31994R2991

Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer

EF-Tidende nr. L 316 af 09/12/1994 s. 0002 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0084
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0084


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer for visse smoerbare fedtstoffer

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 6 i Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (4), fastsaettes der en definition for smoer, der kan modtage interventionsstoette;

i henhold til artikel 35a og 36 i Raadets forordning nr. 136/66/EOEF af 22. september 1966 om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer (5), skal der fastsaettes afsaetningsnormer for alle produkterne paa omraadet; normerne, isaer for margarine, kan indebaere en kvalitetsopdeling under hensyntagen til afsaetningskravene og produkternes saerlige vilkaar;

udvikling af produktionsmetoderne og forbrugernes forventninger foerer til, at markedet for faste fedtstoffer til konsum spreder sig paa flere og flere typer;

de i denne forordning omhandlede produkter maa betragtes som konkurrerende produkter, idet de har visse faelles traek, isaer hvad angaar udseende og anvendelse;

ved at der for de paagaeldende maelkeprodukter og ikke-maelkeholdige produkter fastsaettes handelsnormer, der indebaerer en klar og praecis klassifikation og bestemmelser om produkternes benaevnelse, kan der bidrages til, at stabiliteten paa markedet for disse landbrugsprodukter opretholdes, og normerne kan medvirke til, at landbrugsbefolkningen faar en rimelig levestandard;

det vigtigste faellestraek ved produkterne er deres fedtindhold; stoerstedelen af konsumprodukterne paa markedet, isaer de, der er beregnet til den endelige forbruger, har et fedtindhold paa mindst 10 og under 90 vaegtprocent;

en ensartet klassifikation for alle de paagaeldende produkter letter forbrugeres valg mellem produkter, der paa den ene side er sammenlignelige med hensyn til fedtindhold, men paa den anden side er forskellige med hensyn til de vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, der er anvendt;

forordningen boer omfatte alle konkurrerende produkter, der har et fedtindhold paa mindst 10 og under 90 vaegtprocent, og som er bestemt til levering til den endelige forbruger i uaendret stand;

der boer frit kunne fabrikeres produkter med forskelligt fedtindhold; men samtidig boer enhver uklarhed for forbrugeren undgaas; i betragtning af erfaringerne med maelk boer anvendelsen af benaevnelserne »smoer« og »margarine« begraenses til visse produktkategorier, der har en klart defineret fedtprocent;

faellesskabsreglerne medvirker til, at markedet kan udvikle sig paa baggrund af loyal konkurrence;

for at den oenskede klarhed kan opnaas, boer der fastsaettes betegnelser for alle de beroerte produkter; hvis produktet har et reduceret fedtindhold, boer det fremgaa af betegnelsen;

produkterne boer derfor ikke kunne leveres til endeligt forbrug, medmindre de opfylder kravene i denne forordning: de produkter, som ikke er omfattet af denne forordning, kan saelges eller overdrages til den endelige forbruger, men uden at de saerlige salgsbetegnelser anvendes;

naervaerende forordning boer ikke indskraenke anvendelsen af Raadets forordning (EOEF) nr. 1898/87 af 2. juli 1987 om beskyttelse af benaevnelserne for maelk og mejeriprodukter i forbindelse med afsaetning (6), ej heller anvendelsen af faellesskabsbestemmelserne for veterinaer- og levnedsmiddelomraadet, der skal sikre overholdelse af de sundhedsmaessige normer og normerne for maerkning af levnedsmidler;

det er noedvendigt at fastsaette supplerende bestemmelser til Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18. december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler samt om reklamer for saadanne levnedsmidler (7); det gaelder isaer angivelse af fedtprocent og visse fedtstoftyper, der er sammensat af forskellige vegetabilske og animalske fedtstoffer;

for at sikre sammenhaeng i ordningen boer der stilles tilsvarende krav til produkter, der importeres fra tredjelande;

det boer fastsaettes, at medlemsstaterne fastlaegger kontrolforanstaltninger og relevante sanktioner i tilfaelde af overtraedelse af forordningen;

normerne i denne forordning paavirker ikke de paagaeldende produkters tarifering;

der boer fastsaettes en frist, der goer det muligt, at alle produkterne paa markedet bliver tilpasset forskrifterne, og at lagrene med emballage, der er maerket ifoelge den hidtil gaeldende nationale lovgivning, bliver opbrugt -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I denne forordning fastsaettes der normer for:

a) maelkefedtstoffer henhoerende under KN-kode 0405 og ex 2106

b) fedtstoffer henhoerende under KN-kode ex 1517, og

c) blandingsprodukter af vegetabisk og/eller animalsk oprindelse henhoerende under KN-kode ex 1517 og ex 2106

der har et fedtindhold paa mindst 10 og under 90 vaegtprocent, og som er bestemt til konsum.

