-5 |

Chem./Iupac name: | Białka hydrolizaty, produkty reakcji z chlorkiem oleoilu. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/substancje błonotwórcze/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 19467-38-0 |

Einecs/Elincs No: | 243-088-8 |

Chem./Iupac name: | (Z)-2-hydroksy-3-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]propylotrimetyloammonium chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEOYL SARCOSINE |

CAS No: | 110-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-749-3 |

Chem./Iupac name: | (Z)-N-metylo-N-(1-okso-9-oktadecenylo)glicyna. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-10 |

INN: | polyoksyl 10 oleyl eter? |

CAS No: | 9004-98-2 24871-34-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-12 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-15 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-16 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-2 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-20 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-23 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-25 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-3 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-30 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-4 |

CAS No: | 9004-98-2 5353-26-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-40 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-44 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-5 |

CAS No: | 9004-98-2 5353-27-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-50 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-6 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-7 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-8 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-9 |

CAS No: | 9004-98-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-10 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-10 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-2 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | OLETH-20 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-3 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-4 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLETH-5 PHOSPHATE |

CAS No: | 39464-69-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-9-oktadecenylo-ω-hydroksy- (Z)-, fosforan. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEYL ACETATE |

CAS No: | 693-80-1 64663-64-9 |

Einecs/Elincs No: | 211-759-4 |

Chem./Iupac name: | octan oleilu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL ALCOHOL |

INN: | oleyl alkohol |

CAS No: | 143-28-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-597-3 |

Chem./Iupac name: | (Z)-oktadec-9-enol. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OLEYL ARACHIDATE |

CAS No: | 22393-96-0 |

Einecs/Elincs No: | 244-952-7 |

Chem./Iupac name: | ejkozanian oktadec-9-enylu |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL BETAINE |

CAS No: | 871-37-4 |

Einecs/Elincs No: | 212-806-1 |

Chem./Iupac name: | wodorotlenek (karboksymetylo)dimetylooleiloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLEYL ERUCATE |

CAS No: | 17673-56-2 |

Einecs/Elincs No: | 241-654-9 |

Chem./Iupac name: | (Z)-dokoz-13-enian (Z)-oktadec-9-enylu |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

CAS No: | 95-38-5 21652-27-7 |

Einecs/Elincs No: | 202-414-9/244-501-4 |

Chem./Iupac name: | 2-(2-heptadec-8-enylo-2-imidazolin-1-ylo)etanol/(Z)-2-(8-heptadecenylo)-4,5-dihydro-1H-imidazolo-1-etanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLEYL LACTATE |

CAS No: | 42175-36-0 |

Chem./Iupac name: | Propanowy kwas, 2-hydroksy-, 9-oktadecenylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL LANOLATE |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, 9-oktadecenylu estry. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL LINOLEATE |

CAS No: | 17673-59-5 |

Einecs/Elincs No: | 241-655-4 |

Chem./Iupac name: | (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoan oleilu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL MYRISTATE |

CAS No: | 22393-93-7 |

Chem./Iupac name: | Tetradekanowy kwas, 9-oktadecenylu ester. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL OLEATE |

CAS No: | 3687-45-4 |

Einecs/Elincs No: | 222-980-0 |

Chem./Iupac name: | oleinian (Z)-oktadec-9-enylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLEYL PALMITAMIDE |

CAS No: | 16260-09-6 |

Einecs/Elincs No: | 240-367-6 |

Chem./Iupac name: | (Z)-N-oktadec-9-enyloheksadekano-1-amid. |

Function: | środki zmętniające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | OLEYL STEARATE |

CAS No: | 17673-50-6 |

Einecs/Elincs No: | 241-652-8 |

Chem./Iupac name: | stearynian (Z)-oktadec-9-enylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLIVAMIDE DEA |

CAS No: | 97043-79-3 |

Einecs/Elincs No: | 306-328-3 |

Chem./Iupac name: | Olej z oliwek, produkty reakcji z dietanolaminą. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLIVAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z oliwek, N-(3-dimetyloaminopropylo)-, N-tlenki. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLIVAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-amino-, N- pochodne acylu oleju z oliwek, wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLIVAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z oliwek, N-(3-dimetyloaminopropylo)-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLIVAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

CAS No: | 124046-31-7 |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z oliwek, N-(3-dimetyloaminopropylo)-, związki z 2-hydroksypropanowym kwasem (1:1). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | OLIVE OIL PEG-10 ESTERS |

CAS No: | 103819-46-1 |

Chem./Iupac name: | Olej z oliwek, etoksylowane. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | OLIVE OIL PEG-6 ESTERS |

CAS No: | 103819-46-1 |

Chem./Iupac name: | Olej z oliwek, etoksylowane. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OLUS |

CAS No: | 68956-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 273-313-5 |

Chem./Iupac name: | Oleje, roślinne. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OMENTAL LIPIDS |

Chem./Iupac name: | Lipidy, bovine omentum. Lipidy, omentum bydlęce |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ONONIS ARVENSIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ononis arvensis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ONONIS SPINOSA |

CAS No: | 84775-89-3 |

Einecs/Elincs No: | 283-913-9 |

Chem./Iupac name: | Ononis spinosa, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ononis spinosa, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | o-PHENYLPHENOL |

CAS No: | 90-43-7 |

Einecs/Elincs No: | 201-993-5 |

Chem./Iupac name: | Bifenyl-2-ol. |

Restriction: | VI/1,7 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | OPHIOPOGON JAPONICUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ophiopogon japomcus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | OPUNTIA COCCINELLIFERA |

CAS No: | 90082-21-6 |

Einecs/Elincs No: | 290-109-1 |

Chem./Iupac name: | Opuntia ficus-indica, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Opuntia ficus-indica, Cactaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | OPUNTIA TUNA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Opuntia tuna. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORANGE PEEL WAX |

Chem./Iupac name: | Woski, skórka pomarańcza |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ORBIGNYA OLEIFERA |

CAS No: | 91078-92-1 |

Einecs/Elincs No: | 293-376-2 |

Chem./Iupac name: | Oleje, babassu. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne Składają sie głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych laurynowego, mirystynowego i oleinowego. (Orbignya martiana, Palmae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ORCHIS MASCULA |

CAS No: | 90082-24-9 |

Einecs/Elincs No: | 290-112-8 |

Chem./Iupac name: | Orchis mascula, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Orchis mascula, Orchtdaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORCHIS MORIO |

CAS No: | 91770-44-4 |

Einecs/Elincs No: | 294-829-7 |

Chem./Iupac name: | Orchis morio, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Orchis mono, Orchidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORIGANUM MAJORANA |

CAS No: | 84082-58-6 |

Einecs/Elincs No: | 282-004-4 |

Chem./Iupac name: | Lebiodka majeranek ogrodowy, słodki, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Origanum majorana, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORIGANUM VULGARE |

CAS No: | 84012-24-8 |

Einecs/Elincs No: | 281-670-3 |

Chem./Iupac name: | Lebiodka pospolita, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Origanum vulgare, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORNITHINE |

INN: | ornityna |

CAS No: | 70-26-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-731-7 |

Chem./Iupac name: | L-ornityna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ORNITHINE |

CAS No: | 348-66-3 |

Einecs/Elincs No: | 206-482-0 |

Chem./Iupac name: | D-ornityna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ORNITHINE |

CAS No: | 616-07-9 |

Einecs/Elincs No: | 210-463-2 |

Chem./Iupac name: | DL-ornityna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | ORNITHOGALUM UMBELLATUM |

CAS No: | 92457-25-5 |

Einecs/Elincs No: | 296-306-9 |

Chem./Iupac name: | Ormthogalum umbellatum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Ornithogalum umbellatum, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORTHOSIPHON STAMINEUS |

CAS No: | 84012-29-3 |

Einecs/Elincs No: | 281-674-5 |

Chem./Iupac name: | Orthosiphon stamineus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Orthosiphon stamineus, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORYZANOL |

CAS No: | 11042-64-1 |

Chem./Iupac name: | P-orizanol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | ORYZA SATIVA |

INN: | skrobia |

Ph. Eur. name: | oryzae amylum |

CAS No: | 9005-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-679-6 |

Chem./Iupac name: | Skrobia. Wysoko spolimeryzowany materiał węglowodanowy pochodzący zwykle z ziaren zbożowych takich jak kukurydza, pszenica i sorgo, oraz z korzeni i bulw takich jak ziemniaki i tapioka. Obejmuje skrobię wstępnie zżelatynowaną przez ogrzewanie w obecności wody. |

Function: | absorbenty/substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | ORYZA SATIVA |

CAS No: | 68553-81-1 |

Einecs/Elincs No: | 271-397-8 |

Chem./Iupac name: | Oleje, otręby ryżu. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają sie głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linoleinowego, oleinowego, palmitynowego i stearynowego. (Oryza satwa, Gramineae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | ORYZA SATIVA |

CAS No: | 90106-37-9 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Oryza satwa. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | ORYZA SATIVA |

CAS No: | 90106-37-9 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne Składają sie głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych. (Oryza sativa.} |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OSTREA |

CAS No: | 94465-79-9 |

Einecs/Elincs No: | 305-364-7 |

Chem./Iupac name: | Ostrea edulis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne, itp.otrzymywane Ostrea edulis. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | o-TOLYLBIGUANIDE |

CAS No: | 93-69-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-268-6 |

Chem./Iupac name: | 1-o-tolilobiguanid. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | OURICURY WAX |

CAS No: | 68917-70-4 |

Einecs/Elincs No: | 272-847-6 |

Chem./Iupac name: | Woski i substancje woskowe, ouricury. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Attalea excelsa, Palmae. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | OVUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, żółtko jaja, suszone. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | OVUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, jajo. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | OVUM |

CAS No: | 8001-17-0 |

Einecs/Elincs No: | 232-271-8 |

Chem./Iupac name: | Oleje, jajo. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z cholesterolu, lecytyny i glicerydów kwasów tłuszczowych klupanodowego, linoleinowego, oleinowego, palmitynowego i stearynowego. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | OVUM |

Einecs/Elincs No: | 310-127-6 |

Chem./Iupac name: | Substancje pochodzenia naturalnego, jajo, sproszkowane. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | OVUM |

CAS No: | 91080-17-0 |

Einecs/Elincs No: | 293-508-9 |

Chem./Iupac name: | Żółtko jaja, ekstrakt. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | OXALIC ACID |

CAS No: | 144-62-7 |

Einecs/Elincs No: | 205-634-3 |

Chem./Iupac name: | kwas szczawiowy. |

Restriction: | III/1,3 |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | OXIDIZED BEESWAX |

Chem./Iupac name: | Wosk pszczeli, utleniony. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | OXIDIZED KERATIN |

Function: | dodatki |

INCI name: | OXIDIZED POLYETHYLENE |

CAS No: | 68441-17-8 |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | OXIDIZED POLYPROPYLENE |

CAS No: | 68649-58-1 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | OXYQUINOLINE |

INN: | oksychinolina |

CAS No: | 148-24-3 |

Einecs/Elincs No: | 205-711-1 |

Chem./Iupac name: | Chinolin-8-ol. |

Restriction: | III/1,51 |

Function: | dodatki |

INCI name: | OXYQUINOLINE BENZOATE |

CAS No: | 7091-57-8 |

Einecs/Elincs No: | 230-395-7 |

Chem./Iupac name: | Benzoesowy kwas, związek z chinolin-8-ol (1:1). |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | OXYQUINOLINE SULFATE |

INN: | siarczan oksychinoliny |

CAS No: | 134-31-6 |

Einecs/Elincs No: | 205-137-1 |

Chem./Iupac name: | siarczan bis(8-hydroksychinolinium). |

Restriction: | III/1,51 |

Function: | środki przeciw drobnoustrojowe/środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | OZOKERITE |

CAS No: | 64742-33-2 8021-55-4 |

Einecs/Elincs No: | 265-134-6 |

Chem./Iupac name | Węglowodorowe woski (ropa naftowa), chemicznie zobojętniane. Złożone połączenie węglowodorów otzrymywanych przez proces obróbki usuwania materiałów kwasowych. Składają sie głównie z nasyconych prostych łańcuchów węglowodorowych o liczbie węgla głównie w zakresie C20 do C50. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki zmętniające/środki regulujące lepko |

