31994R3259

Uredba Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil

Uradni list L 339 , 29/12/1994 str. 0011 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 7 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 7 str. 0003
CS.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
ET.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
HU.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
LT.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
LV.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
MT.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
PL.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
SK.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193
SL.ES poglavje 04 zvezek 02 str. 191 - 193


Uredba Sveta (ES) št. 3259/94

z dne 22. decembra 1994

o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je zaradi sklicevanja skupne ribiške politike na značilnosti ribiških plovil potrebna enotna opredelitev značilnosti plovil; ker je bila v ta namen sprejeta Uredba Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil [3];

ker morajo ukrepi Skupnosti na tem področju, kadar je mogoče, temeljiti na priporočilih, ki so jih že sprejele strokovne mednarodne organizacije;

ker je prišlo do priznanja potrebe po standardiziranem mednarodnem sistemu merjenja tonaže plovil zaradi zelo različnih tonaž plovil iste dolžine; ker je bila zaradi tega 23. junija 1969 v Londonu pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (IMO) podpisana Mednarodna konvencija o merjenju tonaž ladij (ICTM 1969);

ker ta konvencija opredeljuje bruto tonažo kot funkcijo skupne prostornine v vseh zaprtih prostorih ladje; ker je metodologija za merjenje bruto tonaže določena v Prilogi I konvencije;

ker navedena konvencija od 18. julija 1994 velja za vse ladje, ki niso izvzete iz konvencije, vključno z ribiškimi plovili dolžine 24 metrov ali več, ki opravljajo mednarodna potovanja; ker so med drugim ladje dolžine manj kot 24 metrov izvzete iz te konvencije;

ker se z Uredbo (EGS) št. 2930/86 uporaba določb Priloge I navedene konvencije razširja na vsa ribiška plovila Skupnosti;

ker so države članice imele težave z doslednim izvajanjem določb o tonaži Uredbe (EGS) št. 2930/86, zlasti v zvezi z manjšimi ribiškimi plovili; ker je v nekaterih primerih metodologija iz Priloge I navedene konvencije neustrezna;

ker so za obstoječa plovila in zlasti za tista dolžine manj kot 15 metrov potrebne prožne določbe, tako da se sme za tonažo teh plovil uporabljati približna ocena;

ker je za plovila dolžine manj kot 15 metrov zaželena preprostejša opredelitev bruto tonaže;

ker se morajo plovila, dolga 15 metrov ali več, meriti v skladu z navedeno konvencijo zaradi večje pomembnosti prostornine nadgradnje teh plovil;

ker je preložitev roka 18. julija 1994 za ponovno merjenje obstoječih plovil dolžine 15 metrov ali več in manj kot 24 metrov nujna zaradi tehničnih zahtev merjenja plovil v skladu z metodologijo konvencije iz leta 1969,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2930/86 se spremeni, kakor sledi:

1. prvi pododstavek člena 3 se zamenja z naslednjim:

"Širina plovila je največja širina, določena v Prilogi I k Mednarodni konvenciji o merjenju ladij, v nadaljevanju "Konvencija 1969";.";

2. člen 4 (1) se zamenja z naslednjim:

"1. (a) Tonaža ribiškega plovila je bruto tonaža, kakor je določena v Prilogi I Konvencije 1969.

(b) Bruto tonaža vseh novih ribiških plovil s skupno dolžino 15 metrov ali več, ki so zgrajena 18. julija 1994 ali pozneje, se izmeri, kakor določa Priloga I Konvencije 1969.

(c) Bruto tonaža novega ali obstoječega plovila s skupno dolžino manj kot 15 metrov se izmeri v skladu s formulo iz Priloge I te uredbe.

(d) Bruto tonaža vseh obstoječih plovil, katerih razdalja med navpičnicama je 24 metrov ali več, se pred 18. julijem 1994 vnovič izmeri v skladu s Prilogo I Konvencije 1969.

Pri plovilih v tej skupini, ki ne opravljajo mednarodnih potovanj v smislu Konvencije 1969 in so posledično izvzeta iz določb te Konvencije, se rok prestavi na 31. december 1994.

