31995D0320

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 1995, ktorým sa zriaďuje Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci

Úradný vestník L 188 , 09/08/1995 S. 0014 - 0015
CS.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
ET.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
HU.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
LT.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
LV.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
MT.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
PL.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336
SL.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 336


Rozhodnutie Komisie

z 12. júla 1995,

ktorým sa zriaďuje Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci

(95/320/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže spoločné pravidlá týkajúce sa bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia musia poskytovať primeranú ochranu zdravia pracovníkom na mieste výkonu práce v rámci spoločenstva;

keďže vypracovanie a doplnenie spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia a hygieny pri práci vyžadujú vedecké ohodnotenie rizika na mieste výkonu práce a opatrení, ktoré je nutné vykonávať na ochranu pred týmito rizikami;

keďže takéto ohodnotenie vyžaduje účasť vysoko kvalifikovaných vedcov z oblasti bezpečnosti, hygieny a zdravia pri práci;

keďže pri príležitosti prijatia smernice Rady 88/642/EHS [1], ktorou mení a dopĺňa smernica 80/1107/EHS [2] o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením chemickým, fyzikálnym a biologickým faktorom pri práci, Rada vyzvala Komisiu, aby ustanovila vedecký výbor, ktorý bude zodpovedný za ohodnotenie dostupných vedeckých údajov, ktoré sú potrebné pre stanovenie najvyšších prípustných hodnôt;

keďže Komisia prijala požiadavku Rady a od roku 1990 informačne konzultovala s vedeckými odbornými skupinami najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci;

keďže Komisia do svojho oznámenia programu o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci zahrnula medzi ciele pre nasledujúcich päť rokov rozvoj preventívnych opatrení, ktoré sa týkajú chemických faktorov;

keďže je dôležité, aby Komisia získala vedecké posudky vysokokvalifikovaných osobností s cieľom riadenia tohto prebiehajúceho skúmania;

keďže na tento účel vedecký výbor, ktorý bude mať poradný charakter, by mal byť pričlenený ku Komisii,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Ku Komisii musí byť pričlenený vedecký výbor (ďalej len "výbor") na skúmanie vplyvov chemických faktorov na zdravie pracovníkov pri práci.

Článok 2

1. Úlohou výboru bude na žiadosť Komisie poskytovať posudky pre Komisiu týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa bude vzťahovať na toxikologické skúmanie chemikálií z pohľadu vplyvu na zdravie pracovníkov.

Výbor najmä poskytovať odporúčania pre stanovenie najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (NVPH), ktoré budú založené na vedeckých údajoch, a kde to bude potrebné, navrhne hodnoty, ktoré môžu zahŕňať:

- časovo vážený priemer koncentrácií počas ôsmich hodín (TWA),

- hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia (STEL),

- biologické medzné hodnoty.

NVPH môžu byť doplnené, keď je potrebné, ďalšími údajmi.

Výbor musí poukázať na akúkoľvek formu absorpcie príslušnej látky inými cestami (ako pokožka a/alebo sliznica), ktoré sa pravdepodobne môžu vyskytnúť.

2. Každé odporúčanie musí byť doložené a vysvetlené na základe informácií o základných údajoch a opisom kritických účinkov, použitých extrapolačných techník a akýmikoľvek údajmi o možných rizikách pre ľudské zdravie. Tiež sa musí zaznamenať dostupnosť sledovania pôsobenia vplyvu pre akékoľvek limitné hodnoty.

3. Výbor musí pre kontrolu uchovávať všetky príslušné odborné faktory, ktoré sa týkajú stanovenia NPHV a pomáha Komisii svojimi odporúčaniami pri určovaní priorít.

4. Výbor musí vykonať ďalšie opatrenia týkajúce sa toxikologického ohodnotenia chemických faktorov, ktoré môžu byť vyžadované Komisiou.

Článok 3

1. Výbor sa skladá z najviac 21 členov vybratých z členských štátov a schopných pokryť celý rozsah vedeckej problematiky, ktorá je potrebná k tomu, aby sa vyhovelo mandátu uvedenému v článku 2, vrátane najmä chémie, toxikológie, epidemiológie, pracovného lekárstva a priemyselnej hygieny a všeobecnej kvalifikácie na stanovenie NPHV.

2. Komisia menuje členov výboru po porade s príslušným členským štátom, pri zohľadnení potreby zabezpečiť pokrytie rôznych špecifických oblastí.

3. Výbor si zvolí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov na obdobie troch rokov. Voľby sa vykonajú dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

4. Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Ich vymenovanie môže byť obnovené. Po uplynutí trojročného obdobia musia členovia výboru zotrvať vo funkcii, pokiaľ nebudú nahradení, alebo pokiaľ ich vymenovanie nebude obnovené.

V prípade odstúpenia alebo smrti člena výboru počas obdobia menovania Komisia vymenuje nového člena výboru v súlade s odsekom 2.

Článok 4

Komisiou uverejní zoznam členov na informačné účely v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

1. Výbor môže so súhlasom zástupcov Komisie vytvárať pracovné skupiny spomedzi svojich členov.

2. Úlohou pracovnej skupiny je podávať Komisii informácie o záležitostiach, ktoré jej boli pridelené výborom.

Článok 6

1. Výbor zasadá spravidla štyrikrát do roka.

2. Zástupcovia Komisie môžu pozvať jednotlivcov, ktorý majú konkrétne znalosti o záležitosti, ktorá sa skúma, aby sa zúčastnili zasadnutí.

3. Služby Komisie slúžia ako sekretariát pre výbor a pracovné skupiny.

4. Zástupcovia Komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru a pracovných skupín.

Článok 7

Výbor a jeho pracovné skupiny, ak sú zvolané Komisiou, sa bežne stretávajú na ústredí Komisie. Vo výnimočných prípadoch však a kedykoľvek, ak je to potrebné pre vedecké účely, sa môžu stretnutia zvolané Komisiou konať na iných miestach, ako je ústredie Komisie.

Článok 8

1. Porady výboru sa týkajú stanoviska, o ktoré žiadajú zástupcovia Komisie.

Zástupcovia Komisie pri žiadaní stanoviska od výboru môžu určiť lehotu, dokedy musí byť poskytnuté stanovisko.

2. Výbor musí vynaložiť všetko úsilie, aby boli jeho odporúčania vykonané na základe konsenzu. Na poradách výboru sa nehlasuje.

3. Ak požadované stanovisko podlieha jednomyseľnej dohode členov Komisie, Komisia ustanoví všeobecné závery. Ak nie je možná jednomyseľná dohoda, jednotlivé názory vyjadrené v priebehu porád sa uvedú do správy pod záštitou zástupcov Komisie.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods.1, Komisia uverejní stanoviská výboru.

Článok 9

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 214 zmluvy, členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosťou o informáciách, s ktorými sa oboznámia počas práce výboru, ak ich Komisia informuje, že požadované stanovisko sa týka materiálov, ktoré sú dôverné.

V takýchto prípadoch sú na stretnutiach prítomní len členovia výboru a zástupcovia Komisie.

V Bruseli 12. júla 1995

Za Komisiu

Pádraig Flynn

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 74.

[2] Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

--------------------------------------------------