INCI name: | OZONIZED JOJOBA OIL |

Chem./Iupac name: | Jojoba oil, produkt z ozone.Olej jojoba, produkt z ozonem |

Function: | środki zmiękczające |

Ρ

INCI name: | PABA |

INN: | aminobenzoesowy kwas |

CAS No: | 150-13-0 |

Einecs/Elincs No: | 205-753-0 |

Chem./Iupac name: | 4-aminobenzoesowy kwas. |

Restriction: | VII/1,1 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | PAEONIA ALBAFLORA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Paeonia albaflora. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PALM ALCOHOL |

CAS No: | 93762-75-5 |

Einecs/Elincs No: | 297-792-5 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, olej palmowy. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMAMIDE DEA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej palmowy, N,N-bis(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALMAMIDE MEA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej palmowy, N-(2-hydroksyetylo)-. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALMAMIDE MIPA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej palmowy, N-(2-hydroksypropylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALMAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-amino-, N-(olej palmowy acylo) pochodne., wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALM GLYCERIDE |

CAS No: | 97553-32-7 |

Einecs/Elincs No: | 307-189-1 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej palmowy mono-. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PALM GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-64-8 |

Einecs/Elincs No: | 294-628-4 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej palmowy mono-, di- i tri-. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PALMITAMIDE DEA |

CAS No: | 7545-24-6 |

Einecs/Elincs No: | 231-427-2 |

Chem./Iupac name: | N,N-bis(2-hydroksyetylo)heksadekano-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALMITAMIDE MEA |

INN: | palmidrol |

CAS No: | 544-31-0 |

Einecs/Elincs No: | 208-867-9 |

Chem./Iupac name: | Palmidrol. |

Function: | środki antystatyczne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALMITAMIDOHEXADECANEDIOL |

CAS No: | 129426-19-3 |

Chem./Iupac name: | 1,3-heksadekanodiol, 2-(1-oksoheksadecylo)amino-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

CAS No: | 67806-12-6 |

Chem./Iupac name: | Heksadekanamid, N-[(3-dimetyloamino)propylo]-, N-tlenek. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYL BETAINE |

INN: | pendekamaina |

CAS No: | 32954-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 251-306-8 |

Chem./Iupac name: | Pendekamaina. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYL DIETHYLAMINE |

CAS No: | 67806-13-7 |

Chem./Iupac name: | Heksadekan3amid, N-[3-(dietyloamino)propylo]-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

CAS No: | 39669-97-1 |

Einecs/Elincs No: | 254-585-4 |

Chem./Iupac name: | N-[3-(dimetyloamino)propylo]heksadekano-1-amid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | Heksadekanamid, N-(3-dimetyloamino)propylo-, 2-hydroksypropanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Chem./Iupac name: | Heksadekanamid, N-(3-dimetyloamino)propylo-, propanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITAMINE |

INN: | heksadecyloamina |

CAS No: | 143-27-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-596-8 |

Chem./Iupac name: | Heksadecyloamina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITAMINE OXIDE |

CAS No: | 7128-91-8 |

Einecs/Elincs No: | 230-429-0 |

Chem./Iupac name: | N-tlenek heksadecylodimetyloaminy. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALMITIC ACID |

CAS No: | 57-10-3 |

Einecs/Elincs No: | 200-312-9 |

Chem./Iupac name: | Palmitynowy kwas. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chem./Iupac name: | 7-heksadecenoamid, N-(3-dimetyloaminopropylo)-, 2-hydroksypropanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Chem./Iupac name: | 7-heksadecenoamid, N-(3-aminopropylo)-, propanian. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOYL CARNITINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, 3-karboksy-2-(1-oksoheksadecylooksy)-N,N,N-trimetylo-, wodorotlenek, wewnętrzna sól. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOYL GLUTAMIC ACID |

CAS No: | 38079-66-2 |

Chem./Iupac name: | Glutaminowy kwas, N-(1-oksoheksadecylo)-. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

CAS No: | 68915-45-7 |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALMITOYL HYDROLYZED MILK PROTEIN |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALMITOYL HYDROXYPROPYLTRIMONIUM AMYLOPECTIN/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITOYL KERATIN AMINO ACIDS |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOYL MYRISTYL SERINATE |

Chem./Iupac name: | 1-seryna, N-(1-oksoheksadecylo)-, tetradecylu ester. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITOYL OLIGOPEPTIDE |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PALMITOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N,N,N-trimetylo-2-hydroksy-3-(1-oksoheksadecylooksy)-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PALMITOYL SYNTHOPEPTIDE |

Function: | dodatki |

INCI name: | PALMITYL TRIHYDROXYETHYL PROPYLENEDIAMINE DIHYDROFLUORIDE |

Chem./Iupac name: | 1,3-propanodiamina, N-heksadecylo-N,N'N'-tris(2-hydroksyetylo)-, difluorowodorek. |

Restriction: | III/1,38 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | PALM KERNEL ACID |

CAS No: | 101403-98-9 |

Einecs/Elincs No: | 309-936-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej z nasion palmy. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PALM KERNEL ALCOHOL |

CAS No: | 92201-17-7 |

Einecs/Elincs No: | 295-946-6 |

Chem./Iupac name: | Alkohole, olej z nasion palmy. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PALM KERNELAMIDE DEA |

CAS No: | 73807-15-5 |

Einecs/Elincs No: | 277-612-1 |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z nasion palmy, N,N-bis(hydroksyetylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALM KERNELAMIDE MEA |

CAS No: | 92201-29-1 |

Einecs/Elincs No: | 295-958-1 |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z nasion palmy, N-(hydroksyetylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALM KERNELAMIDE MIPA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej z nasion palmy, N-(2-hydroksypropylo)-. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PALM KERNELAMIDOPROPYL BETAINE |

Chem./Iupac name: | 1-propanaminium, N-karboksymetylo-N,N-dimetylo-3-amino-, palm pochodne acylu, wodorotlenki, wewnętrzne sole. |

Function: | środki antystatyczne środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PALM KERNEL GLYCERIDES |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej z nasion palmy. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PALM KERNEL WAX |

Chem./Iupac name: | Woski, olej z nasion palmy. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | p-AMINOPHENOL |

CAS No: | 123-30-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-616-2 |

Chem./Iupac name: | 4-aminofenol (CI 76550). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | p-AMINOPHENOL HCl |

CAS No: | 51-78-5 |

Einecs/Elincs No: | 200-122-6 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksyaniliny chlorek (CI 76550). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | p-AMINOPHENOL SULFATE |

CAS No: | 63084-98-0 |

Einecs/Elincs No: | 263-847-7 |

Chem./Iupac name: | siarczan bis[(4-hydroksyfenylo)ammonium] (CI 76550). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PANAX GINSENG |

CAS No: | 84650-12-4 |

Einecs/Elincs No: | 283-493-7 |

Chem./Iupac name: | Ginseng, (pseudo żeń-szeń) Panax pseudoginseng, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Panax pseudoginseng, Araliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PANCREATIN |

INN: | pankreatyna |

CAS No: | 8049-47-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-468-9 |

Chem./Iupac name: | Pankreatyna. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PANICUM MILIACEUM |

CAS No: | 90082-36-3 |

Einecs/Elincs No: | 290-125-9 |

Chem./Iupac name: | Panicum miliaceum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Panicum miliaceum, Gramineae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | p-ANISIC ACID |

CAS No: | 100-09-4 |

Einecs/Elincs No: | 202-818-5 |

Chem./Iupac name: | p-anyżowy kwas. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PANTETHINE |

CAS No: | 16816-67-4 |

Einecs/Elincs No: | 240-842-8 |

Chem./Iupac name: | [R-(R*,R*)]-N,N'-[ditiobis[etyloenoimino(3-oksopropano-3,1-diylo)]]bis[2,4-dihydroksy-3,3-dimetylobutyramid]. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PANTHENOL |

INN: | dekspantenol |

Ph. Eur. name: | dexpanthenolum |

CAS No: | 81-13-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-327-3 |

Chem./Iupac name: | Dekspantenol. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTHENYL ETHYL ETHER |

CAS No: | 667-83-4 |

Einecs/Elincs No: | 211-569-1 |

Chem./Iupac name: | (+)-N-(3-etoksypropylo)-2,4-dihydroksy-3,3-dimetylobutyramid. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTHENYL ETHYL ETHER ACETATE |

Chem./Iupac name: | Butanamid, 2-hydroksy-4-acetyloksy-3,3-dimetylo-N-(3-etoksypropylo)-. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTHENYL HYDROXYPROPYL STEARDIMONIUM CHLORIDE |

Chem./Iupac name: | 1-oktadekanaminium, N,N-dimetylo-N-[2-hydroksy-3-[2,2-dimetylo-3-hydroksy-4-okso-4-(3-hydroksypropylo)amino]butylo]-, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTHENYL TRIACETATE |

CAS No: | 94089-18-6 |

Einecs/Elincs No: | 302-118-0 |

Chem./Iupac name: | 4-[(3-acetoksypropylo)amino]-2,2-dimetylo-4-oksobutano-1,3-diylu dioctan. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTOTHENIC ACID |

INN: | pantotenowy kwas |

CAS No: | 79-83-4 |

Einecs/Elincs No: | 201-229-0 |

Chem./Iupac name: | D-pantotenowy kwas. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PANTOTHENIC ACID POLYPEPTIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PAPAIN |

INN: | papaina |

CAS No: | 9001-73-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-627-2 |

Chem./Iupac name: | Papaina. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PAPAVER ORIENTALE |

Function: | środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | PAPAVER RHOEAS |

CAS No: | 84696-43-5 |

Einecs/Elincs No: | 283-651-5 |

Chem./Iupac name: | Mak, Papaver rhoeas, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Papaver rhoeas, Papaveraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PARAFFIN |

CAS No: | 8002-74-2 64742-51-4 |

Einecs/Elincs No: | 232-315-6/265-154-5 |

Chem./Iupac name: | Woski parafinowe i woski węglowodorowe. Złożone połączenie węglowodorów otrzymywanych z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnika (odolejenie rozpuszczalnika) lub przez proces wypacania. Składają się głównie z prostych łańcuchów węglowodorów posiadających liczbę węglową zwykle większą od C20/Woski parafinowe (ropa naftowa) wodorotraktowane. Złożone połączenie węglowodorów otrzymywanych przy traktowaniu wosku z ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składają się głównie z prostych parafinowych węglowodorów posiadających liczbę węglową zwykle w zakresie około C20-C50. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PARAFFINUM LIQUIDUM |

INN: | olej mineralny |

Ph. Eur. name: | paraffinum liquidum/paraffinum perliquidum |

CAS No: | 8012-95-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-384-2 |

Chem./Iupac name: | Oleje parafinowe. Ciekłe węglowodory z ropy naftowej. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/rozpuszczalniki |

INCI name: | PARIETARIA OFFICINALIS |

CAS No: | 84012-32-8 |

Einecs/Elincs No: | 281-676-6 |

Chem./Iupac name: | Parietana officinalis, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Parietana officinalis, Urticaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PASSIFLORA INCARNATA |

Ph. Eur. name: | passiflorae incarnatae extractum |

CAS No: | 72968-47-9 |

Einecs/Elincs No: | 277-142-7 |

Chem./Iupac name: | Passionflower, Passiflora incarnata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Passiflora incarnata, Passifloraceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PASSIFLORA INCARNATA |

CAS No: | 97676-26-1 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych. (Passiflora incarnata). |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PASSIFLORA QUADRANGULARIS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Passiflora quadrangularis. |

Function: | substancje botaniczne |

INCIname: | PAULLINIA CUPANA |

CAS No: | 84929-28-2 |

Einecs/Elincs No: | 284-512-1 |

Chem./Iupac name: | Guarana, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Paullinia cupana, Sapindaceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PCA |

INN: | Kwas pidolowy |

CAS No: | 98-79-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-700-3 |

Chem./Iupac name: | Kwas pidolowy |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PCA ETHYL COCOYL ARGINATE |

CAS No: | 95370-65-3 |

Einecs/Elincs No: | 305-928-2 |

Chem./Iupac name: | dl-prolina, 5-okso-, zwiazek z N2-koko acylo-1-argininy estrem Et. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PCA GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 84608-82-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-393-3 |

Chem./Iupac name: | 5-okso-L-prolinian 2-hydroksy-3-(oleoiloksy)propylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | p-CHLORO-m-CRESOL |

