31995L0050

Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej

EF-Tidende nr. L 249 af 17/10/1995 s. 0035 - 0040


RÅDETS DIREKTIV 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabet har vedtaget en række foranstaltninger for at oprette et indre marked, der indebærer et område uden indre grænser, med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med traktatens bestemmelser;

kontrollen med transport af farligt gods ad vej sker i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4060/89 af 21. december 1989 om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport af landeveje og indre vandveje (4) og Rådets forordning (EØF) nr. 3912/92 af 17. december 1992 om kontrol inden for Fællesskabet i forbindelse med transport ad vej og indre vandveje, hvor transportmidlet er indregistreret eller godkendt til kørsel i et tredjeland (5);

Rådet har den 21. november 1994 vedtaget direktiv 94/55/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (6); de gældende kontrolprocedurer for denne type transport bør i denne anledning harmoniseres for at sikre en mere effektiv kontrol med overholdelsen af de i direktivet fastlagte sikkerhedsbestemmelser;

det skal sikres, at medlemsstaterne i tilstrækkelig grad foretager kontrol på hele deres område, samtidig med at det så vidt muligt skal undgås, at de pågældende køretøjer kontrolleres flere gange;

set ud fra subsidiaritetsprincippet er det nødvendigt med en EF-indsats for at forbedre sikkerhedsniveauet for transport af farligt gods;

kontrollen bør foretages ved hjælp af en liste over sådanne forhold, som gælder fælles for disse transporter i hele Fællesskabet;

det bør desuden opstilles en liste over overtrædelser, som alle medlemsstater finder så alvorlige, at de bør medføre iværksættelse af foranstaltninger, der passer til omstændighederne eller dikteres af sikkerhedshensyn, mod de køretøjer, der har gjort sig skyldige i overtrædelsen - i givet fald kan køretøjerne nægtes adgang til Fællesskabet;

for at forbedre overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne for transport af farligt gods ad vej bør der ligeledes i forebyggende øjemed kunne aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved vejkontrollen er konstateret alvorlige overtrædelser af lovgivningen om transport af farligt gods;

den pågældende kontrol bør omfatte al transport af farligt gods ad vej, der helt eller delvist udføres på medlemsstaternes område, uden hensyn til godsets oprindelsessted og bestemmelsessted eller køretøjets indregistreringsland;

i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret eller virksomheden er etableret, anmodes om at træffe passende foranstaltninger, og de meddeler den anmodende medlemsstat hvilke foranstaltninger, der er truffet;

anvendelsen af dette direktiv bør være genstand for en beretning som Kommissionen skal fremlægge -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på den kontrol, som medlemsstaterne foretager i forbindelse med transport af farligt gods ad vej udført af køretøjer, der benyttes på deres område eller ankommer dertil fra et tredjeland.

Direktivet finder ikke anvendelse på transport af farligt gods, der udføres af køretøjer, som tilhører eller kontrolleres af de væbnede styrker.

2. Bestemmelserne i dette direktiv indskrænker dog på ingen måde medlemsstaternes ret til under overholdelse af fællesskabsretten at kontrollere internationale og nationale transporter af farligt gods, der udføres på deres område af køretøjer, som ikke er omfattet af direktivet.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

- »køretøj«: ethvert motorkøretøj, fuldt udbygget eller ikke, som er beregnet til vejtrafik, som har mindst fire hjul, og hvis konstruktivt bestemte maksimalhastighed er over 25 km/t, samt dets påhængskøretøjer, med undtagelse af køretøjer, der kører på skinner, traktorer, der anvendes i landbrug og skovbrug, og enhver form for bevægelig maskine

- »farligt gods« der betegnes som farligt i direktiv 94/55/EF

- »transport«: enhver form for vejtransport, der helt eller delvis udføres af et køretøj på det offentlige vejnet på en medlemsstats område, herunder af- og pålæsning, som omfattes af direktiv 94/55/EF, uden at dette berører medlemsstaternes lovbestemmelser om ansvaret for sådanne transporter

