31995L0007

Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om nye forenklingsforanstaltninger vedrørende moms ¯ anvendelsesområdet for visse fritagelser og reglerne for deres praktiske gennemførelse

EF-Tidende nr. L 102 af 05/05/1995 s. 0018 - 0024


RÅDETS DIREKTIV 95/7/EF af 10. april 1995 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om nye forenklingsforanstaltninger vedrørende moms - anvendelsesområdet for visse fritagelser og reglerne for deres praktiske gennemførelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Det indre marked kan bringes til at fungere bedre ved at fastsætte fælles regler, som præciserer anvendelsesområdet og de nærmere regler for gennemførelsen af nogle af de fritagelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, artikel 15, nr. 2, og artikel 16, stk. 1, i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1); fastsættelsen af sådanne fælles regler er allerede forudsat i direktiv 77/388/EØF, navnlig i artikel 14, stk. 2, og artikel 16, stk. 3;

i artikel 3 i Rådets direktiv 92/111/EØF af 14. december 1992 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om forenklingsforanstaltninger med hensyn til merværdiafgift (2) hedder det, at der skal vedtages særlige beskatningsregler for kædetransaktioner mellem afgiftspligtige personer; disse regler skal sikre dels det fælles merværdiafgiftssystems neutralitet med hensyn til varers og tjenesteydelsers oprindelse, dels overholdelsen af de valgte principper for merværdiafgiftsbeskatningen og kontrollen hermed i overgangsperioden;

i beskatningsgrundlaget ved indførsel af goder er det nødvendigt at medregne alle de biomkostninger, der følger af transporten af goderne til bestemmelsesstedet i Fællesskabet, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor indførslen finder sted; følgelig er de pågældende tjenesteydelser afgiftsfritaget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra i), i direktiv 77/388/EØF;

ifølge artikel 15, nr. 2, i nævnte direktiv skal Kommissionen forelægge Rådet forslag med henblik på at fastsætte fiskale bestemmelser på fællesskabsplan, som præciserer anvendelsesområdet og de praktiske forskrifter for gennemførelsen af fritagelserne for levering af goder beregnet til udførsel i rejsendes personlige bagage;

den periode, som ifølge artikel 20, stk. 2 i nævnte direktiv lægges til grund for berigtigelser, bør medlemsstaterne kunne forlænge med op til tyve år, for så vidt angår investeringsgoder i form af fast ejendom på grund af disses økonomiske levetid;

de medlemsstater, der pr. 1. januar 1993 anvendte den sats, der anvendes på den vare, der fremkommer ved lønforarbejdning, bør kunne fortsætte hermed;

reglerne for leveringssted og beskatningsordningerne for tjenesteydelser i form af transport af goder inden for Fællesskabet fungerer på en enkel og tilfredsstillende måde for både de erhvervsdrivende og medlemsstaternes myndigheder;

ved at sidestille en indenlandsk transport af goder med en transport af goder inden for Fællesskabet, når den er direkte forbundet med transport af goder mellem medlemsstaterne, er det muligt at forenkle principperne og reglerne for beskatning af ikke blot disse indenlandske transportydelser, men også af tjenesteydelser knyttet hertil og af tjenesteydelser leveret af formidlere, der indtræder i leveringen af disse forskellige tjenesteydelser;

det har givet vanskeligheder at anse visse arbejder vedrørende løsøregenstande som lønforarbejdningsydelser, hvorfor dette bør ophøre;

for at gøre det lettere at udføre tjenesteydelser i form af arbejder vedrørende løsøregenstande i Fællesskabet bør beskatningsordningerne for disse arbejder ændres, når de udføres for aftagere, der er momsregistrerede i en anden medlemsstat end den, ydelsen rent faktisk udføres i;

bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, punkt B-E, i nævnte direktiv sammenholdt med bestemmelserne i artikel 22, stk. 9, om fritagelse for visse forpligtelser gør det muligt at løse de problemer, som rammer erhvervsdrivende, der deltager i kæder af transaktioner henført og opbevaret under en oplagsprocedure;

i denne sammenhæng er det nødvendigt at sikre, at den fiskale behandling, som anvendes på levering af goder og på de til visse goder knyttede tjenesteydelser, som kan henføres under en toldoplagsordning, også kan gælde for tilsvarende transaktioner henført under en anden oplagsprocedure end en toldoplagsprocedure;

da disse transaktioner navnlig vedrører råvarer og andre goder, som er handlet på de internationale terminsmarkeder, bør der oprettes en liste over goder, som omfattes af disse bestemmelser;

