31995L0057Úradný vestník L 291 , 06/12/1995 S. 0032 - 0039


Smernica Rady 95/57/ES

z 23. novembra 1995

o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže rezolúcie Európskeho parlamentu z 11. júna 1991 [1] a 18. januára 1994 [2] zdôrazňovali, že spoločenstvo má dôležitú úlohu pri rozvoji štatistiky v oblasti cestovného ruchu;

keďže vypracovanie smernice smerujúcej k usmerneniu úsilia v súčasnosti vynakladaného nesystematicky na národnej úrovni bolo schválené Hospodárskym a sociálnym výborom [3];

keďže podľa rozhodnutia č. 90/655/EHS [4] bol vypracovaný metodologický rámec spoločenstva na zostavenie štatistiky v oblasti cestovného ruchu v spoločenstve;

keďže výsledky dvojročného programu (1991-1992) zameraného na vypracovanie štatistiky v oblasti cestovného ruchu v spoločenstve podľa rozhodnutia č. 90/655/EHS upozorňujú na potreby užívateľov v súkromnom a verejnom sektore získať spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku o dopyte a ponuke v oblasti cestovného ruchu na úrovni spoločenstva prístupnej na požiadanie;

keďže rozvoj štatistiky v oblasti cestovného ruchu v spoločenstve bol uznaný za prioritu rozhodnutím Rady 92/421/EHS z 13. júla 1992 o akčnom pláne spoločenstva na podporu cestovného ruchu [5];

keďže uznávaná úloha cestovného ruchu ako nástroja pre rozvoj a spoločensko-ekonomickú integráciu sa môže lepšie zabezpečiť prostredníctvom poznania základnej príslušnej štatistiky, najmä vytvorenej na regionálnej úrovni;

keďže s cieľom odhadnúť konkurencieschopnosť turistického priemyslu v rámci spoločenstva je nevyhnutné získať viac poznatkov o objeme cestovného ruchu, jeho charakteristike, profile turistov a ich výdavkoch;

keďže sa požadujú mesačné informácie, aby bolo možné merať sezónne vplyvy na požiadavky pre turistické ubytovanie a tým pomôcť verejným orgánom a ekonomickým prevádzkovateľom pri vytváraní vhodnejších stratégií a politík na zlepšenie sezónneho rozšírenia dovoleniek a vykonávania činností pre turistov;

keďže ďalšie činnosti spoločenstva na tomto poli musia pokračovať na základe pragmatického prístupu, ktorý je zhodný s princípom podriadenosti;

keďže sa musí zabezpečiť nevyhnutná súčinnosť medzi štatistickými projektmi, ktoré sa týkajú cestovného ruchu na národnej, medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni spoločenstva, s cieľom znížiť záťaž zbierania informácií;

keďže by sa s cieľom zabezpečenia lepšieho porovnania štatistík týkajúcich sa cestovného ruchu na svetovej úrovni mali vziať do úvahy metodologická práca rozvíjaná v spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Svetová organizácia pre cestovný ruch, a odporúčania prijaté Štatistickou komisiou Spojených národov v marci 1993;

keďže spoľahlivé a účinné monitorovanie štruktúry a vývoja dopytu a ponuky v oblasti cestovného ruchu sa môže značne zlepšiť založením príslušného uznávaného rámca v spoločenstve;

keďže takýto systém môže vytvárať úspory z rozsahu, pri súčasnom vytváraní informácií, z čoho budú mať prospech všetky dotknuté členské štáty a strany;

keďže taký nástroj spoločenstva by mohol napomáhať šíreniu porovnateľnej štatistiky v oblasti cestovného ruchu;

keďže rozhodnutie Rady 93/464/EHS z 22. júla 1993 o rámcovom programe o prioritných činnostiach v oblasti štatistických informácií na roky 1993 až 1997 [6] počíta so zriadením informačného systému o ponuke a dopytu v oblasti cestovného ruchu;

keďže smernica Rady môže zabezpečiť spoločný rámec pre maximálne využitie výhod plynúcich z rôznych akcií, ktoré sú vykonávané na národnej úrovni;

