31995R1054Uradni list L 107 , 12/05/1995 str. 0005 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 1054/95

z dne 11. maja 1995

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2723/87 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za žita, izvožena v obliki testenin, ki sodijo v tarifne podštevilke kombinirane nomenklature 19021100 in 190219

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, ki izhaja iz predelave kmetijskih proizvodov [1], in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ker je treba predvideti, da testenine, ki spadajo pod oznaki KN 190211 in 190219 in se izvozijo v Združene države Amerike, spremlja bodisi potrdilo, ki navaja, da se izvažajo po opravljenem postopku aktivnega oplemenitenja, bodisi potrdilo, ki navaja, da so upravičene ali niso upravičene do stopnje nadomestila, ki se uporablja v primeru izvoza v Združene države Amerike za osnovne žitne proizvode, uporabljene pri njihovi proizvodnji;

ker je potrebno posodobiti naziv oddelka Komisije, pristojnega za prejemanje sporočanj iz držav članic o statističnih podatkih v zvezi s količinami testenin;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja, ki zadevajo trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi II,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EGS) št. 2723/87 [2] se spremeni na naslednji način:

1. v členu 2(1) se "Potrdilo o izvozu testenin z nadomestilom v ZDA" nadomesti s "Certificate for the export of pasta to the USA";

2. v členu 4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim odstavkom:

"Pristojni organ navede v ustreznem delu polja 10 originala in kopij "potrdila P2";, ali je blago upravičeno ali ni upravičeno do nadomestila. Carinski urad iz člena 3(2) preveri, ali je dokument pravilno izpolnjen, in udari žig v polje 10 originala in kopij "potrdila P2.";";

3. člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Pristojni organi držav članic sporočijo Komisiji najkasneje do konca vsakega meseca statistične podatke o količinah testenin po tarifnih podštevilkah — pri čemer ločeno navedejo količine, ki so upravičene do izvoznega nadomestila, in količine, ki niso upravičene do izvoznega nadomestila — za katere so potrdila tekom prejšnjega meseca žigosali carinski uradi, ki so sprejeli izvozne deklaracije, na naslednji naslov:

Commission of the European Communities,

Directorate-General III — Industry,

Non-Annex II products,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruxelles/Brussel."

4. Priloga I se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za izvoz, za katerega je carina sprejela izvozno deklaracijo s 1. julijem 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 1995

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 261, 11.9.1987, str. 11.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOBILAGALIITE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------