31995D0319Úradný vestník L 188 , 09/08/1995 S. 0011 - 0013


Rozhodnutie Komisie

z 12. júla 1995,

ktorým sa zriaďuje Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce

(95/319/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže "Skupina vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce" neformálne pôsobí už od roku 1982;

keďže oznámenie Komisie [1] o jej programe pre oblasť bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci predpokladá formalizáciu pravidelných stretnutí tejto skupiny;

keďže závery Rady z 21. decembra 1992 o efektívnom zavádzaní a presadzovaní právnych predpisoch spoločenstva v oblasti sociálnych vecí [2] vyzývajú členské štáty a Komisiu, aby napomáhali a podporovali nepretržitú úzku spoluprácu medzi členmi skupiny, s náležitým zreteľom na zásadu subsidiarity;

keďže oznámenie Komisie [3] o jej programe pre oblasť bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci ustanovuje formalizáciu "Skupiny vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce" vo forme výboru;

keďže rezolúcia Rady zo 16. júna 1994 o rozvoji administratívnej spolupráce pri zavádzaní a presadzovaní právnych predpisov spoločenstva v oblasti vnútorného trhu [4] rozvíja prístup k administratívnej spolupráci medzi členskými štátmi a medzi nimi a Komisiou na základe záväzkov o vzájomnej pomoci a transparentnosti a zásad proporcionality a dôvernosti;

keďže tento prístup má byť taktiež prijatý pri zavádzaní a presadzovaní právnych predpisov spoločenstva upravujúcich sociálne otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým ako je to uvedené v Bielej knihe Komisie o európskej sociálnej politike (§ 10B) a strednodobom sociálnom akčnom programe;

keďže identifikácia, analýza a riešenie praktických problémov súvisiacich so zavádzaním a monitorovaním presadzovania sekundárnych právnych predpisov spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spadajú hlavne do právomoci vnútroštátnych služieb inšpekcie práce a vyžadujú si úzku spoluprácu medzi týmito službami a Komisiou;

keďže "Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce" je na základe svojich dlhodobých skúseností vhodným rámcom pre monitorovanie, na základe úzkej spolupráce medzi jeho členmi a Komisiou, efektívneho a ekvivalentného presadzovania sekundárneho práva spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre dôkladnú analýzu praktických otázok týkajúcich sa monitorovania presadzovania právnych predpisov v tejto oblasti;

keďže toto rozhodnutie nie je v rozpore so záväzkami členských štátov vyplývajúcimi z Dohovoru MOP o inšpekcii práce z 11. júla 1947 (č. 81),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1. Komisii pomáha "Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce", ďalej len "výbor".

2. Výbor je zložený zo zástupcov služieb inšpekcie práce členských štátov.

Článok 2

1. Výbor poskytuje Komisii svoje stanovisko, buď na žiadosť Komisie, alebo z vlastného podnetu, ku všetkým problémom súvisiacim s presadzovaním práva spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci členskými štátmi.

2. Kvôli rôznorodosti príslušnosti vnútroštátnych služieb inšpekcie práce, ktoré môžu presahovať oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytne výbor na žiadosť Komisie alebo z vlastného podnetu taktiež svoje stanovisko k záležitostiam pokrývajúcim iné oblasti právnych predpisov spoločenstva v sociálnej oblasti, ktoré majú dopad na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

3. Výbor navrhne Komisii akúkoľvek iniciatívu, ktorú považuje za vhodnú na podporu efektívneho presadzovania práva spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä prostredníctvom užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi systémami inšpekcie práce.

Článok 3

Výbor v rámci pomoci Komisii pracuje na dosahovaní týchto cieľov:

1. definovanie spoločných zásad inšpekcie práce v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vypracúvanie metód hodnotenia vnútroštátnych systémov inšpekcie vo vzťahu k týmto zásadám;

2. podpora zdokonalených znalostí a vzájomného porozumenia rôznych vnútroštátnych systémov a praxe inšpekcie práce, metód a právnych rámcov pre činnosť;

3. rozvoj výmen medzi vnútroštátnymi službami inšpekcie práce, pokiaľ ide o ich skúsenosti s monitorovaním presadzovania sekundárneho práva spoločenstva týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa zabezpečilo jeho dôsledné presadzovanie v rámci celého spoločenstva;

4. podpora výmen pre inšpektorov práce medzi vnútroštátnymi správami a vytvorenie školiacich programov pre inšpektorov;