keďže štatistické údaje zostavované v systéme spoločenstva musia byť spoľahlivé a vhodné na zabezpečenie porovnateľnosti medzi členskými štátmi; keďže je preto nevyhnutné stanoviť spoločne kritériá umožňujúce splnenie týchto požiadaviek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Pre účely založenia informačného systému o štatistike cestovného ruchu na úrovni spoločenstva, členské štátu budú vykonávať zbieranie, spracovanie a prenos harmonizovaných štatistických informácií o ponuke a dopyte v oblasti cestovného ruchu.

Článok 2

Oblasť zbierania informácií a základné definície

Na účely tejto smernice sa zbierané údaje budú vzťahovať na:

a) kapacitu kolektívnych turistických ubytovacích zariadení.

Typy príslušných kolektívnych ubytovacích zariadení:

1. hotely alebo podobné zariadenia

2. iné kolektívne ubytovacie zariadenia, okrem iného:

2.1. turistické kempingy

2.2. prázdninové obydlia

2.3. iné kolektívne ubytovanie;

b) toky hostí v kolektívnych ubytovacích zariadeniach:

Zbieranie informácií pokryje oblasť vnútorného cestovného ruchu, t. j. domáci cestovný ruch a aktívny cestovný ruch; "domáci cestovný ruch" znamená cestovanie osôb s bydliskom v danej krajine iba v rámci vlastnej krajiny a "aktívny cestovný ruch" znamená cestovanie osôb bez bydliska po danej krajine;

c) dopyt v oblasti cestovného ruchu;

Zber informácií pokryje oblasť národného cestovného ruchu, t. j. domáci cestovný ruch a pasívny cestovný ruch; "pasívny cestovný ruch" znamená osôb s bydliskom v danej krajine cestujúcich do inej krajiny. Informácie o dopyte v oblasti cestovného ruchu sa budú týkať ciest, ktorých hlavným cieľom je dovolenka alebo práca, a ktoré zahŕňajú minimálne jednu alebo viac po sebe nasledujúcich nocí strávených mimo zvyčajného miesta bydliska.

Článok 3

Charakteristika zhromažďovania informácií

1. Zoznam charakteristík týkajúcich sa zhromažďovania údajov, vykazujúci ich pravidelnosť a ich teritoriálne členenie, je v prílohe.

2. Definície, ktoré budú aplikované na charakteristiky zhromažďovania údajov, a akékoľvek úpravy zoznamu charakteristík zhromažďovania údajov budú určené Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 12.

Článok 4

Presnosť štatistických informácií

1. Zhromažďovanie štatistických informácií sa má, tam kde to bude možné, zabezpečiť tak, aby výsledky vyhovovali nevyhnutným požiadavkám na minimálnu presnosť. Tieto požiadavky a postupy na zabezpečenie harmonizovaného spracovania systematických chýb budú stanovené Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 12. Požiadavky na minimálnu presnosť budú určené s osobitným vzťahom k počtu prenocovaní za rok na národnej úrovni.

2. Čo sa týka základu, na ktorom je stavané zhromažďovanie informácií, členské štáty príjmu všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné na udržanie kvality a porovnateľnosti výsledkov.

Článok 5

Zhromažďovanie štatistických informácií

1. Členské štáty tam, kde je to vhodné, môžu zhromažďovanie štatistických informácií zmieňovaných v článku 3 vykonávať na základe už existujúcich údajov, zdrojov a systémov.

2. Prvé referenčné obdobie pre charakteristiky s ročnou periodicitou sa začne 1. januára 1996. Prvé referenčné obdobie pre charakteristiky vzťahujúce sa na stĺpce s mesačnými a štvrťročnými údajmi uvedenými v odsekoch B a C prílohy sa začína 1. januára 1997.

