31995R0097Uradni list L 016 , 24/01/1995 str. 0003 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 97/95

z dne 17. januarja 1995

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede najnižje cene in kompenzacijskih plačil za pridelovalce krompirja in za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1868/94 o uvedbi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1866/94 [2], in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1543/93 z dne 14. junija 1993 o določitvi zneska premije, izplačane proizvajalcem krompirjevega škroba v tržnih letih 1993/94, 1994/95 in 1995/96 [3], in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1868/94 z dne 27. junija 1994 o določitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba [4] in zlasti člena 8 Uredbe,

ker je bil z Uredbo (ES) št. 1868/94 določen sistem kvot za proizvodnjo krompirjevega škroba, ki je lahko deležna pomoči Skupnosti; ker države članice takšne kvote dodeljujejo na podlagi proizvodnje v referenčnem obdobju in naložb podjetij v proizvodnjo krompirjevega škroba, izpeljanih pred 31. januarjem 1994, ki v referenčnem obdobju niso povzročile rasti proizvodnje; ker sta obe merili enako pomembni; ker je treba poskrbeti za sorazmerno prilagajanje dodeljevanja kvot za zagotovitev, da takšni proizvajalci ne presegajo kvote države članice;

ker je treba določiti pogoje za zagotovitev, da države članice pri dodeljevanju podkvot upoštevajo samo dejanske naložbe, ki so pred 31. januarjem 1994 povzročile več kakor minimalno povečanje proizvodnje;

ker je treba določiti pogoje za zagotovitev, da se rezerva 110000 ton, oblikovana za pokrivanje proizvodnje v Nemčiji v tržnem letu 1996/97, uporabi samo v primerih, v katerih proizvodnja izhaja iz nepovratnih naložb, izpeljanih pred 31. januarjem 1994, in samo po izrabi vseh kvot, ki so postale razpoložljive zaradi prenehanja delovanja podjetij za proizvodnjo krompirjevega škroba;

ker je treba opredeliti, kaj naj pokriva pogodba o pridelavi med podjetjem za proizvodnjo krompirjevega škroba in pridelovalcem, da bi tako preprečili sklepanje pogodb za količine, ki presegajo podkvoto podjetja; ker je treba takšnim podjetjem prepovedati prevzem količin krompirja, ki jih ne pokriva pogodba o pridelavi, saj bi to negativno vplivalo na delovanje sistema kvot, pa tudi na zahtevo, da mora najnižja cena iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92 veljati za ves krompir, ki je namenjen za proizvodnjo škroba; ker je treba v primerih, ko podnebne razmere na območjih iz pogodbe o pridelavi privedejo do proizvodnje večjih količin krompirja ali krompirja z višjo vsebnostjo škroba, kakor je bilo prvotno predvideno, podjetju, ki proizvaja krompirjev škrob, kljub vsemu omogočiti prevzem takšnih količin krompirja, pod pogojem, da jih plača po zgoraj navedeni najnižji ceni;

ker se krompir z vsebnostjo škroba, nižjo od 13 %, ne pojmuje kot krompir, namenjen za proizvodnjo krompirjevega škroba v smislu člena 8 Uredbe (EGS) št. 1766/92; ker podjetja za proizvodnjo škroba ne bi smela prevzeti krompirja z vsebnostjo škroba, nižjo od 13 %; ker mora biti Komisiji omogočeno, da v primerih, v katerih zaradi podnebnih razmer krompir vsebuje manj škroba, in na zahtevo države članice odobri prevzem krompirja z vsebnostjo škroba, ki ni nižja od 12,8 %;

ker je treba zaradi jasnosti v to uredbo vključiti nekatere določbe Uredbe (EGS) št. 1543/93, ki so združljive z uporabo sistema kvot in za to uporabo potrebne;

ker je treba opredeliti sprejemljive načine ugotavljanja teže krompirja v vodni kopeli in sestaviti preglednico, ki prikazuje ustrezno vsebnost škroba in pomoč, ki se izplača;

ker je treba uvesti nadzorne ukrepe, ki bi zagotavljali, da se kompenzacijska plačila ali premije plačajo samo za škrob, proizveden v skladu z določbami te uredbe;

ker je za zaščito pridelovalcev krompirja, namenjenega za proizvodnjo škroba, pomembno, da se najnižja cena iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92 plača za ves krompir; ker je zato treba predvideti sankcije v primerih, ko krompir ni bil plačan po najnižji ceni ali kadar podjetja prevzamejo krompir, ki ga pogodba o pridelavi ne pokriva;

ker je treba določiti pravila, ki bi zagotavljala, da se krompirjev škrob, proizveden v količini, ki presega podkvoto podjetja, izvozi brez izvoznega nadomestila, kakor to zahteva člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1868/94; ker je treba morebitne kršitve sankcionirati;

ker je treba opredeliti, kaj se bo zgodilo s podkvotami podjetij, ki se združijo, zamenjajo lastnika ali prenehajo delovati;

ker je zato, da bi države članice in Komisija mogle nadzorovati delovanje sistema kvot, treba opredeliti podatke, ki jih podjetja za proizvodnjo krompirjevega škroba predložijo državi članici, pa tudi tiste, ki jih države članice predložijo Komisiji;

ker je glede na to, da se Uredba (EGS) št. 1543/93 razveljavi s 1. julijem 1995, ko začne delovati sistem kvot, treba razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 1711/93 [5], spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1993/94 [6];

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Naslov I

OPREDELITEV POJMOV — SISTEM KVOT

Člen 1

V tej uredbi naslednji izrazi pomenijo:

(a) kvota: kvota, za vsako državo članico določena s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1868/94;

(b) podkvota: del kvote, ki ga država članica dodeli podjetju za proizvodnjo škroba;

(c) podjetje za proizvodnjo škroba:

- fizična ali pravna oseba s sedežem na ozemlju zadevne države članice, ki je v tržnih letih 1990/91, 1991/92 in 1992/93 ali v tržnem letu 1992/93 prejemala premijo iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 1543/93,

- z odstopanjem od prve alinee pri naložbah v Nemčiji, navedenih v drugem pododstavku člena 2(1) Uredbe (ES) št. 1868/94, fizična ali pravna oseba, ki začne proizvodnjo v tržnem letu 1996/97 v skladu s členom 3(2) te uredbe;

(d) pridelovalec: katera koli fizična ali pravna oseba ali skupina takšnih oseb, ki v skladu s pogodbo o pridelavi, ki jo sklene sama ali je sklenjena v njenem imenu, krompir, ki ga pridela sama ali njeni člani, v svojem imenu in na svoj račun dobavlja podjetju za proizvodnjo škroba;

(e) pogodba o pridelavi: katera koli pogodba, ki jo skleneta pridelovalec ali skupina pridelovalcev in podjetje za proizvodnjo škroba;