INN: | chlorokrezol |

Ph. Eur. name: | chlorocresolum |

CAS No: | 59-50-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-431-6 |

Chem./Iupac name: | Chlorokrezol. |

Restriction: | VI/1,24 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | p-CHLOROPHENOL |

INN: | parachlorofenol |

CAS No: | 106-48-9 |

Einecs/Elincs No: | 203-402-6 |

Chem./Iupac name: | 4-chlorofenol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | p-CRESOL |

CAS No: | 106-44-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-398-6 |

Chem./Iupac name: | p-krezol. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | p-CYMENE |

CAS No: | 99-87-6 |

Einecs/Elincs No: | 202-796-7 |

Chem./Iupac name: | p-cymen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PEANUTAMIDE MEA |

CAS No: | 93572-05-5 |

Einecs/Elincs No: | 297-433-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej arachidowy, związki z etanoloaminą. |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEANUTAMIDE MIPA |

Chem./Iupac name: | Amidy, olej arachidowy, N-(2-hydroksypropylo). |

Function: | środki emulgujące/środki stabilizujące emulsje/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEANUT GLYCERIDES |

CAS No: | 91744-77-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-643-6 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, olej arachidowy mono-, di- i tri-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEANUT OIL PEG-6 ESTERS |

CAS No: | 68440-49-3 |

Chem./Iupac name: | Olej arachidowy, etoksylowany. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PECTIN |

INN: | pektyna |

CAS No: | 9000-69-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-553-0 |

Chem./Iupac name: | Pektyna. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-10 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-100 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-12 |

CAS No: | 6790-09-6 25322-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 229-859-1 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undekaoksapentatriakontano-1,35-diol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-135 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-14 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-150 |

INN: | macrogol 6000 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-16 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-18 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-180 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-20 |

INN: | macrogol 1000 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-200 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-240 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-32 |

INN: | makrogol 1540 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-350 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-4 |

INN: | macrogol 200 |

CAS No: | 112-60-7 25322-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 203-989-9 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9-trioksaundekano-1,11-diol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-40 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-6 |

CAS No: | 2615-15-8 |

Einecs/Elincs No: | 220-045-1 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekano-1,17-diol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-60 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG -75 |

INN: | macrogol 4000 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-8 |

CAS No: | 5117-19-1 25322-68-3 |

Einecs/Elincs No: | 225-856-4 |

Chem./Iupac name: | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoksatrikozano-1,23-diol. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-9 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-90 |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć/rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-20 ALMOND GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-35 ALMOND GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 ALMOND GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-11 AVOCADO GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-14 AVOCADO GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-11 BABASSU GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-42 BABASSU GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 BEESWAX |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 BEESWAX |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 BEESWAX |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 BEESWAX |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 BEHENATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-105 BEHENYL PROPYLENEDIAMINE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-7 BETANAPHTHOL |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-15 BUTANEDIOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 CAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 CAPRYLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 CAPRYLATE/CAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-100 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-11 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

.INCI name: | PEG-20 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-200 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-25 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-26 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-29 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-33 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-35 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-36 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-4 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-44 CASTOR OIL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-50 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-54 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-55 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-75 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 CASTOR OIL |

CAS No: | 61791-12-6 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 C12-18 ESTER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-11 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-20 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-7 COCAMIDE |

CAS No: | 61791-08-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, produkty reakcji z etanoloaminą, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-15 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 COCAMINE |

CAS No: | 61791-14-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, koko alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 COCAMINE OLEATE/PHOSPHATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 COCOA BUTTER GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 COCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 COCOATE |

CAS No: | 61791-29-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 COCOATE |

CAS No: | 61791-29-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 COCOATE |

CAS No: | 61791-29-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-9 COCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 COCO-BENZONIUM CHLORIDE |

Function: | Środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 COCO-BENZONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-15 COCOMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 COCOMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 70750-47-9 |

Einecs/Elincs No: | 274-846-6 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amoniowe, koko alkilobis(hydroksyetylo)metylo, chlorki. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 COCOMONIUM METHOSULFATE |

CAS No: | 68989-03-7 |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-10 COCONUT OIL ESTERS |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-15 COCOPOLYAMINE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 CORN GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 CORN GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-CROSSPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PEG-15 DEDM HYDANTOIN |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | PEG-5 DEDM HYDANTOIN |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | PEG-5 DEDM HYDANTOIN OLEATE |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | PEG-15 DEDM HYDANTOIN STEARATE |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | PEG-8 DICOCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 DIETHYLMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 DIETHYLMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 DIHEPTANOATE |

CAS No: | 70729-68-9 |

Einecs/Elincs No: | 274-829-3 |

Chem./Iupac name: | bisheptanian oksybis(etano-2,1-diyloksyetano-2,1-diylu). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 DIISONONANOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 DIISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-((1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-32 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 DILAURATE |

CAS No: | 9005-02-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-[(1-oksododecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 DIOCTANOATE |

CAS No: | 72269-52-4 |

Einecs/Elincs No: | 276-553-9 |

Chem./Iupac name: | bis(2-etyloheksanian) oksydietylenu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-32 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-((1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 DIOLEATE |

CAS No: | 9005-07-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 DIPALMITATE |

CAS No: | 32628-06-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoheksadecylo)-ω-[(1-oksoheksadecy)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-13 DIPHENYLOL PROPANE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 2,2'-DI-p-PHENYLENEDIAMINE |

Function: | dodatki |

INCI name: | PEG-12 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-120 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-|(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo}-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-175 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-2 DISTEARATE |

CAS No: | 109-30-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-663-6 |

Chem./Iupac name: | distearynian oksydietano-1,2-diylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-32 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-9 DISTEARATE |

CAS No: | 9005-08-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-[(1-oksooktadecylo)oksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 DITALLATE |

CAS No: | 61791-01-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, diester z glikolem polietylenowym. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 DITALLATE |

CAS No: | 61791-01-3 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, diester z glikolem polietylenowym. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 DITRIDECYLMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 DI/TRIRICINOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

CAS No: | 78336-31-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(12-hydroksydodecylo)-ω-[(12-hydroksydodecylo)oksy]- (4,5;22). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

CAS No: | 78336-31-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(12-hydroksydodecylo)-ω-[(12-hydroksydodecylo)oksy]- (11;45). |

Function: | środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | PEG-20 EVENING PRIMROSE GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 EVENING PRIMROSE GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 68201-46-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono- i di-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 68201-46-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono- i di- etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 68201-46-7 66105-29-1 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono- i di-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-78 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 68201-46-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono- i di-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-80 GLYCERYL COCOATE |

CAS No: | 68201-46-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, koko mono- i di-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-12 GLYCERYL DIOLEATE |

CAS No: | 57107-97-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 GLYCERYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68958-58-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomono(16-metyloheptadekanianem) (2:1). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 GLYCERYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68958-58-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomono(16-metyloheptadekanianem) (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 GLYCERYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68958-58-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolmono(16-metyloheptadekanianem) (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-60 GLYCERYL ISOSTEARATE |

CAS No: | 68958-58-7 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolmono(16-metyloheptadekanianem) (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-12 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-23 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 GLYCERYL LAURATE |

CAS No: | 59070-56-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, monododecylan. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 68889-49-6 |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy (Z)-, 1,2,3-propanotriylu ester, polimer z α-hydro-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 68889-49-6 |

Chem./Iupac name: | kwas 9-oktadecenowy (Z)-, 1,2,3-propanotriylu ester, polimer z α-hydro-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 68889-49-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy (Z)-, 1,2,3-propanotriylu ester, polimer z α-hydro-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 68889-49-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy (Z)-, 1,2,3-propanotriylu ester, polimer z α-hydro-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 GLYCERYL OLEATE |

CAS No: | 68889-49-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas 9-oktadecenowy (Z)-, 1,2,3-propanotriylu ester, polimer z α-hydro-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiylem). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 GLYCERYL PIBSA TALLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 GLYCERYL RICINOLEATE |

CAS No: | 51142-51-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, [r-(Z)]-12-hydroksy-9-oktadecenian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 GLYCERYL RICINOLEATE |

CAS No: | 51142-51-9 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-hydroksy-, [r-(Z)]-12-hydroksy-9-oktadecenian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 GLYCERYL SESQUIOLEATE |

CAS No: | 57107-97-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-120 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-20 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-200 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-25 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydroy-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 GLYCERYL STEARATE |

CAS No: | 51158-08-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z 1,2,3-propanotriolomonooktadekanianem (2:1). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-200 GLYCERYL TALLOWATE |

CAS No: | 68553-11-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono- i di-, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-28 GLYCERYL TALLOWATE |

CAS No: | 68553-11-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono- i di-, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-80 GLYCERYL TALLOWATE |

CAS No: | 68553-11-7 |

Chem./Iupac name: | Glicerydy, łój mono- i di-, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 GLYCERYL TRIISOSTEARATE |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 GLYCERYL TRIOLEATE |

CAS No: | 68958-64-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α',α''-1,2,3-propanotriylotris-ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Ζ,Ζ,Ζ)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-140 GLYCERYL TRISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-100 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-16 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-200 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-25 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-35 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-45 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-50 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-54 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-55 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-80 HYDROGENATED CASTOR OIL |

CAS No: | 61788-85-0 |

Chem./Iupac name: | Olej rycynowy, uwodorniony, etoksylowany. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL PCA ISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 HYDROGENATED CORN GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 HYDROGENATED FISH GLYCERIDES |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-10 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-24 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-70 HYDROGENATED LANOLIN |

CAS No: | 68648-27-1 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, uwodorniona, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 HYDROGENATED PALM OIL GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-13 HYDROGENATED TALLOW AMIDE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-20 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-50 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 HYDROGENATED TALLOW AMINE |

CAS No: | 61791-26-2 |

Chem./Iupac name: | Aminy, łój alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 HYDROXYSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 ISOLAURYL THIOETHER |

CAS No: | 13081-34-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-(dodecylotio)etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 ISOLAURYL THIOETHER |

CAS No: | 13081-34-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-(dodecylotio)etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 ISOLAURYL THIOETHER |

CAS No: | 13081-34-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-(dodecylotio)etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 ISOPALMITATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 ISOSTEARATE |

CAS No: | 56002-14-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoizooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-12 ISOSTEARATE |

CAS No: | 56002-14-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoizooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 ISOSTEARATE |

CAS No: | 56002-14-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoizooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 ISOSTEARATE |

CAS No: | 56002-14-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoizooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 ISOSTEARATE |

CAS No: | 56002-14-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoizooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-120 JOJOBA ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 JOJOBA ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-26 JOJOBA ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 JOJOBA ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-80 JOJOBA ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-120 JOJOBA ALCOHOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 JOJOBA ALCOHOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-26 JOJOBA ALCOHOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 JOJOBA ALCOHOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-80 JOJOBA ALCOHOL |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 LACTAMIDE |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-10 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 LANOLATE |

CAS No: | 68459-50-7 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-100 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-150 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-24 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-27 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-35 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-50 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-55 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 8039-09-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-85 LANOLIN |

CAS No: | 61790-81-6 |

Chem./Iupac name: | Lanolina, etoksylowana. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 LANOLINAMIDE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 LANOLIN OIL |

CAS No: | 68648-38-4 |

Chem./Iupac name: | Oleje, lanolina, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-75 LANOLIN WAX |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 LAURAMIDE |

CAS No: | 26635-75-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-oksododecylo)amino]etylo]-w- hydroksy· |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 LAURAMIDE |

CAS No: | 26635-75-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-oksododecylo)amino]etylo]-ω-hydroksy- |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 LAURAMIDE |

CAS No: | 26635-75-6 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-oksododecylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 LAURAMINE OXIDE |

CAS No: | 59355-61-2 |

Chem./Iupac name: | Empigen oy. |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy.- |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-14 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 LAURATE |

CAS No: | 141-20-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-468-1 |

Chem./Iupac name: | laurynian 2-(2-hydroksyetoksy)etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-32 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-4 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 2370-64-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 LAURATE |

CAS No: | 9004-81-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksododecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 LAURATE |

CAS No: | 106-08-1 |

Einecs/Elincs No: | 203-359-3 |

Chem./Iupac name: | laurynian 26-hydroksy-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakoz-1 -ylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 LAURATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 LAURATE/TARTARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 LINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-8 LINOLENATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-115M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-14M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-20M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-23M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-25Μ |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-2M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-45M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-5M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-7M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-90M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-9M |

