31995D0319Uradni list L 188 , 09/08/1995 str. 0011 - 0013


Sklep Komisije

z dne 12. julija 1995

o ustanovitvi Odbora višjih inšpektorjev za delo

(95/319/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker od leta 1982 neformalno deluje "skupina višjih inšpektorjev za delo";

ker sporočilo Komisije [1] o njenem programu za varnost, higieno in zdravje pri delu predvideva formaliziranje rednih sestankov te skupine;

ker je Svet v zaključkih z dne 21. decembra 1992 o učinkovitem izvajanju in uveljavitvi zakonodaje Skupnosti na področju socialnih zadev [2] pozval države članice in Komisijo, naj spodbudijo in podprejo nadaljnje tesno sodelovanje med člani skupine, z ustreznim upoštevanjem načela subsidiarnosti;

ker sporočilo Komisije [3] o njenem programu za varnost, higieno in zdravje pri delu omogoča, da se "skupina višjih inšpektorjev za delo" formalizira kot odbor;

ker Resolucija Sveta z dne 16. junija 1994 o razvoju upravnega sodelovanja pri izvajanju in uveljavitvi zakonodaje Skupnosti na notranjem trgu [4] razvija metodo upravnega sodelovanja med državami članicami ter med njimi in Komisijo, ki temelji na obveznosti vzajemne pomoči in preglednosti ter na načelih sorazmernosti in zaupnosti;

ker je to metodo treba sprejeti tudi za izvajanje in uveljavitev socialne zakonodaje Skupnosti na področju zdravja in varnosti pri delu, zlasti kakor je navedeno v Beli knjigi Komisije o evropski socialni politiki (§ 10B) in srednjeročnem programu socialnih ukrepov;

ker so prepoznavanje, analiziranje in reševanje praktičnih težav, povezanih z izvajanjem in spremljanjem uveljavljanja sekundarne zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu, pretežno v pristojnosti nacionalnih služb inšpekcij dela in zahtevajo tesno sodelovanje med temi službami in Komisijo;

ker je zaradi svojih dolgoletnih izkušenj "Odbor višjih inšpektorjev za delo" primeren okvir, ki na temelju tesnega sodelovanja med njegovimi člani in Komisijo omogoča spremljanje učinkovitosti in ustreznosti uveljavljanja sekundarne zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu ter dosledno analiziranje praktičnih vprašanj glede spremljanja uveljavljanja zakonodaje s tega področja;

ker ta sklep ni v nasprotju z obveznostmi držav članic iz Konvencije o delovni inšpekciji MOD z dne 11. julija 1947 (št. 81),

SKLENILA:

Člen 1

1. Komisiji pomaga "Odbor višjih inšpektorjev za delo", v nadaljnjem besedilu "Odbor".

2. Odbor sestavljajo predstavniki služb inšpekcije dela v državah članicah.

Člen 2

1. Odbor da Komisiji, bodisi na njeno zahtevo ali na lastno pobudo, mnenje o vseh težavah, ki jih imajo države članice v zvezi z uveljavljanjem zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu.

2. Zaradi raznovrstnih odgovornosti nacionalnih služb inšpekcije dela, ki lahko presegajo področje zdravja in varnosti pri delu, da odbor, na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo, tudi mnenje o zadevah, ki se nanašajo na druga področja socialne zakonodaje Skupnosti in vplivajo na zdravje in varnost pri delu.

3. Odbor predlaga Komisiji take pobude, za katere sodi, da so primerne za spodbujanje učinkovitega uveljavljanja zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu, zlasti s tesnejšim sodelovanjem med sistemi nacionalnih inšpekcij dela.

Člen 3

Ko pomaga Komisiji, si odbor prizadeva doseči naslednje cilje:

1. opredeliti skupna načela inšpekcije dela na področju zdravja in varnosti pri delu in razviti metode ocenjevanja nacionalnih sistemov inšpekcij glede na ta načela;

2. krepiti poglobljeno znanje in vzajemno razumevanje različnih nacionalnih sistemov in praks inšpekcij dela, metod in zakonskih okvirov za ukrepanje;

3. razviti izmenjavo izkušenj med nacionalnimi službami inšpekcije dela pri spremljanju uveljavljanja sekundarne zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu, s čimer se zagotovi njeno dosledno uveljavitev v celotni Skupnosti;