(f) krompir: krompir, ki je namenjen za proizvodnjo krompirjevega škroba iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 1766/92 in vsebuje najmanj 13 % škroba;

(g) nepredelani škrob: škrob, proizveden pod oznako KN 11081300, ki še ni bil predelan;

(h) združitev podjetij za proizvodnjo škroba: združitev dveh ali več podjetij za proizvodnjo škroba v eno podjetje;

(i) sprememba lastništva podjetja za proizvodnjo škroba: prevzem ali prenos premoženja podjetja, ki mu je bila dodeljena podkvota, na eno ali več podjetij za proizvodnjo škroba;

(j) sprememba lastništva tovarne za proizvodnjo škroba: prenos lastništva proizvodnega obrata, vključno z vso opremo, ki je potrebna za proizvodnjo škroba, na eno ali več podjetij, pri čemer nastopi delni ali popolni prevzem proizvodnje podjetja, ki se odloči za prenos;

(k) zakup tovarne: pogodba o zakupu proizvodnega obrata, vključno z vso opremo, potrebno za proizvodnjo škroba, ki je sklenjena za obratovanje za najmanj tri zaporedna tržna leta s podjetjem s sedežem v isti državi članici, v kateri je zadevna tovarna, če se lahko podjetje, ki jemlje tovarno v zakup, po začetku veljavnosti pogodbe glede svoje celotne proizvodnje pojmuje kot edino podjetje za proizvodnjo škroba.

Člen 2

1. Za tržna leta 1995/96, 1996/97 in 1997/98 se mora kvota iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1868/9 dodeliti podjetjem za proizvodnjo škroba v državi članici proizvodnje pred 8. marcem 1995. Pri dodeljevanju kvote se upoštevata:

- bodisi povprečna količina krompirjevega škroba, ki ga je vsako podjetje proizvedlo v tržnih letih 1990/91, 1991/92 in 1992/93 in za katerega je bila plačana premija iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 1543/93,

- bodisi količina škroba, ki ga je vsako podjetje proizvedlo v tržnem letu 1992/93 in za katerega je bila plačana premija;

in kjer je to primerno, nova proizvodna zmogljivost, nastala na podlagi naložb, ki se upoštevajo v skladu s členom 3.

2. Skupne količine, ugotovljene v skladu z odstavkom 1, se po potrebi sorazmerno uskladijo glede na kvoto.

3. Kjer se uporablja člen 6(2) Uredbe (ES) št. 1868/94, se dodeljene podkvote ustrezno uskladijo na začetku tržnega leta, ki sledi tržnemu letu, v katerem je bila kvota presežena.

Člen 3

1. Država članica upošteva naložbe, dejansko izpeljane pred 31. januarjem 1994, ki v referenčnem obdobju, ki ga je ta država članica izbrala, niso privedle do proizvodnje škroba, v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) investicijski program, na podlagi katerega se oblikuje nova proizvodna zmogljivost, se predloži pristojnemu organu;

(b) investicijski program vključuje oceno nove proizvodnje zmogljivosti, ki se lahko oblikuje na podlagi načrtovanih naložb;

(c) upoštevajo se samo investicijski načrti, ki so namenjeni povečanju začetne proizvodne zmogljivosti za najmanj 5 % v smislu dnevne zmogljivosti ali dodatnih delovnih dni glede na običajni čas proizvodnje v podjetju;

(d) upoštevajo se samo naložbe, ki so se dejansko začele izvajati pred 31. januarjem 1994 na podlagi predloženega investicijskega programa, v vrednosti najmanj 10 % skupnih ocenjenih stroškov, in še to samo v vrednosti dejansko doseženih zneskov;

(e) vsa podjetja za proizvodnjo škroba, ki jih zadeva ta odstavek, pristojnemu organu države članice do 8. februarja 1995 predložijo utemeljeno vlogo skupaj z vso razpoložljivo spremno dokumentacijo.

2. Za tržno leto 1996/97 se Nemčiji pod naslednjimi pogoji dovoli poraba rezerve v največji količini 110000 ton:

(a) njena začetna kvota se v celoti dodeli najpozneje do 8. marca 1995 v skladu s členom 2;

(b) podkvote, ki postanejo zaradi prenehanja delovanja podjetij, razpoložljive po 8. marcu 1995, se v celoti porabijo do 31. marca 1996 v skladu s členom 17(3);

(c) rezerva se porabi samo v zvezi z nepovratnimi naložbami, investiranimi pred 31. januarjem 1994 v skladu s pogoji iz odstavka 1, razen pododstavka (d);

(d) Nemčija določi pogoje iz tega odstavka in jih pred dodelitvijo rezerve takoj predloži Komisiji.

Za tržno leto 1997/98 se pridobi pravica do dodatne podkvote samo na podlagi dejanske proizvodnje v tržnem letu 1996/97, omejene z največjo količino 110000 ton.

Naslov II

CENA IN SISTEM PREMIJ

Člen 4

1. Pogodba o pridelavi se sklene za vsako tržno leto. Vsaka pogodba ima identifikacijsko številko in vsebuje najmanj naslednje podatke:

- ime in naslov pridelovalca ali skupine pridelovalcev,

- ime in naslov podjetja za proizvodnjo škroba,

- obdelovalne površine, v hektarih in arih,

- količina krompirja v tonah, ki bo pridelana na obdelovalnih površinah in dobavljena podjetju za proizvodnjo škroba,

- povprečna vsebnost škroba v krompirju, ugotovljena na podlagi povprečne vsebnosti škroba v krompirju, ki ga je pridelovalec dobavljal podjetju v zadnjih treh tržnih letih, ali če takšen podatek ni na voljo, na podlagi povprečne vsebnosti škroba v krompirju z območja pridelave,

- zavezo podjetja za proizvodnjo škroba, da bo za dobavljeno količino pridelovalcu plačalo najnižjo ceno iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92.

2. Vsako podjetje za proizvodnjo škroba do 31. maja v tržnem letu pred zadevnim tržnim letom pristojnemu organu pošlje povzetek pogodb, v katerem so za vsako pogodbo navedeni identifikacijska številka, ime pridelovalca in pogodbena količina v tonah, izražena v škrobnem ekvivalentu.

3. Skupni škrobni ekvivalent količin, navedenih v pogodbah o pridelavi, ne sme preseči podkvote, določene za to podjetje.

4. V primerih, ko po pogodbi o pridelavi dejansko proizvedena količina, izražena v škrobnem ekvivalentu, presega količino, določeno v pogodbi, se ta, če se podjetje tako odloči, lahko dobavi, pod pogojem, da se plača po najnižji ceni iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92.

