31995D0190Official Journal L 123 , 03/06/1995 P. 0020 - 0024


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. maja 1995

o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Filipinov

(Besedilo velja za EGP)

(95/190/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov na trg [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 11 Direktive,

ker je skupina strokovnjakov Komisije opravila inšpekcijski obisk na Filipinih, da bi preverila pogoje, v katerih se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in odpremijo v Skupnost;

ker se določbe zakonodaje Filipinov o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov lahko obravnavajo kot enakovredne tistim, ki jih predpisuje Direktiva 91/493/EGS;

ker je "Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)" pristojen organ na Filipinih, ki je sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve glede jezika(ov), v katerem(ih) mora biti napisano, in položaj osebe, pooblaščene za podpis tega spričevala;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS na pakiranja ribiških proizvodov pritrditi oznako, na kateri je navedeno ime tretje države in številka odobritve obrata izvora;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS sestaviti seznam odobrenih obratov; ker je treba ta seznam sestaviti na podlagi sporočila BFAR Komisiji; ker mora zato BFAR zagotoviti skladnost z določbami, ki so za ta namen opredeljene v členu 11(4) Direktive 91/493/EGS;

ker je BFAR dal uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s pravili, določenimi v poglavju V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in v zvezi z izpolnjevanjem zahtev, enakovrednih zahtevam za odobritev obratov, ki jih določa navedena Direktiva;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)" je priznan kot pristojni organ na Filipinih za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom iz Filipinov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A tej odločbi;

2. proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov, naštetih v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami zapisana beseda "Filipini" in številka odobritve obrata izvora.

Člen 3

1. Spričevalo iz točke 1 člena 2 mora biti napisano v vsaj enem uradnem jeziku držav članic, kjer se opravijo pregledi.

2. V spričevalu mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika BFAR in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 1995.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. maja 1995

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

PRILOGA A

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s poreklom iz Filipinov, namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, z izjemo školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Sklic št.:

Država odpošiljateljica: FILIPINI

Pristojni organ: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

I. Podatki za identifikacijo proizvodov

opis ribiških proizvodov/proizvodov iz ribogojstva [2]:

- vrsta (znanstveno ime):

- predstavitev proizvoda [3]in način obdelave:

kodna številka (kjer je na voljo):

Vrsta embalaže:

število paketov:

neto teža:

predpisana temperatura za skladiščenje in prevoz:

II. Poreklo proizvodov

Imena in številke uradne odobritve obratov, ki jim BFAR dovoli izvoz v Evropsko skupnost:

III. Namembni kraj proizvodov

Ribiški proizvodi ali proizvodi iz ribogojstva 1 se odpošljejo iz:

(kraj odpošiljanja)

v:...

(namembna država in kraj)

z naslednjimi prevoznimi sredstvi:

Ime in naslov odpošiljatelja:

Ime prejemnika in naslov namembnega kraja:

IV. Potrdilo o zdravstvenem stanju

Uradni inšpektor v zvezi z zgoraj navedenimi ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva potrjuje:

1. da so bili ujeti in se je z njimi na krovu plovil ravnalo v skladu z zdravstvenimi pravili, določenimi z Direktivo 92/48/EGS;

2. da so bili iztovorjeni in, kjer je to ustrezno, zapakirani, pripravljeni, predelani, zamrznjeni, odmrznjeni in skladiščeni ter se je z njimi ravnalo higiensko v skladu z zahtevami, določenimi v poglavjih II, III in IV Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

3. da so bili zdravstveno pregledani v skladu s poglavjem V Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

4. da so zapakirani, označeni, skladiščeni in prepeljani v skladu s poglavji VI, VII in VIII Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

5. da ne izvirajo iz toksičnih vrst ali vrst, ki vsebujejo biotoksine;

6. da so zadovoljivo prestali organoleptične, parazitološke, kemične in mikrobiološke preglede, določene za nekatere kategorije ribiških proizvodov v Direktivi 91/493/EGS in v izvedbenih odločbah k Direktivi.

Podpisani uradni inšpektor izjavlja, da je seznanjen z določbami Direktive 91/493/EGS in Direktive 92/48/EGS.

V...................................................................., dne......................................................

(kraj) (datum)

Uradni žig [4]

Podpis uradnega inšpektorja 1

(ime in priimek z velikimi tiskanimi črkami, položaj in kvalifikacije podpisane osebe)

PRILOGA B

SEZNAM OBRATOV

Številka dovoljenja Obrat Naslov Datum prenehanja veljavnosti dovoljenja

***INSERT TEXT FROM ORIGINAL*** ***INSERT TEXT FROM ORIGINAL*** ***INSERT TEXT FROM ORIGINAL*** ***INSERT TEXT FROM ORIGINAL*** (!!! BUT change: UNLIMITED = NEOMEJENO !!!

[1] UL L 268, 24.9.1991. str. 15.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Živi, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, prekajeni, konzervirani itd.

[4] Barva žiga in podpisa se mora razlikovati od barve drugih podatkov na spričevalu.<