31995R1367Uradni list L 133 , 17/06/1995 str. 0002 - 0003


Uredba Komisije (ES) št. 1367/95

z dne 16. junija 1995

o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 o ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. decembra 1994 o ukrepih za prepoved sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka, zlasti členov 12, 13 in 14 [1],

ker je Uredba (ES) št. 3295/94 uvedla skupna pravila glede prepovedi sprostitve v prosti promet, izvoz, ponoven izvoz ali za uvedbo odložnega postopka glede ponarejenega in piratskega blaga ter učinkovite obravnave nezakonitega trženja takšnega blaga, ne da bi vplivala na svobodo zakonitega trgovanja;

ker je treba določiti naravo dokazila lastništva pravice intelektualne lastnine, ki ga zahteva druga alinea prvega pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 3295/94;

ker člen 14 Uredbe (ES) št. 3295/94 določa, naj države članice Komisiji predložijo vse ustrezne informacije o njeni uporabi in da naj Komisija te informacije posreduje drugim državam članicam; ker je treba določiti postopek izmenjave teh informacij;

ker naj se Uredba (EGS) št. 3077/87 razveljavi [2];

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene člena 1(2)(c) Uredbe (ES) št. 3295/94, v nadaljnjem besedilu "osnovne uredbe", lahko imetnika pravice ali katero koli drugo osebo, pooblaščeno za izvrševanje pravice, zastopa fizična ali pravna oseba; med takšne osebe spada kolektivna organizacija, katere edini ali glavni namen je upravljanje ali uveljavljanje avtorskih ali sorodnih pravic.

Člen 2

Dokazilo, da je vložnik zahteve imetnik ene od pravic iz točk (a) in (b) člena 1(2) osnovne uredbe, ki ga mora predložiti ob vložitvi zahteve za ukrepanje v skladu z drugo alineo prvega pododstavka člena 3(2) osnovne uredbe, je:

(a) kadar imetnik pravice vloži zahtevo sam:

- v primeru pravice, ki je registrirana ali za katero je bila vložena zahteva za registracijo (blagovna znamka ali pravica iz modela): dokazilo o registraciji pri ustreznem uradu ali vložitev zahteve,

- v primeru avtorske pravice, sorodnih pravic ali pravice iz modela, ki ni registrirana ali za katero zahteva za registracijo ni bila vložena: kakršnokoli dokazilo o avtorstvu ali o tem, da je vložnik zahteve prvotni imetnik pravic;

(b) kadar zahtevo vloži katerakoli druga oseba, pooblaščena za izvrševanje ene od pravic iz točk (a) in (b) člena 1(2) osnovne uredbe, poleg dokazila, zahtevanega v točki (a) zgoraj: dokument, na podlagi katerega je oseba pooblaščena za izvrševanje zadevne pravice;

(c) kadar vloži zahtevo zastopnik imetnika ali katere koli druge osebe, pooblaščene za izvrševanje pravic iz točk (a) in (b) člena 1(2) osnovne uredbe: poleg dokazila, zahtevanega v točki (a) in (b) zgoraj, dokazilo o pooblastilu za ukrepanje.

Člen 3

Ustrezne informacije iz drugega pododstavka člena 3(2) osnovne uredbe zajemajo podrobne podatke o blagu, zlasti njegovo vrednost in embalažo, skupaj z informacijami, ki ga lahko pomagajo razlikovati od blaga, za katerega obstaja zavarovana pravica. Pod pogoji drugega odstavka člena 3(2) naj bodo te informacije kar najbolj podrobne, da omogočijo carinskim organom ob uporabi analize tveganja natančno identifikacijo sumljivih pošiljk brez pretiranega napora.

Člen 4

Če je zahteva vložena v skladu s členom 4 osnovne uredbe pred iztekom roka treh dni, se roki iz člena 7 osnovne uredbe štejejo od dne prejema zahteve za ukrepanje.

Če carinski organ prekine sprostitev blaga v promet ali ga zadrži v skladu s členom 4 osnovne uredbe, o tem takoj obvesti deklaranta.

Člen 5

1. Vsaka država članica ob prvi priložnosti pošlje Komisiji podrobnosti o:

(a) zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejme za izvajanje te uredbe. Prav tako obvesti Komisijo o vsakem predpisu v svoji nacionalni zakonodaji, ki izključuje obveščanje imetnika po drugem pododstavku člena 6(1) in členu 8(3) osnovne uredbe;

(b) pristojnem carinskem oddelku, odgovornem za sprejemanje in obravnavanje pisne vloge imetnika iz člena 3(8) osnovne uredbe.

2. Da Komisiji omogoči spremljanje učinkovitega izvajanja postopka, opredeljenega v osnovni uredbi, in v ustreznem času pripravo poročila iz člena 15 osnovne uredbe, vsaka država članica pošlje Komisiji:

(a) konec vsakega koledarskega leta seznam vseh pisnih vlog po členu 3(1) osnovne uredbe, skupaj z imenom in naslovom imetnika, kratkim opisom blaga in, kjer je to ustrezno, blagovne znamke ter ukrepov, izvršenih v odgovor na zahtevo;

(b) konec vsakega četrtletja seznam posameznih primerov, v katerih je bilo blago zadržano ali njegova sprostitev v promet prekinjena. Informacije o vsakem primeru morajo vsebovati:

- ime in naslov imetnika in kratek opis blaga ter, kjer je to ustrezno, blagovno znamko, in

- carinski položaj, državo pošiljanja ali namembno državo, opis, količino in deklarirano vrednost blaga, katerega sprostitev v promet je bila prekinjena, ter datum takšne prekinitve ali zadržanja.

3. Komisija na primeren način vsem državam članicam posreduje informacije, ki jih prejme v skladu s tem členom. Podrobnosti primerov iz točke (b) odstavka 2 Komisija vsake četrt leta pošlje državam članicam.

4. Podrobnosti, ki se posredujejo po odstavkih 1, 2 in 3, se lahko uporabljajo le za namene, določene v osnovni uredbi.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 3077/87 se razveljavi s 1. julijem 1995.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1995.

Ta uredba je v celoti obvezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 1995

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 341, 30.12.1994, str. 8.

[2] UL L 291, 15.10.1987, str. 19.

--------------------------------------------------