02/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

8


31995R0997


L 101/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 997/95 AL COMISIEI

din 3 mai 1995

de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 1035/72 și (CEE) nr. 2019/93 ale Consiliului și (CEE) nr. 886/87, (CEE) nr. 816/89, (CEE) nr. 3780/90, (CEE) nr. 1108/91, (CE) nr. 3254/93, (CE) nr. 1281/94 și (CE) nr. 1372/94 în ceea ce privește codurile Nomenclaturii Combinate a fructelor și legumelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât Regulamentul (CE) nr. 3115/94 al Comisiei din 20 decembrie 1994 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (3) prevede modificări pentru anghinarea încadrată în codul NC 0709 10, pentru portocalele încadrate în codul NC 0805 10, pentru lămâile încadrate în codul NC 0805 30, pentru strugurii de masă încadrați în codul NC 0806 10, pentru merele pentru consum încadrate în codul NC 0808 10, pentru caisele încadrate în codul NC 0809 10, piersicile încadrate în codul NC 0809 30 și amestecurile de fructe cu coajă lignificată încadrate în codul NC 0813 50;

întrucât aceste produse apar în textul Regulamentelor:

(CEE) nr. 1035/72 al Consiliului din 18 mai 1972 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94;

(CEE) nr. 886/87 al Comisiei din 27 martie 1987 privind comunicarea de către statele membre Comisiei a datelor referitoare la importurile de mere pentru consum (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1152/94 (6);

(CEE) nr. 816/89 al Comisiei din 30 martie 1989 de stabilire a listei produselor care se subordonează mecanismului complementar aplicabil schimburilor în sectorul fructelor și legumelor proaspete (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3831/92 (8);

(CEE) nr. 3780/90 al Comisiei din 19 decembrie 1990 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3576/90 al Consiliului în ceea ce privește suspendarea temporară a regimului compensării la import, precum și a taxelor vamale pentru fructele și legumele provenind din Spania și din Portugalia comercializate pentru consum pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane (9);

(CEE) nr. 1108/91 al Comisiei din 30 aprilie 1991 de stabilire a standardelor de calitate pentru caise (10);

(CEE) nr. 2019/93 al Consiliului din 19 iulie 1993 privind măsurile specifice referitoare la unele produse agricole în favoarea insulelor mici din Marea Egee (11), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 822/94 al Comisiei (12);

(CE) nr. 3254/93 al Comisiei din 26 noiembrie 1993 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul specific de aprovizionare cu anumite fructe și legume în favoarea insulelor mici din marea Egee (13), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3128/94 (14);

(CE) nr. 1281/94 al Comisiei din 2 iunie 1994 privind instaurarea unui regim de supraveghere a importurilor de vișine proaspete originare din republicile Bosnia-Herțegovina, Croația, Slovenia și de pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (15);

(CE) nr. 1372/94 al Comisiei din 16 iunie 1994 de stabilire a unor plafoane indicative și a unor modalități suplimentare de aplicare a mecanismului complementar schimburilor de fructe și legume între Portugalia și celelalte state membre (16);

întrucât este, prin urmare, oportun să se modifice regulamentele menționate anterior;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 se modifică după cum urmează:

1.

Textul:

„0806 10 11

Struguri, proaspeți, de masă”

0806 10 15

0806 10 19

se înlocuiește cu următorul text:

„0806 10 21

Struguri, proaspeți, de masă.”

0806 10 29

0806 10 30

0806 10 40

0806 10 50

0806 10 61

0806 10 69

2.

Textul:

„0813 50 30

Amestecuri alcătuite exclusiv din fructele cu coajă lignificată de la nr. 0801 și 0802.”

se înlocuiește cu următorul text:

„0813 50 31

Amestecuri alcătuite exclusiv din fructele cu coajă lignificată de la nr. 0801 și 0802.”