forudsat at samrådsproceduren med Det Rådgivende Udvalg for Merværdiafgift iagttages, henhører det under medlemsstaternes kompetence at definere disse andre oplagsprocedurer end toldoplagsprocedurer; ikke desto mindre er det nødvendigt at udelukke goder bestemt til levering i detailleddet fra sådanne procedurer;

det er nødvendigt at præcisere nogle af reglerne for beskatning, når goderne forlader de i artikel 16, stk. 1, punkt B-E, i direktivet nævnte procedurer, navnlig for så vidt angår beregningen af det skyldige afgiftsbeløb;

det er nødvendigt at præcisere betydningen af de bestemmelser i artikel 17, stk. 2, litra a), i nævnte direktiv, der finder anvendelse i den i artikel 28l nævnte overgangsperiode;

følgelig bør direktiv 77/388/EØF ændres -

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 5, affattes således:

»5. Medlemsstaterne kan anse aflevering af visse byggearbejder som levering i henhold til stk. 1.«

2) Artikel 11, punkt B, stk. 3, litra b), tredje afsnit, affattes således:

»Ligeledes medregnes de ovenfor omhandlede biomkostninger i beskatningsgrundlaget, såfremt de hidrører fra transporten til et andet bestemmelsessted inden for Fællesskabet og dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder.«

3) Artikel 15, nr. 2, andet og tredje afsnit, erstattes af følgende tre afsnit:

»Hvis leveringen vedrører goder, der medbringes i den rejsendes personlige bagage, gælder denne fritagelse på betingelse af:

- at den rejsende ikke er etableret i Fællesskabet

- at goderne er transporteret ud af Fællesskabet inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden

- at den samlede værdi af leveringen, inkl. merværdiafgift, overstiger modværdien af 175 ECU i national valuta, fastsat i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 69/169/EØF (*); medlemsstaterne kan dog afgiftsfritage en levering, hvis samlede værdi ligger under dette beløb.

Ved anvendelsen af andet afsnit:

- forstås ved en rejsende, der ikke er etableret i Fællesskabet, en rejsende hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er beliggende i Fællesskabet. I forbindelse med denne bestemmelse forstås ved »bopæl eller sædvanligt opholdssted« det sted, der er angivet som sådant på passet, identitetskortet eller ethvert andet dokument, som den medlemsstat, hvori leveringen foretages, anerkender som identitetspapir

- forelægges der bevis for udførslen ved forevisning af faturaen eller et tilsvarende dokument påtegnet af det toldkontor, hvor varerne forlod Fællesskabet.

Hver medlemsstat forsyner Kommissionen med en kopi af de stempler, den anvender til den i tredje afsnit, andet led omhandlede påtegning. Kommissionen videregiver denne oplysning til de fiskale myndigheder i de øvrige medlemsstater.

(*) EFT nr. L 133 af 4. 6. 1969, s. 6. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/4/EF (EFT nr. L 60 af 3. 3. 1994, s. 14).«4) Artikel 20, stk. 2, sidste afsnit, affattes således:

»For så vidt angår investeringsgoder i form af fast ejendom, kan den periode, der lægges til grund for berigtigelsen, forlænges med op til tyve år.«

5) I artikel 28, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»h) De medlemsstater, der pr. 1. januar 1993 benyttede sig af den mulighed i artikel 5, stk. 5, litra a), som var i kraft denne dato, kan ved levering af lønforarbejdningsydelser anvende den sats, der anvendes på den vare, der fremkommer ved lønforarbejdningen.

Ved anvendelsen af denne bestemmelse forstås ved levering af lønforarbejdning, at den erhvervsdrivende til sin kunde leverer en løsøregenstand, som han har fremstillet eller samlet ved hjælp af materialer eller genstande, som kunden har stillet til rådighed for ham til dette formål, uanset om den erhvervsdrivende har leveret en del af de anvendte materialer eller ej.«

6) I artikel 28a, stk. 5, foretages følgende ændringer:

- det indledende punktum affattes således:

»Med levering af goder mod vederlag sidestilles«

- litra a) udgår

- i litra b), andet afsnit, udgår fjerde led

- litra b), andet afsnit, femte led, affattes således:

»- Levering af en tjenesteydelse, der præsteres for den afgiftspligtige person og består i arbejde på et gode, som rent faktisk udføres i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten af godet er afsluttet, forudsat at goderne efter forarbejdningen returneres til denne afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvorfra goderne oprindelig blev afsendt eller transporteret.«

7) I artikel 28b foretages følgende ændringer:

- I punkt C, stk. 1, første led, tilføjes følgende afsnit:

»Transport af goder med afgangssted og ankomststed i indlandet sidestilles med transport af goder inden for Fællesskabet, når transporten har direkte tilknytning til transport af goder med afgangssted og ankomststed beliggende på to forskellige medlemsstaters områder«.

