31995R0685Uradni list L 071 , 31/03/1995 str. 0005 - 0014


Uredba Sveta (ES) št. 685/95

z dne 27. marca 1995

o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker člen 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo [4] določa, da je Svet odgovoren za vzpostavitev ukrepov Skupnosti, o pogojih dostopa do območij in virov ter o izvajanju ribolovnih aktivnosti;

ker Uredba (ES) št. 1275/94 [5] določa, zato da bi se režim dostopa v vode in vire, kot ga določa Akt o pristopu Španije in Portugalske, prilagodil in vključil v ukrepe Skupnosti, da Svet še pred 1. januarjem 1995 sprejme ukrepe, skladno s členom 3 te uredbe;

ker je treba varovati obstoječe ravnotežje in pravni red Skupnosti, še zlasti načelo relativne stabilnosti;

ker je treba zagotoviti, da na splošno ni povečanja obstoječega ribolovnega napora v okviru območij in staležev, ki jih zajema Akt o pristopu Španije in Portugalske, ter zagotoviti zmanjšanje ribolovnega napora, če spremembe v virih zahtevajo uvedbo splošnega zmanjšanja ribolovnih možnosti;

ker je treba upoštevati kompleksnost ribolovnih aktivnosti in biološke, geografske ter geomorfološke značilnosti virov; ker je zlasti treba upoštevati potrebo po ohranitvi ravnovesja virov v zelo občutljivih območjih;

ker je odgovornost držav članic zastave, da urejajo ribolovni napor; ker je zaradi tega treba zagotoviti preglednost in nepristranost upravljalnih postopkov in postopkov spremljanja;

ker uvedba sistema upravljanja ribolovnega napora zahteva določene spremljevalne ukrepe Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu z določbami skupne ribiške politike ta uredba s 1. januarjem 1996 uvaja merila in postopke za uvedbo sistema za upravljanje ribolovnega napora v sektorjih ICES Vb, VI, VII, VIII, IX in X in območjih CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0.

Člen 2

1. Države članice sestavijo poimenske sezname ribiških plovil, ki plovejo pod njihovimi zastavami z dovoljenjem za izvrševanje ribolovnih aktivnosti v ribištvih, določenih v Prilogi I.

2. Države članice lahko kasneje na svoje poimenske sezname plovil vključijo druga plovila, pod pogojem, da so bila upravičena loviti v času, ko so se izdelali referenčni seznami.

3. Države članice lahko kasneje zamenjajo plovila, ki so jih vnesle na poimenske sezname plovil.

4. V primeru kakršnih koli sprememb teh seznamov veljajo merila in postopki iz členov 3 in 5.

NASLOV I

Ukrepi glede ulova pridnenih vrst

Člen 3

1. Za vsako ribištvo, ki lovi pridnene vrste, kot so določene v Prilogi I, države članice ocenijo potreben ribolovni napor na podlagi meril Skupnosti za ocenitev ribolovnega napora, kot jih opredeljuje Priloga II.

2. Pri teh ribolovnih naporih se upoštevajo naslednji pogoji:

(i) stopnje napora vsaki državi članici za vsako ribištvo omogočajo, da popolnoma izkoristi svoje ribolovne možnosti, to je za vrste, za katere velja celotni dovoljen ulov (TAC), bodisi dodeljen bodisi ne, kot tudi za vrste, za katere ne veljajo take omejitve;

(ii) stopnje napora se uvedejo skladno s pravili Skupnosti; obstoječa ravnovesja pri izkoriščanju po ribištvih ali po conah se ne porušijo;

(iii) ribolovni napor nikakor ne vpliva na relativno stabilnost različnih ribištev.

3. Države članice uvedejo režim za urejanje ribolovnega napora, če potencialni ribolovni napor, ki ustreza prostemu dostopu za ribiška plovila iz poimenskega seznama plovil, presega ocenjeno aktivnost.

4. Zadevne države članice ocenijo ribolovni napor na območjih ICES VIIa in VIIf severno od 50º 30′ severne zemljepisne širine z vidika tradicionalnih ribolovnih aktivnosti.