(e) Ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 se sme bruto tonaža obstoječih plovil s skupno dolžino 15 metrov ali več in z razdaljo med navpičnicama manj kot 24 metrov oceniti v skladu z metodologijo v prilogi te uredbe, če Komisija šteje te vrednosti za dovolj natančne.

Vendar države članice merijo tonažo plovila v tej skupini v skladu s Prilogo I Konvencije 1969 v naslednjih okoliščinah:

- na zahtevo lastnika plovila,

- pri vlogi, ki jo je oddal lastnik plovila, za udeležbo tega plovila v shemi, ki izplačuje denarno pomoč Skupnosti, če je taka pomoč odvisna od tonaže plovila. Pomoč Skupnosti, odobrena v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 3699/93 z dne 21. decembra 1993 o oblikovanju kriterijev in ureditve glede strukturne pomoči Skupnosti v sektorju za ribištvo in ribogojstvo za predelavo in trženje njegovih proizvodov [4], se bo vseeno izvajala v skladu z veljavnimi določbami navedene uredbe. Do 1. januarja 2004 se v izvajanju shem pomoči v zvezi s členoma 8 in 9 Uredbe (ES) št. 3699/93 sme sklicevati na tonažo, izraženo kot BRT, pod pogojem, da se podatki v zvezi s to mersko enoto sporočijo Komisiji do 18. julija 1994 po postopku iz Uredbe Komisije (ES) št. 109/94 z dne 19. januarja 1994 o evidenci ribiških plovil Skupnosti, [5];

- ko pristojni organ države članice meni, da spremembe ali modifikacije značilnosti plovila pomenijo znatno odstopanje od obstoječe tonaže.

Države članice zagotovijo, da se vsa preostala plovila v tej skupini znova izmerijo pred 1. januarjem 2004 v skladu s Prilogo I Konvencije 1969."

3. Doda se priloga, ki je v prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1995, z izjemo določb člena 1, točke 2, ki zadevajo člen 4(1)(d) Uredbe (EGS) št. 2930/86 in se uporabljajo od 18. julija 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1994

Za Svet

Predsednik

H. Seehofer

[1] UL C 323, 21.11.1994.

[2] Mnenje, podano dne 14. septembra 1994 (še ni objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti).

[3] UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

[4] UL L 346, 31.12.1993, str. 1.

[5] UL L 19, 22.1.1994, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

Nova plovila < 15 metrov skupne dolžine

Bruto tonaža novih ribiških plovil s skupno dolžino manj kot 15 metrov je opredeljena kot:

BT = K

• V,

kjer je: K1 = 0,2 + 0,02 log10V

in V je prostornina, ki se izračuna s formulo:

V = a

1Loa• B1 • T1

kjer je:

Loa = skupna dolžina(člen 2 Uredbe (EGS) št. 2930/86

B1 = širina v metrih v skaladu s Konvencijo 1969

T1 = globina v metrih v skaladu s Konvencijo 1969

a1 = funkcija Loa

Obstoječa plovila < 15 metrov skupne dolžine

Bruto tonaža obstoječih ribiških plovil s skupno dolžino manj kot 15 metrov je opredeljena kot:

BT = K

• V,

kjer je V prostornina, ki se izračuna s formulo:

V = a

2Loa• B1• T1

kjer je:

B 1 = širina v metrih

T 1 = globina v metrih

a 2 = funkcija L oa

Plovila skupne dolžine 15 metrov — razdalja med navpičnicama 24 metrov

Bruto tonaža plovil s skupno dolžino 15 metrov ali več in razdaljo med navpičnicama manj kot 24 metrov je opredeljena kot:

BT = K

• V,

kjer je V skupna zaprta prostornina, ki jo določa Konvencija 1969. Za obstoječa plovila se sme V začasno oceniti po formuli:

V = a

3Loa • B1 • T1

kjer je:

a3 = funkcija L oa, B 1, T 1 in leta izgraditve.

Funkcije a1, a2, in a3 se določijo na podlagi statisticnih analiz zbranih reprezentativnih vzorcev flot držav članic. Ti se z Odločbo Komisije določijo skupaj z opredelitvami mer B1 in T1 ter podrobnimi pravili za uporabo formul.

"

--------------------------------------------------