31995L0022Uradni list L 243 , 11/10/1995 str. 0001 - 0006


Direktiva Sveta 95/22/ES

z dne 22. junija 1995

o spremembi Direktive 91/67/EGS o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki urejajo dajanje na trg živali in proizvodov iz ribogojstva

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki urejajo dajanje na trg živali in proizvodov iz ribogojstva [1], in zlasti člena 25(2) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker bi bilo treba upoštevati določen znanstveno-tehnični napredek v zvezi z odobritvijo con glede nalezljive hematopoetske nekroze (IHN) in virusne hemoragične septikemije (VHS),

ker bi bilo treba zato merila za odobritev teh con ustrezno prilagoditi,

ker bi bilo prav tako treba glede na izkušnje prilagoditi upravne postopke za odobritev con ali delov con in za začasni odvzem, obnovitev in preklic odobritve za te cone ali dele con,

ker lahko ribogojnice, četudi se nahajajo v coni, ki ni odobrena v zvezi z IHN in VHS, v skladu z zahtevami iz Priloge CIA k Direktivi 91/67/EGS pridobijo odobreni status v zvezi z navedenima boleznima,

ker se zdi potrebno, da se za zagotavljanje boljše zaščite pred vnosom IHN in VHS natančneje opredelijo merila, ki jih je treba uporabiti pri dodeljevanju odobrenega statusa ribogojnicam,

ker morajo ta merila vključevati podrobnosti glede oskrbe z vodo ribogojnic, preiskav, opravljenih pred odobritvijo ribogojnice, in zaščitnih ukrepov za preprečevanje možnega vnosa bolezni,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/67/EGS se spremeni:

A. V Prilogi B:

(a) točka I.B.2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Vse ribogojnice v celinski coni so pod nadzorom uradnih služb. V obdobju štirih let se morata vsako leto opraviti dva zdravstvena inšpekcijska pregleda.

Zdravstvene inšpekcijske preglede je treba opraviti v letnem času, ko temperatura vode ugodno vpliva na razvoj teh bolezni. Zdravstveni inšpekcijski pregled vsebuje vsaj:

- pregled rib, ki kažejo bolezenske spremembe,

- jemanje vzorcev v skladu s programom, določenim po postopku iz člena 15, ki jih je treba čim prej poslati odobrenemu laboratoriju, kjer se testirajo na zadevne patogene.

Vendar pa se lahko conam, za katere je znano, da so že dolgo časa proste bolezni iz tretjega stolpca seznama II Priloge A, dodeli odobritev, če:

(a) zaradi njihove zemljepisne lege bolezni ni lahko vnesti,

(b) je že dolgo časa, in sicer vsaj deset let, vzpostavljen uradni sistem za nadziranje bolezni, ko:

- se je izvajalo redno spremljanje vseh ribogojnic,

- se je uporabljal sistem prijavljanja bolezni,

- ni bil prijavljen noben primer bolezni,

- se je po veljavnih pravilih dalo vnesti v cono samo ribe, ikre ali spolne celice iz neokuženih con ali ribogojnic, ki so podvržene uradnemu nadzoru in nudijo enakovredna jamstva glede zdravja živali.

Desetletno obdobje iz prvega pododstavka se lahko skrajša na pet let zaradi preiskav, ki jih opravlja uradna služba države članice prosilke, če poleg zahtev iz prvega pododstavka zgoraj navedeno redno spremljanje vseh ribogojnic vključuje vsaj dva zdravstvena inšpekcijska pregleda na leto, ki zajemata vsaj naslednje:

- pregled rib, ki kažejo bolezenske spremembe,

- jemanje vzorcev na najmanj 30 ribah ob vsakem obisku.

Države članice, ki bi želele izkoristiti določbe, ki se nanašajo na daljše obdobje odsotnosti bolezni, morajo svojo zahtevo predložiti najkasneje 31. decembra 1996.";

(b) pod I.B se doda naslednja točka:

"5. Če država članica zaprosi za odobritev povodja ali dela povodja, ki se napaja iz sosednje države članice ali je skupna dvema državama članicama, veljajo naslednje določbe:

- obe zadevni državi članici bi morali hkrati predložiti zahtevo za odobritev v skladu s postopkom iz člena 5 ali 10,

- po preučitvi in pregledu zahtev ter oceni zdravstvenega stanja Komisija v skladu s postopkom iz člena 26 po potrebi določi vse druge določbe, potrebne za dodelitev takšne odobritve.

