31994R3223Uradni list L 337 , 24/12/1994 str. 0066 - 0071
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 64 str. 0139
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 64 str. 0139


Uredba Komisije (ES) št. 3223/94

z dne 21. decembra 1994

o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2753/94 [2], in zlasti člena 23(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3813/92 z dne 28. decembra 1992 o obračunski enoti in o menjalnih tečajih, ki veljajo pri izvajanju skupne kmetijske politike [3], kakor je bila spremenjena in dopolnjena z Uredbo (ES) št. 3528/93 [4], zlasti člena 3(3) Uredbe,

ker je zaradi rezultatov Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj nujna uvedba novega sistema za uvoz svežega sadja in zelenjave, navedenih v Prilogi; ker je temelj tega sistema primerjava med vrednostjo uvoženih proizvodov in vhodnimi cenami, navedenimi v carinski tarifi Evropskih skupnosti;

ker je nujno določiti pomen izraza "serija";

ker je večina hitro pokvarljivega sadja in zelenjave, navedenih v Prilogi k tej uredbi, dostavljenega na komisijsko prodajo, kar povzroča še posebne težave pri določitvi vrednosti;

ker mora biti vhodna cena, na podlagi katere so uvoženi proizvodi uvrščeni v skupno carinsko tarifo, enaka bodisi fob ceni teh proizvodov, skupaj s stroški zavarovanja in prevoza do meje carinskega območja Skupnosti, carinski vrednosti iz člena 30(2)(c) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [5], ali standardni uvozni vrednosti; ker sistem standardnih uvoznih vrednosti omogoča izvajanje rezultatov Urugvajskega kroga;

ker je treba te standardne uvozne vrednosti določiti na podlagi tehtanega povprečja povprečnih cen za proizvode, navedene v Prilogi, uvožene iz tretjih držav na reprezentativne uvozne trge držav članic, zmanjšanih za zneske iz člena 173(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993, o določitvi določb za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2193/94 [7]; ker mora Komisija te vrednosti določiti vsak delovni dan za vsako poreklo in za obdobja, navedena v Prilogi;

ker bodo morale države članice zaradi tega redno in pravočasno sporočati za to odgovornim oddelkom Komisije vse podatke, ki jih zahteva ta uredba, da omogočijo izračun standardnih uvoznih vrednosti;

ker je treba posebej urediti primere, ko za proizvode danega porekla ni na voljo nobenih cen;

ker lahko uvoznik za uvožene proizvode izbere drugačno tarifno uvrstitev od tiste, določene na podlagi standardne uvozne vrednosti; ker bi za take primere in pod določenimi pogoji, vključno z nihanjem tržnih cen, predvideti polog varščine, katere znesek bi bil enak višini dajatve, ki bi jo uvoznik plačal, če bi bila tarifna uvrstitev serije določena na podlagi standardne uvozne vrednosti; ker se varščina povrne, če se v določenem roku predloži dokazilo, da so bili izpolnjeni pogoji za odsvojitev te serije; ker bo, kot del naknadnega preverjanja, dolgovana dajatev povrnjena v skladu s členom 220 Uredbe (EGS) št. 2913/92; ker bodo v okviru takega preverjanja dolgovani dajatvi prištete obresti, ker je to edino pošteno;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2118/74 z dne 9. avgusta 1974 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema referenčnih cen za sadje in zelenjavo [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 249/93 [9], ostane v veljavi za vsakega od proizvodov, naštetih v Prilogi, do začetka tržnega leta, ki velja za posamezni proizvod;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi izraz "serija" pomeni blago, zajeto v deklaraciji o sprostitvi v prost promet. Vsaka deklaracija lahko velja samo za blago istega porekla, ki sodi pod eno posamezno oznako kombinirane nomenklature.

Člen 2

1. Najpozneje do 12.00 opoldne (bruseljski čas) naslednjega delovnega dne bodo države članice za vsak proizvod in za obdobja, določena v Prilogi, za vsak tržni dan in za vsako poreklo, sporočile Komisiji:

(a) povprečne reprezentativne cene za proizvode, uvožene iz tretjih držav, ki se prodajajo na reprezentativnih uvoznih trgih iz člena 3(1), in značilne cene, zabeležene na drugih trgih za velike količine uvoženih proizvodov, ali, kjer ni na voljo cen z reprezentativnih trgov, značilne cene za uvožene proizvode, ki so bile zabeležene na drugih trgih;

in

(b) skupne količine, ki se nanašajo na cene iz točke (a).

2. Cene iz odstavka 1(a), se zabeležijo:

- za vsak proizvod, naveden v Prilogi,

- za vse razpoložljive sorte in velikosti,

- na stopnji uvoznik/trgovec na veliko ali na stopnji trgovec na veliko/trgovec na drobno, če ni na voljo nobenih cen za stopnjo uvoznik/trgovec na veliko.

Znižajo se za zneske, navedene v prvih dveh alineah člena 173(3) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Za stroške prevoza in zavarovanja, ki se odštejejo v skladu s prejšnjim pododstavkom veljajo določbe člena 173(4) zgoraj navedene uredbe.

