31995D0155Uradni list L 104 , 06/05/1995 str. 0001 - 0001


Sklep Sveta

z dne 10. aprila 1995

o začasni uporabi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko o trgovini s tekstilom, ki ga ne ureja dvostranski sporazum o trgovini s tekstilom, sklenjen na podlagi MFA, parafiran 9. decembra 1988, podaljšan in spremenjen z izmenjavo pisem, parafirano 8. decembra 1992

(95/155/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 113, v zvezi s prvim stavkom člena 228(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se je Komisija v imenu Evropske skupnosti z Ljudsko republiko Kitajsko pogajala o sklenitvi sporazuma o trgovini s tekstilom, ki ga ne ureja dvostranski sporazum o trgovini s tekstilom, sklenjen na podlagi MFA, parafiran 9. decembra 1988, podaljšan in spremenjen z izmenjavo pisem, parafirano 8. decembra 1992;

ker je treba ta sporazum začasno uporabljati od 1. januarja 1995 do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev sporazuma, v kolikor ga začasno uporablja tudi Ljudska republika Kitajska,

SKLENIL:

Edini člen

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko o trgovini s tekstilom, ki ga ne ureja dvostranski sporazum o trgovini s tekstilom, sklenjen na podlagi MFA, parafiran 9. decembra 1988, podaljšan in spremenjen z izmenjavo pisem, parafirano 8. decembra 1992 se začasno uporablja od 1. januarja 1995 do dne njegove uradne sklenitve, v kolikor ga začasno uporablja tudi Ljudska republika Kitajska.

Besedilo sporazuma je priloženo temu sklepu.

V Luxembourgu, 10. aprila 1995

Za Svet

Predsednik

A. Juppé

--------------------------------------------------