31995R0629Uradni list L 066 , 24/03/1995 str. 0006 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 629/95

z dne 23. marca 1995

o določitvi podrobnih pravil za uporabo nekaterih tarifnih kvot za mleko in mlečne izdelke za Madžarsko in Bolgarijo, odprtih z Uredbo Sveta (ES) št. 3379/94

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3379/94 z dne 22. decembra 1994 o odpiranju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot v letu 1995 za nekatere kmetijske proizvode in pivo [1], in zlasti člena 3 Uredbe,

ker je zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske Uredba (ES) št. 3379/94 odprla avtonomne tarifne kvote za leto 1995, da bi, začasno, zagotovili skladnost s postopki za prilagoditev ugodnosti, podeljenih za nekatere kmetijske proizvode Madžarski in Bolgariji (med drugimi državami), in dokler se ne bi sklenili dodatni protokoli k sporazumom s tema državama; ker nove kvote ne vplivajo na uvozne dogovore, predvidene v navedenih sporazumih, med Skupnostjo in tema državama;

ker navedena uredba za leto 1995 uvaja dogovore za zmanjšanje ali izvzetje iz uvoznih prelevmanov za nekatere proizvode, vključno z mlekom in mlečnimi izdelki; ker naj se za upravljanje zadevnih dogovorov sprejmejo podrobna pravila za uporabo; ker navedena podrobna pravila dopolnjujejo Uredbo Komisije (EGS) št. 3719/88 z dne 16. novembra 1988 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 340/95 [3], ali pa od nje odstopajo;

ker naj bi se, da bi zagotovili primerno upravljanje uvozov, za vloge za uvozna dovoljenja zahtevala varščina in naj bi bili določeni nekateri pogoji, kar zadeva vloge za dovoljenja; ker naj bi bili stalni zneski razporejeni čez vse leto ter določena postopek za dodeljevanje dovoljenj in njihovo obdobje veljavnosti;

ker naj bi bil zagotovljen neprestan dostop do navedenih stalnih zneskov za vse uvoznike Skupnosti in dosledno uporabljan znižani prelevman za zadevne proizvode v vseh državah članicah, dokler stalni zneski niso izčrpani; ker naj se sprejmejo potrebni ukrepi, s katerimi bi se zagotovilo učinkovito upravljanje teh stalnih zneskov v Skupnosti, in ker naj bi, zlasti zaradi tveganja špekulacij, za dostop uvoznikov do navedene sheme veljalo izpolnjevanje določenih pogojev; ker ta način upravljanja zahteva tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru dogovorov, predvidenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 3379/94, je pri vseh uvozih v Skupnost mlečnih izdelkov s poreklom iz Madžarske in Bolgarije, ki sodijo pod oznake KN, naštete v Prilogi I k tej uredbi, treba predložiti uvozna dovoljenja, izdana in zaprošena pod tu določenimi pogoji.

Količine proizvodov, za katere veljajo ti dogovori, in stopnje znižanja dajatev so naštete v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Kvote, na katere se nanaša Priloga I, se razporedijo takole:

- 33 % v obdobju od 1. aprila do 30. junija,

- 33 % v obdobju od 1. julija do 30. septembra,

- 34 % v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 3

Za namene uvoznih dogovorov iz člena 1 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) ob oddaji vlog morajo prosilci za uvozna dovoljenja pristojnim organom zadevne države članice dokazati, da z mlekom ali mlečnimi izdelki s tretjimi državami trgujejo najmanj zadnjih 12 mesecev. Vendar pa so podjetja za prodajo na drobno ali restavracije, ki prodajajo svoje proizvode končnemu potrošniku, izvzeti iz ugodnosti tega režima;

(b) vloge za dovoljenja se lahko nanašajo samo na eno oznako KN, navedeno v Prilogi I k tej uredbi, pri proizvodu s poreklom iz ene od obeh držav, zajetih s to uredbo.

Vloga za izdajo dovoljenja se mora nanašati vsaj na 10 ton in na največ 25 % količine, ki je na voljo za zadevni proizvod v obdobju, opredeljenem v členu 2, za katero se vloži vloga za dovoljenje;

(c) v oddelku 8 vlog za izdajo dovoljenj in dovoljenj samih mora biti navedena država porekla; iz dovoljenj izhaja obveznost do uvoza iz navedene države;

(d) v oddelku 20 vloge za izdajo dovoljenja in dovoljenja samega je naveden eden od naslednjih zapisov:

Reglamento (CE) no 629/95,

Forordning (EF) nr. 629/95,

Verordnung (EG) Nr. 629/95,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 629/95,

Regulation (EC) No 629/95,

Règlement (CE) no 629/95,

Regolamento (CE) n. 629/95,

Verordening (EG) nr. 629/95,

Regulamento (CE) n.o 629/95,

Förordning (EG) nr 629/95,

Asetus (EY) N:o 629/95;

(e) v oddelku 24 dovoljenja je naveden eden od naslednjih zapisov:

Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CE) no 629/95,

Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 629/95, af importafgiften,

Ermäßigung der Abschöpfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 629/95,

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 629/95,

Levy reduced in accordance with Regulation (EC) No 629/95,

Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CE) no 629/95,

Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CE) n. 629/95,

Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 629/95,

Redução do direito nivelador prevista no Regulamento (CE) n.o 629/95,

Nedsättning av importavgiften enligt förordning (EG) nr 629/95,

Asetuksessa (EY) N:o 629/95 säädetty maksun alennus.

