31995R1683



Úradný vestník L 164 , 14/07/1995 S. 0001 - 0004


Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95

z 29. mája 1995

stanovujúce jednotný formát víz

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100c odsek 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže článok 100c odsek 3 zmluvy vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia týkajúce sa jednotného formátu víz do 1. januára 1996;

keďže zavedenie jednotného formátu víz je významným krokom k harmonizácii vízovej politiky; keďže článok 7a zmluvy ustanovuje, že vnútorný trh má tvoriť priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb v súlade s ustanoveniami zmluvy; keďže tento krok treba považovať aj za vytvorenie koherentného celku s opatreniami zahrnutými do Hlavy VI Zmluvy o Európskej únii;

keďže je nevyhnutné, aby jednotný formát víz obsahoval všetky potrebné informácie a spĺňal značne vysoké technické normy, najmä čo sa týka zabezpečenia proti falšovaniu; keďže musí byť prispôsobený tak, aby ho používali všetky členské štáty, a mať univerzálne rozoznateľné bezpečnostné črty, ktoré sú voľným okom jasne viditeľné;

keďže toto nariadenie stanovuje iba tie špecifikácie, ktoré nie sú tajné a dôverné; keďže tieto špecifikácie musia byť doplnené ďalšími špecifikáciami, ktoré musia ostať tajné s cieľom zabrániť falšovaniu a pozmeňovaniu a ktoré nesmú obsahovať osobné údaje ani odkazy na takéto údaje; keďže právomoci na schválenie ďalších špecifikácií musia byť udelené Komisii;

keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby dané informácie neboli prístupné väčšiemu počtu osôb, než je potrebné, je tiež nevyhnutné, aby každý členský štát menoval iba jeden orgán zodpovedný za tlač jednotného formátu víz, pričom členské štáty budú môcť v prípade potreby tento orgán zmeniť; keďže z bezpečnostných dôvodov musí každý členský štát oznámiť názov tohto príslušného orgánu Komisii a ostatným členským štátom;

keďže toto nariadenie sa musí vzťahovať na všetky víza uvedené v článku 5, aby bolo účinné; keďže členské štáty budú môcť používať jednotný formát víz i pri vízach používaných aj na iné účely ako tie, o ktorých hovorí článok 5, a to za predpokladu, že v nich budú rozdiely viditeľné voľným okom s cieľom znemožniť ich zámenu s jednotným vízom;

keďže čo sa týka osobných údajov, ktoré budú zapísané v jednotnom formáte víz v súlade s prílohou tohto dokumentu, musí byť zabezpečená zhoda s ustanoveniami členských štátov o ochrane údajov, ako aj s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Víza vydané členskými štátmi v súlade s článkom 5 musia byť vyhotovené vo forme jednotného formátu (nálepky). Musia zodpovedať špecifikáciám stanoveným v prílohe.

Článok 2

Ďalšie technické špecifikácie, ktoré sťažia falšovanie a pozmeňovanie víz, musia byť určené v súlade s postupom opísaným v článku 6.

Článok 3

1. Špecifikácie uvedené v článku 2 musia byť tajné a nesmú sa uverejňovať. Musia byť sprístupnené iba orgánom, ktoré menujú členské štáty ako orgány zodpovedné za tlač, a osobám, ktoré riadne splnomocnil členský štát alebo Komisia.

2. Každý členský štát musí menovať jeden orgán zodpovedný za vytlačenie víz. Názov tohto orgánu musí oznámiť Komisii a ostatným členským štátom. Na tento účel môžu dva alebo viacero členských štátov menovať jeden a ten istý orgán. Každý členský štát bude mať nárok tento menovaný orgán zmeniť. Musí o tom príslušne informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 4

1. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné rozsiahlejšie ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov, jednotlivec, pre ktorého je vízum vydané, musí mať právo overiť si osobné údaje zapísané vo víze a v prípade potreby požiadať o opravu alebo vymazanie.

2. Na jednotnom vízovom formáte nesmú byť uvedené nijaké informácie v počítačovo spracovateľnej forme, pokiaľ sa tiež neobjavia v oddieloch opísaných v bodoch 6 až 12 prílohy alebo pokiaľ nebudú uvedené v príslušnom cestovnom doklade.

Článok 5

Na účely tohto nariadenia sa pod slovom "vízum" bude chápať oprávnenie dané členským štátom alebo rozhodnutie týmto členským štátom prijaté, ktoré je potrebné na vstup na jeho územie so zámerom:

- zamýšľaného pobytu v tomto členskom štáte alebo v niekoľkých členských štátoch v celkovej dĺžke najviac spolu tri mesiace;

- tranzitu cez územie alebo letiskové tranzitné pásmo tohto členského štátu alebo niekoľkých členských štátov.