5. Podjetje ne sme prevzeti krompirja, za pridelavo katerega ni bila sklenjena pogodba o pridelavi.

Člen 5

Prevzem krompirja poteka bodisi v samih podjetjih za proizvodnjo škroba bodisi na njihovih prevzemnih mestih. Postopki iz členov 6 in 8 se izvajajo ob dobavi in pod vodstvom nadzornika, ki ga odobri država članica.

Člen 6

1. Kadar je to potrebno za namene enega od postopkov iz Priloge I, se bruto teža krompirja za vsak tovor določi ob dobavi na podlagi primerjalnega tehtanja naloženega in praznega prevoznega sredstva.

2. Podjetja zavrnejo pošiljke, pri katerih je vsebnost škroba nižja od 13 %.

Na podlagi utemeljene zahteve države članice se lahko dovoli odstopanje od tega pravila, zlasti zaradi podnebnih razmer, pri čemer se lahko prevzame pošiljka z vsebnostjo škroba, ki ni nižja od 12,8 %. V tem primeru je najnižja cena ista, kakor velja za pošiljke z vsebnostjo škroba 13 %. Komisija sprejme pravila za izvajanje tega odstavka v skladu s postopkom iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92.

3. Neto teža krompirja se določi po enem od postopkov iz Priloge I.

Člen 7

1. Premija se podjetjem za proizvodnjo škroba dodeli za škrob, proizveden iz krompirja ustrezne in primerne tržne kakovosti, na podlagi količine uporabljenega krompirja ter njegove vsebnosti škroba in sicer po stopnjah, določenih v Prilogi II ter do količine škroba, ki ustreza podkvoti podjetja.

Če je vsebnost škroba v krompirju določena z uporabo Reimannove ali Parrowe lestvice in ustreza vrednosti, ki nastopa v dveh ali treh vrsticah drugega stolpca v Prilogi II, se uporabljajo vrednosti iz druge ali tretje vrstice.

2. Če dobavljene serije vsebujejo najmanj 25 % krompirja, ki gre lahko skozi rešeto z 28 mm kvadratnimi odprtinami (v nadaljnjem besedilu "odpadek"), se neto teža, na podlagi katere se določa najnižja cena, ki jo plača proizvajalec škroba, zmanjša, kakor je prikazano spodaj:

Odstotek odpadka | Odstotek zmanjšanja |

25 do 30 % | 10 % |

31 do 40 % | 15 % |

41 do 50 % | 20 % |

Če serije vsebujejo več kakor 50 % odpadka, se z njimi trguje na podlagi obojestranskih sporazumov, premije pa se zanje ne plačujejo.

Odstotek odpadka in neto teža se določita istočasno.

3. Ali podjetja ne presegajo podkvote, se ugotavlja na podlagi količine in vsebnosti škroba uporabljenega krompirja v skladu z vrednostmi iz Priloge II.

Člen 8

Vsebnost škroba v krompirju se določi na podlagi teže 5050 gramov dobavljenega krompirja, določene z tehtanjem v vodni kopeli.

Voda, ki se pri tem uporablja, mora biti čista in brez dodatkov, s temperaturo, nižjo od 18 °C.

Člen 9

1. Pod skupno odgovornostjo podjetja za proizvodnjo škroba, pooblaščenega inšpektorja in dobavitelja se sestavi potrdilo o prevzemu. Podjetje mora en izvod potrdila izročiti pridelovalcu, izvirnik pa obdrži, tako da se lahko po potrebi predloži agenciji, ki je pristojna za spremljanje premij.

2. Potrdilo o prevzemu mora vsebovati najmanj naslednje podatke, kadar izhaja iz postopkov, ki se izvajajo v skladu s členi 5 do 8:

- dobavni rok,

- številka dobave,

- številka pogodbe o pridelavi,

- ime in naslov pridelovalca krompirja,

- teža prevoznega sredstva ob prihodu v tovarno za proizvodnjo škroba ali na prevzemno mesto,

- teža prevoznega sredstva po razkladanju in odstranitvi ostankov zemlje,

- bruto teža dobavljene količine,

- v odstotkih izraženi odbitek od bruto teže dobavljene količine zaradi tujih primesi in teža vode, ki se je absorbirala med pranjem,

- v teži izraženi odbitek od bruto teže dobavljene količine zaradi tujih primesi,

- odstotek odpadka,

- skupna neto teža dobavljene količine (bruto teža minus odbitek, vključno s popravkom zaradi odpadka),

- vsebnost škroba, izražena v odstotkih ali teži v vodni kopeli,

- cena na enoto, ki se plača.

Člen 10

Podjetje za proizvodnjo škroba za vsakega pridelovalca sestavi potrdilo o plačilu, ki vsebuje naslednje podatke:

- firma podjetja za proizvodnjo škroba,

- ime in naslov pridelovalca krompirja,

- številka pogodbe o pridelavi,

- datum in število potrdil o prevzemu,

- neto teža vsake dobavljene količine po vseh odbitkih iz člena 9(2),

- cena na enoto za vsako dobavljeno količino,

- skupni znesek, ki se plača pridelovalcu,

- zneski, izplačani pridelovalcu krompirja, in datum plačil,

- podpis in žig proizvajalca škroba.

Naslov III

PLAČILA — KAZNI

Člen 11

1. Za naslednja plačila se mora upoštevati:

(a) pri kompenzacijskih plačilih iz člena 8(2) Uredbe (EGS) št. 1766/92 se mora predložiti dokazilo, da je bila ob dobavi v tovarno plačana cena, ki ni nižja od cene iz člena 8(1) navedene uredbe, in to v zneskih iz Priloge II;

(b) pri premiji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1868/9 mora podjetje dokazati:

- da je zadevni škrob proizvedlo v zadevnem tržnem letu in

- da je ob dobavi v tovarno celotno količino v Skupnosti pridelanega krompirja, ki se uporablja za proizvodnjo škroba in izvira iz pogodb o pridelavi iz člena 4, plačalo po ceni, ki ni nižja od cene iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92.

2. Kot dokazilo iz odstavka 1 se pojmuje predložitev potrdila o plačilu iz člena 10, skupaj z računom pridelovalca, ali knjigovodska listina, ki jo je izdala ustrezna finančna institucija, kot potrdilo, da je bilo plačilo po nalogu proizvajalca škroba opravljeno.

Člen 12

Premijo in kompenzacijsko plačilo plača država članica, v kateri je bil proizveden krompirjev škrob, v štirih mesecih po datumu predložitve dokazil iz člena 11.

Zadevna država članica najpozneje v enem mesecu po opravljenih plačilih obvesti Komisijo o količinah krompirja, za katere so se plačali premija in kompenzacijska plačila.

Člen 13

1. Države članice morajo poskrbeti za preverjanje na kraju samem, s katerim nadzorujejo dejavnosti, ki so upravičene do premije in kompenzacijskih plačil, in upoštevanje podkvot, določenih za vsako podjetje za proizvodnjo škroba. Za izvajanje takšnega nadzora se inšpektorjem omogoči dostop do evidenc zalog in računovodskih evidenc podjetij ter do njihovih proizvodnih in skladiščnih prostorov.

