31995D0445Uradni list L 262 , 01/11/1995 str. 0053 - 0053


Sklep Sveta

z dne 30. oktobra 1995

o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo

(95/445/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 113 in 130y v povezavi s prvim stavkom člena 228(2) in prvim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker bi morala politika Skupnosti na podlagi člena 130u Pogodbe na področju razvojnega sodelovanja pospeševati trajnostni gospodarski in socialni razvoj držav v razvoju, njihovo nemoteno in postopno vključevanje v svetovno gospodarstvo ter boj proti revščini v teh državah;

ker bi morala Skupnost za dosego svojih ciljev na področju zunanjih gospodarskih odnosov odobriti Okvirni sporazum o trgovini in gospodarskem sodelovanju z Zvezno republiko Brazilijo,

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v členu 33 sporazuma [3].

Člen 3

V Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 29 sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. oktobra 1995

Za Svet

Predsednik

J. Solana

[1] UL C 163, 30.6.1992, str. 11.

[2] UL C 337, 21.12.1992, str. 237.

[3] Datum začetka veljavnosti sporazuma bo objavil Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------