Článok 6

1. Keď je uvedený odkaz na postup opísaný v tomto článku, použijú sa nasledujúce ustanovenia.

2. Komisii musí pomáhať výbor zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorým predsedá zástupca Komisie.

Zástupca Komisie musí tomuto výboru predkladať návrh opatrení na prijatie. Výbor musí dodať k tomuto návrhu stanovisko v časovom limite, ktorý určí predseda podľa naliehavosti záležitosti. Na tomto stanovisku sa musí uzniesť väčšina, ako je ustanovené v článku 148 odsek 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov vo výbore musia byť zvažované spôsobom uvedeným v tomto článku. Predseda nesmie hlasovať.

3. a) Komisia musí prijať plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, príp. ak nie je prijaté nijaké stanovisko, Komisia musí Rade bezodkladne predložiť návrh týkajúci sa opatrení, ktoré treba prijať. Rada sa musí uznášať kvalifikovanou väčšinou.

Ak po uplynutí dvojmesačného obdobia Rada neprijala uznesenie, Komisia musí navrhované opatrenia prijať s výnimkou prípadu, keď Rada rozhodne proti uvedeným opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 7

Ak členské štáty použijú jednotný vízový formát na účely iné ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 5, treba prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby nebola možná zámena s vízom uvedeným v článku 5.

Článok 8

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 1 sa stane použiteľným šesť mesiacov po prijatí opatrení uvádzaných v článku 2.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 1995.

Za Radu

predseda

H. de Charette

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

Bezpečnostné črty

1. V tomto priestore sa musí objaviť znak skladajúci sa z deviatich elíps v tvare vejára.

2. V tomto priestore sa musí nachádzať opticky variabilný znak ("kinegram" alebo ekvivalent). V závislosti od uhla pohľadu sa stáva viditeľnými 12 hviezd, písmeno "E" a zemeguľa v rozličných veľkostiach a farbách.

3. V tomto priestore sa objaví logo pozostávajúce z písmena alebo písmen označujúcich vydávajúci členský štát (alebo "BNL" v prípade krajín Beneluxu, a to Belgicka, Luxemburska a Holandska) s efektom latentného obrazu. Toto logo sa musí objaviť ako svetlé, keď je držané rovno, a ako tmavé, keď je otočené o 90o. Používať treba nasledujúce logá: A pre Rakúsko, BNL pre Benelux, D pre Nemecko, DK pre Dánsko, E pre Španielsko, F pre Francúzsko, FIN pre Fínsko, GR pre Grécko, I pre Taliansko, IRL pre Írsko, P pre Portugalsko, S pre Švédsko, UK pre Spojené kráľovstvo.

4. V strede tohto priestoru je v opticky variabilnom sfarbení slovo "vízum" napísané veľkými písmenami. V závislosti od uhla pohľadu sa objaví v zelenej alebo červenej farbe.

5. Toto políčko musí obsahovať číslo víza, ktoré bude predtlačené a bude sa začínať písmenom alebo písmenami označujúcimi vydávajúci štát, ako je opísané vyššie v bode 3. Použije sa špeciálny typ.

Rubriky na vyplnenie

6. Toto políčko sa bude začínať slovami "platí pre". Vydávajúci orgán musí označiť územie alebo územia, pre ktoré je vízum platné.

7. Toto políčko sa musí začínať slovom "od" a ďalej v riadku sa objaví slovo "do". Vydávajúci orgán tu musí označiť trvanie platnosti víza.

8. Toto políčko sa musí začínať slovami "počet vstupov" a ďalej v riadku sa objavia slová "dĺžka pobytu" (t. j. trvanie zamýšľaného pobytu žiadateľa) a opäť "dni".

9. Toto políčko sa musí začínať slovami "vydané v" a použije sa na označenie miesta vydania.

10. Toto políčko sa bude začínať slovom "dňa" (po ktorom bude vyplnený dátum vydania vydávajúcim orgánom) a ďalej v riadku budú nasledovať slová "číslo pasu" (po ktorom bude nasledovať číslo pasu žiadateľa).

11. Toto políčko sa bude začínať slovami "druh víza". Vydávajúci orgán označí kategóriu víza v súlade s článkami 5 a 7 tohto nariadenia.

12. Toto políčko sa začne slovom "poznámky". Použije ho vydávajúci orgán na označenie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré sú považované za potrebné, a to za predpokladu, že sú v súlade s článkom 4 tohto nariadenia. Nasledujúcich dva a pol riadka ostane prázdnych pre takéto poznámky.

13. Toto políčko musí obsahovať dôležité počítačovo spracovateľné informácie na uľahčenie kontrol na vonkajších hraniciach.

Papier bude pastelovo zelený s červenými a modrými značkami.

Slová označujúce políčka budú v angličtine a francúzštine. Vydávajúci štát môže pripojiť tretí úradný jazyk Spoločenstva. Slovo "vízum" sa môže v akomkoľvek jednom úradnom jazyku Spoločenstva objaviť v hornom riadku.

--------------------------------------------------