31995R2236Official Journal L 228 , 23/09/1995 P. 0001 - 0007


NARIADENIE RADY (ES) č. 2236/95

z 18. septembra 1995

stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na tretí odsek jej článku 129d,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru[2],

so zreteľom na stanovisko Výboru pre regióny[3];

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy[4],

keďže podľa článku 3 písm. n) zmluvy by činnosti spoločenstva mali zahŕňať podporu vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí;

keďže článok 129b zmluvy stanovuje, že v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článkoch 7a a 130a zmluvy by spoločenstvo malo prispieť k vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblasti dopravnej, telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry;

keďže článok 129b ods. 2 zmluvy je zameraný na podporu prepojenia a vzájomnej prevádzkyschopnosti národných sietí, ako aj prístupu k týmto sieťam a musí sa brať zreteľ najmä na potrebu spojenia ostrovných, vnútrozemských a okrajových regiónov s centrálnymi regiónmi spoločenstva;

keďže článok 129c zmluvy stanovuje, že spoločenstvo má vypracovať sériu smerníc obsahujúcich ciele, priority a široký súbor opatrení plánovaných vo sfére transeurópskych sietí a že môže podporiť finančné snahy členských štátov pri vytváraní transeurópskych sietí;

keďže pre financovanie transeurópskych sietí by sa mali stanoviť všeobecné pravidlá a tým umožniť vykonávanie tohto článku;

keďže podľa článku 129c zmluvy môže spoločenstvo poskytnúť pomoc projektom spoločného záujmu, ktoré sledujú splnenie zámerov týchto smerníc;

keďže smernice uvedené v článku 129c ods. 1 zmluvy navrhnuté Komisiou, sa prerokovávajú v Európskom parlamente a v Rade; keďže v prípade, že by rozhodnutia prijímajúce tieto smernice neboli účinné v dobe, kedy nadobudne účinnosť toto nariadenie, mali by sa prijať opatrenia na prechodné obdobie, týkajúce sa možného príspevku spoločenstva na špecifické prednostné projekty, v rámci limitov povolených čiastok na hospodársky rok 1995 a najneskôr do 31. decembra 1995;

keďže zapojenie finančného súkromného kapitálu do transeurópskych sietí by sa malo zvýšiť a malo by sa rozvíjať partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom;

keďže pomoc spoločenstva môže mať formu predovšetkým vykonávacích štúdií, záruk za úvery a príspevkov k úrokovým sadzbám; keďže tieto príspevky a záruky sa týkajú najmä finančnej podpory Európskej investičnej banky alebo iných verejných, alebo súkromných inštitúcií; keďže v určitých dostatočne zdôvodnených prípadoch sa môže uvažovať s priamou podporou na investície;

keďže záruky na úvery budú poskytnuté na komerčnom základe zo strany Európskeho investičného fondu alebo iných finančných organizácií; keďže finančná pomoc spoločenstva môže pokrývať všetky alebo časť splátok platených subjektami, ktoré majú z týchto záruk prospech;

keďže pomoc spoločenstva je hlavne zameraná na prekonanie finančných prekážok, ktoré môžu vzniknúť počas štartovacej fázy projektu;

keďže je potrebné stanoviť limit pomoci spoločenstva vo vzťahu k celkovým investičným nákladom;

keďže pomoc spoločenstva má byť poskytnutá na projekty podľa toho, ako prispievajú k splneniu cieľov uvedených v článku 129b zmluvy a ostatných cieľov a priorít uvedených v smerniciach podľa článku 129c zmluvy; keďže by sa mali brať do úvahy aj iné aspekty, ako je napr. stimulačný účinok na verejné a súkromné financie, na priame a nepriame sociologické účinky projektov najmä na zamestnanosť a dôsledky pre životné prostredie;

keďže Komisia musí starostlivo zhodnotiť potenciálnu životaschopnosť projektov, pomocou analýz nákladov a výnosov a iných vhodných kritérií ako aj ich finančnej výnosnosti;

