31995L0029

Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport

EF-Tidende nr. L 148 af 30/06/1995 s. 0052 - 0063


RÅDETS DIREKTIV 95/29/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13, stk. 1, i Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport (4), skal Kommissionen forelægge en rapport, ledsaget af eventuelle forslag, om fastsættelse af den maksimale transporttid, fodrings- og vandingshyppighed, hvileperioder, arealkrav samt de normer, som transportmidlerne skal opfylde med hensyn til transport af visse dyrearter;

af Kommissionens rapport, der er baseret på en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité, fremgår det, at der kan fastsættes normer på ovennævnte områder for visse dyrearter på grundlag af den videnskabelige viden og de erfaringer, der er gjort;

nogle medlemsstater har fastsat bestemmelser om transporttid, fodrings- og vandingshyppighed, hvileperioder samt arealkrav; disse bestemmelser er i nogle tilfælde særdeles detaljerede, og de påberåbes af enkelte medlemsstater for at begrænse handelen med levende dyr inden for Fællesskabet; det er nødvendigt, at personer, der medvirker ved transport af dyr, kan henholde sig til klart fastlagte kriterier, så de kan udføre deres arbejde i hele Fællesskabet, uden at de kommer i konflikt med indbyrdes afvigende nationale bestemmelser;

for at fjerne de tekniske hindringer for handelen med levende dyr, og for at de pågældende markedsordninger kan fungere efter hensigten, samtidig med at de pågældende dyr sikres tilfredsstillende beskyttelse, bør der med henblik på det indre marked foretages ændringer i direktiv 91/628/EØF for at harmonisere køretid, fodrings- og vandingshyppighed, hvileperioder samt arealkrav, for så vidt angår bestemte dyrearter;

medlemsstaterne bør desuden bemyndiges til at fastsætte strengere betingelser med hensyn til varigheden af transport af slagtedyr, der foretages udelukkende fra et afrejsested til et bestemmelsessted, der begge er beliggende på den pågældende medlemsstats eget område -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/628/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, litra a), affattes således:

»a) - transport af dyr i ikke-kommercielt øjemed og af enkeltdyr ledsaget af en fysisk person, der er ansvarlig for dyret under transporten

- transport af selskabsdyr, som ledsager deres herre på en privat rejse«.

2) I artikel 2, stk. 2,

a) ændres litra e) således:

»teksten i femte linje »opstaldet i mindst ti timer« ændres til »opstaldet i 24 timer««

b) følgende litra tilføjes:

»h) »hvileperiode«: en sammenhængende periode under forsendelsen, i løbet af hvilken dyrene ikke flyttes ved hjælp af et transportmiddel

i) »transportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der transporterer dyr

- for egen regning, eller

- for tredjemands regning, eller

- ved overladelse af et transportmiddel til tredjemand med henblik på transport af dyr

idet der skal være tale om kommerciel transport med fortjeneste for øje.«3) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra:

»aa) - at arealkravene (lastetætheden) mindst er i overensstemmelse med tallene i bilagets kapital VI for de dyr og de transportmidler, der omhandles i dette kapital

- at køretiden og hvileperioderne samt fodrings- og vandingshyppigheden for visse typer dyr med forbehold af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3820/85 (*), er i overensstemmelse med dem, der er fastsat i bilagets kapitel VII for de dyr, der omhandles i det pågældende kapitel.

(*) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1985, s. 1.«

4) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

A. Medlemsstaterne drager omsorg for,

1) at enhver transportvirksomhed

a) er blevet

i) registreret, således at den kompetente myndighed hurtigt kan identificere den pågældende, hvis kravene i dette direktiv ikke overholdes

ii) tildelt en autorisation, der gælder al transport af hvirveldyr på et af de i bilag I til direktiv 90/675/EØF omhandlede områder, og som er godkendt af den kompetente myndighed i etableringsmedlemsstaten, eller - hvis der er tale om en virksomhed etableret i et tredjeland - af en kompetent myndighed i en medlemsstat, på betingelse af, at der foreligger et skriftligt tilsagn fra transportvirksomhedens ansvarlige om, at han vil overholde kravene i den gældende fællesskabsveterinærlovgivning.