CAS No: | 25322-68-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-70 MANGO GLYCER1DES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 MANNITAN LAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 METHYL ETHER |

INN: | Eter monometylowy glikolu polietylenowego |

CAS No: | 9004-74-4 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-metylo-ω-hydroksy-. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE |

CAS No: | 86893-19-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z metylu d-glukopiranozydem, 2,6-bis[(Z)-9-oktadecenian] (2:1). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 METHYL GLUCOSE DISTEARATE |

CAS No: | 119831-19-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z metylu d-glukopiranozydem (4:1), diooktadekanian. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-80 METHYL GLUCOSE LAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUICAPRYLATE/SESQUICAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUILAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE |

CAS No: | 68389-70-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-hydro-ω-hydroksy-, eter z metylu β-d-glukopiranozydem (4:1), oktadekanian (2:3). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 MILK SOLIDS |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-13 MINK GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-200 MONTANATE |

CAS No: | 68476-04-0 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 MYRISTATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 MYRISTATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-13 OCTANOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 OCTANOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 OCTANOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 OLEAMIDE |

CAS No: | 20429-33-8 |

Einecs/Elincs No: | 243-818-5 |

Chem./Iupac name: | (Z)-N-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-9-oktadecenamid. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 OLEAMIDE |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 OLEAMIDE |

CAS No: | 26027-37-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 OLEAMIDE |

CAS No: | 26027-37-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 OLEAMIDE |

CAS No: | 26027-37-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 OLEAMIDE |

CAS No: | 26027-37-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-9 OLEAMIDE |

CAS No: | 26027-37-2 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-[2-[(1-okso-9-oktadecenylo)amino]etylo]-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 OLEAMIDE DIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 OLEAMINE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 OLEAMINE |

CAS No: | 25307-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 246-807-3 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 OLEAMINE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 OLEAMINE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 OLEAMMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 OLEAMMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 18448-65-2 |

Einecs/Elincs No: | 242-332-0 |

Chem./Iupac name: | chlorek bis(hydroksyetylo)metyloleiloammonium. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-11 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-14 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), a-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-16 OLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 OLEATE |

CAS No: | 106-12-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-364-0 |

Chem./Iupac name: | monooleinian 2-(2-hydroksyetoksy)etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-23 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-octadecenyIo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 OLEATE |

CAS No: | 10233-14-4 |

Einecs/Elincs No: | 233-561-7 |

Chem./Iupac name: | oleinian 2-[2-(2-hydroksyetoksy)etoksy]etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-32 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-36 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-4 OLEATE |

CAS No: | 10108-25-5 |

Einecs/Elincs No: | 233-293-0 |

Chem./Iupac name: | oleinian 2-[2-[2-(2-hydroksyetoksy)etoksy]etoksy]etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 60344-26-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-7 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-75 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-9 OLEATE |

CAS No: | 9004-96-0 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 OLEATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 OLIVE GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 OLIVE GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 PABA |

CAS No: | 116242-27-4 |

Restriction: | VII/2,2 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | PEG-18 PALMITATE |

CAS No: | 9004-94-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), -(1-oksoheksadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 PALMITATE |

CAS No: | 9004-94-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoheksadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 PALMITATE |

CAS No: | 9004-94-8 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksoheksadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 PALMITOYL METHYL DIETHONIUM METHOSULFATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-12 PALM KERNEL GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-45 PALM KERNEL GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 PENTAERYTHRITYL ETHER |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-150 PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 PHYTOSTEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 POLYGLYCERYL-2 LAURATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-4 POLYGLYCERYL-2 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4-PPG-7 C13/C15 ALCOHOL |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG/PPG-125/30 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG/PPG-17/6 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG/PPG-18/4 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG/PPG-23/50 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG/PPG-296/57 COPOLYMER |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PEG/PPG-300/55 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG/PPG-35/9 COPOLYMER |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-3/PPG-2 GLYCERYL/SORBITOL HYDROXYSTEARATE/ISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20-PPG-10 GLYCERYL STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 PROLINE LINOLEATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-4 PROLINE LINOLENATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-10 PROPYLENE GLYCOL |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-8 PROPYLENE GLYCOL COCO ATE |

CAS No: | 126645-98-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, etoksylowane, propoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE |

CAS No: | 86481-08-5 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α,α'-(1-metylo-1,2-etanodiylo)bis[ω-[(1-okso-9-oktadecenylo)oksy]-, (Z,Z)-. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-120 PROPYLENE GLYCOL STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 PROPYLENE GLYCOL STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 PROPYLENE GLYCOL STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 RAPESEEDAMIDE |

CAS No: | 85536-23-8 |

Chem./Iupac name: | Aminy, olej rzepakowy, N-(hydroksyetylo), etoksylowane. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEG-40 RICINOLEAMIDE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 RICINOLEATE |

CAS No: | 5401-17-2 |

Einecs/Elincs No: | 226-448-9 |

Chem./Iupac name: | (R)-12-hydroksyoleinian 2-(2-hydroksyetoksy)etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 RICINOLEATE |

CAS No: | 9004-97-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(12-hydroksy-1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, [r-(Z)]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 RICINOLEATE |

CAS No: | 9004-97-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(12-hydroksy-1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, (r-(Z)]-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 RICINOLEATE |

CAS No: | 9004-97-1 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(12-hydroksy-1-okso-9-oktadecenylo)-ω-hydroksy-, [r-(Z)]-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-45 SAFFLOWER GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 SESQUILAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 SESQUIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-50 SHEA BUTTER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 SHEA BUTTER GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 SHOREA BUTTER GLYCERIDES |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8/SMDI COPOLYMER |

CAS No: | 39444-87-6 |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PEG-20 SORBITAN BEESWAX |

CAS No: | 8051-73-8 |

Chem./Iupac name: | G 1726 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 SORBITAN BEESWAX |

CAS No: | 8051-15-8 |

Chem./Iupac name: | g 1702. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 SORBITAN BEESWAX |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-20 SORBITAN COCOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN DIISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 SORBITAN ISOSTEARATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 SORBITAN ISOSTEARATE |

CAS No: | 66794-58-9 |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 SORBITAN ISOSTEARATE |

CAS No: | 66794-58-9 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN LANOLATE |

CAS No: | 8036-77-9 |

Chem./Iupac name: | g 1441 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 SORBITAN LANOLATE |

CAS No: | 8051-13-6 |

Chem./Iupac name: | g 1471 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 SORBITAN LAURATE |

CAS No: | 9005-64-5 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monododecylan, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN LAURATE |

CAS No: | 9005-64-5 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monododecylan, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-44 SORBITAN LAURATE |

CAS No: | 9005-64-5 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monododecylan, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-75 SORBITAN LAURATE |

CAS No: | 9005-64-5 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monododecylan, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-80 SORBITAN LAURATE |

CAS No: | 9005-64-5 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monododecylan, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 SORBITAN OLEATE |

CAS No: | 9005-65-6 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, mono-9-oktadecenian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne., (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-6 SORBITAN OLEATE |

CAS No: | 9005-65-6 |

Chenii/Iupac name: | Sorbitan, mono-9-oktadecenian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne., (Z)-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-80 SORBITAN PALMITATE |

CAS No: | 9005-66-7 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monoheksadekanian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN PERISOSTEARATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN PEROLEATE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-3 SORBITAN STEARATE |

CAS No: | 9005-67-8 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monooktadekanian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN STEARATE |

CAS No: | 9005-67-8 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monooktadekanian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 SORBITAN STEARATE |

CAS No: | 9005-67-8 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monooktadekanian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 SORBITAN STEARATE |

CAS No: | 9005-67-8 |

Chem./Iupac name: | Sorbitan, monooktadekanian, poli(oksy-1,2-etanodiylo) pochodne. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-30 SORBITAN TETRAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITAN TETRAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 SORBITAN |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-60 SORBITAN TETRASTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SORBITOL HEXAOLEATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-50 SORBITOL HEXAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 SORBITOL TETRAOLEATE LAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 SOYAMINE |

CAS No: | 61791-24-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, soja alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-15 SOYAMINE |

CAS No: | 61791-24-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, soja alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 SOYAMINE |

CAS No: | 61791-24-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, soja alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 SOYAMINE |

CAS No: | 61791-24-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, soja alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 SOYAMINE |

CAS No: | 61791-24-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, soja alkilo, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 SOYASTEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-16 SOYA STEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 SOYA STEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-30 SOYA STEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 SOYA STEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 SOYA STEROL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-4 STEARAMIDE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 STEARAMIDE CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 STEARAMIDE CARBOXYLIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 STEARAMINE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 STEARAMINE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 STEARAMINE |

CAS No: | 10213-78-2 |

Einecs/Elincs No: | 233-520-3 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-(oktadecyloimino)bisetanol. |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 STEARAMINE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-50 STEARAMINE |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-100 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-12 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-120 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), (7-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-14 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-150 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-18 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-2 STEARATE |

CAS No: | 106-11-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-363-5 |

Chem./Iupac name: | stearynian 2-(2-hydroksyetoksy)etylu. |

Function: | środki emulgujące/środki zmętniające |

INCI name: | PEG-20 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/substancje utrzymujące wilgoć/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-23 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-25 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PEG-30 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-32 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-35 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-36 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-α-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-4 STEARATE |

CAS No: | 106-07-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-358-8 |

Chem./Iupac name: | stearynian 2-(2-[2-(2-hydroksyetoksy)etoksy]etoksy]etylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-40 STEARATE |

INN: | makrogol ester 2000 |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-45 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-50 STEARATE |

INN: | stearynian polioksylu 50 |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-6 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-75 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-8 STEARATE |

INN: | stearynian polioksylu 8 |

CAS No: | 9004-99-3 70802-40-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki emulgujące/substancje utrzymujące wilgoć/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-9 STEARATE |

CAS No: | 5349-52-0 9004-99-3 |

Einecs/Elincs No: | 226-312-9 |

Chem./Iupac name: | stearynian 26-hydroksy-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksahekskoz-1 -ylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-90 STEARATE |

CAS No: | 9004-99-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(oksy-1,2-etanodiylo), α-(1-oksooktadecylo)-ω-hydroksy-. |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-45 STEARATE PHOSPHATE |

Function: | środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 STEARATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 STEARMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-2 STEARMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 60687-87-8 |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 STEARYL AMMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 STEARYL AMMONIUM LACTATE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 STEARYL BENZONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-10 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-12 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-14 TALLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-16 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-4 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 TALLATE |

CAS No: | 61791-00-2 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, olej talowy, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 TALL OIL STEROL ETHER |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-5 TALLOW AMIDE |

CAS No: | 68155-24-8 8051-61-4 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-50 TALLOW AMIDE |

CAS No: | 68155-24-8 8051-63-6 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 TALLOW AMIDE |

CAS No: | 68155-24-8 |

Chem./Iupac name: | Amidy, łój, uwodornione, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-11 TALLOW AMINE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-7 TALLOW AMINE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-10 TALLOW AMINOPROPYLAMINE |

CAS No: | 61790-85-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, N-łój alkilotrimetylenodi-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-15 TALLOW AMINOPROPYLAMINE |

CAS No: | 61790-85-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, N-łój alkilotrimetylenodi-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 TALLOW AMINOPROPYLAMINE |

CAS No: | 61790-85-0 |

Chem./Iupac name: | Aminy, N-łój alkilotrimetylenodi-, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-20 TALLOW AMMONIUM ETHOSULFATE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-20 TALLOWATE |

CAS No: | 68153-64-0 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, łój, etoksylowane. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 TALLOW BENZONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-15 TALLOW POLYAMINE |

CAS No: | 63601-33-2 |

Function: | środki antystatyczne/środki emulgujące |

INCI name: | PEG-3 TALLOW PROPYLENEDIMONIUM DIMETHOSULFATE |

CAS No: | 93572-63-5 |

Einecs/Elincs No: | 297-495-0 |

Chem./Iupac name: | Czwartorzędowe związki amoniowe, N,N,N'-tris(hydroksyetylo)-N,N'-dimetylo-N'-łój alkilotrimetylenodi-, bis(Me siarczany) (sole). |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PEG-5 TRICAPRYLYL CITRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 TRICETYL CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-5 TRIDECYL CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-200 TRIHYDROXYSTEARIN |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-66 TRIHYDROXYSTEARIN |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PEG-5 TRILAURYL CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-5 TRIMETHYLOLPROPANE TRIMYRISTATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-5 TRIMYRISTYL CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-5 TRISTEARYL CITRATE |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PEG-6 UNDECYLENATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEG-8 UNDECYLENATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PEI-10 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-1000 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-1400 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-15 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-1500 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-1750 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-250 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-2500 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-275 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-30 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-35 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-45 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-7 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PEI-700 |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PE1-14M |

