31995D0453Uradni list L 264 , 07/11/1995 str. 0035 - 0036


Odločba Komisije

z dne 23. oktobra 1995

o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, ki izvirajo iz Republike Koreje

(Besedilo velja za EGP)

(95/453/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o sanitarno-zdravstvenih razmerah za proizvodnjo živih školjk in njihovo dajanje na trg [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, zlasti člena 9(3)(b) Direktive;

ker je po zakonodaji Republike Koreje "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – Nacionalna postaja za inšpekcijo ribiških proizvodov (NFPIS)" odgovoren organ za nadzor zdravja živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ter za spremljanje higienskih in sanitarnih pogojev proizvodnje; ker ista zakonodaja pooblašča NFPIS, da odobri ali prepove nabiranje školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v določenih območjih;

ker so NFPIS in njegovi laboratoriji zmožni učinkovitega preverjanja uporabe zakonov, ki veljajo v Republiki Koreji;

ker so se pristojni organi v Republiki Koreji zavezali, da bodo Komisiji redno in hitro sporočali podatke o navzočnosti planktona, ki vsebuje strupene snovi v območjih nabiranja;

ker so pristojni organi Republike Koreje predložili uradna zagotovila glede skladnosti z zahtevami, opredeljenimi v poglavju V Priloge k Direktivi 91/492/EGS, in z zahtevami, enakovrednimi tistim, ki jih navedena direktiva predpisuje za razvrščanje proizvodnih in distribucijskih območij, za odobritev distribucijskih in čistilnih centrov, nadzor zdravja ljudi ter za spremljanje proizvodnje; ker je treba vsako možno spremembo, zlasti v območjih nabiranja, sporočiti Skupnosti;

ker je Republika Koreja upravičena do vključitve v seznam tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje enakovrednosti, navedene v členu 9(3)(a) Direktive 91/492/EGS;

ker Republika Koreja želi izvažati zamrznjene ali predelane školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže v Skupnost;

ker je treba v ta namen v skladu s členom 9(3)(b)(ii) Direktive 91/492/EGS določiti proizvodna območja, iz katerih se školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži lahko nabirajo in izvažajo v Skupnost;

ker se posebni uvozni pogoji uporabljajo brez poseganja v odločitve, sprejete v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki urejajo dajanje v promet živali in proizvodov iz ribogojstva [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske;

ker so ukrepi, predvideni sto odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – Nacionalna postaja za inšpekcijo ribiških proizvodov (NFPIS)" je pristojni organ v Republiki Koreji za preverjanje in potrjevanje, da žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži izpolnjujejo zahteve Direktive 91/492/EGS.

Člen 2

Žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži, ki izvirajo iz Republike Koreje in so namenjeni za prehrano ljudi, morajo izvirati iz odobrenih proizvodnih območij, ki so navedena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. oktobra 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[2] UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

PROIZVODNA OBMOČJA V SKLADU Z DOLOČBAMI PRILOGE I, 1(a) K DIREKTIVI 91/492/EGS

Zemljepisne meje | Številčna koda |

Hansando Kojeman | 1 |

Charanman Saryangdo | 2 |

Mirukto | 3 |

Kamakman | 4 |

--------------------------------------------------