keďže finančná podpora spoločenstva podľa článku 129c ods. 1 zmluvy musí byť v súlade s politikami spoločenstva týkajúcimi sa najmä sietí a ochrany životného prostredia, súťaže a udeľovania verejných objednávok; keďže environmentálna ochrana zahŕňa hodnotenie environmentálnych vplyvov;

keďže je potrebné objasniť príslušné právomoci a rozsah zodpovednosti členských štátov a Komisie vzhľadom na kontrolu financií;

keďže Komisia musí zabezpečiť vhodnú koordináciu všetkých činností spoločenstva, hlavne medzi financovaním v rámci transeurópskych sietí a financovaním zo Štrukturálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho finančného fondu a Európskej investičnej banky, ktoré majú vplyv na transeurópske siete;

keďže musia byť prijaté opatrenia týkajúce sa vhodných metód hodnotenia, sledovania a kontroly pomoci spoločenstva;

keďže by mali existovať primerané informácie, publicita a transparentnosť týkajúce sa financovaných činností;

keďže finančná referenčná čiastka, v zmysle bodu 2 vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 6. marca 1995, je obsiahnutá v tomto nariadení na účel jeho vykonávania bez toho, aby ovplyvnila právomoc rozpočtových orgánov definovanú v zmluve;

keďže zhodnotenie, či a v akom rozsahu opatrenia obsiahnuté v tomto nariadení spĺňajú potreby spoločenstva, by sa malo uskutočniť pred koncom finančného výhľadu na obdobie rokov 1994-1999,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie definuje podmienky a postupy poskytovania pomoci spoločenstva projektom spoločného záujmu v oblasti transeurópskych sietí dopravných, telekomunikačných a energetických infraštruktúr, podľa článku 129c ods. 1 zmluvy.

Článok 2

Spôsobilosť na poskytnutie pomoci

1. Pomoc spoločenstva sa môže poskytnúť len na projekty spoločného záujmu (ďalej len "projekty"), spĺňajúce požiadavky smerníc uvedených v článku 129c ods. 1 zmluvy.

Časti projektov v zmysle prvého pododseku sú spôsobilé, pokiaľ tvoria technicky a finančne nezávislé celky.

2. Projekty sú spôsobilé, ak sú financované členskými štátmi alebo regionálnymi, alebo miestnymi orgánmi, alebo subjektami pôsobiacimi v správnom alebo právnom rámci, ktorý im poskytuje ekvivalentné postavenie s verejnými orgánmi; sú to najmä verejné alebo súkromné podniky, ktoré zabezpečujú verejné služby alebo služby vo verejnom záujme.

Projekt sa považuje za financovaný členským štátom, keď je vykonávaný a priamo financovaný verejným orgánom, alebo obdrží verejnú podporu alebo podporu z neverejných zdrojov v akejkoľvek forme, poskytnutú národnými, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi.

Článok 3

Prechodné ustanovenia

Ak by rozhodnutia o prijatí smerníc uvedené v článku 129c ods. 1 zmluvy ešte nenadobudli účinnosť v dobe, kedy nadobudne účinnosť toto nariadenie, špecifické projekty, ktorých financovanie má prvoradý charakter, a ktoré sa týkajú dopravnej infraštruktúry, sa môžu považovať za spôsobilé v zmysle tohto nariadenia.

Toto ustanovenie platí do dňa, kedy nadobudnú účinnosť rozhodnutia prijímajúce smernice v oblasti príslušnej infraštruktúry a najneskôr do 31. decembra 1995.

Článok 4

Formy pomoci

1. Pomoc spoločenstva pre projekty môže mať jednu z nasledujúcich foriem:

a) spolufinancovanie štúdií vzťahujúcich sa k projektom vrátane prípravných štúdií, vykonávacích štúdií a hodnotiacich štúdií, a iných technických podporných opatrení pre tieto štúdie.

Účasť spoločenstva nesmie vo všeobecnosti presiahnuť 50 % celkových nákladov štúdie.