CAS No: | 9002-98-6 |

Chem./Iupac name: | Azyrydyna, homopolimer. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | PELARGONIC ACID |

CAS No: | 112-05-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-931-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas pelargonowy. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PELARGONIUM CAPITATUM |

CAS No: | 90082-45-4 |

Einecs/Elincs No: | 290-133-2 |

Chem./Iupac name: | Pelargonium capitatum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pelargonium capitatum, Geraniaceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PELARGONIUM PELTATUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pelargonium peltatum. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PELLIS LIPIDA |

CAS No: | 91053-62-2 |

Einecs/Elincs No: | 293-329-6 |

Chem./Iupac name: | Lipidy, skóra. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTADECALACTONE |

CAS No: | 106-02-5 |

Einecs/Elincs No: | 203-354-6 |

Chem./Iupac name: | Pentadekan-15-olid. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PENTADECYL ALCOHOL |

CAS No: | 629-76-5 |

Einecs/Elincs No: | 211-107-9 |

Chem./Iupac name: | Pentadekan-1-ol. |

Function: | środki zmiękczające/środki stabilizujące emulsje |

INCI name: | PENTADESMA BUTYRACEA |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych (Pentadesma butyracea). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTADOXYNOL-200 |

CAS No: | 40160-92-7 39346-74-2 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL DIOLEATE |

CAS No: | 25151-96-6 |

Einecs/Elincs No: | 246-665-2 |

Chem./Iupac name: | dioleinian 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL DISTEARATE |

CAS No: | 13081-97-5 |

Einecs/Elincs No: | 235-991-0 |

Chem./Iupac name: | distearynian 2,2-bis(hydroksymetylo)propano-1,3-diylu. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL HYDROGENATED ROSINATE |

CAS No: | 64365-17-9 |

Einecs/Elincs No: | 264-848-5 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne i kwasy kalafoniowe, uwodornione, estry z pentaerytrytolem. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL ISOSTEARATE/CAPRATE/CAPRYLATE/ADIPATE |

Chem./Iupac name: | Izooktadekanowy kwas, estry zmieszane z pentaerytrytolem, kwasem oktanowym, kwasem dekanowym i kwasem heksanodiowym. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL ROSINATE |

CAS No: | 8050-26-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-479-9 |

Chem./Iupac name: | Kwasy żywiczne i kwasy kalafoniowe, estry z pentaerytrytolem. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL STEARATE |

CAS No: | 8045-34-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-457-9 |

Chem./Iupac name: | kwas oktadekanowy, ester z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL STEARATE/CAPRATE/CAPRYLATE ADIPATE |

Chem./Iupac name: | kwas heksanodiowy, estry zmieszane z kwasem oktadekanowym, kwasem dekanowym, kwasem oktanowym i pentaerytrytolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAABIETATE |

CAS No: | 127-23-1 |

Einecs/Elincs No: | 204-830-6 |

Chem./Iupac name: | kwas 1-fenantrenokarboksylowy, l,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-1,4a-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-, 2,2-bis1,2,3,4,4a,4b,5,6,l0,l0a-dekahydro-1,4a-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-1-fenantren. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAACETATE |

Chem./Iupac name: | Kwas octowy, tetraester z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRABEHENATE |

CAS No: | 61682-73-3 |

Einecs/Elincs No: | 262-895-6 |

Chem./Iupac name: | didokozanian2,2-bis[[(1-oksodokozylo)oksy]metylo]propano-1,3-diylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRABENZOATE |

Chem./Iupac name: | kwas benzoesowy, tetraester z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/CAPRATE |

CAS No: | 68441-68-9 |

Einecs/Elincs No: | 270-472-2 |

Chem./Iupac name: | kwas dekanowy, estry zmieszane z kwasem oktanowym i pentaerytrytolem. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRACOCOATE |

CAS No: | 91031-85-5 |

Einecs/Elincs No: | 292-990-8 |

Chem./Iupac name: | Kwasy tłuszczowe, koko, 2,2-dimetylo-1,3-propanodiylu estry. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAISONONANOATE |

CAS No: | 93803-89-5 |

Einecs/Elincs No: | 298-364-0 |

Chem./Iupac name: | diizopelargonian 2,2-bis[[(1-oksoizononylo)oksy]metylo]-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE |

CAS No: | 62125-22-8 |

Einecs/Elincs No: | 263-423-1 |

Chem./Iupac name: | bis(izooktadekanian)2,2-bis[[(1-oksoizooktadecylo)oksy]metylo]-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRALAURATE |

CAS No: | 13057-50-6 |

Einecs/Elincs No: | 235-946-5 |

Chem./Iupac name: | tetralaurynian pentaerytrytolu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAMYRISTATE |

CAS No: | 18641-59-3 |

Chem./Iupac name: | kwas tetradekanowy, ester 2,2-bis[(1-oksotetradecyloksy)metylo]-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAOCTANOATE |

CAS No: | 7299-99-2 |

Einecs/Elincs No: | 230-743-8 |

Chem./Iupac name: | bis(2-etyloheksanian) 2,2-bis[[(2-etylo-1-oksoheksylo)oksy]metylo]propano-1,3-diylu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAOLEATE |

CAS No: | 19321-40-5 |

Einecs/Elincs No: | 242-960-5 |

Chem./Iupac name: | tetraoleinian pentaerytrytolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRAPELARGONATE |

CAS No: | 14450-05-6 |

Einecs/Elincs No: | 238-430-8 |

Chem./Iupac name: | dipelargo-1-nian 2,2-bis[[(1-oksononylo)oksy] metylo]propano-1,3-diylu |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE |

CAS No: | 115-83-3 |

Einecs/Elincs No: | 204-110-1 |

Chem./Iupac name: | tetrastearynian pentaerytrytolu. |

Function: | środki zmiękczające/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PENTAERYTHRITYL TRIOLEATE |

CAS No: | 39874-62-9 |

Einecs/Elincs No: | 254-664-3 |

Chem./Iupac name: | dioleinian 2-(hydroksymetylo)-2-[(oleoiloksy)metylo]-1,3-propanodiylu. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTAHYDROSQUALENE |

CAS No: | 68629-07-2 |

Einecs/Elincs No: | 271-913-1 |

Chem./Iupac name: | 2,6,10,15,19,23-heksametylotetrakozen. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PENTANE |

CAS No: | 109-66-0 |

Einecs/Elincs No: | 203-692-4 |

Chem./Iupac name: | Pentan. |

Function: | propelenty/rozpuszczalniki |

INCI name: | PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE |

CAS No: | 13845-36-8 |

Einecs/Elincs No: | 237-574-9 |

Chem./Iupac name: | trifosforan pentapotasu. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | PENTASODIUM AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONATE |

CAS No: | 2235-43-0 |

Einecs/Elincs No: | 218-791-8 |

Chem./Iupac name: | wodoro C,C',C"-nitrylotris(metylofosfonian) pentasodu |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | PENTASODIUM PENTETATE |

CAS No: | 140-01-2 |

Einecs/Elincs No: | 205-391-3 |

Chem./Iupac name: | (karboksylatometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | PENTASODIUM TRIPHOSPHATE |

CAS No: | 7758-29-4 |

Einecs/Elincs No: | 231-838-7 |

Chem./Iupac name: | Trifosforan pentasodu. |

Function: | środki buforujące/czynniki chelatujące |

INCI name: | PENTETIC ACID |

INN: | Kwas pentenowy |

CAS No: | 67-43-6 |

Einecs/Elincs No: | 200-652-8 |

Chem./Iupac name: | N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy). |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | PEPSIN |

CAS No: | 9001-75-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-629-3 |

Chem./Iupac name: | Pepsyna A. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PEPSIN |

CAS No: | 9012-71-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-738-6 |

Chem./Iupac name: | Pepsyna C. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PEPSIN |

CAS No: | 9025-48-3 |

Einecs/Elincs No: | 232-795-7 |

Chem./Iupac name: | Pepsyna B. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PERFLUORODECALIN |

CAS No: | 306-94-5 |

Einecs/Elincs No: | 206-192-4 |

Chem./Iupac name: | Perflunafen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PERFLUOROPOLYMETHYLISOPROPYL ETHER |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PERFLUOROTETRALIN |

CAS No: | 306-94-5 |

Einecs/Elincs No: | 206-192-4 |

Chem./Iupac name: | Perflunafen. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PERILLA OCYMOIDES |

CAS No: | 90082-61-4 |

Einecs/Elincs No: | 290-151-0 |

Chem./Iupac name: | Perilla frutescens, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Perilla frutescens, Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PERSEA GRATISSIMA |

CAS No: | 8024-32-6 |

Einecs/Elincs No: | 232-428-0 |

Chem./Iupac name: | Oleje, awokado. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne Składają się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych linoleinowego, oleinowego i palmitynowego. (Persea amencana, Lauraceae). |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PERSEA GRATISSIMA |

CAS No: | 91770-40-0 |

Einecs/Elincs No: | 294-825-5 |

Chem./Iupac name: | Olej, awokado, frakcja niezmydlająca się. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PERSEA GRATISSIMA |

CAS No: | 84695-98-7 |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Persea gratissima. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PETROLATUM |

INN: | petrolatum |

CAS No: | 8009-03-8 |

Einecs/Elincs No: | 232-373-2 |

Chem./Iupac name: | Petrolatum. Złożone połączenie węglowodorów otrzymywanych w stanie półstałym z resztkowego parafinowego oleju po odwoskowaniu. Składa się głównie z z nasyconych krystalicznych i ciekłych węglowodorów o liczbie węglowej głównie większej od C25. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | PETROLEUM DISTILLATES |

CAS No: | 8002-05-9 68476-85-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-298-5/270-704-2 |

Chem./Iupac name: | Ropa naftowa. Złożone połączenie węglowodorów. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może zawierać także małe ilości związków azotu, tlenu i siarki. Niniejsza kategoria obejmuje lekkie, średnie i ciężkie ropy naftowe, jak również oleje ekstrahowane z piasków bitumicznych. Materiały wejściowe zawierające węglowodory wymagające dużych chemicznych zmian dla ich wydzielenia lub konwersji w rafineriach ropy, takie jak surowe oleje łupkowe, ulepszone oleje łupkowe i płynne paliwa węglowe nie wchodzą w zakres niniejszej definicji/Gazy z ropy naftowej,upłynnione. Złożone połączenie węglowodorów uzyskiwane przez destylację ropy naftowej. Składają się głównie z węglowodorów posiadających liczbę węglową głównie w zakresie C3 do C7 i wrzących w zakresie około -40 do 80 °C (-40 do 176 °F). |

Function: | środki przeciwpieniące/rozpuszczalniki |

INCI name: | PETROLEUM HYDROCARBON |

CAS No: | 8002-05-9 |

Einecs/Elincs No: | 232-298-5 |

Chem./Iupac name: | Ropa naftowa. Złożone połączenie węglowodorów. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może zawierać także małe ilości związków azotu, tlenu i siarki. Niniejsza kategoria obejmuje lekkie, średnie i ciężkie ropy naftowe, jak również oleje ekstrahowane z piasków bitumicznych. Materiały wejściowe zawierające węglowodory wymagające dużych chemicznych zmian dla ich wydzielenia lub konwersji w rafineriach ropy, takie jak surowe oleje łupkowe, ulepszone oleje łupkowe i płynne paliwa węglowe nie wchodzą w zakres niniejszej definicji. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE COCODIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE LAURYLDIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE STEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PHASEOLUS |

CAS No: | 85085-22-9 |

Einecs/Elincs No: | 285-354-6 |

Chem./Iupac name: | Fasola, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Phaseolus vulgans, Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PHELLODENDRON AMURENSE |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Phellodendron amurense. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PHENACETIN |

INN: | fenacetyna |

Ph. Eur. name: | phenacetinum |

CAS No: | 62-44-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-533-0 |

Chem./Iupac name: | Fenacetyna. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PHENETHYL ACETATE |