- Følgende punkt tilføjes:

»F. Leveringssted for tjenesteydelser i form af sagkyndig vurdering af eller arbejde udført på løsøregenstande.

Uanset artikel 9, stk. 2, litra c), anses leveringsstedet for tjenesteydelser vedrørende sagkyndig vurdering af eller arbejde udført på løsøregenstande, som udføres for aftagere, der er momsregistrerede i en anden medlemsstat end den, ydelsen rent faktisk udføres i, for at ligge i den medlemsstat, som har tildelt aftageren det momsregistreringsnummer, hvorunder ydelsen blev udført.

Denne undtagelse finder ikke anvendelse, når goderne ikke sendes eller transporteres uden for den medlemsstat, ydelserne rent faktisk blev udført i.«

8) I artikel 28c, punkt A, litra a), første afsnit, udelades sætningsleddet »og i artikel 28a, stk. 5, litra a)«.

9) Artikel 28c, punkt E, nr. 1, affattes således:

»1) I artikel 16

- affattes stk. 1 således:

»1. Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om skatter og afgifter kan medlemsstaterne, under forudsætning af at den i artikel 29 foreskrevne samrådsprocedure iagttages, træffe særlige foranstaltninger med henblik på at fritage følgende transaktioner eller nogle af disse for merværdiafgift under forudsætning af, at de ikke foretages med henblik på den endelige anvendelse og/eller det endelige forbrug samt af, at det merværdiafgiftsbeløb, der forfalder, når goderne forlader de i punkt A-E opregnede procedurer eller ordninger, svarer til det afgiftsbeløb, der ville have været skyldigt, hvis hver enkelt af disse transaktioner havde være beskattet i indlandet:

A. indførsel af goder, der er bestemt til at skulle henføres under en anden oplagringsprocedure end toldoplagsproceduren

B. levering af goder, der er bestemt til at skulle:

a) toldbehandles og i givet fald opbevares midlertidigt

b) anbringes i en frizone eller på et frilager

c) henføres under en toldoplagsprocedure eller en procedure for aktiv forædling

d) indføres i territorialfarvande:

- for at indgå i bore- eller produktionsplatforme med henblik på bygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning af disse eller for at forbinde disse bore- eller produktionsplatforme med fastlandet

- som proviant til bore- eller produktionsplatforme

e) henføres i indlandet under en anden oplagsprocedure end toldoplagsproceduren.

Ved anvendelsen af denne artikel betragtes som oplag, der ikke er toldoplag, oplag:

- beregnet til punktafgiftspligtige varer, dvs. de steder, der i henhold til artikel 4, litra b), i direktiv 92/12/EØF betegnes som afgiftsoplag

- beregnet til andre varer end punktafgiftspligtige varer, dvs. de steder, der defineres som sådanne af medlemsstaterne. Medlemsstaterne tillader imidlertid ikke anvendelse af en anden oplagsprocedure end toldoplagsproceduren, når goderne er beregnet til levering i detailleddet.

Dog kan medlemsstaterne tillade en sådan procedure for goder, som er bestemt til:

- afgiftspligtige personer med henblik på leveringer, som de foretager i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28k

- afgiftsfrie butikker efter betydningen i artikel 28k med henblik på leveringer til rejsende, som begiver sig til et tredjeland ad luft- eller søvejen, og hvor disse leveringer er fritaget i henhold til artikel 15

- afgiftspligtige personer med henblik på leveringer til rejsende om bord på fly eller skibe under en rejse ad luft- eller søvejen, hvor ankomststedet ligger uden for Fællesskabet

- afgiftspligtige personer med henblik på afgiftsfri leveringer i henhold til artikel 15, nr. 10.

De i litra a), b), c) og d) nævnte steder er dem, som er defineret som sådanne i gældende toldbestemmelser i Fællesskabet

C. tjenesteydelser i forbindelse med levering af goder som nævnt i punkt B

D. levering af goder og tjenesteydelser foretaget

a) på de i punkt B, litra a), b), c) og d), opregnede steder og fortsat undergivet en af de i samme punkter nævnte ordninger

b) på de i punkt B, litra e), opregnede steder og fortsat, i indlandet, undergivet den i samme punkt nævnte ordning.

