31995R2917Uradni list L 305 , 19/12/1995 str. 0053 - 0053


Uredba Komisije (ES) št. 2917/95

z dne 18. decembra 1995

o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1162/95 z dne 23. maja 1995 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2147/95 [2], in zlasti člena 12 Uredbe,

ker je treba pri prilagoditvi nadomestil upoštevati znesek, enak mesečnemu povečanju intervencijske cene za neoluščeni riž v mesecih od oktobra do julija;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 12 Uredbe (ES) št. 1162/95 se dodata odstavka 4 in 5:

"4. Znesek nadomestila, ki se uporablja skladno s členom 14 Uredbe (EGS) št. 1418/76 za proizvode, navedene v členu 1(1)(a) in (b) te uredbe, se v mesecih od oktobra do vključno julija prilagodi za znesek, enak mesečnemu povečanju intervencijske cene za neoluščeni riž, določene za tisto tržno leto, na podlagi stopnje predelave in ustreznega količnika predelave.

5. Kadar seže rok veljavnosti dovoljenja preko konca tržnega leta, se nadomestila zmanjšajo za razliko med intervencijskima cenama za neoluščeni riž v dveh tržnih letih, na podlagi stopnje predelave in ustreznega količnika predelave.

Razlika v ceni nastopi 1. septembra in se opredeli kot:

(a) razlika za intervencijsko ceno za neoluščeni riž za prejšnje in novo tržno leto, brez kakršnega koli mesečnega povečanja;

(b) znesek, enak mesečnemu povečanju, pomnožen s številom mesecev od oktobra in do vključno meseca, ko je bil vložen zahtevek za dovoljenje.

Navedena dejavnika se preračunata z ustreznim količnikom predelave, veljavnim v času izvoza proizvoda.

Nadomestila se znižajo za (a) in (b) na podlagi stopnje brušenosti in se povečajo od oktobra novega tržnega leta za mesečno povečanje, ki velja za novo tržno leto, skladno s pravili iz odstavka 4."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za dovoljenja, izdana 1. septembra 1995 ali pozneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 117, 24.5.1995, str. 2.

[2] UL L 215, 9.9.1995, str. 4.

--------------------------------------------------