CAS No: | 103-45-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-113-5 |

Chem./Iupac name: | octan fenetylu. |

Function: | środki dezodoryzujące |

INCI name: | PHENETHYL ALCOHOL |

INN: | alkohol fenyloetylowy |

CAS No: | 60-12-8 |

Einecs/Elincs No: | 200-456-2 |

Chem./Iupac name: | 2-fenyloetanol. |

Function: | środki dezodoryzujące |

INCI name: | PHENETHYL DISILOXANE |

Chem./Iupac name: | Disiloksan, 1,1,2,2,2-pentametylo-1-(2-fenyloetylo)-. |

Function: | środki przeciwpieniące |

INCI name: | PHENOL |

INN: | fenol |

Ph. Eur. name: | phenolum |

CAS No: | 108-95-2 |

Einecs/Elincs No: | 203-632-7 |

Chem./Iupac name: | Fenol. |

Restriction: | III/1,19 |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/substancje skażające/środki dezodoryzujące |

INCI name: | PHENOLPHTHALEIN |

CAS No: | 77-09-8 |

Einecs/Elincs No: | 201-004-7 |

Chem./Iupac name: | Fenoloftaleina. |

Restriction: | III/2,2 |

Function: | środki do pielęgnacji jamy ustnej |

INCI name: | PHENOXYETHANOL |

Ph. Eur. name: | phenoxyethanolum |

CAS No: | 122-99-6 |

Einecs/Elincs No: | 204-589-7 |

Chem./Iupac name: | 2-fenoksyetanol. |

Restriction: | VI/1,29 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENOXYETHYLPARABEN |

CAS No: | 55468-88-7 |

Einecs/Elincs No: | 259-654-2 |

Chem./Iupac name: | p-hydroksybenzoesan 2-fenoksyetylu |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | PHENOXYISOPROPANOL |

CAS No: | 770-35-4 |

Einecs/Elincs No: | 212-222-7 |

Chem./Iupac name: | 1-fenoksypropan-2-ol. |

Restriction: | III/1,54—VI/1,43 |

Function: | środki konserwujące/rozpuszczalniki |

INCI name: | PHENYLALANINE |

INN: | fenyloalanina |

CAS No: | 63-91-2 |

Einecs/Elincs No: | 200-568-1 |

Chem./Iupac name: | 3-fenylo-L-alanina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PHENYLALANINE |

CAS No: | 150-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 205-756-7 |

Chem./Iupac name: | DL-fenyloalanina. |

Function: | środki antystatyczne |

INCI name: | PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID |

CAS No: | 27503-81-7 |

Einecs/Elincs No: | 248-502-0 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-fenylo-1H-benzimidazolo-5-sulfonowy. |

Restriction: | VII/1,6 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | PHENYL BENZOATE |

CAS No: | 93-99-2 |

Einecs/Elincs No: | 202-293-2 |

Chem./Iupac name: | benzoesan fenylu. |

Restriction: | VI/1,1 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL DIMETHICONE |

CAS No: | 56-33-7 |

Einecs/Elincs No: | 200-265-4 |

Chem./Iupac name: | 1,1,3,3-tetrametylo-1,3-difenylodisiloksan. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PHENYLISOHEXANOL |

CAS No: | 55066-48-3 |

Einecs/Elincs No: | 259-461-3 |

Chem./Iupac name: | 3-metylo-5-fenylopentanol. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PHENYL MERCURIC ACETATE |

INN: | octan fenylortęci |

CAS No: | 62-38-4 |

Einecs/Elincs No: | 200-532-5 |

Chem./Iupac name: | octan fenylortęci. |

Restriction: | VI/1,17 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL MERCURIC BENZOATE |

CAS No: | 94-43-9 |

Einecs/Elincs No: | 202-331-8 |

Chem./Iupac name: | benzoesan fenylortęci. |

Restriction: | VI/1,17 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL MERCURIC BORATE |

Ph. Eur. name: | phenylhydrargyri boras |

CAS No: | 102-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 203-068-1 |

Chem./Iupac name: | Diwodoro[ortoborano(3-)-O]fenylortęcian (2-). |

Restriction: | VI/1,17 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL MERCURIC BROMIDE |

CAS No: | 1192-89-8 |

Einecs/Elincs No: | 214-760-8 |

Chem./Iupac name: | Bromofenylortęć. |

Restriction: | VI/1,17 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL MERCURIC CHLORIDE |

CAS No: | 100-56-1 |

Einecs/Elincs No: | 202-865-1 |

Chem./Iupac name: | chlorek fenylortęci. |

Restriction: | VI/1,17 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYL METHICONE |

CAS No: | 63148-58-3 |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PHENYL METHYL PYRAZOLONE |

CAS No: | 89-25-8 |

Einecs/Elincs No: | 201-891-0 |

Chem./Iupac name: | 3-metylo-1-fenylo-5-pirazolon. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PHENYLPARABEN |

CAS No: | 17696-62-7 |

Einecs/Elincs No: | 241-698-9 |

Chem./Iupac name: | 4-hydroksybenzoesan fenylu. |

Restriction: | VI/1,12 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PHENYLPROPANOL |

CAS No: | 1335-12-2 |

Einecs/Elincs No: | 215-621-4 |

Chem./Iupac name: | Fenylopropanol. |

Function: | rozpuszczalniki |

INCI name: | PHENYL SALICYLATE |

INN: | salicylan fenylu |

CAS No: | 118-55-8 |

Einecs/Elincs No: | 204-259-2 |

Chem./Iupac name: | salicylan fenylu. |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe/substancje skażające |

INCI name: | PHENYLTHIOGLYCOLIC ACID |

CAS No: | 103-04-8 |

Einecs/Elincs No: | 203-073-9 |

Chem./Iupac name: | kwas (fenylotio)octowy. |

Function: | środki przeciwutleniające |

INCI name: | PHENYL TRIMETHICONE |

CAS No: | 2116-84-9 |

Einecs/Elincs No: | 218-320-6 |

Chem./Iupac name: | 1,1,5,5,5-heksametylo-3-fenylo-3-[(trimetylosililo)oksy]trisiloksan. |

Function: | środki przeciwpieniące/środki antystatyczne/środki zmiękczające |

INCI name: | PHLOROGLUCINOL |

CAS No: | 108-73-6 |

Einecs/Elincs No: | 203-611-2 |

Chem./Iupac name: | Floroglucynol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PHOENIX DACTYLIFERA |

CAS No: | 90027-90-0 |

Einecs/Elincs No: | 289-776-1 |

Chem./Iupac name: | Daktyl, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Phoenix dactylifera, Palmae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PHOSPHATIDYLCHOLINE |

CAS No: | 93685-90-6 |

Einecs/Elincs No: | 297-639-2 |

Chem./Iupac name: | Lecytyny, żółtko jaja. |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | PHOSPHOLIPIDS |

Chem./Iupac name: | Fosfolipidy. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PHOSPHORIC ACID |

INN: | kwas fosforowy |

Ph. Eur. name: | acidum phosphoricum |

CAS No: | 7664-38-2 |

Einecs/Elincs No: | 231-633-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas ortofosforowy. |

Function: | środki buforujące |

INCI name: | PHTHALIC ANHYDRIDE/ADIPIC ACID/CASTOR OIL/NEOPENTYL GLYCOL/PEG-3/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PHTHALIC ANHYDRIDE/BENZOIC ACID/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PHTHALIC ANHYDRIDE/BUTYL BENZOIC ACID/PROPYLENE GLYCOL COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PHTHALIC ANHYDRIDE/GLYCERIN/GLYCIDYL DECANOATE COPOLYMER |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | PHYSALIS ALKEKENGI |

CAS No: | 90082-67-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-157-3 |

Chem./Iupac name: | Physalis alkekengi, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Physalis alkekengi, Solanaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PHYTANTRIOL |

CAS No: | 74563-64-7 |

Einecs/Elincs No: | 277-923-2 |

Chem./Iupac name: | 3,7,11,15-tetrametyleksadekano-1,2,3-triol. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PHYTIC ACID |

INN: | Kwas fitynowy |

CAS No: | 83-86-3 |

Einecs/Elincs No: | 201-506-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas fitynowy. |

Function: | czynniki chelatujące |

INCI name: | PHYTONADIONE |

INN: | fitomanadion |

CAS No: | 84-80-0 |

Einecs/Elincs No: | 201-564-2 |

Chem./Iupac name: | Fitomenadion. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PICEA EXCELSA |

CAS No: | 91770-69-3 |

Einecs/Elincs No: | 294-855-9 |

Chem./Iupac name: | Świerk, Picea abies, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Picea abies, Pinaceae. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | PICRAMIC ACID |

CAS No: | 96-91-3 |

Einecs/Elincs No: | 202-544-6 |

Chem./Iupac name: | 2-amino-4,6-dinitrofenol (CI 76540). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT BLUE 15 |

CAS No: | 147-14-8 |

Einecs/Elincs No: | 205-685-1 |

Chem./Iupac name: | 29H,31H-ftalocyjaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 miedź (CI 74160). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT GREEN 7 |

CAS No: | 1328-53-6 |

Einecs/Elincs No: | 215-524-7 |

Chem./Iupac name: | Polichloroftalocyjanina miedzi. Niniejsza substancja jest identyfikowana numerem wykazu barwników, (CI 74260). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 112 |

CAS No: | 6535-46-2 |

Einecs/Elincs No: | 229-440-3 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-N-(o-tolilo)-4-[(2,4,5-trichlorofenylo)azo]naftaleno-2-karboksamid (CI 12370). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 4 |

CAS No: | 2814-77-9 |

Einecs/Elincs No: | 220-562-2 |

Chem./Iupac name: | 1-[(2-chloro-4-nitrofenylo)azo]-2-naftol (CI 12085). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 48 |

CAS No: | 3564-21-4 |

Einecs/Elincs No: | 222-642-2 |

Chem./Iupac name: | 4-[(5-chloro-4-metylo-2-sulphonatofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoan disodu.(CI 15865). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 5 |

CAS No: | 6410-41-9 |

Einecs/Elincs No: | 229-107-2 |

Chem./Iupac name: | N-(5-chloro-2,4-dimetoksyfenylo)-4-[[5-[(dietyloamino)sulfonylo]-2-metoksyfenylo]azo]-3-hydroksy- naftaleno-2-karboksamid (CI 12490). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 57 |

CAS No: | 5858-81-1 |

Einecs/Elincs No: | 227-497-9 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftoan disodu (CI 15850). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 57:1 |

CAS No: | 5281-04-9 |

Einecs/Elincs No: | 226-109-5 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(4-metylo-2-sulfonatofenylo)azo]-2-naftoan wapnia (CI 15850). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 63:1 |

CAS No: | 6417-83-0 |

Einecs/Elincs No: | 229-142-3 |

Chem./Iupac name: | 3-hydroksy-4-[(l-sulfonato-2-naphthyl)azo]-2-naftoan wapnia (CI 15880). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 64:1 |

CAS No: | 6371-76-2 |

Einecs/Elincs No: | 228-899-7 |

Chem./Iupac name: | bis[3-hydroksy-4-(fenyloazo)-2-naftoan] wapnia (CI 15800). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 83 |

CAS No: | 72-48-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-782-5 |

Chem./Iupac name: | 1,2-dihydroksyantrachinon (CI 58000). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE |

INN: | erytrozyna |

CAS No: | 12227-78-0 |

Einecs/Elincs No: | 235-440-4 |

Chem./Iupac name: | 2-(3,6-dihydroksy-2,4,5,7-tetrajodoksanten-9-ylo)benzoesowy kwas, sól glinu (CI 45430). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT RED 90:1 ALUMINUM LAKE |

CAS No: | 15876-39-8 |

Einecs/Elincs No: | 240-005-7 |

Chem./Iupac name: | tris[2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oksydo-3-oksoksanten-9-ylo)benzoesan] diglinu (CI 45380). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT VIOLET 19 |

CAS No: | 1047-16-1 |

Einecs/Elincs No: | 213-879-2 |

Chem./Iupac name: | 5,12-dihydrochino[2,3-b]akrydyno-7,14-dion (CI 73900). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT VIOLET 23 |

CAS No: | 6358-30-1 |

Einecs/Elincs No: | 228-767-9 |

Chem./Iupac name: | 8,18-dichloro-5,15-dietylo-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioksazyna (CI 51319). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT YELLOW 12 |