I dette tilsagn skal det præciseres

- at den i nr. 2) nævnte transportvirksomhed har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i dette direktiv indtil bestemmelsesstedet og specielt - i tilfælde af udførsel til tredjelande - indtil bestemmelsesstedet som defineret i den relevante fællesskabslovgivning

- at det i nr. 2), litra a), omhandlede personale har modtaget en særlig uddannelse inden for virksomheden eller i en uddannelsesinstitution, eller at det besidder en tilsvarende faglig erfaring, således at det kan håndtere og transportere hvirveldyr samt om nødvendigt give dyrene den nødvendige pleje under transporten, jf. dog bilagets kapital I, afsnit A, punkt 6, litra b).

b) ikke transporterer eller lader dyr transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller påføres unødig lidelse

c) ved transport af dyr som omhandlet i dette direktiv benytter transportmidler, der gør det muligt at overholde fællesskabsbestemmelserne om dyrs velfærd under transport, navnlig kravene i bilaget og de krav, der skal fastsættes i henhold til artikel 13, stk. 1

2) at transportvirksomheden

a) overdrager transporten af de levende dyr til et personale, der har de faglige kvalifikationer og den nødvendige viden som anført i nr. 1), litra a)

b) for dyr som omhandlet i artikel 1, litra a), der skal indgå i samhandelen mellem medlemsstaterne, eller som skal eksporteres til tredjelande, og når forsendelsens varighed overstiger otte timer, opstiller en ruteplan i overensstemmelse med modellen i bilagets kapital VIII, der vedlægges sundhedscertifikatet under forsendelsen og angiver eventuelle mellem- eller omladningsstationer.

Der skal i overensstemmelse med litra c) udarbejdes en samlet ruteplan for hele forsendelsens varighed

c) forelægger den i litra b) omhandlede ruteplan for den kompetente myndighed, for at denne kan udarbejde sundhedscertifikatet, hvorefter nummeret eller numrene på certifikaterne skal anføres på planen sammen med et stempel fra dyrlægen på afgangsstedet; dyrlægen anmelder endvidere planen over ruten via ANIMO-systemet

d) forvisser sig om, at

i) originaleksemplaret af den i litra b) omhandlede ruteplan

- udfyldes behørigt og rettidigt af de rette personer

- vedlægges det sundhedscertifikat, der ledsager dyrene under hele forsendelsen

ii) det personale, der varetager transporten

- anfører på ruteplanen, hvornår og hvor de dyr, der transporteres, er blevet fodret og vandet under forsendelsen

- hvis dyr eksporteres til tredjelande, og transportens varighed på Fællesskabets område overstiger otte timer, sørger for, at ruteplanen efter at være kontrolleret påtegnes (stempel og underskrift) af den kompetente myndighed på det godkendte grænsekontrolsted eller det af en medlemsstat udpegede udførselssted, efter at dyrene er blevet behørigt kontrolleret af embedsdyrlægen og fundet i stand til at fortsætte forsendelsen.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at udgifterne ved nævnte veterinærkontrol afholdes af eksportøren af dyrene

- returnerer ved tilbagekomsten ruteplanen til den kompetente myndighed på oprindelsesstedet.

Hvis dyr eksporteres til tredjelande med skib, og forsendelsens varighed overstiger otte timer, finder samme bestemmelser anvendelse

e) opbevarer i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed en kopi af den i litra b) nævnte ruteplan, som på begæring kan forevises den kompetente myndighed til eventuel kontrol

f) bevidner, at der under hensyn til de arter, der skal transporteres, og når bestemmelserne i kapitel VII, punkt 4, skal overholdes i betragtning af de pågældende afstande, er truffet foranstaltninger med henblik på at kunne vande og fodre dyrene under forsendelsen selv i tilfælde af ændring af ruteplanen eller afbrydelse af forsendelsen af uforudsigelige årsager

g) sikrer sig, at dyrene uden forsinkelse transporteres til bestemmelsesstedet

h) med forbehold af bestemmelserne i bilagets kapital III sikrer sig, at dyr af arter, som ikke er omfattet af kapitel VII, vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten

3) at mellemstationerne, som den under nr. 2) omhandlede ansvarlige har udpeget, kontrolleres regelmæssigt af den kompetente myndighed, som ligeledes skal sikre sig, at dyrene er i stand til at fortsætte transporten

4) at de omkostninger, der er forbundet med overholdelsen af kravene til dyrenes fodring, vanding og hvile, dækkes af de erhvervsdrivende, der er omhandlet i nr. 1).

B. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 17.«

5) Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Medlemsstaterne drager under overholdelse af de i direktiv 90/425/EØF fastsatte principper og kontrolbestemmelser omsorg for, at de kompetente myndigheder kontrollerer, at kravene i dette direktiv er opfyldt ved ikke-diskriminerende kontrol af:

a) transportmidler og dyr under vejtransporten

b) transportmidler og dyr ved ankomsten til bestemmelsesstedet

c) transportmidler og dyr på markeder, afgangssteder samt på mellemstationer og omladningsstationer

d) oplysninger i ledsagedokumenterne.