- »virksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, enhver sammenslutning eller gruppe af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, samt ethvert organ, der henhører under en offentlig myndighed, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed, der har sådan status, og som transporterer, laster og losser farligt gods eller lader andre transportere sådant gods, eller som midlertidigt oplagrer, samler, emballerer eller modtager farligt gods i forbindelse med transport, og som er etableret på Fællesskabets område

- »kontrol«: enhver form for kontrol, inspektion, eftersyn eller formaliteter, der foretages af myndighederne af hensyn til sikkerheden i forbindelse med transport af farligt gods.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sikrer, at en repræsentativ del af transporten af farligt gods ad vej underkastes kontrol i henhold til dette direktiv, med henblik på at konstatere, om transporten udføres i overensstemmelse med lovgivningen om transport af farligt gods ad vej.

2. Kontrol udføres på en medlemsstats område i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4060/89 og artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3912/92.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne foretager kontrol i henhold til dette direktiv ved at anvende checklisten i bilag I. Den kontrollerende myndighed overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af checklisten eller en attestation med resultatet af kontrollen, som skal fremvises på forlangende, for at yderligere kontrol kan forenkles eller så vidt muligt undgås. Dette stykke berører ikke medlemsstaternes ret til at foretage kontrol i enkeltstående tilfælde.

2. Kontrol foretages som stikprøver og fordeles over en så stor del af vejnettet som muligt.

3. Der skal vælges kontrolsteder, hvor de ulovlige køretøjer kan bringes i overensstemmelse med reglerne eller, hvis den kontrollerende myndighed finder det hensigtsmæssigt, blive stående på stedet eller henstilles på en plads, som anvises af ovennævnte myndighed, uden at det udgør en sikkerhedsrisiko.

4. Forudsat det ikke indebærer nogen sikkerhedsrisiko, kan der om nødvendigt udtages prøver af de transporterede varer til undersøgelse i laboratorier, som er anerkendt af den pågældende myndighed.

5. Kontrol skal være af rimelig varighed.

Artikel 5

Uden at andre foranstaltninger dermed udelukkes, kan et køretøj, der har overtrådt bestemmelserne for transport af farligt gods ad vej, især på et eller flere af de punkter som er opført i bilag II, pålægges at blive stående på stedet eller henstilles på et sted, som anvises af kontrolmyndighederne, og det skal bringes i overensstemmelse med reglerne, før kørslen genoptages; eller der kan iværksættes andre foranstaltninger, der passer til omstændighederne eller kræves af sikkerhedshensyn; køretøjet kan om nødvendigt nægtes adgang til Fællesskabet.

Artikel 6

1. Der kan ligeledes i forebyggende øjemed aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved vejkontrollen er konstateret overtrædelser, som udgør en sikkerhedsrisiko for transporten af farligt gods.

2. Kontrolbesøg skal sikre, at transporten af farligt gods ad vej udføres i overensstemmelse med de sikkerhedsforskrifter, der gælder på området.

Er der konstateret en eller flere overtrædelser af bestemmelserne for transport af farligt gods, især på et eller flere af de punkter som er opført i bilag II, skal de pågældende transporter bringes i overensstemmelse med reglerne, før de forlader virksomheden, eller der kan iværksættes andre foranstaltninger.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne bistår hinanden ved anvendelsen af dette direktiv.

2. Begår et køretøj eller en virksomhed, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat alvorlige eller gentagne overtrædelser, der udgør en sikkerhedsrisiko for transporten af farligt gods, skal det meldes til myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, eller hvor virksomheden er etableret.

Myndighederne i den medlemsstat, hvor en alvorlig eller gentagen overtrædelse er blevet konstateret, kan anmode myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, eller hvor virksomheden er etableret, om at iværksætte passende foranstaltninger over for lovovertræderen eller lovovertræderne.