Države članice v skladu z Direktivo 89/608/EGS [2] druga drugi ponudijo medsebojno pomoč pri izvajanju te direktive in zlasti tega odstavka;";

(c) v točki I.D.1 se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

"Slednja nemudoma začasno odvzame odobritev za cono ali del cone, če del cone, ki je še vedno odobrena, še naprej upošteva opredelitev iz točke A.";

(d) točka I.D.5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Če so rezultati pozitivni, uradna služba prekliče odobritev cone ali dela cone iz točke 1.";

(e) prvi stavek točke I.D.6 se nadomesti z naslednjim:

"6. Pri obnovitvi odobritve cone ali dela cone iz točke 1 se upoštevajo naslednje zahteve:";

(f) točka I.D.7 se nadomesti z naslednjim:

"7. Glavni pristojni organ obvesti Komisijo in druge države članice o začasnem odvzemu, obnovitvi ali preklicu odobritve con ali delov con iz točke 1.";

(g) točka II.A se nadomesti z naslednjim:

"A. Obalna cona je zemljepisno natančno razmejen del obale ali morska voda ali estuarij s homogenim hidrološkim sistemom ali skupino takšnih sistemov. Po potrebi se lahko za obalno cono šteje del obale ali morska voda ali estuarij, ki se nahaja med ustjem dveh vodotokov ali del obale ali morska voda ali estuarij, kjer je ena ali več ribogojnic, pod pogojem, da je na obeh straneh ribogojnice ali ribogojnic poskrbljeno za varovalni pas, katerega obseg določi Komisija za vsak primer posebej v skladu s postopkom iz člena 26.";

(h) točka II.D se nadomesti z naslednjim:

"D. Začasni odvzem, obnovitev in preklic odobritve.

Pravila so enaka tistim iz točke I.D; če pa je cona sestavljena iz skupine hidroloških sistemov, se lahko začasni odvzem, obnovitev in preklic odobritve nanašajo na del takšne skupine sistemov, kjer je ta del zemljepisno natančno razmejen in sestavljen iz homogenega hidrološkega sistema, pod pogojem, da del, ki je še vedno odobren, še naprej upošteva opredelitev iz točke A.";

(i) zadnji stavek točke III.D.1 se nadomesti z naslednjim:

"Slednja nemudoma začasno odvzame odobritev coni ali, če je cona sestavljena iz skupine hidroloških sistemov, delu te skupine, če je takšen del zemljepisno natančno razmejen in sestavljen iz homogenega hidrološkega sistema, pod pogojem, da del, ki je še vedno odobren, še naprej upošteva opredelitev iz točke A.";

(j) točka III.D.5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Če so rezultati pozitivni, uradna služba prekliče odobritev cone ali dela cone iz točke 1.";

(k) prvi stavek točke III.D.6 se nadomesti z naslednjim:

"6. Pri obnovitvi odobritve cone ali dela cone iz točke 1 se upoštevajo naslednje zahteve:";

(l) točka III.D.7 se nadomesti z naslednjim:

"7. Glavni pristojni organ obvesti Komisijo in druge države članice o začasnem odvzemu, obnovitvi ali preklicu odobritve con ali delov con iz točke 1.";

B. V Prilogi C:

(a) točka I.A se nadomesti z naslednjim:

"A. Odobritev

Ribogojnica mora za odobritev izpolnjevati naslednje zahteve:

1. vodo je treba dovajati iz vodnjaka, vrtine ali izvira. Če je takšno zajetje vode oddaljeno od ribogojnice, je treba vodo dovajati neposredno v ribogojnico po ceveh ali v dogovoru z uradno službo po odprtem kanalu ali naravnem vodu, če to ne predstavlja vira okužbe za ribogojnico in ne omogoča vnosa prosto živečih rib. Vodni kanal mora biti pod nadzorom ribogojnice ali, če to ni mogoče, uradne službe;

2. nižje ob toku mora biti naravna ali umetna zapornica, ki preprečuje ribam dostop do navedene ribogojnice;

3. ribogojnico je treba po potrebi zavarovati pred poplavami in pronicanjem vode;

4. ribogojnica mora s potrebnimi spremembami izpolnjevati zahteve iz Priloge B.I.B. Poleg tega mora ribogojnica, ki zaprosi za odobritev na podlagi daljšega obdobja odsotnosti bolezni in se je v njej 10 let uporabljal uradni sistem za nadziranje bolezni, izpolnjevati še naslednje dodatne zahteve:

- v njej se mora vsaj enkrat na leto opraviti klinični inšpekcijski pregled in jemanje vzorcev, ki se jih pošlje na testiranje na zadevne patogene v odobrene laboratorije;