5. Zadevne države članice ocenijo ribolovni napor v območju južno od 56º 30′ severne zemljepisne širine, vzhodno od 12º zahodne zemljepisne dolžine in severno od 50º 30′ severne zemljepisne širine na podlagi ravni obstoječe aktivnosti za svoja plovila, razen za tista, ki plovejo pod zastavo Španije. Število plovil, ki na tem območju plovejo pod špansko zastavo, ne sme presegati 40, upoštevajoč določbe iz odstavka 2(ii).

NASLOV II

Ukrepi glede ulova pelagičnih vrst

Člen 4

1. Z ozirom na ulov pelagičnih vrst, vključno z vrstami, ki se močno selijo, opredeljenih v Prilogi I, države članice sprejmejo ukrepe za zagotavljanje kasnejšega spremljanja dejanskega ribolovnega napora.

2. V posebnih primerih lahko Svet uredi ribolovni napor po postopku, določenem v členu 8(4) Uredbe (EGS) št. 3760/92, upoštevajoč med drugim obstoječe ravnovesje pri izkoriščanju po ribištvih ali po conah.

3. Da bi se zagotovilo, da bi nadzor nad ribolovnim naporom, ki ga navaja člen 3(4) in (5), veljal za ribolov pelagičnih vrst in drugih vrst, ki niso pridnene, v območjih ICES VIIa in VIIf, Svet odloča o predlogu Komisije v skladu s postopkom, predvidenim v odstavku 2 tega člena.

NASLOV III

Splošne določbe

Člen 5

1. Države članice posredujejo Komisiji najkasneje do 31. marca 1995 naslednje podatke:

- poimenske sezname plovil, ki jih navaja člen 2 za pridnena ribištva,

- oceno potrebnega ribolovnega napora, kot jo navaja člen 3(1),

- če je potrebno, predlagane režime za ureditev ribolovnega napora, kot jih navaja člen 3(3).

2. Države članice periodično posredujejo Komisiji vsako spremembo glede podatkov, ki jih navaja odstavek 1.

3. Komisija državam članicam dostavi podatke, ki jih navajata odstavka 1 in 2.

Člen 6

1. Komisija na podlagi podatkov, ki jih navaja člen 5, in po tesnem posvetovanju z zadevnimi državami članicami Svetu najkasneje do 30. aprila 1995 predloži predlog za uredbo o urejanju ribolovnega napora.

2. Svet najkasneje do 30. junija 1995 odloči o predlogu v skladu s postopkom, določenim v členu 8(4) Uredbe (EGS) št. 3760/92, in lahko prilagodi ali pa ne pogoje za izvajanje ribolovnih aktivnosti, sporočenih s strani zadevnih držav članic, ob popolnem upoštevanju načel relativne stabilnosti in nediskriminacije.

Uredba, ki jo sprejme Svet, lahko zagotavlja sprejetje izvršilnih ukrepov v skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EGS) št. 3760/92, vključno s prilagoditvijo pogojev v določenih okoliščinah za izvajanje ribolovnih aktivnosti, medtem ko obvezno upošteva merila in pogoje, določene v členu 3(1) in (2) te Uredbe.

Komisija pregleda pogoje za izvajanje ribolovnih aktivnosti v primeru, da odgovarjajoče zgornje meje ribolovnega napora omejujejo polno izrabo kvot države članice, in sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje tega stanja v skladu s postopkom, predvidenim v drugem pododstavku.

3. Če Svet najkasneje do 31. julija 1995 ne sprejme odločitve, Komisija, če je možno, najkasneje do 31. oktobra 1995, na podlagi predloga, navedenega v odstavku 1, skladno s postopkom iz člena 18 Uredbe (EGS) št. 3760/92, sprejme ukrepe, ki naj zagotovijo, da nobena država članica ne bo povečala ribolovnega napora nad obstoječo stopnjo.

4. Če Komisija pred 31. decembrom 1995 ne sprejme ukrepov iz odstavka 3, veljajo poimenski seznami ribiških plovil in, če je potrebno, režimi za urejanje ribolovnega napora, ki jih države članice sporočijo Komisiji.

Člen 7

1. Države članice pred 31. marcem 1995 sprejmejo ustrezne ukrepe, ki naj zagotovijo, da se upošteva ribolovna aktivnost, ocenjena na podlagi člena 3. Države članice o teh ukrepih obvestijo Komisijo, ki bo o tem obvestila druge države članice.

V tem pogledu država članica lahko uravnava ribolovni napor tako, da spremlja aktivnosti svojega ladjevja in ustrezno ukrepa, če je skoraj dosežena stopnja ribolovnega napora, dovoljena na podlagi člena 6.