Indholdet af fedt uden tilsat salt skal vaere mindst to tredjedele af toerstoffet.

2. Denne forordning gaelder for produkter, der har en fast konsistens ved en temperatur paa 20° C, og som er smoerbare.

3. Denne forordning indskraenker ikke forordning (EOEF) nr. 1898/87 eller de bestemmelser paa veterinaer- og levnedsmiddelomraadet, der skal sikre, at produkterne opfylder de sundheds- og hygiejnemaessige normer, og at dyrs og menneskers sundhed beskyttes.

Artikel 2

1. De i artikel 1 omhandlede produkter maa i uforandret stand kun leveres eller overdrages til den endelige forbruger, hvis de opfylder kravene i bilaget; dette gaelder uanset om dette sker direkte eller indirekte gennem restauranter, hospitaler, kantiner eller lignende.

2. Varebetegnelserne for disse produkter er anfoert i bilaget, jf. dog artikel 3, stk. 2, og artikel 5.

Varebetegnelserne i bilaget gaelder kun for de produkter, der er defineret heri.

Denne forordning gaelder ikke for

- betegnelsen for produkter, hvis noejagtige beskaffenhed er velkendt paa baggrund af den traditionelle brug, og/eller naar betegnelsen klart anvendes for at beskrive en karakteristisk egenskab ved produktet

- koncentrerede produkter (smoer, margarine, blandingsprodukter) med et fedtindhold paa mindst 90 vaegtprocent.

Artikel 3

1. Som supplement til bestemmelserne i direktiv 79/112/EOEF skal maerkningen af og praesentationsmaaden for de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, omfatte foelgende angivelser:

a) varebetegnelsen som defineret i bilaget

b) det samlede fedtindhold i vaegtprocent paa fremstillingstidspunktet for produkterne i bilaget

c) indholdet af vegetabilsk fedt, maelkefedt eller andet animalsk fedt i vaegtprocent, opfoert i faldende orden efter deres vaegtandel paa fremstillingstidspunktet for saa vidt angaar de blandingsprodukter, der er opfoert i bilagets afsnit C

d) for produkterne i bilaget skal saltindholdet vaere anfoert paa en saerlig let laeselig maade paa ingredienslisten.

2. Uanset stk. 1, litra a), kan varebetegnelserne »minarine« eller »halvarine« anvendes for de produkter, der er opfoert i bilagets afsnit B, nr. 3.

3. Varebetegnelsen ifoelge stk. 1, litra a), kan anvendes sammen med en eller flere betegnelser, der angiver den plantesort og/eller dyreart, som produktet er fremstillet af, eller produktets anvendelse, og sammen med andre betegnelser vedroerende fremstillingsmetoden, for saa vidt disse ikke strider mod andre faellesskabsbestemmelser, isaer bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (8). Tilsvarende kan angivelser om geografisk oprindelse anvendes, jf. dog bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (9).

4. Orddelen »plante-« kan anvendes sammen med varebetegnelserne i bilagets afsnit B, forudsat at produktet kun indeholder vegetabilske fedtstoffer, idet der dog tillades animalske fedtstoffer i en maengde paa hoejst 2 % af fedtindholdet. Denne tolerance gaelder ligeledes, naar en bestemt plantesort naevnes.

5. Oplysningerne i henhold til stk. 1, 2 og 3 skal vaere let forstaaelige og skal vaere anfoert paa et ioejnefaldende sted, saaledes at de er synlige, let laeselige og uudslettelige.

6. Der kan i forbindelse med visse former for reklame indfoeres saerlige foranstaltninger med hensyn til de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede oplysninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 9.

Artikel 4

Betegnelsen »traditionel« kan anvendes sammen med betegnelsen »smoer«, der er anfoert i bilagets afsnit A, nr. 1, naar produktet er fremstillet direkte af maelk eller floede.

I denne artikel forstaas ved »floede« det produkt, der fremstilles af maelk i form af en olie-i-vand-emulsion med et mindsteindhold af maelkefedt paa 10 %.