Výnimočne v patrične opodstatnených prípadoch z podnetu Komisie a so súhlasom príslušných členských štátov, môže účasť spoločenstva presiahnuť 50 %;

b) úrokové subvencie na úvery poskytnuté Európskou investičnou bankou alebo inými verejnými alebo súkromnými inštitúciami. Vo všeobecnosti nesmie trvanie subvencie presiahnuť päť rokov;

c) príspevky k splátkam úverov so zárukou, poskytnutých Európskym investičným fondom alebo inými finančnými inštitúciami;

d) priama podpora investícií v dostatočne zdôvodnených prípadoch;

e) pomoc spoločenstva podľa písm. a) až d) sa má tam, kde je to vhodné, kombinovať, aby sa maximalizovali stimuly zabezpečené rozdelenými zdrojmi rozpočtu, ktoré sa majú použiť najekonomickejším spôsobom.

2. Formy pomoci spoločenstva podľa písm. a) až d) sa poskytujú výberovým

spôsobom s prihliadnutím na zvláštne charakteristiky rôznych druhov sietí, o ktoré ide, a s prihliadnutím na telekomunikačné a energetické siete s cieľom zabezpečiť, aby táto pomoc nenarúšala súťaž medzi podnikmi v danom sektore.

Článok 5

Podmienky pomoci spoločenstva

1. Pomoc spoločenstva sa poskytne v zásade len vtedy, ak sa vykonanie projektu stretne s finančnými prekážkami.

2. Pomoc spoločenstva nemá presiahnuť minimum, ktoré sa považuje za potrebné pre zahájenie projektu.

3. Bez ohľadu na formu zvolenej podpory nesmie celková hodnota pomoci spoločenstva podľa tohto nariadenia presiahnuť 10 % celkových investičných nákladov.

4. Finančné zdroje zabezpečené podľa tohto nariadenia sa nemajú v zásade prideliť projektom alebo etapám projektu, ktoré sú financované z iných finančných zdrojov spoločenstva.

Článok 6

Výberové kritériá projektov

1. Projekty majú dopomôcť, podľa stupňa príspevku, k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 129b zmluvy a ostatných cieľov a priorít definovaných v smerniciach uvedených v článku 129c ods. 1 zmluvy.

2. Pomoc spoločenstva sa pridelí projektom, ktoré sú potencionálne ekonomicky životaschopné a u ktorých sa finančná výnosnosť v dobe uplatnenia považuje za nedostatočnú.

3. Rozhodnutie o poskytnutí pomoci spoločenstva má brať na zreteľ:

- zrelosť projektu,

- stimulačný účinok intervencie spoločenstva na verejné a súkromné financie,

- primeranosť finančného balíka,

- priame alebo nepriame sociálno-hospodárske účinky, najmä na zamestnanosť,

- dôsledky na životné prostredie.

4. Hlavne v prípade cezhraničných projektov sa má brať zreteľ na koordináciu časového rozvrhu rôznych častí projektu.

Článok 7

Zlučiteľnosť

Projekty financované podľa tohto nariadenia musia byť v súlade s právom spoločenstva a politikou spoločenstva, najmä pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, súťaž a zadávanie verejných zákaziek.

Článok 8

Predkladanie žiadostí o finančnú pomoc

Žiadosti o finančnú pomoc predkladá Komisii príslušný členský štát alebo priamo príslušný orgán so súhlasom členského štátu.

Článok 9

Údaje vyžadované na hodnotenie a posudzovanie a žiadostí

1. Každá žiadosť o finančnú pomoc má obsahovať všetky informácie potrebné na preskúmanie projektu podľa článkov 5, 6 a 7, a najmä:

a) ak sa žiadosť vzťahuje na projekt:

- orgán zodpovedný za vykonanie projektu,

- popis príslušného projektu a druh predpokladanej pomoci spoločenstva,

- výsledky analýz nákladov a výnosov, vrátane výsledkov analýz potencionálnej ekonomickej životaschopnosti a analýz finančnej výhodnosti,

- postavenie projektu podľa smerníc v oblasti dopravy, vzhľadom k osiam a uzlom,

- konzistenciu s regionálnym plánovaním,

- sumárny popis environmentálnych dôsledkov, vychádzajúci s hodnotenia vykonaného v súlade so smernicou Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o hodnotení účinkov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie,[5]