0813 50 39

Articolul 2

La articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 886/87, codurile NC 0808 10 31 – 0808 10 89 care desemnează merele pentru consum se înlocuiesc cu codurile NC 0808 10 51 – 0808 10 98.

Articolul 3

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 816/89 se modifică după cum urmează:

1.

Textul:

„0709 10 00

Anghinare.”

se înlocuiește cu următorul text:

„0709 10 10

Anghinare.”

0709 10 20

0709 10 30

0709 10 40

2.

Textul:

„0809 10 00

Caise.”

se înlocuiește cu următorul text:

„0809 10 10

Caise.”

0809 10 20

0809 10 30

0809 10 40

0809 10 50

3.

Textul:

„ex 0809 30 00

Piersici (cu excepția piersicilor fără puf și a nectarinelor)”

se înlocuiește cu următorul text:

„0809 30 19

Piersici (cu excepția piersicilor fără puf și a nectarinelor)”.

0809 30 29

0809 30 39

0809 30 49

0809 30 59

Articolul 4

În anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3780/90, codul NC 0805 30 10 care desemnează lămâile se înlocuiește cu codurile NC 0805 30 20 - 0805 30 40.

Articolul 5

La articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1108/91, codul NC 0809 10 00 care desemnează caisele se înlocuiește cu codurile NC 0809 10 10 - 0809 10 50.

Articolul 6

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2019/93 se modifică după cum urmează:

1.

codurile NC 0808 10 31 – 0808 10 89 care desemnează merele se înlocuiesc cu codurile NC 0808 10 51 – 0808 10 98;

2.

codurile NC 0808 20 31 – 0808 20 39 care desemnează perele se înlocuiesc cu codurile NC 0808 20 31 – 0808 20 67.

Articolul 7

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 3254/93 se modifică după cum urmează:

1.

codurile NC 0808 10 31 – 0808 10 89 care desemnează merele se înlocuiesc cu codurile NC 0808 10 51 – 0808 10 98;

2.

codurile NC 0808 20 31 – 0808 20 39 care desemnează perele se înlocuiesc cu codurile NC 0808 20 31 – 0808 20 67.

Articolul 8

Articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1281/94 se modifică după cum urmează:

1.

codul NC 0809 20 20 care desemnează vișinele (Prunus cerasus) între 1 mai și 15 iulie se înlocuiește cu codurile NC 0809 20 21, 0809 20 31 și 0809 20 41;

2.

codul NC 0809 20 60 care desemnează vișinele (Prunus cerasus) între 16 iulie și 30 aprilie se înlocuiește cu codurile NC 0809 20 11, 0809 20 51, 0809 20 61 și 0809 20 71.

Articolul 9

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1372/94 se modifică după cum urmează:

1.

Textul:

„0805 10 41

Portocale.”

0805 10 45

0805 10 49

se înlocuiește cu următorul text:

„0805 10 01

Portocale.”

0805 10 05

0805 10 09

2.

Textul:

„0805 10 31

0805 10 35

0805 10 39”

se înlocuiește cu următorul text:

„0805 10 32

0805 10 34

0805 10 36”

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 1995.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1979, p. 2.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 345, 31.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 118, 20.5.1972, p. 1.

(5)  JO L 85, 28.3.1987, p. 16.

(6)  JO L 129, 21.5.1994, p. 4.

(7)  JO L 86, 31.3.1989, p. 35.

(8)  JO L 387, 31.12.1992, p. 47.

(9)  JO L 364, 28.12.1990, p. 11.

(10)  JO L 110, 1.5.1991, p. 67.

(11)  JO L 184, 27.7.1993, p. 1.

(12)  JO L 95, 14.4.1994, p. 1.

(13)  JO L 293, 27.11.1993, p. 34.

(14)  JO L 330, 21.12.1994, p. 45.

(15)  JO L 140, 3.6.1994, p. 12.

(16)  JO L 151, 17.6.1994, p. 6.