09/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

13


31995R2869


L 303/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2869/95 AL COMISIEI

din 13 decembrie 1995

privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 (2), în special articolul 139,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (3),

întrucât articolul 139 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (denumit în continuare „regulamentul”) prevede că reglementările privind taxele sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 141;

întrucât articolul 139 alineatul (1) din regulament prevede că reglementările privind taxele stabilesc în special cuantumul taxelor și modul lor de percepere;

întrucât articolul 139 alineatul (2) din regulament prevede că valoarea taxelor trebuie stabilită astfel încât încasările să permită asigurarea, în principiu, a echilibrului bugetului Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”);

întrucât, cu toate acestea, în etapa de constituire a Oficiului, echilibrul nu poate fi atins decât prin intermediul unei subvenții înscrise în bugetul general al Comunităților Europene, în conformitate cu articolul 134 alineatul (3) din regulament;

întrucât taxa de bază pentru depunerea unei cereri de marcă comunitară include suma pe care Oficiul trebuie să o verse fiecărui oficiu central de proprietate industrială din statele membre pentru fiecare raport de cercetare pe care acesta îl furnizează, în conformitate cu articolul 39 alineatul (4) din regulament;

întrucât, în vederea asigurării flexibilității necesare, trebuie ca președintele Oficiului (denumit în continuare „președintele”) să fie abilitat să stabilească, în anumite condiții, plățile care pot fi datorate Oficiului pentru servicii pe care acesta le poate presta, precum și tarifele de acces la banca de date a Oficiului și de punere la dispoziție, într-un format recunoscut de mașină, a conținutului respectivei bănci de date, și să stabilească tarifele de vânzare a publicațiilor;

întrucât, pentru facilitarea plății taxelor și tarifelor, președintele trebuie abilitat să autorizeze modalitățile de plată, altele decât cele pe care prezentul regulament le prevede în mod explicit;

întrucât trebuie ca plata taxelor și datoriilor către Oficiu să fie stabilită în aceeași unitate monetară ca cea utilizată pentru bugetul Oficiului;

întrucât bugetul Oficiului este stabilit în ECU;

întrucât, de asemenea, stabilirea sumelor în ECU permite evitarea abaterilor care ar putea rezulta din variațiile cursului de schimb valutar;

întrucât plata în numerar trebuie efectuată în moneda statului membru în care se află sediul Oficiului;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 141 din regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispoziții generale

Sunt percepute în conformitate cu prezentul regulament:

(a)

taxele care trebuie plătite Oficiului, prevăzute de regulament și de Regulamentul (CE) nr. 2868/95;

(b)

tarifele stabilite de președinte, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și (2).

Articolul 2

Taxele prevăzute de regulament și de Regulamentul (CE) nr. 2868/95

Taxele care trebuie plătite Oficiului conform articolului 1 litera (a) sunt următoarele:

(în ECU)

1.

Taxă de bază pentru depunerea unei cereri de marcă individuală [articolul 26 alineatul (2); norma 4 litera (a)]

975

2.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă individuală [articolul 26 alineatul (2); norma 4 litera (b)]

200

3.

Taxă de bază pentru depunerea unei cereri de marcă colectivă [articolul 26 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (3); norma 4 litera (a) și norma 42]

1 675

4.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă colectivă [articolul 26 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (3); norma 4 litera (b) și norma 42]

400

5.

Taxă de opoziție [articolul 42 alineatul (3); norma 18 alineatul (1)]

350

6.

Taxă pentru modificarea reprezentării unei mărci comunitare [articolul 140 alineatul (2) punctul 1 și articolul 44 alineatul (2); norma 13 alineatul (2)]

200

7.

Taxă de bază pentru înregistrarea unei mărci individuale [articolul 45; norma 23 alineatul (1) litera (a)]

1 100

8.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă individuală [articolul 45; norma 23 alineatul (1) litera (b)]

200

9.