2. Kadar koli je potrebno, države članice izdajo posebne ribolovne karte za plovila, ki plovejo pod njihovimi zastavami.

3. Države članice ustrezno ukrepajo, da zagotovijo, da plovila, ki plovejo pod zastavami, obvezno posredujejo podrobnosti o vstopu v ribolovna območja, izstopu iz njih, vključno z vstopom in izstopom iz ribiških pristanišč, ki se nahajajo znotraj območij, kjer veljata omejitev ribolovnega napora ali omejitev količine, in o vstopih in izstopih iz območja, ki leži južno od severne zemljepisne širine 56º 30′, vzhodno od 12º zahodne zemljepisne dolžine in severno od 50º 30′ severne zemljepisne širine. Plovila, opremljena s sistemi avtomatskega spremljanja v realnem času, ki jih priznava zakonodaja Skupnosti, lahko ta sporočila pošljejo prek teh sistemov.

4. Države članice zagotovijo, da plovila, ki plovejo pod njihovimi zastavami, od datuma uvedbe infrastrukture Skupnosti za vodenje podatkov o ulovu rib v vodah Skupnosti, vendar najkasneje do 1. januarja 1998, poleg vstopa in izstopa iz območja, obvezno prijavijo tudi ulov na krovu.

5. Sporočila in izjave, ki jih navajata odstavka 3 in 4, morajo biti sporočena istočasno državi zastave in zadevnim obalnim državam.

6. Komisija najkasneje do 30. junija 1995 predloži predloge za spremembo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o uvedbi nadzornega sistema za skupno ribiško politiko [6], zlasti njenega člena 6 o obveznosti, da se registrirata ulov in ribolovni napor. Svet odloča o teh predlogih pred 31. decembrom 1995.

7. Svet najkasneje do 30. junija 1995 odloča o predlogu Komisije o spremembi Odločbe Sveta št. 89/631/EGS z dne 27. novembra 1989 o finančnem prispevku Skupnosti za stroške držav članic za zagotovitev spoštovanja režima Skupnosti za ohranitev in upravljanje ribolovnih virov [7], da bi se zagotovila dodatna finančna podpora Irski, vključno s podporo za operativne stroške, ob obveznem upoštevanju odobrene prakse Skupnosti in v okviru finančnih smernic.

8. Komisija najkasneje do 15. septembra vsakega leta državam članicam predloži popolno poročilo o inšpekcijah, ki jih je izvedla v preteklem koledarskem letu, skupaj z oceno rezultatov inšpekcij in mnenje o kakršnih koli izboljšavah v nacionalnih izvršilnih določbah, ki jih je priporočila.

Člen 8

Države članice pred 1. januarjem 1996 sprejmejo ukrepe, kot je navedeno v Prilogi III.

Člen 9

1. Določbe iz členov 2, 3, 4(2) in 7 veljajo za plovila, ki merijo več kot 15 metrov med navpičnicama.

2. Ribolovna zmogljivost ribiških plovil pod to mejo se ocenjuje globalno za vsako ribištvo.

Člen 10

V skladu s členoma 4 in 8 Uredbe (EGS) št. 3760/92 Svet najkasneje do 31. decembra 1995 določi skupni dovoljeni ulov za različne staleže šurov v območjih ICES X in CECAF in dodeli te ribolovne možnosti Španiji in Portugalski v odgovarjajočih območjih.

Člen 11

1. V skladu s členom 9 Uredbe (EGS) št. 3760/92 zadevne države članice izmenjajo ribolovne možnosti, ki so jim dodeljene po pogojih iz Priloge IV, točka 2.

2. S 1. januarjem 1996 zadevne države članice omejijo ribolov v skladu s pogoji, navedenimi v Prilogi IV, točka 1.

Člen 12

1. V skladu z določbami in postopki, ki so zapisani v členu 4 Uredbe (EGS) št. 3760/92, in v skladu z načelom nediskriminacije Svet najkasneje do 30. junija 1995 ukrepa v zvezi s spremembami k Uredbi Sveta (EGS) št. 3094/86 z dne 7. oktobra 1986 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranitev ribolovnih virov [8] z vidika podatkov iz Priloge V.