4. spodbuditi izmenjave inšpektorjev dela med državnimi upravami in oblikovati programe usposabljanja inšpektorjev;

5. pripraviti in objaviti dokumente, ki olajšajo delovanje inšpektorjev za delo;

6. razviti zanesljiv in učinkovit sistem hitre izmenjave informacij o vseh težavah pri spremljanju uveljavljanja zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu, med inšpektorati za delo;

7. vzpostaviti tvorno sodelovanje z inšpektorati za delo iz tretjih držav, s čimer se predstavi delo, ki ga je opravila Skupnost na področju zdravja in varnosti pri delu in pomaga reševati vse čezmejne težave;

8. preučevati možen vpliv drugih politik Skupnosti na dejavnosti inšpekcij dela v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu in delovnimi razmerami.

Člen 4

Odbor pripravi triletni program, pri čemer posamezne dejavnosti, ki jih je treba izvesti, določi vsako leto, ob upoštevanju ocene dejavnosti izvedene v preteklem letu.

Člen 5

1. V odboru sta po dva predstavnika iz vsake države članice.

2. Člane odbora imenuje Komisija na predlog držav članic.

3. Mandat članov odbora traja tri leta. Lahko so ponovno imenovani.

4. Mandat člana preneha pred iztekom triletnega obdobja, če odstopi ali umre ali po obvestilu, da mandat preneha, ki ga Komisiji pošlje zadevna država članica.

5. Člani za svoje delo niso plačani.

Člen 6

Komisija kot informacijo objavi seznam članov v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

1. Odboru predseduje predstavnik Komisije.

2. Predsedniku pomagata dva podpredsednika, izbrana izmed članov iz dveh držav članic, ki v zadevnem letu predsedujeta Svetu.

3. Predsednik in dva podpredsednika sestavljajo biro.

4. Biro pripravlja in organizira delo odbora skupaj s službami Komisije, ki opravljajo tajniške posle za odbor, biro in delovne skupine, navedene v členu 9.

Člen 8

1. Odbor lahko v soglasju s predstavnikom Komisije povabi katero koli osebo, ki je posebej usposobljena za neko točko dnevnega reda, da kot strokovnjak sodeluje pri njenem delu.

2. Strokovnjaki sodelujejo le v razpravi v zvezi s točko dnevnega reda, na obravnavo katere so povabljeni.

Člen 9

1. Odbor lahko v soglasju s predstavnikom Komisije ustanovi delovne skupine.

2. Delovnim skupinam predseduje član odbora, sestavljajo jih člani odbora in/ali strokovnjaki, kolikor je potrebno. Delovne skupine poročajo plenarni seji odbora.

Člen 10

1. Odbor in biro skliče predsednik odbora, bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov odbora. Odbor se sestane vsaj dvakrat letno.

2. Predstavniki Komisije sodelujejo na sestankih odbora in delovnih skupin.

Člen 11

1. Kadar želi dobiti mnenje odbora, lahko Komisija določi rok, v katerem mora biti mnenje dano.

2. Razpravam odbora ne sledi glasovanje.

3. Zaključki odbora se zapišejo. Če so mnenja članov odbora različna, Komisiji predložijo pisno izjavo o izraženih mnenjih.

Člen 12

1. Odbor predloži Komisiji letno poročilo o svojih dejavnostih, zlasti o vseh težavah, povezanih z uveljavljanjem ali spremljanjem uveljavljanja sekundarne zakonodaje Skupnosti s področja zdravja in varnosti pri delu.

2. Komisija posreduje poročilo Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Svetovalnemu odboru za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu.

Člen 13

Brez poseganja v določbe člena 214 Pogodbe, člani odbora ne smejo razkriti podatkov s katerimi se seznanijo pri delu odbora ali njegovih delovnih skupin, kadar Komisija ali član odbora zaprosi, da dani podatki ali zahtevano mnenje, ostanejo zaupni.

V takih primerih se udeležijo sestankov le člani odbora in predstavniki Komisije.

V Bruslju, 12. julija 1995

Za Komisijo

Pádraig Flynn

Član Komisije

[1] UL C 28, 3.2.1988, str. 3.

[2] UL C 49, 19.2.1993, str. 6.

[3] COM (95) 282 zadnji.

[4] UL. C 179, 1.7.1994, str. 1.

--------------------------------------------------