5. vypracovávanie a uverejňovanie dokumentov na uľahčenie činností inšpektorov práce;

6. rozvoj spoľahlivého a účinného systému rýchlej výmeny informácií medzi inšpektorátmi práce týkajúcich sa všetkých problémov, na ktoré sa narazí pri monitorovaní presadzovania právnych predpisov spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

7. zavedenie aktívnej spolupráce s inšpektorátmi práce tretích krajín s cieľom podporiť činnosť, ktorú spoločenstvo vykonalo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pomôcť pri riešení ľubovoľných medzinárodných problémov;

8. štúdium možného dopadu na ostatné politiky spoločenstva týkajúce sa činností inšpekcie práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovných podmienok.

Článok 4

Výbor zostaví trojročný program, prostredníctvom ktorého budú každý rok špecifikované jednotlivé činnosti, ktoré sa majú podniknúť, berúc do úvahy vyhodnotenie činností podniknutých v predchádzajúcom roku.

Článok 5

1. Výbor sa skladá z dvoch zástupcov z každého členského štátu.

2. Členov výboru vymenúva Komisia na základe návrhu členských štátov.

3. Funkčné obdobie členov výboru je tri roky. Ich vymenovanie je obnoviteľné.

4. Funkčné obdobie člena sa skončí pred uplynutím trojročného obdobia jeho rezignáciou alebo úmrtím, alebo na základe oznámenia príslušného členského štátu Komisii, v ktorom bude uvedené, že sa má funkčné obdobie ukončiť.

5. Členovia nie sú za svoju prácu odmeňovaní.

Článok 6

Zoznam členov zverejní Komisia na informačné účely v Úradom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Predsedom výboru je zástupca Komisie.

2. Predsedovi pomáhajú dvaja podpredsedovia vybraní spomedzi členov dvoch členských štátov, ktoré v príslušnom roku predsedajú Rade.

3. Kanceláriu tvorí predseda a dvaja podpredsedovia.

4. Kancelária pripravuje a organizuje činnosť výboru spolu so službami Komisie, ktoré plnia úlohu sekretariátu pre výbor, kanceláriu a pracovné skupiny uvedené v článku 9.

Článok 8

1. Výbor môže po dohode so zástupcom Komisie prizvať osoby s osobitnými odbornými znalosťami, pokiaľ ide o záležitosť, ktorá je súčasťou programu rokovania, aby sa zúčastnil ako odborník.

2. Odborníci sa zúčastňujú rokovaní len vo vzťahu k bodu, ku ktorému boli prizvaní.

Článok 9

1. Výbor môže po dohode so zástupcom Komisie zriaďovať pracovné skupiny.

2. Pracovným skupinám predsedá člen výboru a podľa potreby sa skladajú z členov výboru a/alebo odborníkov. Pracovné skupiny podávajú správy plenárnemu zasadnutiu výboru.

Článok 10

1. Výbor a kanceláriu zvoláva predseda výboru, buď z vlastného podnetu alebo na žiadosť jednej tretiny členov výboru. Výbor zasadá minimálne dvakrát ročne.

2. Zástupcovia Komisie sa zúčastňujú zasadnutí výboru a pracovných skupín.

Článok 11

1. Komisia môže pri požadovaní stanoviska výboru stanoviť lehotu, v priebehu ktorej sa takéto stanovisko poskytne.

2. Po rokovaní výboru nenasleduje hlasovanie.

3. Závery výboru sa stanovia písomne. V prípade odlišných stanovísk členov výboru sa Komisii predloží písomná formulácia vyjadrených stanovísk.

Článok 12

1. Výbor predkladá Komisii výročnú správu o svojich činnostiach, najmä o akomkoľvek probléme súvisiacom s presadzovaním alebo monitorovaním presadzovania sekundárneho práva spoločenstva týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. Komisia túto správu odošle Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

Článok 13

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 214 zmluvy, členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa oboznámili počas činnosti výboru alebo jeho pracovných skupín, ak Komisia alebo člen výboru požiada, aby boli poskytnuté informácie alebo vyžiadané stanovisko zachovávané v dôvernosti.

V takýchto prípadoch sa zasadnutí zúčastňujú len členovia výboru a zástupcovia Komisie.

V Bruseli 12. júla 1995

Za Komisiu

Pádraig Flynn

člen Komisie

[1] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 49, 19.2.1993, s. 6.

[3] KOM (95) 282 konečné znenie.

[4] Ú. v. ES C 179, 1.7.1994, s. 1.

--------------------------------------------------