CAS No: | 6358-85-6 |

Einecs/Elincs No: | 228-787-8 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[(3,3'-dichloro[l,l'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenylobutyramid] (CI 21090). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT YELLOW 13 |

CAS No: | 5102-83-0 |

Einecs/Elincs No: | 225-822-9 |

Chem./Iupac name: | 2,2'-[(3,3'-dichloro[l,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)-3-oksobutyramid] (CI 21100). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIGMENT YELLOW 73 |

CAS No: | 13515-40-7 |

Einecs/Elincs No: | 236-852-7 |

Chem./Iupac name: | 2-[(4-chloro-2-nitrofenylo)azo]-N-(2-metoksyfenylo)-3-oksobutyramid (CI 11738). |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PIMENTA ACRIS |

CAS No: | 91721-75-4 |

Einecs/Elincs No: | 294-376-5 |

Chem./Iupac name: | Pimenta acris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pimenta acris, Myrtaceae. |

Function: | substancje skażające/środki zmiękczające |

INCI name: | PIMENTA OFFICINALIS |

CAS No: | 84929-57-7 |

Einecs/Elincs No: | 284-540-4 |

Chem./Iupac name: | Ziele angielskie, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pimenta officmalis, Myrtaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PIMPINELLA ANISUM |

CAS No: | 84775-42-8 |

Einecs/Elincs No: | 283-872-7 |

Chem./Iupac name: | Anyżek, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pimpinella anisum, Umbelliferae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PINUS |

CAS No: | 8011-48-1 |

Einecs/Elincs No: | 232-374-8 |

Chem./Iupac name: | Smoła, sosna. Produkt otrzymywany rozkładową destylacją drewna z Pinus, Pinaceae. |

Function: | środki przeciwłupieżowe |

INCI name: | PINUS |

CAS No: | 94266-48-5 |

Einecs/Elincs No: | 304-455-9 |

Chem./Iupac name: | Sosna, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pinus, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PINUS PINASTER |

CAS No: | 90082-75-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-166-2 |

Chem./Iupac name: | Sosna, Pinus pinaster, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pinus pinaster, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PINUS STROBUS |

CAS No: | 90082-77-2 |

Einecs/Elincs No: | 290-168-3 |

Chem./Iupac name: | Sosna, Pinus strobus, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pinus strobus, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PINUS SYLVESTRIS |

CAS No: | 84012-35-1 |

Einecs/Elincs No: | 281-679-2 |

Chem./Iupac name: | Sosna, Pinus sylvestris, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pinus sylvestris, Pinaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PIPER METHYSTICUM |

CAS No: | 84696-40-2 |

Einecs/Elincs No: | 283-648-9 |

Chem./Iupac name: | Pieprz, P. methysticum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Piper methysticum, Piperaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PIPER NIGRUM |

CAS No: | 84929-41-9 |

Einecs/Elincs No: | 284-524-7 |

Chem./Iupac name: | Pieprz, P. nigrum, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Piper nigrum, Piperaceae. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PIPERONAL |

CAS No: | 120-57-0 |

Einecs/Elincs No: | 204-409-7 |

Chem./Iupac name: | Piperonal. |

Function: | dodatki |

INCI name: | PIROCTONE OLAMINE |

INN: | olamina piroktonu |

CAS No: | 68890-66-4 |

Einecs/Elincs No: | 272-574-2 |

Chem./Iupac name: | 1-hydroksy-4-metylo-6-(2,4,4-trimetylopentylo)pirydyn-2(1H)-on, zwiazek z 2-aminoetanolem (1:1). |

Restriction: | VI/1,35 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | PISCES |

CAS No: | 97615-94-6 |

Einecs/Elincs No: | 307-382-0 |

Chem./Iupac name: | Ryby, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne itp. otrzymywane z (mieszane ryby). |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PISCUM IECUR |

CAS No: | 8009-00-5 |

Einecs/Elincs No: | 232-372-7 |

Chem./Iupac name: | Oleje, wątroba rybna. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne. Składają się głównie z glicerydów C14-C18 i C16-C22 nienasyconych kwasów tłuszczowych (mieszane ryby) |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PISTACIA VERA |

CAS No: | 90082-81-8 |

Einecs/Elincs No: | 290-173-0 |

Chem./Iupac name: | Pistacja, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pistacia vera L., Anacardiaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PISUM SATIVUM |

CAS No: | 90082-41-0 |

Einecs/Elincs No: | 290-130-6 |

Chem./Iupac name: | Groch, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pisum sativum L., Leguminosae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PIX |

CAS No: | 8002-29-7 |

Einecs/Elincs No: | 232-305-1 |

Chem./Iupac name: | Oleje smołowe. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PIX EX CARBONE |

Ph. Eur. name: | pix ex carbone |

CAS No: | 8007-45-2 |

Einecs/Elincs No: | 232-361-7 |

Chem./Iupac name: | Smoła, węgiel. Produkt uboczny rozkładowej destylacji węgla. Prawie czarna, półstała. Złożone połączenie węglowodorów aromatycznych, związków fenolowych, zasad azotowych i tiofenu.. |

Function: | środki antystatyczne/substancje skażające |

INCI name: | PLACENTAL ENZYMES |

CAS No: | 85195-59-5 |

Chem./Iupac name: | Enzymy, łożysko ssaków. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PLACENTAL LIPIDS |

CAS No: | 91053-61-1 |

Einecs/Elincs No: | 293-328-0 |

Chem./Iupac name: | Lipidy, łożysko. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | PLACENTAL PROTEIN |

CAS No: | 84195-59-5 |

Einecs/Elincs No: | 282-364-2 |

Chem./Iupac name: | Łożysko, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, jony nieorganiczne itp. otrzymywane z łożyska ssaków. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | PLANKTON EXTRACT |

CAS No: | 91079-57-1 |

Einecs/Elincs No: | 293-445-7 |

Chem./Iupac name: | Plankton, morski, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z morskiego planktonu. |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | PLANTAGO LANCEOLATA |

CAS No: | 85085-64-9 |

Einecs/Elincs No: | 285-388-1 |

Chem./Iupac name: | Babka lancetowata, Plantago lanceolata, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Plantago lanceolata, Plantaginaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PLANTAGO MAJOR |

CAS No: | 84929-43-1 |

Einecs/Elincs No: | 284-526-8 |

Chem./Iupac name: | Babka, zwyczajna, Plantago major, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Plantago major, Plantaginaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | PLECTRANTHUS BARBATUS |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Plectranthus barbatus. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | p-METHYL ACETOPHENONE |

CAS No: | 122-00-9 |

Einecs/Elincs No: | 204-514-8 |

Chem./Iupac name: | 4'-metyloacetofenon. |

Function: | dodatki |

INCI name: | p-METHYLAMINOPHENOL |

CAS No: | 150-75-4 |

Einecs/Elincs No: | 205-768-2 |

Chem./Iupac name: | 4-metyloaminofenol. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | p-METHYLAMINOPHENOL SULFATE |

CAS No: | 55-55-0 |

Einecs/Elincs No: | 200-237-1 |

Chem./Iupac name: | Siarczan bis(4-hydroksy-N-metyloaniliny. |

Function: | farby do włosów |

INCI name: | PODOPHYLLUM PELTATUM |

CAS No: | 90063-90-4 |

Einecs/Elincs No: | 290-050-1 |

Chem./Iupac name: | Podofilina, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Podophyllum peltatum, Berberidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POGOSTEMON CABLIN |

CAS No: | 84238-39-1 |

Einecs/Elincs No: | 282-493-4 |

Chem./Iupac name: | Paczula, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli), Labiatae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLIANTHES TUBEROSA |

CAS No: | 94334-35-7 |

Einecs/Elincs No: | 305-108-4 |

Chem./Iupac name: | Tuberoza bulwiasta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polyanthes tuberosa, Amaryllidaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLLEN EXTRACT |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLOXAMER 101 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (2;16). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 105 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (11;16). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 108 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (46;16). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 122 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (5;21). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 123 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (7;21). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 124 |

INN: | poloksamer 124 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (11;21). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 181 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (3;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 182 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (8;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 183 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (10;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 184 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (13;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 185 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (19;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 188 |

INN: | poloksamer 188 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (75;30). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 212 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (8;35). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 215 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (24;35). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 217 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (52;35). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 231 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (6;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 234 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (22;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 235 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (27;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 237 |

INN: | poloksamer 237 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (62;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 238 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (97;39). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 282 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (10;47). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 284 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (21;47). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 288 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (122;47). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 331 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (7;54). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 333 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (20;54). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 334 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (31;54). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 335 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (38;54). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 338 |

INN: | poloksamer 338 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (128;54). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 401 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (6;67). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 402 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (13;67). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 403 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (21;67). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 407 |

INN: | poloksamer 407 |

CAS No: | 9003-11-6 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem (98;67). |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLOXAMER 105 BENZOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMER 182 DIBENZOATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1101 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (21;3). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1102 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (l,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (21;7). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1104 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (l,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (21;19). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1301 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (25;3). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1302 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (26;8). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1304 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (26;24). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1307 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (23;74). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1501 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (30;4). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1502 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (30;10). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1504 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (32;28). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 1508 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-cthanediyldinitrylo)tetrakis (propanol) (22;122). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 304 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (4;3). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 504 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (8;7). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 701 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (12;2). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 702 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (13;4). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 704 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (14;12). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 707 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (19;47). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 901 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (18;2). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 904 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (19;16). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLOXAMINE 908 |

CAS No: | 11111-34-5 |

Chem./Iupac name: | Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z (1,2-etanodiylodinitrylo)tetrakis (propanol) (22;122). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYACRYLAMIDE |

CAS No: | 9003-05-8 |

Chem./Iupac name: | 2-propenamid, homopolimer. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHOR |

CAS No: | 113783-61-2 |

Restriction: | VII/2,34 |

Function: | środki pochłaniające promieniowanie UV |

INCI name: | POLYACRYLAMIDOMETHYLPROPANE SULFON1C ACID |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYACRYLIC ACID |

INN: | karbomer 910 |

CAS No: | 9003-01-4 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-propenowy, homopolimer. |

Function: | substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE |

CAS No: | 70170-61-5 28757-47-3 |

Chem./Iupac name: | Poli(metyleno), α,ω- bis[[[(aminoiminometylo)amino]iminometylo]amino]-, dichlorowodorek |

Restriction: | VI/1,28 |

Function: | środki konserwujące |

INCI name: | POLYAMINO SUGAR CONDENSATE |

CAS No: | 120022-92-6 |

Function: | dodatki |

INCI name: | POLYBETA-ALANINE |

CAS No: | 68440-02-8 |

Function: | dodatki biologiczne |

INCI name: | POLYBETA-ALANINE/GLUTARIC ACID CROSSPOLYMER |

Function: | dodatki |

INCI name: | POLYBUTENE |

CAS No: | 9003-28-5 |

Chem./Iupac name: | 1-buten, homopolimer. |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE |

CAS No: | 26062-94-2 |

Chem./Iupac name: | kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, polimer z 1,4-butanodiolem. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE |

CAS No: | 9002-83-9 |

Chem./Iupac name: | Eten, chlorotrifluoro-, homopolimer. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYCYCLOPENTADIENE |

CAS No: | 68132-00-3 |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYDECENE |

CAS No: | 37309-58-3 |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | POLYDEXTROSE |

INN: | polidekstroza |

CAS No: | 68424-04-4 |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | POLYDIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYDIPENTENE |

Function: | substancje wiążące/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYETHYLACRYLATE |

CAS No: | 9003-32-1 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-propenowy,ester etylu, homopolimer. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYETHYLENE |

CAS No: | 9002-88-4 |

Chem./Iupac name: | Eten, homopolimer. |

Function: | środki antystatyczne/substancje wiążące/środki stabilizujące emulsje/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE |

CAS No: | 25038-59-9 |

Chem./Iupac name: | Poli (oksy-1,2-etanodiylooksykarbonylo-1, 4-fenylenokarbonyl). |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYETHYLGLUTAMATE |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | POLYETHYLMETHACRYLATE |

CAS No: | 9003-42-3 |

Chem./Iupac name: | kwas 2-propenowy,ester etylu, homopolimer. |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | POLYGALA SENEGA |

CAS No: | 68990-66-9 |

Einecs/Elincs No: | 273-619-9 |

Chem./Iupac name: | Polygala senega, ekstrakty. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polygala senega, Polygalaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLYGLUCURONIC ACID |