Artikel 5

1. For produkter, der er omhandlet i bilaget, er det forbudt at anvende andre angivelser end de i bilaget indeholdte, hvorved der naevnes, forudsaettes eller antydes et fedtindhold for produkterne.

2. Uanset stk. 1 kan foelgende angivelser dog tilfoejes:

a) »fedtreduceret« for produkter opfoert i bilaget med et fedtindhold fra 41 % til 62 %

b) »ekstra fedtreduceret«, »light« eller »let« for produkter opfoert i bilaget med et fedtindhold paa hoejst 41 %.

Angivelsen »fedtreduceret« og angivelserne »ekstra fedtreduceret«, »light« eller »let« kan dog anvendes i stedet for henholdsvis »60« eller »40«, hvor de er anvendt i bilaget.

Inden fem aar fra datoen for denne forordnings ikrafttraedelse tager Raadet anvendelsen af dette stykke op til vurdering paa baggrund af en beretning fra Kommissionen.

3. Som en undtagelse fra stk. 1 kan angivelserne i stk. 1 dog fortsat anvendes i en overgangsperiode paa fem aar efter datoen for offentliggoerelsen af denne forordning, for saa vidt angaar de produkter, der den 31. december 1993 var forsynet med de paagaeldende angivelser, og som markedsfoeres lovligt i en medlemsstat.

Artikel 6

1. Under overholdelse af denne forordning kan medlemsstaterne indfoere eller viderefoere nationale bestemmelser om differentierede kvalitetsniveauer. Bestemmelserne skal muliggoere en vurdering af de differentierede kvalitetsniveauer ud fra kriterier, der f.eks. er baseret paa de anvendte raavarer, produkternes organoleptiske egenskaber og deres fysiske og mikrobiologiske stabilitet.

De medlemsstater, der benytter denne mulighed, skal sikre, at der for produkter fra de andre medlemsstater, der overholder kriterierne i disse bestemmelser, paa ikke-diskriminerende betingelser kan anvendes angivelser, hvoraf det fremgaar i henhold til disse bestemmelser, at de paagaeldende kriterier er overholdt.

2. Varebetegnelserne efter artikel 3, stk. 1, litra a), kan suppleres med en angivelse af det paagaeldende produkts kvalitetsniveau.

3. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige forholdsregler til at sikre, at der foeres kontrol med anvendelsen af alle kriterier som omhandlet i stk. 1, andet afsnit, angaaende fastsaettelse af kvalitetsniveauer. Kontrollen omfatter ogsaa slutproduktet og skal udfoeres regelmaessigt og hyppigt af et eller flere offentligretlige organer, der er udpeget af medlemsstaten, eller af et organ, der er godkendt af medlemsstaten og er under dennes tilsyn. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen en liste over de organer, som de udpeger.

Artikel 7

Produkter, der importeres til Faellesskabet, skal vaere i overensstemmelse med denne forordning i de tilfaelde, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Artikel 8

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 7 og kan isaer omfatte:

- en opstilling over de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, foerste led, paa grundlag af de lister, som medlemsstaterne sender til Kommissionen

- analysemetoder, der er noedvendige, for at sammensaetningen af de i artikel 1 naevnte produkter og deres fremstillingsmaade kan kontrolleres

- bestemmelser for proeveudtagning

- bestemmelser om indsamling af statistiske oplysninger om afsaetningsforholdene for de i artikel 1 naevnte produkter.

Artikel 9

Naar der henvises til naervaerende artikel, vedtages de paagaeldende bestemmelser efter proceduren i artikel 30 i forordning (EOEF) nr. 804/68 og artikel 38 i forordning nr. 136/66/EOEF.

Artikel 10

Medlemsstaterne fastsaetter de konkrete sanktioner, der skal anvendes i tilfaelde af overtraedelse af denne forordning samt af eventuelle nationale foranstaltninger til dens gennemfoerelse. De giver Kommissionen meddelelse om de fastsatte sanktioner den 1. januar 1997.

Artikel 11

1. Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1996.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, maa produkter, der findes paa markedet i en medlemsstat den 31. december 1995, og som ikke opfylder kravene i bilaget, leveres eller overdrages indtil den 31. december 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 5. december 1994.

Paa Raadets vegne

Th. WAIGEL

Formand

(1) EFT nr. C 36 af 14. 2. 1992, s. 12, og EFT nr. C 62 af 4. 3. 1993, s. 10.