Disse inspektioner skal foretages på en passende prøve af dyr, som hvert år transporteres inden for hver enkelt medlemsstat, og kan foretages samtidig med anden kontrol.

Den kompetente myndighed i hver medlemsstat forelægger Kommissionen en årlig rapport med angivelse af det antal inspektioner, der er foretaget i det forudgående kalenderår for hvert enkelt af litra a), b), c) og d), herunder nærmere enkeltheder om alle konstaterede overtrædelser og de foranstaltninger, den kompetente myndighed har truffet som følge heraf.

Der kan ligeledes foretages kontrol under dyrenes transport på den pågældende medlemsstats område, når de kompetente myndigheder ligger inde med oplysninger, som tyder på, at der er sket en overtrædelse.

Denne artikel berører ikke den kontrol, der foretages under de inspektioner, som på ikke-diskriminerende vis foretages af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle anvendelse af lovene i en medlemsstat.«

6) I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende som tredje afsnit:

»Den kompetente myndighed anmelder alle foranstaltninger, der træffes i henhold til andet afsnit, via ANIMO-nettet i henhold til bestemmelser, herunder finansielle bestemmelser, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 17.«

7) Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1. Sagkyndige fra Kommissionen kan, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv, foretage kontrol på stedet. De kan med henblik herpå via stikprøvekontrol og uden forskelsbehandling sikre sig, at den kompetente myndighed kontrollerer, om kravene i dette direktiv er overholdt.

Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af den foretagne kontrol.

2. Den i stk. 1 nævnte kontrol udføres i samarbejde med den kompetente myndighed.

3. Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder de sagkyndige al den hjælp, der er nødvendig for gennemførelsen af deres opgave.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17.«

8) Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1. Bestemmelserne i direktiv 91/496/EØF finder anvendelse, herunder også for så vidt angår tilrettelæggelse og opfølgning af kontrollen.

2. Indførsel, transit og transport af levende dyr fra tredjelande som omhandlet i dette direktiv til og gennem fællesskabsområdet er kun tilladt, hvis transportvirksomheden

- skriftligt forpligter sig til at opfylde kravene i nærværende direktiv, særlig kravene i artikel 5 og har truffet de nødvendige foranstaltninger til at overholde disse

- forelægger en ruteplan, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5.

3. Endvidere undersøger embedsdyrlægen på grænseovergangsstedet ved kontrollen af, om kravene i stk. 2 er opfyldt, om kravene til dyrenes velfærd er overholdt. Konstateres det, at kravene om vanding og fodring af dyrene ikke er overholdt, træffer han for transportørens regning de i artikel 9 nævnte foranstaltninger.

4. Det certifikat eller de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, tredje led, i direktiv 91/496/EØF suppleres efter fremgangsmåden i artikel 17 i nærværende direktiv for at tage hensyn til kravene heri.

Indtil disse foranstaltninger er vedtaget, finder de relevante nationale regler anvendelse under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser.«

9) Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1. Kommissionen forelægger inden den 31. december 1995 Rådet forslag med henblik på fastsættelse af normer, som transportmidlerne skal opfylde. Rådet træffer afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

2. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, fastsætter inden den 30. juni 1996 de fællesskabskriterier, som mellemstationerne skal opfylde med hensyn til modtagefaciliteter, fodring, vanding, lastning, losning, eventuelt overnatningsmuligheder for visse dyrearter og med hensyn til de dyresundhedsmæssige krav, der gælder for sådanne mellemstationer.

3. Kommissionen forelægger inden den 31. december 1999 Rådet en rapport om de erfaringer, medlemsstaterne har indhøstet efter direktivets gennemførelse, ledsaget af eventuelle forslag, som Rådet træffer afgørelse om med kvalificeret flertal.

4. Indtil de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser er iværksat, finder de relevante nationale regler anvendelse under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser.«

10) Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

1. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra bestemmelserne i dette direktiv for transport af dyr i visse dele af områder, der er nævnt i bilag I til direktiv 90/675/EØF, for at tage hensyn til deres fjerne geografiske beliggenhed i forhold til den kontinentale del af fællesskabsområdet.

