31995D0011Official Journal L 020 , 27/01/1995 P. 0002 - 0002


Sklep Sveta

z dne 23. januarja 1995

o skupnem stališču Sveta na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji o podaljšanju začasnega prenehanja nekaterih omejitev v trgovanju z Zvezno republiko Jugoslavijo (Srbija in Črna gora)

(95/11/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena J.2 Pogodbe,

ob upoštevanju Resolucij 943 (1994) in 970 (1995), ki ju je Varnostni svet Združenih narodov sprejel 23. septembra 1994 in 12. januarja 1995,

SKLENIL:

Člen 1

V skladu z Resolucijama 943 (1994) in 970 (1995), ki ju je Varnostni svet Združenih narodov sprejel 23. septembra 1994 in 12. januarja 1995, se podaljša začasno prenehanje nekaterih omejitev v trgovanju z Zvezno republiko Jugoslavijo (Srbija in Črna gora).

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 23. januarja 1995

Za Svet

Predsednik

A. Juppé