31995R3050

Rådets förordning (EG) nr 3050/95 av den 22 december 1995 om tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt Gemensamma tulltaxan för vissa varor som är avsedda att användas vid byggnad, underhåll och reparation av luftfartyg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 320 , 30/12/1995 s. 0001 - 0013


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3050/95 av den 22 december 1995 om tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt Gemensamma tulltaxan för vissa varor som är avsedda att användas vid byggnad, underhåll och reparation av luftfartyg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

och med beaktande av följande:

Produktionen inom gemenskapen av de varor som omnämns i denna förordning är för närvarande otillräcklig eller obefintlig, varför producenterna inte kan täcka behovet hos gemenskapens användarindustrier.

Det ligger i gemenskapens intresse att införa fullständig befrielse från autonoma tullar enligt gemensamma tulltaxan för dessa produkter.

Det åligger gemenskapen att besluta om befrielse från dessa autonoma tullar.

Dessa förordningar om tillfällig befrielse från autonoma tullar för luftfartyg har inte ändrats i sak under de senaste åren. För att rationalisera genomförandet av de berörda åtgärderna förefaller det därför lämpligt att inte begränsa förordningens giltighetstid, eftersom en anpassning av dess räckvidd vid behov kan ske med hjälp av en rådsförordning.

Ändringarna i Kombinerade nomenklaturen och TARIC-koderna medför ingen ändring i sak. I förenklingssyfte bör kommissionen ges möjlighet att, efter att ha inhämtat yttrande från Tullkodexkommittén, företa nödvändiga ändringar och tekniska anpassningar i bilagorna till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som förtecknas i bilagan befrias fullständigt från de autonoma tullarna enligt Gemensamma tulltaxan, under förutsättning att varorna är avsedda att användas vid byggnad, underhåll och reparation av luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg. Kontrollen av slutanvändningen skall ske i enlighet med artiklarna 291 till 304 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om vissa bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om upprättandet av gemenskapens tullkodex (1).

Artikel 2

De bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning och särskilt ändringar och tekniska anpassningar i den mån sådana behövs till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen eller TARIC-koderna, beslutas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 3.

Artikel 3

1. Kommissionen skall biträdas av den tullkodexkommité som tillsattes genom artikel 247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta om åtgärder som är omedelbart tillämpliga. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna i tre månader räknat från den dag då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

3. Kommittén får undersöka alla frågor som rör tillämpningen av denna förordning och som tas upp av dess ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1995.

På rådets vägnar

L. ATIENZA SERNA

Ordförande

(1) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1762/95 (EGT nr L 171, 21.7.1995, s. 8).

(2) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA

>Plats för tabell>