2. Komisija najkasneje do 30. junija 1995 predloži predloge za izboljšanje tehničnih ukrepov za ohranjanje zlasti glede selektivnosti ribolovnega orodja v zahodnih vodah Skupnosti. Svet najkasneje do 31. decembra 1995 ukrepa v skladu z določili in postopki, ki jih navaja člen 4 Uredbe (EGS) št. 3760/92.

Člen 13

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 1995

Za Svet

Predsednik

J. Puech

[1] UL C 247, 3.9.1994, str. 4.

[2] UL C 18, 23.1.1995.

[3] UL C 397, 31.12.1994.

[4] UL L 389, 31.12.1992, str. 1.

[5] UL L 140, 3.6.1994, str. 1.

[6] UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

[7] UL L 364, 14.12.1989, str. 64. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Odločbo 94/207/ES (UL L 101, 20.4.1994, str. 9).

[8] UL L 288, 11.10.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3676/93 (UL L 341, 31.12.1993, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

OPREDELITEV RIBIŠTEV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

MERILA SKUPNOSTI ZA OCENITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

Ribolovni napor

V skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 3760/92 je ribolovni napor opredeljen, kot sledi:

- v primeru plovila kot produkt njegove zmogljivosti in aktivnosti,

- v primeru flote ali skupine plovil kot seštevek ribolovnega napora vsakega posameznega plovila.

Zmogljivost

Zmogljivost plovila se izrazi, kot sledi:

- v primeru plovil, ki uporabljajo vlečno orodje, kot vgrajeno moč, izraženo v kilovatih (kW),

- v primeru plovil, ki uporabljajo pritrjene mreže, kot vgrajeno moč, izraženo v kilovatih (kW) in tonaži. Če bo treba, bo Komisija na podlagi predlogov držav članic in v posvetovanju z zadevnimi državami članicami pregledala možnost za določitev bolj izpopolnjenih meril za oceno ribolovnega napora.

Aktivnost

Ribolovna aktivnost ribiškega plovila se ocenjuje na podlagi časa, ki ga letno preživi na področju.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

POGOJI, KI UREJAJO IZVRŠEVANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Vlečno orodje

Poimenski seznami plovil, ki plujejo pod zastavama Španije ali Portugalske, vključujejo seznam plovil z dostopom druga druge do celinskih voda.

V primeru ribištev, ki zajemajo vode celinskih obal v območjih ICES VIII in IX ter CECAF, bodo pristojni španski in portugalski organi sestavili nacionalne ribolovne načrte, ki bodo urejali aktivnost njihovih plovil v vzajemnih vodah. Ti načrti bodo zlasti glede števila plovil in skupne zmogljivosti spoštovali celotne stopnje ribolovnega napora, dosežene v obdobju 1986-1995.

Vzporedni ulovi rakov bodo dovoljeni samo do 10 % obsega ulova, hranjenega na krovu v času ribolova, usmerjenega na osliča in druge pridnene vrste.

2. Površinski parangal in ribolov tunov s panulo

Ribolovne aktivnosti plovil, ki plovejo pod zastavo Španije v celinskih vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Portugalske v ICES območju IX in Cecaf, in ribolovne aktivnosti plovil, ki plovejo pod zastavo Portugalske v celinskih vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Španije v ICES območjih VIII in IX ter Cecaf, se odobrijo v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti.

3. Ribolov tunov

Dostop španskih plovil v otočne vode pod suverenostjo ali jurisdikcijo Portugalske v ICES območju X in Cecafu ter portugalskih plovil v otočne vode pod suverenostjo ali pristojnostjo Španije v Cecafu je izključen, razen, kjer je primerno, za plovila, ki se udeležujejo ribolovnih aktivnosti, kjer se uporablja tradicionalno orodje v soglasju med tema dvema državama članicama.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

UKREPI GLEDE IZMENJAVE DOLOČENIH RIBOLOVNIH MOŽNOSTI IN DOLOČENIH ODOBRENIH OMEJITEV ULOVA

1. Izmenjave ribolovnih možnosti

1.1 Francija in Portugalska bosta avtomatično obnovili izmenjave za obdobje 1995 do 2002, ob upoštevanju možnosti, da vsaka država članica v času letnega določanja celotnih dovoljenih ulovov in kvot spremeni pogoje izmenjave.

