31995D0408Úradný vestník L 243 , 11/10/1995 S. 0017 - 0020


Rozhodnutie Rady

z 22. júna 1995,

o podmienkach pre vypracovanie, na dočasné obdobie, predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré výrobky živočíšneho pôvodu, rybie produkty alebo živé lastúrniky

(95/408/ES)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže výrobky živočíšneho pôvodu, rybie produkty a živé lastúrniky sú zahrnuté v zozname výrobkov stanovenom v prílohe II zmluvy; keďže pravidlá týkajúce sa zdravia v súvislosti s výrobou a uvádzania na trh boli stanovené na úrovni spoločenstva;

keďže boli definované opatrenia spoločenstva vo vzťahu k dovozom z tretích krajín; keďže tieto opatrenia si vyžadujú vypracovanie zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých je dovoz niektorých výrobkov povolený v súlade s článkom 14.B (2) a) smernice Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o problémoch zdravia ovplyvňujúcich výrobu a uvádzaní čerstvého mäsa z hydiny na trh [3], článkom 4 (1) smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch so zdravotnými a veterinárnymi prehliadkami po dovoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz a ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín [4], článkom 9 (3) c) smernice Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorá stanovuje podmienkytýkajúce sa zdravia, pre výrobu živých lastúrnikov a ich uvádzanie na trh [5], článkom 11 (4) c) smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorá stanovuje podmienky týkajúce sa zdravia, pre výrobu rybích produktov a ich uvádzanie na trh [6], článkom 16 (3) a) smernice Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992 o problémoch zdravia ľudí a zdravia zvierat súvisiacich so zabíjaním zveriny a uvádzaní mäsa zveriny na trh [7], článkom 23 (3) a) smernice Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorá stanovuje podmienky týkajúce sa zdravia, pre výrobu surového mlieka, tepelne spracovaného mlieka a výrobkov na báze mlieka a ich uvádzania na trh [8] a článku 10 (3) b) smernice Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá stanovuje požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia ľudí upravujúce obchod a dovoz do spoločenstva u výrobkov, ktoré nepodliehajú uvedeným požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách spoločenstva uvedených v prílohe A (I) smernice 89/662/EHS a pokiaľ ide o patogény, smernice 90/425/EHS [9];

keďže, aby sa poskytol čas potrebný na vykonanie kontrol spoločenstva v tretích krajinách s cieľom overenia, že ich podniky vyhovujú ustanoveniam spoločenstva a aby sa zabránilo narušeniu obchodu z tretích krajín, mal by sa v priebehu dočasného obdobia uplatňovať zjednodušený systém schvaľovania;

keďže v priebehu dočasného obdobia by sa mala príslušným úradom príslušnej tretej krajiny poskytnúť záruka súladu s ustanoveniami na ochranu zdravia ľudí a zvierat; keďže podniky môžu byť zapísané na zoznam, len ak tretia krajina poskytla potrebné záruky o súlade s pravidlami spoločenstva;

keďže je vhodné zaviesť ustanovenia pre postup úzkej a efektívnej spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho veterinárneho výboru;

keďže by sa malo zaviesť ustanovenie, aby Rada rozšírila súčasné predbežné opatrenia, aby sa zabránilo akémukoľvek prerušeniu tradičných obchodných tokov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Toto rozhodnutie sa uplatní na vypracovanie predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty splnomocnené dovážať výrobky definované v článku 2 (2) a) smernice Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990, ktorá stanovuje zásady upravujúce organizáciu veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do spoločenstva z tretích krajín [10]. Tieto zoznamy podnikov sú platné až do vypracovania definitívnych zoznamov podnikov v súlade s ustanoveniami rôznych smerníc upravujúcich pravidlá týkajúce sa zdravia uplatniteľné na každý z príslušných výrobkov.

2. Článok 2 tohto rozhodnutia sa však neuplatní na vypracovanie zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty splnomocnené dovážať čerstvé mäso definované v článku 1, tretí odsek, smernice 72/462/EHS.

Článok 2

1. Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 4 vypracovať predbežný zoznam podnikov z tretích krajín, z ktorých je splnomocnený dovoz, pre každý z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 1, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) podniky musia byť situované v tretej krajine alebo časti tretej krajiny, ktorá je uvedená v zozname tretích krajín, z ktorých je schválený dovoz príslušných výrobkov;

b) podniky musia byť situované v tretej krajine alebo časti tretej krajiny, pre ktorú boli stanovené príslušné dovozné podmienky a požiadavky na certifikáciu pre príslušné výrobky v súlade s ustanoveniami špecifických smerníc;

c) príslušný úrad príslušnej tretej krajiny poskytol Komisii uspokojivé záruky, že podniky uvedené na zozname alebo zoznamoch spĺňajú príslušné požiadavky spoločenstva týkajúce sa zdravia a oficiálne schválil podnik uvedený v zoznamoch pre vývoz do spoločenstva;

d) príslušný úrad tretej krajiny musí disponovať reálnou právomocou pozastaviť činnosti s cieľom vývozu do spoločenstva v prípade podniku, za ktorý tento úrad poskytol záruky v prípade porušenia uvedených záruk;

e) kontrolná misia spoločenstva alebo členského štátu preverila štruktúru a organizáciu príslušného úradu zodpovedného za schválenie podniku ako aj právomoci dostupné tomuto príslušnému úradu a záruky, ktoré môže poskytnúť vo vzťahu k vykonaniu pravidiel spoločenstva. Tieto previerky musia zahrňovať kontroly priamo na mieste v niektorých podnikoch uvedených v zozname alebo zoznamoch poskytnutých treťou krajinou.