(2) EFT nr. C 337 af 21. 12. 1992, s. 236.

(3) EFT nr. C 223 af 31. 8. 1992, s. 64.

(4) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13. Forordningen er senest aendret ved forordning (EF) nr. 2807/94 (EFT nr. L 298 af 19. 11. 1994, s. 21).

(5) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66. Forordningen er senest aendret ved forordning (EF) nr. 3179/93 (EFT nr. L 285 af 20. 11. 1993, s. 9).

(6) EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 36. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 222/88 (EFT nr. L 28 af 1. 2. 1988, s. 1).

(7) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1. Direktivet er senest aendret ved Kommissionens direktiv 91/72/EOEF (EFT nr. L 42 af 15. 2. 1991, s. 27).

(8) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 9.

(9) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1.

BILAG

"" ID="1">A. Maelkefedtstoffer> ID="2">1. Smoer> ID="3">Produktet har et maelkefedtindhold paa mindst 80 % og under 90 %, og indholdet af vand maa hoejst vaere 16 % og af fedtfrit maelketoerstof hoejst 2 %."> ID="1">Produkterne er en fast, plastisk emulsion i det vaesentlige af typen vand-i-olie, der udelukkende hidroerer fra maelk og/eller visse maelkeprodukter, og hvor fedtstoffet er det afgoerende vaerdielement. Andre stoffer, der er noedvendige for fremstillingen, kan dog tilsaettes, hvis disse stoffer ikke anvendes med henblik paa fuldstaendig eller delvis at erstatte en af maelkens bestanddele.> ID="3">Produktets maelkefedtindhold skal vaere mindst 60 % og hoejst 62 %."> ID="3">Produktets maelkefedtindhold skal vaere mindst 39 % og hoejst 41 %."> ID="2">2. Smoer 60> ID="3">Produktet har foelgende maelkefedtindhold:"> ID="3">- under 39 %"> ID="2">3. Smoer 40> ID="3">- over 41 % og under 60 %"> ID="3">- over 62 % og under 80 %."> ID="2">4. Smoerbart maelkefedtprodukt X %">

"" ID="1">B. Fedtstoffer> ID="2">1. Margarine> ID="3">Produktet hidroerer fra vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 80 % og under 90 %."> ID="1">Produkterne er en fast, plastisk emulsion i det vaesentlige af typen vand-i-olie, der hidroerer fra faste og/eller flydende vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, der er egnede til konsum, og hvis indhold af maelkefedt ikke overstiger 3 % af det samlede fedtstofindhold.> ID="3">Produktet hidroerer fra vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 60 % og hoejst 62 %."> ID="2">2. Margarine 60> ID="3">Produktet hidroerer fra vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 39 % og hoejst 41 %."> ID="3">Produktet hidroerer fra vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og skal have foelgende fedtindhold:"> ID="2">3. Margarine 40> ID="3">- under 39 %"> ID="3">- over 41 % og under 60 %"> ID="2">4. Smoerbart fedtstof X %> ID="3">- over 62 % og under 80 %.">

"" ID="1">C. Blandingsprodukter af vegetabilsk og/eller animalsk oprindelse> ID="2">1. Blandingsprodukt> ID="3">Produktet hidroerer fra en blanding af vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 80 % og under 90 %."> ID="1">Produkterne er en fast, plastisk emulsion i det vaesentlige af typen vand-i-olie, der hidroerer fra faste og/eller flydende vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, der er egnede til konsum, og hvis indhold af maelkefedt skal vaere mellem 10 og 80 % af det samlede fedtindhold.> ID="3">Produktet hidroerer fra en blanding af vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 60 % og hoejst 62 %."> ID="3">Produktet hidroerer fra en blanding af vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer, og fedtindholdet skal vaere mindst 39 % og hoejst 41 %."> ID="2">2. Blandingsprodukt 60> ID="3">Produktet hidroerer fra en blanding af vegetabilske og/eller animalske fedtstoffer og skal have foelgende fedtindhold:"> ID="3">- under 39 %"> ID="3">- over 41 % og under 60 %"> ID="2">3. Blandingsprodukt 40> ID="3">- over 62 % og under 80 %."> ID="2">4. Smoerbart blandingsprodukt X %">

Note: Maelkefedtbestanddelen i produkterne i bilaget kan alene aendres ved fysiske processer.