31995R2744Úradný vestník L 287 , 30/11/1995 S. 0003 - 0006


Nariadenie Rady (ES) 2744/95

z 27. novembra 1995

o štatistike týkajúcej sa štruktúry a rozdeľovania zárobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže aby Komisia mohla vykonávať jej pridelené úlohy, musí byť Komisia neustále informovaná o stave a trende zárobkov v členských štátoch, s ohľadom na jednej strane na ich odchýlky vzťahujúce sa k štruktúre pracovnej sily a na strane druhej k rozdeleniu zamestnancov podľa úrovne zárobkov;

keďže rozvoj spoločenstva a fungovanie vnútorného trhu zvyšujú potrebu porovnateľných dát o štruktúre zárobkov, najmä ako prostriedku analýzy pokroku hospodárskej a sociálnej súdržnosti a na stanovenie spoľahlivých porovnaní prvkov medzi členskými štátmi a oblasťami v spoločenstve;

keďže najlepšou metódou ohodnotenia situácie, pokiaľ ide o štruktúru a rozdelenie zárobkov, je vytvoriť štatistiku štruktúry zárobkov s použitím zosúladených metód a definícií tak, ako to bolo urobené v rokoch 1966, 1972, 1974 a 1978 podľa nariadení 188/64/EHS [1], (EHS) 2395/71 [2], (EHS) 178/74 [3] a (EHS) číslo 495/78 [4];

keďže následkom zmien, ktoré sa vyskytujú v štruktúre pracovnej sily a v rozdelení zárobkov, najmä pokiaľ ide o hospodárske činnosti, výsledky predchádzajúcich zisťovaní už nie sú aktuálne a nepokrývajú všetky členské štáty;

keďže údaje, ktoré sú v súčasnosti dostupné členským štátom ako celok, poskytujú len priemerné hodnoty, a preto nie sú vhodné na poskytnutie akýchkoľvek údajov o vzťahu medzi zárobkami a individuálnymi charakteristickými znakmi zárobkovo činných osôb (najmä vek, pohlavie, profesijný status, dĺžka praxe), ani o rozložení zárobkov;

keďže štatistické informácie v tejto oblasti sú dostupné len v určitých členských štátoch, a preto sa nemôžu urobiť platné porovnania; nakoľko štatistika štruktúry zárobkov sa musí v dôsledku toho vykonávať na základe všeobecných definícií a harmonizovaných metodológií;

keďže v súlade so zásadou subsidiarity je vytvorenie spoločných štatistických štandardov umožňujúcich vytvárať zosúladené informácie činnosťou, ktorá sa môže účinne vykonať len na úrovni spoločenstva; nakoľko tieto štandardy budú zavedené v každom z členských štátov pod právomocou orgánov a inštitúcií poverených zostavovaním úradných štatistík;

keďže podľa rozhodnutia 93/464/EEC [5] je vytváranie štatistík v spoločenstve o štruktúre zárobkov jednou z prioritných činností v štatistickom programe na roky 1993 až 1997;

keďže sa javí ako vhodné zostaviť ustanovenia na výnimky pre niektoré členské štáty, aby sa zobrali do úvahy zvláštne technické ťažkosti so zbieraním určitých druhov informácií v týchto štátoch, a to za predpokladu, že kvalita štatistických informácií nie je postihnutá;

keďže Výbor pre štatistický program, založený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [6], prišiel k priaznivému záveru týkajúcemu sa návrhu Komisie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Členské štáty a Komisia zhotovia v rámci ich právomocí štatistiky spoločenstva týkajúce sa štruktúry a rozdeľovania príjmov všetkých zamestnancov v oblasti hospodárskych činností definovaných v článku 3.

Článok 2

Referenčné obdobie

Štatistiky sa zhotovia na základe štatistických informácií za rozpočtový rok 1995 a za zodpovedajúci reprezentatívny mesiac, čo podlieha osobitným ustanoveniam uvedeným v dodatku.

Článok 3

Rozsah

Štatistika pokrýva všetky činnosti uvedené v častiach C, D, E, F, G, H, I, J a K klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva, ďalej len ako "NACE Rev. 1", založenej nariadením (EHS) 3037/90 [7], ktorá podlieha osobitným ustanoveniam uvedeným v dodatku k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Štatistické jednotky

Zbieranie údajov a zostavenie štatistiky týkajúcej sa štruktúry a rozdelenia zárobkov je založené na akejkoľvek štatistickej jednotke uvedenej v nariadení (EHS) 696/93 [8] a poskytnú sa informácie o zamestnancoch v miestnych jednotkách s 10 a viac zamestnancami, klasifikovaných podľa veľkosti a hlavnej činnosti.

Článok 5

Charakteristika požadovaných informácií

Údaje sa zozbierajú o:

1. miestnej jednotke, do ktorej sú vybraní zamestnanci priradení, nasledujúco:

oblasť, v ktorej je pracovisko, veľkosť, ekonomická činnosť klasifikovaná podľa NACE Rev. 1, forma finančnej a hospodárskej kontroly v zmysle znenia smernice Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejným podnikaním [9] a druh platnej kolektívnej zmluvy o mzdách a platoch;