Nadzor v vsakem predelovalnem obdobju pokriva celotno predelavo najmanj 10 % krompirja, ki je bil dobavljen podjetju.

2. Države članice, vsako podjetje za proizvodnjo škroba, če se to primeri, obvestijo o količini škroba, s katero je preseglo zanj določeno podkvoto.

3. Če pristojni organ ugotovi, da podjetje ni izpolnjevalo obveznosti iz druge alinee člena 11(1)(b), to podjetje, razen v primeru višje sile, v celoti ali deloma izgubi pravico do premij, in to:

- če podjetje obveznosti ni izpolnjevalo v zvezi s količino škroba, ki je manjša od 20 % skupne količine proizvedenega škroba, se dodeljena premija zmanjša za petkrat toliko, kakor znaša ugotovljeni odstotek,

- če je ta odstotek enak ali višji od 20, se premija ne dodeli.

4. Če se ugotovi, da prepoved iz člena 4(5) ni bila upoštevana, se premija za podkvoto zmanjša, in to:

- če se na podlagi preverjanja izkaže, da je količina škrobnega ekvivalenta, ki jo je prevzelo podjetje, manjša od 10 % podkvote, določene za to podjetje, se skupne premije podjetju za zadevno tržno leto zmanjšajo za desetkrat toliko, kakor znaša ugotovljeni odstotek,

- če je količina, ki je pogodbe o pridelavi ne pokrivajo, večja od količine iz prve alinee, se premije za zadevno tržno leto ne dodelijo. Prav tako se premije ne dodelijo za naslednje tržno leto.

5. Nadzor se v skladu s tem členom izvaja brez poseganja v morebitna nadaljnja preverjanja pristojnih organov.

Člen 14

1. Izvoz iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1868/94 velja za opravljenega, kadar:

(a) pristojni organ v državi članici proizvodnje prejme dokazilo iz člena 15(2) ne glede na to, iz katere države članice je bil škrob izvožen;

(b) država članica izvoza sprejme ustrezno izvozno deklaracijo pred 1. januarjem po koncu tržnega leta, v katerem je bil škrob proizveden;

(c) zadevni škrob zapusti carinsko območje Skupnosti najpozneje v 60 dneh po 1. januarju, kakor je določeno pod (b);

(d) se proizvod izvozi brez nadomestila.

Če niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega pododstavka se, razen v primerih višje sile, vsaka količina škroba, ki presega podkvoto, pojmuje kot odsvojena na notranjem trgu.

2. V primerih višje sile pristojni organ države članice, v kateri je bil škrob proizveden, sprejme potrebne ukrepe na podlagi okoliščin, ki jih navede zadevna stran.

Če se škrob izvozi iz druge države članice kakor tiste, v kateri je bil proizveden, se ti ukrepi sprejmejo na podlagi mnenja, ki ga predložijo pristojni organi te države članice.

3. Za uporabo te uredbe ni potrebno sklicevanje na člen 34 Uredbe (EGS) št. 3665/87 [7].

Člen 15

1. Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 891/89 [8] znaša varščina za dovoljenja 32 ECU na tono.

2. Zadevno podjetje za proizvodnjo škroba predloži dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prvega pododstavka člena 14(1) pristojnemu organu države članice, v kateri je bil proizveden škrob, pred 1. aprilom v koledarskem letu, ki sledi koncu tržnega leta, v katerem je bil škrob proizveden.

3. Kot takšno dokazilo se pojmuje predložitev:

(a) izvoznega dovoljenja, ki ga zadevnemu podjetju izda pristojni organ države članice iz odstavka 1 in ki z odstopanjem od člena 5 Uredbe (EGS) št. 1620/93 [9] vsebuje eno od naslednjih izjav:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ;

(b) dokumentov iz členov 30 in 31 Uredbe Komisije (EGS) št. 3719/88 [10], potrebnih za sprostitev varščine;

(c) izjave podjetja, s katero potrjuje, da je proizvedlo škrob;

(d) v primeru iz odstavka 4 pri izskladiščenju:

- pred sprejemom izvozne deklaracije iz člena 14(1)(b), dodatnega dokazila, ki ga predložijo pristojni organi države članice, v kateri je bilo opravljeno skladiščenje,

- ali po sprejemu izvozne deklaracije iz člena 14(1)(b), dodatnega dokazila v smislu člena 31(2)(a) Uredbe (EGS) št. 3719/88, ki ga predložijo carinski organi države članice, v kateri je bilo opravljeno skladiščenje.

V obeh primerih dodatno dokazilo potrjuje izskladiščenje zadevnega proizvoda ali ustrezne nadomestne količine v smislu odstavka 4.

4. Ko se nepredelani škrob, ki ga je proizvedlo podjetje za proizvodnjo škroba, skladišči za izvoz v silosu, skladišču ali zabojniku zunaj tovarne proizvajalca v državi članici proizvodnje ali katerikoli drugi državi članici, v kateri se hkrati skladišči tudi nepredelani škrob, ki so ga proizvedla druga podjetja ali isto podjetje, tako da tako skladiščenih proizvodov ni mogoče fizično razlikovati, so do sprejema izvozne deklaracije iz člena 14(1)(b) vsi takšni proizvodi pod upravnim nadzorom, ki daje enaka jamstva kakor carinske službe, takoj po sprejemu izvozne deklaracije pa pod carinskim nadzorom.

Člen 16

1. Za količine, ki se pojmujejo kot odsvojene na notranjem trgu v smislu drugega pododstavka člena 14(1), zadevna država članica zaračuna znesek v višini:

- pri nepredelanem škrobu ali katerem koli stranskem proizvodu iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 1620/93 fiksne tarifne komponente, ki je v tržnem letu, v katerem je bil škrob ali stranski proizvod proizveden, veljala za tono škroba ali stranskega proizvoda,

- pri modificiranem škrobu ali katerem koli stranskem proizvodu, ki ne spada v Prilogo II k Pogodbi, sodi pa v okvir Uredbe Komisije (ES) št. 1222/94 [11], fiksne tarifne komponente, ki znaša 277 ECU na tono, po potrebi povečane za dajatev ad valorem, ki velja za zadevni proizvod.

2. Zadevna država članica podjetjem za proizvodnjo škroba pred 1. majem, ki sledi 1. januarju iz člena 14(1)(b), sporoči skupni znesek, ki ga mora plačati.

Zadevna podjetja morajo navedeni skupni znesek plačati najpozneje do 20. maja istega leta.