Taxă de bază pentru înregistrarea unei mărci colective [articolul 45 și articolul 64 alineatul (3); norma 23 alineatul (1) litera (a) și norma 42]

2 200

10.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă colectivă [articolul 45 și articolul 64 alineatul (3); norma 23 alineatul (1) litera (b) și norma 42]

400

11.

Taxă suplimentară pentru plata întârziată a taxei de înregistrare [articolul 140 alineatul (2) punctul 2; norma 23 alineatul (3)]

25 %

din taxa de înregistrare întârziată, de maxim 750 ECU

12.

Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci individuale [articolul 47 alineatul (1), norma 30 alineatul (2) litera (a)]

2 500

13.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă individuală [articolul 47 alineatul (1); norma 30 alineatul (2) litera (b)]

500

14.

Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci colective [articolul 47 alineatul (1) și articolul 64 alineatul (3); norma 30 alineatul (2) litera (a) și norma 42]

5 000

15.

Taxă pentru fiecare clasă de bunuri și servicii, peste clasa a treia, pentru o marcă colectivă [articolul 47 alineatul (1) și articolul 64 alineatul (3); norma 30 alineatul (2) litera (b) și norma 42]

1 000

16.

Taxă suplimentară pentru plata întârziată a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cererii de reînnoire cu întârziere [articolul 47 alineatul (3); norma 30 alineatul (2) litera (c)]

25 %

din taxa de reînnoire întârziată, de maxim 1 500 ECU

17.

Taxă pentru cererea de decădere sau în nulitate [articolul 55 alineatul (2); norma 39 alineatul (2)]

700

18.

Taxă de contestație [articolul 59; norma 49 alineatul (1)]

800

19.

Taxă pentru restitutio in integrum [articolul 78 alineatul (3)]

200

20.

Taxă de transformare a unei mărci într-o cerere de marcă națională [articolul 109 alineatul (1); norma 45 alineatul (2)]

200

21.

Taxă de înscriere a transferului integral sau parțial al unei mărci comunitare [articolul 24 și articolul 140 alineatul (2) punctul 4; norma 31 alineatele (4) și (8)]

200

pentru fiecare înscriere, dar, în cazul în care sunt exprimate mai multe solicitări în aceeași cerere sau în același timp, taxa nu trebuie să depășească totalul de 1 000 ECU

22.

Taxă de înregistrare a transferului integral sau parțial al unei mărci comunitare înregistrate [articolul 140 alineatul (2) punctul 4; norma 31 alineatul (4)]

200

pentru fiecare înregistrare, dar, în cazul în care sunt exprimate mai multe solicitări în aceeași cerere sau în același timp, taxa nu trebuie să depășească totalul de 1 000 ECU

23.

Taxă de înregistrare a unei licențe sau a altui drept privind o marcă comunitară înregistrată [articolul 140 alineatul (2) punctul 5; 33 alineatul (1)] sau a unei cereri de marcă comunitară [articolul 140 alineatul (2) punctul 6; norma 33 alineatul (4)]:

(a)

acordarea licenței

(b)

cedarea licenței

(c)

crearea unui drept in rem

(d)

cedarea unui drept in rem

(e)

măsura de executare silită

200

pentru fiecare înregistrare, dar, în cazul în care sunt exprimate mai multe solicitări în aceeași cerere sau în același timp, taxa nu trebuie să depășească totalul de 1 000 ECU

24.

Taxă de anulare a înregistrării licenței sau a altui drept [articolul 140 alineatul (2) punctul 7; norma 35 alineatul (3)]

200

pentru fiecare anulare, dar, în cazul în care sunt exprimate mai multe solicitări în aceeași cerere sau în același timp, taxa nu trebuie să depășească totalul de 1 000 ECU

25.

Taxă de modificare a unei mărci comunitare înregistrate [articolul 140 alineatul (2) punctul 8; norma 25 alineatul (2)]

200

26.

Taxă de eliberare a copiei unei cereri de marcă comunitară [articolul 140 alineatul (2) punctul 12; norma 89 alineatul (5)], a copiei certificatului de înregistrare [articolul 140 alineatul (2) punctul 3; norma 24 alineatul (2)] sau a unui extras din registru [articolul 140 alineatul (2) punctul 9; 84 alineatul (6)]

 

(a)   copie sau extras necertificate

10

(b)   copie sau extras certificate

30

27.

