31995R2916Úradný vestník L 305 , 19/12/1995 S. 0049 - 0052


Nariadenie Komisie (ES) č. 2916/95

z 18. decembra 1995,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia, týkajúce sa spoločnej organizácie trhov s mäsom z hydiny a vajcami a spoločného systému obchodovanie pre ovalbumín a laktalbumín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pri úpravách nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používanej pre poľnohospodárske výrobky [1] v znení nariadenia (EHS) č. 3209/89 [2], najmä na jeho článok 2 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami [3] v poslednom znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a nariadenia Rady (ES) č. 3290/94 [4], najmä na jeho články 3 (2), 5 (4), 6 (4) a 18 (13),

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s mäsom z hydiny [5] v poslednom znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a nariadenia Rady (ES) č. 3290/94, najmä na jeho články 5 (4) a 8 (12),

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania pre ovalbumín a laktalbumín [6] v poslednom znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a nariadenia Rady (ES) č. 3290/94, najmä na jeho články 2 (2), 3 (4) a 4 (4),

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 715/90 z 5. marca 1990 o úpravách uplatniteľných pre poľnohospodárske výrobky a niektoré druhy tovarov vyrábané spracovaním poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo štátov AKT alebo zámorských krajín a území (ZKÚ) [7] v znení nariadenia (EHS) č. 2484/94 [8], najmä na jeho článok 27 (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3491/93 z 13. decembra 1993 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Maďarskou republikou na strane druhej [9] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 3379/94 [10], najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3492/93 z 13. decembra 1993 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Poľskou republikou na strane druhej [11] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 3379/94, najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3296/94 z 19. decembra 1994 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Českou republikou na strane druhej [12] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 3379/94, najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3297/94 z 19. decembra 1994 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej [13] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 3379/94, najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1601/92 z 15. júna 1992 týkajúce sa špecifických opatrení pre Kanárske ostrovy vzhľadom na niektoré poľnohospodárske výrobky [14] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 2537/95 [15], najmä na jeho článok 3 (4),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 otvárajúce a ustanovujúce spravovanie niektorých tarifných kvót spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a pre bravčové mäso, mäso z hydiny, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky [16] v poslednom znení nariadenia Komisie (ES) č. 2198/95 [17], najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3641/93 z 20. decembra 1993 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Dočasnej dohody o obchode a záležitostiach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre uhlie a oceľ na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej [18] v znení nariadenia (ES) č. 3379/94, najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3642/93 z 20. decembra 1993 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Dočasnej dohody o obchode a záležitostiach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre uhlie a oceľ na jednej strane a Rumunskom na strane druhej [19] v poslednom znení nariadenia (ES) č. 3379/94, najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1275/95 z 29. mája 1995 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Dohody o voľnom obchode a záležitostiach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Európskym spoločenstvom pre uhlie a oceľ na jednej strane a Estónskou republikou na strane druhej [20], najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1276/95 z 29. mája 1995 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Dohody o voľnom obchode a záležitostiach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Európskym spoločenstvom pre uhlie a oceľ na jednej strane a Lotyšskou republikou [21] na strane druhej a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1277/95 z 29. mája 1995 o niektorých postupoch pri uplatňovaní Dohody o voľnom obchode a záležitostiach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Európskym spoločenstvom pre uhlie a oceľ na jednej strane a Litovskou republikou na strane druhej [22], najmä na jeho článok 1,

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 2448/95 z 10. októbra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [23] s účinnosťou od 1. januára 1996, stanovuje rozdelenie kódov CN 01051910, 01059100, 02073990, 02075010, 02075090 a 160239 a úplne reviduje položky CN 0207 a 3502; keďže niektoré nariadenia týkajúce sa sektorov mäsa z hydiny a vajec a spoločného systému obchodovania pre ovalbumín a laktalbumín by mali byť prispôsobené týmto zmenám a doplnkom;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mäso z hydiny a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Kód CN 020731 sa nahrádza kódom CN 020734; kódy CN 02073990 a 020750 sa nahrádzajú kódmi CN 02071391, 02071491, 02072691, 02072791, 02073591, 02073681, 02073685 a 02073689; kód 160232 sa vkladá za kód 160231:

- v článku 1 (1) nariadenia (EHS) č. 2777/75,

- v článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 109/80 [24].

2. Kód CN 010512 sa vkladá pred kód CN 010519:

- v článku 1 nariadenia (EHS) č.109/80,

- v článku 1 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 2782/75 [25]

3. Kód CN 160232 sa vkladá pred kód CN 160239:

- v článku 6 (2) nariadenia (EHS) č. 715/90,

- v článku 1 a článku 3(1) b) nariadenia Komisie (EHS) č. 903/90 [26].

4. Kód CN 020723 sa nahrádza kódom CN 020733 v prílohe I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1729/92 [27].

5. Kódy CN uvedené v prílohách k nariadeniam uvedeným nižšie sa nahrádzajú zodpovedajúcimi kódmi CN podľa tabuľky zhody uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu:

- Nariadenie (EHS) č. 2771/75,

- Nariadenie Komisie (EHS) č. 2699/93 [28],

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 [29],

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1559/94 [30],

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1474/95 [31],

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 [32],

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1866/95 [33].

6. Článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2783/75 sa nahrádza nasledovným článkom:

"Článok 1

Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, na nasledovné výrobky sa vzťahujú colné sadzby zo Spoločného colného sadzobníka:

Kód CN | Opis |

3502 | Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu: |

| – Ovalbumín: |

ex350211 | – – Sušený |

35021190 | – – – Iné (než nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu) |

ex350219 | – – Iné: |

35021990 | – – – Iné (než nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu) |

ex350220 | – Laktalbumín, vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov: |

| – – Iné (než nevhodný alebo nespôsobilý na ľudskú spotrebu) |

35022091 | – – – Sušený (napríklad vo forme fólií, šupiniek, vločiek, prášku) |

35022099 | – – – Iné" |

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 1995

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 34, 9.12.1979, s. 2.

[2] Ú. v. ES L 312, 27.10.1989, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

[4] Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105.

[5] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

[6] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104.

[7] Ú. v. ES L 84, 30.3.1990, s. 85.

[8] Ú. v. ES L 265, 15.10.1994, s. 3.

[9] Ú. v. ES L 319, 21.12.1993, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 3.

[11] Ú. v. ES L 319, 21.12.1993, s. 4.

[12] Ú. v. ES L 341, 30.12.1994, s. 14.

[13] Ú. v. ES L 341, 30.12.1994, s. 17.

[14] Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13.

[15] Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 10.

[16] Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1.

[17] Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3.

[18] Ú. v. ES L 333, 31.12.1993, s. 16.

[19] Ú. v. ES L 333, 31.12.1993, s. 17.

[20] Ú. v. ES L 124, 7.6.1995, s. 1.

[21] Ú. v. ES L 124, 7.6.1995, s. 2.

[22] Ú. v. ES L 124, 7.6.1995, s. 3.

[23] Ú. v. ES L 259, 30.10.1995, s. 1.

[24] Ú. v. ES L 14, 19.1.1980, s. 14.

[25] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100.

[26] Ú. v. ES L 93, 10.4.1990, s. 20.

[27] Ú. v. ES L 179, 1.7.1992, s. 107.

[28] Ú. v. ES L 245, 1.10.1993, s. 88.

[29] Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9.

[30] Ú. v. ES L 166, 1.7.1994, s. 62.

[31] Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 19.

[32] Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.

[33] Ú. v. ES L 179, 29.7.1995, s. 26.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

EKVIVALENČNÁ TABUĽKA

Kódy CN 1995 | Kódy CN 1996 | Kódy CN 1995 | Kódy CN 1996 | Kódy CN 1995 | Kódy CN 1996 |

01051910 | 01051200 | 02073935 | 02072630 | 02074241 | 02072750 |

| 01051920 | 02073937 | 02072640 | 02074251 | 02072760 |

01059100 | 01059200 | 02073941 | 02072650 | 02074259 | 02072770 |

| 01059300 | 02073943 | 02072660 | 02074271 | 02072780 |

02071011 | 02071110 | 02073945 | 02072670 | 02074290 | 02072799 |

02071015 | 02071130 | 02073947 | 02072680 | 02074311 | 02073611 |

02071019 | 02071190 | 02073951 | 02072699 | 02074315 | 02073615 |

02071031 | 02072410 | 02073953 | 02073511 | 02074321 | 02073621 |

02071039 | 02072490 | 02073955 | 02073515 | 02074323 | 02073623 |

02071051 | 02073211 | 02073957 | 02073521 | 02074325 | 02073625 |

02071055 | 02073215 | 02073961 | 02073523 | 02074331 | 02073631 |

02071059 | 02073219 | 02073963 | 02073525 | 02074341 | 02073641 |

02071071 | 02073251 | 02073965 | 02073531 | 02074351 | 02073651 |

02071079 | 02073259 | 02073967 | 02073541 | 02074353 | 02073653 |

02071090 | 02073290 | 02073971 | 02073551 | 02074361 | 02073661 |

02072110 | 02071210 | 02073973 | 02073553 | 02074363 | 02073663 |

02072190 | 02071290 | 02073975 | 02073561 | 02074371 | 02073671 |

02072210 | 02072510 | 02073977 | 02073563 | 02074381 | 02073679 |

02072290 | 02072590 | 02073981 | 02073571 | 02074390 | 02073690 |

02072311 | 02073311 | 02073983 | 02073579 | 02075010 | 02073681 |

02072319 | 02073319 | 02073985 | 02073599 | | 02073685 |

02072351 | 02073351 | 02073990 | 02071391 | 02075090 | 02071491 |

02072359 | 02073359 | | 02072691 | | 02072791 |

02072390 | 02073390 | | 02073591 | | 02073689 |

02073110 | 02073410 | 02074110 | 02071410 | 16023911 | 16023211 |

02073190 | 02073490 | 02074111 | 02071420 | | 16023921 |

02073911 | 02071310 | 02074121 | 02071430 | 16023919 | 16023219 |

02073913 | 02071320 | 02074131 | 02071440 | | 16023929 |

02073915 | 02071330 | 02074141 | 02071450 | 16023930 | 16023230 |

02073917 | 02071340 | 02074151 | 02071460 | | 16023940 |

02073921 | 02071350 | 02074171 | 02071470 | 16023990 | 16023290 |

02073923 | 02071360 | 02074190 | 02071499 | | 16023980 |

02073925 | 02071370 | 02074210 | 02072710 | 35021091 | 35021190 |

02073927 | 02071399 | 02074211 | 02072720 | 35021099 | 35021990 |

02073931 | 02072610 | 02074221 | 02072730 | 35029051 | 35022091 |

02073933 | 02072620 | 02074231 | 02072740 | 35029059 | 35022099 |

--------------------------------------------------