Článok 6

Spracovanie údajov

Členské štáty spracujú informácie zhromaždené podľa článku 3 v súlade s požiadavkami na presnosť stanovenými v článku 4 a v súlade s podrobnými pravidlami schválenými podľa postupu uvedeného v článku 12. Regionálna úroveň bude dodržaná v súlade s nomenklatúrou územných jednotiek (NUTS) Štatistického úradu Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Prenos údajov

1. Členské štáty budú poskytovať údaje spracované v súlade s článkom 6, vrátane informácií vyhlásených členskými štátmi za tajné podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo postupu týkajúceho sa štatistickej dôvernosti, a v súlade s opatreniami nariadenia Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose údajov podliehajúcich štatistickej dôvernosti Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev [7]. Spomínané nariadenie určuje dôverné zaobchádzanie s informáciami.

2. Prenos predbežných ročných údajov sa uskutoční do šiestich mesiacov od ukončenia referenčného obdobia a revidované ročné výsledky budú poskytované najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia referenčného obdobia. Prenos predbežných mesačných a štvrťročných údajov sa uskutoční do troch mesiacov od ukončenia príslušného referenčného obdobia a revidované mesačné a štvrťročné výsledky budú odovzdané najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení príslušného referenčného obdobia.

3. Konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 12 a pre potreby uľahčenia úlohy strán zodpovedných za prenos informácií môže Komisia zaviesť postupy na prenos štandardizovaných údajov a vytvoriť podmienky pre rozšírenie používania automatického spracovania dát a ich elektronického prenosu.

Článok 8

Správy

1. Členské štáty poskytnú Komisii na jej požiadanie všetky informácie potrebné na vyhodnotenie kvality, porovnateľnosti a úplnosti štatistických informácií. Členské štáty tiež Komisii poskytnú podrobnosti o následných zmenách v použitých metódach.

2. Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o skúsenostiach získaných pri práci podľa tejto smernice po zhromaždení údajov za obdobie troch rokov.

Článok 9

Šírenie výsledkov

Nariadenia týkajúce sa šírenia údajov Komisiou budú stanovené v súlade s postupom stanoveným v článku 12.

Článok 10

Prechodné obdobie

1. Bez toho aby bol dotknutý článok 13, členské štáty príjmu všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie fungovania informačného systému spoločenstva počas prechodného obdobia, ktoré bude ukončené, pokiaľ ide o mesačné a ročné údaje, po troch rokoch od vstupu tejto smernice do platnosti, a čo sa týka štvrťročných údajov, po piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Počas prechodného obdobia môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 12 prijať odchýlky z ustanovení tejto smernice, pokiaľ si národné štatistické systémy budú vyžadovať úpravy v oblasti cestovného ruchu.

Článok 11

Výbor

Pokiaľ ide o postupy na zavedenie tejto smernice a o akékoľvek opatrenia súvisiace s úpravami vzhľadom na hospodársky a technický rozvoj, ktoré sa týkajú najmä:

- definícií použitých na charakteristiky zhromažďovania informácií a na akékoľvek úpravy zoznamu charakteristík zhromažďovania údajov (článok 3), pokiaľ tieto úpravy nesťažia proces zhromažďovania,

- požiadaviek na presnosť a harmonizované spracovanie systematických chýb (článok 4),

- spracovania údajov (článok 6), postupov prenosu údajov (článok 7) a šírenia výsledkov (článok 9),

- odchýlok od opatrení tejto smernice počas prechodného obdobia (článok 10),

bude Komisii, v súlade s ustanoveniami stanovenými v článku 12, pomáhať Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [8], ďalej len "výbor".

Článok 12

Postup

1. Predstaviteľ Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor svoj názor na návrh poskytne v časovom období, ktoré môže stanoviť predseda podľa naliehavosti prípadu. Názor bude doručený po schválení väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada schváli na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov v rámci výboru budú zvažované spôsobom stanoveným v danom článku. Predseda nebude hlasovať.

2. a) Komisia príjme opatrenia, ktoré majú okamžitú účinnosť.

b) Ak ale tieto opatrenia nie sú v súlade s názorom výboru, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V takom prípade:

- Komisia odloží účinnosť opatrení, o ktorých rozhodla, a to na dobu troch mesiacov od dátumu oznámenia,

- Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže prijať odlišné rozhodnutie v čase určenom v prvej zarážke.