Medlemsstater, der anvender muligheden i litra a) ved transaktioner, som foretages i et toldoplag, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de har defineret andre oplagsprocedurer end toldoplagsprocedurer, som gør det muligt at anvende bestemmelsen i litra b) på samme transaktioner vedrørende de i bilag J anførte goder, som foretages i andre oplag end toldoplag

E. levering:

- af de i artikel 7, stk. 1, litra a), omhandlede goder, der fortsat er undergivet ordningerne vedrørende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved midlertidig indførsel eller vedrørende ekstern forsendelse

- af de i artikel 7, stk. 1, litra b), omhandlede goder, der fortsat er undergivet den i artikel 33a omhandlede procedure for intern fællesskabsforsendelse

samt tjenesteydelser i forbindelse med disse leveringer.

Uanset artikel 21, stk. 1, litra a), første afsnit, er den betalingspligtige af den i første afsnit nævnte afgift den person, som bevirker, at goderne ikke længere er omfattet af procedurerne og ordningerne i nærværende stykke.

Når goderne i forbindelse med indførsel som defineret i artikel 7, stk. 3, ophører med at være dækket af procedurerne og ordningerne i dette afsnit, træffer den importerende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at undgå dobbeltbeskatning i indlandet.«

- følgende stykker tilføjes:

»1a. Når medlemsstaterne anvender den i stykke 1 nævnte mulighed, træffer de de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at erhvervelser inden for Fællesskabet af goder, som skal være dækket af en af de i stk. 1, punkt B, nævnte procedurer eller ordninger, bliver omfattet af samme bestemmelser, som leveringer af goder i indlandet under samme forhold.««

10) I artikel 28f, stk. 1, affattes artikel 17, stk. 2, litra a), således:

»a) den merværdiafgift, som skyldes eller er erlagt i indlandet for goder og tjenesteydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person.«.

11) I artikel 28g affattes artikel 21, nr. 1, litra b), således:

»b) aftageren af en i artikel 9, stk. 2, litra e), omhandlet tjenesteydelse eller aftageren, der er momsregistreret i indlandet, af en ydelse i henhold til artikel 28b, punkt C, D, E og F, omhandlet tjenesteydelse, når tjenesteydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der er etableret i udlandet; medlemsstaterne kan dog bestemme, at den, der leverer tjenesteydelsen, hæfter solidarisk for afgiftens erlæggelse.«

12) I artikel 28h foretages følgende ændringer:

»- artikel 22, stk. 2, litra b), affattes således:

»b) Enhver afgiftspligtig person skal føre et register over de goder, som han har forsendt eller transporteret, eller som er blevet forsendt eller transporteret for hans regning til steder uden for det i artikel 3 omhandlede område, men inden for Fællesskabet, til brug for de transaktioner, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 5, litra b), femte, sjette og syvende led.

Enhver afgiftspligtig person skal føre regnskaber, der er tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt at identificere de goder, som han har fået sendt fra en anden medlemsstat af en afgiftspligtig person, der er momsregistreret i denne anden medlemsstat, eller for denne persons regning, og som vedrører en i artikel 9, stk. 2, litra c), tredje eller fjerde led, omhandlet tjenesteydelse.«

- artikel 22, stk. 3, litra b), andet afsnit, første led, affattes således:

»- for de i artikel 28b, punkt C, D, E og F omhandlede transaktioner indeholder angivelse af det nummer, som den afgiftspligtige person er registreret under i indlandet, samt det nummer, som aftageren er registreret under, og hvorunder han har fået tjenesteydelsen leveret«

- artikel 22, stk. 6, litra b), første afsnit, affattes således:

»Enhver momsregistreret afgiftspligtig person skal tillige indsende en oversigt over de momsregistrerede erhververe, som vedkommende har leveret goder til efter bestemmelserne i artikel 28c, punkt A, litra a) og d), samt over momsregistrerede modtagere ved de transaktioner, der er omhandlet i femte afsnit nedenfor.«

- artikel 22, stk. 6, litra b), tredje afsnit, andet led, affattes således:

»- det nummer, hvorunder hver enkelt erhverver er momsregistreret i en anden medlemsstat, og hvorunder han har fået goderne leveret«

- artikel 22, stk. 6, litra b), femte afsnit, udgår.«

13) Bilag J i bilaget til nærværende direktiv tilføjes.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1. januar 1996. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggørelsen være ledsaget af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Som en undtagelse fra stk. 1, første afsnit, kan medlemsstaterne vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser for at sætte bestemmelserne i artikel 1, nr. 3, 4 og 9, i kraft senest den 1. januar 1996.

Det tillades dog Forbundsrepublikken Tyskland og Storhertugdømmet Luxembourg at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for senest den 1. januar 1997 at efterkomme bestemmelserne i artikel 1, nr. 9.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. april 1995.

På Rådets vegne

A. JUPPÉ

Formand

(1) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/76/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 53).

(2) EFT nr. L 384 af 30. 12. 1992, s. 47.

BILAG

»BILAG J

>TABELPOSITION>