3. Cene, zabeležene v skladu z odstavkom 2, se, kjer so določene za stopnjo trgovec na veliko/trgovec na drobno, najprej znižajo za 9 %, s čimer se upošteva trgovska marža trgovca na veliko, in za znesek 0,6 ekuja za 100 kilogramov, s čimer se upoštevajo stroški pretovarjanja in tržnih davkov in taks.

4. Kot reprezentativno se šteje naslednje:

- cene proizvodov 1. razreda, pod pogojem, da količine v tem razredu predstavljajo najmanj 50 % skupne tržene količine,

- cene proizvodov 1. razreda in, kjer proizvodi tega razreda predstavljajo manj kot 50 % vseh količin, še cene, določene za proizvode 2. razreda, in sicer za količino, ki omogoča pokrivanje 50 % celotne tržene količine,

- cene, določene za proizvode 2. razreda, kadar ni proizvodov 1. razreda, razen če se jim doda koeficient prilagajanja, če se kot posledica pridelovalnih pogojev za proizvode tega porekla, zaradi njihovih kakovostnih lastnosti, ti proizvodi običajno in tradicionalno ne tržijo kot 1. razred.

Koeficient prilagajanja iz tretje alinee, se prišteje k cenam po odštetju zneskov iz odstavka 2.

Člen 3

1. Naslednji trgi se štejejo kot reprezentativni:

—Kraljevina Belgija in Veliko vojvodstvo Luksemburg: | Antwerpen, Bruselj; |

—Kraljevina Danska: | Koebenhavn; |

—Nemčija: | Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin; |

—Helenska republika: | Atene, Solun; |

—Kraljevina Španija: | Madrid, Barcelona, Sevilja, Bilbao; |

—Francoska republika: | Pariz-Rungis, Marseilles, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse; |

—Irska: | Dublin; |

—Italijanska republika: | Milano; |

—Kraljevina Nizozemska: | Rotterdam; |

—Republika Avstrija: | Dunaj — Inzersdorf; |

—Portugalska Republika: | Lizbona, Porto; |

—Republika Finska: | Helsinki; |

—Kraljevina Švedska: | Helsingborg, Stockholm; |

—Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske: | London. |

2. Države članice obvestijo Komisijo o običajnih tržnih dnevih za zgoraj navedene trge.

Člen 4

1. Komisija za vsak proizvod in za vsako obdobje, določeno v Prilogi, vsak delovni dan in za vsako poreklo določi standardno uvozno vrednost, ki je enaka tehtanemu povprečju reprezentativnih cen iz člena 2, znižana za standardni znesek 5 ekujev/100 kg in carino ad valorem.

2. Vrednost po enoti v smislu členov od 173 do 176 Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne velja v primerih, ko je za proizvode in za obdobja uporabe, navedena v Prilogi, določena standardna vrednost v skladu s to uredbo. Nadomesti se s standardno uvozno vrednostjo iz odstavka 1.

3. Če za določeno poreklo ne velja nobena standardna uvozna vrednost, se uporablja povprečje standardnih uvoznih vrednosti, ki veljajo za ta proizvod.

4. Standardne uvozne cene ostanejo v veljavi, dokler se ne spremenijo.

5. Ne glede na odstavek 1 je prvi dan obdobij uporabe, določenih v Prilogi, in naslednje dni, ko ni mogoče izračunati standardne uvozne vrednosti, standardna uvozna vrednost, ki velja za proizvod, enaka zadnji veljavni vrednosti na enoto za ta proizvod v smislu členov od 173 do 176 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

6. Reprezentativne cene v ekujih se pretvorijo po reprezentativnem tržnem tečaju, izračunanem za tisti dan.

7. Komisija standardne uvozne vrednosti, izražene v ekujih, objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

1. Vhodna cena, na podlagi katere se proizvodi, navedeni v Prilogi, uvrstijo v carinsko tarifo Evropskih skupnosti, mora biti enaka, po izbiri uvoznika:

(a) ali fob ceni proizvodov v njihovi državi porekla, plus stroški zavarovanja in prevoza do meje carinskega območja Skupnosti, kjer so ob času deklaracije o sprostitvi proizvodov v prost promet ta cena in ti stroški znani.

Če so zgoraj navedene cene za več kot 8 % višje od standardne uvozne vrednosti, mora uvoznik položiti varščino, iz člena 248(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki je enaka višini dajatve, ki bi jo uvoznik moral plačati, če bi bila uvrstitev proizvodov narejena na podlagi standardne uvozne vrednosti za to serijo;

(b) ali carinski vrednosti, izračunani v skladu s členom 30(2)(c) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki velja samo za te uvožene proizvode. V tem primeru se dajatev odšteje, kot je določeno v členu 4(1).

V takem primeru mora uvoznik položiti varščino iz člena 248(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, v višini dajatve, ki bi jo moral plačati, če bi bili proizvodi uvrščeni na podlagi standardne uvozne vrednosti za tisto serijo;

(c) ali standardni uvozni vrednosti, izračunani v skladu s členom 4 te uredbe.