Člen 17

1. Pri združitvi ali odsvojitvi podjetij za proizvodnjo škroba in pri odsvojitvi tovarn za proizvodnjo škroba se kvote iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1868/94 uskladijo, in to:

(a) pri združitvi podjetij za proizvodnjo škroba dodeli država članica podjetju, ki izhaja iz združitve, podkvoto v enakem znesku, kakor je veljal za podkvote, dodeljene zadevnim podjetjem pred združitvijo;

(b) pri odsvojitvi podjetja za proizvodnjo škroba dodeli država članica prevzemnemu podjetju podkvoto odsvojenega podjetja. Pri več prevzemnih podjetjih se podkvota dodeli sorazmerno s proizvodnjo škroba, ki jo prevzame vsako podjetje;

(c) pri odsvojitvi tovarne za proizvodnjo škroba država članica zmanjša podkvoto podjetja, ki prenaša lastništvo tovarne, in poveča podkvoto podjetja oziroma podjetij za proizvodnjo škroba, ki zadevno tovarno pridobijo, in to za količino, sorazmerno s prevzeto proizvodnjo.

2. Če zaradi drugačnih okoliščin, kakor so tiste iz odstavka 1, preneha delovanje:

(a) podjetja za proizvodnjo škroba;

(b) ene ali več tovarn podjetja za proizvodnjo škroba,

lahko država članica podkvote, ki zadevajo takšno prenehanje delovanja, dodeli enemu ali več podjetjem za proizvodnjo škroba.

3. Pri zakupu tovarne v lasti podjetja za proizvodnjo škroba država članica zmanjša podkvoto podjetja, ki daje tovarno v zakup, in delež, za katerega se je podkvota zmanjšala, dodeli podjetju, ki tovarno jemlje v zakup zaradi proizvajanja škroba.

Če zakupna pogodba preneha pred pretekom trajanja pogodbe iz člena 1(k), država članica z veljavnostjo za nazaj od datuma začetka veljavnosti pogodbe razveljavi uskladitev podkvote, opravljene v skladu s prejšnjim pododstavkom.

Člen 18

Ukrepi iz člena 17 začnejo veljati, kadar prenehanje delovanja podjetja ali tovarne, združitev ali odsvojitev nastopi:

(a) med 1. julijem in 31. marcem naslednjega leta, za v tistem obdobju tekoče tržno leto;

(b) med 1. aprilom in 30. junijem istega leta, za tržno leto, ki sledi temu obdobju.

Naslov IV

OBVEŠČANJE

Člen 19

1. Država članica obvesti zadevna podjetja za proizvodnjo škroba o dodelitvi kvote iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1868/94 najpozneje do 31. januarja 1995 in te podatke takoj pošlje Komisiji.

2. Podjetja za proizvodnjo škroba najpozneje do 31. marca v vsakem tržnem letu obvestijo pristojne organe o:

- količinah škrobnega krompirja, za katere veljajo določbe člena 8(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 1766/92;

- količinah škroba, za katere se je plačala premija iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1868/94.

3. Kadar se uporablja člen 3 ali člen 17, države članice najpozneje do 30. junija v vsakem tržnem letu Komisiji predložijo podrobne podatke in dokaze, da so pogoji iz navedenih členov izpolnjeni.

Člen 20

Vsaka država članica najpozneje do 30. junija v vsakem tržnem letu obvesti Komisijo o:

- količinah škrobnega krompirja, za katere veljajo določbe člena 8(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 1766/92,

- količinah škroba, za katere se je plačala premija iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1868/94,

- količinah in podkvotah za podjetja za proizvodnjo škroba, ki jih zadeva člen 6(2) Uredbe (ES) št. 1868/94,

- količinah iz člena 13(3) in (4) te uredbe,

- količinah iz člena 16 te uredbe.

Naslov V

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Za izražanje najnižje cene, premije in kompenzacijskega plačila v nacionalni valuti se uporablja menjalni tečaj, ki velja na dan dobave krompirja proizvajalcu škroba.

Člen 22

Uredba (EGS) št. 1711/93 se razveljavi z učinkom od 1. julija 1995.

Člen 23

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se 1. julija 1995, razen členov 1, 2 in 3, ki se začnejo uporabljati takoj.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 1995

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 197, 30.7.1994, str. 1.

[3] UL L 154, 25.6.1993, str. 4.

[4] UL L 197, 30.7.1994, str. 4.

[5] UL L 159, 1.7.1993, str. 84.

[6] UL L 200, 3.8.1994, str. 13.

[7] UL L 351, 14.12.1987, str. 1.

[8] UL L 94, 7.4.1989, str. 13.

[9] UL L 155, 26.6.1993, str. 29.

[10] UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

[11] UL L 136, 31.5.1994, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Postopek A

Neto teža krompirja se določi z jemanjem vzorcev. Vzorci se jemljejo na več mestih prevoznega sredstva in s treh različnih plasti, in to zgornje, srednje in spodnje.

Ostanki zemlje se odstranijo pred tehtanjem praznega prevoznega sredstva.

Vzorci, ki se jemljejo za ugotavljanje teže, ne smejo tehtati manj kakor 20 kilogramov. Gomolji se operejo, očistijo morebitnih tujih primesi in ponovno stehtajo.

Od ugotovljene teže se odbijeta 2 % zaradi količine vode, ki se je absorbirala med pranjem. Rezultat pomeni skupno zmanjšanje, ki velja za 1000 kilogramov krompirja.

Postopek B

Krompir, ki pomeni serijo enega pridelovalca, se zbira v silosih.

Krompir se opere, tuje primesi se odstranijo in določi se dejanska skupna teža krompirja v silosih po odbitku 2 % zaradi absorbirane vode.

Postopek C

1. Ta postopek določanja dejanske teže krompirja se uporablja, kadar se krompir različnih pridelovalcev zbira v istem silosu, pod pogojem, da se pridelovalci z uporabo tega postopka strinjajo.

Preden se določi dejanska teža serij, se mora neto teža vsake serije določiti po postopku A.

2. Krompir, ki se zbere v silosu, se opere, tuje snovi se odstranijo in določi se dejanska skupna teža krompirja po odbitku 2 % zaradi absorbirane vode.

3. Če se skupna teža serij opranega krompirja razlikuje od vrednosti tež, ugotovljenih po postopku A, se uporabi naslednji popravek: skupna teža iz točke 2 se za vsako serijo pomnoži z neto težo, ugotovljeno po postopku A.

Vsak rezultat se deli s skupno neto težo serij, določeno po postopku A.

