31995R2898Uradni list L 304 , 16/12/1995 str. 0017 - 0021


Uredba Komisije (ES) št. 2898/95

z dne 15. decembra 1995

o preverjanju skladnosti s standardi kakovosti za banane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker v skladu s členi 2 do 4 Uredbe (EGS) št. 404/93 določa Uredba Komisije (ES) št. 2257/94 [3] standarde kakovosti za banane, ki se potrošnikom prodajajo sveže; ker se ti standardi kakovosti nanašajo na banane, uvožene iz tretjih držav v fazi sprostitve v prost promet, na banane po poreklu iz Skupnosti, v fazi prvega pristanka v pristanišču Skupnosti, in na banane, ki se potrošnikom prodajajo sveže na proizvajalnem območju, v fazi odpreme iz pakirnice;

ker je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev enotne uporabe predpisov, zlasti glede preverjanja skladnosti;

ker je treba določiti, da se preverjanje skladnosti praviloma opravlja v fazi, za katero veljajo standardi v skladu z drugim odstavkom člena 1 Uredbe (ES) št. 2257/94, pri tem pa upoštevati naravo tega izredno pokvarljivega proizvoda in običaje trženja ter inšpekcijski nadzor, ki se uporabljajo v trgovini;

ker se za proizvode, za katere se pri pregledu ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za določeno fazo, šteje, da so v skladu s standardi; ker ta ocena ne posega v morebitne nenapovedane preglede, ki se opravijo kasneje, vse do faze dozorevanja v zorilnici;

ker preverjanje skladnosti ne sme biti sistematično ampak naključno in se mora izvajati tako, da se oceni celoten vzorec, naključno odvzet od pošiljke, ki jo pristojni organ izbere za preverjanje in za katerega se domneva, da je značilen za celotno serijo; ker bi bilo treba določiti, da se v ta namen uporablja ustrezne določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 2251/92 z dne 29. julija 1992 o nadzoru kakovosti svežega sadja inzelenjave [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3148/94 [5], glede na običaje in pridobljene izkušnje na tem področju;

ker vlada v trgovini z bananami močna konkurenca in so zato trgovci že sami začeli izvajati strog nadzor; ker zato nadzora ni treba opravljati v fazah, v katerih opravljajo nadzor trgovci, ki nudijo ustrezna jamstva glede delavcev ter naprav in pripomočkov za prekladanje in ki lahko zajamčijo, da so banane, ki jih tržijo v Skupnosti, v skladu s standardi Skupnosti; ker morajo takšne izjeme dovoliti države članice, na katerih ozemlju bi moral biti ta nadzor praviloma opravljen; ker je treba takšne izjeme preklicati, če standardi in pogoji v zvezi z njimi niso več izpolnjeni;

ker morajo ti trgovci pristojnim organom dajati podatke, da bi lahko le-ti izvajali nadzor;

ker potrdilo o skladnosti, ki se izda ob zaključku pregledov, vse do zaključne faze trženja ne more pomeniti spremnega dokumenta za banane, ampak glede na vsebino standarda le dokazilo o skladnosti s standardi Skupnosti za banane do faze zorilnice, ki se predloži na zahtevo pristojnega organa; ker je treba poudariti, da se banan, ki niso v skladu s standardi iz Uredbe (ES) št. 2257/94, v Skupnosti ne sme tržiti svežih;

ker Upravljalni odbor za banane ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice opravijo preglede v skladu s to uredbo, da preverijo, če so banane iz tarifne oznake KN ex0803, ki se potrošnikom prodajajo sveže, v skladu s standardi kakovosti iz Uredbe (ES) št. 2257/94.

Člen 2

Za banane, pridelane v Skupnosti, ki se bodo tržile sveže, je treba skladnost s standardi kakovosti Skupnosti preveriti pred nakladanjem na prevozno sredstvo. Pregled se lahko opravi tudi v pakirnici.

Za banane, ki se tržijo izven proizvodnega območja, se opravijo nenapovedani pregledi, ko se prvič raztovorijo drugod v Skupnosti.

Preglede iz predhodnih dveh pododstavkov se opravi v skladu s členom 7.

Člen 3

V skladu s členom 7 se banane iz tretjih držav pred sprostitvijo v prost promet pregleda glede skladnosti s standardi kakovosti Skupnosti v državi članici, kjer se v Skupnosti prvič raztovorijo.

Člen 4

1. Preverjanje skladnosti se opravi v skladu s členom 2 in členom 3, razen odstavka 7, Uredbe (EGS) št. 2251/92.

2. Če iz tehničnih razlogov skladnosti ni mogoče preveriti ob prvem raztovarjanju v Skupnosti, se pregled proizvodov opravi kasneje, najkasneje pa ob prispetju v zorilnico, glede proizvodov iz tretjih držav pa v vsakem primeru pred sprostitvijo v prost promet.

3. Za blago, katerega skladnost s standardi je bila ugotovljena, se po preverjanju skladnosti izda potrdilo, sestavljeno v skladu s Prilogo I.