Člen 4

1. Vloge za dovoljenja se lahko vložijo samo v prvih 10 dneh vsakega obdobja, kakor je opredeljeno v členu 2.

2. Vloge za izdajo dovoljenj so sprejemljive le, kadar prosilec pisno izjavi, da ni vložil in ne namerava vložiti nobenih vlog po uvoznih dogovorih iz člena 1 za tekoče obdobje v zvezi s proizvodom iz iste oznake in države porekla v državi članici, v kateri je bila njegova vloga oddana, ali v drugih državah članicah; kadar ista stranka odda več kakor eno vlogo v zvezi z istim proizvodom, so vse vloge te osebe nesprejemljive.

3. Države članice tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog obvestijo Komisijo o oddanih vlogah za vsak proizvod iz Priloge I. Taka priglasitev vsebuje seznam prosilcev, zaprošene količine po oznakah KN in države porekla. Vse priglasitve, vključno s priglasitvami ničnih prošenj, se izvedejo po teleksu ali telefaksu na določen delovni dan, v skladu z vzorcem iz Priloge II k tej uredbi, kadar ni bila oddana nobena vloga, in z vzorcema iz prilog II in III, kadar so vloge bile oddane.

4. Komisija čim prej odloči, kolikšne količine se lahko podelijo v zvezi z vlogami, kakor je navedeno v členu 3.

Če količine, za katere so bila zaprošena dovoljenja, presegajo razpoložljive količine za vsako oznako KN in državo porekla, Komisija določi enotno znižanje odstotnega deleža pri zaprošenih količinah. Če se zdi količina, dobljena po odbitju tega odstotnega deleža, prosilcu nezadostna, se lahko vzdrži uporabe dovoljenja. V tem primeru o svoji odločitvi obvesti pristojni organ v treh delovnih dneh po objavi odločbe iz prejšnjega pododstavka. Pristojni organ Komisijo takoj obvesti o podrobnosti te priglasitve.

Kadar je skupna količina, za katero so bile oddane vloge, manjša od razpoložljive količine za vsako oznako KN in državo, Komisija preračuna preostalo količino, ki se doda razpoložljivi količini za naslednje obdobje.

5. Dovoljenja se po odločitvi Komisije izdajo, takoj ko je mogoče.

Člen 5

Na podlagi člena 21(2) Uredbe (EGS) št. 3719/88 uvozna dovoljenja veljajo 60 dni od datuma dejanske izdaje.

Vendar pa ne veljajo po 31. decembru leta, za katero so bila izdana.

Uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva.

Člen 6

Za prošnje za izdajo uvoznih dovoljenj za vse proizvode, na katere se nanaša člen 1, se vloži varščina 36,23 ECU na 100 kilogramov.

Člen 7

Brez poseganja v to uredbo se uporablja Uredba (EGS) št. 3719/88.

Ne glede na člen 8(4) navedene uredbe pa količina, uvožena na podlagi te uredbe, ne sme presegati količine, navedene v oddelkih 17 in 18 dovoljenja. V ta namen se v oddelek 19 navedenega dovoljenja vpiše številka "0".

Člen 8

Proizvodi se sprostijo v prosti obtok po predložitvi potrdila EUR1, ki ga izda država izvoznica v skladu s Protokolom 4, priloženim Začasnemu sporazumu.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 366, 31.12.1994, str. 3.

[2] UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

[3] UL L 39, 21.2.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Proizvodi s poreklom iz Bolgarije

Izvzetje iz prelevmanov od 1. januarja 1995

(v tonah) |

Oznaka KN | Proizvod | 1. januar do 31. december 1995 |

ex040690 | sir, razen sira iz kravjega mleka | 400 |

Proizvodi s poreklom iz Madžarske

Znižanje prelevmana za 60 % od 1. januarja 1995

(v tonah) |

Oznaka KN | Proizvod | 1. januar do 31. december 1995 |

ex04069086 | balaton, smetanovo beli, hajdu, marvany | 500 |

ex04069087 | ovari, pannonia, trapist | |

ex04069088 | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Uporaba Uredbe (ES) št. 629/95

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Uporaba Uredbe (ES) št. 629/95

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------