Izmenjave zadevajo naslednje celotne dovoljene ulove:

(i) skupni celotni dovoljeni ulov (TAC) za sardele, ki je bil določen za območja VIII in IX ICES, 80 % portugalskih ribolovnih možnosti se za vsako leto prenese Franciji. Količine morajo biti ulovljene izključno v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Francije;

(ii) v primeru celotnega dovoljenega ulova (TAC) za osliča v območjih VIIIc, IX in X ter Cecaf se 70 % francoskih ribolovnih možnosti za vsako leto prenese Portugalski. Količine morajo biti ulovljene izključno v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Potugalske;

(iii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za trske v območju 3 M NAFO se vse francoske ribolovne možnosti za vsako leto prenesejo Portugalski.

1.2 Izmenjave med Španijo in Francijo, ki temelje na bilateralnem sporazumu o sardelah iz leta 1992, se začnejo izvajati leta 1995 z večletno veljavnostjo, pri čemer se upošteva deleže obeh držav članic, in predvsem višino letne izmenjave kvot, nadzorne ukrepe in težave na trgu, ob upoštevanju možnosti, da vsaka država članica v času letnega določanja celotnih dovoljenih ulovov in kvot spremeni pogoje izmenjave.

Izmenjave zadevajo naslednje celotne dovoljene ulove:

(i) v primeru celotnega dovoljenega ulova za trske v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 10 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(ii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za trske v območjih ICES VIIb, k, VIII, IX in X ter Cecaf 34.1.1 se 50 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(iii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za vahnje v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 10 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(iv) v primeru celotnega dovoljenega ulova za vahnje v območjih ICES VII, VIII, IX, X in Cecaf 34.1.1 se 55 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(v) v primeru celotnega dovoljenega ulova za mole v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 10 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(vi) v primeru celotnega dovoljenega ulova za saje v območjih ICES VIIb, k se 50 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(vii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za osliča v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 2200 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(viii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za morske spake v območju ICES VII se 300 ton francoskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(ix) v primeru celotnega dovoljenega ulova za sardele v območju ICES VIII se 9000 ton španskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Franciji.

1.3 Belgija in Španija bosta avtomatično obnovili izmenjave za obdobje 1995 do 2002, ob upoštevanju možnosti, da vsaka država članica v času letnega določanja celotnih dovoljenih ulovov in kvot spremeni pogoje izmenjave.

Izmenjave zadevajo naslednje celotne dopustne ulove:

(i) v primeru trske v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 10 ton belgijskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(ii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za vahnje v območjih ICES Vb, VI, XII in XIV se 10 ton belgijskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(iii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za mole v območju ICES VIIb, k se 15 ton belgijskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(iv) v primeru celotnega dovoljenega ulova za morske spake v območju ICES VII se 150 ton belgijskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Španiji;

(v) v primeru celotnega dovoljenega ulova za krilati romb v območjih ICES VIIIa, b, d in e se 30 ton španskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Belgiji;

(vi) v primeru celotnega dovoljenega ulova za škampe v območju ICES VII se 100 ton španskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Belgiji;

(vii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za morske spake v območjih ICES VIIIa, b in d se 60 ton španskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Belgiji;

(viii) v primeru celotnega dovoljenega ulova za osliča v območjih ICES VIIIa, b, d in e se 30 ton španskih ribolovnih možnosti vsako leto prenese Belgiji.

2. Dovoljene omejitve ulova

2.1 Španija omeji svoj letni ulov osliča v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Portugalske na 850 ton in svoj letni ulov šurov v omenjenih vodah na 2250 ton.

2.2 Portugalska omeji svoj letni ulov osliča v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Španije na 850 ton in svoj letni ulov šurov v omenjenih vodah na 2250 ton.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

SPREMEMBE TEHNIČNIH UKREPOV ZA OHRANITEV RIBIŠTEV

1. Prepoved uporabe visečih ribiških mrež za ulov tunov v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Portugalske in Španije v območjih ICES VIII, IX, X in Cecaf.

2. Prepoved uporabe zapornih plavaric (krožnih mrež) za ribolov tropskih tunov (črtasti tun, velikooki tun in dolgoplavuti tun) v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Portugalske v območju ICES X, severno od 36º 30′ severne zemljepisne širine in Cecaf, severno od 31º severne zemljepisne širine in vzhodno od 17º 30′ zahodne zemljepisne širine.

--------------------------------------------------