Taxă de acces la dosar [articolul 140 alineatul (2) punctul 10; norma 89 alineatul (1)]

30

28.

Taxă de eliberare a copiilor documentelor [articolul 140 alineatul (2) punctul 11; norma 89 alineatul (5)]

 

(a)   copie necertificată

10

(b)   copie certificată

30

suplimentar pentru fiecare pagină, atunci când se depășesc 10 pagini

1

29.

Taxă de comunicare a informațiilor cuprinse într-un dosar [articolul 140 alineatul (2) punctul 13; norma 90)]

10

suplimentar pentru fiecare pagină, atunci când se depășesc 10 pagini

1

30.

Taxă de revizuire a stabilirii costurilor de procedură care trebuie rambursate [articolul 140 alineatul (2) punctul 14; norma 94 alineatul (4)]

100

Articolul 3

Tarife stabilite de președinte

(1)   Președintele stabilește cuantumul tarifelor care trebuie plătite pentru prestarea serviciilor asigurate de Oficiu, altele decât cele prevăzute la articolul 2.

(2)   Președintele stabilește cuantumul tarifelor care trebuie plătite pentru Buletinul Mărcilor Comunitare, Jurnalul Oficial al Oficiului și toate celelalte publicații ale Oficiului.

(3)   Cuantumul tarifelor este stabilit în ECU.

(4)   Cuantumul tarifelor stabilite de către președinte în conformitate cu alineatele (1) și (2) se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 4

Scadența taxelor și tarifelor

(1)   Taxele și tarifele a căror scadență nu este prevăzută de regulament sau de Regulamentul (CE) nr. 2868/95 sunt scadente la data primirii solicitării pentru serviciul supus unei taxe sau unui tarif.

(2)   Președintele poate decide să nu condiționeze prestarea serviciilor prevăzute la alineatul (1) de plata în avans a taxelor și tarifelor aferente.

Articolul 5

Plata taxelor și tarifelor

(1)   Taxele și tarifele datorate Oficiului trebuie plătite prin:

(a)

plată sau virament într-un cont bancar al Oficiului;

(b)

remiterea sau expedierea de cecuri plătibile Oficiului sau

(c)

numerar.

(2)   Președintele poate autoriza mijloace de plată, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), în special plata efectuată prin intermediul conturilor curente deschise la Oficiu.

(3)   Deciziile adoptate de președinte în temeiul alineatului (2) se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 6

Monede naționale

(1)   Plățile sau viramentele într-un cont bancar, prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a), remiterea sau expedierea cecurilor în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b), precum și orice alt mijloc de plată autorizat de președinte în temeiul articolului 5 alineatul (2), se efectuează în ECU.

(2)   Plățile în numerar prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c) trebuie efectuate în moneda națională a statului membru în care își are sediul Oficiul. Președintele stabilește contravaloarea în ECU a monedei naționale pe baza cursului de schimb valutar valabil, stabilit zilnic de către Comisie și publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3320/94 al Consiliului (4).

Articolul 7

Informații privind plata

(1)   Orice plată trebuie să indice numele persoanei care o efectuează, precum și datele necesare pentru a permite Oficiului să determine de îndată obiectul plății. Se furnizează în special următoarele informații:

(a)

atunci când se plătește taxa de cerere, obiectul plății, respectiv „taxa de cerere”;

(b)

atunci când se plătește taxa de înregistrare, numărul de dosar atribuit cererii care face obiectul înregistrării și obiectul plății, respectiv „taxa de înregistrare”;

(c)

atunci când se plătește taxa de opoziție, numărul dosarului atribuit cererii și numele solicitantului mărcii comunitare împotriva căruia s-a formulat opoziția, precum și obiectul plății, respectiv „taxa de opoziție”;

(d)

atunci când se plătește taxa de cerere de decădere sau în nulitate, numărul de înregistrare și numele titularului mărcii comunitare împotriva căruia este îndreptată cererea, precum și obiectul plății, respectiv „taxa de cerere de decădere” sau „taxa de cerere în nulitate”.