- vyhlásenie o tom, že boli preverené možnosti verejného a súkromného financovania, vrátane Európskeho investičného fondu a Európskej investičnej banky,

- finančný plán uvádzajúci, v ECU a v národných menách, všetky zložky finančného balíka, vrátane finančnej pomoci požadovanej od spoločenstva a členského štátu a skutočne poskytnutej pomoci;

b) ak sa žiadosť vzťahuje na štúdiu, ciele a účel štúdie a predpokladané metódy a techniky;

c) predbežný časový rozvrh prác;

d) popis kontrolných opatrení, ktoré má vykonávať príslušný členský štát vzhľadom na využitie požadovaných financií.

2. Žiadatelia predložia Komisii všetky príslušné informácie, o ktoré požiada.

3. Komisia môže použiť posudok akéhokoľvek špecialistu, aby posúdila žiadosť, vrátane stanoviska Európskeho investičného fondu.

Článok 10

Poskytnutie finančnej pomoci

Komisia rozhodne o poskytnutí finančnej pomoci podľa tohto nariadenia na základe posúdenia žiadosti, v súlade s výberovými kritériami a postupom špecifikovaným v článku 17. Oznámi svoje rozhodnutie priamo uchádzačom a členským štátom.

Článok 11

Finančné ustanovenia

1. Pomoc spoločenstva sa môže vzťahovať len na výdavky týkajúce sa projektu, do ktorého sú zapojení uchádzači alebo tretie strany zodpovedné za vykonanie projektu.

2. Pomoc sa nebude týkať výdavkov vzniknutých pred dátumom, kedy Komisia obdržala žiadosť o finančnú pomoc.

3. Rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci, prijaté Komisiou podľa článku 10 predstavujú záväzky vo vzťahu k výdavkom, ktoré sú zahrnuté v rozpočte.

4. Všeobecne sa majú platby uskutočniť vo forme záloh, okamžitých platieb a konečnej platby. Záloha, ktorá nemá bežne presiahnuť 50 % prvej ročnej časti pôžičky, sa platí ihneď po schválení žiadosti o pomoc. Okamžité platby sa uskutočnia presne a transparentne na základe žiadostí o platby, berúc do úvahy pokrok vykonaný pri vykonávaní projektu alebo štúdie a ak je to potrebné, berúc do úvahy revidované finančné plány.

5. Platby musia brať zreteľ na skutočnosť, že infraštruktúrne projekty sa budú vykonávať v priebehu niekoľkých rokov a že sa preto musia prijať opatrenia na viacročné financovanie.

6. Komisia uskutoční záverečnú platbu po schválení ročnej správy o projekte alebo štúdii predloženej oprávneným a obsahujúcej položky všetkých skutočne vynaložených výdavkov.

7. Komisia stanoví, dodržiavajúc postupy uvedené v článku 17, postupy, časový rozvrh a čiastky platieb dotujúcich úrokové sadzby a záručnú istinu.

Článok 12

Finančná kontrola

1. Aby sa zabezpečilo úspešné ukončenie projektu financovaného podľa tohto nariadenia, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na:

- pravidelné overovanie skutočnosti, či projekty a štúdie financované spoločenstvom boli správne vykonávané,

- zabránenie nedostatkom a prijatie opatrení voči nim,

- vrátenie akejkoľvek čiastky predstavujúcej stratu, ktorá je výsledkom nedostatkov, vrátane úroku z oneskorenej platby v súlade s pravidlami prijatými Komisiou. Výnimkou je prípad, keď členský štát a/alebo vykonávajúci orgán dokáže, že nebol zodpovedný za nedostatky, členský štát v druhom prípade zabezpečí úhradu čiastky, ktorá bola neoprávnene zaplatená.

2. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých za týmto účelom a najmä oznámia Komisii popis riadiaceho a kontrolného systému vytvoreného na zabezpečenie účinného vykonávania projektov alebo štúdií.

3. Členské štáty sprístupnia Komisii akékoľvek vhodné národné správy o kontrole projektov.