2. Uvoznik mora v mesecu dni po prodaji proizvodov, ob upoštevanju omejitve štirih mesecev od datuma prejema deklaracije o sprostitvi v prost promet, dokazati, da je serijo prodal pod pogoji, ki potrjujejo pravilnost cen iz drugega pododstavka odstavka 1(a), ali da določi carinsko vrednost iz odstavka 1(b). Če mu to ne uspe do izteka za to predvidenih rokov, izgubi položeno varščino, brez poseganja v uporabo odstavka 3.

Položena varščina se sprosti, ko dokazila o pogojih, pod katerimi je bilo prodano blago, zadostijo zahtevam carinskih organov.

V nasprotnem primeru se varščina zaseže za plačilo uvoznih dajatev.

3. Štirimesečni rok iz odstavka 2, lahko na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika za to pristojni organi podaljšajo za največ tri mesece.

4. Če za to pristojni organi pri preverjanju ugotovijo, da zahteve tega člena niso bile izpolnjene, zahtevajo plačilo dajatve v skladu s členom 220 Uredbe (EGS) št. 2913/92. Višina zahtevane dajatve ali dajatve, ki jo je še treba izterjati, vključuje tudi obresti od datuma, ko je bilo blago sproščeno v prost promet, do dneva izterjave. Uporablja se obrestna mera, ki jo za terjatve določa nacionalna zakonodaja.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 2118/74 še naprej velja za vsak proizvod, naveden v Prilogi, do začetka tržnega leta 1995/96 za vsak posamezen proizvod.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Za vsak proizvod, naveden v Prilogi, začne veljati z začetkom tržnega leta 1995/96.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 292, 12.11.1994, str. 3.

[3] UL L 387, 31.12.1992, str. 1.

[4] UL L 320, 22.12.1993, str. 32.

[5] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[7] UL L 235, 9.9.1994, str. 6.

[8] UL L 220, 10.8.1974, str. 20.

[9] UL L 28, 5.2.1993, str. 45.

--------------------------------------------------

PRILOGA

oznaka KN | poimenovanje | Obdobje uporabe |

07020015 | paradižnik | od 1. januarja do 31. marca |

07020020 | | od 1. do 30. aprila |

07020025 | | od 1. do 14. maja |

07020030 | | od 15. do 31. maja |

07020035 | | od 1. junija do 30. septembra |

07020040 | | od 1. do 31. oktobra |

07020045 | | od 1. novembra do 20. decembra |

07020050 | | od 21. do 31. decembra |

07070010 | kumare | od 1. januarja do konca februarja |

07070015 | | od 1. marca do 30. aprila |

07070020 | | od 1. maja do 15. maja |

07070025 | | od 16. maja do 30. septembra |

07070030 | | od 1. do 31. oktobra |

07070035 | | od 1. do 10. novembra |

07070040 | | od 11. novembra do 31. decembra |

07091040 | artičoke | od 1. novembra do 31. decembra |

07099071 | bučke | od 1. do 31. januarja |

07099073 | | od 1. februarja do 31. marca |

07099075 | | od 1. aprila do 31. maja |

07099077 | | od 1. junija do 31. julija |

07099079 | | od 1. avgusta do 31. decembra |

08051061 | sladke pomaranče, sveže | od 1. do 31. decembra |

08051065 | | |

08051069 | | |

08052031 | klementine | od 1. novembra do 31. decembra |

08052033 | mandarine (vključno z vrstami tangerine in satsuma); wilkings in podobni hibridni agrumi | od 1. novembra do 31. decembra |

08052035 | | |

08052037 | | |

08052039 | | |

08053030 | limone | od 1. junija do 31. oktobra |

08053040 | | od 1. novembra do 31. decembra |

08061040 | namizno grozdje | od 21. julija do 31. oktobra |

08061050 | | od 1. do 20. novembra |

08081071 | jabolka | od 1. do 31. julija |

08081073 | | |

08081079 | | |

08081092 | | od 1. avgusta do 31. decembra |

08081094 | | |

08081098 | | |

08082047 | hruške | od 1. do 15 julija |

08082051 | | od 16. do 31. julija |

08082057 | | od 1. avgusta do 31. oktobra |

08082067 | | od 1. novembra do 31. decembra |

08091020 | marelice | od 1. do 20. junija |

08091030 | | od 21. do 30. junija |

08091040 | | od 1. do 31. julija |

08092031 | češnje | od 21. do 31. maja |

08092039 | | |

08092041 | | od 1. junija do 15. julija |

08092049 | | |

08092051 | | od 16. do 31. julija |

08092059 | | |

08092061 | | od 1. do 10. avgusta |

08092069 | | |

08093021 | breskve in nektarine | od 11. do 20. junija |

08093029 | | |

08093031 | | od 21. junija do 31. julija |

08093039 | | |

08093041 | | od 1. avgusta do 30. septembra |

08093049 | | |

08094020 | slive | od 11. do 30. junija |

08094030 | | od 1. julija do 30. Septembra |

--------------------------------------------------