Článok 13

Vykonanie smernice

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, do 23. novembra 1996.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobudne účinnosť 20. deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Záverečné ustanovenie

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. novembra 1995

Za Radu

predseda

C. Westendorp y Cabeza

[1] Ú. v. ES C 183, 15.7.1991, s. 74.

[2] Ú. v. ES C 44, 14.2.1994, s. 61.

[3] Ú. v. ES C 52, 19.2.1994, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 358, 21.12.1990, s. 89.

[5] Ú. v. ES L 231, 13.8.1992, s. 26.

[6] Ú. v. ES L 219, 28.8.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ŠTATISTICKÉ INFORMÁCIE V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

NB:

Pre informácie požadované v B.1.3, C.1.1.2 a C.1.1.4, svetový geografický rozpis je uvedený na konci tejto prílohy.

A. Kapacita kolektívneho turistického ubytovania: miestne jednotky na území štátu

A.1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v ročnej periodicite

Číslo | Špecifikácia ubytovania | Premenné | Geografický rozpis |

A.1.1. | Hotely a podobné zariadenia | Počet zariadení Počet izieb Počet lôžok | Národná a regionálna NUTS III |

A.1.2. | Iné kolektívne ubytovacie zariadenia: turistické kempingyprázdninové obydliakolektívne ubytovanie | Počet zariadení Počet lôžok | Národná a regionálna NUTS III |

B. Využitie kolektívnych ubytovacích zariadení: domáci a aktívny cestovný ruch

B.1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v ročnej periodicite

Číslo | Špecifikácia ubytovania | Premenné | Geografický rozpis |

B.1.1. | Hotely a podobné zariadenia | Počet príchodov osôb s bydliskom v danej krajine Počet prenocovaní osôb s bydliskom v danej krajine Počet príchodov osôb bez bydliska v danej krajine Počet prenocovaní osôb bez bydliska v danej krajine | Národná a regionálna NUTS II |

B.1.2. | Iné kolektívne Ubytovacie zariadenia: turistické kempingyprázdninové obydliainé kolektívne ubytovanie | Počet príchodov osôb s bydliskom v danej krajine Počet prenocovaní osôb s bydliskom v danej krajine Počet príchodov osôb bez bydliska v danej krajine Počet prenocovaní osôb bez bydliska v danej krajine | Národná a regionálna NUTS II |

B.1.3. | Hotely a podobné zariadenia Iné kolektívne ubytovacie zariadenia | Podľa krajiny bydliska (rozpis podľa kalendárneho mesiaca): počet príchodov osôb bez bydliska v danej krajinepočet prenocovaní osôb bez bydliska v danej krajine | Národná |

B.2. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať v mesačnej periodicite

Číslo | Špecifikácia ubytovania | Premenné | Geografický rozpis |

B.2.1. | Hotely a podobné zariadenia Iné kolektívne ubytovacie zariadenia | Počet príchodov osôb s bydliskom v danej krajine Počet prenocovaní osôb s bydliskom v danej krajine Počet príchodov osôb bez bydliska v danej krajine Počet prenocovaní osôb bez bydliska v danej krajine | Národná |

B.2.2. | Hotely a podobné zariadenia | Využitie lôžok: bruttonetto | Národná |

C. Dopyt v oblasti cestovného ruchu: domáci a pasívny cestovný ruch (okrem 1-dňových výletov)

C1. Informácie, ktoré sa majú odovzdávať na národnej úrovni

NB:

Iniciály AD znamenajú, že tieto údaje by sa mali odovzdávať ROČNE a nie štvrťročne. Informácie, ktoré nie sú požadované za rôzne oblasti cestovného ruchu, sú označené iniciálami NR.