4. Bez výhrad k akýmkoľvek kontrolným opatreniam vykonaným členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami a bez výhrad k ustanoveniam článku 188 zmluvy a kontrolným opatreniam vykonaným v súlade s článkom 209 písm. c) zmluvy, úradníci Komisie alebo jej pracovníci môžu vykonať okamžité kontroly vrátane kontroly vzoriek, týkajúce sa projektov financovaných podľa tohto nariadenia a môžu preveriť kontrolné systémy a opatrenia vytvorené vnútroštátnymi orgánmi, ktoré informujú Komisiu o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.

5. Komisia vopred oznámi vykonanie okamžitej kontroly príslušnému členskému štátu, aby získala všetku potrebnú pomoc. Ak Komisia vykoná okamžitú kontrolu bez predchádzajúceho oznámenia, takýto postup je podriadený dohodám dosiahnutým v súlade s ustanoveniami rozpočtového poriadku. Úradníci alebo pracovníci členského štátu sa môžu zúčastniť takých kontrol.

Komisia môže požiadať príslušný členský štát, aby vykonal okamžitú kontrolu s cieľom overenia správnosti uskutočnených platieb. Úradníci Komisie alebo jej pracovníci sa môžu zúčastniť takých kontrol a musia tak urobiť, pokiaľ o to požiada členský štát.

Komisia zabezpečí, aby akékoľvek kontroly, ktoré vykonáva, boli vykonávané spôsobom zabraňujúcim opakovaniu kontrol týkajúcich a toho istého predmetu, v priebehu rovnakého obdobia. Príslušný členský štát a Komisia si ihneď vymenia akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa výsledkov vykonaných kontrol.

6. V prípade pomoci spoločenstva poskytnutej orgánom uvedeným v článku 2 ods. 2, sa kontrolné opatrenia vykonajú v spolupráci s členskými štátmi.

7. Zodpovedné orgány a úrady majú Komisii zabezpečiť, po dobu troch rokov po poslednej platbe vzťahujúcej sa k projektu, dostupnosť akýchkoľvek podporných dokumentov, týkajúcich sa výdavkov na ktorýkoľvek projekt.

Článok 13

Zníženie, pozastavenie a zrušenie pomoci

1. Ak sa uskutočnenie činnosti javí celkom alebo z časti neúmerná finančnej pomoci pridelenej na tento účel, preskúma Komisia takýto prípad, požadujúc od členského štátu alebo úradov alebo orgánov určených členským štátom na túto činnosť, aby predložili svoje stanoviská vo vymedzenej dobe.

2. Na základe preskúmania uvedeného v odseku 1 môže Komisia znížiť, pozastaviť alebo zrušiť pomoc vzťahujúcu sa k príslušnej činnosti, ak sa odhalia nesprávnosti alebo chyby pri plnení jednej z podmienok stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci, a najmä pri podstatnej zmene ovplyvňujúcej povahu alebo podmienky vykonania, ktoré nezodpovedali povahe a podmienkam Komisiou schváleného projektu.

Každý neprimeraný výdavok je podnetom k vráteniu neprimerane platených čiastok.

3. Akákoľvek čiastka, ktorá sa má vrátiť v dôsledku nesprávneho nároku, sa splatí Komisii.

Článok 14

Koordinácia

Komisia je zodpovedná za koordináciu a väzbu medzi projektmi vykonanými podľa tohto nariadenia a projektmi vykonanými s pomocou príspevkov z rozpočtu spoločenstva, Európskej investičnej banky a iných finančných nástrojov spoločenstva.

Článok 15

Ocenenie, sledovanie a vyhodnotenie

1. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa vykonanie projektov podľa tohto nariadenia podriadila účinnému sledovaniu a vyhodnoteniu. Projekty sa môžu upraviť podľa výsledkov sledovania a hodnotenia.

2. V záujme zabezpečenia efektívneho využitia pomoci spoločenstva, Komisia a príslušné členské štáty majú systematicky vyhodnocovať pokrok vo vykonaní projektov, keď je to vhodné, v spolupráci s Európskou investičnou bankou.

