31996D0078Official Journal L 019 , 25/01/1996 P. 0039 - 0040


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. januarja 1996

o določitvi pogojev za vpis in registracijo kopitarjev v rodovniške knjige za pleme

(Besedilo velja za EGP)

(96/78/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

od upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti 1, in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ker naj bi bila po členu 4(2)(b) Direktive 90/427/EGS vzpostavljena usklajena merila za vpis kopitarjev v rodovniške knjige;

ker je zato treba določiti merila za vpis kopitarjev v rodovniške knjige za pleme;

ker morajo biti pred vpisom v rodovniško knjigo izpolnjeni natančno določeni pogoji glede linij in rodov ter identifikacije;

ker naj bi bila rodovniška knjiga razdeljena na različne dele in razdelke tako, da nekateri tipi živali ne bi bili izključeni;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Za vpis v glavni del rodovniške knjige za svojo pasmo morajo registrirani kopitarji:

- izvirati od staršev, ki so bili vpisani v glavni del rodovniške knjige iste pasme, in imeti poreklo, določeno v skladu s pravili te rodovniške knjige,

- biti kot žrebeta identificirani pred odstavitvijo v skladu s pravili te rodovniške knjige, ki mora zahtevati najmanj potrdilo o pripustu.

2. Z odstopanjem od prve alinee odstavka 1 se lahko žival vpiše v glavni del rodovniške knjige za uporabo v programu križanja, ki ga v skladu s pravili te rodovniške knjige sprejme organizacija ali združenje. V programu križanja je treba navesti pasme, katerih uporaba je dovoljena.

Člen 2

1. Glavni del rodovniške knjige se lahko razdeli v skladu s številko 3(b) pete alinee Priloge k Odločbi Komisije 92/353/EGS 2 o določitvi meril za priznanje ali odobritev organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za registrirane kopitarje, na več razdelkov glede na lastnosti živali. V enega teh razdelkov se smejo vpisati samo kopitarji, ki izpolnjujejo merila iz člena 1.

2. Če je glavni del rodovniške knjige razdeljen v več razdelkov, se žival iz druge rodovniške knjige vpiše v razdelek rodovniške knjige, za katerega izpolnjuje merila.

Člen 3

1. Organizacija ali združenje, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da se žival, ki ne izpolnjuje meril iz člena 1, lahko vpiše v dodatni del te rodovniške knjige. Žival mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- biti mora identificirana v skladu s pravili rodovniške knjige,

- ocenjene morajo biti njene osnovne pasemske značilnosti,

- izkazati mora minimalne delovne sposobnosti, kakor je določeno s pravili rodovniške knjige.

2. Organizacija ali združenje naj bi določila pravila, ki omogočajo, da se potomci takih živali vpišejo v glavni del rodovniške knjige.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. januarja 1996

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

1 UL L 224, 18.8.1990, str. 55.

2 UL L 192, 11.7.1992, str. 63.