31994R3315Uradni list L 350 , 31/12/1994 str. 0009 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0206
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0206


Uredba Sveta (ES) št. 3315/94

z dne 22. decembra 1994

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3118/93 o pogojih, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo notranje cestne prevoze tovora v državi članici

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 1994 in zlasti člena 169 akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba po pristopu Avstrije, Finske in Švedske spremeniti Uredbo št. 3118/93 [1] z dne 25. oktobra 1993, da bi Avstriji, Finski in Švedski razdelili ustrezno število dovoljenj Skupnosti za opravljanje kabotaže;

ker se na podlagi člena 13 Protokola št. 9 o cestnem, železniškem in kombiniranem prevozu v Avstriji, kakor je priložen k Aktu o pristopu iz leta 1994, Uredba (EGS) št. 3118/93 uporablja šele od 1. januarja 1997 za: (a) cestne prevoznike tovora z dovoljenjem Skupnosti, ki so ga izdali pristojni organi v Avstriji za notranji cestni prevoz tovora v drugih državah članicah, in (b) cestne prevoznike tovora z dovoljenjem Skupnosti, ki so ga izdali pristojni organi v drugi državi članici za opravljanje notranjega cestnega prevoza tovora v Avstriji;

ker bo širitev Skupnosti povzročila povečanje trga cestnega prevoza tovora; ker bi bilo zato treba določiti dodatno število dovoljenj Skupnosti za opravljanje kabotaže za dvanajst sedanjih držav članic;

ker je treba zaradi pristopa opraviti številne tehnične prilagoditve Uredbe (EGS) št. 3118/93;

ker je treba začasno nadaljevati z ureditvijo, vzpostavljeno v okviru Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (EGP), da bi lahko pravočasno natisnili dovoljenja za opravljanje kabotaže za začetek leta 1995;

ker lahko na podlagi člena 2(3) Pristopne pogodbe iz leta 1994 institucije Skupnosti pred pristopom sprejmejo ukrepe po členu 169 Akta iz leta 1994, pri čemer ti ukrepi začnejo veljati s pridržkom in na dan veljavnosti navedene pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3118/83 se spremeni:

1. V členu 2(1) se tretji pododstavek nadomesti:

Leto | Število dovoljenj |

1994 | 30000 |

1995 | 46296 |

1996 | 60191 |

1997 | 83206 |

1. januar do 30. junij 1998 | 54091." |

2. Tabela v členu 2(3) se nadomesti:

| "1995 | 1996 | 1997 | 1. januar do 30. junij 1998 |

Belgija | 3647 | 4742 | 6223 | 4045 |

Danska | 3538 | 4600 | 6037 | 3925 |

Nemčija | 5980 | 7774 | 10203 | 6632 |

Grčija | 1612 | 2096 | 2751 | 1789 |

Španija | 3781 | 4916 | 6452 | 4194 |

Francija | 4944 | 6428 | 8436 | 5484 |

Irska | 1645 | 2139 | 2808 | 1826 |

Italija | 4950 | 6435 | 8445 | 5490 |

Luksemburg | 1699 | 2209 | 2899 | 1885 |

Nizozemska | 5150 | 6695 | 8786 | 5711 |

Avstrija | 0 | 0 | 4208 | 2736 |

Portugalsko | 2145 | 2789 | 3661 | 2380 |

Finska | 1774 | 2307 | 3029 | 1969 |

Švedska | 2328 | 3027 | 3973 | 2583 |

Združeno kraljestvo | 3103 | 4034 | 5295 | 3442" |

3. Besedila na vrhu strani (a) in (b) Prilog I in II se nadomestijo:

"(Besedilo se navede v uradnem(-ih) jeziku(-ih) ali v enem od uradnih jezikov države članice, ki izdaja dovoljenje)"

Strani (c), (d), (e) in (f) se črtajo.

4. Sredina strani (a) Prilog I in II se nadomesti:

+++++ TIFF +++++

5. Opomba pod črto 1 na strani (a) Prilog I, II in III se nadomesti:

"(1) Razpoznavni znaki države:

Belgija (B), Danska (DK), Nemčija (D), Grčija (GR), Španija (E), Francija (F), Irska (IRL), Italija (I), Luksemburg (L), Nizozemska (NL), Avstrija (A), Portugalska (P), Finska (FIN), Švedska (S), Združeno kraljestvo (GB) (od 1. januarja 1996: UK)."

6. Besedilo na vrhu strani (a) in (b) Priloge III se nadomesti:

"(Besedilo se navede v uradnem(-ih) jeziku(-ih) ali v enem od uradnih jezikov države, ki izdaja knjigo)".

7. Naslov

"Stolpec 6"

na strani (c) Priloge III se nadomesti:

— Belgija: | B |

— Danska: | DK |

— Nemčija: | D |

— Grčija: | GR |

— Španija: | E |

— Francija: | F |

— Irska: | IRL |

— Italija: | I |

— Luksemburg: | L |

— Nizozemska: | NL |

— Portugalska: | P |

— Finska: | FIN |

— Švedska: | S |

— Združeno Kraljestvo: | GB (od 1. januarja 1996: UK) |

in od 1. januarja 1997:

— Avstrija: | A." |

8. Priloga IV se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1. Do 30. junija 1995 dovoljenja za opravljanje kabotaže, ki jih morajo uporabljati cestni prevozniki tovora, ki opravljajo dejavnost v sedanjih državah članicah, ustrezajo vzorcem v Prilogah I in II Uredbe (EGS) št. 3118/93. Do istega datuma dovoljenja za opravljanje kabotaže, ki jih morajo uporabljati cestni prevozniki tovora, ki opravljajo dejavnost na Finskem in Švedskem, ustrezajo vzorcem v Prilogah I in II Dodatka 2 k Prilogi XIII Sporazuma o EGP, spremenjenim s Sklepom 7/94 Skupnega odbora EGP [2].

2. Sedanje države članice lahko dovolijo uporabo evidenčnih knjig iz Priloge III k Uredbi (EGS) št. 3118/93 najpozneje do 31. decembra 1995; druge države članice sprejmejo te evidenčne knjige na njihovem ozemlju do 31. decembra 1995. Do istega dne lahko Finska in Švedska dovolita uporabo evidenčnih knjig, določenih v Prilogi III Dodatka 2 k Prilogi XIII k Sporazumu o EGP, spremenjenim s Sklepom 7/94 Skupnega Odbora EGP.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Pristopne pogodbe iz leta 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1994

Za Svet

Predsednik

H. Seehofer

[1] UL L 279, 12.11.1993, str. 1.

[2] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------