Inšpekcijsko potrdilo za banane po poreklu iz tretjih držav se predloži carinskim organom, ki nato banane sprostijo v prost promet v Skupnosti.

4. V primeru neskladnosti se uporablja člen 3(9) in naslednji Uredbe (EGS) št. 2251/92.

5. Če pristojni organ določenega trgovskega blaga ni pregledal, da uradni žig na obvestilo iz člena 5 ali če tega ne stori, v primeru uvoženih proizvodov, o tem na drug ustrezen način pravočasno obvesti carinske organe.

6. Trgovci zagotovijo vse naprave in pripomočke, ki jih potrebuje pristojna služba za izvajanje nadzora v skladu s to uredbo.

Člen 5

Trgovec ali njegov zastopnik, ki ne izpolnjuje pogojev za izjeme iz člena 7, sporoči pravočasno pristojnemu organu vse potrebne podatke za identifikacijo serij in natančne podatke o kraju in datumu pakiranja ter odpreme banan, pridelanih v Skupnosti, predvideni kraj in datum raztovarjanja v Skupnosti za banane iz tretjih držav ali s proizvajalnih območij Skupnosti, in o prispetju v zorilnico za banane, ki jih ni mogoče pregledati, ko se prvič raztovorijo v Skupnosti.

Člen 6

1. Preverjanje skladnosti izvajajo službe ali organi, ki jih določi pristojni nacionalni organ. Ti organi morajo predložiti ustrezna jamstva za opravljanje takšnih pregledov, zlasti glede opreme, usposobljenosti in izkušenj.

2. Pristojni nacionalni organi lahko za opravljanje pregledov pooblastijo tudi zasebna podjetja, odobrena v ta namen, ki:

(a) zaposlujejo inšpektorje, ki so se udeležili usposabljanja, ki ga priznava pristojni organ;

(b) imajo potrebno opremo ter naprave in pripomočke za opravljanje preverjanja in analiz, potrebnih pri pregledih, in

(c) imajo ustrezne naprave za sporočanje podatkov.

3. Pristojni organi občasno preverjajo izvajanje in učinkovitost pregledov. Če ugotovijo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na pravilno izvajanje pregledov ali če pogoji niso več izpolnjeni, odobritev prekličejo.

Člen 7

1. Za trgovce, ki tržijo banane, pridelane v Skupnosti, ali banane, uvožene iz tretjih držav, preverjanje skladnosti s standardi kakovosti v fazah iz členov 2 in 3 ni potrebno, če:

(a) imajo zaposlene, ki imajo izkušnje s standardi kakovosti in potrebne naprave in opremo za delovanje in inšpekcijski nadzor,

(b) vodijo evidenco postopkov, ki jih izvajajo, in

(c) predložijo jamstva, da je kakovost banan, ki jih tržijo, v skladu s standardi Skupnosti.

Trgovci, oproščeni pregledov, morajo pridobiti potrdilo o oprostitvi preverjanja v skladu z vzorcem iz Priloge II.

2. Oprostitev preverjanja na zahtevo trgovca odobri inšpekcijska služba ali organ, ki ga imenuje pristojni nacionalni organ bodisi države članice proizvajalke, za banane, ki se tržijo na proizvodnem območju Skupnosti, ali države članice, v kateri se banane raztovorijo, za banane iz Skupnosti, ki se tržijo drugod v Skupnosti, in za banane, ki se uvažajo iz tretjih držav. Oprostitev preverjanja se odobri največ za tri leta in se lahko podaljša. Oprostitev za proizvode, ki se raztovorijo v državi članici, ki je dovolila takšno oprostitev, velja za celotni trg Skupnosti.

Pristojne službe ali organi prekličejo oprostitev, če ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na skladnost banan s standardi ali če pogoji iz odstavka 1 niso več izpolnjeni. Preklic je lahko začasen ali dokončen glede na resnost ugotovljenih pomanjkljivosti.

Države članice vodijo evidenco trgovcev z bananami, ki so oproščeni preverjanja, jim določijo registrske številke in to informacijo ustrezno objavijo.

3. Pristojne službe ali organi držav članic občasno preverjajo kakovost banan, ki jih tržijo trgovci iz odstavka 1, in izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka. Ti trgovci morajo zagotoviti tudi vse potrebne naprave in pripomočke za takšno preverjanje.

Te službe in organi Komisiji tudi pošljejo seznam trgovcev s potrdilom o oprostitvi preverjanja iz tega člena in morebitnih preklicev potrdil.

Člen 8

Ta uredba se uporablja brez poseganja v morebitne nenapovedane preglede na kraju samem, ki se opravijo kasneje do faze dozorevanja v zorilnici.

Člen 9

Uredba začne veljati 1. aprila 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 47, 25.2.1993, str. 1.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 245, 20.9.1994, str. 6.

[4] UL L 219, 4.8.1992, str. 9.

[5] UL L 332, 22.12.1994, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Potrdilo o oprostitvi preverjanja skladnosti s standardi kakovosti za banane

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------