--------------------------------------------------

ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA II

Peso bajo agua de 5050 g de patatas(en gramos) | Tenor en fécula de patatas(en porcentaje) | Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1000 kg de fécula(en kilogramos) | Precio mínimo a percibir por los productores para 1000 kg de patatas(en ecus) | Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1000 kg de patatas(en ecus) | Pago compensatorio que debe percibir el productor por 1000 kg de patatas(en ecus) |

Vægt under vand af 5050 g kartofler(g) | Kartoflernes stivelsesindhold(vægtprocent) | Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1000 kg stivelse (kg) | Producentens mindstepris pr. 1000 kg kartofler(ECU) | Præmie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1000 kg kartofler(ECU) | Udligningsbeløb, som producenten modtager for 1000 kg kartofler(i ECU) |

Unterwassergewicht von 5050 g Kartoffeln(in Gramm) | Stärkegehalt der Kartoffeln(in Prozent) | Zur Erzeugung von 1000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge(in Kilogramm) | Dem Erzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis(in ECU) | Dem Stärkeerzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie(in ECU) | Dem Erzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung(in ECU) |

Βάρος υπό το ύδωρ 5050 g πατατών(σε γραμμάρια) | Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%) | Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1000 kg αμύλου(σε χιλιόγραμμα) | Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1000 kg πατατών (σε Ecu) | Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1000 kg πατατών(σε Ecu) | Εξισωτική πληρωμή που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1000 kg πατατών(σε Ecu) |

Underwater weight of 5050 g of potatoes(grams) | Starch content of potatoes(%) | Quantity of potatoes for the manufacture of 1000 kg of starch (kg) | Minimum price to be paid to the potato producer per 1000 kg of potatoes (ECU) | Premium to be paid to the starch producer per 1000 kg of potatoes(ECU) | Compensatory payment to be paid to the producer per 1000 kg potatoes(ECU) |

Poids sous l'eau de 5050 g de pommes de terre(en grammes) | Teneur en fécule de la pomme de terre(en pourcentage) | Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1000 kg de fécule(en kilogrammes) | Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1000 kg de pommes de terre(en écus) | Prime à percevoir par le féculier pour 1000 kg de pommes de terre(en écus) | Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1000 kg de pommes de terre(en écus) |

Peso sotto l'acqua di 5050 g di patate(in grammi) | Tenore in fecola delle patate (in %) | Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1000 kg di fecola(in kg) | Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1000 kg di patate(in ecu) | Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1000 kg di patate(in ecu) | Pagamento compensativo al produttore per 1000 kg di patate(in ecu) |

Onderwatergewicht van 5050 g aardappelen(in g) | Zetmeelgehalte van de aardappelen(in %) | Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1000 kg zetmeel(in kg) | Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1000 kg aardappelen(in ecu) | Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1000 kg aardappelen(in ecu) | Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1000 kg aardappelen(in ecu) |

Peso debaixo de água de 5050 gr de batata(em gramas) | Teor de fécula de batata(em percentagem) | Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1000 kg de fécula(em quilogramas) | Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1000 kg de batata(em ecus) | Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1000 kg de batata(em ecus) | Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1000 kg de batata(em ecus) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