Číslo | Premenné | Špecifikácia | Ročné údaje | Štvrťročné údaje |

Pobyty na štyri noci a viac | Dovolenky | Služobné cesty |

C.1.1. | Údaje o objeme cestovného ruchu | | | |

C.1.1.1. | Počet turistov (osoby zapojené do cestovného ruchu) | Celkom domácipasívnydomáci a pasívny | | | |

C.1.1.2. | Počet výletov v oblasti cestovného ruchu | Celkom domácipasívny:svetový geografický rozpis (podľa štátov) | | AD | AD |

C.1.1.3. | Počet výletov v oblasti cestovného ruchu (podľa mesiaca odchodu) | Počas každého kalendárneho mesiaca: celkomdomácipasívny | | | |

C.1.1.4. | Počet prenocovaní v oblasti cestovného ruchu | Celkom domácipasívny:svetový geografický rozpis (národná úroveň) | | AD | AD |

C.1.2. | Údaje o charakteristikách výletov | | | | |

C.1.2.1. | Dĺžka pobytu | Noci | | | |

1 až 3 | NR | | |

4 alebo viac po sebe nasledujúcich nocí | NR | | |

4 až 7 | | NR | NR |

8 až14 | | NR | NR |

až 28 | | NR | NR |

29 až 91 | | NR | NR |

92 až 365 | | NR | NR |

C.1.2.2. | Organizácia pobytov | Priama rezervácia u prevádzkovateľa dopravy/ubytovacieho zariadenia | | NR | NR |

Využitie cestovných kancelárii a tour-operátora | | NR | NR |

vrátane zájazdov s komplexnými službami | | NR | NR |

C.1.2.3. | Hlavný spôsob použitej dopravy | Letecká | | NR | NR |

Námorná | | NR | NR |

Pozemná: | | NR | NR |

železničná | | NR | NR |

autokarová (pravidelná, charterová) | | NR | NR |

a prenajaté vozidlá | | NR | NR |

iná | | NR | NR |

C.1.2.4. | Hlavný typ ubytovania použitý v oblasti cestovného ruchu: - domáci - pasívny | Hotely a podobné zariadenia Iné kolektívne ubytovacie zariadenia: | | | |

| turistické kempingy | | NR | NR |

| prázdninové obydlia | | NR | NR |

| iné kolektívne ubytovanie | | NR | NR |

| Špecializované zariadenia Súkromné turistické ubytovanie: | | | |

| prenajaté ubytovanie | | NR | NR |

| bydlisko | | NR | NR |

| iné typy súkromného ubytovania | | NR | NR |

C.1.3. | Údaje o profile turistov | | | | |

C.1.3.1. | Počet turistov | Podľa pohlavia: mužiženy | | | |

C.1.3.2. | Počet turistov | Podľa veku: | | | |

0 - 14 rokov (voliteľné) | | NR | NR |

15 - 24 rokov | | NR | NR |

25 - 44 rokov | | NR | NR |

45 - 64 rokov | | NR | NR |

65 rokov a viac | | NR | NR |

C.1.4. | Údaje o turistických výdajoch | | | | |

C.1.4.1. | Výdaje (národná mena) za turistické výlety: domáceturistické výlety: | Spolu vrátane: ciest, dovoleniek a zájazdov s komplexnými službami | | NR | NR |

ČLENENIE PODĽA GEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ

CELÝ SVET

CELÉ EHP

EURÓPSKA ÚNIA SPOLU (15)

Belgicko

Dánsko

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Írsko

Taliansko

Luxembursko

Rakúsko

Holandsko

Portugalsko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

KRAJINY EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

Island

Nórsko

Švajčiarsko (a Lichtenštajnsko)

VŠETKY OSTATNÉ EURÓPSKE KRAJINY(s výnimkou krajín EZVO)

vrátane:

Turecko

Poľsko

Česká republika

Slovensko

Maďarsko

CELÁ AFRIKA

SEVERNÁ AMERIKA:

Spojené štáty

Kanada

CELÁ JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA

CELÁ ÁZIA

vrátane:

Japonsko

AUSTRÁLIA, OCEÁNIA A OSTATNÉ ÚZEMIE

vrátane:

Austrália

Nový Zéland

BLIŽŠIE NEURČENÉ

--------------------------------------------------