5. ribogojnica je lahko podvržena dodatnim ukrepov, ki jih uvede uradna služba, če meni, da je to potrebno za preprečitev vnosa bolezni. Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev varovalnega pasu okoli ribogojnice, v kateri se izvaja program spremljanja, in uvedbo zaščitnih ukrepov za preprečevanje vdora potencialnih prenašalcev ali vektorjev patogenov;

6. Vendar pa:

(a) se lahko nova ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1, 2, 3 in 5, toda ki ob začetku opravljanja dejavnosti uporablja ribe, ikre ali spolne celice iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve;

(b) se lahko ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1, 2, 3 in 5, in ki po prekinitvi dejavnosti ob ponovnem začetku dejavnosti uporablja ribe, ikre ali spolne celice iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve, če:

- je uradna služba seznanjena z zdravstvenim stanjem ribogojnice v zadnjih štirih letih njenega obratovanja; toda če zadevna ribogojnica obratuje manj kot štiri leta, se upošteva dejansko obdobje njenega obratovanja,

- ribogojnica ni bila podvržena ukrepom v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se nanašajo na bolezni s seznama II Priloge A in v njej pred tem ni bilo nobenih primerov teh bolezni,

- se pred vnosom rib, iker ali spolnih celic ribogojnica očisti in razkuži, nato pa je najmanj 15 dni prazna pod uradnim nadzorom.";

(b) točka II.A.1 se nadomesti z naslednjim:

"1. vodo je treba dovajati s sistemom, ki vključuje opremo za uničenje povzročiteljev bolezni iz prvega stolpca v seznamu II Priloge A; merila za enotno izvajanje teh določb in zlasti tistih, ki se nanašajo na pravilno delovanje sistema, se določijo v skladu s postopkom iz člena 26;";

(c) točki II.A se doda naslednja točka:

"3. Vendar pa:

(a) se lahko nova ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1 in 2, toda ki ob začetku opravljanja dejavnosti uporablja ribe, ikre ali spolne celice iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve;

(b) se lahko ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1 in 2, in ki po prekinitvi dejavnosti ob ponovnem začetku dejavnosti uporablja ribe, ikre ali spolne celice iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve, če:

- je uradna služba seznanjena z zdravstvenim stanjem ribogojnice v zadnjih štirih letih njenega obratovanja; toda če zadevna ribogojnica obratuje manj kot štiri leta, se upošteva dejansko obdobje njenega obratovanja,

- ribogojnica ni bila podvržena ukrepom v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se nanašajo na bolezni s seznama II Priloge A in v njej pred tem ni bilo nobenih primerov teh bolezni,

- pred vnosom rib, iker ali spolnih celic se ribogojnico očisti in razkuži, nato pa je najmanj 15 dni prazna pod uradnim nadzorom.";

(d) točka III.A.1 se nadomesti z naslednjim:

"1. vodo je treba dovajati s sistemom, ki vključuje opremo za uničenje povzročiteljev bolezni iz prvega stolpca v seznamu II Priloge A; merila za enotno izvajanje teh določb in zlasti tistih, ki se nanašajo na pravilno delovanje sistema, se določijo v skladu s postopkom iz člena 26.";

(e) točki III.A se doda naslednja točka:

"3. Vendar pa:

(a) se lahko nova ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1 in 2, toda ki ob začetku opravljanja dejavnosti uporablja mehkužce iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve;

(b) se lahko ribogojnica, ki izpolnjuje zahteve iz 1 in 2, in ki po prekinitvi dejavnosti ob ponovnem začetku dejavnosti uporablja mehkužce iz odobrene cone ali odobrene ribogojnice, ki se nahaja v neodobreni coni, odobri brez jemanja vzorcev, ki je sicer potrebno za dodelitev odobritve, če:

- je uradna služba seznanjena z zdravstvenim stanjem ribogojnice v zadnjih dveh letih njenega obratovanja,

- ribogojnica ni bila podvržena ukrepom v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se nanašajo na bolezni s seznama II Priloge A in v njej pred tem ni bilo nobenih primerov teh bolezni,

- se pred vnosom mehkužcev ribogojnica očisti in razkuži, nato pa je najmanj 15 dni prazna pod uradnim nadzorom."

Člen 2

1. Države članice do 1. julija 1996 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Svet

Predsednik

Ph. Vasseur

[1] UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/54/EGS (UL L 175, 19.7.1993, str. 34).

[2] UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

--------------------------------------------------