31996D0079

96/79/EF: Kommissionens beslutning af 12. januar 1996 om zootekniske certifikater for sæd, æg og embryoner fra registrerede hovdyr (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 019 af 25/01/1996 s. 0041 - 0049


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12. januar 1996 om zootekniske certifikater for sæd, æg og embryoner fra registrerede hovdyr (Tekst af betydning for EØS) (96/79/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Det zootekniske certifikat skal indeholde bestemte oplysninger vedrørende oprindelse og identifikation af det dyr, som sæd, æg eller embryoner stammer fra;

selve certifikatet er ikke nødvendigt, hvis de i denne beslutning anførte oplysninger allerede fremgår af referencedokumenter vedrørende omhandlede sæd, æg eller embryoner;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Certifikatet for sæd af registrerede hovdyr skal indeholde følgende angivelser:

1) Oplysninger om donorhingsten:

- udstedende organ

- navn og adresse på oprindelsesstambogen

- race

- oprindelige stambogsnummer (hvis det foreligger)

- dyrets navn

- certifikatets udstedelsesdato

- identifikationssystem (f.eks. mikrochip, tatovering, brændemærke, billede)

- identifikation

- oplysning om, hvorvidt der er foretaget blodtypebestemmelse eller anden test, der giver en tilsvarende videnskabelig garanti for afstamningen

- fødselsdato

- ejerens navn og adresse

- navn og stambogsnummer for forældrene og morfaderen samt stambøgernes navne

- resultater af individprøver og avlsværdivurderinger (fakultativ).

2) Oplysninger om sæden:

- identifikation

- antal doser

- opsamlingsdato

- sædopsamlingscentrets/-centrenes navn og adresse samt registreringsnummer

- modtagerens navn og adresse.

Artikel 2

De i artikel 1 foreskrevne angivelser kan meddeles:

1) i form af et certifikat som vist i bilag I

2) i dokumenter, der ledsager sæd fra hovdyr, i så fald skal myndighederne ved følgende påtegning attestere, at de i artikel 1 omhandlede angivelser er anført i de pågældende dokumenter:

»Undertegnede attesterer herved, at nærværende dokumenter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«

Artikel 3

Certifikatet for æg af registrerede hovdyr skal indeholde følgende angivelser:

1) Oplysninger om donorhoppen:

- alle de i artikel 1, nr. 1, omhandlede oplysninger.

2) Oplysninger om ægget

- identifikation

- opsamlingsdato

- ægopsamlingsholdets/-holdenes navn og adresse samt registreringsnummer

- modtagerens navn og adresse.

Hvis der er mere end et æg pr. strå, skal dette klart angives, og æggene skal desuden være fra samme moderdyr.

Artikel 4

De i artikel 3 foreskrevne angivelser kan meddeles:

1) i form af et certifikat som vist i bilag II

2) i dokumenter, der ledsager æg fra enhovede dyr; i så fald skal myndighederne ved følgende påtegning attestere, at de i artikel 3 omhandlede angivelser er anført i de pågældende dokumenter:

»Undertegnede attesterer herved, at nærværende dokumenter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«

Artikel 5

Certifikatet for embryoner af registrerede hovdyr skal indeholde følgende angivelser:

1) Oplysninger om donorhingsten og donorhoppen:

- alle de i artikel 1, nr. 1, omhandlede oplysninger.

2) Oplysninger om embryonerne:

- identifikation

- opsamlingsdato

- dato for inseminering eller bedækning

- embryonopsamlingsholdets/-holdenes navn og adresse samt registreringsnummer

- modtagerens navn og adresse.

Hvis der er mere end et embryon pr. strå, skal dette klart angives, og embryonerne skal desuden være af samme afstamning.

Artikel 6

De i artikel 5 foreskrevne angivelser kan meddeles:

1) i form af et certifikat som vist i bilag III

2) i dokumenter, der ledsager embryoner fra enhovede dyr; i så fald skal myndighederne ved følgende påtegning attestere, at de i artikel 5 omhandlede angivelser er anført i de pågældende dokumenter:

»Undertegnede attesterer herved, at nærværende dokumenter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

BILAG I

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG II

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG III

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>