3. Po obdržaní žiadosti o pomoc a pred jej schválením, vykoná Komisia ocenenie, aby vyhodnotila zhodu projektu s podmienkami a kritériami stanovenými v článkoch 5 a 6. Ak je to potrebné, vyzve Komisia Európsku investičnú banku k spoluúčasti na takomto ocenení.

4. Počas vykonania projektov a po ich ukončení Komisia a členské štáty hodnotia spôsob a vplyv ich vykonania, aby zistili, či pôvodné ciele boli alebo môžu byť splnené. Toto hodnotenie má, okrem iného, vzhľadom na platné právne predpisy spoločenstva zahŕňať účinok na životné prostredie

5. Sledovanie sa tam, kde je to vhodné, vykoná s odkazom na fyzikálne alebo finančné údaje. Údaje sa majú vzťahovať na špecifický charakter projektov a ich cieľov. Majú byť zostavené tak, aby vyjadrili:

- etapu projektu dosiahnutú vo vzťahu k plánu a pôvodne stanoveným cieľom,

- pokrok dosiahnutý vzhľadom k riadeniu projektu a k akýmkoľvek sprievodným problémom.

6. Pri skúmaní jednotlivých žiadostí o pomoc Komisia vezme do úvahy výsledky ocenení a vyhodnotení, vykonané v súlade s týmto článkom.

7. Postupy hodnotenia a sledovania uvedené v článkoch 4 a 5 sa stanovia v rozhodnutiach o schválení projektov.

Článok 16

Informovanie a uverejnenie

1. Komisia predloží na posúdenie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru pre regióny výročnú správu o činnostiach vykonávaných podľa tohto nariadenia. Správa má obsahovať vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých s pomocou spoločenstva v rôznych oblastiach pôsobnosti, a to vzhľadom na pôvodné ciele.

2. Príjemcovia pomoci zabezpečia vhodné zverejnenie pomoci poskytnutej podľa tohto nariadenia, aby informovali verejnosť o úlohe spoločenstva pri vykonaní projektov. O spôsobe vykonania sa poradia s Komisiou.

Článok 17

Výbor

1. Komisia je zodpovedná za vykonávanie tohto nariadenia.

2. Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisii pomáha jeden výbor, ktorý je primerane zložený podľa príslušných sektorov:

- transeurópske siete v oblasti dopravy,

- transeurópske siete v oblasti telekomunikácií,

- transeurópske siete v oblasti energetiky.

Výbor má byť zložený zo zástupcov členských štátov a predsedom má byť zástupca Komisie.

Európska investičná banka menuje svojho zástupcu do výboru, ktorý nemá hlasovacie právo.

3. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže predseda stanoviť podľa naliehavosti danej záležitosti. Stanovisko sa vyjadrí na základe väčšiny uloženej článkom 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Pri hlasovaní vo výbore majú hlasy zástupcov členských štátov váhu, definovanú v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

4. a) Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je vyjadrené žiadne stanovisko, Komisia bez zbytočného odkladu predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada pôsobí na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí doby troch mesiacov od dátumu oznámenia Rade, Rada nepodnikne žiadne opatrenia, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Článok 18

Rozpočtové zdroje

Príslušná finančná čiastka na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie 1995-1999 je 2 345 miliónov ECU.

Ročné prídely potvrdí rozpočtový úrad v rámci limitov finančného výhľadu.

Článok 19

Ustanovenia o revízii

Pre koncom roku 1999, konajúc v súlade s postupom podľa tretieho odseku článku 129d zmluvy, preskúma Rada, či a za akých podmienok budú opatrenia uvedené v tomto nariadení platiť naďalej aj po skončení obdobia uvedeného v článku 18.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 1995

Za Radu

predseda

P. SOLBES MIRA

[1] Ú. v. ES C 89, 26.3.1994, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 195, 18.7.1994, s. 74.

[3] Ú. v. ES C 217, 6.8.1994, s. 36.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. novembra 1994 (Ú. v. ES C 363, 19.12.1994, s. 23). Spoločná pozícia Rady z 31. marca 1995 (Ú. v. ES C 130, 29.5.1995, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. júla 1995 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.