352 | 13,0 | 6533 | 26,59 | 2,82 | 11,02 |

353 | 13,1 | 6509 | 26,69 | 2,83 | 11,06 |

354 | 13,1 | 6486 | 26,79 | 2,84 | 11,10 |

355 | 13,2 | 6463 | 26,88 | 2,85 | 11,14 |

356 | 13,2 | 6439 | 26,98 | 2,86 | 11,18 |

357 | 13,3 | 6416 | 27,08 | 2,87 | 11,22 |

358 | 13,3 | 6393 | 27,18 | 2,88 | 11,26 |

359 | 13,4 | 6369 | 27,28 | 2,89 | 11,30 |

360 | 13,4 | 6346 | 27,38 | 2,90 | 11,35 |

361 | 13,5 | 6322 | 27,48 | 2,92 | 11,39 |

362 | 13,5 | 6299 | 27,58 | 2,93 | 11,43 |

363 | 13,6 | 6276 | 27,68 | 2,94 | 11,47 |

364 | 13,6 | 6252 | 27,79 | 2,95 | 11,52 |

365 | 13,7 | 6229 | 27,89 | 2,96 | 11,56 |

366 | 13,7 | 6206 | 27,99 | 2,97 | 11,60 |

367 | 13,8 | 6182 | 28,10 | 2,98 | 11,65 |

368 | 13,8 | 6159 | 28,21 | 2,99 | 11,69 |

369 | 13,9 | 6136 | 28,31 | 3,00 | 11,73 |

370 | 13,9 | 6112 | 28,42 | 3,02 | 11,78 |

371 | 14,0 | 6089 | 28,53 | 3,03 | 11,82 |

372 | 14,0 | 6065 | 28,64 | 3,04 | 11,87 |

373 | 14,1 | 6047 | 28,73 | 3,05 | 11,91 |

374 | 14,1 | 6028 | 28,82 | 3,06 | 11,94 |

375 | 14,2 | 6005 | 28,93 | 3,07 | 11,99 |

376 | 14,2 | 5981 | 29,05 | 3,08 | 12,04 |

377 | 14,3 | 5963 | 29,13 | 3,09 | 12,07 |

378 | 14,3 | 5944 | 29,23 | 3,10 | 12,11 |

379 | 14,4 | 5921 | 29,34 | 3,11 | 12,16 |

380 | 14,4 | 5897 | 29,46 | 3,13 | 12,21 |

381 | 14,5 | 5879 | 29,55 | 3,13 | 12,25 |

382 | 14,5 | 5860 | 29,65 | 3,15 | 12,29 |

383 | 14,6 | 5841 | 29,74 | 3,16 | 12,33 |

384 | 14,6 | 5822 | 29,84 | 3,17 | 12,37 |

385 | 14,7 | 5799 | 29,96 | 3,18 | 12,42 |

386 | 14,7 | 5776 | 30,08 | 3,19 | 12,47 |

387 | 14,8 | 5757 | 30,18 | 3,20 | 12,51 |

388 | 14,8 | 5738 | 30,28 | 3,21 | 12,55 |

389 | 14,9 | 5720 | 30,37 | 3,22 | 12,59 |

390 | 14,9 | 5701 | 30,47 | 3,23 | 12,63 |

391 | 15,0 | 5682 | 30,58 | 3,24 | 12,67 |

392 | 15,0 | 5664 | 30,67 | 3,25 | 12,71 |

393 | 15,1 | 5626 | 30,88 | 3,28 | 12,80 |

394 | 15,2 | 5607 | 30,98 | 3,29 | 12,84 |

395 | 15,2 | 5589 | 31,08 | 3,30 | 12,88 |

396 | 15,3 | 5570 | 31,19 | 3,31 | 12,93 |

397 | 15,3 | 5551 | 31,30 | 3,32 | 12,97 |

398 | 15,4 | 5542 | 31,35 | 3,33 | 12,99 |

399 | 15,4 | 5533 | 31,40 | 3,33 | 13,01 |

400 | 15,4 | 5523 | 31,46 | 3,34 | 13,04 |

401 | 15,5 | 5486 | 31,67 | 3,36 | 13,12 |

402 | 15,6 | 5467 | 31,78 | 3,37 | 13,17 |

403 | 15,6 | 5449 | 31,88 | 3,38 | 13,21 |

404 | 15,7 | 5430 | 31,99 | 3,39 | 13,26 |

405 | 15,7 | 5411 | 32,11 | 3,41 | 13,31 |

406 | 15,8 | 5393 | 32,21 | 3,42 | 13,35 |

407 | 15,8 | 5374 | 32,33 | 3,43 | 13,40 |

408 | 15,9 | 5364 | 32,39 | 3,44 | 13,42 |

409 | 15,9 | 5355 | 32,44 | 3,44 | 13,45 |

410 | 15,9 | 5346 | 32,50 | 3,45 | 13,47 |

411 | 16,0 | 5327 | 32,61 | 3,46 | 13,52 |

412 | 16,0 | 5308 | 32,73 | 3,47 | 13,56 |

413 | 16,1 | 5280 | 32,90 | 3,49 | 13,64 |

414 | 16,2 | 5266 | 32,99 | 3,50 | 13,67 |

415 | 16,2 | 5252 | 33,08 | 3,51 | 13,71 |

416 | 16,3 | 5234 | 33,19 | 3,52 | 13,76 |

417 | 16,3 | 5215 | 33,31 | 3,53 | 13,81 |

418 | 16,4 | 5206 | 33,37 | 3,54 | 13,83 |

419 | 16,4 | 5196 | 33,44 | 3,55 | 13,86 |

420 | 16,4 | 5187 | 33,49 | 3,55 | 13,88 |

421 | 16,5 | 5150 | 33,73 | 3,58 | 13,98 |

422 | 16,6 | 5136 | 33,83 | 3,59 | 14,02 |

423 | 16,6 | 5121 | 33,93 | 3,60 | 14,06 |

424 | 16,7 | 5107 | 34,02 | 3,61 | 14,10 |

425 | 16,7 | 5093 | 34,11 | 3,62 | 14,14 |

426 | 16,8 | 5075 | 34,23 | 3,63 | 14,19 |

427 | 16,8 | 5056 | 34,36 | 3,65 | 14,24 |

428 | 16,9 | 5042 | 34,46 | 3,66 | 14,28 |

429 | 16,9 | 5028 | 34,55 | 3,67 | 14,32 |

430 | 17,0 | 5000 | 34,75 | 3,69 | 14,40 |

431 | 17,1 | 4986 | 34,84 | 3,70 | 14,44 |

432 | 17,1 | 4972 | 34,94 | 3,71 | 14,48 |

433 | 17,2 | 4963 | 35,01 | 3,71 | 14,51 |

434 | 17,2 | 4953 | 35,08 | 3,72 | 14,54 |

435 | 17,2 | 4944 | 35,14 | 3,73 | 14,56 |

436 | 17,3 | 4930 | 35,24 | 3,74 | 14,60 |

437 | 17,3 | 4916 | 35,34 | 3,75 | 14,65 |

438 | 17,4 | 4902 | 35,44 | 3,76 | 14,69 |

439 | 17,4 | 4888 | 35,54 | 3,77 | 14,73 |

440 | 17,5 | 4874 | 35,64 | 3,78 | 14,77 |

441 | 17,5 | 4860 | 35,75 | 3,79 | 14,81 |

442 | 17,6 | 4846 | 35,85 | 3,80 | 14,86 |

443 | 17,6 | 4832 | 35,95 | 3,81 | 14,90 |

444 | 17,7 | 4818 | 36,06 | 3,83 | 14,94 |

445 | 17,7 | 4804 | 36,16 | 3,84 | 14,99 |

446 | 17,8 | 4790 | 36,27 | 3,85 | 15,03 |

447 | 17,8 | 4776 | 36,38 | 3,86 | 15,08 |

448 | 17,9 | 4762 | 36,48 | 3,87 | 15,12 |

449 | 17,9 | 4748 | 36,59 | 3,88 | 15,16 |

450 | 18,0 | 4720 | 36,81 | 3,90 | 15,25 |

451 | 18,1 | 4706 | 36,92 | 3,92 | 15,30 |

452 | 18,1 | 4692 | 37,03 | 3,93 | 15,35 |

453 | 18,2 | 4685 | 37,08 | 3,93 | 15,37 |

454 | 18,2 | 4679 | 37,13 | 3,94 | 15,39 |

455 | 18,2 | 4673 | 37,18 | 3,94 | 15,41 |

456 | 18,3 | 4645 | 37,40 | 3,97 | 15,50 |

457 | 18,4 | 4631 | 37,51 | 3,98 | 15,55 |

458 | 18,4 | 4617 | 37,63 | 3,99 | 15,59 |

459 | 18,5 | 4607 | 37,71 | 4,00 | 15,63 |

460 | 18,5 | 4598 | 37,78 | 4,01 | 15,66 |

