31995D0483Uradni list L 275 , 18/11/1995 str. 0030 - 0031


Odločba Komisije

z dne 9. novembra 1995

o vzorcu spričevala za trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

(95/483/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, ter zlasti četrte alinee in tretje alinee člena 11(3) Direktive,

ker Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev;

ker je treba opredeliti vzorec spričevala, ki se uporablja pri takšni trgovini;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu, prikazanem v Prilogi k tej odločbi mora spremljati jajčne celice in zarodke prašičev med prevozom v drugo državo članico.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------