Sidstnævnte myndigheder meddeler myndighederne i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er blevet konstateret, hvilke foranstaltninger der i givet fald er iværksat over for fragtføreren eller virksomheden.

Artikel 8

Hvis der ved en vejkontrol af et køretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, konstateres forhold, som giver grund til at antage, at der er begået alvorlige eller gentagne lovovertrædelser, som ikke kan påvises på grund af manglende beviser ved denne kontrol, bistår myndighederne i de berørte medlemsstater hinanden med at klarlægge situationen. Såfremt den kompetente medlemsstat i dette øjemed aflægger et kontrolbesøg i virksomheden, underrettes den anden berørte medlemsstat om resultatet af kontrollen.

Artikel 9

1. For hvert kalenderår og senest tolv måneder efter årets udløb indsender hver enkelt medlemsstat en rapport til Kommissionen efter modellen i bilag III, vedrørende anvendelsen af dette direktiv og med følgende oplysninger:

- om muligt, det konstaterede eller skønnede omfang af vejtransport af farligt gods (i tons transporteret gods eller i tons pr. kilometer)

- antal foretagne kontrolprøver

- antal kontrollerede køretøjer, efter indregistrering (køretøjer, der er indregistreret på medlemsstatens eget område, i andre medlemsstater eller i tredjelande)

- antal konstaterede overtrædelser og type af overtrædelser

- angivelse af, hvor mange og hvilken type sanktioner der er iværksat.

2. I 1999 og derefter mindst hvert tredje år sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv i overensstemmelse med de oplysninger, der er omtalt i stk. 1.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. oktober 1995.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

(1) EFT nr. C 26 af 29. 1. 1994, s. 10 og EFT nr. C 238 af 26. 8. 1994, s. 4.

(2) EFT nr. C 195 af 18. 7. 1994, s. 18.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 3. maj 1994 (EFT nr. C 205 af 25. 7. 1994, s. 55), Rådets fælles holdning af 21. november 1994 (EFT nr. C 354 af 13. 12. 1994, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14. marts 1995 (EFT nr. C 89 af 10. 4. 1995, s. 29).

(4) EFT nr. L 390 af 30. 12. 1989, s. 18. Forordningen er ændret ved forordning (EØF) nr. 3356/91 (EFT nr. L 318 af 20. 11. 1991, s. 1).

(5) EFT nr. L 395 af 31. 12. 1992, s. 6.

(6) EFT nr. L 319 af 12. 12. 1994, s. 7.

BILAG I

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG II

OVERTRÆDELSER

I dette direktiv anses følgende forhold for overtrædelser:

1) Gods ikke tilladt til transport.

2) Manglende afsendererklæring om, at gods og emballage er godkendt til transport.

3) Køretøj, hvor der ved kontrollen konstateres udsivning af farlige stoffer på grund af utæt tank eller emballage.

4) Køretøj, hvor godkendelsescertifikat mangler eller ikke er forskriftsmæssigt.

5) Køretøj, hvor korrekte orangefarvede skilte mangler eller ikke er forskriftsmæssige.

6) Køretøj, hvor sikkerhedsanvisninger mangler eller er ukorrekte.

7) Mangelfuldt køretøj eller emballage.

8) Fører mangler forskriftsmæssigt bevis for gennemført kursus i transport af farlige stoffer ad vej.

9) Køretøj, hvor ildslukker mangler.

10) Køretøj eller kolli, hvor forskriftsmæssig faremærkning mangler.

11) Køretøjer, hvor transportdokumenter/ledsagedokumenter eller deklarering af det transporterede farlige gods ikke er forskriftsmæssig.

12) Køretøjer, hvor bilateral aftale/multilateral aftale mangler eller ikke er forskriftsmæssig.

13) Overfyldning af tank.

BILAG III

MODEL TIL STANDARDFORMULAR TIL UDFÆRDIGELSE AF RAPPORTEN TIL KOMMISSIONEN OM OVERTRÆDELSER OG STRAFFEFORANSTALTNINGER

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>