2. každom zamestnancovi vo vzorke, takto:

a) hrubé zárobky za úplné platobné obdobie za reprezentatívny mesiac vrátane rôznych pravidelne vyplácaných odmien, príplatkov za nadčasy, prácu na zmeny, prácu v noci, cez víkend a provízií; rovnako sú započítané aj náhrady za neprítomnosť (dovolenka alebo choroba) celkom vyplácané zamestnávateľom a rodinné prídavky a iné výhody stanovené kolektívnou zmluvou alebo dobrovoľne v rámci miestnej jednotky; celkové zárobky vzťahujúce sa na nadčasy a osobitné platby za prácu na zmeny, prácu v noci alebo cez víkendy musia byť vyšpecifikované osobitne;

b) ročné hrubé zárobky v príslušnom rozpočtovom roku, t. j. hrubé zárobky, ako ich definuje odsek 2 písm. a), vzťahujúce sa na ročný základ plus príležitostné odmeny (ako napríklad dovolenkové odmeny, trinásty plat a podiely na zisku); výška príležitostných prémií musí byť uvedená osobitne;

c) počet zaplatených hodín alebo počet hodín normálneho pracovného týždňa alebo mesiaca, za ktorý sa platba uskutočňuje, počet zaplatených nadčasových hodín v platobnom období a počet dovolenkových dní okrem dní štátnych sviatkov za rok;

d) pohlavie, vek a povolanie klasifikované podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie povolaní, úroveň vzdelania a školenia, dĺžka praxe v podniku, pracovné dohody, t. j. práca na plný alebo čiastočný úväzok a typ zamestnaneckej zmluvy.

Článok 6

Zbieranie údajov

1. Zisťovanie sa vykonáva prostredníctvom príslušných štatistických úradov v členských štátoch, ktoré vypracujú vhodné metódy zbierania informácií.

2. Na niektoré charakteristiky, ako sú úroveň vzdelania a školenia, rovnako ako aj typ zamestnaneckej zmluvy, sa členským štátom povoľuje vykonávať nadväzné zisťovania na podvzorke zamestnancov v rámci hlavného zisťovania.

3. Osoby, od ktorých sa požaduje poskytnutie informácií, odpovedia na otázky pravdivo, presne a v určenom čase. Členské štáty podniknú príslušné opatrenia na to, aby zabránili akýmkoľvek porušeniam povinnosti poskytnúť informácie uvedené v článku 5.

4. Zisťovanie sa nemusí vykonávať v prípade, ak členské štáty majú požadované informácie z iných zdrojov a ak sú takéto informácie aspoň ekvivalentné, pokiaľ ide o presnosť, kvalitu a včasnosť.

5. Na žiadosť Komisie (Eurostat) jej členské štáty poskytnú všetky informácie, najmä tie, ktoré sa týkajú metodológií potrebných na realizáciu tohto nariadenia.

Článok 7

Reprezentatívnosť

Spoľahlivosť a porovnateľnosť na vysokej kvalitatívnej úrovni sa dosiahnu použitím veľkostí vzoriek umožňujúcich, aby relatívna štandardná chyba na premennú "priemerné hrubé hodinové zárobky" v skupine alebo podskupine NACE Rev. 1 na úrovni NUTS 1 neprekročila 3 percentá.

Článok 8

Spracovanie výsledkov

Štatistické úrady v členských štátoch spracujú odpovede na otázky uvedené v článku 6 ods. 3 alebo informácie z iných zdrojov, ako je to uvedené v článku 6 ods. 4, tak, aby sa dosiahli porovnateľné výsledky.

Článok 9

Odosielanie výsledkov

Výsledky sa odošlú do 18 mesiacov od konca kalendárneho roka referenčného obdobia, vrátane údajov vyhlásených členskými štátmi za dôverné (tajné) podľa domácich právnych predpisov alebo praxe týkajúcej sa štatistickej dôvernosti v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (Euratom, EHS) 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose štatistických údajov považovaných za dôverné Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev [10].

Článok 10

Opatrenia na realizáciu

Opatrenia na realizáciu tohto nariadenia, najmä:

- používanie definícií,

- pravidlá presnosti a kvality,

- úrovne členenia, ktoré sa majú uplatňovať na premenné,

- vhodné formy prenášaných premenných a

- zoznam tabuliek, ktoré sa budú rozširovať,

sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 11.

Článok 11

Postup

Komisiu podporuje Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom, ďalej len ako "výbor".

Predstaviteľ Komisie predloží výboru návrh na uskutočnenie opatrení. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v dobe, ktorú predseda môže určiť podľa naliehavosti záležitosti. Názor sa prijme väčšinou podľa článku 148 ods. 2 Zmluvy o Európskom spoločenstve (ES) v prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijme na požiadanie Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov v rámci výboru sa zvažujú spôsobom uvedeným v spomínanom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia schváli opatrenia, ktoré nadobudnú okamžite platnosť. Ak ale tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, oznámi ich Komisia bez prieťahov Rade. V tomto prípade Komisia odloží uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla, a to na obdobie troch mesiacov od dátumu oznámenia.

Rada, konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, môže prijať odlišné rozhodnutie v čase určenom v predchádzajúcom odseku.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvanásty deň po svojom uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 1995

za Radu

predseda

P. Solbes Mira

[1] Ú. v. ES 214, 24.12.1964, s. 3634/64.

[2] Ú. v. ES L 249, 10.11.1971, s. 52.

[3] Ú. v. ES L 21, 25.1.1974, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 68, 10.3.1978, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 219, 28.8.1993, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[7] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie doplnené a zmenené nariadením (EHS) 761/93 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/84/EHS (Ú. v. ES L 254, 12.10.1993, s. 16).

[10] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OSOBITNÉ USTANOVENIA

I. Výnimky z referenčného obdobia (článok 2)

1. Pre Francúzsko: rozpočtový rok 1994 a zodpovedajúci reprezentatívny mesiac

2. Pre Rakúsko: rozpočtový rok 1996 a zodpovedajúci reprezentatívny mesiac

II. Výnimky z rozsahu zisťovania (článok 3)

1. Pre Nemecko: odseky H, I číslo 67 odseku J a odseku K

2. Pre Grécko: odseky F a K

3. Pre Írsko: odseky I, J a K

--------------------------------------------------