2. De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, underretter i Den Stående Veterinærkomité de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet i denne forbindelse.«

11) Artikel 18, stk. 2, affattes således:

»2. I tilfælde af gentagne overtrædelser af dette direktiv, eller en overtrædelse, som har medført alvorlige lidelser for dyrene, skal den pågældende medlemsstat, uden at dette berører de øvrige fastsatte sanktioner, træffe de nødvendige foranstaltninger til at skride ind mod de konstaterede overtrædelser, eventuelt ved suspension eller inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i artikel 5, punkt A, stk. 1, litra a), nr. ii).

Ved gennemførelsen i deres nationale lovgivning skal medlemsstaterne fastsætte, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af, at der er konstateret overtrædelser.«

12) I artikel 18 tilføjes følgende stykker:

»3. Når den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten konstaterer, at en transportvirksomhed ikke overholder bestemmelserne i dette direktiv, tager myndigheden straks kontakt til den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har meddelt autorisationen. Sidstnævnte træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder navnlig de i stk. 2 nævnte. Den meddeler den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er konstateret, samt Kommissionen den beslutning, som er truffet, og begrundelsen herfor.

Kommissionen underretter jævnligt de øvrige medlemsstater herom.

4. Medlemsstaterne yder i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 89/608/EØF (*) hinanden gensidig bistand ved anvendelsen af nærværende direktiv, især med henblik på at sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne artikel.

Såfremt der konstateres alvorlige eller gentagne overtrædelser, og for så vidt alle muligheder via den gensidige bistand er blevet opbrugt, og efter kontakt mellem parterne og Kommissionen, kan den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, midlertidigt forbyde den pågældende transportvirksomhed at udføre dyretransport på sit område.

5. Denne artikel griber ikke ind i medlemsstaternes strafferetlige forskrifter.

(*) EFT nr. L 351 af 2. 12. 1989, s. 34.«

13) I bilagets kapitel I, afsnit A, punkt 2, litra b), tilføjes følgende:

»Der skal i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står op i normal stilling, og deres naturlige bevægelser under ingen omstændigheder hindres.«

14) Bilagets kapitel I, afsnit A, punkt 2, litra d), affattes således:

»d) under transporten skal dyrene vandes og fodres med de mellemrum, der er fastsat med henblik herpå i kapitel VII.«

15) I bilaget tilføjes de kapitler, der er anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1996. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne har dog en yderligere frist indtil den 31. december 1997 til at anvende de betingelser, der er fastsat i punkt 3 i kapitel VII, på de køretøjer, der er omhandlet i samme kapitels punkt 3, 6 og 7.

Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 nævnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1995.

På Rådets vegne

J. BARROTFormand

(1) EFT nr. C 250 af 14. 9. 1993, s. 12.

(2) EFT nr. C 20 af 21. 1. 1994, s. 68.

(3) EFT nr. C 127 af 7. 5. 1994, s. 32.

(4) EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 17. Direktivet er ændret ved beslutning 92/438/EØF (EFT nr. L 243 af 25. 8. 1992, s. 27).

BILAG

Kapitler tilføjet i bilaget til direktiv 91/628/EØF

»KAPITEL VI

47. LASTETÆTHED

A. ENHOVEDE HUSDYR

>TABELPOSITION>

Tallene kan variere med højst 10 % for voksne heste og ponyer og med højst 20 % for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

>TABELPOSITION>

Tallene kan variere med højst 10 % for voksne heste og ponyer og med højst 20 % for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

B. KVÆG

>TABELPOSITION>

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

>TABELPOSITION>

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Drægtige hundyr skal have 10 % mere plads.

C) FÅR/GEDER

>TABELPOSITION>

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

>TABELPOSITION>

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m² pr. dyr.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

D) SVIN

Transport med jernbane eller lastbil

Alle svinene skal som minimum kunne ligge ned og stå op i deres naturlige stilling.

For at disse minimumskrav kan opfyldes, bør lastetætheden for svin på ca. 100 kg under transport ikke overstige 235 kg/m².

Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til svinenes race, størrelse og fysiske tilstand; arealet kan også øges med indtil 20 % på grund af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

E) FJERKRÆ

>TABELPOSITION>

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

KAPITEL VII

48. VANDINGS- OG FORDRINGSHYPPIGHED OG FORSENDELSESTIDER OG HVILEPERIODER

1. Kravene i dette kapitel finder anvendelse på transport af de i artikel 1, stk. 1, litra a), nævnte dyrearter, bortset fra transport med fly hvor kravene findes i kapitel I, under E, nr. 27-29.

