31994R2381

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2381/94 z dnia 30 września 1994 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Dziennik Urzędowy L 255 , 01/10/1994 P. 0084 - 0087
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 13 P. 0218
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 13 P. 0218
CS.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
ET.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
HU.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
LT.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
LV.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
MT.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
PL.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
SK.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389
SL.ES Rozdział 15 Tom 02 P. 386 - 389


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2381/94

z dnia 30 września 1994 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1468/2000 [2], w szczególności jego art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

część Państw Członkowskich zwróciła się z wnioskiem, aby niektóre nawozy sztuczne niewymienione w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zostały włączone do niego w związku z faktem, że są one obecnie używane w rolnictwie ekologicznym zgodnie z kodeksami postępowania w rolnictwie ekologicznym, tradycyjnie stosowanymi w niektórych państwach Wspólnoty; zbadanie tych wniosków ujawniło, że wymagania określone w art. 7 ust. 1 lit. b) są spełniane;

niezbędne jest także określenie opisu niektórych nawozów sztucznych włączonych do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w celu zagwarantowania odpowiedniego charakteru i pochodzenia tych produktów;

za niezbędne zostało uznane określenie w sposób bardziej dokładny warunków używania niektórych nawozów sztucznych i wymagań odnoszących się do ich składu, w celu zagwarantowania, że wymagania regulujące włączenie ich do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, określone w art. 7 ust. 1 lit. b), są w pełni spełniane;

należy dopuścić pewien okres dotyczący rozdysponowania zapasów produktów, które skreśla się z części A załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część A załącznika II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2092/91 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Produkty skreślone z części A załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, która obowiązywała przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal używane zgodnie z wcześniej stosowanymi warunkami, dopóki istniejące zapasy nie zostaną wyczerpane, jednakże nie dłużej niż do dnia 1 lipca 1995 r.

Produkty ustalone w części A załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, zgodnie z bardziej rygorystycznymi warunkami niż te ustalone przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal używane zgodnie z wcześniej stosowanymi warunkami, dopóki istniejące zapasy nie zostaną wyczerpane, jednakże nie dłużej niż do dnia 1 lipca 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 1994 r.

W imieniu Komisji

René Steichen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 159 z 28.6.1994, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK II

Część A

Produkty wyjątkowo dopuszczone do użycia w nawożeniu i użyźnianiu gleby, zgodnie z dyspozycjami załącznika I (2)

Nazwa | Opis, wymagania dotyczące składu; warunki użycia |

Złożone produkty lub produkty zawierające wyłącznie wyszczególnione poniżej materiały: | |

—Obornik | Produkt składający się z mieszaniny odchodów zwierzęcych i substancji roślinnych (podściółka dla zwierząt) Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący Wskazanie gatunków zwierząt Pochodzące z ekstensywnej hodowli i wyłącznie w rozumieniu art. 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2328/91 [1], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 3669/93 [2] |

—Suchy obornik i odwodniony nawóz kurzy | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący Wskazanie gatunków zwierząt Pochodzące z ekstensywnej gospodarki rolnej i wyłącznie w rozumieniu art. 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2328/91 |

—Kompostowane odchody zwierzęce, w tym nawóz kurzy i przekompostowany obornik | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący Wskazanie gatunków zwierząt Zakazane są produkty pochodzące z przemysłowej gospodarki rolnej |

—Płynne odchody zwierzęce (gnojowica, uryna itd.) | Używane po kontrolowanej fermentacji i/lub odpowiednim rozcieńczeniu Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący Wskazanie gatunków zwierząt Zakazane są produkty pochodzące z hodowli przemysłowej |

—Torf | Użycie ograniczone do ogrodnictwa (ogrodnictwa towarowego, szkółek itd.) |

—Odpady z hodowli grzybów | Początkowy skład podłoża musi być ograniczony do produktów z niniejszego wykazu |

—Odchody robaków (vermikompost) i insektów | |

—Guano | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Przekompostowana mieszanina resztek substancji roślinnych | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej:mączka z krwimączka z kopytmączka rogowamączka kostna lub mączka kostna odklejonaPotrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolującyspopielone kości zwierzątmączka rybnamączka mięsna mączka z piór, włosów i skórywełnasierśćwłosyprodukty mleczarskie | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Produkty i produkty uboczne pochodzenia roślinnego przeznaczone do produkcji nawozów(np. wytłoczyny z nasion roślin oleistych, łuska z ziarna kakaowego, kiełki słodowe itd.) | |

—Glony morskie i produkty z nich otrzymane | Wyłącznie w przypadku, gdy są uzyskane w wyniku: i)procesu fizycznego, w tym odwodnienia, zamrażania i mielenia;ii)ekstrakcji wodą lub wodnymi roztworami kwasów i/lub zasadiii)fermentacji |

—Trociny i wióry drzewne | Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu |

—Przekompostowana kora | Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu |

—Popiół drzewny | Z drewna niepoddanego chemicznemu przetworzeniu po ścięciu |

—Drobno mielony fosfat | Produkt określony w dyrektywie Rady 76/116/EWG [3], ostatnio zmienionej dyrektywą 89/284/EWG [4] Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205 |

—Fosforan aluminium i wapnia | Produkt określony dyrektywą 76/116/EWG, ostatnio zmienioną dyrektywą 89/248/EWG; Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205 Użycie ograniczone do podstawowych gleb (pH >7,5) |

—Podstawowy żużel | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Surowa sól potasowa(np. kainit, sylwinit) | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Siarczan potasu zawierający sól magnezu | Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący Uzyskane z surowej soli potasowej |

—Wywar gorzelniczy i ekstrakt z wywaru gorzelniczego | Z wyjątkiem wywaru gorzelniczego amonowego |

—Węglan wapnia pochodzenia naturalnego(np. kreda, margiel, mielony wapń, ameliorant bretoński, (maerl) kreda fosforowa) | |

—Węglan magnezu i wapnia pochodzenia naturalnego(np. kreda magnezowa, mielony wapń magnezowy itd.) | Wyłącznie pochodzenia naturalnego Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Siarczan magnezu (np. kizeryt) | |

—Roztwór chlorku wapnia | Opryskiwanie dolistne jabłoni po stwierdzeniu niedoboru wapnia Potrzeba uznana przez organ kontrolny lub władze kontrolne |

—Siarczan wapnia (gips) | Produkt określony w dyrektywie Rady 76/116/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 89/284/EWG Wyłącznie pochodzenia naturalnego |

—Siarka elementarna | Produkt określony w dyrektywie 76/446/EWG, ostatnio zmienione dyrektywą 89/284/EWG Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Pierwiastki śladowe | Pierwiastki śladowe zawarte w dyrektywie 89/530/EWG [5] Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Chlorek sodowy | Wyłącznie sól kopalniana Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ kontrolujący |

—Mączka kamienna | |

"

[1] Dz.U. L 218 z 6.8.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 338 z 31.12.1993, str. 26.

[3] Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 21.

[4] Dz.U. L 111 z 22.4.1989, str. 34.

[5] Dz.U. L 281 z 30.9.1989, str. 116.

--------------------------------------------------