31995D0567Uradni list L 324 , 30/12/1995 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta

z dne 18. decembra 1995

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolivijo o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nezakoniti proizvodnji mamil ali psihotropnih snovi

(95/567/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe v povezavi s prvim stavkom člena 228(2) in člena 228(4) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je Svet 25. septembra 1995 pooblastil Komisijo, da v imenu Skupnosti s pogajanji uskladi sporazume o nadzoru nad predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi z državami članicami Organizacije ameriških držav, in prednostno z državami članicami Kartagenskega sporazuma; ker je Komisija na podlagi tega pooblastila 13. novembra 1995 zaključila pogajanja z Republiko Bolivijo;

ker je primerno, da se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolivijo o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nezakoniti proizvodnji mamil ali psihotropnih snovi, odobri;

ker je primerno, da Svet pooblasti Komisijo, ob posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet, da v imenu Skupnosti odobri spremembe, če je v Sporazumu predvideno, da jih sprejme Mešana skupina za spremljanje; ker mora biti takšno pooblastilo omejeno na spremembe prilog k Sporazumu, kolikor se nanašajo na snovi, ki jih že pokriva zakonodaja Skupnosti o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolivijo o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nezakoniti proizvodnji mamil ali psihotropnih snovi, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti deponira listino, predvideno v členu 12 Sporazuma [1].

Člen 4

1. Skupnost v Mešani skupini za spremljanje, predvideni v členu 9 Sporazuma, zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

2. Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti odobri spremembe prilog k Sporazumu, ki jih sprejme Mešana skupina za spremljanje v skladu s postopkom, določenim v členu 10 Sporazuma.

Komisiji pri opravljanju te naloge pomaga posebni odbor, ki ga imenuje Svet in je odgovoren za določitev skupnega stališča.

3. Pooblastilo iz odstavka 2 je omejeno na tiste snovi, ki jih že pokriva ustrezna zakonodaja Skupnosti o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in kemijskih snoveh.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. decembra 1995

Za Svet

Predsednik

J. Borrell Fontelles

[1] Dan začetka veljavnosti Sporazuma objavi generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------