2. Forsendelsestiden må for de i punkt 1 omhandlede dyrearter ikke overstige otte timer.

3. Den maksimale forsendelsestid i punkt 2 kan forlænges, når transportmidlet opfylder supplerende krav:

- der er tilstrækkeligt med strøelse på køretøjets gulv

- transportmidlet medfører tilstrækkeligt foder under hensyn til de dyrearter, der transporteres, og forsendelsens varighed

- chaufføren har direkte adgang til dyrene

- der er mulighed for tilstrækkelig ventilation, som kan afpasses efter temperaturen (indendørs og udendørs)

- der forefindes flytbare skillevægge, så der kan indrettes separate båse

- transportmidlerne skal være udstyret med en anordning, som muliggør tilslutning til vandforsyning, når der holdes pause

- svinetransportkøretøjer medfører tilstrækkeligt vand til vanding af dyrene under forsendelsen.

4. Når der anvendes et vejkøretøj, som opfylder kravene i stk. 3, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelses- og hvileperioder:

a) Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter ni timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de bliver vandet. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu ni timer.

b) Forsendelsestiden for svin må ikke overstige 24 timer. Under forsendelsen skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

c) Forsendelsestiden for hovdyr (bortset fra registrerede dyr af hestefamilien efter direktiv 90/426/EØF) (1), må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode.

d) Alle andre dyr af de i stk. 1 nævnte arter skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de fodres og vandes. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.

5. Efter den fastsatte forsendelsestid skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer.

6. Dyrene må ikke transporteres med tog, såfremt den maksimale forsendelsestid overstiger den, der er fastsat i punkt 2. Imidlertid gælder de forsendelsestider, der er fastsat i punkt 4, såfremt betingelserne i punkt 3 og 4, med undtagelse af hvileperioderne, overholdes.

7. a) Dyrene må ikke transporteres med skib, såfremt den maksimale forsendelsestid overstiger den, der er fastsat i punkt 2, medmindre betingelserne i punkt 3 og 4, med undtagelse af forsendelses- og hvileperioderne, overholdes.

b) Ved transport med skib i fast direkte rutefart mellem to forskellige steder i Fællesskabet ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, skal dyrene have en hvileperiode på tolv timer efter aflæsning i bestemmelseshavnen eller i umiddelbar nærhed heraf, medmindre det med søtransporten er muligt at lade transporten indgå i den generelle model i punkt 2-4.

8. De i punkt 3 og 4 nævnte forsendelsestider kan af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden.

9. Medlemsstaterne kan med forbehold af bestemmelserne i punkt 3 7 fastsætte en maksimal transporttid på otte timer, der ikke kan forlænges, for transport af slagtedyr, der foretages udelukkende fra et afrejsested til et bestemmelsessted, der begge er beliggende på medlemsstatens eget område.

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

KAPITEL VIII

RUTEPLAN

>START GRAFIK>

TRANSPORTØR (NAVN, ADRESSE, FIRMANAVN)

TRANSPORTØRENS UNDERSKRIFT

(1)

TRANSPORTMIDDEL

REGISTRERINGS- ELLER IDENTIFIKATIONSNUMMER

(1)

DYREART:

ANTAL:

AFGANGSSTED:

BESTEMMELSESSTED OG -LAND:

RUTE:

FORVENTET FORSENDELSESTID:

(1)

(1)

NUMMER PÅ SUNDHEDSCERTIFIKAT ELLER LEDSAGEDOKUMENT

(2)

STEMPEL

PÅFØRT AF DYRLÆGEN PÅ AFGANGSSTEDET

(2)

PÅFØRT AF DEN KOMPETENTE MYNDIGHED PÅ UDFØRSELSSTEDET ELLER VED DET GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTED

(4)

AFGANGSDATO OG -TIDSPUNKT:

MELLEM- ELLER OMLADNINGSSTATIONER:NAVNET PÅ DEN ANSVARLIGE UNDER FORSENDELSEN

(3)

STED OG ADRESSE

DATO OG TIDSPUNKT

PAUSENS VARIGHED

BEGRUNDELSE

a)

b)

c)

d)

e)

f)

(1) Udfyldes af transportøren inden forsendelsen

(2) Udfyldes af dyrlægen.

(3) Udfyldes af transportøren under forsendelsen

(4) Udfyldes af den kompetente myndighed på udførselsstedet eller ved det godkendte grænsekontrolsted

Ankomstdato og -tidspunkt

Underskrift fra den ansvarlige under forsendelsen«

>SLUT GRAFIK>