Function: | substancje błonotwórcze/substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | POLYGLYCERIN-3 |

CAS No: | 56090-54-1 |

Einecs/Elincs No: | 259-986-8 |

Chem./Iupac name: | Trigliceryna. |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 BEESWAX |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 CAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 CAPRATE |

CAS No: | 133654-02-1 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 CAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 CAPRYLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 CETYL ETHER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 COCO ATE |

Function: | środki zmiękczające/środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DECALINOLEATE |

CAS No: | 68900-96-9 |

Einecs/Elincs No: | 272-645-8 |

Chem./Iupac name: | Gliceryna, dekamer, deka(oktadeka-9,12-dienoan). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DECAOLEATE |

CAS No: | 11094-60-3 |

Einecs/Elincs No: | 234-316-7 |

Chem./Iupac name: | kwas dekaoleinowy, dekaester z dekagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DECASTEARATE |

CAS No: | 39529-26-5 |

Einecs/Elincs No: | 254-495-5 |

Chem./Iupac name: | kwas dekastearynowy, dekaester z dekagliceryną. |

Function: | środki emulgujące/środki zmętniające |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 DECYLTETRADECANOL |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 DICAPRATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DIISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE |

CAS No: | 67938-21-0 9082-07-9 |

Einecs/Elincs No: | 267-821-6 |

Chem./Iupac name: | kwas di(izooktadekanowy), diester z oksydi(propanodiolem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE |

CAS No: | 85666-92-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DIOLEATE |

CAS No: | 33940-99-7 |

Einecs/Elincs No: | 251-750-2 |

Chem./Iupac name: | kwas dioleinowy, diester z dekagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 DIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 DIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 DIOLEATE |

CAS No: | 76009-37-5 |

Einecs/Elincs No: | 278-358-4 |

Chem./Iupac name: | kwas dioleinowy, diester z heksagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 DISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 DISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 DISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE |

CAS No: | 34424-97-0 |

Einecs/Elincs No: | 252-010-1 |

Chem./Iupac name: | kwas distearynowy, diester z heksagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 HEPTAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 HEPTASTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 HEXAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 HYDROXYLAURYL ETHER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 ISOPALMITATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 ISOSTEARATE |

CAS No: | 133738-23-5 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE |

CAS No: | 67938-21-0 |

Einecs/Elincs No: | 267-821-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas di(izooktadekanowy), diester z oksydi(propanodiolem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 ISOSTEARATE |

CAS No: | 127512-63-4 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE |

CAS No: | 91824-88-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-5 ISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 ISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 LANOLIN ALCOHOL ETHER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 LAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 LAURATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 LAURATE |

CAS No: | 51033-31-9 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 LAURATE |

CAS No: | 75798-42-4 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-5 LAURATE |

CAS No: | 128738-83-0 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 LAURATE |

CAS No: | 51033-38-6 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 LAURYL ETHER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYLMETHACRYLATE |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 MONO/DIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 MYRISTATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 OLEATE |

CAS No: | 79665-93-3 |

Einecs/Elincs No: | 279-230-0 |

Chem./Iupac name: | Kwas oleinowy, monoester z dekagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 OLEATE |

CAS No: | 49553-76-6 |

Einecs/Elincs No: | 256-367-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas oleinowy, monoester z oksybis(propanodiolem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 OLEATE |

CAS No: | 33940-98-6 |

Einecs/Elincs No: | 251-749-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas oleinowy, monoester z trigliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 OLEATE |

CAS No: | 9007-48-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, homopolimer, (Z)-9-oktadecenian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-5 OLEATE |

CAS No: | 86529-98-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 OLEATE |

CAS No: | 9007-48-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, homopolimer, (Z)-9-oktadecenian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-8 OLEATE |

CAS No: | 9007-48-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, homopolimer, (Z)-9-oktadecenian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 OLEYL ETHER |

CAS No: | 71032-90-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2-propanodiolo, 3-[3-hydroksy-2-(9-oktadecenyloksy)propoksy]-. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 OLEYL ETHER |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4-PEG-2 COCAMIDE |

Function: | środki emulgujące/środki powierzchniowo czynne |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2-PEG-4 STEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 PENTAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 PENTAOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 PENTASTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 PENTASTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 RICINOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 RICINOLEATE |

CAS No: | 107615-51-0 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 SESQUIISOSTEARATE |

CAS No: | 67938-21-0 |

Einecs/Elincs No: | 267-821-6 |

Chem./Iupac name: | Kwas di(izooktadekanowy), diester z oksydi(propanodiolem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 SESQUIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 SESQUISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 SORBITAN PENTACAPRYLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 SORBITAN TETRACAPRYLATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL SORBITOL |

Function: | substancje utrzymujące wilgoć |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 STEARATE |

CAS No: | 79777-30-3 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 STEARATE |

CAS No: | 12694-22-3 |

Einecs/Elincs No: | 235-777-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas stearynowy, monoester z oksybis(propanodiolem). |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 STEARATE |

CAS No: | 27321-72-8 |

Einecs/Elincs No: | 248-403-2 |

Chem./Iupac name: | Kwas stearynowy, monoester z trigliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-4 STEARATE |

CAS No: | 37349-34-1 68004-11-5 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, homopolimer, monooktadekanian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-8 STEARATE |

CAS No: | 37349-34-1 |

Chem./Iupac name: | 1,2,3-propanotriol, homopolimer, monooktadekanian. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-3 STEARATE SE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 TETRAISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 TETRAOLEATE |

CAS No: | 34424-98-1 |

Einecs/Elincs No: | 252-011-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas tetraoleinowy, tetraester z dekagliceryną. |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 TETRASTEARATE |

CAS No: | 72347-89-8 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 TRIOLEATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-10 TRISTEARATE |

CAS No: | 12709-64-7 |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGLYCERYL-6 TRISTEARATE |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYGONATUM OFFICINALE |

CAS No: | 90082-98-7 |

Einecs/Elincs No: | 290-191-9 |

Chem./Iupac name: | Polygonatum officinale, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polygonatum officinale, Liliaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLYGONUM AVICULARE |

CAS No: | 84604-04-6 |

Einecs/Elincs No: | 283-280-9 |

Chem./Iupac name: | Polygonum aviculare, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp. otrzymywane z Polygonum aviculare, Polygonaceae. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | POLYGONUM BISTORTA |

CAS No: | 84012-36-2 |

Einecs/Elincs No: | 281-680-8 |

Chem./Iupac name: | Polygonum bistorta, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polygonum bistorta, Polygonaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLYGONUM FAGOPYRUM |

CAS No: | 89958-09-8 |

Einecs/Elincs No: | 289-631-2 |

Chem./Iupac name: | Gryka, ekstrakt. Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polygonum fagopyrum L., Polygonaceae. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLYGONUM MULTIFLORUM |

Chem./Iupac name: | Ekstrakty i ich fizycznie zmodyfikowane pochodne takie jak nalewki, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałość itp., otrzymywane z Polygonum multiflorum. |

Function: | substancje botaniczne |

INCI name: | POLYHYDROXYSTEARIC ACID |

Function: | środki emulgujące |

INCI name: | POLYISOBUTENE |

CAS No: | 9003-27-4 |

Chem./Iupac name: | 1-propeno, 2-metylo-, homopolimer. |

Function: | substancje wiążące/substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYISOPRENE |

CAS No: | 9003-31-0 |

Chem./Iupac name: | 1,3-butadieno, 2-metylo-, homopolimer. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | POLYLYSINE |

Function: | dodatki |

INCI name: | POLYMETHACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

CAS No: | 68039-13-4 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYMETHACRYLIC ACID |

CAS No: | 25087-26-7 |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYMETHOXY BICYCLIC OXAZOLIDINE |

CAS No: | 56709-13-8 |

Function: | środki przeciwdrobnoustrojowe |

INCI name: | POLYMETHYL ACRYLATE |

CAS No: | 9003-21-8 |

Chem./Iupac name: | Poli[1-(metoksykarbonylo)etylen]. |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYMETHYLGLUTAMATE |

CAS No: | 25086-16-2 |

Function: | substancje wiążące |

INCI name: | POLYMETHYL METHACRYLATE |

CAS No: | 9011-14-7 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, ester metylu, homopolimer. |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE |

CAS No: | 68554-70-1 |

Function: | dodatki |

INCI name: | POLYOXYISOBUTYLENE/METHYLENE UREA COPOLYMER |

Function: | substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYOXYMETHYLENE UREA |

CAS No: | 68611-64-3 |

Einecs/Elincs No: | 271-898-1 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, produkty reakcji z formaldehydem. |

Function: | środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYPENTENE |

CAS No: | 9078-70-0 |

Chem./Iupac name: | Penten, homopolimer. |

Function: | środki zmiękczające |

INCI name: | POLYPERFLUOROISOPROPYL ETHER |

Chem./Iupac name: | Oksiran, trifluoro(trifluorometylo)-, homopolimer. |

Function: | dodatki |

INCI name: | POLYPROPYLENE |

INN: | polipropen 25 |

CAS No: | 9003-07-0 |

Chem./Iupac name: | 1-propen, homopolimer. |

Function: | substancje błonotwórcze/środki regulujące lepkość |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-1 |

CAS No: | 75345-27-6 |

Chem./Iupac name: | Poli[(dimetyloimino)-2-buteno-1,4-diylu chlorek], α-[4-[tris(2-hydroksyetylo)amonio]-2-butenylo]-ω-[tris(2-hydroksyetylo)amoniowy]-, dichlorek. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-10 |

CAS No: | 81859-24-7 53568-66-4 |

Chem./Iupac name: | Celuloza, 2-(2-hydroksy-3-(trimetyloamonio)propoksy)etylu eter, chlorek. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-11 |

CAS No: | 53633-54-8 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, 2-(dimetyloamino)etylu ester, polimer z 1-etenylo-2-pirolidynon, związek z dietylu siarczanem. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-12 |

CAS No: | 68877-50-9 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, [1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-1,4a-dimetylo-7-(1-metyloetylo)-1-fenantrenylo]metylo ester [1r-(1α,4αβ,4bα,10aα)]-, polimer z 2-(dietyloamino)etylo 2-metylo-2-propenian, etylo-2-metylo-2-propenian, związek dimeryczny, sulfonowany. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-13 |

CAS No: | 68877-47-4 |

Chem./Iupac name: | Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, 2-(dietyloamino)etylu ester, polimer z etylem 2-metylo-2-propenian i (Z)-9-oktadecenylo-2-metylo-2-propenian, związek dimetylosiarczanu. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-14 |

CAS No: | 27103-90-8 |

Chem./Iupac name: | Etanamina, N,N,N-trimetylo-2-[(2-metylo-1-okso-2-propenylo)oksy]-, metylosiarczan, homopolimer. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-15 |

CAS No: | 35429-19-7 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-16 |

CAS No: | 95144-24-4 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-17 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-18 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-19 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-2 |

CAS No: | 68555-36-2 63451-27-4 |

Chem./Iupac name: | Mocznik, N,N'-bis[3-(dimetyloamino)propylo]-, polimer z 1,1'-oksybis(2-chloroetan). |

Function: | środki antystatyczne/środki zmiękczające/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-20 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | PQLYQUATERNIUM-22 |

CAS No: | 53694-17-0 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-24 |

CAS No: | 107987-23-5 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-27 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-28 |

CAS No: | 131954-48-8 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-29 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-30 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-31 |

CAS No: | 136505-02-7 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-32 |

CAS No: | 35429-19-7 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-33 |

CAS No: | 69418-26-4 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-34 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-35 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-36 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-37 |

CAS No: | 26161-33-1 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-39 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-4 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-42 |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-5 |

CAS No: | 26006-22-4 |

Chem./Iupac name: | Etanamina, N,N,N-trimetylo-2-[(2-metylo-1-okso-2-propenylo)oksy]-, metylosiarczan, polimer z 2-propenamidem. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-6 |

CAS No: | 26062-79-3 |

Chem./Iupac name: | 2-propeno-1-amina, N,N-dimetylo-N-2-propenylo-, chlorek, homopolimer. |

Function: | środki antystatyczne/substancje błonotwórcze |

INCI name: | POLYQUATERNIUM-7 |

CAS No: | 26590-05-6 |

Chem./Iupac name: | 2-propeno-1-amina, N,N-dimetylo-N-2-propenylo-, chlorek, polimer z 2-propenamidem. |

Function: | śro