(2)   În cazul în care obiectul plății nu este identificabil de îndată, Oficiul invită persoana care a efectuat plata să comunice obiectul acesteia în scris, într-un termen stabilit. În cazul în care persoana nu dă curs invitației în timp util, plata este considerată ca nefiind efectuată. Suma vărsată este rambursată.

Articolul 8

Data la care plata este considerată ca fiind efectuată

(1)   Data la care Oficiul consideră orice plată ca fiind efectuată este următoarea:

(a)

în cazurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a), data la care cuantumul plății sau al viramentului intră efectiv într-un cont bancar al Oficiului;

(b)

în cazul prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (b), data primirii cecului de către Oficiu, cu condiția încasării cecului;

(c)

în cazul prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (c), data încasării numerarului.

(2)   Atunci când președintele autorizează, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (2), plata taxelor prin alte metode decât cele prevăzute la articolul 5 alineatul (1), el stabilește și data la care plata este considerată ca fiind efectuată.

(3)   Atunci când, în temeiul dispozițiilor alineatelor (1) și (2), plata unei taxe nu este considerată ca fiind efectuată decât după expirarea termenului de plată, se consideră că termenul a fost respectat, în cazul în care Oficiului i se furnizează dovada faptului că persoana care a efectuat plata:

(a)

în cursul perioadei în care ar fi trebuit făcută plata, într-un stat membru:

(i)

a efectuat plata printr-o instituție bancară;

(ii)

a dat un ordin de virament al cuantumului plății, în formă corectă, unei instituții bancare;

(iii)

a depus la un oficiu poștal sau a expediat, pe adresa Oficiului, o scrisoare conținând un cec în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b), cu condiția încasării cecului

și

(b)

a plătit o taxă suplimentară de 10 % din taxa sau din taxele datorate, dar nu mai mult de 200 ECU; nici o taxă suplimentară nu este necesară, în cazul în care a fost îndeplinită una dintre condițiile menționate la litera (a) cu 10 zile înainte de expirarea termenului de plată.

(4)   Oficiul poate să invite persoana care a efectuat plata să facă dovada datei la care a fost îndeplinită una dintre condițiile menționate la alineatul (3) litera (a) sau, după caz, să plătească taxa suplimentară prevăzută la alineatul (3) litera (b) într-un termen stabilit de Oficiu. În cazul în care respectiva persoană nu dă curs cererii Oficiului, în cazul în care dovezile furnizate sunt insuficiente sau în cazul în care taxa suplimentară impusă nu este plătită la timp, termenul de plată este considerat ca nefiind respectat.

Articolul 9

Plata insuficientă

(1)   Termenul de plată este considerat ca fiind respectat, în principiu, numai în cazul în care întregul cuantum al taxei datorate este achitat în termenul prevăzut. În cazul în care taxa nu este achitată integral, suma achitată se rambursează după expirarea termenului.

(2)   Cu toate acestea, Oficiul poate să permită persoanei care a efectuat plata, în măsura posibilului, în termenul rămas până la scadență, să plătească suma lipsă sau, în cazul în care acest lucru se justifică, să nu țină seama de micile sume neachitate, fără a aduce atingere drepturilor persoanei care efectuează plata.

Articolul 10

Rambursarea sumelor nesemnificative

(1)   În cazul în care pentru o taxă sau pentru un tarif se plătește o sumă prea mare, excedentul nu se rambursează în cazul în care suma este nesemnificativă, iar partea în cauză nu a solicitat în mod expres restituirea. Președintele stabilește cât reprezintă o sumă nesemnificativă.

(2)   Deciziile adoptate de președinte în temeiul alineatului (1) se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 1995.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 83.

(3)  JO L 303, 15.12.1995, p. 1.

(4)  JO L 350, 31.12.1994, p. 27.