461 | 18,6 | 4584 | 37,90 | 4,02 | 15,71 |

462 | 18,6 | 4570 | 38,02 | 4,03 | 15,75 |

463 | 18,7 | 4561 | 38,09 | 4,04 | 15,79 |

464 | 18,7 | 4551 | 38,17 | 4,05 | 15,82 |

465 | 18,7 | 4542 | 38,25 | 4,06 | 15,85 |

466 | 18,8 | 4523 | 38,41 | 4,07 | 15,92 |

467 | 18,9 | 4509 | 38,53 | 4,09 | 15,97 |

468 | 18,9 | 4495 | 38,65 | 4,10 | 16,02 |

469 | 19,0 | 4481 | 38,77 | 4,11 | 16,07 |

470 | 19,0 | 4467 | 38,89 | 4,13 | 16,12 |

471 | 19,1 | 4458 | 38,97 | 4,13 | 16,15 |

472 | 19,1 | 4449 | 39,05 | 4,14 | 16,18 |

473 | 19,2 | 4437 | 39,15 | 4,15 | 16,23 |

474 | 19,2 | 4425 | 39,26 | 4,16 | 16,27 |

475 | 19,3 | 4414 | 39,36 | 4,18 | 16,31 |

476 | 19,3 | 4402 | 39,47 | 4,19 | 16,36 |

477 | 19,4 | 4390 | 39,57 | 4,20 | 16,40 |

478 | 19,4 | 4379 | 39,67 | 4,21 | 16,44 |

479 | 19,5 | 4367 | 39,78 | 4,22 | 16,49 |

480 | 19,5 | 4355 | 39,89 | 4,23 | 16,53 |

481 | 19,6 | 4343 | 40,00 | 4,24 | 16,58 |

481,6 | 19,6 | 4337 | 40,06 | 4,25 | 16,60 |

482 | 19,7 | 4335 | 40,08 | 4,25 | 16,61 |

483 | 19,7 | 4332 | 40,10 | 4,25 | 16,62 |

483,2 | 19,7 | 4332 | 40,10 | 4,25 | 16,62 |

484 | 19,8 | 4325 | 40,17 | 4,26 | 16,65 |

484,8 | 19,8 | 4318 | 40,23 | 4,27 | 16,67 |

485 | 19,9 | 4317 | 40,24 | 4,27 | 16,68 |

486 | 19,9 | 4311 | 40,30 | 4,28 | 16,70 |

486,4 | 19,9 | 4309 | 40,32 | 4,28 | 16,71 |

487 | 20,0 | 4305 | 40,36 | 4,28 | 16,72 |

488 | 20,0 | 4299 | 40,41 | 4,29 | 16,75 |

489 | 20,1 | 4294 | 40,46 | 4,29 | 16,77 |

490 | 20,1 | 4290 | 40,50 | 4,30 | 16,78 |

491 | 20,2 | 4287 | 40,52 | 4,30 | 16,79 |

492 | 20,2 | 4285 | 40,54 | 4,30 | 16,80 |

493 | 20,3 | 4283 | 40,56 | 4,30 | 16,81 |

494 | 20,3 | 4280 | 40,59 | 4,31 | 16,82 |

495 | 20,4 | 4278 | 40,61 | 4,31 | 16,83 |

496 | 20,4 | 4276 | 40,63 | 4,31 | 16,84 |

497 | 20,5 | 4273 | 40,66 | 4,31 | 16,85 |

498 | 20,5 | 4271 | 40,68 | 4,32 | 16,86 |

499 | 20,6 | 4266 | 40,72 | 4,32 | 16,88 |

500 | 20,6 | 4262 | 40,76 | 4,32 | 16,89 |

501 | 20,7 | 4259 | 40,79 | 4,33 | 16,91 |

502 | 20,7 | 4257 | 40,81 | 4,33 | 16,91 |

503 | 20,8 | 4255 | 40,83 | 4,33 | 16,92 |

504 | 20,8 | 4252 | 40,86 | 4,33 | 16,93 |

505 | 20,9 | 4248 | 40,90 | 4,34 | 16,95 |

506 | 20,9 | 4243 | 40,95 | 4,34 | 16,97 |

507 | 21,0 | 4238 | 40,99 | 4,35 | 16,99 |

508 | 21,0 | 4234 | 41,03 | 4,35 | 17,01 |

509 | 21,1 | 4229 | 41,08 | 4,36 | 17,03 |

509,9 | 21,1 | 4224 | 41,13 | 4,36 | 17,05 |

510 | 21,1 | 4224 | 41,13 | 4,36 | 17,05 |

511 | 21,2 | 4219 | 41,18 | 4,37 | 17,07 |

511,8 | 21,2 | 4215 | 41,22 | 4,37 | 17,08 |

512 | 21,3 | 4214 | 41,23 | 4,37 | 17,09 |

513 | 21,3 | 4209 | 41,28 | 4,38 | 17,11 |

513,7 | 21,3 | 4206 | 41,31 | 4,38 | 17,12 |

514 | 21,4 | 4204 | 41,32 | 4,38 | 17,13 |

515 | 21,4 | 4199 | 41,37 | 4,39 | 17,15 |

515,6 | 21,4 | 4196 | 41,40 | 4,39 | 17,16 |

516 | 21,5 | 4194 | 41,42 | 4,39 | 17,17 |

517 | 21,5 | 4189 | 41,47 | 4,40 | 17,19 |

517,5 | 21,5 | 4187 | 41,49 | 4,40 | 17,20 |

518 | 21,6 | 4184 | 41,52 | 4,40 | 17,21 |

519 | 21,6 | 4180 | 41,56 | 4,41 | 17,22 |

519,4 | 21,6 | 4178 | 41,58 | 4,41 | 17,23 |

520 | 21,7 | 4175 | 41,61 | 4,41 | 17,25 |

521 | 21,7 | 4170 | 41,66 | 4,42 | 17,27 |

521,3 | 21,7 | 4168 | 41,68 | 4,42 | 17,27 |

522 | 21,8 | 4165 | 41,71 | 4,42 | 17,29 |

523 | 21,8 | 4160 | 41,76 | 4,43 | 17,31 |

523,2 | 21,8 | 4159 | 41,77 | 4,43 | 17,31 |

524 | 21,9 | 4155 | 41,81 | 4,44 | 17,33 |

525 | 21,9 | 4150 | 41,86 | 4,44 | 17,35 |

525,1 | 21,9 | 4150 | 41,86 | 4,44 | 17,35 |

526 | 22,0 | 4145 | 41,91 | 4,45 | 17,37 |

527 | 22,0 | 4140 | 41,96 | 4,45 | 17,39 |

528 | 22,1 | 4135 | 42,01 | 4,46 | 17,41 |

528,8 | 22,1 | 4131 | 42,06 | 4,46 | 17,43 |

529 | 22,2 | 4130 | 42,07 | 4,46 | 17,43 |

530 | 22,2 | 4125 | 42,12 | 4,47 | 17,45 |

530,6 | 22,2 | 4122 | 42,15 | 4,47 | 17,47 |

531 | 22,3 | 4119 | 42,18 | 4,47 | 17,48 |

532 | 22,3 | 4114 | 42,23 | 4,48 | 17,50 |

532,4 | 22,3 | 4112 | 42,25 | 4,48 | 17,51 |

533 | 22,4 | 4111 | 42,26 | 4,48 | 17,51 |

534 | 22,4 | 4108 | 42,29 | 4,49 | 17,53 |

534,2 | 22,4 | 4108 | 42,29 | 4,49 | 17,53 |

535 | 22,5 | 4103 | 42,34 | 4,49 | 17,55 |

536 | 22,5 | 4098 | 42,39 | 4,50 | 17,57 |

537 | 22,6 | 4093 | 42,45 | 4,50 | 17,59 |

537,8 | 22,6 | 4089 | 42,49 | 4,51 | 17,61 |

538 | 22,7 | 4088 | 42,50 | 4,51 | 17,61 |

539 | 22,7 | 4083 | 42,55 | 4,51 | 17,63 |

539,6 | 22,7 | 4080 | 42,58 | 4,52 | 17,65 |

540 | 22,8 | 4078 | 42,60 | 4,52 | 17,66 |

541 | 22,8 | 4076 | 42,62 | 4,52 | 17,66 |

541,4 | 22,8 | 4075 | 42,63 | 4,52 | 17,67 |

542 | 22,9 | 4072 | 42,66 | 4,53 | 17,68 |

543 | 22,9 | 4066 | 42,73 | 4,53 | 17,71 |

543,2 | 22,9 | 4066 | 42,73 | 4,53 | 17,71 |

544 | 23,0 | 4061 | 42,78 | 4,54 | 17,73 |

545 | 23,0 | 4056 | 42,83 | 4,54 | 17,75 |

et plus | | | | | |

--------------------------------------------------