2. Pre rybie produkty definované v článku 2 (1) smernice 91/493/EHS Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 4 vypracuje zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, pre ktoré je dovoz rybích výrobkov schválený, ak príslušný úrad tretej krajiny poskytol Komisii záruky, ktoré sú aspoň rovnocenné zárukám stanoveným smernicou 91/493/EHS.

3. Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 5 modifikovať alebo doplniť zoznamy stanovené v odsekoch 1 a 2, aby sa zohľadnili nové prijaté informácie.

4. Ak neboli splnené podmienky stanovené v odseku 1 e), Komisia môže, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky, vypracovať predbežné zoznamy podnikov, z ktorých je dovoz schválený v súlade s postupom stanoveným v článku 4. Dovoz z podnikov na takýchto zoznamoch však nebude podliehať redukcii fyzických kontrol stanovených v článku 8 (3) smernice 90/675/EHS až do výsledkov informácií poskytnutých podľa článku 8 (3) tejto smernice o dovoze z týchto podnikov tejto tretej krajiny.

Článok 3

1. Postup stanovený v článku 5 môže byť taktiež použitý:

i) na zmenu a doplnenie zoznamov schválených podnikov vypracovaných v súlade s článkom 4 smernice 72/462/EHS v súlade s informáciami poskytnutými príslušnou treťou krajinou;

ii) na zmenu a doplnenie zoznamov podnikov a/alebo zoznamov lodných tovární vypracovaných v súlade s článkom 11 (5) smernice 91/493/EHS v súlade s informáciami poskytnutými príslušnou treťou krajinou;

iii) na zmenu a doplnenie zoznamov podnikov vypracovaných v súlade s článkom 9 (3) c) a zoznamov výrobných oblastí vymedzených v súlade s článkom 9 (3) b) ii) smernice 91/492/EHS v súlade s informáciami poskytnutými príslušnými tretími krajinami;

iv) na zmenu a doplnenie zoznamov podnikov vypracovaných v súlade s článkom 10 (3) b) smernice 92/118/EHS.

2. Ak sa to zdá potrebné, Komisia uskutoční pred zmenou a doplnením zoznamu kontroly priamo na mieste.

Článok 4

1. Ak sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, veci sa bez akéhokoľvek oneskorenia postúpia Stálemu veterinárnemu výboru zriadenému rozhodnutím 68/361/EHS [11], ďalej len "výbor", jeho predsedom buď z jeho vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k takýmto opatreniam v časovej lehote, ktorú predseda stanoví podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa vynesie väčšinou hlasov stanovenou v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia zamýšľané opatrenia prijme, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak do troch mesiacov od dátumu postúpenia Rade táto nekoná, Komisia navrhované opatrenia prijme, okrem prípadu, ak Rada uvedené opatrenia zamietla jednoduchou väčšinou hlasov.

Článok 5

1. Komisia informuje členské štáty o zmenách zoznamov podnikov navrhnutých príslušnou treťou krajinou do piatich pracovných dní od prijatia navrhovaných zmien.

2. Členské štáty majú od prijatia zmien zoznamov podnikov uvedených v odseku 1 sedem pracovných dní na odoslanie ľubovoľných písomných pripomienok Komisii.

3. i) Ak aspoň jeden členský štát poskytne písomné pripomienky, Komisia informuje členské štáty do piatich pracovných dní a zahrnie tento bod na nasledujúcom zasadnutí Stáleho veterinárneho výboru s cieľom rozhodnutia v súlade s postupom stanoveným v článku 4.

ii) Ak neboli od členských štátov prijaté žiadne pripomienky v časovej lehote stanovenej v odseku 2, zmeny zoznamu sa považujú, že boli prijaté členskými štátmi. Komisia informuje členské štáty do piatich pracovných dní a dovoz z takýchto podnikov bude oprávnený päť pracovných dní po získaní týchto informácií členskými štátmi.

4. Komisia prijíma pravidelne a v intervaloch nie menej ako šesť mesiacov rozhodnutia potrebné na aktualizáciu zoznamov podnikov a uverejňuje ich v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Rozhodnutie 94/941/EHS sa týmto ruší.

Článok 7

Konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 4 môže Komisia prijať prechodné opatrenia potrebné na uľahčenie vytvorenia a riadneho uplatňovania predbežných zoznamov podnikov v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 8

Na účel tohto rozhodnutia sa uplatní článok 19 smernice 90/675/EHS týkajúci sa ochranných opatrení. V prípade opakovaných porušovaní Komisia zruší príslušný podnik v predbežnom zozname.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať do 31. decembra 1996, pokiaľ Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny hlasov na návrh Komisie nerozhodne o rozšírení jeho platnosti.

Článok 10

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. júna 1995

Za Radu

predseda

Ph. Vasseur

[1] Ú. v. ES C 208, 28.7.1994, s. 9.

[2] Ú. v. ES C 276, 3.10.1994, s. 13.

[3] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/116/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1601/92 (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13).

[5] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Dohodou o EHP.

[6] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Dohodou o EHP.

[7] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/116/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 94/330/ES (Ú. v. ES L 146, 11.6.1994, s. 23).

[9] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 94/723/ES (Ú. v. ES L 288, 9.11.1994, s. 48).

[10] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 1601/92 (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13).

[11] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------